HMS-DATABLAD Hvit Portland Sement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Hvit Portland Sement"

Transkript

1 Hvit Portland Sement Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Hvit Portland Sement 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Hvit Portland Sement Artikkelnr. 31L EAN-nr Nobb-nr , Deklarasjonsnr Kjemikaliets bruksområde Sement Firmanavn NORCEM A.S Besøksadresse Postboks38 Postadresse Postboks38 Postnr Poststed BREVIK Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Jorunn Gundersen Utarbeidet av HMS Logiconsult as 2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold Merking/klassifisering Anm Gips Portland Sement Klinker Xi; R37/38, R41, R43 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer INGREDIENSKOMMENTARER: Se under utfyllende opplysninger i punkt Viktigste faremomenter Farebeskrivelse ANNET: Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Fare for allergi ved hudkontakt Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Oppbevares utilgjenglig for barn 4. Førstehjelpstiltak

2 Hvit Portland Sement Side 2 av 5 Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging 5. Tiltak ved brannslukking Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Sørg for åpne luftveier, evt kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Observer allergiske reaksjoner i huden. Hvis irritasjon oppstår ved innånding, søk ut i frisk luft. Ved vedvarende nese og luftveis irritasjon kontaktes lege. Lengre tids kontakt med våt mørtel og betong kan medføre lettere etsskader. Hvis hudirritasjon forsetter oppsøk lege. Klær forurenset med våt betong eller mørtel, vaskes før gjenbruk. Observer allergiske reaksjoner i huden. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med vann i minst 45 min. og kontakt lege. Skyll evt. til lege overtar. Skylling under transport til sjukehus. Ved svelging av mindre mengder (ikke mer enn en munnfull), rens munnen med vann og konsulter en lege. Vær i ro. Fremkall ikke brekninger. Hvis produktet svelges ved et uthell, tilkall lege for vurdering om det er nødvendig med overvåking og nødvendig behandling på sykehus. Vis legen etiketten. Skyll munnen. Drikk mye vann. Kontakt lege eller sykehus. Passende brannslukningsmiddel Uaktuellt Uegnet brannslukningsmiddel Uaktuellt Brann- og eksplosjonsfarer Sement er ikke brennbart, og det danner heller ikke brennbare forbindelser i kontakt med andre stoffer. Personlig verneutstyr - 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Andre anvisninger Bruk egnet verneutstyr, se pkt. 8. Hold barn borte fra opprydningsstedet. Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av støv. Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Unngå oppvirvling av støv. Fei eller spa opp mest mulig, eller benytt støvsuger. Unngå støvutvikling. Stoffet er ikke farlig avfall, se pkt.13 Vann bør ikke brukes da dette sammen med sement danner en slurry som siden vil størkne til en fast masse. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Håndteres forsiktig slik at man unngår brekkasje og derav direkte kontakt med stoffet. Bruk personlig verneutstyr se kap. 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. Lagres tørt på avstengt lagringsplass. Oppbevares utilgjenglig for barn Lagres utilgjengelig for barn. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn 8 t. normverdi ppm/mg/m3 Kort normverdi Portland Sement Klinker Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern 5resp/10tot mg/m3 ppm/mg/m3 Norm år Sement har en adm. norm. på respirabelt støvinnhold i arbeidsatmosfære på 5 mg/m3, og totalstøv på 10 mg/m3. Ved høyere verdier må man enten bedre ventilasjonsforholdene, eller bruke egnet verneutstyr. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. Personer med allergier i huden bør ikke jobbe med produktet. Sørg for god ventilasjon Unngå hud- og øynekontakt. Unngå innånding av støv. Hvis adm. norm overskrides bruk støvmaske klasse P2 eller bedre.

3 Hvit Portland Sement Side 3 av 5 Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighet i vann Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Kokepunkt/ kokepunktintervall ph (bruksløsning) Flammepunkt Eksplosive egenskaper Viskositet Luktgrense Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper 10. Stabilitet og reaktivitet Ved kontakt med tørr sement brukes vanlige arbeidshansker. Ved arbeid der det er fare for fuktighetsgjennomgang fra betong/mørtel anvendes vanntette hansker. Nitril hansker anbefales. Bruk vernebriller der det er risiko for å få enten sementstøv eller betong/mørtel sprut i øynene Verneklær bør brukes både ved behandling av sement i tørr tilstand og som mørtel/betong for å unngå direkte hudkontakt. Ved behandling i våt tilstand anbefales bruk av vanntette bukser og gummistøvler for å unngå hudkontakt. Forurenset arbeidstøy vaskes før gjenbruk. Ta av eventuellt tilsølt arbeidstøy, og vask huden nøye med såpe og vann etter endt arbeidsoperasjon. Ved støvutvikling under innendørs behandling sørg for god ventilasjon, om nødvendig anvend punktavsug. Pulver Luktfritt Grå Ikke relevant Kommentarer: (våt sement) Kommentarer: Ikke brennbart Egenskaper: Ikke eksplosivt luktfritt DEKOMPONERINGSTEMP.: Ikke relevant Spesifikk vekt: kg/m3 Romvekt: kg/m3 Materialer som skal unngås Ingen. Farlige spaltningsprodukter Ingen Stabilitet Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7). Unngå fuktighet. 11 Opplysninger om helsefare Toksikologisk informasjon Oral toksisitet Kommentarer: - Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Norcem sement er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig. Risikoen for kromeksem er med dette vesentlig redusert. Sement kan medføre irritasjon og betennelse på slimhinnene. Iriterer luftveiene. Sement i tørr tilstand og i enhver fuktig blanding kan føre til hudirritasjon og eksem, (krom)allergisk eksem, og/eller etseskader. Sement virker irriterende på øynene. Lav eksponering kan medføre sårhet. Større eksponeringer eller ubehandlet lav eksponering kan føre til kjemisk brannskade og medføre sårdannelse på øyet. Kan medføre varig øyeskade, dersom førstehjelpen (kap.4) ikke settes inn straks. Ved svelging av små mengder av sement/vann blandinger er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Svelging av større mengder kan resultere i irritasjon av svelg/spiserør. Ofte gjentatt eksponering utover administrativ norm for støv har blitt sett i sammenheng med betennelse i nesens slimhinner og med hoste. Eksem som følge av (krom)allergi sees i sammenheng med hudkontakt. Allergisk eksem forekommer hyppigere ved kontakt med sement/vann blandinger enn med kontakt med tørr sement. Varig øyeskade kan bli følgen

4 Hvit Portland Sement Side 4 av 5 dersom førstehjelpen (kap. 4) ikke settes inn straks. Allergi Kan utvikle varige allergiske reaksjoner i huden ved jevnlig og langvarig hudkontakt hos disponerte personer. Kreft - Reproduksjonsskader - Arvestoffskader - Annen informasjon Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial LC50 verdi for giftighet i vann ikke påvist. Innblanding av sement i vann vil imidlertid øke vannets ph-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger. Størkner over tid i vann. Produktet er ikke biologisk nedbrytbart. Produktet vil ikke ha potensiale for bioakkumulering. 13 Fjerning av kjemikalieavfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14. Opplysninger om transport Farlig gods ADR/RID Farlig gods IMDG Farlig gods ICAO/IATA Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Som tørt stoff gjenvinnbart. Tomemballasje leveres kommunal søppelplass. Blandet med mørtel og betong følges de lokale avhendingsregler. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: Stoffet er ikke spesialavfall hverken i tørr form eller som mørtel/ betong. Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene. R-setninger S-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) R37/R38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. VED TILSETNING AV VANN VIL STOFFET VIRKE ETSENDE PÅ HUD OG ØYNE. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn S22 Unngå innånding av støv. S24/S25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/S39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, inkl. YL-merking, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Oljedirektoratet) av Administrative normer, best.nr. 361 (2003). Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). Norske og svenske hanskeguider. Forskrift om farlig avfall, nr (2003). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG (2003), IATA (2004).

5 Hvit Portland Sement Side 5 av 5 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Erstatter HMS-datablad av Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2) Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. INGREDIENSKOMMENTARER: cas.nr : Klass: Europeisk Sementforening. Cem-bureau Kjemisk beskrivelse: Sement i tørr tilstand består vesentlig av: 3CaO-SiO2, 2 CaO-SiO2, 3CaO- Al2O3, 4CaO-Al2O3-Fe2O3, CaSO4 og MgO. Det foreligger videre små mengder av alkalier, kalk og klorider sammen med spor av kromforbindelser. Andre metaller vil også foreligge som sporelementer. (Faremomentene under gjelder ikke for tørr sement, bare når denne opptrer i fuktig eller vått miljø. ) Mulige farlige forbindelser når sementen blandes med vann og mens denne er i plastisk tilstand før herding: a) Kalk, kalsiumsilikater og alkalier i sement er for en del vannløslige og når disse blandes med vann vil kunne danne helseskadelig alkalisk løsning. b) Seksverdige kromsalter i sement er løslige og kan blandet med vann danne en helseskadelig løsning. Ved tilsats av jernsulfat for kromatredusering fra 6- til 3-verdig krom er denne helserisiko vesentlig redusert. Denne sementen er tilsatt jernsulfat. For eventuell miljøfare, se punkt 12. Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt 2. Ved denne revisjonen er det utført forandringer i følgende punkter: 1,2,3,4,6, 7,8,10,11,12,15,16 ANDRE OPPLYSNINGER: HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITETSSIKRET ETTER NORSK REGELVERK. Signatur: HMS Logiconsult AS Fabrikkveien Stavanger Tlf: Fax:

SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G)

SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G) Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G)

SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G) Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A Class G) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Norcem Portland Sementer (CEM I og II, NS-EN 197; Type I/II, ASTM C-150; API 10A

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Weber.floor 170 Varmegulv Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.07.2008 Revisjonsdato 24.05.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER DELAVAL KLORTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR Transportuhellskort Klortabletter.pdf Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss.

SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss. 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 RBI TRANSPORT 100 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.12.2004 Revisjon 29.01.2010 Kjemikaliets navn RBI

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

HMS-DATABLAD Tennvæske

HMS-DATABLAD Tennvæske Tennvæske Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Tennvæske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2007 Kjemikaliets navn Tennvæske Deklarasjonsnr. 55263 Artikkelnr. 9950300

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P.

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P. FORMULA X STRIPPER UHP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER UHP 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.05.2006 Revisjonsdato 13.04.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PR.NR. Tørket sand, Fugesand, Spesialsand Tørr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE TANGIT RENSEVÆSKE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT RENSEVÆSKE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin EG-Komponent 1 Resin Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.09.2006 Revisjonsdato 14.03.2011 Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE FARECLA PROFILE GLAZE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.12.2010 Kjemikaliets navn FARECLA PROFILE

Detaljer