HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 197/26/EC, Artikkel IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen Beskrivelse 1.3. Identifikasjon av selskap/foretak Bedrift Steriliseringstabletter. Chemisphere UK Ltd Adresse Unit 4 No 3 Richmond Road Trafford Park Manchester M17 1RE UK Web Telefon Faks Ansvarlig/utsteder sdato Side 1/6 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering Classification /45/ЕC Hovedfarer 2.2 Symboler Xn; R22 Xi; R36/37 N; R5/53 R31 Symboler: Xn: Helseskadelig. N: Miljøskadelig. Farlig ved svelging. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Irriterer øynene og luftveiene. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Xn: Helseskadelig. N: Miljøskadelig. R-setning(er) S-setning(er) Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved. R22 - Farlig ved svelging. R31 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R36/37 - Irriterer øynene og luftveiene. R5/53 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. P6 - Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier. Kan avgi farlige gasser (klor). S1/2 - Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S8 - Oppbevares tørt. S26 - Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S29 - Må ikke tømmes i kloakkavløp. S41 - Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

2 2.2 S51 - Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S6 - Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. sdato Side 2/6 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER /548/EEC / 1999/45/EC Kjemisk navn Indeks-Nr. CAS-nr. EF-nr. REACHs Conc. Classification registreringsnummer (%w/w) Troclosene sodium X % E; R2 O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R5/53 Adipic acid % Xi; R36 Sodium carbonate % Xi; R36 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Hold den berørte personen varm og i ro. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dra til sykehuset for å få øyet undersøkt av en øyenlege. Produktet er klassifisert som ikke farlig. Ved hudirritasjon:. Fjern forurensede klær. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer. IKKE framkall brekning. Drikk 1-2 glass vann. Hvis den skadde er bevisstløs, sjekk om vedkommende puster, og gi eventuelt munn til munn. Hvis den skadde er bevistløs, men puster, legges vedkommende i stabilt sideleie. Overføres til sykehus så raskt som mulig Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding Kontakt med øyne Kontakt med hud Inntak 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkemidler Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Fare for alvorlig øyeskade. Produktet er klassifisert som ikke farlig. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Velg behandling i forhold til symptomer Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen 5.3. Råd til slokkemannskap 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Bruk slokkemidler som er egnet til forholdene rundt brannen. Bruk IKKE dry fire extinguishers containing ammonium compounds. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Fire or high temperatures create very toxic gases. Fire creates:. Hydrogenklorid. Hydrogencyanid. Selvstendig pusteapparat. Bruk egnede verneklær Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6.2. Preventive miljøtiltak Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Not relevant considering the small amounts used. The product should not be dumped in nature but collected and delivered according to agreement with the local authorities. Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved.

3 6.3. Metoder og materiell for avgrensing og fjerning av spill 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering sdato Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall. Rengjør utslippsområdet grundig med mye vann. Se seksjon 8 angående personlig beskyttelse. Side 3/6 Unngå kontakt med huden og øynene. Må holdes unna heat. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier. Kan avgi farlige gasser (klor). Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unnlat å spise, drikke eller røyke i områder der dette produktet anvendes eller oppbevares. Follow instructions and ensure correct dilution of this product before use Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter 7.3. Spesifikk(e) sluttanvendelser Unngå kontakt med: Direkte sollys. Unngå kontakt med: Syrer. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Sterilisering av storkjøkkenutstyr, gulv og harde overflater. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.2. Eksponeringskontroll Passende tekniske vernetiltak Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved.

4 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand Tablett Farge Hvit Lukt Karakteristisk/Klor ph 4-6 Smeltepunkt ingen data tilgjengelig Frysepunkt ingen data tilgjengelig Kokepunkt ingen data tilgjengelig Tenningspunkt Ikke relevant. Fordampningshastighet ingen data tilgjengelig Tenningsgrenser Ikke relevant. Vapour Flammability Ikke relevant. Damptrykk ingen data tilgjengelig Damptetthet ingen data tilgjengelig Fettløselighet ingen data tilgjengelig Partisjonskoeffisient ingen data tilgjengelig Selvantennelsestemperatur Ikke relevant Andre opplysninger Viskositet ingen data tilgjengelig Eksplosivt stoff Ikke relevant. Oksidering Ikke relevant. Solubility Oppløselig i vann Ledningsevne ingen data tilgjengelig Overflatespenning ingen data tilgjengelig Gassgruppe Ikke relevant. Benzene Content Ikke relevant. Lead content Ikke relevant. VOC (flyktige organiske forbindelser) Ikke relevant. 1. STABILITET OG REAKTIVITET 1.2. Kjemisk stabilitet 1.3. Mulighet for farlige reaksjoner 1.4. Forhold som må unngås 1.5. Uforlikelige stoffer 1.6. Farlige nedbrytningsprodukter 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om giftvirkning Akutt toksisitet hudetsing/hudirritasjon alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig. Stabilt under normale forhold. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Direkte sollys. Varme. Fukt. Syrer. Syrer. Alkalier. Oksiderende midler. Reduksjonsmidler. Fire creates:. Hydrogenklorid. Hydrogencyanid. Giftige damper. Farlig ved svelging. Skin irritation is not anticipated when used normally. Irriterer øynene. sdato Side 4/6 Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved.

5 Toksikologiske opplysninger ingen data tilgjengelig 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet ingen data tilgjengelig Persistens og nedbrytbarhet Lett biologisk nedbrytbart Evne til biologisk akkumulering Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jordsmonn Blandbart i vann Resultater av PBT- og vpvb-analyse ingen data tilgjengelig Andre skadevirkninger Giftig for dyr. Meget giftig for vannlevende organismer. sdato Side 5/6 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Generelle opplysninger Metoder for avfallshåndtering Håndtering av emballasjeavfall 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER ADR/RID IMDG IATA Avfallshåndtering i overensstemmelse med. lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomme beholdere kan rengjøres med vann. Tomme beholdere kan sendes som avfall eller til gjenvinning. Må ikke kastes med normalt avfall. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Produktet er ikke klassifisert som farlig mht. transport. Produktet er ikke klassifisert som farlig mht. transport. Produktet er ikke klassifisert som farlig mht. transport Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet Regulations 16. ANDRE OPPLYSNINGER Andre opplysninger COMMISSION REGULATION (EU) No 453/21 of 2 May 21 amending Regulation (EC) No 197/26 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/15/EC and 2/21/EC. Forsiktig - dette stoffet er ikke fullt testet enda. Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved.

6 Andre opplysninger Tekst for risikosetninger i avsnitt 3 sdato Side 6/6 R2 - Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. R8 - Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R22 - Farlig ved svelging. R31 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R36/37 - Irriterer øynene og luftveiene. R36 - Irriterer øynene. R5/53 - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. Copyright 214 ChemSoft Limited. All rights reserved.

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 907/2006/EC, Artikkel 3. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET.. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk

Detaljer

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 HMS-DATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Produktnavn 1.2. Bruk

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 8 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Penetrant Remover S76 aerosol Produktkode 2618 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. FP307 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Bathroom Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Bathroom Cleaner SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Metallsparkel

SIKKERHETSDATABLAD. Metallsparkel SIKKERHETSDATABLAD Metallsparkel SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/15/2014 10:04:29 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Metallsparkel

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator FUEL SYSTEM CLEANER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/7 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 Versjon 1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

HMS-DATABLAD RX800F/NC Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1

HMS-DATABLAD RX800F/NC Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til EU/EØS 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn BöttcherFount S3020 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke brukbart Relevante identifiserte

Detaljer

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: FUELPOWER SOOT REMOVER Produktkode: 571240 (25 kg) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Erazer Fresh (eple lukt)

SIKKERHETSDATABLAD Erazer Fresh (eple lukt) Endret 10/07/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11111

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer