01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Produktnr. : SV R93 Side 1 av Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator LIGHT BLENDER 0,5 L SV R Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser som frarådes Bilreparasjonsprodukter Kundeartikkelnr. P.nr. i.d.t. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet BASF Coatings S.A.S. ZI Breuil le sec Clermont de l'oise Cedex France adresse Nødtelefon Kontakt for ytterligere informasjon Importør BASF Coatings Services AB Leangbukta 40 N 1373 Asker Tel: (47) Nødtelefon (Importør) Viktigste faremomenter Klassifisering av stoffet eller blandingen I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF - Brannfarlig. - Farlig ved innånding og hudkontakt. - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. erkningselementer According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex V, Section A and B) Faresymbol: Xn

2 Produktnr. : SV R93 Side 2 av 14 2 Fareklassifisering: Helseskadelig Produktet inneholder: xylen, blanding av isomere Farehenvisninger R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. erking for industrielt bruk S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S51 å bare anvendes på godt ventilerte sted. Andre farer 03 Sammensetning/opplysning om ingredienser Stoffer ikke anvendelig Blandinger Kjemisk karakterisering vinylester, polyeter, organisk løsemiddel Fareutløsere I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 CAS-nr. EINECS-nr. REACH-nr. Indeks-nr. Vekt % Faresetninger xylen, blanding av isomere ,0 - < 20,0 H226 H312 H332 H315 - Brandfarlige væsker (DK lovtekst) Kreftkategori 3 - Akut toksicitet (DK lovtekst) dermal Kreftkategori 4 - Akut toksicitet (DK lovtekst) Innånding - damp Kreftkategori 4 - Hudætsning/hudirritation (DK lovtekst) Kreftkategori 2

3 Produktnr. : SV R93 Side 3 av 14 3 etylbenzen ,5 - < 3,0 H225 H332 - Brandfarlige væsker (DK lovtekst) Kreftkategori 2 - Akut toksicitet (DK lovtekst) Innånding - damp Kreftkategori 4 n-butylacetat ,0 - < 30,0 H226 H336 - Brandfarlige væsker (DK lovtekst) Kreftkategori 3 - Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) (DK lovtekst) Damp kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kreftkategori 3 akrylharpiks 2,5 - < 3,0 H315 H319 - Hudætsning/hudirritation (DK lovtekst) Kreftkategori 2 - Alvorlige øjenskader/øjenirritation (DK lovtekst) Kreftkategori 2A etyl-etoksy-propionat ,0 - < 50,0 Fareutløsere i henhold til Direktiv 1999/45/EF CAS-nr. EINECS-nr. REACH-nr. Indeks-nr. Vekt % Symbol R-setninger xylen, blanding av isomere ,0 - < 20,0 Xn 10-20/21-38 etylbenzen ,5 - < 3,0 F,Xn n-butylacetat ,0 - < 30, akrylharpiks 2,5 - < 3,0 Xi 36/38 etyl-etoksy-propionat

4 Produktnr. : SV R93 Side 4 av ,0 - < 50,0-66 The wording of the hazard symbols, R-phrases and H-statements is specified in chapter 16 if dangerous ingredients are mentioned. 04 Førstehjelpstiltak Beskrivelse av førstehjelpstiltak I alle tvilstilfeller eller ved vedvarende symptomer rådfør deg med lege. Ved bevisstløshet ikke gi noe via munnen. Ved innånding Bring vedkommende straks ut i frisk luft, tilkall lege. Hold pasienten varm og rolig. Dersom pusten er uregelmessig eller har stanset må det gis kunstig åndedrett. Ved bevisstløshet legg vedkommende i stabilt sideleie. Ved hudkontakt Fjern forurensede klær. Vask utsatt hud med såpe og vann, skyll grundig. IKKE bruk tynnere eller løsemidler. Ved kontakt med huden unngå direkte solbestråling eller innvirkning av andre UV-stråler, da huden herved blir mer ømfintlig. Ved kontakt med øynene Fjern kontaktlinser. Hold øyelokkene åpne og skyll øynene rikelig med rent vann eller en spesiell oppløsning for skylling av øynene; rådfør deg med lege. Ved berøring med øynene unngå direkte sollys eller innvirkning av andre UV-stråler, da øynene herved kan bli mer ømfintlige. Ved svelging Ved svelging skylles munnen med rikelige mengder vann (bare når vedkommende er ved bevissthet), kontakt lege umiddelbart. Hold vedkommende rolig. Ikke fremkall brekninger. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede De viktigste kjente symptomer og effekter er beskrevet i merkingen (se seksjon 2) og/eller i seksjon 11. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen eksisterende data.

5 Produktnr. : SV R93 Side 5 av Tiltak ved brannslukking Slokkingsmidler Egnede brannslokningsmidler Skum(alkoholbestandig), karbondioksid, pulver, sprøytetåke (vann). Slukningsvann må ikke komme ut i kloakk eller avløpssystem. Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler Full vannstråle Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Innånding av farlige spaltningsprodukter kan forårsake alvorlige helseskader. Anvisninger for brannmannskap Særskilt verneutstyr Egnet åndedrettsvern kan være nødvendig. Tilleggsinformasjon Lukkede beholdere i nærheten av brannstedet avkjøles. 06 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer Fjern antennelseskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damp. iljøverntiltak å ikke slippes ut i avløp eller vassdrag. Hvis produktet kommer ut i kloakk eller avløpssystem må det lokale vann-/avløpsselskap kontaktes øyeblikkelig. Ved forurensning av bekker, elver eller vann, kontakt de ansvarlige miljøvern-myndigheter. etoder og utstyr for inndemming og opprensning Tas opp med ikke-brennbart absorpsjonsmiddel (f.eks. sand, jord, kiselgur, vermikulitt) og plasseres i egnet beholder for avfallsbehandling i henhold til forskrifter (se pkt. 13). Rengjør fortrinnsvis med rengjøringsmidler, unngå bruk av løsemiddel. Henvisning til andre punkter Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

6 Produktnr. : SV R93 Side 6 av Håndtering og lagring Forholdsregler for sikker håndtering Henvisninger angående sikker omgang Unngå dannelse av brennbare og eksplosive damper i luften samt en overskridelse av de administrative normene. Unngå kontakt med øynene og huden. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Røyking, spising og drikking er forbudt i bruksområdet. For personlige sikkerhetstiltak se punkt 8. Følg lovbestemte helse- og sikkerhetsforskrifter. Hold avstand til enhver antennelses- eller varmekilde samt åpen ild. Bruk gnistsikkert verktøy. aterialet kan lades elektrostatisk: Bruk alltid jordete ledninger og beholdere ved overføring fra en beholder til en annen. Det anbefales at operatøren har antistatiske klær og fottøy. å kun brukes i rom med god ventilasjon. Personer med hud-allergi må ikke bli eksponert for eller komme i kontakt med produkter av denne typen. Henvisninger angående brann- og eksplosjonsfare Løsemiddeldamper er tyngre enn luft og brer seg langs gulvet. Damper danner eksplosive blandinger med luft. Beholdere oppbevares tørt, tett lukket på et kjølig, godt ventilert sted. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenelighet Krav til lagerrom og beholdere Elektrisk utstyr må være eksplosjonssikret i henhold til forskrift. Gulv må være elektrisk ledende og ugjennomtrengelig for de lagrede produktene. Oppbevar beholder godt lukket. Beholder er ikke en trykkbeholder; ikke bruk trykk for å tømme den. Åpnet beholder må lukkes omhyggelig og lagres stående for å unngå lekkasje. Røyking forbudt. Adgang forbudt for uvedkommende. Informasjon om felleslagre Holdes adskilt fra oksidasjonsmidler og sterkt basiske og sure

7 Produktnr. : SV R93 Side 7 av 14 7 materialer. Videre informasjon om lagringsbetingelser Oppbevares alltid i beholdere av samme material som originalbeholderen. Legg merke til henvisninger på etiketten. Lagring må skje på et tørt, godt ventilert sted. å beskyttes mot varme og direkte solstråling. Holdes borte fra tennkilder. Lagertemperatur : i.d.t. Særlig(e) bruksområde(r) Detaljert informasjon finnes i det tekniske databladet. 08 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Kontrolparametre Administrative normer CAS-nr. Grenseverdier ml/m3 (ppm) mg/m3 etylbenzen AN 5 20 n-butylacetat AN etyl-etoksy-propionat AN xylen, blanding av isomere AN Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Sørg for god ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokale avtrekk eller bruk av ventilasjonsanlegg. Hvis dette ikke er nok til å holde konsentrasjoner lavere enn de administrative normer, må egnet godkjent åndedrettsvern benyttes. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Dersom de administrative normene overskrides må det benyttes egnet godkjent åndedrettsvern. Ved dannelse av sprut eller aerosoler skal det benyttes egnet godkjent åndedrettsvern. Håndbeskyttelse

8 Produktnr. : SV R93 Side 8 av 14 8 Bruk egnede vernehansker. Enhver hanske som er testet i henhold til EN 374 er egnet: f.eks. nitril-hansker aterialtykkelse: = 1,25 mm Videre informasjon om gjennomtrengningstid er tilgjengelig hos produsenten av hanskene. Data er basert på informasjon fra hanskeprodusenten, råstoffprodusenten eller i henhold til spesifikasjoner av komponentene i produktet. Beskyttelseshanskene bør testes for deres egnethet i forhold til den aktuelle bruken (f.eks. mekanisk styrke, forenlighet med produktet, antistatiske egenskaper). Følg retningslinjer gitt av produsent angående bruk, lagring, vedlikehold og utskifting av hanskene. Hanskene bør umiddelbart skiftes ut ved skade eller tegn på slitasje. Det anbefales å bruke beskyttelseskrem. Øyevern Nødvendig ved fare for øyekontakt. Bruk tettsittende vernebrille. Verneklær Bruk antistatiske og flammehemmende klær i naturfibre og/eller varmebestandige syntetiske fibre. Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Se punkt 7 og Fysikalske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt ph-verdi Tilstandsendring Kokepunkt/ -intervall Smeltepunkt/ -intervall : flytende : fargeløs : spesifikk : i.a. : i.d.t. : i.d.t.

9 Produktnr. : SV R93 Side 9 av 14 9 Flammepunkt : +030 C ISO 3679 Tenntemperatur : > 200 C løsemiddel Eksplosjonsgrenser, nedre : > 35 g/m3 øvre : i.d.t. Damptrykk : i.d.t. Tetthet : 0,921 g/cm3 ved 20 C Løslighet : ikke blandbar med vann Viskositet : <030/3 s ved 20 C ISO Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges. Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes. Forhold som må unngåes Varme, sterk UV-stråling aterialer som skal unngås Holdes adskilt fra radikaldannende initiatorer, peroksider, sterkt basiske stoffer samt reaktive metaller for å unngå eksoterme polymerisasjonsreaksjoner. Farlige nedbrytingsprodukter Ved høye temperaturer kan det dannes farlige spaltningsprodukter som f.eks. karbonmonoksid, karbondioksid, røyk og nitrogenoksider. 11 Toksikologiske opplysninger Produktet selv er ikke testet, men klassifisert i henhold til den konvensjonelle metode (beregningsmetode etter EUs

10 Produktnr. : SV R93 Side 10 av stoffblandingsdirektiv 1999/45/EF). Se punkt 3 og punkt 15 for detaljer. Innånding av løsemiddeldamper med konsentrasjoner over de administrative normene kan gi skadelige effekter som irritasjon av slimhinner og luftveier, samt skader på nyrer, lever og sentralnervesystem. Tegn og symptomer omfatter hodepine, svimmelhet, utmattelse, muskelsvekkelse, tretthet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Gjentatt eller vedvarende innånding av løsemiddelkonsentrasjoner over arbeidsplassens grenseverdi (Administrative normer) kan føre til en utvikling av lengre tids forstyrrelser av det sentrale nervesystem som kronisk toksisk ensepalopati, inkludert adferdsforandringer og bevissthetsforstyrrelser. Løsemidler som absorberes gjennom huden kan forårsake noen av de samme effektene som ved innånding. Langvarig eller gjentagende kontakt med produktet kan føre til fjerning av naturlig fett fra huden, som igjen kan resultere i ikke-allergisk kontakteksem og opptak av produktet gjennom huden. Den umettede akrylatharpiksandelen av stoffblandingen har en irriterende virkning. Langvarig eller gjentagende kontakt med produktet kan føre til irritasjon av slimhinner og hud, og resultere i blemmedannelse, rødhet og uttørking av huden. Det kan oppstå hudallergier. Løsemiddelsprut i øyne kan gi irritasjon. Innånding av aerosoler, støv eller damper kan føre til irritasjon av luftveiene. Svelging av produktet kan føre til ubehag og svakhetsfølelse samt gi effekter i sentralnervesystem. 12 Økologiske opplysninger Generelle henvisninger Det foreligger ingen testresultater for dette produktet. Stoffblandingen er vurdert i henhold til den konvensjonelle metode etter stoffblandingsdirektiv 1999/45/EF og er ikke klassifisert som miljøskadelig. Produktet må ikke komme i avløp eller vassdrag. 13 Retningslinjer for avfallshåndtering etoder til avfallsbehandling Ta hensyn til nasjonale og lokale forskrifter. Europeisk avfallsregister

11 Produktnr. : SV R93 Side 11 av Beslutning 2000/532/EF fra kommisjonen av 3. mai * Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av finkjemikalier og av kjemiske produkter som ikke er spesifisert andre steder; andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter Alt avfall som er merket med en stjerne (*) er å anse som farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF om farlig avfall. Forurenset emballasje Anbefaling Beholdere som ikke er tømt ordentlig, må fjernes i henhold til direktiv 91/689/EØF. 14 Opplysninger om transport Landtransport UN 1866, Resin Solution, 3, III, (D/E), ADR/RID Special provision 640 E Hazard identification number 30 Sjøtransport UN 1866, RESIN SOLUTION, 3, III ES: F-E, S-E Lufttransport UN 1866, RESIN SOLUTION, 3, III Annen informasjon 15 Regelverksmessige opplysninger Informasjon i henhold til VOC-direktiv 1999/13/EF (angående produktets leveringsmåte) Flyktige organiske løsemidler : 97 % VOC : 97 % Flyktige CR-stoffer : 0,1 % - 2-metoksypropylacetat - dibutyltinndilaurat (Se punkt 16 for kommentarer) flyktige halogenerte stoffer merket med R40: bortfaller Angivelser til DecoPaint direktiv 2004/42/EF Underkategori ifølge vedlegg IIB Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold ifølge : e

12 Produktnr. : SV R93 Side 12 av vedlegg IIB VOC-innhold til bruksferdig produkt, ISO : 840 g/l : 839 g/l Nasjonale forskrifter Referanser - Opplysninger fra produsent. - Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2002). - Forskrifter om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier, med utfyllende forskrifter (2002). - Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), Direktoratet for arbeidstilsynet (2001). - Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2003). - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (2004). 16 Andre opplysninger Kun til yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatabladet stemmer overens med forskriften (EF) nr. 1907/2006 Vedlegg II. Informasjonene i dette sikkerhetsdatabladet fritar ikke brukeren fra å utføre en risikovurdering i samsvar med Forskrift nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (direktiv 98/24/EF). YL-gruppe: 5 YL-tall : m3/l Tilleggsopplysninger i henhold til forskrift om YL-merking R-setning: R20 Farlig ved innånding. S-setning: S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S210 Brug trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. Risikosetninger for ingredienser som er oppført under punkt 3

13 Produktnr. : SV R93 Side 13 av R10 Brannfarlig. R11 eget brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R36/38 Irriterer øynene og huden. R38 Irriterer huden. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. H225 Svært brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H312 Skadelig i kontakt med hud. H315 Forårsaker hudirritasjon. H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. H332 Skadelig hvis inhalert. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Xn F Xi Helseskadelig eget brannfarlig Irriterende Ved bruk av flerkomponentsystemer må sikkerhetsdatablad for alle komponenter tas i betraktning. Forklaring på forkortelsene: i.d.t. ingen data tilgjengelig i.a. ikke anvendelig AN Administrativ norm (ar 2003) Kommentarer til punkt 15; informasjon i henhold til VOC- direktiv 1999/13/EF: Avvik mellom stoffbenevnelsene i henhold til VOC-direktivet og stoffbenevnelsene under punkt 2 i dette sikkerhetsdatabladet

14 Produktnr. : SV R93 Side 14 av skyldes det ulike lovgrunnlag for disse punktene. For stoffbenevnelsen under punkt 2 er direktivene 91/155/EØF og 1999/45/EF utslagsgivende. I disse direktivene er det fastlagt grenseverdier for benevnelsen av CR-stoffene hhv. stoffene merket med R40, mens disse grenseverdiene ikke gjelder for VOC-direktivet. Informasjonen i dette HS-databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet kun med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke anses som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets kvalifikasjon for et konkret applikasjonsformål kan ikke utledes fra våre oppgaver i HS-databladet. Det er ansvaret til mottaker av produktet å observere mulige eiendomsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnr. : AG43-7188 R04 Side 1 av 14 1 01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator GRAPHITE HD HYDROPRIER 4 L AG43-7188 R04 53148229 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : SV41-066F RM05 Side 1 av 17 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator GV 200 CV 5L Thinner, normal SV41-066F RM05 50189164

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

3.1.2 Kjemisk navn for materiale

3.1.2 Kjemisk navn for materiale SIKKERHETSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Identifikasjon av artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 900 1775 1.2 Bruk av stoffet/preparatet 1.2.1 Anvendelsesområde

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Pilot QD Primer 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Lynol 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HMS-DATABLAD Side 1 / 5 DUASOLID HERDER 008 7675 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS-DATABLAD Side 1 / 5 DUASOLID HERDER 008 7675 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS-DATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Identifikasjon av artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 008 7675 1.2 Bruk av stoffet/preparatet 1.2.1 Anvendelsesområde

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 181 -serie 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SPERREGRUNN

Detaljer

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1WAWX

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge NO. 1 ANTI RUST AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn NO.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000000047/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 29.07.2015 Trykkdato 09.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.02.2008 Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 Produkttype: PR-nr: MALING Nødtelefon1: Giftinformasjonssentralen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Tjærebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato 2007-04-13. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Care Top 35 Produktkode DH1325-5505 Anvendelsesområde Industrielle anvendelser.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HMS Datablad/ Sikkerhetsdatablad. Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktbeskrivelse

HMS Datablad/ Sikkerhetsdatablad. Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktbeskrivelse 1 Denne dokumentasjonen gjelder for Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktbeskrivelse Smartpanel flekkmaling brukes til overmaling på Smartpanel vegg,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2169 & 2182 Hard-Hat Grunnere

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2169 & 2182 Hard-Hat Grunnere I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.1

Detaljer