Prop. 1 S. Statsbudsjettet. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013"

Transkript

1 Prop. S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet

2

3 Innhold Hovedtrekk i budsjettpolitikken Den økonomiske politikken... Budsjettpolitikken... Hovedelementene i budsjettpolitikken... Bruken av petroleumsinntekter i budsjettpolitikken... Veksten i statsbudsjettets utgifter. Lånetransaksjoner og finansieringsbehov... Skatter og avgifter... Kommuneøkonomien... Forslag til vedtak... Sammendrag av statsbudsjettet Hovedprioriteringer i statsbudsjettet... 8 Innledning... 8 Kommuneøkonomi... 9 Helse og omsorg Barn og unge Samfunnssikkerhet og beredskap... 2 Samferdsel Forskning og høyere utdanning Et arbeidsliv for alle Klima og miljø Bistand Oppfølging av Kulturløftet En mer effektiv stat Oversikt over utgifter under de ulike departementene Innledning Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet... 3 Justis- og beredskapsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet. 36 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 39 Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet. 4 Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Ymse utgifter og inntekter Oversikt over budsjettets utgifter og inntekter Innledning Oversikt over statsbudsjettets utgifter Oversikt over statsbudsjettets samlede utgifter Driftsutgifter (postene -29) Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49) Overføringer til andre (postene 50-89) Utlån, statsgjeld mv. (postene 90-99) Oversikt over statsbudsjettets inntekter Oversikt over statsbudsjettets samlede inntekter Statsbudsjettets driftsinntekter (postene -29) Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49) Overføringer fra andre (postene 50-89) Tilbakebetalinger mv. (postene 90-99) Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter Oversikt over petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter Statens pensjonsfond Oppsummering. Saldering av statsbudsjettet og finansieringsbehov Folketrygdens utgifter og inntekter Folketrygdens utgifter Folketrygdens finansieringsbehov. 72

4 6 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt Bestillings- og tilsagnsfullmakter Statlige garantier Gjennomføringen av inneværende års budsjett Anslag på regnskap Statsbudsjettets utgifter Statsbudsjettets inntekter Folketrygdens utgifter, inntekter og finansieringsbehov Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår Statsbudsjettets utgifter og inntekter Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden Innledning Utgiftsveksten i perioden fordelt på formål Økonomistyring i staten Regelverket for økonomistyring i staten Direktoratet for økonomistyring Etatsstyring Statens konsernsystemer Videreutvikling av regelverket Grunnlag for gode beslutninger Flerårige budsjettkonsekvenser Bakgrunn Grunnlaget for beregning av flerårige budsjettkonsekvenser Nærmere om ulike bevilgningstyper Budsjettkonsekvenser Større planer og satsinger mv. som ikke inngår i budsjettframskrivingene Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret Det kongelige hus... 4 Regjering... 4 Stortinget og underliggende institusjoner... 4 Høyesterett... 6 Utenriksdepartementet... 6 Kunnskapsdepartementet... 8 Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet... 4 Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Ymse utgifter Statsbankene Statlig petroleumsvirksomhet Statens forretningsdrift Folketrygden Statens pensjonsfond utland... 6 Inntekter under departementene Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv Skatter og avgifter Renter og utbytte mv Folketrygden Statens pensjonsfond utland Statslånemidler Vedlegg Statsbudsjettet Vedlegg 2 Bevilgningsregnskapet Vedlegg 3 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer

5 Tabelloversikt Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner... 0 Tabell.2 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov eksklusiv petroleumsvirksomheten... Tabell.3 Artsgruppering av statsbudsjettet 3 Tabell 4. Statsbudsjettets utgifter... 5 Tabell 4.2 Driftsutgifter (postene -29) Tabell 4.3 Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49) Tabell 4.4 Overføringer til andre (postene 50-89) Tabell 4.5 Utlån, statsgjeld mv. (postene 90-99) Tabell 4.6 Statsbudsjettets inntekter Tabell 4.7 Driftsinntekter (postene -29) Tabell 4.8 Renter, avskrivinger og avsetninger til investeringsformål i 203 for statens forretningsdrift. 58 Tabell 4.9 Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49) Tabell 4.0 Overføringer fra andre (postene 50 89) Tabell 4. Utbytte fra statlig eide selskaper 6 Tabell 4.2 Tilbakebetalinger mv., utenom petroleumsvirksomheten (postene 90-99)... 6 Tabell 4.3 Utgifter til petroleumsvirksomheten Tabell 4.4 Inntekter fra petroleumsvirksomheten Tabell 4.5 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten Tabell 4.6 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter Tabell 4.7 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov Tabell 5. Folketrygdens utgifter Tabell 5.2 Utviklingen i folketrygdens utgifter etter stønadstype Tabell 6. Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter 73 Tabell 7. Statsbudsjettets utgifter Tabell 7.2 Statsbudsjettets inntekter Tabell 7.3 Tabell 7.4 Tabell 7.5 Tabell 7.6 Tabell 7.7 Tabell 7.8 Tabell 7.9 Tabell 8. Tabell 0. Tabell 0.2 Tabell 0.3 Tabell 0.4 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten... 8 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov Statsbudsjettets utgifter Statsbudsjettets inntekter Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov Bevilgninger over statsbudsjettet i mrd. kroner fordelt på politikkområder i faste 202-priser (2004, 2008 og 202) og gjennomsnittlig årlig realvekst i prosent Flerårige budsjettkonsekvenser, endringer i forhold til Gul bok 203, utgifter Flerårige budsjettkonsekvenser etter utgiftsart , ekskl. petroleumsvirksomhet, renter og lånetransaksjoner. Endringer i forhold til Gul bok Flerårige budsjettkonsekvenser, utgifter , ekskl. petroleumsvirksomhet, renter og lånetransaksjoner. Endringer i forhold til Gul bok Flerårige budsjettkonsekvenser, inntekter , ekskl. skatter og avgifter, petroleumsvirksomhet, renter og lånetransaksjoner. Endringer i forhold til Gul bok Vedlegg Tabell. Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden Tabell.2 Samlede utgifter etter departement Tabell.3 Driftsutgifter (postene -29) etter departement Tabell.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement

6 Tabell.5 Tabell.6 Tabell.7 Tabell.8 Tabell.9 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement Skatter og avgifter i perioden Samlede inntekter i perioden Saldert budsjett 202, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer Vedlegg 2 Tabell.0 Forslag for 203, utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer Tabell 2. Tabell 2.2 Vedlegg 3 Tabell 3. Tabell 3.2 Tabell 3.3 Tabell 3.4 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr.. halvår Bevilgningsregnskapet for. halvår 20 og Utgifter og inntekter fordelt etter art Inntekter etter inntektskilde Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter Figuroversikt Figur 5. Antall mottakere av helserelaterte Figur 8. trygdeytelser og mottakere av disse ytelsene som andel av befolkningen i alderen 8-66 år, justert for dobbelttellinger. Tall ved utgangen av året Figur 8.2 Figur 8.3 Reell, underliggende utgiftsvekst på statsbudsjettet og BNP-vekst for Fastlands-Norge. Regnskap Anslag på regnskap Årlig realvekst fordelt på politikkområder i perioden Statsbudsjettets utgifter i Oversikt over bokser Boks 4. Statsbudsjettets inndeling Boks 8. Datagrunnlaget for beregningene. 85

7 Prop. S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Tilråding fra Finansdepartementet 28. september 202, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) Hovedtrekk i budsjettpolitikken. Den økonomiske politikken Regjeringen fører en politikk som bygger på rettferdighet og felleskap. Regjeringen vil fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, innenfor rammer som sikrer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Dette krever en ansvarlig politikk med vekt på natur- og miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Grunnlaget for velferden legges gjennom befolkningens arbeid, og det må derfor legges til rette for høy yrkesdeltaking. Veksten i fastlandsøkonomien betyr mest for velferdsutviklingen i Norge. Petroleumsinntektene setter Norge i en gunstigere situasjon enn mange andre land. Disse inntektene kan imidlertid kun gi et begrenset bidrag til vår samlede velferd. I den økonomiske politikken er det derfor avgjørende å fremme verdiskaping og produktivitet i fastlandsøkonomien, og både i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil bygge videre på den norske samfunnsmodellen, med godt utbygde og universelle velferdsordninger, nært samarbeid med partene i arbeidslivet og en velfungerende privat sektor. Det inntektspolitiske samarbeidet er en sentral del av den økonomiske politikken i Norge. En koordinert lønnsdannelse skal bidra til at lønnsutviklingen holdes innenfor rammer som sikrer en tilstrekkelig størrelse på konkurranseutsatt virksomhet over tid. Den økonomiske politikken skal legge til rette for en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Regjeringen følger handlingsregelen for en forsvarlig, gradvis innfasing av petroleumsinntektene i norsk økonomi. Slik sørger vi for at petroleumsformuen kan bli til glede for både nåværende og framtidige generasjoner. Retningslinjene for pengepolitikken innebærer at Norges Banks rentesetting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. På kort og mellomlang sikt skal hensynet til lav og stabil inflasjon veies opp mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Budsjett- og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til en stabil utvikling i norsk økonomi.

8 8 Prop. S Budsjettpolitikken.2. Hovedelementene i budsjettpolitikken Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Løpende innbetalinger fra oljevirksomheten overføres i sin helhet til utenlandsdelen av Statens pensjonsfond, mens uttaket over tid bestemmes av handlingsregelen. På kort sikt skjermer handlingsregelen statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra svingninger i oljeprisen. På lang sikt innebærer den at statens utgifter holdes innenfor de rammene skatte- og formuesinntektene setter. En stabil utvikling i økonomien er vesentlig for å sikre lav arbeidsledighet og en god utnyttelse av våre samlede ressurser. Ved å legge til rette for en jevn og gradvis økning i bruken av petroleumsinntekter over statsbudsjettet kan handlingsregelen bidra til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. Handlingsregelen åpner for å bruke mer enn forventet fondsavkastning i år med tilbakeslag, og mindre i år med høy aktivitet og press i økonomien. Denne handlefriheten ble benyttet i 2009 til å dempe virkningene av finanskrisen på sysselsetting og arbeidsledighet. I 20 og 202 er igjen bruken lavere enn forventet realavkastning av fondet. Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. En vesentlig del av de løpende innbetalingene fra petroleumsvirksomheten kan ikke betraktes som inntekter i vanlig forstand, men innebærer en omplassering av olje- og gassressursene til finansiell formue i Statens pensjonsfond utland. Innbetalingene til staten motsvares dermed langt på vei av reduserte petroleumsressurser. Skal vi ha glede av petroleumsinntektene på varig basis, må bruken av inntektene frikoples fra de løpende innbetalingene til staten. Retningslinjene for budsjettpolitikken ivaretar dette hensynet. Veksten blant våre handelspartnere er beskjeden og usikkerheten stor. Norsk økonomi preges derimot av markert oppgang. For 202 og 203 sett under ett anslås veksten i fastlandsøkonomien nå å bli høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 202 i mai i år. Utenom produksjonen av elektrisitet anslås aktiviteten i fastlandsøkonomien å øke med 3,4 pst. i år og 3,0 pst. neste år. Medregnet kraftproduksjonen ligger det an til enda sterkere vekst i inneværende år på 3,7 pst. og 2,9 pst. neste år. Økonomien går inn i 203 med mindre ledig kapasitet enn det så ut til for et halvt år siden. Oppgangen understøttes av høy oljepris og lav rente. Sysselsettingen har vokst raskere enn ventet, og arbeidsledigheten er gått mer ned. Det ser nå ut til at lønnsveksten kan bli over 4 pst. i år, godt over lønnsveksten hos våre handelspartnere. Samtidig er prisstigningen lav, noe som trekker kjøpekraften opp. Lave renter og bedring i kjøpekraften bidrar til økt etterspørsel fra husholdningene. Både privat forbruk og boligpriser øker. I tillegg understøttes veksten av høy etterspørsel fra petroleumsnæringen. En sterk kronekurs bidrar i noen grad til å dempe presset i økonomien. Men mens det er husholdningene og bedrifter i skjermet sektor som først og fremst nyter godt av det lave rentenivået, er det konkurranseutsatte næringer som rammes av den sterke kronen. Et høyt kostnadsnivå i Norge gjør konkurranseutsatte virksomheter mer utsatte for svakere vekst internasjonalt, fall i eksportprisene og en sterkere krone. Både kortsiktige og langsiktige hensyn taler for at vi nå går forsiktig fram i budsjettpolitikken: Vi har tidligere brukt budsjettpolitikken for å motvirke tilbakeslag i norsk økonomi. I en situasjon med høy kapasitetsutnyttelse og økende press i økonomien er det i tråd med retningslinjene for budsjettpolitikken å holde igjen i budsjettet, også når bruken av oljeinntekter ligger under 4-prosentbanen. Mange eksportbedrifter sliter nå med svak etterspørsel, lavere priser, høye lønnskostnader og en sterk krone. Ved å holde igjen i budsjettpolitikken kan vi bidra til å lette presset på konkurranseutsatt sektor. En aldrende befolkning gir store langsiktige utfordringer i form av høyere utgifter til pensjoner, omsorg og helse. Ved å gå forsiktig fram i budsjettpolitikken bygger vi opp sikkerhetsmarginer til å kunne møte vanskeligere tider. Regjeringens vurdering er at budsjettpolitikken ikke må forsterke presset i økonomien ytterligere og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatte næringer. Økt press gir også fare for at lønnsveksten og stigningen i bolig- og eiendomspriser skyter fart. Regjeringen foreslår derfor et budsjett som virker om lag nøytralt på etterspørselen etter varer og tjenester i 203. Skatte- og avgiftsnivået holdes uendret.

9 Prop. S Bruken av petroleumsinntekter i budsjettpolitikken Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet Retningslinjene for budsjettpolitikken innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Regjeringen legger opp til en økning i bruken av oljeinntekter fra 202 til 203 som følger veksten i trend-bnp for Fastlands-Norge. Forslaget innebærer et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 25,3 mrd. kroner, som er 26,4 mrd. kroner under 4-prosentbanen. Målt som andel av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 203 utgjør underskuddet 3,3 pst. Avstanden til 4-prosentbanen er litt mindre enn i 20, men større enn anslått for 202. Målt i faste priser øker bruken av oljeinntekter med 5,3 mrd. kroner fra 202. budsjettunderskuddet tilsvarer den faktiske bruken av petroleumsinntekter og dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås i 203 til 373 mrd. kroner. Anslaget er blant annet basert på en gjennomsnittlig oljepris i 203 på 625 kroner per fat. Netto avsetning til Statens pensjonsfond utland, der overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet på 24 mrd. kroner er trukket fra, anslås dermed til 250 mrd. kroner i 203. I tillegg kommer renter og utbytte på kapitalen i Statens pensjonsfond på 3 mrd. kroner, hvorav 24 mrd. kroner fra utenlandsdelen av fondet. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond anslås dermed til 380 mrd. kroner i 203. Det tilsvarer 2,7 pst. av BNP. Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 203 anslås til mrd. kroner. Av dette er 4 28 mrd. kroner i Statens pensjonsfond utland. Utenlandsdelen av fondet anslås dermed å øke med 488 mrd. kroner, fra en anslått kapital på mrd. kroner ved utgangen av 202. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Statens pensjonsfond Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 203 anslås til 23,7 mrd. kroner. Det oljekorrigerte

10 0 Prop. S Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner. Statsbudsjettets stilling Mrd. kroner Anslag på Saldert regnskap Gul bok budsjett A Statsbudsjettets inntekter i alt 237,5 278,0 34,4 A. Inntekter fra petroleumsvirksomhet 376,7 42,8 40,2 A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet 860,8 865,2 93,2 B Statsbudsjettets utgifter i alt 006, 002,6 064,9 B. Utgifter til petroleumsvirksomhet 25,0 26,0 28,0 B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 98, 976,6 036,9 Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2) -20,2 -,3-23,7 + Overført fra Statens pensjonsfond utland 20,2,3 23,7 = Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner Statens pensjonsfond Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.-B.), overføres til Statens pensjonsfond utland 35,7 386,8 373,2 - Overført til statsbudsjettet 20,2,3 23,7 + Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond 4,3 08,8 30,6 = Overskudd i Statens pensjonsfond 345,7 384,2 380, 3. Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond samlet Overskudd 345,7 384,2 380, Kilde: Finansdepartementet.2.3 Veksten i statsbudsjettets utgifter Utviklingen i statsbudsjettets utgifter fra et år til et annet kan beskrives ved den underliggende utgiftsveksten. Ved beregningen av den underliggende utgiftsveksten korrigeres de faktiske utgiftene for utgifter til statlig petroleumsvirksomhet, dagpenger og renter. I tillegg korrigeres det for enkelte regnskapsmessige forhold og ekstraordinære endringer. I beregningene for 203 er det således korrigert for økte offentlige utgifter til veg mv. som følger av oppheving av momsfritak ved bygging og vedlikehold av offentlige veganlegg. Deler av utgiftene til flyktninger i Norge er godkjent som offisiell utviklingshjelp (ODA), og utgiftsføres over Utenriksdepartementets budsjett. Det faktiske ansvaret for disse tiltakene ligger imidlertid hos andre departementer (Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). Utgiftene føres derfor også under disse departementenes kapitler. Samtidig inntektsføres en tilsvarende overføring fra Utenriksdepartementet. Det korrigeres for denne dobbeltføringen av utgifter ved beregningen av den underliggende utgiftsveksten. Ved beregning av den reelle, underliggende utgiftsveksten er den nominelle verdiutviklingen i utgiftene dekomponert i en pris- og en volumendring. Den nominelle veksten i statsbudsjettets underliggende utgifter er anslått til 5,7 pst., mens prisveksten er beregnet til 3,3 pst. Den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 202 til 203 anslås dermed til 2,4 pst. regnet i forhold til anslag på regnskap for 202. Det tilsvarer om lag 23 mrd. kroner målt i 203-priser. I forhold til Saldert budsjett 202 anslås den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter til 2,3 pst.

11 Prop. S.2.4 Lånetransaksjoner og finansieringsbehov Statsbudsjettet gjøres opp i balanse med en tilbakeføring fra Statens pensjonsfond utland. Tilbakeføringen fra utenlandsdelen av fondet til statsbudsjettet anslås til 24 mrd. kroner i 203, som svarer til det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det innebærer at staten ikke lånefinansierer utgifter til drift, investeringer og overføringer. Statsbudsjettets netto finansieringsbehov tilsvarer derfor netto utlån mv. over statsbudsjettet som anslås til 58,2 mrd. kroner. I statsbudsjettets brutto finansieringsbehov inngår også gjeldsavdrag som i 203 anslås til 66,5 mrd. kroner. Statens brutto finansieringsbehov i 203 anslås dermed til 24,7 mrd. kroner. Lånetransaksjoner består i hovedsak av utlån fra og avdrag på lån i Statens lånekasse for utdanning, Husbanken, Innovasjon Norge og boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Økningen i utlån mv. fra Saldert budsjett 202 til Gul bok 203 skyldes i stor grad økte utlån i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse med 5,8 mrd. kroner og utlån på 28,5 mrd. kroner under eksportfinansieringsordningen som forvaltes av Eksportkreditt Norge AS. Reduksjonen i tilbakebetalinger fra Saldert budsjett 202 til Gul bok 203 skyldes i hovedsak at Fondet for forskning og nyskaping ble avviklet og gjort om til ordinær utgiftsbevilging i 202. Det foreslås ikke lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten i 203. Tabell.2 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov eksklusiv petroleumsvirksomheten Mrd. kroner Saldert Anslag på Gul bok budsjett 202 regnskap Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomhet Utlån, aksjetegning mv. 95,5 08,2 43, - Tilbakebetalinger 53,4 55,4 84,9 - Statsbudsjettets overskudd = Netto finansieringsbehov -57,9-47, 58,2 + Gjeldsavdrag ,5 = Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov -57,9-47, 24,7 Kilde: Finansdepartementet.2.5 Skatter og avgifter Skatte- og avgiftsanslagene for 203 tar utgangspunkt i reviderte anslag for 202, hvor bl.a. ny informasjon om utviklingen i innbetalte skatter og avgifter er innarbeidet. I tillegg er skatte- og avgiftsanslagene basert på de vekstforutsetninger for bl.a. sysselsetting, etterspørsel, lønninger og priser som er lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 203. Det er også tatt hensyn til virkningene av forslaget til skatte- og avgiftsopplegg og forslaget til kommunale og fylkeskommunale skattører. Samlede skatter og avgifter til statskassen fra Fastlands-Norge anslås å utgjøre 856 mrd. kroner i 203, som er en økning på 48 mrd. kroner, eller 5,9 pst., fra anslag på regnskap 202. Skatter på inntekt og formue er anslått til 252 mrd. kroner i 203, som er en økning på 4 mrd. kroner, eller 5,9 pst., fra anslag på regnskap 202. Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden i 203 er samlet anslått til 265 mrd. kroner. Det er en økning på 4 mrd. kroner, eller 5,4 pst., fra anslag på regnskap 202. Inntektene fra merverdiavgiften anslås til 236 mrd. kroner i 203. Det tilsvarer en økning på 7 mrd. kroner, eller 7,7 pst., fra anslag på regnskap 202. Deler av økningen i statens inntekter fra merverdiavgiften er knyttet til avviklingen av fritak for omsetning av tjenester til offentlige veg- og baneanlegg. Statens inntekter fra merverdiavgiften anslås å øke med 6 mrd. kroner i 203 som følge av avviklingen av vegfritaket. Øvrige særavgifter medregnet tollinntekter, er samlet anslått til 02 mrd. kroner i 203 som er en økning på 4 mrd. kroner, eller 3,6 pst., fra anslag på regnskap 202. Skatte- og avgiftsopplegget for 203 er nærmere omtalt i Prop. LS ( ) Skatter, avgifter og toll 203.

12 2 Prop. S Kommuneøkonomien Kommunesektoren har det overordnede ansvaret for sentrale velferdstjenester og skal levere tjenester av høy kvalitet, tilpasset innbyggernes og lokalmiljøets behov. Kommunesektorens aktiviteter finansieres i hovedsak med skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Sektoren mottar også øremerkede tilskudd over statsbudsjettet, og har i tillegg inntekter fra blant annet gebyrer og statlige tilskudd under momskompensasjonsordningen. Kommunesektorens inntekter utgjør om lag 8 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Regjeringens budsjettforslag for 203 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner i 203, eller,8 pst. Av den samlede veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i 202 i Revidert nasjonalbudsjett 202. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for fortsatt vekst i det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til tjenestetilbudet som veksten i frie inntekter gir grunnlag for, foreslås det enkelte særskilt prioriterte tiltak innenfor barnehage, barnevern, transport, skole, helse og omsorg..3 Forslag til vedtak De forslag til vedtak som legges fram i denne proposisjonen, er i de fleste tilfeller nærmere omtalt i Prop. S for de enkelte departementene. Enkelte bevilgninger blir bare omtalt i denne proposisjonen. Det gjelder blant annet bevilgningene til kap Tilfeldige utgifter og kap Tilfeldige inntekter, som omtales i avsnitt 3.9. Renter og avskrivninger fra statens forretningsdrift under kapitlene 549 og 5603 omtales i avsnitt 4.3. Overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland fastsettes slik at netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet overføres til fondet, og at statsbudsjettet gjøres opp i balanse (utenom lånetransaksjoner) etter tilbakeføringen fra fondet. Overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland, som er bevilget på kapitlene 2800 og 5800 i statsbudsjettet, omtales i avsnitt 4.4. Statsbudsjettets finansieringsbehov dekkes gjennom lån bevilget på kap. 5999, jf. avsnitt 4.5. Folketrygdens finansieringsbehov er nærmere omtalt i avsnitt Sammendrag av statsbudsjettet Tabell.3 gir et sammendrag av Saldert budsjett 202, anslag på regnskap 202 og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 203. Tabellen viser statsbudsjettets inntekter, utgifter og lånetransaksjoner. Hver del av budsjettet er inndelt i kategorier etter bevilgningsreglementets postinndeling. Statsbudsjettets inntekter er gruppert i fem kategorier, der skatter og avgifter fra Fastlands-Norge og petroleumsinntekter er de største. Utgiftene er inndelt i seks kategorier. De største utgiftskategoriene er overføringer til private, overføringer til kommunesektoren og driftsutgifter. Bevilgningstallene i tabell.3 er gruppert etter utgiftsart. Bevilgningene til de enkelte formålene kan derfor være fordelt på driftsutgifter, investeringer eller overføringer. For eksempel er ikke utgifter til administrasjon av bistand inkludert i posten bistand under utgiftsarten overføringer til private, men under driftsutgifter. På samme måte er utgifter til formål som veg eller jernbane fordelt mellom flere utgiftsarter. De ulike bevilgningene som er fordelt på forskjellige utgiftsarter, må derfor sees i sammenheng med bevilgninger til samme formål under andre utgiftsarter. Motsatt er det slik at tilskudd til statlige virksomheter på 50- og 70-poster budsjetteres som overføringer, selv om de benyttes til å finansiere statlige drifts- og investeringsutgifter. Tallene vil ikke alltid være direkte sammenlignbare mellom år. For eksempel vil utgiftene til kap Tilfeldige utgifter reduseres i anslag på regnskap 202 blant annet som følge av tilleggsbevilgninger til reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra. mai 202. Bevilgningene på andre områder er økt, og bevilgningen på kap reduseres tilsvarende. Tallene i tabell.3 er nærmere forklart i kapittel 4. I tillegg er anslagene for renteutgifter og dagpenger oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett 202. Renteutgiftene anslås nå å bli 0,5 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 202, mens dagpengene anslås å gå ned med 0,2 mrd. kroner. Utover dette er det i anslag på regnskap 202 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i andre halvår og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av bevilgningen til tilfeldige utgifter.

13 Prop. S 3 Tabell.3 Artsgruppering av statsbudsjettet Mill. kroner Inntekter Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge Skatt på formue og inntekt Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift Merverdiavgift Tobakksavgift Avgift på bil, bensin mv Avgift på alkohol Elektrisitetsavgift Avgift på mineralolje og mineralske produkter Tollinntekter Dokumentavgift Andre avgifter Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Inntekter av statens forretningsdrift Renter av statens kapital Avskrivninger Tilbakeføring av midler fra GIEK 9 2 Salg av eiendom og utstyr mv. Avsetning til investeringsformål Sum statens forretningsdrift Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Renter og aksjeutbytte Renter fra statsbankene Renter av kontantbeholdningen og andre fordringer Andre renteinntekter Aksjeutbytte, ekskl. utbytte fra Statoil ASA Sum renter og aksjeutbytte Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Andre inntekter Spilleoverskudd Norsk Tipping AS Rettsgebyr Inntekter under folketrygden

14 4 Prop. S Tabell.3 Artsgruppering fortsetter av statsbudsjettet Inntekter Mill. kroner Brønnøysundregistrene Statens innkrevingssentral Øvrige direktorater mv Tilfeldige inntekter Andre inntekter under departementene Sum andre inntekter Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Petroleumsinntekter SDØE, driftsresultat SDØE, andre inntekter SDØE, overføringer fra Statens petroleumsforsikringsfond Skatt og avgift på utvinning av petroleum Aksjeutbytte fra Statoil ASA Sum petroleumsinntekter Statsbudsjettets inntekter (utenom overføring fra Statens pensjonsfond utland og lånetransaksjoner) Mill. kroner Utgifter Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Driftsutgifter (postene 0-29) Forsvaret Statens pensjonskasse mv Departementene og Statsministerens kontor Barne- og ungdomstiltak Rettsvesen Kriminalomsorg Utlendingsdirektoratet Politi og påtalemyndighet Arbeids- og velferdsetaten Statens vegvesen Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon Øvrige direktorater m.m Statens forretningsdrift

15 Prop. S 5 Tabell.3 fortsetter Mill. kroner Utgifter Tilfeldige utgifter, inkludert statlig lønnsoppgjør mv Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Investeringer (postene 30-49) Statens petroleumsvirksomhet Forsvaret Riksveganlegg Jernbaneverket Statsbygg Bygg utenfor husleieordningen Øvrige direktorater mv Andre investeringsbevilgninger Sum investeringer Overføringer til andre statsregnskap (postene 50-59) Saldert budsjett 202 Anslag på regnskap 202 Gul bok 203 Høyere utdanning Forskning Avsetning til utdanningsstøtte Fond innen kultur, media, billedkunst Overføring til Energifondet Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen, fond Andre overføringer Sum overføring til andre statsregnskap Overføringer til kommunesektoren (postene 60-69) Saldert budsjett 202 Anslag på regnskap 202 Gul bok 203 Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner Bosetting av flyktninger, tiltak for innvandrere mv Ressurskrevende tjenester Tilskudd til nye omsorgsboliger, sykehjemsplasser og omsorgstjenester Tilskudd til regional utvikling Kompensasjon for merverdiavgift Andre tilskudd Sum overføring til kommunesektoren

16 6 Prop. S Tabell.3 fortsetter Utgifter Mill. kroner Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Overføringer til private (postene 70-89) Folketrygden, sykepenger Folketrygden, alderspensjoner Folketrygdens øvrige sosiale formål Folketrygden, helsetjenester Folketrygden, arbeidsliv Folketrygden, foreldrepenger Andre pensjoner Regionale helseforetak Barnetrygd Kontantstøtte Jordbruksavtalen Utviklingshjelp Kulturformål Sysselsettingstiltak Utdanningsstøtte Forskning Bolig, bomiljø og bygg Private skoler, folkehøgskoler og høgskoler Kjøp av transporttjenester EØS-finansieringsordningene Renter, innenlandsk statsgjeld Andre overføringer Sum overføring til private Statsbudsjettets utgifter (utenom overføring til Statens pensjonsfond utland og lånetransaksjoner)

17 Prop. S 7 Tabell.3 fortsetter Lånetransaksjoner Mill. kroner Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Tilbakebetalinger Statsbankene Salg av aksjer Andre tilbakebetalinger Sum tilbakebetalinger Saldert Anslag på budsjett regnskap Gul bok Utlån og avdrag Avdrag innenlandsk statsgjeld Lån mv. til statsbankene Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse, utlån Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging Andre lånetransaksjoner Sum utlån og avdrag Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov Kilde: Finansdepartementet

18 8 Prop. S Hovedprioriteringer i statsbudsjettet 2. Innledning Hovedmålet for Regjeringens økonomiske politikk er arbeid for alle og en rettferdig fordeling av goder og byrder. Budsjettforslaget for 203 bidrar til å videreutvikle de offentlige velferdsordningene, og til et arbeidsliv der alle kan delta. Samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres innenfor flere sektorer. Det legges til rette for et velfungerende næringsliv og økt verdiskaping i hele landet. Den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak føres videre. En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft de senere årene. Fra 2005 til 202 har inntektene i sektoren økt reelt med 6 mrd. kroner, eller 2,7 pst. per år. Halvparten av inntektsveksten har kommet som frie inntekter. Det legges opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner i 203, eller,8 pst. Dette er høyere enn intervallet som ble varslet i Kommuneproposisjonen 203. Av den samlede veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Regjeringen prioriterer et godt helsetilbud og omsorg for eldre. Sykehusenes økonomi foreslås styrket. Flere pasienter skal få behandling, og ventetidene skal reduseres. Arbeidet med å heve kvaliteten og sikkerheten for pasientene føres videre. Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i behandlingen av pasienter på vel 2 pst. neste år. Innen utgangen av 205 skal heldøgns omsorgsplasser bygges eller fornyes. For 203 foreslås det tilsagn til 750 nye heldøgns plasser. Regjeringen følger opp satsingen på dagtilbud til personer med demens. En trygg oppvekst og et godt utdanningstilbud er viktige mål for den norske velferdsstaten. Det foreslås økte bevilgninger til flere stillinger og økt kvalitet i det kommunale barnevernet. Regjeringen vil bidra til at det etableres god kontakt mellom far og barn i første leveår, og foreslår at fedrekvoten utvides med to uker til 4 uker fra. juli 203. Den samlede foreldrepengeperioden utvides like mye. Regjeringen vil fortsette satsingen på barnehager og foreslår å styrke barnehagesektoren med 764 mill. kroner i 203. Dette inkluderer nominelt uendret maksimalpris, økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager og kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagene. Grunnopplæringen foreslås styrket med til sammen 483 mill. kroner. Regjeringen foreslår en forsøksordning for å få flere lærere på ungdomstrinnet, samt å innføre valgfag på 9. trinn. Landets samfunnssikkerhet og beredskap skal bli bedre. 22. juli-kommisjonens rapport er viktig i Regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding med en helhetlig oppfølging av denne. Budsjettforslaget for 203 inneholder tiltak som kan knyttes til anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. Det legges opp til å etablere en prosjektorganisasjon i Politidirektoratet som skal følge opp de anbefalingene som gjelder politiet. Det foreslås bevilgninger til å oppgradere og vedlikeholde politihelikopteret og til planlegging av et beredskapssenter for politiet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og beredskapsdepartementet foreslås styrket. Regjeringen vil legge til rette for at nye redningshelikoptre skal kunne leveres som planlagt i perioden , med kontraktsinngåelse i 203. Vedlikehold av dagens redningshelikoptre styrkes og det foreslås bygging av ny helikopterhangar på Svalbard. Regjeringen vil også videreføre igangsatte tiltak og foreslår betydelige bevilgninger til arbeid med beredskap, særlig under Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Samferdselspolitikken skal gi et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Nasjonal transportplan (NTP) har en samlet planramme i perioden som er 00 mrd. kroner høyere enn i den forrige planen. Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under NTP foreslås økt med 3,4 mrd. kroner i 203. Dermed overoppfylles de økonomiske planrammene i NTP for perioden både for veg og jernbane. Samlet bevilges,5 mrd. kroner mer i perioden enn planlagt. Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak. Den nasjonale virkemiddelbruken forsterkes som varslet i klimamel

19 Prop. S 9 dingen. Blant tiltakene som foreslås er et nytt fond for klima og energi, CO 2 -håndtering, økt CO 2 avgift for petroleumsnæringen, omlegging av bilavgifter, styrket kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, tiltak mot avskoging i utviklingsland og sikring av naturmangfoldet. Regjeringen gjennomfører Kulturløftet med sikte på å nå målet om at pst. av statsbudsjettets utgifter skal benyttes til kulturformål innen 204. Høye boligpriser har gjort det vanskelig for mange å komme inn i boligmarkedet. I den nylig framlagte bygningsmeldingen ble det varslet forenklinger i regelverket for å fremme en mer effektiv byggeprosess. Regjeringen vil legge fram en egen proposisjon med forslag om å øke Husbankens låneramme fra 5 til 20 mrd. kroner i 202. Dette høye nivået videreføres i 203. Regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 203 er: kommuneøkonomi helse og omsorg barn og unge samfunnssikkerhet og beredskap samferdsel forskning og høyere utdanning et arbeidsliv for alle klima og miljø bistand kulturløftet en mer effektiv stat 2.2 Kommuneøkonomi Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne Regjeringen. Fra 2005 til 202 anslås realveksten i de samlede inntektene til kommunesektoren til om lag 6 mrd. kroner. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig realvekst på 2,7 pst. Om lag halvparten av inntektsveksten har kommet som frie inntekter. Inntektsveksten har vært en forutsetning for utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Den gjennomsnittlige aktivitetsveksten i kommunesektoren i perioden var på 2,8 pst. per år. I denne perioden økte sysselsettingen i kommunesektoren med nesten personer. Parallelt med sysselsettingsveksten har det vært en betydelig vekst i kommunesektorens investeringer. Kommunesektoren forvalter en betydelig del av samfunnets ressurser. De samlede inntektene utgjør om lag 8 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Rundt 9 pst. av de sysselsatte i landet er ansatt i kommunal sektor. For at innbyggerne skal kunne tilbys tjenester av høy kvalitet, er det viktig at kommunesektoren forvalter ressursene på best mulig måte. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene. I Kommuneproposisjonen 203 ble det signalisert en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra 202 til 203 på mellom 5¼ og 6 mrd. kroner. Det ble lagt opp til at mellom 4¾ og 5 mrd. kroner av denne veksten skulle komme som frie inntekter. Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner i 203, tilsvarende en realvekst på,8 pst. Regjeringens budsjettforslag innebærer dermed en realvekst i samlede inntekter som er høyere enn varslet i Kommuneproposisjonen 203. Av den samlede veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter, tilsvarende en realvekst på,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i 202 i Revidert nasjonalbudsjett 202. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for en fortsatt vekst i det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til tjenestetilbudet som veksten i frie inntekter gir grunnlag for, foreslås det enkelte særskilt prioriterte tiltak. Følgende kan tjene som eksempler. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med til sammen 435 mill. kroner for å dekke kommunenes merutgifter til nominell videreføring av maksimalpris i barnehage og til opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Øremerkede midler til det kommunale barnevernet foreslås økt med 205 mill. kroner i 203, i hovedsak til opprettelse av nye stillinger. Innen skolesektoren foreslår Regjeringen 57 mill. kroner til en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med flere lærere på ungdomstrinnet. Videre foreslås kommunenes rammetilskudd økt med 72 mill. kroner til kulturskole i skolefritidsordningen og 66 mill. kroner til valgfag for elever på 9. trinn. Regjeringen foreslår at det innenfor rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og transporttiltak i fylkene kan gis tilsagn om kompensasjon for renteutgifter knyttet til investeringer på hhv. og 2 mrd. kroner i 203. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene med 262 mill. kroner. Innenfor helse- og omsorgssektoren foreslår Regjeringen blant annet ytterligere 270 mill. kroner til videre oppbygging av et øyeblikkelig hjelptilbud i kommunal regi, å øke tilskuddet til dagaktivitetstilbud for personer med demens med 00

20 20 Prop. S mill. kroner og å gi investeringstilskudd til ytterligere 750 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 2.3 Helse og omsorg Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling. Krav om reduksjon i ventetider videreføres, og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres. Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på vel 2 pst. neste år. Samlet foreslås det 950 mill. kroner mer til drift sammenlignet med Saldert budsjett 202, herunder 00 mill. kroner til særskilt innsats for pasienter som venter på brystrekonstruksjon. Det foreslås i tillegg 40 mill. kroner i investeringslån til nytt sykehus ved Helse Finnmark, Kirkenes. Regjeringen vil gi tilskudd til bygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 205. For 203 foreslås det 88 mill. kroner til 750 nye heldøgns plasser, samtidig som det foreslås å øke maksimal anleggskostnad. Samlet øker tilsagnsrammen med 75 mill. kroner. Det foreslås å øke tilskuddet til kommunene for etablering av dagtilbud til personer med demens med 00 mill. kroner. Samhandlingsreformen ble satt i verk. januar 202 med et nytt lovverk og økonomiske virkemidler. Den nye fastlegeforskriften skal tre i kraft. januar 203. Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på 50 mill. kroner til flere legeårsverk i den kommunale allmennlegetjenesten og til å finansiere nye oppgaver og økt aktivitet som følger av forskriften. Bevilgningene til elektronisk samhandling foreslås økt med 90 mill. kroner. Til sammen foreslås det dermed å bevilge 40 mill. kroner mer til oppfølging av samhandlingsreformen. Regjeringen foreslår å bevilge 86 mill. kroner til forhåndsgodkjent refusjon for en gruppe blodfortynnende legemidler som reduserer risikoen for hjerneslag. Regjeringen la i juni fram Meld. St. 30 (20 202) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Som en oppfølging av stortingsmeldingen foreslår Regjeringen å bevilge 45 mill. kroner mer til forebyggingstiltak, kunnskapsutvikling, reduksjon av overdoser og økt innsats for barn og pårørende. Regjeringen foreslår også en bevilgningsøkning på 40 mill. kroner til tilbud om tannhelsekontroll hvert annet år for eldre over 75 år. Tiltaket skal tre i kraft fra. juli Barn og unge Barn skal vokse opp i trygge omgivelser og ha tilgang til et godt utdanningstilbud. Regjeringen prioriterer det kommunale barnevernet og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Det foreslås å øremerke ytterligere 205 mill. kroner til det kommunale barnevernet. Midlene skal i hovedsak brukes til stillinger i kommuner med særskilte behov og vil medvirke til å gi utsatte barn og unge riktig hjelp til riktig tid. For å redusere saksbehandlingstiden foreslås det å øke bevilgningen til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker med 20 mill. kroner. Flere behandlede saker i fylkesnemndene medfører økte utgifter til fri rettshjelp. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til fri rettshjelp med 20 mill. kroner. Regjeringen vil bidra til at det etableres god kontakt mellom far og barn i første leveår, og foreslår at fedrekvoten utvides med to uker til 4 uker fra. juli 203. Den samlede foreldrepengeperioden utvides like mye. Regjeringen vil fortsette satsingen på barnehager og foreslår en samlet styrking av barnehagesektoren på 764 mill. kroner i 203. Regjeringen har som mål at maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass skal være kroner, og vil videreføre maksimalprisen nominelt til dette målet er nådd. Nominell videreføring av maksimalprisen fra høsten 203 fører til økte utgifter på 273 mill. kroner. I tillegg kommer 63 mill. kroner til helårsvirkningen av nominell videreføring av maksimalprisen i 202. De ikke-kommunale barnehagene skal ha gode driftsvilkår. Fra 200 til 202 har Regjeringen økt minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 85 pst. til 92 pst. av det kommunale barnehager mottar. Andelen foreslås nå økt ytterligere til 94 pst. Inkludert helårseffekten av opptrappingen av minimumstilskuddet i 202, tilsvarer dette en bevilgningsøkning på 99 mill. kroner. For å dekke helårsvirkningen av den økte etterspørselen etter flere barnehageplasser som følge av omleggingen av kontantstøtten fra. august 202, foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 309 mill. kroner i 203. I tillegg foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 20 mill. kroner for å øke kompetansen til tilsatte i barnehagene. Regjeringen arbeider for en grunnopplæring av høy kvalitet, og foreslår en samlet styrking av grunnopplæringen på 483 mill. kroner. For at flere barn skal få et kulturskoletilbud, foreslås en bevilgning på 74 mill. kroner til innføring av én uketime med kulturskoleaktiviteter i SFO-tiden på barnetrinnet (.-4. trinn) fra høsten 203. For å gi god og tilpasset opplæring, mer praktisk og variert undervisning, samt å styrke de grunnleggende ferdighetene, foreslår Regjeringen å bevilge 57 mill. kroner til en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med flere lærere på ung

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015

NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 12. mai 2015 NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 1. Arbeid 2. Økonomiske hovedtall 3. Svak kommuneøkonomi svekker sysselsettingen 4. Skatt 5.

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer