HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Bruksområde Stålplast Skarvspackel komp A Polyestersparkel 2-Komp. Artikkelnummer Deklarasjonsnummer (P-nr.) Produsent Foretak Hagmans Kemi AB Adresse Förläggarevägen 2 Postnr./sted Fritsla Land Sverige/ Sweden E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola +46 (0) Sweden Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 (0) Kemiakuten. Sweden (0) Kemiakuten från utlandet. Sweden VIKTIGSTE FAREMOMENTER HELSE Farlig ved innånding. Irriterer øynene og huden. BRANN OG EKSPLOSJON Brannfarlig. Helseskadelig MILJØ Vurdert ikke merkepliktig. Det forventes ingen miljøproblemer når produktet håndteres/brukes riktig. 1(6)

2 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Umettet polyesterharpiks % Ikke Merkepliktig 2 Styren % Xn,R10 - R20 - R36/38 3 Talk (magnesiumsilicat) % Ikke Merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Vis dette HMS Datablad til legen. INNÅNDING Frisk luft og hvile. HUDKONTAKT Ta av forurensede klær. Tørk av huden. Vask huden nøye med såpe og vann. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann. Løft øyelokket. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Slokningsmiddel: karbondioksid, pulver, alkoholbestandig skum, spredt vannstråle eller vanntåke. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ikke bruk direkte vannstråle. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlig. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. Ventiler godt. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå utslipp i avløp, fare for tilstopping. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Spill samles opp i egnede beholdere. Rengjør med egnet rengjøringsmiddel. Ventiler godt. Se seksjon 13, informasjon om avfallshåndtering og destruksjon. 2(6)

3 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. OPPBEVARING Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted. Oppbevares ikke i direkte sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Ikke røyking, ild, gnister eller sveisning. OBS! Viktig med personlig hygiene ved kontakt med spill av produktet. Vask hender og skift arbeidstøy ved behov. Sørg for god ventilasjon. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Åndedrettsvern med filter A (brun). Ved etterfølgende sliping bruk: Maske m/kombifilter Brun A & P2-filter (organisk gass/damp & helsefarlige partikler). ØYEVERN Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. HÅNDVERN Bruk alltid vernehansker ved arbeid som innebærer fare for direkte kontakt med produktet.(en 374-3) ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Verneklær ved behov. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Styren timer 25,0 105,0 M OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING M: Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene) har anmerkningen M. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Løselighet i vann Pasta. Hvit. Karakteristisk lukt. Styren. Løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt ~ 145 C Styren Flammepunkt ~ 34 C Styren Eksplosjonsområde 1,1-8 % Styren Selvantenningstemp. ~ 490 C Styren Tetthet 1660 kg/m³ VOC: 0 g/l ** ** Styren är inte medräknad som VOC eftersom den reagerar vid härdningen. 3(6)

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Polymeriserer ved oppvarming. Herder i kontakt med organisk peroksid FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Inga kjente ved normal håndtering. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater Styren Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) > 2000 mg/kg Rat LC50(Inhalasjon) 11,8 mg/l Rat INNÅNDING Innånding kan gi svie i nese og svelg. Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalme. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. HUDKONTAKT Kan virke avfettende og gi rødhet og hudsprekker. Produktet tas opp gjennom huden og kan gi liknende symptomer som ved "Innånding". ØYEKONTAKT Sprut i øynene kan gi: Svie. SVELGING Kan irritere munn, spiserør og mage-tarmsystem. MUTAGENE EFFEKTER Mutagen verkan av styren har påvisats i vissa genetiska tester. Kromosomförändringar har i några fall påvisats hos eksponerad personal. 4(6)

5 12. MILJØOPPLYSNINGER AKVATISK ØKOTOKSISITET Styren Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde Akutt Daphnia(EC50) 96h 255 mg/l Daphnia magna Akutt fisk(lc50) 96h 25 mg/l Lepomis machronirus ØKOTOKSISITET Styren: Skadelig for organismer der lever i vann. Kan allerede ved lav koncentration forårsage dødlighed eller forgiftning af fisk og andre vannlevende organismer. Tillgjengelige miljødata tyder dog på at bare større lokale utslipp kan utgjøre en risiko. Lav giftighet for pattedyr som lever på land. Normal handtering og mindre utslipp bedømmes ikke å utgjøre en fare. MOBILITET Oppløses ikke i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Styren: Lett nedbrytbart. Brytes ned relativt hurtigt av naturligt forekommende mikroorganismer. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Styren: Bioackumuleras ej i vannmiljøn. KONKLUSJON Det forventes ingen miljøproblemer når produktet håndteres/brukes riktig. Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet.innsamling av data pågår. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Deponeres eller destrueres i henhold til lokale forskrifter. Uherdet produkt skal håndteres som farlig avfall. Bland med herderen slik at produktet herdes. Rester av herdet sparkelmasse kan deponeres på vanlig fylling. AVFALLSGRUPPER For bortskaffing av avfall innenfor EU brukes EAL-koden som er mest egnet i hvert enkelt tilfelle. EAL-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAK-kode Avfall av limemiddel og tettingsmasse som indeheld organiske løysemiddel eller andrefarlege stoff. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 3269 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Polyesterkarpiks flerkomponentsystemer. / Polyester resin kit ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Fareseddel: 3 IMDG (sjøtransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Sub. risiko: EMS: F-E S-D Marin forurensning: Ja IATA (lufttransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Etikett: 3 5(6)

6 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helseskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING Styren (10-20 %) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36/38 Irriterer øynene og huden. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå innånding av slibestøv. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. ANDRE MERKESETNINGER Direktiv 2004/42/EF: VOC-grenseverdi (kat B/b) 250 g/l (2007). Produktets innehold: < 10 g/l VOC. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER HMS-databladet er utarbeidet på grunnlag av kjente data på utgivelsedato. Der kan forekomme ord eller vendinger i teksten, som ikke er blevet oversat. Vi beder Dem have forståelse for det, og vi skal så snart som muligt afhjælpe det. Produkten slettes fra vårt sortiment, og dette dokumentet vil ikke bli oppdatert. LISTE OVER ALLE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36/38 Irriterer øynene og huden. YL-gruppe 4 YL-tall m3/l Ved faglig arbejde med herdeplastprodukter: se brosjyren nr 377: Herdeplast kan skade helsen din. 6(6)

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Bruksområde Gulvbelegg (fugefri gulv)kun for yrkesmessig bruk. Art nr 38703 (A&B 6,7 kg) 38709 (A&B 352 kg) Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Metanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørkemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Statoil Tjeldbergodden Postnr./sted 6699 Kjørsvikbugen Land Norway Telefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol

HMS-DATABLAD Sist endret: 18.06.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.10.2005 Cykloheksanol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie C 6 H 12 O Cas-nr. 108-93-0 EC-nr. 203-630-6 Indeksnr. 603-009-00-3 Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. BETA BETONGPRIMER COMP-B Membranherder/impregnering/primer. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Membranherder/impregnering/primer. Artikkelnummer 3119006000002

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleiemiddel Artikkelnummer 442 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 24841 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884

HMS-DATABLAD. NOXOL 550 Rensemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rensemiddel. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53884 Nasjonal produsent/importør Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Strandbakken

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.02.2005 Internt nr: Erstatter dato: 02.07.2003 MEGAFUG F 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vannfast/plastforsterket fugemasse for fliser, fuger 1-8 mm.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Into WC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Toilet Anti Lime Sanitærrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: Trump Metal Pro NR

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: Trump Metal Pro NR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Trump Metal Pro Flytende maskinoppvaskmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer