Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS"

Transkript

1 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

2 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS inneholder formål, visjon, kjerneverdier og hovedmål for det nyopprettede museet. Planen tar utgangspunkt i avtaleverket som gjelder stiftelse av selskapet og konsolideringsavtalene med aksjonærene. Sammen danner disse grunnlaget for opprettelsen av Hedmark fylkesmuseum AS. Utover dette er samfunnsoppdraget for fylkesmuseet trukket opp i styringsdokumenter fra Storting og regjering. Strategisk plan vil, sammen med rammevilkårene angitt i årlige tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, Hedmark fylkeskommune og andre strategiske samarbeidspartnere, danne grunnlag for utforming av årsplaner og handlingsplaner. Denne første strategiske planen for Hedmark fylkesmuseum AS bærer preg av at organisasjonen er nyopprettet, samtidig som at hver av de åtte ulike museumsavdelingene har en lang historie som selvstendige enheter. Strategisk plan skal tydeliggjøre viktige veivalg og legge grunnlag for utvikling både av fylkesmuseet som fellesskap og de enkelte avdelingenes egenart. Formål Hedmark fylkesmuseum AS formål er definert i stiftelsesdokumentet av : Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning og forvaltning av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag og forvaltningsoppgaver i h.h.t. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med aksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samt drive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene, idet ethvert økonomisk resultat av virksomheten skal disponeres til selskapets formål. Hedmark fylkesmuseum AS er blant Norges største museer. Museet er tverrfaglig og skal drive dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling. Utgangspunktet vil både være museets store samling av materiell kultur, men museet skal også aktivt samle inn og formidle den immaterielle kulturarven. Visjon Kunnskap om fortida engasjement i samtida Fylkesmuseet skal gjennom fellesskapet gi styrke til avdelingenes arbeid med nyskaping og formidling og bevaringen av kultur-, natur- og kunsthistorien. Gjennom sin virksomhet skal fylkesmuseet vise at fortiden har betydning for dagens og framtidas samfunn, og framstå som en møteplass for alle. Museet skal være en synlig aktør som det tas hensyn til på nasjonalt og internasjonalt plan. Verdigrunnlag Hedmark fylkesmuseum AS har utpekt fire grunnleggende kjerneverdier som skal gjenspeiles i all vår virksomhet. Disse er: 1. Åpenhet Museet skal være åpent og tilgjengelig for alle brukergrupper. Vi skal oppmuntre til interne 1

3 meningsbrytninger og diskusjoner om viktige saker, men samtidig ha respekt for fattede beslutninger. 2. Troverdighet Museet skal i sin virksomhet etterstrebe troverdighet og så langt som mulig gi et autentisk bilde av kultur-, natur og kunsthistorien. 3. Engasjement Museet skal ivareta og skape engasjement i og utenfor organisasjonen. 4. Profesjonalitet Profesjonalitet og integritet skal prege utviklingen av samtlige funksjoner ved museet. Hedmark fylkesmuseum AS vektlegger at virksomheten og de ansattes handlinger skal være i samsvar med International Council of Museums (ICOMs) museumsetiske regelverk. Fylkesmuseet skal i planperioden utarbeide et eget etisk regelverk. Museet skal også forholde seg aktivt til andre internasjonale konvensjoner innenfor fagfelt som Norge har ratifisert. Fylkesmuseet skal i planperioden bygge opp institusjonens omdømme som et museum med åpenhet og troverdighet, med engasjerte og kompetente medarbeidere som formidler kunnskap og opplevelse. Samtidig skal det vektlegges å ivareta og styrke avdelingenes omdømme. Strategiske fokusområder Hedmark fylkesmuseum AS er et nytt museum med en lang historie. Denne spesielle situasjonen gjør at det overordnede hovedmålet for de kommende fire årene er å kartlegge status innenfor alle aspekter av virksomheten, for så å kunne legge planverk for samarbeid på områder som er overbyggende for alle museumsavdelingene. For å oppnå dette har fylkesmuseet i arbeidet med strategisk plan utpekt fem strategiske fokusområder: ORGANISASJON OG RESSURSER TEKNISK DRIFT OG VEDLIKEHOLD SAMLINGSFORVALTNING PUBLIKUM OG FORMIDLING FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON Bygningsvern og IT-utvikling er overgripende temaer som det er vanskelig å gi en helhetlig beskrivelse av innenfor kun et av punktene. Disse blir ivaretatt innenfor flere av de strategiske fokusområdene. Gode nettverk er en forutsetning for å lykkes innenfor alle de fem strategiske fokusområdene. Dette gjelder både internt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesmuseet skal være en aktiv nettverksbygger, samtidig som de ulike avdelingenes etablerte nettverk ivaretas. Museet ønsker å utvikle prosjektsamarbeid med regionale og nasjonale museer og forskningsinstitusjoner. Det vil være naturlig å etablere et nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Organisasjon og ressurser ORGANISASJON Hedmark fylkesmuseum AS skal til enhver tid ha en organisasjonsform som er tilpasset de 2

4 utfordringer man står overfor, og de mål som skal nås. Det skal arbeides systematisk med å etablere felles prosedyrer og rutiner for å oppnå arbeidsbesparende prosesser og forutsigbarhet innenfor all virksomhet. Den viktigste ressursen for enhver institusjon vil alltid være de ansatte med deres kunnskaper, kompetanse, ferdigheter og holdninger. Et godt arbeidsmiljø vil være essensielt for Hedmark fylkesmuseum AS måloppnåelse. Samtlige ansatte har derfor et felles ansvar for å være med på å skape et godt arbeidsmiljø. Alle medarbeidere skal behandles med respekt, verdighet og omsorg både fra ledere og kolleger. For at dette skal lykkes, må man samtidig fokusere på tydelig lederskap, god og gjensidig informasjon og lojalitet til rutiner og bestemmelser. Hedmark fylkesmuseum AS skal arbeide etter prinsippene om kvalitetsledelse i all virksomhet. Hedmark fylkesmuseum AS skal være en attraktiv arbeidsplass hvor det skal gis rom for faglig og personlig utvikling for alle ansatte. etablere en personalpolitisk visjon. være en aktiv IA-bedrift. utarbeide og implementere personalhåndbok og IK-håndbok som skal sørge for gode interne prosedyrer og bidra til prinsippene om kvalitetsledelse. i all sin virksomhet drive systematiske tiltak som sikrer at aktivitetene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen (HMS). IK-håndboken skal også beskrive tiltak som er rettet mot å utvikle og å opprettholde et godt psykososialt miljø i fylkesmuseet. etablere avviksrapporteringssystem, samt rutiner for håndtering av avvik slik at man oppnår forbedringer og får innspill til eventuelle nye rutiner. utarbeide et eget etisk regelverk. RESSURSER Hedmark fylkesmuseum AS er et museum med et stort spenn, både tematisk og over store geografiske avstander. Dette setter store krav til kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy og fleksibilitet i ressursbruken. I dag er få av avdelingene integrerte med felles IT-verktøy, og rutinene knyttet til elektronisk kommunikasjon er ofte personlige. Skal fylkesmuseet bli en velfungerende organisasjon, er det essensielt at det opprettes en felles IT-plattform. Dette er en forutsetning for at resterende utfordringer skal kunne håndteres. Hedmark fylkesmuseum AS skal preges av en sunn økonomi og god økonomiforvaltning. Stordriftsfordelene bør hentes ut på områder der dette er naturlig. Kompetansen i organisasjonen er god, og den bør også utnyttes til fellestenking. 3

5 Det skal etableres en felles teknisk og driftsmessig plattform for alle avdelinger. Dette skal ha førsteprioritet i alt planarbeid. Et gjennomgående prosjekt skal settes i gang i Det skal etableres nettverk for overgripende fagområder der vi kan utnytte hverandres kompetanse og ressurser. implementere IT-verktøy som en integrert del av museets prosesser og felles informasjonssystemer. utrede hvilke områder og praktiske løsninger som kan finnes for felles innkjøpsavtaler. Det er en målsetning å oppnå en innsparing på 20% i fylkesmuseets totale innkjøpskostnader. Teknisk drift og vedlikehold Hedmark fylkesmuseum AS forvalter store uteområder, mange driftsbygg og en stor mengde antikvariske bygninger, bygningsmiljøer og andre kulturhistoriske anlegg fra ca og fram til midten av 1900-tallet. I tillegg kommer ruiner og ruinkompleks fra middelalderens Hamar. Bygninger og anlegg er blitt innlemmet i museenes samlinger på ulikt faglig grunnlag, og mange har et stort vedlikeholdsmessig etterslep grunnet mangel på håndverkerstillinger og knappe ressurser. Vedlikehold av denne bygningsmassen er en stor utfordring, og det er et viktig mål for fylkesmuseet å styrke arbeidet med vedlikehold av hele bygningsmassen. De ulike vedlikeholdsoppgavene må løses i god dialog mellom ulike fagområder. Herunder kommer bygningsvern, restaurering, vedlikehold av bygninger og anlegg, vaktmesteroppgaver, utstillingsproduksjon, brannvern og sikring. De enkelte avdelingene driver i ulik grad et utadrettet kulturminnevern. Dette henger sammen med hvordan de forskjellige avdelingene tradisjonelt har definert sin oppgave i samfunnet og viktigheten av å innhente kunnskap om, dokumentere og formidle kulturminnene. Det skal gjennomføres en tilstandsundersøkelse av bygningsmassen og utearealene som grunnlag for videre prioriteringer, slik at det blir en langsiktig strategi i fornyelser og vedlikeholdsarbeid. Museet skal kartlegge hvordan vedlikeholdsarbeidet for antikvariske bygninger skal organiseres, slik at vedlikeholdssituasjonen forbedres. Det må avklares i hvilken grad avdelingene skal drive et utadrettet kulturminnevern. etablere et forum for spesialhåndverkere og teknisk ansatte for utveksling av kunnskap og kompetanseheving. Det er viktig at man bygger opp kulturvernfaglig kompetanse. utarbeide vedlikeholds- og sikringsplaner for alle anlegg. opprette en ressursbank for utlån av spesialverktøy, materiell som ikke brukes i den daglige driften, utstillingsmateriell m.m. ta stilling til hvordan kulturminnevernet håndteres, også sett i relasjon til at to av avdelingene har et ansvar innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. i samarbeid med nasjonale institusjoner vedlikeholde og videreutvikle spesialkompetansen innenfor muring og dokumentasjon som kreves for å bevare middelalderruinene 4

6 arbeide for at samtlige avdelinger skal ha funksjonelle lokaler som er tilpasset virksomheten og sikret på forsvarlig måte. i størst mulig grad ta hensyn til regelverket for universell utforming. Samlingsforvaltning Innenfor Hedmark fylkesmuseum AS finnes det store samlinger av kultur- og naturhistorisk materiale. Mye av dette oppbevares under ugunstige forhold som virker nedbrytende. Kun et fåtall av gjenstandene og arkivalia er registrert digitalt. Igjenfinning er ofte et problem, og derved også tilgjengeligheten og muligheten for å trekke materialet inn i formidlings- og forskningsarbeidet. Det må være en av fylkesmuseets fremste oppgaver å sikre at dette materialet forvaltes på en slik måte at ikke kildeverdien forringes eller går tapt. I perioden skal museet arbeide aktivt for å realisere planene om et fellesmagasin med netto bruksareal på ca m². Museet har et stort behov for nye lokaler for å sikre sine samlinger. Dersom det er mulig, vil bygget bli reist i massivtre og således være med å videreføre fylkets lange tradisjon i bruk av tre som bygningsmateriale. Immateriell kulturarv er satt opp som et spesielt satsningsområde innenfor UNESCO-konvensjonen, da det ansees at det trengs ekstraordinære tiltak for å bevare og dokumentere den. Innenfor ABMs nasjonale litteraturnettverk utarbeides det for tiden et grunnlag for felles retningslinjer for hvordan denne delen av kulturarven skal ivaretas innenfor samlingsforvaltning. Flere av fylkesmuseets avdelinger deltar i denne prosessen, og dette bør etter hvert innarbeides som en del av fylkesmuseets samlede samlingsforvaltning. Felles databaseverktøy og rutiner for registreringspraksis må på plass. Dette er en forutsetning for en god samlingsforvaltning. Det skal i perioden arbeides for å etablere et felles gjenstandsmagasin på Glomdalsmuseets område for Hedmark fylkesmuseum AS. Samtidig skal det vurderes nærmagasinløsninger for nord- og sør-fylket. gå igjennom sine samlinger og antikvarisk bygningsmasse med tanke på tilstandsvurdering, konserveringsbehov, registreringsnivå og eventuell avhending. utarbeide en samlingsforvaltningsplan for hele fylkesmuseet. Antikvarisk bygningsmasse og gjenstandssamling skal gjennomgås for vurdering av kildeverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. utarbeide en innsamlingsplan basert på de enkelte enhetenes satsningsområder. sikre best mulig håndtering av samlingene ved å styrke bevaringsfunksjonen. etablere et fagforum for samlingsforvaltningsarbeidet. utarbeide en plan for bevaring av den immaterielle kulturarven. Publikum og formidling Hedmark fylkesmuseum AS er et stort besøksmuseum som skal sørge for at museenes tilbud når ut til et størst mulig publikum. Museet skal formidle kultur-, natur- og kunsthistorie som er aktuell og 5

7 meningsfull for samfunnet i dag. Museumsavdelingene skal være en møteplass for alle, noe som innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper i våre museer, uavhengig av funksjonsevne, alder, etnisitet og nasjonalitet. Den store formidlingsutfordringen i avdelingene ligger i å utnytte potensialet i digital formidlingsteknologi, samtidig som man styrker den formidlingen som publikum får ved å oppsøke samlingene i avdelingene. Museumsavdelingene er i tillegg møteplasser og sosiale arenaer som forvalter og vedlikeholder noen av regionens største offentlige parkområder, med fri tilgang til unike friluftsmuseer og flotte naturog friluftsområder. Museets formidling skal være kunnskapsbasert, aktuell, skape innsikt og forståelse og gi refleksjon og opplevelse. Et forum for publikum/formidling skal etableres. Forumet skal blant annet videreutvikle eksisterende tilbud og initiere nye. produsere aktuelle utstillinger. Utstillingene skal blant annet gi de besøkende et grunnlag for refleksjon rundt endringene i vår egen historie. lage minimum en KOMMENTAR-utstilling hvert år. utarbeide langsiktige planer for basis- og temporære utstillinger. gjennomføre publikumsundersøkelser og utarbeide en strategi for å nå de ulike målgruppene. vektlegge primærmålgrupper som barn og unge (jf. FNs barnekonvensjoner). I de kommende årene vil også eldre være en gruppe det skal satses på. videreutvikle, fornye og kvalitetssikre eksisterende arrangement og produsere nye. styrke avdelingenes egen identitet og synliggjøre fellesskapet gjennom et grafisk profilprogram. utarbeide en nettstrategi for å styrke museet som kunnskapsformidler, samt tilgjengeliggjøre samlinger og anlegg for et bredere publikum. være med å utvikle reiselivsdestinasjonene, i tråd med den lokale og regionale organiseringen. utrede muligheter og konsekvenser for å opprette felles billettsystem og felles regelverk for billettsalg. legge vekt på samarbeidet med næringslivet. Ambisjonen er at dette samarbeidet skal gi økt verdiskaping i museet og den regionen museet er en del av. være en aktiv aktør inn i viktige nasjonale og internasjonale markeringer som ulike jubileumsår, ulike temaår og FN-markeringer. Forskning og kunnskapsproduksjon Forskning og økt forskningsaktivitet skal være en viktig del av museets arbeidsfelt og strategiske tenkning. Innenfor fylkesmuseet finnes en bred kompetanse innenfor arkeologi, historie, nyere tids kulturhistorie, musikk, naturhistorie og andre museumsfaglige områder. Gjennom forskning, dokumentasjon og annen kunnskapsutvikling vil vi få fram ny kunnskap om samlingene og om kultur-, 6

8 natur- og kunsthistorien i Hedmark. Dette skal ligge til grunn for å styrke museets kunnskapsbaserte formidling. Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser (jf. OECDs definisjon av forskning og utvikling). Det er stor variasjon i publikasjoner som utgis av de ulike avdelingene i museet. Noen har hovedfokus på periodika som årbøker og tidsskrifter, ofte med bidrag fra, eller i samarbeid med, lokale krefter som historielag og historieinteresserte enkeltpersoner. Andre avdelinger konsentrerer seg om monografier skrevet av museets ansatte eller på bestilling fra profesjonelle faglitterære forfattere. Det må vurderes hvordan museets samlede periodika skal håndteres i framtida. I dag ivaretas lokal forankring gjennom historielag og enkeltpersoners bidrag til periodika initiert fra den enkelte avdeling. Samtidig skal det vurderes å etablere en felles bok- og skriftserie for Hedmark fylkesmuseum AS. Det skal utarbeides en forskningsplan der forskningsoppgavene blir prioritert. Et forarbeid til denne planen skal være en kartlegging av forskningskompetansen og forskningens vilkår innenfor fylkesmuseet. Det skal etableres et forskningsråd som kan organisere forskningsvirksomheten, fellespublikasjoner og lede arbeidet med forskningsplanlegging. Behovet for eventuelt å opprette en stilling som forskningskoordinator må avklares. i løpet av planperioden utarbeide en strategi for å øke andelen ansatte med førstestillingskompetanse til hensiktsmessig nivå. legge til rette for at våre samlinger bedre skal kunne være utgangspunkt for forskning og kunnskapsproduksjon. opprette et forum for alle som har stillinger hvor forskning og forskningsfaglig aktivitet er en del av arbeidsoppgavene. tilrettelegge for en økning i antallet fagfellesvurderte akademiske/forskningsbaserte utgivelser. styrke og videreutvikle dokumentasjonsarbeidet og annen kunnskapsutvikling i avdelingene. være en aktiv kunnskapsleverandør om samfunnsaktuelle temaer opprette en eller flere publikasjonskanaler hvor museets forskningsarbeider og annen kunnskapsproduksjon kan nå ut til publikum. utvikle gode institusjonelle nettverk og samarbeide med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 7

9 Fakta om Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkesmuseum AS ble etablert , og fylkesmuseet har fra driftsansvaret for følgende museumsenheter i Hedmark: Domkirkeodden Glomdalsmuseet Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Nordøsterdalsmuseet Norsk Skogmuseum Norsk Utvandrermuseum Prøysenhuset Trysil/Engerdal Museum Hedmark fylkesmuseum AS har en samlet omsetning på 95 mill. kr. Det er i underkant av 130 årsverk, hvorav 105 fast ansatte. Harald Jacobsen er ansatt som administrerende direktør. Hedmark fylkesmuseum AS samlede besøkstall for museumsavdelingene er på nærmere besøkende hvert år. Hedmark fylkesmuseum AS samlinger består av ca gjenstander, ca. 500 antikvariske bygninger, store mengder arkivalia, flere titusen bøker og tidsskrifter, ca. 3,5 millioner fotografier og dokumentasjonsmateriale. Hedmark fylkesmuseums AS styre består per av styreleder Yngve Astrup, Elisabeth Grændsen, Line Alfarrustad, Axel Krogvig, Olav Aaraas, Laila Bækkevold og Håkon Tosterud. De to sistnevnte er representanter oppnevnt blant de ansatte. Strategisk plan ble vedtatt i styret den 9. desember Hedmark fylkesmuseum AS deltar i følgende nasjonale museumsnettverk: Arbeiderkultur Bergverksnettverket Byggnettverket Kvinnehistorie hovedansvarlig museum: Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Litteraturnettverket Magasin og Bevaring Minoriteter og kulturelt mangfold 8

10 Samtidsnettverket Skognettverket hovedansvarlig museum: Norsk Skogmuseum Kulturlandskapsnettverket - Kulturlandskapsnettverket Forum forhager Musikknettverket 9

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM?

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? Strategisk Plan 2012 2016 Draft 23 november 2011 1 FRA DIREKTØRENS PULT INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? 2.0

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO Innledning Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med ansvar for 65 % av landets naturhistoriske samlinger.

Detaljer

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig.

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. INNHOLD FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET... 1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Strategi for kultur og kulturarv

Strategi for kultur og kulturarv Strategi for kultur og kulturarv 1 2 Innhold Kulturfylket.no.... 4 Kapittel 1: Verdensarv i Telemark. Rjukan-Notodden industriarv... 6 Kapittel 2. Telemarkskanalen regionalpark... 9 Kapittel 3. Kultur....

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer