HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks Telefon Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD. Pastali Sykkeldeler HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sykkeldeler Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land Norge E-post Internett Telefon Faks Navn E-post Tlf. (arb.) Land Bruu Ole Norway Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Meget brannfarlig Giftig Miljøskadelig GENERELT Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. HELSE Kan skade forplantningsevnen. Irriterer huden. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Også farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. BRANN OG EKSPLOSJON Meget brannfarlig. MILJØ Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 1 / 9

2 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 2 n-heksan % Xn,F,N,Rep 2,R11 - R38 - R48/20 - R51/53 - R60 - R65 - R67 3 heptan [og isomere] % Xn,F,N,R11 - R38 - R50/53 - R65 - R67 4 pentan % Xn,F+,N,R12 - R51/53 - R65 - R66 - R67 5 metylcykloheksan % Xn,F,N,R11 - R38 - R51/53 - R65 - R67 6 heksan [isomere] % Xn,F,N,R11 - R38 - R51/53 - R65 - R67 8 cyklopentan % F,R11 - R52/53 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger nevnt i punkt 3 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres den skadede i stabilt sideleie. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. INNÅNDING Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. HUDKONTAKT Vask huden med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Ta ut ev. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege umiddelbart. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg. 2 / 9

3 BRANNSLUKKINGSMETODER Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Hvis mulig bekjempes brannen fra beskyttet posisjon. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Meget brannfarlig Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Ved brann eller høy temperatur kan det dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Flytt eller isoler alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding. Bruk personlig verneutstyr. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Dem opp eller absorber væskesøl med sand, jord eller annet egnet materiale. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Ved søl eller lekkasje: Større mengder pumpes opp i en beholder, resten tas opp med et absorberende materiale. Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) for destruksjon. Mindre spill tørkes opp. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør med såpe og vann eller vaskemiddelsløsning. ANNEN INFORMASJON Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER Meget brannfarlig. Kan skade forplantningsevnen. HÅNDTERING Flytt eller isoler alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damper. Bruk personlig verneutstyr. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. OPPBEVARING Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Brannfarlig eller brennbart: Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer. Bruk beholder av: Polyetylen. Polyester. Rustfritt stål. Bløtt karbonstål. Bruk IKKE beholder av: Gummi. Butylgummi. Polystyren. 3 / 9

4 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for god ventilasjon. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ikke legg forurensede kluter i lommen. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med A/P2-filter ved for dårlig ventilasjon. ØYEVERN Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. HÅNDVERN Beskyttelseshansker (neopren, nitrilgummi, Viton ). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte! ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Benytt langermede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. pentan timer 250,0 750, heptan [og isomere] timer 200,0 800, metylcykloheksan timer 200,0 800, n-heksan timer 20,0 72, R oljedamp - 8 timer 50, oljetåke 8 timer 1, heksan [isomere] 8 timer 250,0 1050, ANBEFALTE OVERVÅKINGSPROSEDYRER Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig. 4 / 9

5 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet i vann Væske. Klar. Petroleum. Løsemiddel. Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt 63 C Flammepunkt -26 C ASTM D-56 Eksplosjonsområde 1,1-7,4 % Selvantenningstemp. > 200 C Tetthet 0,7 kg/dm³ ved 15 C Damptrykk ved 20 C 17,2 kpa Damptrykk ved 38 C 52,7 kpa Damptrykk ved 50 C 92 kpa Frysepunkt < -20 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Fare for gnistdannelse som følge av statisk elektrisitet. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Oksiderende stoff. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) > 5000 mg/kg Produsent LD50(Dermalt) > 3000 mg/kg Produsent INNÅNDING Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Gjentatt eksponering for høye konsentrasjoner kan påvirke sentralnervesystemet. HUDKONTAKT Irriterer huden. Avfetter huden. ØYEKONTAKT Kan forårsake irritasjon, rødhet og kløe. 5 / 9

6 SVELGING Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Aspirasjon til lungene ved brekning eller fortæring kan forårsake kjemisk lungebetennelse. FORPLANTNINGSSKADELIGE EFFEKTER Kan skade forplantningsevnen. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Fare for varig skade på hjerne, lever og nyre ved gjentatt og langvarig påvirkning (løsemiddelskade). 12. MILJØOPPLYSNINGER AKVATISK ØKOTOKSISITET Giftig for vannlevende organismer. MOBILITET Flyter på vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Forventes å være biologisk lett nedbrytbar. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Inneholder komponent/komponenter som kan bioakkumuleres. ANDRE SKADEVIRKNINGER Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. Danner oljefilm på vannflater, som kan skade organismer som lever i vann og forstyrre oksygentransporten i grenseskiktet luft/vatten. KONKLUSJON Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Forventes å være biologisk lett nedbrytbar. Inneholder komponent/komponenter som kan bioakkumuleres. Må ikke slippes ut i avløp, drikkevanntilgang eller mark. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Behandles som farlig avfall. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. AVFALLSGRUPPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Avfallsstoffnummer: 7051 Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert 6 / 9

7 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 3295 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Petroleumsprodukter, n.o.s. (Pentan) ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II Fareseddel: F1 Farenummer: 33 Meget brannfarlig væske (fl.pkt. under 23 C). IMDG (sjøtransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II Sub. risiko: - EMS: F-E, S-D Marin forurensning: Yes IATA (lufttransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II Sub. risiko: - Etikett: Flamm. gas 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Meget brannfarlig Giftig Miljøskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING n-heksan (1-5 %), heptan [og isomere] (30-60 %), pentan (1-5 %), metylcykloheksan (5-10 %), heksan [isomere] (10-30 %), cyklopentan (5-10 %) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R11 Meget brannfarlig. R38 Irriterer huden. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R60 Kan skade forplantningsevnen. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. RE65 Også farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. 7 / 9

8 S-SETNINGER S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. REFERANSER Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005). Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005), liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (2008). Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2006). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, / 9

9 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS INFORMASJONSKILDER Informasjon fra Datablad fra produsent ( ). LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Databladet er kvalitetssikret av Chemtox i henhold til kravene i norsk regelverk. Chemtox har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000. Utarbeidet av: Kontrollert av: Regina Isberg Kristine Drange Chemtox har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R60 Kan skade forplantningsevnen. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Regina Isberg Utarbeidelse HMSD er utarbeidet av Foretak Chemtox Norge AS Postnr./sted 4313 Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 9

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rensemiddel. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 Nasjonal produsent/importør Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Strandbakken

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørkemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Statoil Tjeldbergodden Postnr./sted 6699 Kjørsvikbugen Land Norway Telefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleiemiddel Artikkelnummer 442 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 24841 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Membranherder/impregnering/primer. Artikkelnummer 3119006000002

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/03/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 30/04/2001

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/03/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 30/04/2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE FORMEL Hydraulikkolje. Produsent/importør Fuchs Offshore Lubricants as Adresse Breiviken 5 Postnr. / sted 5035 Bergen Land Norge

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel.

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2008 Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Diesel. Sist endret: 17.12.2009 Internt nr. 67321. KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land K.Grave -

SIKKERHETSDATABLAD. Diesel. Sist endret: 17.12.2009 Internt nr. 67321. KONTAKTPERSONER Navn E-post Telefon Land K.Grave - 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Drivstoff. CAS-NR. 68334-30-5; EC-NR. 269-822-7; INDEKSNR. 649-224-00-6; REG.NR. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jet-Lube Alco EP 73 Plus

SIKKERHETSDATABLAD Jet-Lube Alco EP 73 Plus Jet-Lube Alco EP 73 Plus Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jet-Lube Alco EP 73 Plus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie C 6 H 12 O Cas-nr. 108-93-0 EC-nr. 203-630-6 Indeksnr. 603-009-00-3 Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Bruksområde Gulvbelegg (fugefri gulv)kun for yrkesmessig bruk. Art nr 38703 (A&B 6,7 kg) 38709 (A&B 352 kg) Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Toilet Anti Lime Sanitærrengjøringsmiddel.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: Trump Metal Pro NR

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: Trump Metal Pro NR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Trump Metal Pro Flytende maskinoppvaskmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Pilax Sanitærrengjøringsmiddel. Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vannfast/plastforsterket fugemasse for fliser, fuger 1-8 mm.

Detaljer