Årsberetning og regnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2009 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker

2 Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as

3 Styrets beretning for 2009 Styrets beretning for Virksomheten og hvor den drives Pihl AS er en utmarkseiendom som utgjør mye av fjellet i Ringsaker kommune. Arealet er på daa der daa er produktiv skog. Hovedvirksomheten er fritidsbruk med hytteområder og turisme. I Sjusjøen Aksjøområdet ligger 1500 hytter, dels med høg hyttestandard nær Sjusjøen. I Åstdalen med Ljøsheim er det 1300 hytter. De andre sektorer er skogbruk, jakt og fiske og drift av fjellveier. Det er bruksrett til utmarksbeite som benyttes med et betydelig antall storfe og sau. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet for Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i 2009 var 28,6 mill kr som er 3,1 mill kr høyere enn i Selskapet deler virksomheten i 4 sektorer: skogbruk, jakt/fiske, fjellveier og hytteområder/turisme. For sektorene skogbruk, jakt/fiske og fjellveier er driften i samsvar med budsjett og strategisk plan. Sektorene for hytteområder/turisme er påvirket av innløsningsretten i henhold til tomtefesteloven og hytteeiernes valg i så måte. I 2009 er 32 tomter innløst, mot 10 i Nye tomter selges nå som eiertomter, og 2 tomter er solgt på Sjusjøen i Samlet for sektorene hytteområder og turisme er omsetningen 18,6 mill kr, som er 2,7 mill kr høyere enn i Dette skyldes flere innløsningstomter og noe høyere festeinntekter. Kostnadene er lavere enn 2008; 4,3 mill kr mot 7,2 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lavere bidrag til fellestiltak og infrastruktur i Årsresultatet etter skatt er 6,3 mill kr som er 1,4 mill kr høyere enn i Det foreslås et utbytte på kr 5,00 pr aksje, som samlet utgør 2,2 mill kr. De resterende 4,0 mill kr av årets overskudd avsettes til å styrke egenkapitalen og til å bygge opp en kapitalreserve for å kunne delta i utvikling og utbygging innenfor sektorene hytteområder og turisme. Selskapet er etablert som et aksjeselskap og fungerer godt i henhold til de lover og regler som gjelder. Arbeidsmiljø I administrasjon, vedlikehold av vei og tilsyn med hytteområdene er det 7 ansatte fordelt på 1 kvinne og 6 menn. 5 bomstasjoner og billettkontroll engasjerer 4 kvinner og 5 menn. Sykefraværet i 2009 er lavt, korttidssykefravær inntil 3 dager utgjør 0,3 %, og det er ikke registrert langtidsfravær. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Bedriften har kollektiv pensjonsforsikring. Årsberetning

4 Det er en klar holdning at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn, og målsettingen er en arbeidsplass og et arbeidsmiljø der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Det ytre miljø Pihl AS forurenser ikke det ytre miljø og legger vekt på at gjeldende lovbestemmelser og regler på dette feltet skal være standard for den type virksomhet som drives. For skogbruket sikrer Levende Skog - standarden at skogbruket drives bærekraftig. Vannforsyning og avløp i hytteområdene følges opp i samarbeid med relevante offentlige instanser. På Sjusjøen bygger Pihl AS ut offentlig vann- og avløpsnett på vegne av hytteeierne mens Ringsaker kommune overtar driftsansvaret av fellesanlegget. Styrets takk Styret vil takke alle som er ansatt eller beskjeftiget hos oss for god innsats og konstruktivt samarbeid i året som har gått. Mesnali, 31. desember 2009 / 16. mars Årsberetning 2009

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Skogen Jakt og fiske Note Fjellveier Tomtefester / turisme Andre inntekter Note SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Innkjøpte varer og tjenester beregnet på videresalg Lønn, arbeidsgiveravgift, andre sosiale kostnader Note Avskrivninger Note Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Resultatandel RingsakFjellet Fritid AS Note Renteinntekter Andre finansinntekter Finanskostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Note ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / KOSTNADER 0 0 ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat: Aksjeutbytte Fra/til kapitalkonto Sum disponert Årsberetning

6 Balanse pr E I E N D E L E R ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Fast eiendom Note Maskiner, anlegg Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer i tilknyttede selskap Note Investeringer i andre aksjer og andeler Ansvarlig lån til tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Beholdninger Note Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning 2009

7 Balanse pr G J E L D O G E G E N K A P I T A L EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a pålydende kr 20) Note Overkursfond Sum innbetalt egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Note Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Note Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Mesnali, den Årsberetning

8 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Årets betalte skatt Avskrivninger Gevinst ved salg driftsmidler Tap på aksjer Resultatandel tilknyttet selskap Utbetalt fra tilknyttet selskap Endring i lager/anlegg under oppføring Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre poster Netto kontantstrøm fra virksomhet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Nedgang (+) Økning (-) i langsiktige lån Tilgang aksjer/andeler Salg aksjer Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet Netto endring i likvider gjennom året Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Årets endring Årsberetning 2009

9 Noter til regnskapet 2009 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Skog og annen grunn er ikke bokført i selskapets balanse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Aksjer i Ringsakfjellet Fritid AS og andel i Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innbærer at Pihl AS' resultatandel og andel av selskapenes egenkapital er inntatt i regnskapet. Andre aksjer er vurdert til det laveste av kostpris eller ved verdifall som forventes ikke å være forbigående til antatt virkelig verdi. Beholdninger er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader Selskapet er tilknyttet AFP ordingen. Denne omfatter 7 ansatte. Etter gjeldende bestemmelser skal selskapet dekke 25% av ytelsene til den som benytter ordningen. NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 7,5 7 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligtorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsfordning sikret i forsikringselskap oppfyller kravene i loven. Årsberetning

10 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Honorar til revisor er kostnadsført med kr I tillegg kommer honorar for annen bistand med kr NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Maskinpark EDB/kontor Bygninger Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlet anskaffelseskost Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats avskrivninger 12,5-20% 25% 4 5% NOTE 4 - AKSJONÆRER Selskapet har pr aksjeeiere. Ingen kan eie mer enn 2% av aksjene i selskapet. Det er en aksjeklasse i selskapet. Aksjer eiet av styret: Antall aksjer Eierandel Olav Østby-Deglum ,23 % Kristian Haug ,25 % Borghild Karin Ruud ,53 % Marianne Olssøn ,53 % Ole Martin Fjeldberg ,29 % Per Fineid, daglig leder 173 0,04 % NOTE 5 - SKATTEKOSTNAD Årets resultat før skatt Poster som ikke er fradragsb/skattepliktig ved likningen Resultatandel tilknyttet selskap Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt % betalbar skatt Årsberetning 2009

11 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 Utsatt skatt: Endring Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler Kundefordringer Utsatt skatt knyttet til gj.snittligning skog Betinget skattefritak innløsning festetomter Netto grunnlag Utsatt skatt 28% Alle midlertidige forskjeller kan utlignes. Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt Fra forrige år Endring utsatt skatt Netto skattekostnad NOTE 6 - EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital pr NOTE 7 - AKSJER/ANDELER TILKNYTTEDE SELSKAP Eierandel Kontorkommune Kostpris Bokført verdi RingsakFjellet Fritid AS 29,7% Ringsaker Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA 43,0% Ringsaker Balanseført verdi Ringsakfjellet Fritid AS Kostpris RJFO DA Bokført verdi Andel av resultat Utbetalt i Balanseført verdi Resultat Ringsakfjellet Fritid AS er inntatt under finansposter, men resultat fra Ringsaker Jakt og Fiskeområde DA er inntatt under driftsinntekter jakt og fiske. Årsberetning

12 NOTER TIL REGNSKAPET 2009 NOTE 8 - SPESIFIKASJON AV BEHOLDNINGER Beholdning grus Hytter/eiendommer for videresalg og i arbeid Anlegg under oppføring Sum NOTE 9 - BUNDNE MIDLER I posten inngår bundne bankinnskudd vedr. inntrukne skattetrekksmidler med kr NOTE 10 - ANDRE INNTEKTER I beløpet inngår refundert saksomkostninger etter rettsaken om selskapsformen med kr NOTE 11 - PANTESTILLELSER Gjeld sikret ved pant 0 0 Pihl AS har sammen med Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning avgitt garanti for Ringsakfjellet Fritid AS' gjeld til Ringsaker Almenning slik at denne gjelden skal betjenes som avtalt. Denne gjelden var pr kr Årsberetning 2009

13 Årsberetning

14 Virksomheten i 2009 VIRKSOMHETEN I STYRENDE ORGANER Pihl AS holdt generalforsamling på Rica Hotell Hamar, Olrud, torsdag 2. april stemmeberettigede var representert, derav 74 med fullmakt Styret Styret har etter generalforsamlingen i 2009 bestått av: Olav Østby-Deglum, styreleder Marianne Olssøn, nestleder Borghild Ruud, styremedlem Ole Martin Fjeldberg, styremedlem Kristian Haug, styremedlem Varamedlemmer: 1. Bjørn Dalsveen 2. Hans Johan Sterud 3. Hans Arne Krogsti Det er gjennomført 10 styremøter og behandlet 78 saker Utvalg og representasjon Valgkomiteen for årsmøtet i 2010: Ringsaker: Ole Morten Lier - varamedlem: Jon Matias Hagene Nes: Morten Sendstad - varamedlem: Amund Trøstheim Brøttum: Hans Bjugstad - varamedlem: Anne Røgeberg Veldre: Lars Bjerke-Narud jr, leder - varamedlem: Arne Ingvar Dobloug Beiteutvalget for Ringsakfjellet: I henhold til Beitebruksreglene er bestyreren i Pihl AS fast styremedlem og sekretær. Ringsaker Jakt- og Fiskeområde (RJFO): I 2009 har Per Fineid vært styreleder og Ole Martin Fjeldberg styremedlem. Marianne Olssøn har vært varamedlem til styret. Mjøsen Skog BA: Furnes Almenning møtte i 2008 og 2009 for seg og Pihl AS i Mjøsen Skog BA sitt representantskap. RingsakFjellet Fritid AS: Styrerepresentanter fra Pihl AS har vært Olav Østby-Deglum, som også har vært styreleder, og Per Fineid som styremedlem. Kristian Haug har vært vararepresentant til styret. Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS: Styreleder Olav Østby-Deglum og bestyrer Per Fineid har møtt for Pihl AS, med Marianne Olssøn som vararepresentant. Sekretariatet har vært tillagt Pihl AS. Samarbeidsutvalget har hatt 2 møter og behandlet 13 saker i Sjusjøen Reiseliv BA: Grunneierne har vært representert i styret ved Borghild Ruud, Pihl AS og Per Ove Harby, Ringsaker Almenning. Vararepresentant har vært Per Fineid Årsberetning 2009

15 Velforeninger i hytteområdene: Bestyrer Per Fineid er kontaktperson. Åstalaft AS: Selskapet er avviklet i Styremedlemmer fra Pihl AS i 2009 har vært Marianne Olssøn og Per Fineid. Ole Martin Fjeldberg har vært varamedlem. Sjusjøen Booking AS: Pihl AS har solgt sine aksjer i Sjøsjøen Booking AS pr Styremedlemmer fra Pihl AS i 2009 har vært Olav Østby-Deglum og Per Fineid. Borghild Ruud har vært varamedlem Personalsaker I administrasjon, vedlikehold av vei og tilsyn er det 7 ansatte fordelt på 1 kvinne og 6 menn. 5 bomstasjoner og billettkontroll engasjerer 4 kvinner og 5 menn. Bomstasjonen ved Brumund Sag er manuelt betjent hele året, mens Storåsen, Elgåsen og Øvre Åstbru er sesongbetjent. Bomstasjonen ved Bergundhaugen har betalingsautomat. En mann er fast engasjert i 40 % stilling med innløsning av festetomter, og Pihl AS dekker 40 % av lønnskostnadene til utmarkslederen i RJFO Selskapsrettslige spørsmål Det ble 29. mars 2007 tatt ut stevning mot Pihlske Sameie med påstand om at omdanningsvedtaket i ekstraordinær generalforsamling var ulovlig og ugyldig. Saksøkernes påstand ble avvist i tingretten og lagmannsretten i Saken ble anket til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg ga 18. mars 2009 slutningen: anken tillates ikke fremmet. Saksomkostninger med kr ,38 er tilkjent og betalt Pihl AS. 0.5 Brøttum Almenning konkurs Ved kjennelse i Hedmarken Tingrett av ble Brøttum almenning satt under behandling som konkursbo. Arbeidet i boet har pågått i hele 2009, og i årsredegjørelsen er det summert opp krav med 118,7 mill kr. Av dette har Pihl AS meldt krav med 0,5 mill kr. Konkursen skaper problemer for finansieringen av ny VA-ledning til Sjusjøen og løypekjøringen på Sjusjøen års jubileum for Pihl AS i 2009 Det ble i 2009 markert at det var 175 år siden gårdbrukerne i Ringsaker og Nes gikk sammen og kjøpte eiendommen i Dette ble markert med en jubileumsbefaring på eiendommen, en jubileumsmiddag på Tingvang og produksjon av jubileumsbok og - akevitt. Eiere og ansatte ble invitert til jubileumsbefaring 8. august deltakere ble transportert i 6 busser gjennom eiendommen med faglige innslag ved Bergsbuvannet, Åkersetra og Sjusjøen. Ved Åkersetra ble det servert dugurd. Etter befaringen var det jubileumsmiddag på Tingvang med rømmegrøt og spekemat. Etter middagen ble Pihls jubileumsbok presentert av forfatter Thor Gotaas. Årsberetning

16 Som avslutning ble jubileumsbok og jubileumsakevitt delt ut til alle eiere og ansatte. De som ikke var tilstede fikk mulighet til å hente gaven senere. Jubileumsboka er lagt ut for salg i området. 1. SKOGEN 1.1. Avvirkning 2009 Den vesentligste sluttavvirkningen er snauhogst ved Bekkeli og Flyplassveien. Gammelskolla hytteområde inkl. setervangen er blitt maskinelt gjennomhugget. Gjennomhogsten på Ljøsheim og Sjusjøen fortsetter som manuell hogst. Det er utført 2. gangs tynning i furubestand Hkl 3 ved Bekkelibrenna. Maskinell sluttavvirkning Flyplassveien m 3 Maskinell sluttavvirkning Bekkeli m 3 Maskinell sluttavvirkning Gammelskolla m 3 Maskinell tynning Bergsbu m 3 Manuell hogst Bergsbu 87 m 3 Hogst hyttefelt Ljøsheim 471 m 3 Hogst hyttefelt Sjusjøen 396 m 3 Sum m Tømmersalg M 3 % Pris/m 3 M 3 % Pris/m 2 Skurtømmer Massevirke Sum Skogkultur Det er satt ut i alt planter i bestand 111 ved Bekkeli. Ca. 11 km. skogsbilvei er kantklippet Seterretten Pihl AS legger til grunn at setrene på eiendommen er bruksrettssetrer som skal forvaltes i henhold til Allmenningsloven. Forvaltningen av setrene er ellers regulert ved egen avtale fra 1967 med seterlaget for Pihl AS. Knut Ragnar Nes er leder i Seterlaget for Pihl AS Seterbruket Fra 1993 gjelder følgende betingelser for bruksrettsytelser til setrene: Trevirke til utvendig og innvendig vedlikehold av bestående hus som hører setra til og trevirke til vedlikehold og nyanlegg av gjerde: 25 % tilskudd. Trevirke til nybygg og tilbygg på seterhus: 15 % tilskudd. Godkjent tak: kr. 15 pr. m 2. Tilskuddene utbetales etter regning. Nettinggjerde er ikke berettiget tilskudd. Det ytes bidrag til nytt seterhus dersom setra brukes i den jordbruksmessige driften av gården. Seterhuset må bygges i dimensjon og formspråk som harmonerer med seterbebyggelse. Byggesøknaden behandles både av Pihl AS og Ringsaker kommune. Etter søknad kan de enkelte setervanger få støtte opp til kr pr. vang til fellestiltak til beste for setermiljøet Årsberetning 2009

17 Pihl AS har tilrettelagt ordninger for å opprettholde kulturlandskapet og ivareta setrenes kvaliteter for nærmiljø og annen næringsutvikling. Ordningen er primært ment for å ta vare på fjøs og andre driftsbygninger som tilhører setermiljøet. Slik kan det etter nærmere regler ytes tilskudd på inntil kr for enkelthus og kr pr. seter i et større setermiljø. Valgte kontaktpersoner for de ulike setervanger: Aksjøen nord Marie Kløvstad Øye Stensrud 2355 GAUPEN Aksjøen sør Tor Senstad Ulvilrud 2355 GAUPEN Bonkerud Even Glestad Holo 2355 GAUPEN Døråsen Syver Duenger Gaalaas 2350 NES H Gammelskolla Per Ulven Bårdset N 2390 MOELV Gautseter Jørn Ødegården Spikdalen 2380 BRUMUNDDAL Geitbu Ole Schjerpen Skjerpen 2380 BRUMUNDDAL Gjesbusåsen Jon Ensby Ødemo 2390 MOELV Grimstilen Johan E. Mellbye Grefsheim 2350 NES H Hamarseter Peder Brenden Tvedt 2380 BRUMUNDDAL Kvarstadseter Hans Frogner Kvarstad 2380 BRUMUNDDAL Nysetra Oliv Gaalaas Snesrud Gaalaas N 2320 FURNES Nøkkelåsen Eivind Glestad Glestad 2380 BRUMUNDDAL Olshølen Olav Dobloug Gaalaas Ø 2320 FURNES Sjusjøen Steinar Afseth Afseth 2372 BRØTTUM Skvaldra Arne Ingvar Dobloug Flisaker 2380 BRUMUNDDAL Stenstilen Johan Petter Boye Hoelstad 2350 NES H Storstilen Simen Hulleberg Gjestvang Ø 2350 NES H Tom Lage Petter Vigdal Solbjørg 2355 GAUPEN Øyungen Einar Sørby Lier 2380 BRUMUNDDAL 1.5. Beite Antall dyr sluppet på beite Ringsaker Sauebeitelag Tap i % 7,85 6,40 9,55 2,67 Ringsaker Kvigebeitelag Beiteutvalget har hatt 1 møte og 1 beitebefaring. Even Wold har vært leder og Per Fineid har vært sekretær. Første slippdato ble satt til 25. mai De lokale beitelag fastsetter etter denne dato selv når beitedyr kan slippes i sine områder. Lokallagets styre har ansvaret for at lagets medlemmer følger de fastsatte bestemmelser. Antall dyr som kan slippes bestemmes blant annet av forgrunnlaget på gården. Det er utarbeidet egne retningslinjer i Beiteutvalget om dette. Det er innført kvote for totalt antall ammekyr/kjøttfe i beiteområdet. Rovviltplagene fortsatte i 2009, men ikke så sterkt som i Det er likevel fortsatt en utilfredsstillende stor belastning på beitebruken på grunn av rovvilt. Grunneierne i Ringsakerfjellet vil gjennom Samarbeidsutvalget fortsatt påvirke politiske organer for å dempe rovdyrplagen. Nedenstående tabell viser antall sau som ikke kom hjem fra beite i årene : Årsberetning

18 2. JAKT OG FISKE Ringsaker Jakt- og Fiskeområde DA (RJFO) er en grunneiersammenslutning for forvaltning av jakten og fisket. Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger er andelseiere. Området utgjør ca daa og har i alt daa vann og 60 km fiskeførende elver og bekker Småviltjakt og fiske Felt småvilt i RJFO i perioden : Rype Storfugl Orrfugl Jerpe Hare Ender Rev Kråke Mink Solgte jaktkort Bever RJFO har siden slutten av 80 tallet hatt spredte forekomster av bever, da spesielt i Åsta-vassdraget. I kom den også til Bergsbutjern som sokner til Brumundavassdraget. Den er også i områdets tredje hovedvassdrag, Mesnavannene med tilløpsbekker. Beveren har nå en slik utbredelse i RJFO at jakt ble startet våren Beveren har nå begynt stedvis å gjøre betydelig skade, slik at jakten må intensiveres på enkelte steder Bever Fiske Det er fra 2009 nye fiskeregler i RJFO, med fiske hele året på alle vann med unntak av fredningstiden 15. september til 15. oktober. Det er foretatt slik fiskeutsett i 2009: Sted Bergsbu Bekkeli Nybutjern Eftastjernet Antall satt ut Årsberetning 2009

19 2.2. Elgjakt Fellingsresultat i Pihl s områder for 2009 og 2008, som er hhv. 2. og 1. år i planperioden : % Plan i % Eldre okse Kolle Hann 1½ år Hunn 1½ år Hann kalv Hunn kalv Sum Kvote Antall sett elg i 2009 viser fortsatt nedgang i forhold til de 3 foregående år, og er nede på nivå med det som var registrert på begynnelsen av 2000-tallet. I 2009 ble det samlet for RJFO utdelt 203 fellingstillatelser og felt 192 elger (95 %). Tilsvarende tall for 2008 var 224 fellingstillatelser og 222 felt (99 %). Jakttiden for elg ble også i 2009 utvidet fra til 30.11, men det ble lav fellingsprosent blant annet fordi vanskelige snøforhold med tidlig snø førte til problemer for jaktutøvelsen Villreinjakt RJFO hadde i fellingstillatelser og det ble felt 7 dyr, en fellingsprosent på 28 %. Tilsvarende tall for 2008 var 29 tillatelser og 10 felte dyr, 34 %. Registrering av reintrekket kan tyde på at stadig færre dyr trekker sørover fra vinterbeite til sommerbeite Jakt på øvrig hjortevilt Det bli ikke felt hjort i våre områder høsten FJELLVEIENE 3.1. Vedlikeholdsarbeid Veiene har hele året holdt god standard. Det ble i 2009 gjennomført ordinært arbeid med salting, grusing, grøfterensk og skifting av stikkrenner. Det er påbegynt masseutskifting på fjellveien ved Nøkkelåsen. Område for parkering ved Kvarstadsaga er utvidet Salg av rabattkort Årskort Sesongkort Månedskort Ukeskort Helgekort Rabattkort selges på de faste bomstasjonene, Pihl AS s kontor, hos Kiwi Næroset og Hygga, Ljøsheim. Årsberetning

20 3.3 Anleggsmidler og investeringer Det er byttet ut en biltilhenger. Veghøvelen har hatt en overhaling av girkasse og oppussing chassis. Maskinparken er moderne og i god stand. 4. HYTTEOMRÅDER 4.1. Hytter Ved utgangen av 2009 er antall registrerte tomtefester Ved utgangen av 2009 er antall selveiertomter 125. Av dette er 109 innløst i henhold til Tomtefesteloven og 16 solgt som ny tomt. Festeavgift Festeavgiften ble regulert i henhold til tomteverdi i 2009 for de festekontrakter der dette er mulig, og ellers i henhold til endringen i konsumprisindeksen. Innløsning I samsvar med Tomtefestelovens bestemmelser er det innløsningsrett for festetomter til bolig og fritidsformål i Pihl AS. Status innløsning: Innløst med innløsningsår 2006 Innløst med innløsningsår 2007 Innløst med innløsningsår 2008 Sum 34 tomter 30 tomter 33 tomter 97 tomter Pr er det innløst 12 tomter med innløsningsår 2009, og sammen med saker under behandling ser det ut som antall innløsninger med innløsningsår 2009 vil ligge på tomter. Salgstomter Nye tomter i fortetting på Sjusjøen er solgt som selveiertomter. I 2009 er 2 tomter solgt som selveiertomter på Sjusjøen Tiltak i hytteområdene Vannanlegg for tappepunkter Tilførsel av drikkevann til hytteområdene skjer fra forskjellige vannkilder til tappepunkter plassert inne i hytteområdene. Kvaliteten på vannet overvåkes av eget kontrollsystem underlagt Mattilsynet. Det er installert en ekstra beredskapspumpe på Ljøsheim. På Øyungen er alle tappepunkt koblet sammen slik at ny kilde forsyner hele anlegget. Gamle tappepunkt er generelt byttet og rustet opp. Offentlig vann og avløp På Sjusjøen er det stopp i tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett på grunn av byggestopp fastsatt av Ringsaker kommune. Pihl hadde en forlenget gravesesong utover vinteren 2008/2009 og fikk da knyttet til enheter som en følge av dette. Antall tilknyttete hytter: Totalt Før Årsberetning 2009

21 Totalt 347 enheter er tilknyttet offentlig vann og avløp pr Planarbeid og andre tiltak Reguleringsplan for fortetting i området Lunkeveien - Vardeveiene på Sjusjøen har vært under offentlig behandling også i 2009 på grunn av klage fra etablert hytteeier. Det ble i 2008 inngått utbyggingsavtale mellom Ringsaker kommune, Brøttum almenning, Ringsaker almenning og Pihl AS for ny hovedledning for avløp mellom Sjusjøen og Moelv. Konkursen i Brøttum almenning vanskeliggjorde finansieringen og utbyggingen ble satt på vent. Pihl AS sammen med Ringsaker Almenning foreslo i 2009 en løsning der de tok over forpliktelsene fra Brøttum Almenning mot en sikkerhet og med en ordning for tilbakebetaling ved utbygging. Brøttum Almenning og bobestyrer ville ikke forplikte eiendommen i en slik avtale. Saken ble ikke løst i Ringsaker kommune satte i 2008 i gang arbeidet med kommunedelplan for fjell- og hytteområdene unntatt Åstdalen. Hovedtema er framtidig løsning for vann og avløp for områdene innenfor Sjusjøen. Kommuneplanen var planlagt ferdig høsten 2009, men sluttføringen ble utsatt i påvente av en løsning på overordnet VA-avtale. 5. TURISME 5.1. Skiløyper og skianlegg Pihl AS sammen med de andre grunneierne dekker en betydelig del av kostnaden med løypepreparering i fjellet. For Sjusjøområdet dekker også næringslivet en vesentlig del. Hytteeierne deltar med frivillig løypetilskudd eller serviceavgift. Velforeningene bidrar også med årlige bidrag har vært preget av manglende finansiering på grunn av konkurser på Sjusjøen og i Brøttum Almenning. Løypenettet ble kjørt i henhold til instruks og det ble parallelt arbeidet med å sikre finansieringen på andre måter. På Sjusjøen Langrennsarena ble siste del av lysløypa bygget i Denne er nå totalt 4,5 km. Anlegget benyttes til lokale og nasjonale skirenn, blant annet Moelvrennet, Sjusjørennet, Spar Cup (Norges Cup) og World Cup Funksjonshemmede. Det er inngått samarbeidsavtaler med Birkebeinerrennet om bruk av anlegget som startområde for Birkebeinerløpet og som matstasjon for Birkebeinerrennet. Lysløypa har vært i normal drift i 2009, og det ble gjennomført felles lysløyperenn for deltakende lokale idrettslag i november og desember Deltakelse i selskaper Pihl AS har i 2009 solgt aksjene i selskapet Sjusjøen Booking AS på grunn av manglende aktivitet og inntjening. Selskapet Åstalaft AS er avviklet i Årsberetning

22 6. ÅRETS RESULTAT OG UTSIKTER FRAMOVER 6.1. Omtale av de enkelte forretningsområder SKOGEN Pihl har i tillegg til tynningsdrift på m3 foretatt sluttavvirking i både ordinære skogsområder (60%), fjellskoghogst i Åstdalen (26%) og rundt hytteområder og setervanger (14%). Utsiktene framover: Tømmerprisene viser en positiv tendens i 2010 og dette er en viktig premiss for forretningsområdet. JAKT OG FISKE Elgjakta har et unormalt lavt fellingsresultat, og avskytingen av villrein er fortsatt lav. Værforholdene i oktober vanskeliggjorde jaktutøvelsen. Det er fortsatt stor interesse for småviltjakt og fiske ga en oppgang i fiskekortsalget og småviltjaktkortsalget. Utsiktene framover: Det forventes en fortsatt stor interesse for våre tradisjonelle utmarksprodukter, og det vil samtidig være viktig å stimulere til rekruttering av ungdom gjennom arbeidet i Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Det søkes på nytt om tidligere jaktstart for elg på grunn av tidlige vintrer og vanskelige jaktforhold. FJELLVEIENE Omsetningen av veibilletter har gått noe opp i forhold til fjoråret. Det har blitt foretatt ordinært vedlikehold på veiene. Utsiktene framover: Fjellveiene vil i tillegg til ordinært vedlikehold fortsatt ha behov for masseutskifting på enkelte strekninger samt oppgradering av enkelte bruer. Med dagens vedlikeholdsbehov er det en målsetning at denne virksomheten går i balanse. HYTTEOMRÅDER/TURISME Sjusjøen som langrennsdestinasjon står sterkt som følge av turløypenett, lysløyper og konkurranseanlegg av høy kvalitet. Utbygging av vann og avløp på Sjusjøen har stoppet opp som følge av at finansiering av ny hovedledning er uavklart. Det har i 2009 ikke blitt enighet om noen ny avtale som sikrer finansieringen. Regulering av festeavgift og innløsning av hyttetomter skjer i henhold til gjeldende lovverk. Utsiktene framover: Det er stor interesse for hytter og utmarksprodukter i Pihls område. Dette gir store muligheter for å videreutvikle selskapet. Sjusjøen Langrennsarena skal utvikles videre i samarbeid med Sjusjøen Idrettsanlegg. Med deltakelse i RingsakFjellet Fritid AS er Pihl AS aktivt med på å utvikle aktivitetstilbudet i området. Redusert aktivitet i Brøttum almenning som følge av konkurs vil bety fortsatte utfordringer for Pihl AS og de andre grunneierne i Ringsakerfjellet. Det må tas en overordnet beslutning om VA-løsning for fjellområdet slik at forutsetningene er klare for alle involverte. Resultatet av ny kommunedelplan forventes å avklare deler av dette Årsberetning 2009

23 SELSKAPSFORM Rettsprosessene rundt formaliseringen av Pihl AS er avsluttet og selskapet fungerer godt. Mesnali, 31. desember 2009 / 16. mars 2010 Styret i Pihl AS Årsberetning

24 dmt.no De to bildene helt til venstre: Fra jubileumsfeiringen sommeren 2009 Bildet nærmest til venstre: Skistadion Sjusjøen SKOGBRUK JAKT/FISKE BEITE TURISME GODT UTBYGD VEINETT Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Sjusjøveien , Mesnali Tlf Fax Årsberetning

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no Styrets beretning for 2010 Virksomheten og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011

Årsberetning og regnskap 2011 Årsberetning og regnskap 2011 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2011 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer