En utvidet forståelse av hva som påvirker HMS-kultur. Artikkel 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En utvidet forståelse av hva som påvirker HMS-kultur. Artikkel 1"

Transkript

1 En utvidet forståelse av hva som påvirker HMS-kultur Artikkel 1 Oslo, mars 2003 Siri Berthinussen Ragnhild Nissen- Lie Sigtona Halrynjo Yngve Lindvig Helene Aarseth 1

2 INNHOLD 1. Innledning Trenger vi en utvidelse av forståelsen av hva som påvirker HMS-kultur? Mot en utvidet HMS-forståelse utfordringer og dilemmaer Bærekraft og forvaltning av menneskelige ressurser Dilemmatenkning som forutsetning for bærekraft Handlingsrom, aktører og brikker Nye utfordringer for HMS i petroleumsbransjen arbeidstakerens livsområder Litteratur:

3 1. Innledning Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel startet for 30 år siden og har vært en viktig bidragsyter til verdiskaping i det norske samfunnet. Petroleumsnæringen og dens arbeidstakerorganisasjoner var på 80- og 90-tallet i forkant når det gjelder å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Forbedringen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten har imidlertid på flere områder stanset opp de senere årene, og på enkelte områder har risikonivået vært økende (OD-rapport Utvikling i risikonivå norsk sokkel 2000 ). Det blir pekt på at en av årsakene til den negative trenden er de omfattende endringsprosessene som ble gjennomført på 90-tallet. Økt press på lønnsomhet med påfølgende teknologiske, operasjonelle og organisatoriske effektiviseringstiltak ble iverksatt uten at næringen hadde tilstrekkelig fokus på konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet (St. meld. 7, , punkt 1.4). HMS-regelverket fra 2001 synliggjør en forventning om at petroleumsnæringen utfordrer etablerte forestillinger og utvikler en ny og helhetlig virkelighetsforståelse, og at den dermed tar et kulturløft for å motvirke den negative trenden som har utviklet seg. 3

4 2. Trenger vi en utvidelse av forståelsen av hva som påvirker HMSkultur? Utgangspunktet for denne artikkelen er å bidra til en utvidet HMS-forståelse, som igjen kan danne grunnlag for bærekraftig utvikling. Denne utvidelsen har pågått over tid og på mange ulike arenaer. Før vi går nærmere inn i diskusjonen vil vi ta utgangspunkt i den offisielle definisjonen og forståelsen av HMS-begrepet Mot en utvidet HMS-forståelse utfordringer og dilemmaer Norske myndigheter og virksomheter benytter seg nå av betegnelsen HMS for å synliggjøre og reflektere regelverkets samlede virkeområde. Arbeidet omfatter blant annet aktiviteter for å fremme arbeidstakernes trivsel og trygghet og etablere effektiv kontroll over tilstander/hendelser som kan føre til skade på personer, ytre miljø og materiell, og som kan føre til tap av produksjon, informasjon og omdømme. Vi tar i denne artikkelen utgangspunkt i et helhetlig HMS-begrep, referert direkte fra St. meld. 7 ( ): Helse, etter helselovgivningen dekker helsetjeneste, helsemessig beredskap, transport av syke og skadde, hygieniske forhold, drikkevannsforsyning, produksjon og frembud av næringsmidler, og andre forhold av betydning for helse og hygiene. Med helsetjeneste menes kurativ og forebyggende tjeneste. Ytre miljø, etter forurensningsloven relateres til vern av det ytre miljøet mot forurensning og dannelse av avfall. Arbeidsmiljø, etter arbeidsmiljøloven et samlebegrep for alle faktorer i arbeidssituasjonen som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Begrepet omfatter sikkerhet for helse, herunder fysiske, kjemiske, biologiske og ergonomiske faktorer. I tillegg omfattes psykiske påvirkninger og velferdsmessige forhold. Sikkerhet, etter petroleumsloven skal forstås vidt og omfatter sikkerhet for personell, miljø, økonomiske verdier som innretninger og fartøy representerer, samt driftstilgjengelighet. Sikkerhet har historisk sett vært den enkeltkomponenten som har stått mest i fokus, og gjerne i forbindelse med enkelthendelser og større ulykker. HMS-forståelsen blir imidlertid stadig utfordret fra mange kanter fra et tradisjonelt fokus på tekniske systemer for ivaretakelse av sikkerhet, til et 4

5 økende fokus på menneskelige faktorer, først via organisatoriske forhold, og nå med et stadig større press rettet mot de psykososiale HMS-utfordringene. Antall personer som dør på grunn av arbeidsrelaterte sykdommer og lidelser, vurderes å være vesentlig høyere enn antall dødsulykker. Belastningslidelser og psykiske lidelser er vanlige diagnoser ved langtidssykemelding og uføretrygding. Begge kan i betydelig grad knyttes til forhold i arbeidet. Selv om mange tradisjonelle fysisk-kjemiske problemer består, er det de organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorene som utgjør den største utfordringen i dag. Beregninger viser at bedring av arbeidsmiljøet utgjør et stort samfunnsøkonomisk potensial, i tillegg til at mange mennesker kan spares for lidelser (Oljedirektoratets årsberetning 2001). Også i forhold til sikkerhetsarbeid kan en utvidet HMS-forståelse få betydning. Ressurser settes ofte inn for å oppgradere utstyret etter en større ulykke. Målet blir å fjerne farlige forhold, og det er gjerne denne holdningen som preger arbeidet med sikkerhet, der farlige fysiske forhold dominerer årsaksforklaringene til skader og ulykker (Skadebyggende Forum 1998). Men de farlige handlingene er minst like farlige, og det å endre holdninger og atferd regnes som langt vanskeligere enn å endre fysiske forhold. Et viktig poeng i denne forbindelsen er at sikkerhet aldri er noe separat. Sikkerhet må alltid sees i forhold til noe annet, ettersom det alltid er knyttet til aktiviteter (Hovden 1993). En risiko, uansett om den har rot i naturen eller teknologien, er nødt til å opptre i en sosial kontekst, og en må derfor forholde seg til sosiale prosesser og kulturelle mønstre for å forstå den. Luhman utvider dette perspektivet når han sier: En gjør det som gruppen forventer at en skal gjøre enten i konformitet med eller på tvers av den herskende mening om saken men alltid i tråd med ens egen sosialisering (Luhman 1993: 3). Et forhold som bidrar til en utvidet HMS-forståelse, er en dreining fra fokus på tekniske og organisatoriske faktorer, til kulturanalyse. Begrepet sikkerhetskultur dukket opp i etterkant av Chernobyl-ulykken i 1986, da det ble brukt i OECDs Nuclear Agency Report. I 1993 kom The advisory committee on safety of nuclear installations (ACSNI) med den fortsatt mest refererte definisjonen på sikkerhetskultur: the product of individual and group values, attitudes, perceptions, competencies, and patterns of behavior that determine the commitment to, and the style, and the proficiency of, an organization s health and safety management. Sikkerhetskulturen kan ifølge ACSNI forstås som resultatet av de enkelte individers og gruppens verdier, persepsjoner, kompetanse og atferdsmønstre som bestemmer forpliktelsen, metodene og profesjonaliteten til organisasjonens helse og sikkerhetsforvaltning. Her ser vi at helse er tatt med i 5

6 definisjonen på sikkerhetskultur. Fra norske myndigheters side brukes imidlertid begrepet helse-, miljø- og sikkerhetskultur (St. meld. 7, ) for å synliggjøre og reflektere regelverkets samlede virkeområde. Hva er HMS-kultur? Og hvordan kan vi forstå brytninger og spenningsfelt i HMS-kulturen? En mye brukt definisjon av kultur er: felles sett av ideer, verdier, holdninger og normer som en gruppe mennesker føler seg assosiert med og vil handle i forhold til, og som inngår i tradisjonsoverføring og formell sosialisering, mer eller mindre forandret over tid. (Klausen 1992) Vi kan si at ulike kulturer fortolker og strukturerer dilemmaer på forskjellige måter. De gir kriteriene for håndtering ulik vekt og utvikler derfor ulike løsninger (Schein 1985). Disse egenskapene blir rotfestet hos medlemmene av organisasjonen, og det fremkommer et felles begrepsapparat som brukes når interne og eksterne spørsmål skal bearbeides. HMS-kulturen kan forstås som de trekk ved kulturen som påvirker hvordan vi fortolker og strukturer dilemmaer relatert til helse, miljø og sikkerhet. Det snakkes ofte om verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som innholdet i organisasjonskulturen. Det må poengteres at vi her mener levde verdier og ikke påberopte verdier et skille Argyris og Schön (1996) benytter seg av for å poengtere skillet mellom det vi sier og det vi gjør. Når en analyserer kulturen etterspør en hva slags verdier en foretrekker i organisasjonen. Er det for eksempel slik at en setter produksjon foran sikkerhet? Verdi defineres av Hofstede som en bred tendens til å foretrekke visse tilstander fremfor andre, eller en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller sluttilstand sosialt er å foretrekke fremfor en annen handlemåte eller sluttilstand (Bang 1995). Her er det viktig å merke seg at en kan skille mellom bruksteorier og forfektede teorier (Argyris & Schön 1996). Selv om organisasjonen har vedtatt ett sett med verdier som gjør at organisasjonen tar seg godt ut utenfra, betyr ikke dette nødvendigvis at disse verdiene faktisk etterleves. En bedrift kan godt si at sikkerhet settes først, mens en ved nærmere ettersyn kanskje oppdager at produksjon noen ganger settes foran sikkerhet. En organisasjons normer omfatter all atferd som forventes, aksepteres eller støttes av gruppen, enten normen er uttalt eller ikke. En sosial norm er generelt sett en akseptert måte å tenke, føle eller handle på, som er støttet opp under og forventet fordi det er sett på som den er oppfattet som det rette og anstendige å gjøre (Bang 1995). Opplever de ansatte at det forventes å følge reglementet til punkt og prikke, eller er det allment akseptert å foreta en subjektiv vurdering av hvilke regler som gjelder til enhver tid? Normene foreskriver hvordan en skal handle i bestemte 6

7 situasjoner for å virkeliggjøre én eller flere verdier. Verdier danner altså basisen for normene. Normer vokser frem gjennom den pågående aktiviteten i gruppen, og blir etter hvert til regler for atferden i gruppen. Én norm kan være at en bør ta snarveier i forhold til reglementet hvis det sparer bedriften for mye tid og penger. Virkelighetsoppfatningene er oppfatninger av virkeligheten som medlemmene av kulturen utvikler og bruker for å skape mening av det de erfarer (Bang 1995). De sterkeste elementene i kulturen er det vi tar for gitt, det selvfølgelige og naturlige som vi overhodet ikke stiller spørsmålstegn ved doxa. I en tilstand preget av doxa blir handlemåter som er tilpasset rådende forhold ikke bare tatt for gitt, de fremstår som naturlige og selvfølgelige (Bourdieu 1988, 1993, 1995). Det finnes ofte flere subkulturer i en organisasjon eller på en oljeplattform. Vi kan finne en ledelseskultur kontra en grasrotkultur eller en operatørkultur kontra en kontraktørkultur, og vi kan finne forskjellige avdelinger eller enheter med hver sin kultur. Sentrale variabler som kjønn og alder kan også gi opphav til forskjellige kulturer. Et mangfold av subkulturer kan gi opphav til en bærekraftig HMS-kultur, men slike forskjeller kan også være en viktig årsak til konflikter og en lite bærekraftig kultur. Det er med andre ord viktig å understreke at en kultur sjelden er et harmonisk hele, men at den ofte er full av motsetninger, konflikter, paradokser og forskjellige virkelighetsoppfatninger. En sentral utfordring er å forstå og forene disse subkulturene eller dette mangfoldet på en konstruktiv måte. Et annet interessant spørsmål er hvorvidt kulturer kan styres. Myndighetene har forventninger om et kulturløft, et ønske om å styre petroleumsvirksomheten i en ny retning. Men kulturer kan vanskelig vedtas og kontrolleres: Culture cannot be managed; it emerges. Leaders don t create cultures; members of the culture do. Culture is an expression of people s deepest needs, a means of endowing their experiences with meaning. Even if culture in this sense could be managed, it shouldn t be,...it is naive and perhaps unethical to speak of managing culture (Martin 1985:95). Dette er et poeng som flere har påpekt: Culture is not an ideological gimmick, to be imposed from above by managementconsulting firms, but a stubborn fact of human social organization that can scuttle the best of Corporate plans if not first taken into account (Reynolds i Hamada & Sibley (ed) 1994:310). 7

8 En rekke organisasjonsstudier støtter disse synspunktene. Konklusjonen fra slike studier er at en kultur ikke kan styres eller kontrolleres, men at det til en viss grad er mulig å påvirke en kultur (Haukelid 2001). Vi har så langt sett på ulike elementer som regnes som innholdet i organisasjonskulturer. Myndighetene har forventninger om et kulturløft, men hva er det som bidrar til å skape en positiv HMS-kultur? Vi skal se på bærekraftbegrepet og drøfte vår forståelse av begrepet bærekraftig HMS-utvikling i et dilemmaperspektiv Bærekraft og forvaltning av menneskelige ressurser Begrepet bærekraft ble lansert i rapporten Vår felles framtid (1987) fra FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling, også kalt Brundtland-kommisjonen. Gjennom miljøperspektivet er mennesket utelukkende blitt oppfattet som forvalter av naturressurser. I denne rapporten skal vi blant annet vise hvordan mennesker også har ansvar for å forvalte egne ressurser, samt for kulturen i det samfunnet eller organisasjonen de er en del av. Videre skal vi se på hvordan og hvorfor dette henger sammen med et utvidet HMS-forståelse. I følge Senge (1994) vil enkeltmennesker, organisasjoner, samfunn og kulturer alltid inngå i og bestå av mangfoldige økosystemer som ligner eksempler vi ser fra naturen. Den systemteoretiske forståelsen bygger på ideen om at ingen eksisterer isolert, men alltid i relasjon til noe annet. I denne sammenheng er det interessant å finne ut mer om hva mangfold hos enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn kan være, og hvordan det kan være en trussel mot bærekraft at deler av mangfoldet blir isolert eller ødelagt. Hva innebærer en bærekraftig forvaltning av menneskelige ressurser? Hva kan det for eksempel bety for en organisasjons mangfold at en del av virksomheten outsources? Bærekraft knyttes ofte til det å være forutseende, noe som henger sammen med balansen mellom ødeleggelse og muligheter for gjenopprettelse av de ressurser som anses som nødvendige for å dekke elementære behov. Slitasje på produksjonsmidlene i en bedrift forekommer fordi bedriftens behov for produksjon dekkes. Tradisjonelt sett har vedlikehold av produksjonsmidler handlet om tekniske installasjoner. Ettersom dagens produksjonsmidler i større grad består av mennesker og deres kompetanse, følger nye utfordringer for vedlikeholdet. De nye produksjonsmidlenes holdbarhet vil ikke være like forutsigbare som den var for de tekniske installasjonene. Menneskets evne til å bidra er variabel og avhengig av mange faktorer som hører inn under både arbeidslivet 8

9 og livet forøvrig. Det kritiske punkt for en teknisk installasjon oppstår når hele eller deler av enheten går i stykker og systemet bryter sammen. Det kritiske punkt for mennesker og organisasjoner er også knyttet til tilfeller der hele systemet eller deler av systemet bryter sammen. Ved ulykker og ulike rapporterte hendelser får dette gjerne betegnelsen menneskelig svikt. På samme måte som at en søker kunnskap om og vedlikeholder tekniske installasjoner, er det viktig å strebe etter å forstå mennesket i systemet og utføre vedlikehold eller forebyggende arbeid. Vi kan si at bærekraft handler om aktive konstruktive handlinger som bidrar til at ressurser opprettholdes og fornyes. En bærekraftig forvaltning av menneskelige ressurser er å ta dem i bruk, slik at de kan vokse, i balanse mellom individets langsiktige kapasitet og kortsiktige produktivitet. Fabelen om mannen som hadde en høne som la gullegg, illustrerer dette godt. I det øyeblikket han sprettet opp høna for å ta ut alle gulleggene, ble det slutt på produktiviteten. For forskningsgruppen som står bak denne artikkelen, handler bærekraft om en praksis som innebærer et aktivt forhold til ressursforvaltning, med forståelse og ansvar for avhengigheten mellom mennesket som forvalter av eget mangfold, og andre menneskers og kulturers vedvarende mulighet for selvrealisering. Bærekraft innebærer at de dilemmaer vi møter når vi tar i bruk mangfoldet, håndteres på en slik måte at vi ikke reduserer andres mulighet til å gjøre det samme, verken nå eller i fremtiden. Med andre ord innebærer bærekraft at: Ethvert dilemma må håndteres på en måte som ikke reduserer samfunnets, organisasjonens eller individers fremtidige muligheter til å ta i bruk mangfold. Bærekraft er et potensial som ligger i alle mennesker og organisasjoner. Det kan sies så enkelt som at hvis vi forstår alle sider ved oss selv og organisasjonen vi er en del av, og hvis vi hele tiden streber etter å bruke våre sterke og svake sider på en harmonisk måte, så er vi bærekraftige. Når vi øker muligheten for vedvarende mangfold, frigjøres menneskelige ressurser, og vi bidrar til bærekraftig utvikling Dilemmatenkning som forutsetning for bærekraft Hvilke dilemmaer møter en i utviklingen av HMS-kultur? Kan en være bærekraftig selv om en tar valg som kan få negative konsekvenser for enkeltindivider eller grupper? I motsetning til et problem som har en løsning, er det slik at et dilemma ikke har en enkel løsning. Vi definerer et dilemma som det vi står ovenfor når vi må ta valg mellom alternativer som er motstridende eller som ikke tilfredsstiller alle behov for optimale løsninger for alle parter nå eller i fremtiden. 9

10 Konsekvensen av en slik definisjon er at vi i stort sett alle tilfeller der vi har med mennesker og menneskers handlinger å gjøre, står ovenfor dilemmaer som krever valg, og ikke problemer med optimale løsninger. Dilemmaer må ofte håndteres på en måte som ikke er tilfredstillende for alle (Sørhaug 1996). Hvilke dilemmaer og potensielt vanskelige valg kan en møte i utøvelsen av bærekraft hvis det er slik at ingen i utgangspunktet ønsker tiltakene velkommen? Kanskje er det slik at en må bruke både makt og overtalelse for å realisere en bærekraftig fremtid? Hvilke dilemmaer kan da oppstå? Ved å se nærmere på disse spørsmålene, vil vi kunne si mer om det sentrale ved utøvelsen av en bærekraftig HMS-praksis. Vi vil argumentere for at utøvelse av bærekraft er å håndtere grunnleggende dilemmaer på en slik måte at vi klarer å balansere mellom det å få tillit og det å utøve makt. Hva mener vi så med en bærekraftig HMS-kultur? På bakgrunn av drøftingene så langt, kan vi bidra med følgende definisjon: en kultur som bidrar til økning i kvaliteten på helse, miljø og sikkerhet, ved at en håndterer dilemmaer på en måte som ikke reduserer samfunnets, organisasjonens eller individenes fremtidige muligheter til å ta i bruk mangfold Handlingsrom, aktører og brikker Et sentralt tema for å analysere forholdet mellom mennesker og organisasjoner, er begrepet handlingsrom. Vi vil knytte opplevelsen av handlingsrom til individers selvforståelse, der vi skiller mellom aktører og brikker, der aktører ser seg selv som aktive, medansvarlige, handlende vesener, mens andre kan oppleve seg som ansvarsfrie, kontrollerte brikker (Nygård 1993). Har organisasjonen en kultur der medarbeiderne føler at de selv har valgmuligheter og kontroll i relasjon til arbeidet? Opplever de at de faktisk har innflytelse på det som skjer? Har deres atferd noen betydning for hvorvidt det skjer ulykker eller ei? Hvorvidt en opplever seg som aktør eller brikke henger gjerne sammen med handlingsrommet en opplever at en har. Både enkeltindivider og hele organisasjoner kan ha en opplevelse av og et forhold til hvor stort handlingsrommet er og hvor grensene går. I forhold til organisasjonen handler dette om opplevd tillit, delegering, myndighet, mandat og legitimitet. I forhold til individer kan det handle om forståelsen av seg selv som enten selvstendig aktør med muligheter for å ta aktive valg, eller som brikke i et spill styrt av andre, der valgmulighetene er redusert til defensiv tilpasning (Nygård 1993). Handlingsrom handler om mulighetene og begrensningene som de ansatte og organisasjonen har når de ønsker å handle i organisasjonen, bruke ressurser og kompetanse, ta selvstendige 10

11 beslutninger, definere nye oppgaver og skape nye retninger. Vårt yrkesmessige handlingsrom avgjøres i stor grad av hva slags jobb vi har, hva slags organisasjon vi jobber i, hvilken stilling vi har i organisasjonen og hva slags oppgaveløsning vi er ansvarlig for. Alt dette kan vi kalle for den objektive siden ved handlingsrommet. Men handlingsrom har også en subjektiv side som handler om de opplevde grensene for hva som er mulig å realisere, uavhengig av de formelle grensene knyttet til stillingsbeskrivelse og nivåplassering i organisasjonen. Det subjektivt konstruerte handlingsrommet for en organisasjon, en gruppe eller et individ preger i stor grad kulturen, og kan ofte være avgjørende for muligheten til å ivareta, realisere og frigjøre de avgjørende ressursene og dermed fungere bærekraftig. Handlingsrom er noe vi både blir gitt og må ta. Dessuten har vi også ansvar for det rom og de realiseringsmuligheter og grenser som vi gir andre. Dersom en konstruerer seg selv som aktør ved å gjøre andre til avhengige brikker, er konstruksjonen lite verdt. Det å ta ansvar for sitt eget handlingsrom kan være en stor utfordring for sterke aktører og ledertyper som ønsker å bidra til å skape en bærekraftig organisasjon som er i stand til å ivareta, realisere og frigjøre ressursene. Det å ta ansvar for handlingsrom er ikke forbeholdt en liten gruppe på toppen av hierarkiet, men organisasjonen som helhet (Halrynjo 2001). Handlingsrom er således uløselig knyttet til bærekraft, fordi det handler om hvordan vi organiserer oss slik at mennesker kan opprettholde og frigjøre ressurser på kort og lang sikt Nye utfordringer for HMS i petroleumsbransjen arbeidstakerens livsområder Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet fordrer bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og kompetanse, både i arbeidslivet og i det sivile liv. Det betyr at hvert eneste person har ansvar for å forvalte sin egen, sin families og sine arbeidskollegers ressursbruk ut fra et perspektiv som sikrer ivaretakelse og utvikling av helse, miljø og sikkerhet hos alle involverte. Potensialet for dilemmaer knyttet til motstridende ansvars- og interessekonflikter er stort. Innenfor arbeidslivs- og organisasjonsforskning har vi tradisjonelt studert arbeidsorganisasjoner som lukkede systemer drevet av sin egen interne logikk, og markeder og arbeidslivet generelt blir dermed også studert som sådan. Men uansett om vi studerer den enkelte organisasjons kultur eller samspillet mellom ulike subkulturer, er privatlivet blitt konstruert som irrelevant og nærmest uforskammet å snakke om. Et bærekraftig perspektiv på organisasjonskultur og arbeidstakernes forvaltning av egen og andres helse, miljø og sikkerhet, fordrer derimot at vi trekker inn også 11

12 tradisjonelt irrelevante kategorier. Verken helse, miljø eller sikkerhet kan isoleres til ett organisatorisk system eller én organisasjonskultur. Så lenge vi har med mennesker å gjøre, må vi ta hensyn til det enkelte individs muligheter for å forvalte samspillet mellom arbeidslivet og livet for øvrig familie, nærmiljø, skole, barnehage, organisasjonsdeltakelse, vennskapsrelasjoner osv. Helse, miljø og sikkerhet omhandler altså hele mennesket, også når vi ikke er på jobb. Vi bærer med oss ulike positive og negative erfaringer fra den ene arena til den andre. Både fysiske og psykiske skader og slitasje som en pådrar seg på jobb, påvirker livet en lever, inkludert familie og nettverket ellers. Motsatt vil påkjenninger, ansvar og slitasje i familielivet og hverdagslivet for øvrig påvirke jobbsituasjonen og de ulike valg en tar. Ingen er ideelle, rasjonelt programmerte medarbeidere til enhver tid, og dette får innflytelse på organisasjonskulturen. Vi ser det kanskje tydeligst når det kommer til sikkerhet, nettopp fordi sikkerhetsdilemmaer blir tydelige i dramatiske øyeblikk som vi ikke kan unngå å ta stilling til. Menneskelig svikt oppgis som årsaksforklaring til mange ulykker eller avgjørelser som fører til uheldige omstendigheter. Men hva er årsaken til at mennesker svikter? En historie fra vårt empiriske materiale forteller om en som var så forelsket at han var borte vekk og ringte hjem flerfoldige ganger om dagen. En annen historie forteller om en som var ansvarlig da det skjedde en ulykke. Alle visste at han var midt i en skilsmisseprosess, men ingen tematiserte sammenhengen. Når vi spurte om menneskelig svikt i intervjuene, var det også en gjenganger at en skal jo ikke grafse i andres privatliv. Menneskelige følelser og erfaringer kan ikke isoleres i en bestemt kontekst. Vi tar dem med inn i nye sammenhenger der de kan påvirke handlinger og avgjørelser som rasjonelt sett ikke hører hjemme. Dette kan skje selv om vi både organisatorisk og individuelt forsøker å isolere jobblivet fra andre deler av livet. Relasjoner og valg i jobbsituasjonen påvirker relasjoner og valg i hverdagslivet. Dersom en lever i en parrelasjon, kan egne muligheter og valg få stor betydning for partners muligheter og valg i både hverdagsliv og arbeidsliv. Hvis en har barn, vil det være flere å ta hensyn til. Likeså vil det å være aktiv i fritiden, for eksempel ved å ha verv, føre til at det blir vanskeligere å fordele tid. Mens forpliktelsene og mulighetene knyttet til jobben ofte er eksplisitte og tydelige, kan forpliktelsene og mulighetene i familie og hverdagsliv være mer uklare og mindre tematisert. De som jobber lange skift på offshoreinstallasjoner havner i en særstilling når det skilles mellom arbeidslivet og livet for øvrig. Arbeidstiden er skarpt atskilt fra livet for øvrig, og mange snakker om å være av eller på. Samtidig er offshorearbeideren på en måte litt hjemme når han eller hun er på jobb, og har på grunn av de lange hjemmeperiodene større rom for å realisere ressurser utenfor jobben enn mange arbeidstakere på land har. Dette stiller andre krav til 12

13 arbeidsfellesskapets evne til å håndtere menneskelige behov og mellommenneskelige relasjoner, samtidig som at det åpner for andre krav til å realisere seg utenfor jobben. På hvilke måter påvirker dette muligheter for overføring av erfaringer og kompetanse på tvers av livsområdene? Og på hvilke måter preger dette kulturen på plattformen? Med utgangspunkt i et syn på mennesket som ikke alltid rasjonelt og påvirket av sitt subjektivt oppfattede handlingsrom, er det avgjørende at vi er oss bevisst at HMS-kulturen er preget av hele mennesker som inngår i en langt større mengde livsområder enn de synlige sidene ved organisasjonen. For å kunne utvikle bærekraftige HMS-kulturer bør vi spørre oss hvordan vi både på jobben og i livet for øvrig håndterer dilemmaer knyttet til forvaltning av menneskelige ressurser. 13

14 3. Litteratur: Arbeidslivslovutvalget [Lesedato ] Arbeidstilsynet (2003) [Lesedato: ] Bourdieu, P. (1988) Homo Academicus. Cambridge. Polity Press Bourdieu, P. (1993) Den kritiske ettertanke: grunnlag for samfunnsanalyse. Samlaget Bourdieu, P. (1995) Distinksjonen - en sosiologisk kritikk av dømmekraften. Olso. Pax Forlag Dale E. L.(1999) Utdanning med pedagogisk profesjonalitet Ad notam Gyldendal Halrynjo, S. (2000) "Nye organisasjonsformer, nye kompetansekrav - tradisjonell forståelse av læring? Utfordringer for læringsperspektivene i det nye arbeidslivet." I Norden i verden og verden i Norden. TemaNord. Nordisk arbeidslivskonference Nordisk Ministerråd, København 2000 Hamada & Sibley (ed) (1994) Anthropological Perspectives on Organizational Culture. Uni.Pr.Am. Haukelid K. (2001) Oljekultur og sikkerhetskultur TIK arbeidsnotat nr.10/2001 Hoff S.A. & J. Lund (1998) 24-timersmennesket Sikkerhetskultur hos de ansatte i Norsk Hydro Skadebyggende Forum-rapport 1/98 Hovden J. (1993) Safety Climate and Culture: the basic elements Paper for TU-deflft. April 1991, Mo-SHE-course. Module 7 Klausen, A. M. (1992) Kultur, mønster og kaos. Ad Notam Gyldendal Luhman N. (1993) Risk; a sociological theory Wallter de Gruyter Nygård R. (1993) Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse Ad Notam Gyldendal Oljedirektoratet (2000) Oljedirektoratets årsberetning (http://www.arbeidstilsynet.no) Oljedirektoratet (2001) Utvikling i risikonivå norsk sokkel 2002 Rundmo T. (1998) Organisational factors, safety attitudes and risk baviour Main report, Prepared for Norsk Hydro. Rotunde publikasjoner Schein E. H. (1985) Organisasjonskultur og ledelse. Er kulturendring mulig? Libro Forlag Senge P. M. (1994) The Fifth discipline fieldbook: strategies and tools for building a learning organization Nicholas Brealey Publ. Stortingsmelding 7, : Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten: Det Kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Sørhaug T. (1996) Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering. Universitetsforlaget Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) Vår felles framtid Tiden norsk forlag 14

I retning av en bærekraftig HMS-kultur

I retning av en bærekraftig HMS-kultur I retning av en bærekraftig HMS-kultur Om grensehåndtering og HMS Artikkel 2 Oslo, mars 2003 Siri Berthinussen Ragnhild Nissen- Lie Sigtona Halrynjo Yngve Lindvig Helene Aarseth INNHOLD 1. Innledning...2

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker?

Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker? Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker? 1 En kulturanalyse av underliggende strukturer og brytninger mellom rasjonelle og emosjonelle forhold som inntak til å forstå

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Rapport 8/2005 Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Fylkesrapport Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig Rannveig Andresen Ragnhild Nissen-Lie Forord Denne rapporten bygger på undersøkelser

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Krigsskolens identitet

Krigsskolens identitet Krigsskolens identitet En studie om organisatorisk identitet og omdømmebygging STV 6901 Odd Egil Ørslien Ronny Balto Pettersen Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data Forfatter Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-06-30 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER?

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET VÅREN 2010 KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? EMILIA CRISTINA THINGBØ INSTITUTT FOR MEDIE-, KULTUR- OG SAMFUNNSFAG UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Innhold. Innhold... 1

Innhold. Innhold... 1 Innhold Innhold... 1 Vår kontekst... 2 Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid... 2 Forståelsen av frivillighet som fritid... 3 - en historisk dreining fra dugnadsånd til profesjonalisering... 3

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i Læring i Komplekse Systemer 2014

MASTEROPPGAVE Master i Læring i Komplekse Systemer 2014 MASTEROPPGAVE Master i Læring i Komplekse Systemer 2014 Sikkerhetskultur i organisasjoner Krenar Badivuku Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Takk Takk til veileder Gunnar Ree som har

Detaljer

Innhold. Innhold... 1

Innhold. Innhold... 1 kurs Lederkurs Innhold Innhold... 1 Vår kontekst... 2 Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid... 2 Forståelsen av frivillighet som fritid... 3 - en historisk dreining fra dugnadsånd til profesjonalisering...

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer