HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY"

Transkript

1 PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 1 av 5 HMS-DATABLAD PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 16/ Kjemikaliets navn PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Produktgruppe Insektmiddel. 600 ml aerosol Firmanavn PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Postadresse Martnsveien 59 Postnr Poststed Elverum Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold Merking/klassifisering Propan/butan (drivgass) % F+; R Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet % T; R45,R65 lett m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2, 1-3 Xn,N; R20/22,R43,R50/53 2-dimetylcyklopropankarboksylat Piperonylbutoksyd 1-3 % T, N; R24, R Bioalletrin 0,1-1 % Xn,N; R20/22,R50/53 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% Symbolforklaringer T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 3. Viktigste faremomenter

2 PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 2 av 5 Farebeskrivelse Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller brennende materialer. Holdes vekk fra tennkilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjenglig for barn. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kan gi allergi ved hudkontakt. Ekstremt brannfarlig. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt den skadde fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Frisk luft og hvile. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ta av tilsølte klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt øyelege ved ubehag. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aktivt kull. Kontakt lege. Fremkall ikke brekning. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Oppbevaring Brann kan slokkes med: Karbondioksid eller pulver. Slokkes med vanntåke. Ikke vann beholdere som lekker. Varmeutsatte aerosolbeholdere kjøles med vannspray og fjernes dersom dette kan gjøres uten risiko. Trykkbeholder kan sprenges hvis temperaturen er over 50 C.Dette gjelder også tomme beholdere. Ekstremt brannfarlig. Brannslukkere bør benyttet frisklufttilført åndedrettsvern Det dannes giftige gasser som CO og CO2 Sørg for ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Unngå innånding av damper og aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Aerosolbeholdere må ikke kastes i naturen. Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Absorber i inert, fuktig, ikke-brennbart materiale. Spyl deretter området med vann. Spesialavfall. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller brennende materialer. Holdes vekk fra tennkilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Lagres som brannfarlig væske. Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50 C. Må ikke lagres sammen med næringsmidler eller dyrefor. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Administrative normer CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn 8 t. normverdi ppm/mg/m³ Kort normverdi ppm/mg/m³ Norm år

3 PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 3 av Propan/butan (drivgass) Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett m-fenoksybenzyl-3-(2, 2-diklorvinyl)-2,2- dimetylcyklopropankarboks ylat Piperonylbutoksyd Bioalletrin Eksponeringskontroll Biologisk grenseverdi Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Aerosol Lukt Svak lukt Hydrokarbon Farge Klar. Fargeløs Løselighetsbeskrivelse Ikke løselig i vann. Relativ tetthet Verdi: = 0,77 g/cm3 Flammepunkt Verdi: < -18 C Kommentarer: Drivgass Eksplosjonsgrense Verdi: 1,0-32 Vol % Selvantennelighet Verdi: > 300 C Damptetthet Verdi: > 1,0 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Opplysninger om helsefare Toksikologisk informasjon Oral toksisitet Adm. norm. Nafta: 275 mg/m3. Adm.norm: Propan: 500ppm/900mg/m3 Adm. norm.: Butan:250ppm/600mg/m3 All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Normene skal overholdes, og faren for innånding skal gjøres minst mulig. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. Luftstrømshjelm. Gjennomtrengningstid > 8 timer Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Bruk beskyttelseskrem for å beskytte mot direkte hudkontakt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen. Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Dette gjelder også tomme beholdere. Oksidasjonsmidler Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Unngå: Varme, gnister, flamme. Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte Eksponeringstid: LD50 Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Fare for utvikling av overfølsomhet eller allergiske reaksjoner hos disponerte personer. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Langvarig eller hyppig innånding av damper i høye konsentrasjoner kan gi

4 PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 4 av 5 Allergi 12. Miljøopplysninger Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig Ja, avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14. Opplysninger om transport varige skader på nervesystemet, inkl. hjernen. Kan gi allergi ved gjentatt og lanvarig eksponering ved innånding og hudkontakt Meget giftig for vannlevende organismer. Produktet inneholder et stoff som er giftig for bier. Produktet inneholder organiske løsningsmidler som fordamper lett fra alle overflater. Produktet er ikke lett bionedbrytbart. Bioakkumulering anses for å være uten betydning på grunn av produktets lave vannløselighet. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Avfallet skal behandles som spesialavfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokakle forskrifter. Proper Shipping Name 1950 AEROSOLS Varenavn (nasjonalt) AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlige UN-nr Farlig gods IMDG Ja, Klasse:2.1 Klasse:2.1 EmS:F-D, S-U Farlig gods ICAO/IATA Ja, Klasse:2 Tilleggsfare:9 Fareseddel Flamm. gas 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten R-setninger S-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) Propan/butan (drivgass): %, Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett: %, m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2- dimetylcyklopropankarboksylat: 1-3 %, Piperonylbutoksyd: 1-3 %, Bioalletrin: 0,1-1 % R12 Ekstremt brannfarlig. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S24 Unngå hudkontakt. S37 Bruk egnede vernehansker. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 29 ATP. Forskrift om gjenvinning

5 PELIAS UNIVERSAL INSEKTMIDDEL SPRAY Side 5 av 5 og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrifter om helsefare-.brannfare-,eksplosjonsfare-,miljøfaremerking med veiledning,2005. Norsk Stoffliste (SFT,Arbeidstilsynet,DSB,Petroleumstilsynet) av Forskrift om aerosolbeholdere. Forskrift om aerosolbeholdere. 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2) Leverandørens anmerkninger R12 Ekstremt brannfarlig. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R24 Giftig ved hudkontakt. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R45 Kan forårsake kreft. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51 Giftig for vannlevende organismer. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf webside: SØRCO har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør, oppgitt i seksjon 1 i HMS-datablader er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Kvalitetssikret av SØRCO AS etter 29ATP.

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe 17.01.2008 Lim Nedstrømsbruker Firmanavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE TANGIT RENSEVÆSKE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT RENSEVÆSKE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE FARECLA PROFILE GLAZE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.12.2010 Kjemikaliets navn FARECLA PROFILE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Polyester

SIKKERHETSDATABLAD Polyester Polyester Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Polyester 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Polyester Artikkelnr. 100101 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer Epoxy primer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Epoxy primer Artikkelnr. 2200 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.06.2009 Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften":

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD Tennvæske

HMS-DATABLAD Tennvæske Tennvæske Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Tennvæske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2007 Kjemikaliets navn Tennvæske Deklarasjonsnr. 55263 Artikkelnr. 9950300

Detaljer

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 08/04-2003 Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT Deklarasjonsnr. 20782 CAS-nr. 64742-82-1 EC-nummer 265-185-4

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.12.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin EG-Komponent 1 Resin Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.09.2006 Revisjonsdato 14.03.2011 Kjemikaliets

Detaljer