SIKKERHETSDATABLAD MOVIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD MOVIN"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr Til Slutt Deklarasjons-nr Erstatter sikkerhetsdatablad fra Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes Anvendelse 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent, importør E-post Land Internett Utarbeidet av Ansvarlig O72 O74 O75 O76 O78 Impregneringsmiddel ADDA BYGGKJEMI A/S Gråterudveien DRAMMEN Telefon: Fax: Norge Delia B. Karlsen Delia B. Karlsen 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: Revisjonsdato: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC og 1999/45/EC Helseskadelig, Miljøfarlig 2.2 Merkningselementer Faresymboler R-setninger S-setninger R-10 Brannfarlig. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke (Den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S-24 Unngå hudkontakt. S-60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. 2.3 Andre farer Brannfarlig. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Side 1 (7)

2 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Nafta hydrogen avsvolvet tung Silicone EC NR: CAS NR: INDEX NR: Xn,F,N RR10-51/ Xn RR10-20/21-36/38 Carc. 1B Muta. 1B Asp. Tox. 1 H350 H340 H304 Vekt-% Tegnforklaring Ingredienskommentarer R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16. Kolonne forklaring: CAS-nr= Chemical Abstracts Service; EU ( Einecs- eller Elinccsnummer)= European inventory of existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke ståri stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i, %, %vkt/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% Symbolforklaring: T+ = Meget Giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F= Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. De oppgitte komponenters klassifisering er anngitt direkte etter Stofflisten eller andre informasjonskilder uten hensyn til Stofflistens noter. Ved klassifiseringen av selve produktet er det tatt hensyn til disse notene samt de konsentrasjoner som komponentene inngår. Komponentenes klassifisering kan derfor fremstå som strengere enn produktets. White Spirit benzeninnhold <0,01% også inneholder etylbenzen De ovennevnte R-setningenes fulle tekst finnes i seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Flytt vedkommende straks til frisk luft. Gi kunstig ånderett hvis pusten har stoppet. Hold skadede varm og i ro. Skaff øyeblikkelig legehjelp. Ved åndedrettstans gis kunstig åndedrett. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege ved sårdannelse eller ved vedvarende irritasjon. Skyll med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege. Fremkall ikke brekninger.kontakt lege hvis det er svelget større mengder. Beskytt luftveiene ved oppkast. Kontakt umiddelbart lege dersom brekninger eller kraftig hoste inntreffer. Symptomatisk behandling. På grunn av fare for aspirasjon, bør ventrikkelskylling bare utføres ved svelging av store mengder, og bare etter intubering. Langvarig ellergjentatt kontakt kan gi dermatitis. Vanlig helsekontroll. Symptomer og virkninger: Opptak i lungene kan skje direkte eller etter svelging. Dette kan forårsake kjemisk lungebetennelse, som kan være dødelig. Lengre tids eksponering av damper/aerosoler i konsentrasjoner over Adm. norm kan forårsake: Diare. Svimmelhet. Hodepine. Kvalme. Oppkast. Bevistløshet og død. Damp og væske kan forårsake irritasjon på øynene. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Side 2 (7)

3 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale Alkoholresistent skum, vannspray eller -tåke. Pulver, karbondioksid, sand eller jord benyttes bare til små branner. Rettet vannstråle. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Dampen er tyngre enn luft, spres langs gulv og jord. Mulighet for antennelse andre steder. Vil flyte og kan antennes igjen på vannoverflaten. Farlige forbrenningsprodukter kan inneholde: -Kullos, uforbrente hydrokarboner. Passende beskyttelsesbekledning inklusiv åndedrettsvern skal brukes ved branner i lukkede rom. Hold spill borte fra kloakk og fra vannkilder. Hold spill borte fra kloakk og fra vannkilder. Kjøl beholdere utsatt for flamme med vann fra siden inntil alle er slukket. Grøft for avrenning. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet, vil spre ilden. Trekk straks tilbake hvis forsterket lyd fra blåsende sikkerhetsventil eller hvis enn tank antar misfarging pga varmen. Informer ansvarlige myndigheter hvis vannforurensning skjer. 6.1 Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprosedyrer 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak 6.3 Metoder og utstyr til inndemning og opprenskning 6.4 Henvisning til andre avsnitt Damp kan spres over store avstander langs jordoverflaten. Fjern alle antennelseskilder i området og evakuer personalet. Unngå innånding av damp. Stopp lekkasjen, hvis det er mulig uten risiko for personer. Iverksett tiltak mot statisk elektrisitet. Forurenset område skal utluftes grundig. Unngå kontakt med hud, øyne og forurenset tøy. White spirit flyter på vann og løses praktisk talt ikke. La ikke produktet komme ned i kloakk / overflatevann / grunnvann. Hvis produktet er kommet ned i kloakkavløpet, meld straks ifra til de ansvarlige myndigheter. Absorberes med sagmugg el samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering. Lokale myndigheter skal kontaktes hvis større sol ikke kan samles opp. Damp kan danne eksplosiv blanding med luft. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet Spesielle egenskaper og farer 7.3 Særlige anvendelser Elektrostatiske ladninger kan dannes under pumping. Sørg for elektrisk jording av alt utstyr. Unngå sprut ved fylling, tømming eller håndtering. Lagres i godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys og varme. Lagres i original emballasje. Sørg for elektrisk jordning av alt utstyr. Anbefalte materialer: Alminnelige konstruksjon. Rustfrittstål. Til maling av beholdere, anvend; Zink silikat, epoxy maling. Ikke egnede materialer Natur eller butyl gummi. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Må kun brukes på steder med god ventilasjon. Ta forholdregler mot statisk elektrisitet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk verneutstyr. Det må ikke spises,drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametre 8 timer Korttid Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År Nafta hydrogen avsvolvet tung timer 2003 Administrativ norm anmerkning Dette gjelder silicone bestandeler med arbeidsplassrelaterte, for overvåking. Komponenter Xylener, Isomersblanding CAS-Nr Kontroll parametre 108 mg/m3; 25 ppm; Oppdater: ; Bas: ELV (NO); Liste:Terskelgrenseverdi: Side 3 (7)

4 Oppdater: ; Bas: ELV (NO); Liste: Hudbetegnelse. Can be absorbed through the skin. 221 mg/m3; 50 ppm; Oppdater: ; Bas: EU ELV;Liste: Tidsveiet middel (TWA): 442 mg/m3; 100 ppm; Oppdater: ; Bas: EU ELV; Liste: Kortfristet utsettelsegrense (STEL). Oppdater: ; Bas: EU ELV; Liste: Hudbetegnelse. Can be absorbed through the skin. Oppdater: ; Bas: ELV (NO); <** Phrase language not available: [ NO ] CUST - ARI **> Oppdater: ; Bas: EU ELV; <** Phrase language not available: [ NO ] CUST - ARI **> ETHYLBENZEN CAS-Nr Kontrollparametre 20 mg/m3; 5 ppm; Oppdater: 2001; Bas: ELV (NO); Liste: Terskelgrenseverdi: 442 mg/m3; 100 ppm; Oppdater: ; Bas: EU ELV; Liste: Tidsveiet middel (TWA): 884 mg/m3; 200 ppm; Oppdater: ; Bas: EU ELV; Liste: Kortfristet utsettelsegrense (STEL). Oppdater: ; Bas: EU ELV; Liste: Hudbetegnelse. Oppdater: 2001; Bas: ELV (NO); Liste: Hudbetegnelse. 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Øyevern Håndvern Annet hudvern enn håndvern n-butanol CASNr Kontrollparametre 75 mg/m3; 25 ppm; Oppdater: 1996; Bas: ELV (NO); Liste: Takgrenseverdi: 75 mg/m3; 25 ppm; Oppdater: ; Bas: ELV (NO); Liste: Takgrenseverdi: Oppdater: ; Bas: ELV (NO); Liste: Hudbetegnelse. Can be absorbed through the skin. Oppdater: ; Bas: ELV (NO); <** Phrase language not available: [ NO ] CUST - ARI **> På grunn av brann og eksplosjonsfare er røyking og åpen ild forbudt. Øyevern, øyespylemuligheter og hansker. Sørg for mekanisk ventilasjon hvis det er risiko for innånding av damp, tåke eller aerosoler. Hygieniske forholdsregler: Vask hender før måltider, toalettbesøk og røykepauser. Ved utillstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet ånderettsvern. Bruk filtrerendehalvmaske med kombinasjonsfilter, type og klasse A2/P2 mot organiske gasser og damp samt partikler. Bruk vernebriller ved sprutfare. Bruk hansker av nitrilgummi. Gjennomtrengningstid: >8 timer Bruk løsningsmiddelbestandige verneklær. Øyevern, øyespylemuligheter og hansker og egnede verneklær/-masker. Vask godt etter hudkontakt. Forurensede klær skal legges i tette beholdere for videre behandling. Advar vaskepersonalet om produktets egenskaper. Tar straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølte. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Kokepunkt Væske Vannklar Flammepunkt 40 C Relativ fordampnings- hastighet Karakteristisk lukt ca 140grader C 0,11(nBuAc=1) Side 4 (7)

5 Eksplosjonsområde Damptrykk Damptetthet Tetthet Løslighet Løselighet i vann Tenn temperatur 0,6-6,5 0,4 kpa (20 C) ca.5 0,8 g/cm3 Løselighet i organiskeløsemidler Ikke løselig >200 C Viskositet ca 1,1 mm2/s(25 C) 9.2 Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold som skal unngås Stabil under normale anvendelsesforhold.. Unngå følgende: Varme, flammer og gnister Materialer som skal unngås Produktet kan skade gummi. På grunn av brann og eksplosjonsfare er røyking og åpen ild forbudt Farlige nedbrytningsprodukter Det forventes ikke, at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. Produktet skader pakninger, lakkerte og malte flater, beskyttende og tettende fett og oljebelegg, samt klær og redskaper av gummi. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Akutte og kroniske skadevirkninger Allergi Mutagenitet Kreft Reproduksjon Annen toksikologisk informasjon LD50 Oral ( Rotte ) LD50 Dermal ( Kanin ) LC50 Innånding ( Rotte 4t ) Produktet tas opp vesentlig ved innånding men også fra mage-tarmkanalen. Innånding representerer den største faren. Kan avgi irriterende damper allerede ved romtemperatur. Innånding av damp/tåke gir irritasjon i nese og pustevansker samt hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme.gjenntatt eksponering kan påvirke det sentrale nervesystemet. Inneholder etylbenzen. Etylbenzen er klassifisert som mulig kreftfremkallende for mennesker på grunnlag av dyreforsøk. Kan gi sprekkdannelse og fare for eksem, og uttørring av huden. Gjentatt langvarig kontakt med fortynnede løsninger kan medføre eksem. Hyppig eller langvarig kontakt kan virke avfettende og tørke ut huden. Stoffet kan forårsake ubehag. Sprut av konsentrat eller oppløsning på øynene kan føre til alvorlig øyenskade. Svelging kan forårsake brekninger og risiko for å få produktet i luftveiene, noe som kan gi kjemisk lungebetennelse. Fare for varig skade på hjerne, lever og nyre ved gjentatt og langvarig påvirkning (løsemiddelskade). Det er ikke kjent noen allergifremkallende virkning av produktet. Ikke kjent. Note P: Petroleumsdestillater med <0,1% benzen er ikke klassifiserte som kreftfremmkallende. Ikke karsinogen Ikke kjent. I industrien representerer innånding den største faren. Fremkaller eksem ved langvarig kontakt. Åndedrettsbesvær kan oppstå ved høye damp konsentrasjoner. Innånding av sprøytetåke kan være skadelig, innånding av løsemiddleldamper kan være skadelig. Symptomer er hodepine, kvalme og beruselse. Langvarig innånding av løsemidler kan føre til løsemiddelskader. Dampene irriterer luftveiene.inneholder etylbenzen. Etylbenzen er klassifert som mulig kreftfremkallende for mennesker på grunnlag av dyreforsøk. >2000 mg/kg >2000 mg/kg >5mg/l Informasjon er basert på viten om komponenter og toksikologiske data for lignende produkter. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet Giftig for organismer som lever i vann. Side 5 (7)

6 Akutt toksisitet-fisk: Dårlig oppløselig blanding. Giftig 1<LC50eller =10mg/l. (Estimert) Akutt toksisitet-daphnia: Giftig, 1<EC50<eller=10mg/l (Estimert) Akutt toksisitet- alger Giftig, 1<EC50<eller=10mg/l (Estimert) 12.2 Persistens og nedbrytelighet 12.3 Bioakkumuleringspotensiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Akutt toksisitet - bakterier: Giftig 1<EC50 eller =10mg/l (Estimert) Forventes å være potensielt biologisk nedbrytbart (inherently biodegradable). Oksyderes hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i luft. Mulighet for bioakkumulering. Log Pow >3 Flyter på vann. Fordamper delvis fra vann- eller jordoverflater, men en betraktelig del vil forbli etter en dag. Store mengder kan trenge ned i jorda og forurense grunnvannet Andre skadevirkninger Rensing av spillvann: Giftig, 1<EC50<eller = 10 mg/l, for organismer i renseanlegg (Estimert) Unngå inntrenging i jordbunn, utslipp til vannmiljø og kommunalt avløp. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje Fjerning av emballasje: All emballasje bør tømmes og fjernes etter gjeldene regler eller sendes til gjenbruk uten at merkningen fjernes. Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier. ren/ubrukt emballasje kan levereres til resirkulering/gjenbruk i h.h.t. lokale forskrifter. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Varenavn IMDG proper shipping name 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel 3 ADR/RID klasse 3 ADR/RID klasse kode F1 ADR/RID farenummer 30 IMDG klasse 3.3 IMDG marine pollutant IMDG EmS 3-07 IATA klasse IATA subsidary risks Emballasjegruppe III 14.5 Miljøfarer 14.6 Særskilte forsiktighetsregler Movin (løsningsmiddelholdig impregnering)) (løsningsmiddelholdig impregnering) Marine pollutant Ja 3 Movin er en løsningsmiddelhøldig impregnering og innehoder (80-95% White spirit), som er Brannfarlig og Miljøfarlig. Side 6 (7)

7 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering YL-gruppe 4 YL-tall, 1985m3/l Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Stoffliste for farlige kjemikalier Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Relevante fare- og risikosetninger angitt i seksjon 3 Yl-tall Yl-gruppe 4 Henvisninger til viktig litteratur og datakilder Første gang utgitt Utskriftsdato R-10 Brannfarlig. R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåvarende viten, og derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. Informasjonene baseres på vår nåværende kunnskap og er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. --- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 of 20 May Side 7 (7)

SIKKERHETSDATABLAD SIRIUS KVISTLAKK

SIKKERHETSDATABLAD SIRIUS KVISTLAKK Internkode: BEB002 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Produkt type Deklarasjons-nr 20899 Skjellakkoppløsning M05249 Kvistlakk Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SINKOKSID. Maling og lakk. Ingen spesielle opplysninger. Farlig for vannmiljøet (Aquatic Acute 1).

SIKKERHETSDATABLAD SINKOKSID. Maling og lakk. Ingen spesielle opplysninger. Farlig for vannmiljøet (Aquatic Acute 1). 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Sinkoksid ZnO Artikkel-nr 100223 EC-nr 215-222-5 CAS-nr 1314-13-2 Indeks-nr 030-013-00-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 08/04-2003 Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT Deklarasjonsnr. 20782 CAS-nr. 64742-82-1 EC-nummer 265-185-4

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 28.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3 Blanding Reach nr Se punkt 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN.

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.10.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Eddiksyre 60% Formel Synonymer CH3COOH Artikkel-nr 100184 EC-nr 200-580-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RIM EASE

SIKKERHETSDATABLAD RIM EASE Internkode: HEDA023 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr 720 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering.

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formaldehyd 34-50%, Metanol 3-15% CAS-nr Blanding Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Kolofonium EC-nr 232-475-7 CAS-nr 8050-09-7 Indeks-nr 650-015-00-7 Reach nr 01-2119480418-32-0012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG. Internkode: OPT004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 29.06.2011 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 26/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Magnesiumklorid hexahydrat MgCl2.6H2O EC-nr 232-094-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formaldehyd 34-50%, Metanol 3-15% CAS-nr Blanding Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINA OXIDE. Ildfast materiale, Sliping, Sandblåsing o.l., Betong.

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINA OXIDE. Ildfast materiale, Sliping, Sandblåsing o.l., Betong. Internkode: BEI075 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 02.01.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer Produkt type 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss.

SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss. 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 448 Revisjonsdato: 15.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 15.11.2007 Produsent, importør Internkode 448 Kjemikaliets bruksområde AUTO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KOBBER(II)SULFAT, CuSO4 x 5H2O 500 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KOBBER(II)SULFAT, CuSO4 x 5H2O 500 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16112 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 24.01.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn EC-nr 231-847-6 CAS-nr 7758-98-7 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR Revisjonsdato: 10.02.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.02.2005 Produsent, importør Produkttype/Anvendelse Betongbolt A/S Postboks 1069, Valaskjold 1705

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B

SIKKERHETSDATABLAD. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B. RAD M TETTNINGSMASSE, Komp B 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Blanding, se sekjon 3. Reach nr Se seksjon 16. Utgave nummer 1 1.2 Relevante

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALIUMTIOCYANAT KSCN 100 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALIUMTIOCYANAT KSCN 100 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 1382 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kaliumrodanid ECnr 2063701 CASnr 333200 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer