Helse Miljø og Sikkerhet i Notodden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Miljø og Sikkerhet i Notodden kommune"

Transkript

1 Helse Miljø og Sikkerhet i Notodden kommune OPPDATERT VERSJON AV STYRINGSDELEN HMS FINNES PÅ :

2 INNHOLD A.1 HMS-SYSTEMET... 3 A.1.1 Hva og hvorfor A.1.2 Kommunens HMS-policy... 5 A.1.3 Kommunens mål med HMS... 5 A.1.4 Systembeskrivelse... 6 A.2 STYRINGSSTRUKTUR... 7 A.2.1 Notodden kommunes styringsstruktur... 7 A.2.2 Ansvarsavklaring A.2.3 Kommunens verne- og miljøtjeneste A.2.4 Arbeidsmiljøutvalget A.3 LOVER A.3.1 Lover, forskrifter, eksterne og interne krav A.4. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER A.4.1 Melding og godkjenninger A.4.2 Dispensasjoner A.4.3 Kompetanse A.4.4 Opplæring A.4.5 Introduksjonskurs A.4.6 Direkte medvirkning A.4.7 Utviklingssamtale A.4.8 Prosedyrebeskrivelse A.4.9 Systemrevisjon og oppdatering A.4.10 Rutinemessig kontroll av utstyr og anlegg A.4.11 Helse- og miljøfarlige stoffer og stoffkartotek A.4.12 Risikofylt arbeid A.4.13 Registrering av ulykker, nesten-ulykker, skader og trusler A.4.14 Avviksbehandling A.4.15 HMS-kartlegging og HMS-handlingsplan A.4.16 Oppfølging av sykemeldte A.4.17 Attføring 37 A.4.18 AKAN-retningslinjer A.4.19 Saksgang ved virksomhetsendring A.5 OM GJENNOMFØRINGSDELEN A.6 OM DOKUMENTASJONSDELEN A.7 VEDLEGG TIL STYRINGSDELEN

3 Kapittel A.1 HMS-system A.1.1 HMS-systemet Hva er HMS system? Definisjon: HMS systemet er et systematisk arbeid som skal sikre at bestemmelsene gitt i eller i medhold av HMS lovgivningen ivaretas. HMS systemet skal følge de lover og forskrifter som er omtalt i kapittel 3. Virksomhetens internkontroll er et systematisk tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de nevnte lover og krav. Internkontrollen skal være et hjelpemiddel til å holde orden i eget hus. Tilsynsmyndighetene vil hovedsakelig føre tilsyn med dokumentasjonen i virksomhetens internkontroll. Ordbegreper Forklaring på sentrale begreper: HMS helse, miljø, sikkerhet IK internkontroll Kommunens HMS ansvarlig: Rådmann Kommunens HMS konsulent: Den personen Rådmann bemyndiger til å ivareta sitt HMS ansvar. Seksjonens HMS ansvarlig: Seksjonsleder Virksomhetenes HMS ansvarlig: - 3 -

4 4 Hvorfor HMS system Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res 6.desember Denne gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for en systematisk og dokumentert oppfølging av krav fastsatt i eller i medhold av HMS lovgivningen. Myndighetene begrunner kravet om systematisk HMS arbeid med at det skjer for mange ulykker og branner, samt at det er et for høyt sykefravær. Forskriftenes formålsparagraf sier: 1 Formål: Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen: Arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester Vern av det ytre miljøet mot forurensing og en bedre behandling av avfall slik at målene i HMS lovgivningen oppnås

5 5 HMS - policy A.1.2 Kommunens HMS-policy Notodden kommune ser på de ansatte som sin viktigste ressurs for å oppfylle kommunens hovedmål som er: Å YTE BEST MULIG SERVICE FOR SINE INNBYGGERE. A.1.3 Kommunens mål med HMS Den overordnede målsetningen for Notodden kommune er at kommunens virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Dette gjøres ved at HMS innsatsen sikrer: Menneskers liv og helse Det ytre miljø Anlegg og produksjon Kunnskap og informasjon Den enkeltes egenutvikling Måloppnåelse er et linjeansvar fra kommunens ledere til den enkelte medarbeider og er en del av resultatansvaret

6 6 A.1.4 Systembeskrivelse Systembeskrivelse Om Notodden kommune sitt HMS-system: HMS-systemet til Notodden kommune skal være et forenklet system tilpasset, hver enkelt arbeidsplass. Systemet er bygd opp av 3 deler: A-del B-del C-del Styringsdel Gjennomføringsdel Dokumentasjonsdel Styringsdelen beskriver de sentrale retningslinjene og de overordnede prosedyrene. Det er Rådmann som er ansvarlig for denne delen av HMS-systemet, og den vil være gjeldende for alle virksomhetene. Gjennomføringsdelen er den operative delen. Det er en samling av prosedyrer og instrukser som beskriver hvordan de enkelte virksomhetene vil etterleve krav fastsatt i lov, forskrift og egne krav. Den enkelte virksomhetsleder vil være ansvarlig for å utarbeide, iverksette og vedlikeholde denne delen av HMS-systemet for sin virksomhet. Denne delen av systemet skal bygge på de retningslinjene som er gitt i systemets A-del. Dokumentasjonsdelen skal inneholde den dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at virksomheten handler slik HMS-systemet beskriver. har ansvaret for all dokumentasjon i forhold til egen virksomhet. I tillegg til A,B og C-del vil Brannvernperm inngå som en del av HMS-systemet for de enkelte brannobjektene. Denne skal utformes etter retningslinjer gitt fra det lokale brannvesen. Den enkelte virksomhetsleder har også ansvaret for Brannvernpermen for sin virksomhet. Forskrift HMS-systemet skal tilfredsstille kravene fastsatt i Arbeidsmiljølovens 3-1 og i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

7 7 Kapittel A.2 A.2.1 Notodden kommunes styringsstruktur Styringsstruktur Politisk organisering: Politisk Kommunestyret Ordfører Klientutvalget Kontrollutvalget Klagenemnd Formannskap Teknisk utvalg Utvalg for helse og sosial Administrasjonsutvalg Utvalg for oppvekst og kultur Administrativ organisering: Administrativ Rådmann Stab og utvikling Seksjon for kultur og opplevelse Seksjon for helse, omsorg og sosial Seksjon for oppvekst og kultur Seksjon for tekniske tjenester Seksjon for samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak - 7 -

8 8 Seksjon for oppvekst Seksjonsorganisering: Seksjonsleder Kst. Gisle Lie Øyvind Løken Voksenopplæringen Torbjørn Solbakken Kultur- og musikkskole. Sidsel Landvik Rygi skole Lasse Koslung Tinnesmoen skole Liv Birgit H Tobiassen (kst)lisleherad skole Ingunn Wesenlund Lia Yli skole Brynjar Torset Tveiten skole Ingunn Wesenlund Lia Sætre skole Berit Mo-Gumø Høgås skole Tone Ragnhild Ryen Nordbygda skole Olav Smedsrud Heddal Ungdomsskole Gisle Lie Notodden ungdomsskole Astrid Manger Barnehagene Karl Slaatun Gransherad B&U skole Nina Kultima Barnevern Kristin Storhaug PP - tjenesten - 8 -

9 9 Seksjon for tekniske tjenester Seksjonsleder Sondre Tveiten Torgeir Kittilsen (kst) Brann- og redning Runar Steinmoen Drift og vedlikehold John Aanjesen Eiendomsforvaltning Seksjon for samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak Seksjons leder Hans Bakke Samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak Seksjon for kultur og opplevelse Seksjons leder Kst. Terje Malm - 9 -

10 10 Seksjon for helse og sosial Seksjons leder Anne Grete Rønningsdalen Gunnar Sjursen Fysioterapitjenesten Jorunn Aasland NOS Sykehjemsenhet? Helsestasjonen? Sosial tjenesten m/ arbeids og kurssentralen Ingrid Marie Kaste Eldresenteret Jüssi Hämäläinen Hjemmebaserte tj. BY1 Liv Myhre Hjemmebaserte tj. BY2 og Heddal/gransherad sone? Haugmotun sjukeheim Tore Hagen Miljøhygienisk avdeling Torill Groth Gransherad Bygdeheim Vibeke Løvø Tjenester for Funksjonsh

11 11 Ansvarsavklaring A.2.2 Ansvarsavklaring Rådmann Seksjonsleder Leder for stab og utvikling/ Personal I følge internkontrollforskriften 4 er det den som er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Dette betyr at det er rådmann som har det overordnede ansvaret for at det blir innført og utøves internkontroll i Notodden kommune. Notodden kommune har fordelt HMS-ansvaret etter følgende retningslinjer: Rådmann Overordnet ansvar for kommunens HMSsystem Ansvar for å utarbeide og revidere overordnet styringsdel (A-del) av HMS-systemet Utarbeide overordnet HMS-målsetning for kommunen Har utad det fulle ansvaret for kommunens HMS-arbeid Ansvar for å følge opp virksomheten ved vesentlige avvik på HMS-området. Personal HMS-konsulent Delegert ansvar for oppfølging og kontroll av, samt støtte til virksomhetenes HMS-arbeid Seksjonsleder s nærmeste overordnede, har personal- og oppfølgingsansvar for virksomhetsledere i egen seksjon. Ansvar for seksjonenes samlede drift og utvikling

12 12 Har ansvar for alt HMS-arbeid innenfor sitt virksomhetsområde. Ansvar for å utarbeide og revidere gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel av HMS-systemet for sitt virksomhetsområde (B og C-del, samt brannverndokumentasjon) i henhold til de føringene som er gitt i styringsdelen Sette opp definerte mål for sin virksomhet på grunnlag av kommunens overordnede målsetning Sørge for å kartlegge og vurdere sikkerhet, arbeidsmiljø (både fysisk, kjemisk og psykososial) og det ytre miljø på sitt område Ansvar for å utarbeide brannvernperm etter retningslinjer gitt av det lokale brannvesen. Medarbeidere Rette seg etter bestemmelser gitt i HMSsystemet Kjenne lover og forskrifter for sitt arbeid Medvirke til et sikkert og godt indre og ytre miljø, og delta i det organiserte HMS-arbeidet Bruke nødvendig verneutstyr og sikkerhetsinnretninger Verne- og miljøtjenesten Delta aktivt i det problemløsende arbeidet Delta i vernerunder sammen med ledelsen Veilede ledelsen slik at virksomheten kan forebygge yrkesskader/-sykdom

13 13 A.2.3 Kommunens verne- og miljøtjeneste Funksjoner Verne- og miljøtjenesten i Notodden kommune består av følgende funksjoner: Hovedverneombud Verneombud Verne- og helsepersonale Verneombudet er det grunnleggende ledd i vernetjenesten og skal velges i alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Hovedverneombudets oppgave er å samordne verneombudenes virksomhet. Arbeidsgiver plikter å ha verne- og helsepersonale når det er nødvendig å gjennomføre en særlig overvåkning av miljøet eller arbeidstakerne. Organisering av verne- og miljøtjenesten Organisering Kommunens verne- og miljøtjeneste er organisert i verneområder inndelt med utgangspunkt i de respektive seksjonene. Hovedområder: 1. Sentrumsbygg 2. Seksjon for helse, omsorg og sosial 3. Seksjon for oppvekst og kultur 4. Seksjon for tekniske tjenester Hovedområdene som omfatter seksjonene er igjen delt inn i flere områder. Disse enhetene representerer mindre vernesoner med tilhørende verneombud. Notodden kommune har 40 vernesoner med tilhørende verneombud, og ett hovedverneombud. (se vedlegg 1 : Oversikt over vernesoner og verneombud) Verneombudet Verneombudet skal velges blant anerkjente medarbeidere ved virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene, og verneombudet velges for to år av gangen. (Jmf. 2 og 3 i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg)

14 14 Dersom arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, utpeker arbeidsgiveren verneombudet. Verneombudets oppgaver er beskrevet i AML 6-2 Arbeidsgiver har plikt til å trekke verneombudet inn i alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å bruke den tiden som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Hovedverneombud Hovedverneombud skal velges blant verneombud eller andre som har eller har hatt tillitsverv i kommunen. Det skal velges stedfortreder for hovedverneombud Hovedverneombudet har ansvaret for å samordne verneombudenes virksomhet. Spørsmål som gjelder flere verneombud forelegges hovedverneombudet. Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører under avgjøres av hovedverneombudet. Hovedverneombudet skal ha faste møter med personal 1 gang i måneden. Hovedverneombudet skal ha minst 2 møter pr år med verneombudene. Bedriftshelsetjenesten Notodden kommune har inngått avtale om tjenester fra bedriftshelsetjenesten. Avtalen omfatter medarbeidere som etter forskrift nr 501 fra Arbeidstilsynet skal ha tilbud om bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten følger de retningslinjer som er gjengitt i AML med tilhørende forskrift nr. 518 som styrer hvilke krav kommunen kan stille til bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten går inn som fagpersonell ved helse- og miljøspørsmål. Bedriftshelsetjenesten er nøytralt helsepersonell som skal være med på å overvåke, kontrollere, gi løpende informasjon og råd ved arbeidsmiljø som kan ha uheldig innvirkning på helsen

15 15 AMU A.2.4 Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget i Notodden kommune er etablert i hht. Arbeidsmiljølovens 7-1. Utvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Sammensetning Arbeidsgiver og arbeidstakere skal ha like mange representanter i utvalget. Leder i utvalget velges vekselvis blant arbeidsgiver og arbeidstakers representanter for en 1 års periode. Ved stemmelikhet under avstemning er lederes stemme avgjørende. Det møter en representant fra bedriftshelsetjenesten som rådgivende medlem uten stemmerett. HMSkonsulenten møter som sekretær med uttalelse rett, ikke stemmerett. Myndighet Protokoll Arbeidsmiljøutvalget kan, hvis det finner det påkrevd for å verne arbeidstakernes liv og helse, vedta at arbeidsgiver skal utføre målinger eller gjennomføre konkrete tiltak for å utbedre arbeidsmiljøet. Det kan settes tidsfrist for gjennomføringen. Det skal føres protokoll fra møtene i Arbeidsmiljøutvalget, og det skal årlig føres rapport i forhold til krav fra Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøutvalget i Notodden kommune skal bestå av følgende medlemmer: Representanter Underutvalg Attføringsutvalg 5 personer fra arbeidsgiversiden 5 personer fra arbeidstakersiden 1 representant fra bedriftshelsetjenesten 1 sekretær (HMS-konsulenten) Leder av administrasjonsutvalget kan delta i utvalgets møter som observatør med talerett. Arbeidsmiljøutvalget har opprettet følgende underutvalg: Attføringsutvalg: Utvalget har ansvar for attføringsarbeidet i kommunen. Arbeidsgiver har i hht. AML 4-6 særlige forpliktelser overfor arbeidstakere som er blitt hemmet i sitt yrke som følge av ulykker, sykdom, slitasje eller lignende. Attføringsutvalget skal rapportere til Arbeidsmiljøutvalget ved årsmelding

16 16 Utvalget består av følgende representanter: 1 fra de ansattes organisasjoner 1 fra personal 1 fra bedriftshelsetjenesten (bedriftslegen) 1 fra trygdekontoret (konsulentbasis) 1 fra aetat (konsulentbasis) AKAN-utvalg AKAN-utvalg: AKAN er en forkortelse for Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani. Det er utarbeidet retningslinjer for AKAN-arbeidet, disse er beskrevet i kapittel A.4. Utvalget består av følgende representanter: Hovedverneombud 1 fra de ansattes organisasjoner 1 fra personal 1 fra bedriftshelsetjenesten Byggeutvalg Byggeutvalget: Byggeutvalget skal behandle saker som kommer inn under AML Utvalget har myndighet til å fatte vedtak, og skal rapportere til AMU. Utvalget består av følgende representanter: Hovedverneombud 1 fra de ansattes organisasjoner 1 fra arbeidstakerne HMS-konsulenten

17 17 A.3.1 Lover, forskrifter, eksterne og interne krav Kapittel A.3 Lover Eksterne krav Interne krav Notodden kommune sitt HMS-system skal tilfredsstille de krav som er fastsatt i HMS-lovgivningen med tilhørende forskrifter. Samt øvrige eksterne og interne krav som stilles til HMS arbeidet. HMS-lovgivningen omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter: Lov nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv Lov nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Lov nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester Lov nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall Lov nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov nr 9 om sivilforsvaret Lov nr 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer Lov nr 36 om strålevern I tillegg kommer eksterne krav i form av: Instrukser Enkeltvedtak Veiledninger Orienteringer Dette vil være krav gitt av offentlige myndigheter. Og interne krav som organisasjonen selv setter i: Overenskomster Lokale avtaler Instrukser Enkeltvedtak Orienteringer Interne krav kan være vedtak om HMS i politiske organ, i administrativ ledelse eller i samarbeidsorgan som AMU og lignende. Slike vedtak er da nedfelt i møtereferat. Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for at lover, forskrifter og krav som gjelder egen virksomhet er tilgjengelige for medarbeiderne, og at disse til enhver tid er oppdaterte

18 18 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.1 MELDING OG GODKJENNINGER Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at Notodden kommune planlegger og driver sin virksomhet slik at bygninger og tekniske innretninger har nødvendig godkjenning. Område/omfang: Gjelder all aktivitet i Notodden kommune som er underlagt krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Ansvar og myndighet: har ansvar for at nødvendig godkjenning foreligger før arbeidet settes i gang. Beskrivelse: Den enkelte virksomhetsleder skal sørge for at det utarbeides og iverksettes prosedyrer for de områder der det er nødvendig med spesiell godkjenning fra offentlig myndighet. Disse skal inngå som en del av virksomhetens HMS-system. Prosedyren skal dekke alle behov for godkjenninger i den aktuelle virksomheten. Områder hvor det stilles særskilte krav listes opp som en del av prosedyrene eller som et vedlegg til prosedyren. Prosedyren skal beskrive hvordan virksomheten sikrer at nødvendige godkjenninger foreligger før aktuelt arbeid startes opp. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Godkjenninger og meldinger oppbevares som en del av virksomhetens HMS-system, skal inngå i dokumentasjonsdelen

19 19 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.2 DISPENSASJONER Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at dispensasjoner innhentes dersom det er nødvendig å fravike krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Område/omfang: Gjelder all aktivitet i kommunen som er underlagt bestemte krav. Ansvar og myndighet: er ansvarlig for at disposisjoner foreligger dersom det er nødvendig å fravike krav fra offentlig myndighet eller krav fastsatt i kommunens eget HMS-system. for eiendomsavdelingen er ansvarlig for nødvendige dispensasjoner som gjelder bygg og faste installasjoner som kommunen eier. Beskrivelse: Notodden kommune skal søke å planlegge sin virksomhet slik at gjeldende lovmessige krav og bestemmelser etterleves. Dersom det allikevel er nødvendig å fravike disse skal det søkes om dispensasjon. For dispensasjoner som gjelder krav fra myndighetskrav skal søknad om dispensasjon rettes direkte til det offentlige tilsynsorganet. For dispensasjoner som gjelder bestemmelser fastsatt i kommunens eget HMS-system skal søknad om dispensasjon rettes kommunens AMU. Avvik: Alle avvik behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Utfylte skjema inngår som en del av virksomhetens HMS-system (C-del) Kopi av utfylte skjema oppbevares også i organisasjon- og personalavdelingen

20 20 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.3 KOMPETANSE Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at arbeid som krever spesiell kompetanse utføres av kvalifisert personale. Område/omfang: All virksomhet i kommunen hvor det stilles spesielle kompetansekrav. Ansvar og myndighet: skal påse at alle medarbeidere som skal utføre arbeidsoppgaver der det er satt særskilte krav til kompetanse, i medhold av lov eller forskrift, oppfyller disse. Den enkelte medarbeider er også selv ansvarlig for å oppfylle de krav til kompetanse som er satt i lov eller forskrift. Forutsatt at vedkommende er klar over disse. Beskrivelse: er ansvarlig for at det på områder der det stilles spesielle kompetansekrav foreligger fagbrev, yrkesbevis, personlige sertifikat, lisenser eller autorisasjoner. Det må i den enkelte virksomhet skaffes oversikt over hvilke arbeider som krever denne type dokumentasjon. Det må i den enkelte virksomhet utarbeides en prosedyre som sikrer at denne type oppgaver bare utføres av medarbeidere som har den nødvendige kompetanse og tillatelse. Prosedyren inngår i virksomhetens HMS-system (B-delen) Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Nødvendig dokumentasjon på kompetanse inngår i virksomhetens HMS-system som en del av dokumentasjonsdelen (C-delen)

21 21 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.4 OPPLÆRING Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at alle medarbeidere gjennomgår den nødvendige opplæring avpasset den enkeltes funksjon slik at de har den nødvendige kompetanse for de oppgaver den enkelte skal utføre. Sikre den enkelte medarbeiders egenutvikling gjennom kommunale opplæringsplaner. Område/omfang: Gjelder alle kommunale arbeidstakere. Ansvar og myndighet: Rådmann er ansvarlig for kommunens strategiske kompetanseplan. Rådmann er også ansvarlig for at alle virksomhetsledere og verneombud har nødvendig opplæring innenfor HMS. er ansvarlig for opplæringsplan innenfor sitt virksomhetsområde. er ansvarlig for at alle medarbeidere har fått nødvendig opplæring innen HMS og HMS-systemet. Beskrivelse: Rådmann skal hvert år utarbeide kommunens strategiske kompetanse plan. Dette med bakgrunn i virksomhetenes opplæringsplaner. skal hvert år utarbeide opplæringsplaner for medarbeiderne innenfor eget virksomhetsområdet. Dette på bakgrunn av virksomhetens og medarbeidernes behov. skal utarbeide prosedyrebeskrivelse for opplæring som inngår som en del av virksomhetens HMS-system (B-delen) Alle medarbeidere skal innen et år etter sin ansettelse ha gjennomgått introduksjonskurse hvor HMS inngår som eget tema. Alle verneombud skal gjennomgå grunnkurs i arbeidsmiljø. Disse kursene blir arrangert hvert 2. år i forbindelse med nyvalg av verneombud. Avvik: Avvik fra denne prosedyrene behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Opplæringsplaner og oversikt over gjennomgåtte kurs skal inngå som en del av virksomhetens HMSsystem (C-delen) Skjema A.4.4a og A.4.4b

22 22 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.5 INTRODUKSJONSKURS Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at alle nytilsatte i kommunen får en mulighet til kunnskap om og kjennskap til kommunens mange arbeidsoppgaver, rutiner og målsetninger. Dette for at medarbeiderne i løpet av kort tid skal kunne identifisere seg med Notodden kommune og det arbeidet som utføres i den enkeltes virksomhet. Område/omfang: Gjelder alle nytilsatte medarbeidere i kommunen. Ansvar og myndighet: Nærmeste leder er ansvarlig for å innarbeide rutiner i egen virksomhet som sikrer at nytilsatte medarbeidere gjennomgår introduksjonsprogrammet. Organisasjon- og personalavdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av del B Informasjonskurs i introduksjonsprogrammet. Beskrivelse: Organisasjon- og personalavdelingen har utarbeidet et 3 delt introduksjonsprogram som består av: A. Startprogram Denne delen foregår på den enkeltes arbeidsplass, og skal bidra til at nye medarbeidere blir kjent med arbeidskollegaer, arbeidsrutiner samt gi en innføring i virksomhetens arbeidsplaner og målsetninger. B. Informasjonskurs Målsetningen er at alle ansatte i Notodden kommune skal ha en felles identitet og en felles forståelse av hva og hvem kommunen er. Gi en innføring i kommunens oppbygging, målsetninger og styringsstruktur. C. Utviklingssamtale Innen 6 måneder skal alle nytilsatte ha fått tilbud om utviklingssamtale med sin virksomhetsleder. Det er utarbeidet en veileder for gjennomføring av Introduksjonsprogrammet, denne benyttes for å dokumentere at programmet er gjennomført som forutsatt. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Dokumentasjon på gjennomført Introduksjonsprogram for den enkelte medarbeider oppbevares på de enkelte virksomhetene

23 23 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.6 DIREKTE MEDVIRKNING Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Fremme engasjement blant medarbeiderne ved at den enkelte gis mulighet til å delta under planlegging av egne arbeidsoppgaver, og til å utforme sitt eget arbeidsmiljø. Område/omfang: Gjelder for alle medarbeidere i kommunen. Ansvar og myndighet: er ansvarlig for at det legges til rette for en reell medvirkning fra medarbeiderne i de enkelte virksomhetene. Beskrivelse: Direkte medvirkning skal søkes oppnådd gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar. For å oppnå dette skal det: Holdes utviklingssamtaler med hver enkelt medarbeider en gang per år. (Se egen prosedyre for dette) Settes av et fast punkt vedrørende HMS på faste personalmøter i virksomheten. Dette kan være avdelingsmøter, arbeidsmøter og lignende. Hver virksomhet skal ha kvartalsvise HMS-møter. På disse møtene deltar virksomhetsleder, verneombud og tillitsvalgt for den enkelte virksomhet. Hensikten er å få drøftet HMSspørsmål og problemstillinger, dette for å komme fram til gode løsninger og for å få en kontinuerlig prosess i virksomheten på HMS-området. er ansvarlig for å utarbeide prosedyrebeskrivelse for direkte medvirkning i den enkelte virksomhet. Denne skal inngå som en del av virksomhetens HMS-system (B-del) Avvik: Avvik fra denne prosedyren skal behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Referater fra personalmøter og HMS-møter inngår som en del av virksomhetens HMS-system (C-del)

24 24 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.7 UTVIKLINGSSAMTALE Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at alle medarbeidere har utviklingssamtale med sin nærmeste leder en gang pr år. Dette for å utvikle åpenhet og tillit, avklare forventninger, fremme kommunikasjon, samt kartlegge opplæringsbehov. Område/omfang: Gjelder alle medarbeidere i Notodden kommune. Ansvar og myndighet: Alle leder i Notodden kommune skal gjennomføre utviklingssamtale med de medarbeiderne de har direkte lederansvar for. I praksis vil dette bety: gjennomfører utviklingssamtale med medarbeiderne i egen virksomhet. som har avdelingsledere under seg i linja kan delegere ansvaret for å gjennomføre utviklingssamtaler til disse. Dette skal da tydelig fremgå av prosedyrebeskrivelse i virksomhetens eget HMS-system (B-del) Stabssjef gjennomfører utviklingssamtale med medarbeidere i egen stab. Seksjonsleder gjennomfører utviklingssamtaler med virksomhetsledere og medarbeidere i egen seksjon. Rådmann gjennomfører utviklingssamtale med seksjonsledere og stabsleder. Beskrivelse: Linjeledere i Notodden kommune skal gjennomføre utviklingssamtaler med sine medarbeidere en gang pr år. Det er ingen fasitsvar på hvordan utviklingssamtalen skal gjennomføres. Samtalen bør imidlertid dekke temaer som: Vurdering av kvalifikasjoner og oppnådde resultat Gjennomgang av arbeidsoppgaver og utforming av mål for arbeidet Gjennomgang og forbedringsforslag knyttet til samarbeid, arbeidsmiljø og trivsel Kartlegging av kompetansebehov og planer for personlig og faglig utvikling Avvik: Avvik fra denne prosedyren skal behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Gjennomføring av utviklingssamtaler skal anmerkes oversiktlig på eget skjema, dette inngår som en del av virksomhetens HMS-system (C-del) Dokumentasjonen fra utviklingssamtalen er konfidensiell

25 25 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.8 PROSEDYREBESKRIVELSE Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Beskrive fast oppsett for hvordan virksomhetens prosedyrer skal utarbeides. Område/omfang: Gjelder alle prosedyrer som skal utarbeides i Notodden kommune sitt HMS-system. Ansvar og myndighet: Rådmann er ansvarlig for å utarbeide kommunens overordnede prosedyrer disse inngår i HMSsystemets styringsdel. (A-del) er ansvarlig for å utarbeide prosedyrer for det aktuelle virksomhetsområdet, disse inngår i virksomhetens HMS-system som en del av gjennomføringsdelen. (B-del) Rådmann godkjenner overordnede prosedyrer, etter at disse er lagt fram for AMU til behandling. godkjenner prosedyrer gjeldende for den enkelte virksomhet etter at den enkelte prosedyre er drøftet på virksomhetens HMS-møte. Beskrivelse: Alle prosedyrer skal utarbeides etter samme mal og skal inneholde følgende punkter: Heading Alle prosedyrer skal ha samme heading som på denne prosedyren. Dette er en viktig del av systemets dokumentstyring. Formål Skal beskrive kort i hvilke hensikt prosedyren er utarbeidet, og eventuelle begrensninger. Område/omfang Hvor i organisasjonen prosedyren er gjeldende. Hvilke aktiviteter/tilfeller som omfattes av prosedyren. Ansvar/myndighet Definere hvilke ansvars og myndighetsforhold som gjelder for de funksjonene som prosedyren omfatter. Beskrivelse Her beskrives arbeidsmetode, rekkefølge, spesielle krav osv. Henvis eventuelt til spesifikasjoner, standarder, rutiner og lignende. Avviksbehandling Alle avvik skal behandles etter bestemte retningslinjer. Vise til prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon Beskrive hvor og hvordan eventuell dokumentasjon skal oppbevares/arkiveres. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Eventuell dokumentasjon inngår som en del av virksomhetenes HMS-system. (C-del)

26 26 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.9 SYSTEMREVISJON OG OPPDATERING Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Avdekke eventuelle svakheter ved kommunens HMS-system, kontrollere at det systematiske HMSarbeidet fungerer som forutsatt. Dette for å bedre aktiviteten innenfor HMS-arbeidet. Område/omfang: Gjelder for hele HMS-systemet i kommunen. Både virksomhetenes egne internrevisjoner og kommunens overordnede internrevisjoner ute i virksomhetene. Ansvar og myndighet: er ansvarlig for at det gjennomføres internrevisjon og oppdatering av virksomhetens HMS-system (B- og C-del) en gang pr år. Rådmann er ansvarlig for at det gjennomføres overordnede internrevisjoner i de enkelte virksomhetene hvert fjerde år. Rådmann er også ansvarlig for revisjon og oppdatering av styringsdelen i kommunens HMS-system (A-del) en gang pr år. Beskrivelse: skal utarbeide prosedyre for revisjon og oppdatering av virksomhetens eget HMSsystem, det vil omfatte gjennomføringsdel, dokumentasjonsdel og brannvernperm. Prosedyrebeskrivelsen skal inngår som en del av virksomhetens HMS-system (B-del) Rådmanns HMS-konsulent er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de overordnede internrevisjonene som skal gjennomføres ute på de enkelte virksomhetene hvert fjerde år. Dette skal skje i samarbeid med kommunens hovedverneombud. Den overordnede internrevisjoner gjennomføres på følgende måte: 1. Utarbeidelse av spørsmål til intervju på grunnlag av det gjeldende HMS-systemet og virksomhetens egen dokumentasjon. 2. Det avholdes åpningsmøte/forberedelsesmøte i den virksomhet som skal revideres. De personene som skal ha en aktiv rolle i revisjonen er tilstede. 3. Intervjuer av sentrale personer og innsamling av informasjon om virksomhetens HMS-system og HMS-arbeid foretas. 4. Det avholdes avsluttende møte i virksomheten for informasjon og oppklaring av revisjonsresultatet. 5. Det utarbeides revisjonsrapport som sendes virksomhetsleder og AMU. Rådmann er også ansvarlig for revisjon og oppdatering av HMS-systemets styringsdel (A-del) Endringer og oppdateringer behandles i AMU en gang pr år. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Virksomhetens utarbeider oversikt over gjennomførte internrevisjoner, denne inngår som en del av HMS-systemet (C-del). Revisjonsrapporter etter overordnede internrevisjoner inngår også i virksomhetens HMS-system (C-del). Disse oppbevares også sentralt hos HMS-konsulent

27 27 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.10 RUTINEMESSIG KONTROLL AV UTSTYR OG ANLEGG Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at rutinemessig kontroll av utstyr og anlegg i kommunen gjennomføres etter de krav som stilles i eller i medhold av HMS-lovgivningen. Område/omfang: Gjelder for all virksomhet i kommunen som omfattes av denne type krav. Ansvar og myndighet: er ansvarlig for at nødvendige kontroller gjennomføres i henhold til gjeldene krav for virksomhetsområdet. Beskrivelse: Notodden kommune skal planlegge og drive sin virksomhet slik at lovpålagt kontroller gjennomføres. Den enkelte virksomhetsleder skal utarbeide og iverksette prosedyrer for denne type kontroller på de områdene der det stilles krav om det. Prosedyren skal inngå som en del av virksomhetens HMSsystem (B-del) Avvik: Avvik behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Rapporter og bekreftelser fra kontrollene inngår som en del av virksomhetens HMS-system (C-del)

28 28 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.11 HELSE-OG MILJØFARLIGE STOFFER OG STOFFKARTOTEK Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at medarbeiderne har oversikt over helsefare, vernetiltak og førstehjelp ved stoffer som kan gi helseskade. Samt sikre at innkjøpte varer skal tilfredsstille kravene i gjeldende lover og forskrifter av betydning for den enkeltes helse og det ytre miljø. Område/omfang: Gjelder all virksomhet i kommunen. Ansvar og myndighet: har ansvar for bruk, oppbevaring, avhending og registrering av stoffer som benyttes i egen virksomhet. Den som er ansvarlig for innkjøp skal sikre at de enkelte stoffene tilfredsstiller krav fastsatt i eller i medhold av lov. Innkjøpsansvarlig skal også sikre at farlige stoffer erstattes med mindre farlige stoffer dersom slike finnes. Beskrivelse: skal sørge for at det utarbeides og innføres prosedyrer for bruk, oppbevaring, avhending og registrering av helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i virksomheten. er også ansvarlig at det til enhver tid finnes oppdatert stoffkartotek over de aktuelle stoffer som benyttes i virksomheten. Stoffkartoteket skal tilfredsstille kravene satt i Stoffkartotekforskriften (Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter). er ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig for medarbeiderne som skal nytte stoffer hvor dette er påkrevd. Avvik: Avvik behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: HMS-datablad skal inngå som en del av virksomhetens HMS-system

29 29 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.12 RISIKOFYLT ARBEID Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at risikofylt arbeid planlegges og utføres på en måte som gir minst mulig risiko for uønsket hendelse. Område/omfang: Gjelder i alle virksomheter i kommunen der det utføres risikofylt arbeid. Ansvar og myndighet: er ansvarlig for at alt arbeid som innebærer en særlig risiko, samt alt arbeid som er underlagt sikkerhetsregler i myndighetenes forskrifter blir beskrevet i prosedyrer og instrukser. Beskrivelse: er ansvarlig for at nødvendige prosedyrer og instrukser utarbeides og innføres i egen virksomhet. Disse inngår som en del av virksomhetens HMS-system (B-del) Gjennomføring av særlig risikofylt arbeid skal klart fremgå i instrukser som er lett tilgjengelig der arbeidet skal foregå. Dette kan være i form av oppslag eller lignende. er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering i virksomheten. På bakgrunn av denne utarbeides de nevnte prosedyrer og beskrivelser. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Hvis myndighetene krever det eller virksomheten finner det riktig å dokumentere at instruksen er fulgt, eventuelt ikke fulgt, skal disse registreringslistene inngå som en del av virksomhetens HMS-system (C-del)

30 30 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.13 REGISTRERING AV ULYKKER, NESTEN ULYKKER, SKADER OG TRUSLER Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at ulykker, tilløp til ulykker, skader og trusler blir registrert slik at en kan begrense virkningen av dette og hindre gjentagelse. Samt sikre at virksomhetene har beredskapsplaner på de områdene der en finner det nødvendig. Område/omfang: Gjelder på alle områder i kommunen. Mulige hendelser som fremkommer gjennom risikoanalyser avklarer hva de forskjellige virksomhetene må fokusere på. Ansvar og myndighet: og andre linjeledere er ansvarlige for at alle ulykker, nestenulykker, skader og trusler registreres etter beskrevne retningslinjer, og at de nødvendige tiltak iverksettes for å begrense skaden og hindre gjentagelse. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å registrere og melde fra til nærmeste leder om denne type hendelser. Beskrivelse: Alle ulykker, nestenulykker, skader og trusler registreres på eget skjema. følger opp med nødvendige tiltak for å begrense virkningen av hendelsen og for å hindre gjentagelse. er ansvarlig for at alle hendelser av denne type blir meldt til kommunens HMS-konsulent. Meldinger om ulykker, nestenulykker, skader og trusler skal legges fram til orientering/behandling i Arbeidsmiljøutvalget. Det skal også fremkomme hva den enkelte virksomhet har foretatt seg for å begrense skadene og forhindre gjentagelse. Ved ulykker som har medført personskade skal det gis melding til rikstrygdeverket på RTV 11 skjema (fås ved henvendelse til Trygdekontoret). Ulykker som har voldt død eller alvorlig skade skal straks meldes til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet, jmf. AML 5-1. All vold eller trusler om vold mot ansatte eller brukere i Notodden kommune, skal anmeldes til politiet. Ansatte gir straks beskjed til nærmeste overordnede, som straks setter i gang debriefing (- grundig gjennomgang av hendelsen i form av samtale) og melder til seksjonsleder. Seksjonsleder anmelder saken til politiet og vurderer ellers situasjonen. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Utfylte skjema oppbevares som en del av virksomhetens HMS-system (C-del) Kopi av utfylte skjema oppbevares sentralt hos HMS-konsulent

31 31 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.14 AVVIKSBEHANDLING Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at brudd på lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser bringes til opphør og ikke gjentar seg. Ved at korrigerende og/eller forebyggende tiltak gjennomføres. Område/omfang: Gjelder alle type avvik og behandlingen av disse. Gjelder for hele Notodden kommunes virksomhet. Ansvar/myndighet: Alle ansatte har ansvar for å registrere og melde fra om avvik, og om mulig gjennomføre strakstiltak. Linjeledelsen har ansvaret for å følge opp og lukke avviket. Beskrivelse: Definisjoner: Avvik: Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Dvs. brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lover forskrifter, prosedyrer og instrukser. Strakstiltak: Tiltak for å avverge at avviket medfører yterligere skade eller tap. Korrigerende tiltak: Tiltak for å fjerne årsaken til et eksisterende avvik for å hindre gjentagelse. Forebyggende tiltak: Tiltak for å fjerne årsak til potensielt avvik for å hindre at de oppstår. Avviket oppdages, den som oppdager avviket utfører om mulig strakstiltak. Den som oppdaget avviket registrerer dette på skjema for avviksbehandling (ett avvik pr. skjema) og det meldes fra til nærmeste overordnede. Leder sørger for å gjennomføre korrigerende og/eller forebyggende tiltak. Dersom avviket er av en slik karakter at leder på dette nivået ikke har myndighet til å gjennomføre de nødvendige korrigerende og/eller forebyggende tiltak meldes avviket videre til neste ledernivå. Avviket lukkes av virksomhetsleder når de nødvendige tiltakene er gjennomført. Avviksbehandling: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling. Dokumentasjon: Alle avvik skal registreres. Lukkede avvik oppbevares som en del av HMS-systemets dokumentasjonsdel, og kopi sendes HMS-konsulent for registrering. Avvik vedr. bygg sendes eiendomsinspektør med kopi til HMS-konsulent. Se også kapittel 5.1 for beskrivelse av dokumentasjonsdelen

32 32 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.15 HMS-KARTLEGGING OG HMS-HANDLINGSPLAN Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Sikre at det gjennomføres regelmessige kartlegginger av HMS-forhold i hele organisasjonen. Slik at en på grunnlag av dette kan drive et systematisk forbedringsarbeid på HMS-området. Område/omfang: Gjelder all virksomhet i kommunen. Skal omfatte både fysiske-, kjemiske- og psykiske faktorer ved arbeidsmiljøet, og det ytre miljø. Ansvar og myndighet: har ansvaret for at det gjennomføres HMS-kartlegginger og utarbeides HMShandlingsplaner,på bakgrunn av disse, for sin virksomhet. Stableder og seksjonsledere har ansvaret for å gjennomføre HMS-kartlegging og utarbeide HMShandlingsplan for sine medarbeidere. Rådmann har ansvar for kommunens overordnede HMS-handlingsplan. Beskrivelse: Det skal gjennomføres 2 HMS-kartlegginger pr år. Disse legges til vår og høst, frist for å gjennomføre HMS-kartlegging settes til 1.mars og 1.oktober hver år. Det er den som er ansvarlig for å gjennomføre kartleggingen som tar initiativ til dette. Selve gjennomføringen av kartleggingen skal gjøres i samarbeid med plass verneombudet, eventuelt avdelings- eller arbeidsleder og ekspertise. Det er opptil virksomhetsleder i samarbeid med verneombudet å finne en hensiktsmessig måte å gjennomføre kartleggingen på. Imidlertid bør det gjennomføres en fysisk runde i arbeidsmiljøet før utarbeidelse av HMS-handlingsplanen. Både det psykososiale arbeidsmiljø, fysiske- og kjemiske faktorer ved arbeidsmiljøet og det ytre miljø skal være gjenstand for gjennomgang ved HMS-kartlegging. Den som er ansvarlig for at det gjennomføres HMS-kartlegging er også ansvarlig for at det utarbeides en prosedyrebeskrivelse for hvordan dette skal gjennomføres i den enkelte virksomhet. Prosedyren skal inngå som en del av virksomhetens HMS-system (B-del) Hvert år skal det utarbeides en HMS-handlingsplan for de enkelte virksomhetene. Dette skal gjøres på bakgrunn av den siste HMS-kartleggingen, frist for utarbeidelse av HMS-handlingsplan settes til 15.mars hvert år. Handlingsplanen skal beskrive situasjon/avvik, hvilke tiltak som må gjennomføres, hvem som har ansvaret for gjennomføringen, tidsfrist for gjennomføring av de nødvendige tiltakene, omtrentlig kostnad, prioritering av de forskjellige tiltakene i forhold til hverandre, når utført og eventuelt merknader. Det finnes eget skjema for HMS-handlingsplan i kap.6. Tiltak som kan gjennomføres innenfor virksomhetens eget budsjett vedtas og iverksettes av den enkelte virksomhet etter prioritet. Tiltak som gjelder bygningsmessige forhold må avklares med eiendomsinspektør. Tiltak som krever ressurser utover virksomhetens rammer overføres til egen HMS-handlingsplan som sendes Rådmann innen 15.mars hvert år

33 33 Rådmann ved Rådmannens ledergruppe lager innstilling til overordnet HMS-handlingsplan på bakgrunn av virksomhetenes HMS-handlingsplaner, denne legges fram for Arbeidsmiljøutvalget til behandling innen 1.mai hvert år. Rådmann innarbeider Arbeidsmiljøutvalgets HMS-prioriteringer i kommunens økonomiplan. Avvik: Avvik fra denne prosedyren behandles etter prosedyre A.4.14 Avviksbehandling Dokumentasjon: Protokoller fra HMS-kartlegginger og HMS-handlingsplanen inngår som en del av virksomhetens HMS-system (C-del) Kommunens overordnede HMS-handlingsplan inngår som en del av kommunens HMS-system og oppbevares hos HMS-konsulenten

34 34 Notodden kommune Kapittel: A.4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosedyre: A.4.16 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE Utarbeidet av: Mona Lurås Dato: Dok.status: Godkjent av: Dato godkjent: Rev.dato: Rev.nr: Formål: Følge opp medarbeidere som er blitt syke for å få en så rask tilbakeføring til jobb som mulig. Eventuelt få avklart så tidlig som mulig om den som er sykemeldt kan fortsette i hele eventuelt deler av sin stilling eller må forsøkes attført tilbake til annet type arbeid i kommunen. Område/omfang: Prosedyren gjelder for oppfølging av alle sykemeldte (både helt og delvis sykemeldte) medarbeidere i Notodden kommune. Ansvar og myndighet: Den som er borte fra jobb pga sykdom har ansvar for å ta kontakt med sin leder første fraværsdag, levere egenmelding når han/hun er tilbake på jobb eller sykemelding så snart denne foreligger, seinest etter 9 dager. Sykemeldte har for å få rett til sykepenger plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiver om egen funksjonsevne, samt å bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet eller iverksatt. /seksjonsleder/stabsleder har ansvar for å følge opp sykemeldt medarbeider etter denne prosedyren. Noe som bla innebærer å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig og lage en oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte, dersom ikke medisinske forhold gjør dette umulig (- dokumentert ved legeerklæring). Beskrivelse: Hovedprinsippet er at arbeidsgiver og arbeidstaker så tidlig som mulig skal lete etter løsninger som gjør det mulig å være helt eller delvis i jobb. Folketrygdloven stiller krav om aktivitet for å få rett til sykepenger. Dette innebærer at den sykemeldte så tidlig som mulig skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, enten med gradert sykemelding eller aktiv sykemelding. Inaktivitet utover åtte uker skal være medisinsk begrunnet. Arbeidsplassen er den viktigste arena for oppfølging av sykemeldte og det sykefraværsforebyggende arbeidet. Hva skjer når: 1.dag Arbeidstaker melder fra til leder om sykefraværet og forventet sykeperiode 1-8 dager Arbeidstaker leverer utfylt egenmeldingsskjema, eventuelt sykemelding til leder så raskt som mulig og seinest 9. dagen. Dersom det på egenmeldingsskjemaet er krysset Ja på at fraværet kan skyldes forhold på arbeidsplassen, skal dette føre til en samtale mellom arbeidstaker og nærmeste leder med tanke på å kunne forebygge framtidig fravær av denne art. Dersom fraværet er dokumentert med sykemelding vil det også være hensiktsmessig å ha en samtale om det er mulige arbeidsrelaterte forhold som kan ha betydning for fraværet dager Leder kontakter den sykemeldte for å høre hvordan det står til. På denne måten kan leder både følge opp og vise omsorg for den sykemeldte

35 35 I hele sykemeldingsperioden er det viktig å ha samtaler med jevne mellomrom. Orientere øvrige ansatte om at den ansatte er helt eller delvis sykemeldt eller går på aktiv sykemelding. For å inkludere den sykemeldte er det viktig å invitere til lunsj og sosial aktiviteter, samt sende relevant post og invitere til relevante møter. 2-6 uker Leder og den sykemeldte har en samtale. Hovedhensikten vil være å avklare behov for eventuelle tiltak på arbeidsplassen med sikte på å legge til rette for at den sykemeldte kan komme tilbake i arbeid. Arbeidstaker plikter å delta i denne avklaringen. (Jmf. Folketrygdloven 8-8) Leder og arbeidstaker vurderer også grunnlaget for en eventuell gradert sykemelding eller en aktiv sykemelding. Dette er nødvendige avklaringer med tanke på å begynne arbeidet med å lage en oppfølgingsplan. Informasjonsskriv som er utarbeidet av personalavdelingen gjennomgås med den sykemeldte. Innen 6 uker Arbeidstaker og arbeidsgiver må seinest innen 6 uker ha ferdig en individuell oppfølgingsplan. Arbeidet med oppfølgingsplanene skal imidlertid starte så tidlig som mulig. Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og skal fungere som viktig dokumentasjon for den videre oppfølgingen av den sykemeldte med henblikk på å komme tilbake på jobb. Funksjonsvurdering kan være et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. (Veileder En samtale om arbeidsmuligheter ). Funksjonsvurdering kan også være et godt verktøy for å hindre at en medarbeider blir sykemeldt. Arbeidsgiver plikter å utlevere planen etter krav fra trygdekontoret. 12 uker Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte (jmf AML 4-6 punkt 4). Arbeidstaker plikter å delta på dette møtet (Jfr. AML 2-3 pkt g) 4 mnd Det er viktig at den sykemeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen, også om sykefraværet viser seg og bli av lengre varighet. Dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver står fortsatt sentralt, og den individuelle oppfølgingsplanene skal evalueres og eventuelt justeres underveis i sykemeldingsperioden. Det skal løpende vurderes om det er behov for bedriftsintern attføring. 6 mnd Når en arbeidstaker har vært sykemeldt i 6 mnd og tilrettelegging ikke har ført fram, skal behovet for eventuell bedriftsintern attføring utredes. Dette blir et viktig tiltak som en direkte konsekvens av varigheten på sykemeldingen. Fortrinnsvis skal arbeidstakeren tilbakeføres og fortsette i sin egen stilling etter tilrettelegging (Jmf AML 4-6) Dersom tilrettelegging ikke avhjelper situasjonen, kan arbeidstaker vurderes omplassert til annen stilling. Leder melder eventuelt saken inn til personalavdelingen. Det er avgjørende at det reelt er forsøkt tilrettelegging og at oppfølging et gjort som beskrevet over, dette skal være dokumentert med oppfølgingsplan, sjekkliste og eventuelt andre papirer. NAV kontoret skal innkalle til nytt dialogmøte. 8 mnd Dersom arbeidstaker fortsatt er sykemeldt må den sykemeldte og leder ha ny samtale om hva som nå skal gjøres. Dersom tiltak er iverksatt bør effekten av disse evalueres. Konklusjonene blir avgjørende for hva som nå skal gjøres for å tilbakeføre den ansatte. Bedriftsintern attføring vurderes igjen (se avsnitt over). Dersom tilbakeføring til arbeid synes lite realistisk må den sykemeldte søke om videre ytelser fra trygdekontoret. Etter sykepengeperioden (248 dager) er det trygdekontoret som vurderer hvorvidt vilkårene for fortsatt trygdeytelser fortsatt er tilstede. Dette kan være rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring eller uføretrygd. Det skal også rettes en søknad til Vital/KLP/STP. Dersom fraværet vil varer utover ett år har den ansatte mulighet til å søke om ett års sykepermisjon fra Notodden kommune. Det er nærmeste leder som eventuelt innvilger denne

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Håndbok for Sirdal Kommune

Håndbok for Sirdal Kommune Håndbok for Sirdal Kommune - Internkontroll - Håndbok for... 1 Sirdal Kommune... 1 - Internkontroll -... 1 KOMMUNENS MÅLSETNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 2 BESKRIVELSE AV BEDRIFTEN... 3 Hoveddata:...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE HMS INTERNKONTROLL for IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2010 Rev I i AMU møte 1.11-2013 Rev II i Amu møte 17.03-2015 Innhold Innhold... 2 KAP. 1 Målsetting... 3 Beskrivelse av kommunen...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer