SIKKERHETSDATABLAD BENZEN C6H6. Fybikon A/S, fax: , tlf: Norge Fybikon A/S. Giftig, Meget brannfarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD BENZEN C6H6. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S. Giftig, Meget brannfarlig"

Transkript

1 Internkode: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn EC-nr CAS-nr Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent, importør Land Utarbeidet av Fybikon A/S, fax: , tlf: Norge Fybikon A/S 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonssentralen Revisjonsdato: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC og 1999/45/EC 2.2 Merkningselementer Faresymboler Giftig, Meget brannfarlig R-setninger R-11 Meget brannfarlig. R-20 Farlig ved innånding. R-23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt, og svelgning. R-45 FARE FOR KREFT. S-setninger S-53 Unngå direkte kontakt-les nærmere angitt produktinformasjon før bruk. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S-29 Må ikke tømmes i kloakkavløp. S-36 Bruk egnede verneklær. S-38 Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting med filter A (brunt) eller fiskluftsmaske. S-44 Ved illebefinnende kontakt lege, vis etiketten hvis mulig. S-210 Bruk trykkluft-eller friskluftsmaske i trange rom. 2.3 Andre farer Benzen er meget brannfarlig. Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan således bre seg i betydelige avstander langs bakken til tennkilder. Kan reagere voldsomt med oksiderende middel. Damper kan tas direkte opp i kroppen. Tas også opp gjennom hudkontakt og svelging. Kortvarig eksponering medfører svimmelhet, tretthet, hodesmerter. Langtidseksponering skader det bloddannende system. Kan føre til leukemi. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Side 1 (5)

2 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Benzen Tegnforklaring 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Cas nr: Index nr: T,F R /24/25 Flam. Liq. 2 Carc. 1A Muta. 1B STOT RE 1 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315 Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16. Vekt-% Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Ved bevisstløshet må/bør frie luftveier sikres ved at hodet bøyes bakover, slim og tannproteser fjernes og haken holdes frem. Om nødvendig gis kunstig åndedrett ved munn til munn metoden samt hjertekompreson. Skyll øyeblikelig huden med store mengder vann. Fjern tilsølte klær, og skyll huden under. Kontakt lege. Ved sprut eller høyere dampkonsentrasjoner skylles øynene øyeblikkelig med store mengder vann i minst 15 minutter. Umiddelbar transport til øyespesialist, evt. annen legehjelp. Er den skadede ved bevissthet, gis straks 2-3 glass vann eller helst ml kullsuspensjon (evt g medisinsk kull utrørt i vann). Unngå brekninger. 1-2 ss. natriumsulfat (Na2SO4) i ca. 1/2 l vann gis som avføringsmiddel. Ved svelging av større mengder, ventrikkelskylling, evt. etter intubering, pga. fare for aspirasjon. Deponering av medisinsk kull og salinsk avføringsmiddel (natriumsulfat o.l.). Symptomatisk behandling, særlig med henblikk på fri luftvei, respirasjon, sirkulasjon, hjertearytmier, lungekomplikasjoner. Unngå sympatomimetika, som vil øke faren for arytmier. Kontroller lever- og nyrefunksjon. Generell helsekontroll. Hemoglobin. Telling av røde og hvite blodlegemer og blodplater. Avhengig av eksponeringsgrad er leverfunkjonsundersøkelse aktuelt, f.eks. ASAT, ALAT og y-gt. Eksponering påvises ved undersøkelse av fenolutskillelse i urin. Den skadede bringes snarest mulig bort fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp: ro, varme, frisk luft. Ved bevisstløshet: løs stramtsittende klær, stabilt sideleie. Ved åndedrettsbesvær: evt. oksygentilførsel. Ved åndedrettsstans: kunstig åndedrett. Ved hjertestans: hjertekompresjon. Kontakt lege. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale Brannslukningsmiddel er CO2, pulver. Benzen er meget brannfarlig. Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan således bre seg i betydelige avstander langs bakken til tennkilder. Kan reagere voldsomt med oksiderende middel. Prøv og hold eventyelle beholdere av stoffet nedkjølt. Damper av stoffet er eksplosive. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Side 2 (5)

3 6.1 Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak 6.3 Metoder og utstyr til inndemning og opprenskning 6.4 Henvisning til andre avsnitt 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Utslipp til vann: Benzen flyter på vann og blandes praktisk talt ikke. Oppsamles med lenser. Vær oppmerksom på at enkelte typer plastlenser vil kunne ødelegges av benzen. Benzen er giftig for organismer i vann (10-20 mg/l er dødelig for regnbueørret). Utslipp på gater, mark etc.: Tett til rennesteiner, avløp o.l. Dem opp for spredning med f.eks. sand eller jord. Deretter foretas opprensking som beskrevet ovenfor. Benzen må ikke spyles ned i avløp, diker o.l. Dammpene er tyngre enn luft og brer seg langs bakken. Fare for eksplosiv damp/luftblanding over bakken. Spill fjernes øyeblikkelig. Mindre mengder tas opp med absorberende materiale som f.eks. kiselgur, brent ved en temperatur på inntil 700 C. Ved spill av større mengder foretas først oppumping med egnet utstyr, og deretter fjernes rester med absorberende materiale. Unngå oppsamlingskar av gummi. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Ved uhell er det viktig å ha en på forhånd utarbeidet handlingsplan. Det anbefales i denne sammenheng å søke råd hos leverandør. Statens forurensningstilsyn eller Arbeidstilsynet kan også konsulteres. Rammes en arbeidstaker av arbeidsulykke som har voldt døden eller alvorlig skade, skal arbeidsgiveren straks, og på hurtigst måte, varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Jfr. Arbeidsmiljøloven paragraf Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet Spesielle egenskaper og farer 7.3 Særlige anvendelser Arbeid alltid i avtrekk og unngå enhver kontakt med stoffet. Bruk de beskyttelsesmiddel som er skissert i DB. Unngå tennkilder. Husk og ha nøddusj og øyevaskeflaske i nærheten. Benzen bør lagres i kjølige og godt ventilerete rom beskyttet mot varme og direkte sollys. Oppbevaring av benzen er for øvrig underlagt offentlige bestemmelser. Hvor det er teknisk mulig, skal benzen erstattes med et mindre helsefarlig stoff. Hvis benzen eller benzenholdige midler må brukes, kreves det meget god ventilasjon, helst med punktavsug. Bruk av hensiktsmessig maske må vurderes. Ved arbeid i trange og dårlig ventilerte rom, må trykkluftmaske benyttes. Luftanalyser bør foretas regelmessig i arbeidsrommet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametre 8 timer Korttid Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År Benzen Administrativ norm anmerkning 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Øyevern. Øyespylingsmuligheter. Dusj nær arbeidsplassen. Hansker og øvrig verneutstyr av neopren, vinyl eller annet motstandsdyktig materiale. Unngå ild og varme gjennstander og bruk gnistsikkert utstyr (verktøy, fottøy, lyskilder, etc.). Gassmaske med filter A(brunt) ved lave gasskonsentrasjoner. Ved høye gasskonsentrasjoner må åndedrettsvern med lufttilførsel og beskyttelsesdrakt benyttes. Kontroller at gassmasken er tett før bruk, og skift filter i tide. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Væske Side 3 (5)

4 Farge Lukt ph (kons.) - ph løsning - Smeltepunkt Klar, fargeløs Karakteristisk behagelig lukt 5,5 C Kokepunkt 80 C Flammepunkt -11 C Eksplosjonsområde Damptrykk Damptetthet 2,8 Tetthet Løslighet - Løselighet i vann 1,4-8 vol-% i luft 76 mm Hg (10 kpa) v/20 C 0,88 Tenn temperatur 562 C Dekomponeringstemperatur Viskositet - Metningskonsentrasjon Vannreaktivitet 9.2 Andre opplysninger Ikke blandbar med vann - 10,0 vol-% v/20 C STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold som skal unngås Damper av stoffet danner eksplosive blandinger med luft. Reagerer eksplosivt med Cl under påvirkning av sollys. Reagerer voldsomt med konsentrerte syrer, K- og Na-peroksider Materialer som skal unngås Benzen reagerer eksplosivt med klor ved påvirkning av lys. Stoffet reagerer voldsomt med konsentrerte syrer. Benzen reagerer spontant med kalium- og natriumperoksyder. Blandinger av benzen, svovelsyre og permanganater kan gi eksplosjoner. Benzen kan skade pakninger, lakkerte og malte flater, beskyttende og tettende fett- og oljebelegg, samt klær og redskaper av gummi. Pga. brann- og eksplosjonsfare er røyking, bruk av åpen ild eller andre tennkilder (f.eks. ved sveising) i nærheten av benzen forbudt Farlige nedbrytningsprodukter 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kreft LD50 Oral Dampene virker noe irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Stoffet kan forårsake mild til alvorlig irritasjon, avhengig av hudkontaktens varighet. Ved gjentatt og lanvarig kontakt opptrer uttørring av huden med sprekkdannelser, fare for eksem og hudinfeksjoner. Benzen virker irriterende på øynene. Sprut eller høyere dampkonsentrasjoner kan føre til forbigående øyeskade. Stoffet er giftig ved svelging. Brekninger, magesmerter, lungeinflammasjon kan oppstå etter noen timer hvis benzen er kommet i luftveiene. Pga. kreftrisiko må benzen ikke brukes som teknisk løsemiddel mg/l i vann. Benzen tas opp i kroppen vesentlig ved innånding av damp, men også gjennom huden og ved svelging. Benzen virker bedøvende. Kortvarig eksponering kan medføre tretthet, hodesmerter og svimmelhet, eventuelt bevisstløshet og død. Ved gjentatt eller lang tids eksponering kan de bloddannende organer ødelegges, med alvorlig mangel på røde og hvite blodlegemer, evt. senere leukemi (blodkreft) som følge. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet Side 4 (5)

5 12.2 Persistens og nedbrytelighet 12.3 Bioakkumuleringspotensiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Spill og rester tas vare på og kan destrueres ved brenning (kraftig soting). Større mengder må leveres til godkjent behandlingsanlegg eller mottaksstasjon for problemavfall. Opplys om avfallets mengder, egenskaper og faremomenter. Utstyr kan vaskes med vann og vanlig vaskemiddel. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse 3 IMDG klasse 3.2 IATA klasse 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Særskilte forsiktighetsregler Fla. L 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Yl-tall Yl-gruppe 5 Første gang utgitt Utskriftsdato SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 5 (5)

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALIUMTIOCYANAT KSCN 100 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALIUMTIOCYANAT KSCN 100 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 1382 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kaliumrodanid ECnr 2063701 CASnr 333200 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KOBBER(II)SULFAT, CuSO4 x 5H2O 500 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KOBBER(II)SULFAT, CuSO4 x 5H2O 500 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16112 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 24.01.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn EC-nr 231-847-6 CAS-nr 7758-98-7 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SIRIUS KVISTLAKK

SIKKERHETSDATABLAD SIRIUS KVISTLAKK Internkode: BEB002 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Produkt type Deklarasjons-nr 20899 Skjellakkoppløsning M05249 Kvistlakk Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 28.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3 Blanding Reach nr Se punkt 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG. Internkode: OPT004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 29.06.2011 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering.

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formaldehyd 34-50%, Metanol 3-15% CAS-nr Blanding Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN.

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.10.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Eddiksyre 60% Formel Synonymer CH3COOH Artikkel-nr 100184 EC-nr 200-580-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RIM EASE

SIKKERHETSDATABLAD RIM EASE Internkode: HEDA023 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr 720 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID

SIKKERHETSDATABLAD MAGNESIUMKLORID 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 26/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Magnesiumklorid hexahydrat MgCl2.6H2O EC-nr 232-094-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SINKOKSID. Maling og lakk. Ingen spesielle opplysninger. Farlig for vannmiljøet (Aquatic Acute 1).

SIKKERHETSDATABLAD SINKOKSID. Maling og lakk. Ingen spesielle opplysninger. Farlig for vannmiljøet (Aquatic Acute 1). 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Sinkoksid ZnO Artikkel-nr 100223 EC-nr 215-222-5 CAS-nr 1314-13-2 Indeks-nr 030-013-00-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formaldehyd 34-50%, Metanol 3-15% CAS-nr Blanding Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINA OXIDE. Ildfast materiale, Sliping, Sandblåsing o.l., Betong.

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINA OXIDE. Ildfast materiale, Sliping, Sandblåsing o.l., Betong. Internkode: BEI075 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 02.01.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer Produkt type 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Kolofonium EC-nr 232-475-7 CAS-nr 8050-09-7 Indeks-nr 650-015-00-7 Reach nr 01-2119480418-32-0012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35%

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Formalin E 35% Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.03.2006 Revisjonsdato 10.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LATICRETE EPOXY RENS

SIKKERHETSDATABLAD LATICRETE EPOXY RENS Internkode: LAT007 Revisjonsdato: 11.08.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Revisjonsdato 11.08.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/2015 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr 231-595-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Artikkel-nr 100218 Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O EC/NLP-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 448 Revisjonsdato: 15.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 15.11.2007 Produsent, importør Internkode 448 Kjemikaliets bruksområde AUTO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 07.10.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn EC/NLP-nr 203-872-2 CAS-nr 111-46-6 Indeks-nr 603-140-00-6

Detaljer

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR Revisjonsdato: 10.02.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.02.2005 Produsent, importør Produkttype/Anvendelse Betongbolt A/S Postboks 1069, Valaskjold 1705

Detaljer