Årsberetning og regnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2009 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker

2 Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as

3 Styrets beretning for 2009 Styrets beretning for Virksomheten og hvor den drives Pihl AS er en utmarkseiendom som utgjør mye av fjellet i Ringsaker kommune. Arealet er på daa der daa er produktiv skog. Hovedvirksomheten er fritidsbruk med hytteområder og turisme. I Sjusjøen Aksjøområdet ligger 1500 hytter, dels med høg hyttestandard nær Sjusjøen. I Åstdalen med Ljøsheim er det 1300 hytter. De andre sektorer er skogbruk, jakt og fiske og drift av fjellveier. Det er bruksrett til utmarksbeite som benyttes med et betydelig antall storfe og sau. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet for Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i 2009 var 28,6 mill kr som er 3,1 mill kr høyere enn i Selskapet deler virksomheten i 4 sektorer: skogbruk, jakt/fiske, fjellveier og hytteområder/turisme. For sektorene skogbruk, jakt/fiske og fjellveier er driften i samsvar med budsjett og strategisk plan. Sektorene for hytteområder/turisme er påvirket av innløsningsretten i henhold til tomtefesteloven og hytteeiernes valg i så måte. I 2009 er 32 tomter innløst, mot 10 i Nye tomter selges nå som eiertomter, og 2 tomter er solgt på Sjusjøen i Samlet for sektorene hytteområder og turisme er omsetningen 18,6 mill kr, som er 2,7 mill kr høyere enn i Dette skyldes flere innløsningstomter og noe høyere festeinntekter. Kostnadene er lavere enn 2008; 4,3 mill kr mot 7,2 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lavere bidrag til fellestiltak og infrastruktur i Årsresultatet etter skatt er 6,3 mill kr som er 1,4 mill kr høyere enn i Det foreslås et utbytte på kr 5,00 pr aksje, som samlet utgør 2,2 mill kr. De resterende 4,0 mill kr av årets overskudd avsettes til å styrke egenkapitalen og til å bygge opp en kapitalreserve for å kunne delta i utvikling og utbygging innenfor sektorene hytteområder og turisme. Selskapet er etablert som et aksjeselskap og fungerer godt i henhold til de lover og regler som gjelder. Arbeidsmiljø I administrasjon, vedlikehold av vei og tilsyn med hytteområdene er det 7 ansatte fordelt på 1 kvinne og 6 menn. 5 bomstasjoner og billettkontroll engasjerer 4 kvinner og 5 menn. Sykefraværet i 2009 er lavt, korttidssykefravær inntil 3 dager utgjør 0,3 %, og det er ikke registrert langtidsfravær. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Bedriften har kollektiv pensjonsforsikring. Årsberetning

4 Det er en klar holdning at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn, og målsettingen er en arbeidsplass og et arbeidsmiljø der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Det ytre miljø Pihl AS forurenser ikke det ytre miljø og legger vekt på at gjeldende lovbestemmelser og regler på dette feltet skal være standard for den type virksomhet som drives. For skogbruket sikrer Levende Skog - standarden at skogbruket drives bærekraftig. Vannforsyning og avløp i hytteområdene følges opp i samarbeid med relevante offentlige instanser. På Sjusjøen bygger Pihl AS ut offentlig vann- og avløpsnett på vegne av hytteeierne mens Ringsaker kommune overtar driftsansvaret av fellesanlegget. Styrets takk Styret vil takke alle som er ansatt eller beskjeftiget hos oss for god innsats og konstruktivt samarbeid i året som har gått. Mesnali, 31. desember 2009 / 16. mars Årsberetning 2009

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Skogen Jakt og fiske Note Fjellveier Tomtefester / turisme Andre inntekter Note SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Innkjøpte varer og tjenester beregnet på videresalg Lønn, arbeidsgiveravgift, andre sosiale kostnader Note Avskrivninger Note Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Resultatandel RingsakFjellet Fritid AS Note Renteinntekter Andre finansinntekter Finanskostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Note ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / KOSTNADER 0 0 ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat: Aksjeutbytte Fra/til kapitalkonto Sum disponert Årsberetning

6 Balanse pr E I E N D E L E R ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Fast eiendom Note Maskiner, anlegg Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer i tilknyttede selskap Note Investeringer i andre aksjer og andeler Ansvarlig lån til tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Beholdninger Note Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning 2009

7 Balanse pr G J E L D O G E G E N K A P I T A L EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a pålydende kr 20) Note Overkursfond Sum innbetalt egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Note Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Note Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Mesnali, den Årsberetning

8 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Årets betalte skatt Avskrivninger Gevinst ved salg driftsmidler Tap på aksjer Resultatandel tilknyttet selskap Utbetalt fra tilknyttet selskap Endring i lager/anlegg under oppføring Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre poster Netto kontantstrøm fra virksomhet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Nedgang (+) Økning (-) i langsiktige lån Tilgang aksjer/andeler Salg aksjer Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet Netto endring i likvider gjennom året Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Årets endring Årsberetning 2009

9 Noter til regnskapet 2009 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Skog og annen grunn er ikke bokført i selskapets balanse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Aksjer i Ringsakfjellet Fritid AS og andel i Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innbærer at Pihl AS' resultatandel og andel av selskapenes egenkapital er inntatt i regnskapet. Andre aksjer er vurdert til det laveste av kostpris eller ved verdifall som forventes ikke å være forbigående til antatt virkelig verdi. Beholdninger er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader Selskapet er tilknyttet AFP ordingen. Denne omfatter 7 ansatte. Etter gjeldende bestemmelser skal selskapet dekke 25% av ytelsene til den som benytter ordningen. NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 7,5 7 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligtorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsfordning sikret i forsikringselskap oppfyller kravene i loven. Årsberetning

10 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Honorar til revisor er kostnadsført med kr I tillegg kommer honorar for annen bistand med kr NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Maskinpark EDB/kontor Bygninger Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlet anskaffelseskost Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats avskrivninger 12,5-20% 25% 4 5% NOTE 4 - AKSJONÆRER Selskapet har pr aksjeeiere. Ingen kan eie mer enn 2% av aksjene i selskapet. Det er en aksjeklasse i selskapet. Aksjer eiet av styret: Antall aksjer Eierandel Olav Østby-Deglum ,23 % Kristian Haug ,25 % Borghild Karin Ruud ,53 % Marianne Olssøn ,53 % Ole Martin Fjeldberg ,29 % Per Fineid, daglig leder 173 0,04 % NOTE 5 - SKATTEKOSTNAD Årets resultat før skatt Poster som ikke er fradragsb/skattepliktig ved likningen Resultatandel tilknyttet selskap Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt % betalbar skatt Årsberetning 2009

11 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 Utsatt skatt: Endring Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler Kundefordringer Utsatt skatt knyttet til gj.snittligning skog Betinget skattefritak innløsning festetomter Netto grunnlag Utsatt skatt 28% Alle midlertidige forskjeller kan utlignes. Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt Fra forrige år Endring utsatt skatt Netto skattekostnad NOTE 6 - EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital pr NOTE 7 - AKSJER/ANDELER TILKNYTTEDE SELSKAP Eierandel Kontorkommune Kostpris Bokført verdi RingsakFjellet Fritid AS 29,7% Ringsaker Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA 43,0% Ringsaker Balanseført verdi Ringsakfjellet Fritid AS Kostpris RJFO DA Bokført verdi Andel av resultat Utbetalt i Balanseført verdi Resultat Ringsakfjellet Fritid AS er inntatt under finansposter, men resultat fra Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er inntatt under driftsinntekter jakt og fiske. Årsberetning

12 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 NOTE 8 - SPESIFIKASJON AV BEHOLDNINGER Beholdning grus Hytter/eiendommer for videresalg og i arbeid Anlegg under oppføring Sum NOTE 9 - BUNDNE MIDLER I posten inngår bundne bankinnskudd vedr. inntrukne skattetrekksmidler med kr NOTE 10 - ANDRE INNTEKTER I beløpet inngår refundert saksomkostninger etter rettsaken om selskapsformen med kr NOTE 11 - PANTESTILLELSER Gjeld sikret ved pant 0 0 Pihl AS har sammen med Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning avgitt garanti for Ringsakfjellet Fritid AS' gjeld til Ringsaker Almenning slik at denne gjelden skal betjenes som avtalt. Denne gjelden var pr kr Årsberetning 2009

13 Årsberetning

14 Virksomheten i 2009 VIRKSOMHETEN I STYRENDE ORGANER Pihl AS holdt generalforsamling på Rica Hotell Hamar, Olrud, torsdag 2. april stemmeberettigede var representert, derav 74 med fullmakt Styret Styret har etter generalforsamlingen i 2009 bestått av: Olav Østby-Deglum, styreleder Marianne Olssøn, nestleder Borghild Ruud, styremedlem Ole Martin Fjeldberg, styremedlem Kristian Haug, styremedlem Varamedlemmer: 1. Bjørn Dalsveen 2. Hans Johan Sterud 3. Hans Arne Krogsti Det er gjennomført 10 styremøter og behandlet 78 saker Utvalg og representasjon Valgkomiteen for årsmøtet i 2010: Ringsaker: Ole Morten Lier - varamedlem: Jon Matias Hagene Nes: Morten Sendstad - varamedlem: Amund Trøstheim Brøttum: Hans Bjugstad - varamedlem: Anne Røgeberg Veldre: Lars Bjerke-Narud jr, leder - varamedlem: Arne Ingvar Dobloug Beiteutvalget for Ringsakfjellet: I henhold til Beitebruksreglene er bestyreren i Pihl AS fast styremedlem og sekretær. Ringsaker Jakt- og Fiskeområde (RJFO): I 2009 har Per Fineid vært styreleder og Ole Martin Fjeldberg styremedlem. Marianne Olssøn har vært varamedlem til styret. Mjøsen Skog BA: Furnes Almenning møtte i 2008 og 2009 for seg og Pihl AS i Mjøsen Skog BA sitt representantskap. RingsakFjellet Fritid AS: Styrerepresentanter fra Pihl AS har vært Olav Østby-Deglum, som også har vært styreleder, og Per Fineid som styremedlem. Kristian Haug har vært vararepresentant til styret. Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS: Styreleder Olav Østby-Deglum og bestyrer Per Fineid har møtt for Pihl AS, med Marianne Olssøn som vararepresentant. Sekretariatet har vært tillagt Pihl AS. Samarbeidsutvalget har hatt 2 møter og behandlet 13 saker i Sjusjøen Reiseliv BA: Grunneierne har vært representert i styret ved Borghild Ruud, Pihl AS og Per Ove Harby, Ringsaker Almenning. Vararepresentant har vært Per Fineid Årsberetning 2009

15 Velforeninger i hytteområdene: Bestyrer Per Fineid er kontaktperson. Åstalaft AS: Selskapet er avviklet i Styremedlemmer fra Pihl AS i 2009 har vært Marianne Olssøn og Per Fineid. Ole Martin Fjeldberg har vært varamedlem. Sjusjøen Booking AS: Pihl AS har solgt sine aksjer i Sjøsjøen Booking AS pr Styremedlemmer fra Pihl AS i 2009 har vært Olav Østby-Deglum og Per Fineid. Borghild Ruud har vært varamedlem Personalsaker I administrasjon, vedlikehold av vei og tilsyn er det 7 ansatte fordelt på 1 kvinne og 6 menn. 5 bomstasjoner og billettkontroll engasjerer 4 kvinner og 5 menn. Bomstasjonen ved Brumund Sag er manuelt betjent hele året, mens Storåsen, Elgåsen og Øvre Åstbru er sesongbetjent. Bomstasjonen ved Bergundhaugen har betalingsautomat. En mann er fast engasjert i 40 % stilling med innløsning av festetomter, og Pihl AS dekker 40 % av lønnskostnadene til utmarkslederen i RJFO Selskapsrettslige spørsmål Det ble 29. mars 2007 tatt ut stevning mot Pihlske Sameie med påstand om at omdanningsvedtaket i ekstraordinær generalforsamling var ulovlig og ugyldig. Saksøkernes påstand ble avvist i tingretten og lagmannsretten i Saken ble anket til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg ga 18. mars 2009 slutningen: anken tillates ikke fremmet. Saksomkostninger med kr ,38 er tilkjent og betalt Pihl AS. 0.5 Brøttum Almenning konkurs Ved kjennelse i Hedmarken Tingrett av ble Brøttum almenning satt under behandling som konkursbo. Arbeidet i boet har pågått i hele 2009, og i årsredegjørelsen er det summert opp krav med 118,7 mill kr. Av dette har Pihl AS meldt krav med 0,5 mill kr. Konkursen skaper problemer for finansieringen av ny VA-ledning til Sjusjøen og løypekjøringen på Sjusjøen års jubileum for Pihl AS i 2009 Det ble i 2009 markert at det var 175 år siden gårdbrukerne i Ringsaker og Nes gikk sammen og kjøpte eiendommen i Dette ble markert med en jubileumsbefaring på eiendommen, en jubileumsmiddag på Tingvang og produksjon av jubileumsbok og - akevitt. Eiere og ansatte ble invitert til jubileumsbefaring 8. august deltakere ble transportert i 6 busser gjennom eiendommen med faglige innslag ved Bergsbuvannet, Åkersetra og Sjusjøen. Ved Åkersetra ble det servert dugurd. Etter befaringen var det jubileumsmiddag på Tingvang med rømmegrøt og spekemat. Etter middagen ble Pihls jubileumsbok presentert av forfatter Thor Gotaas. Årsberetning

16 Som avslutning ble jubileumsbok og jubileumsakevitt delt ut til alle eiere og ansatte. De som ikke var tilstede fikk mulighet til å hente gaven senere. Jubileumsboka er lagt ut for salg i området. 1. SKOGEN 1.1. Avvirkning 2009 Den vesentligste sluttavvirkningen er snauhogst ved Bekkeli og Flyplassveien. Gammelskolla hytteområde inkl. setervangen er blitt maskinelt gjennomhugget. Gjennomhogsten på Ljøsheim og Sjusjøen fortsetter som manuell hogst. Det er utført 2. gangs tynning i furubestand Hkl 3 ved Bekkelibrenna. Maskinell sluttavvirkning Flyplassveien m 3 Maskinell sluttavvirkning Bekkeli m 3 Maskinell sluttavvirkning Gammelskolla m 3 Maskinell tynning Bergsbu m 3 Manuell hogst Bergsbu 87 m 3 Hogst hyttefelt Ljøsheim 471 m 3 Hogst hyttefelt Sjusjøen 396 m 3 Sum m Tømmersalg M 3 % Pris/m 3 M 3 % Pris/m 2 Skurtømmer Massevirke Sum Skogkultur Det er satt ut i alt planter i bestand 111 ved Bekkeli. Ca. 11 km. skogsbilvei er kantklippet Seterretten Pihl AS legger til grunn at setrene på eiendommen er bruksrettssetrer som skal forvaltes i henhold til Allmenningsloven. Forvaltningen av setrene er ellers regulert ved egen avtale fra 1967 med seterlaget for Pihl AS. Knut Ragnar Nes er leder i Seterlaget for Pihl AS Seterbruket Fra 1993 gjelder følgende betingelser for bruksrettsytelser til setrene: Trevirke til utvendig og innvendig vedlikehold av bestående hus som hører setra til og trevirke til vedlikehold og nyanlegg av gjerde: 25 % tilskudd. Trevirke til nybygg og tilbygg på seterhus: 15 % tilskudd. Godkjent tak: kr. 15 pr. m 2. Tilskuddene utbetales etter regning. Nettinggjerde er ikke berettiget tilskudd. Det ytes bidrag til nytt seterhus dersom setra brukes i den jordbruksmessige driften av gården. Seterhuset må bygges i dimensjon og formspråk som harmonerer med seterbebyggelse. Byggesøknaden behandles både av Pihl AS og Ringsaker kommune. Etter søknad kan de enkelte setervanger få støtte opp til kr pr. vang til fellestiltak til beste for setermiljøet Årsberetning 2009

17 Pihl AS har tilrettelagt ordninger for å opprettholde kulturlandskapet og ivareta setrenes kvaliteter for nærmiljø og annen næringsutvikling. Ordningen er primært ment for å ta vare på fjøs og andre driftsbygninger som tilhører setermiljøet. Slik kan det etter nærmere regler ytes tilskudd på inntil kr for enkelthus og kr pr. seter i et større setermiljø. Valgte kontaktpersoner for de ulike setervanger: Aksjøen nord Marie Kløvstad Øye Stensrud 2355 GAUPEN Aksjøen sør Tor Senstad Ulvilrud 2355 GAUPEN Bonkerud Even Glestad Holo 2355 GAUPEN Døråsen Syver Duenger Gaalaas 2350 NES H Gammelskolla Per Ulven Bårdset N 2390 MOELV Gautseter Jørn Ødegården Spikdalen 2380 BRUMUNDDAL Geitbu Ole Schjerpen Skjerpen 2380 BRUMUNDDAL Gjesbusåsen Jon Ensby Ødemo 2390 MOELV Grimstilen Johan E. Mellbye Grefsheim 2350 NES H Hamarseter Peder Brenden Tvedt 2380 BRUMUNDDAL Kvarstadseter Hans Frogner Kvarstad 2380 BRUMUNDDAL Nysetra Oliv Gaalaas Snesrud Gaalaas N 2320 FURNES Nøkkelåsen Eivind Glestad Glestad 2380 BRUMUNDDAL Olshølen Olav Dobloug Gaalaas Ø 2320 FURNES Sjusjøen Steinar Afseth Afseth 2372 BRØTTUM Skvaldra Arne Ingvar Dobloug Flisaker 2380 BRUMUNDDAL Stenstilen Johan Petter Boye Hoelstad 2350 NES H Storstilen Simen Hulleberg Gjestvang Ø 2350 NES H Tom Lage Petter Vigdal Solbjørg 2355 GAUPEN Øyungen Einar Sørby Lier 2380 BRUMUNDDAL 1.5. Beite Antall dyr sluppet på beite Ringsaker Sauebeitelag Tap i % 7,85 6,40 9,55 2,67 Ringsaker Kvigebeitelag Beiteutvalget har hatt 1 møte og 1 beitebefaring. Even Wold har vært leder og Per Fineid har vært sekretær. Første slippdato ble satt til 25. mai De lokale beitelag fastsetter etter denne dato selv når beitedyr kan slippes i sine områder. Lokallagets styre har ansvaret for at lagets medlemmer følger de fastsatte bestemmelser. Antall dyr som kan slippes bestemmes blant annet av forgrunnlaget på gården. Det er utarbeidet egne retningslinjer i Beiteutvalget om dette. Det er innført kvote for totalt antall ammekyr/kjøttfe i beiteområdet. Rovviltplagene fortsatte i 2009, men ikke så sterkt som i Det er likevel fortsatt en utilfredsstillende stor belastning på beitebruken på grunn av rovvilt. Grunneierne i Ringsakerfjellet vil gjennom Samarbeidsutvalget fortsatt påvirke politiske organer for å dempe rovdyrplagen. Nedenstående tabell viser antall sau som ikke kom hjem fra beite i årene : Årsberetning

18 2. JAKT OG FISKE Ringsaker Jakt- og Fiskeområde DA (RJFO) er en grunneiersammenslutning for forvaltning av jakten og fisket. Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger er andelseiere. Området utgjør ca daa og har i alt daa vann og 60 km fiskeførende elver og bekker Småviltjakt og fiske Felt småvilt i RJFO i perioden : Rype Storfugl Orrfugl Jerpe Hare Ender Rev Kråke Mink Solgte jaktkort Bever RJFO har siden slutten av 80 tallet hatt spredte forekomster av bever, da spesielt i Åsta-vassdraget. I kom den også til Bergsbutjern som sokner til Brumundavassdraget. Den er også i områdets tredje hovedvassdrag, Mesnavannene med tilløpsbekker. Beveren har nå en slik utbredelse i RJFO at jakt ble startet våren Beveren har nå begynt stedvis å gjøre betydelig skade, slik at jakten må intensiveres på enkelte steder Bever Fiske Det er fra 2009 nye fiskeregler i RJFO, med fiske hele året på alle vann med unntak av fredningstiden 15. september til 15. oktober. Det er foretatt slik fiskeutsett i 2009: Sted Bergsbu Bekkeli Nybutjern Eftastjernet Antall satt ut Årsberetning 2009

19 2.2. Elgjakt Fellingsresultat i Pihl s områder for 2009 og 2008, som er hhv. 2. og 1. år i planperioden : % Plan i % Eldre okse Kolle Hann 1½ år Hunn 1½ år Hann kalv Hunn kalv Sum Kvote Antall sett elg i 2009 viser fortsatt nedgang i forhold til de 3 foregående år, og er nede på nivå med det som var registrert på begynnelsen av 2000-tallet. I 2009 ble det samlet for RJFO utdelt 203 fellingstillatelser og felt 192 elger (95 %). Tilsvarende tall for 2008 var 224 fellingstillatelser og 222 felt (99 %). Jakttiden for elg ble også i 2009 utvidet fra til 30.11, men det ble lav fellingsprosent blant annet fordi vanskelige snøforhold med tidlig snø førte til problemer for jaktutøvelsen Villreinjakt RJFO hadde i fellingstillatelser og det ble felt 7 dyr, en fellingsprosent på 28 %. Tilsvarende tall for 2008 var 29 tillatelser og 10 felte dyr, 34 %. Registrering av reintrekket kan tyde på at stadig færre dyr trekker sørover fra vinterbeite til sommerbeite Jakt på øvrig hjortevilt Det bli ikke felt hjort i våre områder høsten FJELLVEIENE 3.1. Vedlikeholdsarbeid Veiene har hele året holdt god standard. Det ble i 2009 gjennomført ordinært arbeid med salting, grusing, grøfterensk og skifting av stikkrenner. Det er påbegynt masseutskifting på fjellveien ved Nøkkelåsen. Område for parkering ved Kvarstadsaga er utvidet Salg av rabattkort Årskort Sesongkort Månedskort Ukeskort Helgekort Rabattkort selges på de faste bomstasjonene, Pihl AS s kontor, hos Kiwi Næroset og Hygga, Ljøsheim. Årsberetning

20 3.3 Anleggsmidler og investeringer Det er byttet ut en biltilhenger. Veghøvelen har hatt en overhaling av girkasse og oppussing chassis. Maskinparken er moderne og i god stand. 4. HYTTEOMRÅDER 4.1. Hytter Ved utgangen av 2009 er antall registrerte tomtefester Ved utgangen av 2009 er antall selveiertomter 125. Av dette er 109 innløst i henhold til Tomtefesteloven og 16 solgt som ny tomt. Festeavgift Festeavgiften ble regulert i henhold til tomteverdi i 2009 for de festekontrakter der dette er mulig, og ellers i henhold til endringen i konsumprisindeksen. Innløsning I samsvar med Tomtefestelovens bestemmelser er det innløsningsrett for festetomter til bolig og fritidsformål i Pihl AS. Status innløsning: Innløst med innløsningsår 2006 Innløst med innløsningsår 2007 Innløst med innløsningsår 2008 Sum 34 tomter 30 tomter 33 tomter 97 tomter Pr er det innløst 12 tomter med innløsningsår 2009, og sammen med saker under behandling ser det ut som antall innløsninger med innløsningsår 2009 vil ligge på tomter. Salgstomter Nye tomter i fortetting på Sjusjøen er solgt som selveiertomter. I 2009 er 2 tomter solgt som selveiertomter på Sjusjøen Tiltak i hytteområdene Vannanlegg for tappepunkter Tilførsel av drikkevann til hytteområdene skjer fra forskjellige vannkilder til tappepunkter plassert inne i hytteområdene. Kvaliteten på vannet overvåkes av eget kontrollsystem underlagt Mattilsynet. Det er installert en ekstra beredskapspumpe på Ljøsheim. På Øyungen er alle tappepunkt koblet sammen slik at ny kilde forsyner hele anlegget. Gamle tappepunkt er generelt byttet og rustet opp. Offentlig vann og avløp På Sjusjøen er det stopp i tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett på grunn av byggestopp fastsatt av Ringsaker kommune. Pihl hadde en forlenget gravesesong utover vinteren 2008/2009 og fikk da knyttet til enheter som en følge av dette. Antall tilknyttete hytter: Totalt Før Årsberetning 2009

21 Totalt 347 enheter er tilknyttet offentlig vann og avløp pr Planarbeid og andre tiltak Reguleringsplan for fortetting i området Lunkeveien - Vardeveiene på Sjusjøen har vært under offentlig behandling også i 2009 på grunn av klage fra etablert hytteeier. Det ble i 2008 inngått utbyggingsavtale mellom Ringsaker kommune, Brøttum almenning, Ringsaker almenning og Pihl AS for ny hovedledning for avløp mellom Sjusjøen og Moelv. Konkursen i Brøttum almenning vanskeliggjorde finansieringen og utbyggingen ble satt på vent. Pihl AS sammen med Ringsaker Almenning foreslo i 2009 en løsning der de tok over forpliktelsene fra Brøttum Almenning mot en sikkerhet og med en ordning for tilbakebetaling ved utbygging. Brøttum Almenning og bobestyrer ville ikke forplikte eiendommen i en slik avtale. Saken ble ikke løst i Ringsaker kommune satte i 2008 i gang arbeidet med kommunedelplan for fjell- og hytteområdene unntatt Åstdalen. Hovedtema er framtidig løsning for vann og avløp for områdene innenfor Sjusjøen. Kommuneplanen var planlagt ferdig høsten 2009, men sluttføringen ble utsatt i påvente av en løsning på overordnet VA-avtale. 5. TURISME 5.1. Skiløyper og skianlegg Pihl AS sammen med de andre grunneierne dekker en betydelig del av kostnaden med løypepreparering i fjellet. For Sjusjøområdet dekker også næringslivet en vesentlig del. Hytteeierne deltar med frivillig løypetilskudd eller serviceavgift. Velforeningene bidrar også med årlige bidrag har vært preget av manglende finansiering på grunn av konkurser på Sjusjøen og i Brøttum Almenning. Løypenettet ble kjørt i henhold til instruks og det ble parallelt arbeidet med å sikre finansieringen på andre måter. På Sjusjøen Langrennsarena ble siste del av lysløypa bygget i Denne er nå totalt 4,5 km. Anlegget benyttes til lokale og nasjonale skirenn, blant annet Moelvrennet, Sjusjørennet, Spar Cup (Norges Cup) og World Cup Funksjonshemmede. Det er inngått samarbeidsavtaler med Birkebeinerrennet om bruk av anlegget som startområde for Birkebeinerløpet og som matstasjon for Birkebeinerrennet. Lysløypa har vært i normal drift i 2009, og det ble gjennomført felles lysløyperenn for deltakende lokale idrettslag i november og desember Deltakelse i selskaper Pihl AS har i 2009 solgt aksjene i selskapet Sjusjøen Booking AS på grunn av manglende aktivitet og inntjening. Selskapet Åstalaft AS er avviklet i Årsberetning

22 6. ÅRETS RESULTAT OG UTSIKTER FRAMOVER 6.1. Omtale av de enkelte forretningsområder SKOGEN Pihl har i tillegg til tynningsdrift på m3 foretatt sluttavvirking i både ordinære skogsområder (60%), fjellskoghogst i Åstdalen (26%) og rundt hytteområder og setervanger (14%). Utsiktene framover: Tømmerprisene viser en positiv tendens i 2010 og dette er en viktig premiss for forretningsområdet. JAKT OG FISKE Elgjakta har et unormalt lavt fellingsresultat, og avskytingen av villrein er fortsatt lav. Værforholdene i oktober vanskeliggjorde jaktutøvelsen. Det er fortsatt stor interesse for småviltjakt og fiske ga en oppgang i fiskekortsalget og småviltjaktkortsalget. Utsiktene framover: Det forventes en fortsatt stor interesse for våre tradisjonelle utmarksprodukter, og det vil samtidig være viktig å stimulere til rekruttering av ungdom gjennom arbeidet i Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Det søkes på nytt om tidligere jaktstart for elg på grunn av tidlige vintrer og vanskelige jaktforhold. FJELLVEIENE Omsetningen av veibilletter har gått noe opp i forhold til fjoråret. Det har blitt foretatt ordinært vedlikehold på veiene. Utsiktene framover: Fjellveiene vil i tillegg til ordinært vedlikehold fortsatt ha behov for masseutskifting på enkelte strekninger samt oppgradering av enkelte bruer. Med dagens vedlikeholdsbehov er det en målsetning at denne virksomheten går i balanse. HYTTEOMRÅDER/TURISME Sjusjøen som langrennsdestinasjon står sterkt som følge av turløypenett, lysløyper og konkurranseanlegg av høy kvalitet. Utbygging av vann og avløp på Sjusjøen har stoppet opp som følge av at finansiering av ny hovedledning er uavklart. Det har i 2009 ikke blitt enighet om noen ny avtale som sikrer finansieringen. Regulering av festeavgift og innløsning av hyttetomter skjer i henhold til gjeldende lovverk. Utsiktene framover: Det er stor interesse for hytter og utmarksprodukter i Pihls område. Dette gir store muligheter for å videreutvikle selskapet. Sjusjøen Langrennsarena skal utvikles videre i samarbeid med Sjusjøen Idrettsanlegg. Med deltakelse i RingsakFjellet Fritid AS er Pihl AS aktivt med på å utvikle aktivitetstilbudet i området. Redusert aktivitet i Brøttum almenning som følge av konkurs vil bety fortsatte utfordringer for Pihl AS og de andre grunneierne i Ringsakerfjellet. Det må tas en overordnet beslutning om VA-løsning for fjellområdet slik at forutsetningene er klare for alle involverte. Resultatet av ny kommunedelplan forventes å avklare deler av dette Årsberetning 2009

23 SELSKAPSFORM Rettsprosessene rundt formaliseringen av Pihl AS er avsluttet og selskapet fungerer godt. Mesnali, 31. desember 2009 / 16. mars 2010 Styret i Pihl AS Årsberetning

24 dmt.no De to bildene helt til venstre: Fra jubileumsfeiringen sommeren 2009 Bildet nærmest til venstre: Skistadion Sjusjøen SKOGBRUK JAKT/FISKE BEITE TURISME GODT UTBYGD VEINETT Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Sjusjøveien , Mesnali Tlf Fax Årsberetning

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.

Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning. Årsberetning 2012 Årsberetning 2014 Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.no Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Husk påmelding innen mandag 20. april, av hensyn

Detaljer

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2009 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse pr. 31.12.2009... 14 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2012

Årsberetning og regnskap år 2012 Årsberetning og regnskap år 2012 ÅRSMØTE Onsdag 20. mars år 2013 Kl. 18.00 på Bjørke Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning av innkalling.

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling.

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling. Årsberetning og regnskap år 2011 ÅRSMØTE Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 28. mars 2012 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010. ÅRSMELDING 29 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 21. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 14. 2. Valg stemmegivning Tid: kl 14.5-18. 3. Valg av møteleder Tid: kl 19. 4. Velge

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009. ÅRSMELDING 28 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 29. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 19. 2. Velge 2 for undertegning av protokollen 3. Årsmelding og regnskap for 28 4.

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte. Styret Martin Skramstad

Årsmøte. Styret Martin Skramstad ÅRSMELDING 2014 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 27. mars 2015 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 Årsberetning og regnskap 2010 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer