SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer"

Transkript

1 F1 Primer Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn F1 Primer Artikkelnr. 995, 996 GTIN-nr , Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Flytende latex- tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Kjemikaliets bruksområde Mørteltilsetning Primer - Grunning Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Flisekompaniet AS Postadresse Østensjøveien 9 Postnr Poststed Oslo Land NORGE Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Tommy Fagerhøi 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon S-setninger VOC 2.3 Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse Helseeffekt Miljøeffekt Andre farer Ikke ansett som helsefarlig iht. gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, se punkt 11. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Underkategori av produkter: Heftgrunning Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: <30 mg/l 0 mgl Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning. Se punkt 11 for ytteligere informasjon om helsefare. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør unngås. Dersom produktet kleber seg til huden, kan irritasjon forekomme når det tørker. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer

2 F1 Primer Side 2 av Blandinger Beskrivelse av blandingen Komponentkommentarer Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vannbasert dispersjon av Butadienstyren kopolymer. Se rubrikk 16 for komplette R- og H-setninger Under normale omstendigheter oppstår det ikke risiko eller helseproblemer ved bruk av produktet. Frisk luft og hvile. Langvarig kontakt kan forårsake irritasjon. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Brekninger må ikke fremkalles. Gi mye vann for å fortynne stoffet. om mulig også aktivt kull(kullsuspensjon). Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transporter til sykehus Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk. Generell helsekontroll Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare. Største faren er produktets klebeevne. CO2, Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes. Vannstråle 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig. Inntørket produkt er brennbart. Spaltningsprodukter kan være giftig. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2) Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann. Hold spill borte fra kloakk og vannkilder. Brannrester og forurenset slukningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Unngå kontakt med hud og øyne. Hold dyr unna det forurensede område. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Opprydding Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Ved store mengder: Pumpes i beholdere. Små utslipp må absorberes med sand eller annet inert absorberende materiale. Produktrester leveres mottakstasjon for destruering. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

3 F1 Primer Side 3 av Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Følg god kjemikaliehygiene. Bruk egnet verneutstyr som beskrevet i rubrikk 8 ved håndtering av åpnet emballasje. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Produktet er ikke brennbart. Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder før arbeidsplassen forlates Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Forhold som skal unngås Betingelser for sikker oppbevaring Beskytt mot frost og direkte sollys. Bør oppbevares i tett tillukket originalemballasje. Emballasje som har vært åpnet, lukkes etter bruk og bør brukes opp så raskt som mulig. Ved normal bruk er ikke spesielle forholdsregler nødvendig. Produktet må ikke utsettes for frost. Unngå lagring i direkte sollys. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Oppbevares adskilt fra syrer. Ikke bruk beholdere eller røropplegg laget av aluminium, kobber eller deres legeringer. Egnet emballasje Bør oppbevares i tett tillukket originalemballasje. Oppbevares i plast eller stålemballasje. Krav til lagerrom og beholdere Uegnede beholdere: vanlige metaller (jern, aluminium, kobber). Lagringstemperatur Verdi: C, Lagringstemperatur Lagres frostfritt. Unngå direkte sollys Lagringsstabilitet Ikke oppbevar produktet lenger enn 1 år uten å konsultere leverandøren. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Mørteltilsetning Primer - Grunning. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). Vanlige forholdsregler for omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Bruk vernebriller og hansker ved fare for sprut. Unngå direkte hudkontakt. Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Forholdsregler for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Mulighet for øyespyling bør finnes på arbeidsplassen.

4 F1 Primer Side 4 av 8 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Referanser til relevante standarder EN 143 Håndvern Håndvern Ugjennomtrengelige hansker anbefales. Egnede hansker Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Referanser til relevante standarder EN 374 Gjennomtrengningstid Gjennomtrengelighet tid for de nevnte hanskemateriale er som regel > 480 min. Øye- / ansiktsvern Øyevern Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Referanser til relevante standarder EN 166 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes. Referanser til relevante standarder EN 369 Hudbeskyttelse, kommentar Tilsølt vernetøy skal vaskes før det brukes igjen. Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Produktet må ikke slippes direkte ut i avløp eller vassdrag. Eksponeringskontroll Tiltak ved privat bruk av kjemikalier Eksponeringskontroll, kommentarer Følg etikettens bruksanvisning. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av produktet. Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Hvit Lukt Karakteristisk er, Luktgrense ph (handelsvare) Verdi: 8,5-9,5 er, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet Relativ tetthet Løselighetsbeskrivelse Løselighet i vann Løselighet i fett Løslighet i organisk løsemiddel Verdi: ~ 1020 kg/m³ Blandbar. Navn: Ikke kjent

5 F1 Primer Side 5 av 8 er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet er, Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2 Fysikalske farer Blandbarhet er, Ledningsevne Gassgruppe er, Løsemiddelinnhold Vannreaktivitet Luftreaktivitet Verdi: < 300 mpas Testmetode: Brookfield RV 1/10 v/20 C Ikke kjent er, Gjennomtrengningstall er, Flytepunkt er, Partikkelstørrelse er, Kritisk trykk Metningskonsentrasjon Luktgrense Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Data ikke registrert. Produktet er stabilt under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt 7 Bakteriell nedbrytning kan oppstå hvis produktet skal oppbevares en uvanlig lang periode eller er lagret under uegnede forhold Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå sterke syrer og materialer som reagerer med vann Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data Akutt toksisitet estimatet for blanding Distribusjon Metabolisme Toksikokinetik Potensielle akutte effekter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Ingen farlige spaltningsprodukter når håndteres og lagres riktig. Lav toksisitet er indikert av tilgjengelig data.

6 F1 Primer Side 6 av 8 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Aspirasjonsfare Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Søk frisk luft. Ikke klassifisert som farlig i henhold til EU-direktiver. Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Direkte kontakt kan medføre irritasjon. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre irritasjon av svelg og spiserør. Ikke grunnlag for klassifisering som allergifremkallende. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Sammenligning CMR kategorier Symptomer på eksponering Symptomer på overeksponering er Langsiktig erfaring med denne type produkter indikerer ingen fare for helsen når de er riktig håndtert i henhold til industrielle forhold. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet DOC eliminasjon etter 2 dager (OECD302B): 98%. Produktet kan være praktisk talt eliminert fra vann ved abiotiske prosesser, f.eks adsorpsjon på aktivert slam Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er flytende., Vannløselighet er til mobilitet Produktet er blandbart med vann og som sådan kan dekke store avstander hvis det blir sølt i vassdrag. Selv et lite søl vil bleke utseendet av vannet. Vann til kloakkbehandling som har blitt forurenset med små mengder av produktet vil ikke påvirke biomassen. Høye konsentrasjoner kan være skadelig for fisk og mikroorganismer Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig, men må ikke tømmes i kloakk eller annet vannavløp uten forbehandling. Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres ifølge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

7 F1 Primer Side 7 av 8 Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste mottaksstasjon for destruering. Se rubrikk 6 for ytterligere opplysninger. Relevant avfalls regelverk Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Veileder (Norsas) om innlevering og deklarering av farlig avfall (2009). Produktet er klassifisert som farlig Nei avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Nei avfall Avfallskode EAL EAL: emballasje av papir og papp/kartong EAL: emballasje av plast EAL: annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i Produktet bør ikke slippes direkte ut i avløp eller vassdrag uten behandling. Avløpsvann som inneholder produktet skal behandles i en separasjon og biologiske renseanlegg. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Se rubrikk 12 for mer informasjon Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II. EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 Vedlegg XIV Liste over stoffer som krever autorisasjon. Stoffer som gir stor grunn til bekymring. Vedlegg XVII Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer. Administrative normer, veiledning nr. 361 m/endringer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 m/endringer. ADR/RID 2013 forskrift nr april Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften m/endringer).

8 F1 Primer Side 8 av 8 er Ikke deklareringspliktig pga Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført REACH informasjon: Alle ingrediensene i dette produktet er allerede registrert, eller tatt opp av oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller unntatt fra registrering. Ikke klassifisert som merkepliktig i henhold til EU's direktiver 67/548/EEC Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Flisekompaniet AS. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser skjer på brukerens eget ansvar. URL for bruksanvisning URL for brosjyre URL for teknisk informasjon Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Flisekompaniet AS

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Weber.floor 170 Varmegulv Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.07.2008 Revisjonsdato 24.05.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free TASKI Jontec Matt free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs Naturhaus Hartwachs Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer