Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS"

Transkript

1 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

2 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS inneholder formål, visjon, kjerneverdier og hovedmål for det nyopprettede museet. Planen tar utgangspunkt i avtaleverket som gjelder stiftelse av selskapet og konsolideringsavtalene med aksjonærene. Sammen danner disse grunnlaget for opprettelsen av Hedmark fylkesmuseum AS. Utover dette er samfunnsoppdraget for fylkesmuseet trukket opp i styringsdokumenter fra Storting og regjering. Strategisk plan vil, sammen med rammevilkårene angitt i årlige tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, Hedmark fylkeskommune og andre strategiske samarbeidspartnere, danne grunnlag for utforming av årsplaner og handlingsplaner. Denne første strategiske planen for Hedmark fylkesmuseum AS bærer preg av at organisasjonen er nyopprettet, samtidig som at hver av de åtte ulike museumsavdelingene har en lang historie som selvstendige enheter. Strategisk plan skal tydeliggjøre viktige veivalg og legge grunnlag for utvikling både av fylkesmuseet som fellesskap og de enkelte avdelingenes egenart. Formål Hedmark fylkesmuseum AS formål er definert i stiftelsesdokumentet av : Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning og forvaltning av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag og forvaltningsoppgaver i h.h.t. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med aksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samt drive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene, idet ethvert økonomisk resultat av virksomheten skal disponeres til selskapets formål. Hedmark fylkesmuseum AS er blant Norges største museer. Museet er tverrfaglig og skal drive dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling. Utgangspunktet vil både være museets store samling av materiell kultur, men museet skal også aktivt samle inn og formidle den immaterielle kulturarven. Visjon Kunnskap om fortida engasjement i samtida Fylkesmuseet skal gjennom fellesskapet gi styrke til avdelingenes arbeid med nyskaping og formidling og bevaringen av kultur-, natur- og kunsthistorien. Gjennom sin virksomhet skal fylkesmuseet vise at fortiden har betydning for dagens og framtidas samfunn, og framstå som en møteplass for alle. Museet skal være en synlig aktør som det tas hensyn til på nasjonalt og internasjonalt plan. Verdigrunnlag Hedmark fylkesmuseum AS har utpekt fire grunnleggende kjerneverdier som skal gjenspeiles i all vår virksomhet. Disse er: 1. Åpenhet Museet skal være åpent og tilgjengelig for alle brukergrupper. Vi skal oppmuntre til interne 1

3 meningsbrytninger og diskusjoner om viktige saker, men samtidig ha respekt for fattede beslutninger. 2. Troverdighet Museet skal i sin virksomhet etterstrebe troverdighet og så langt som mulig gi et autentisk bilde av kultur-, natur og kunsthistorien. 3. Engasjement Museet skal ivareta og skape engasjement i og utenfor organisasjonen. 4. Profesjonalitet Profesjonalitet og integritet skal prege utviklingen av samtlige funksjoner ved museet. Hedmark fylkesmuseum AS vektlegger at virksomheten og de ansattes handlinger skal være i samsvar med International Council of Museums (ICOMs) museumsetiske regelverk. Fylkesmuseet skal i planperioden utarbeide et eget etisk regelverk. Museet skal også forholde seg aktivt til andre internasjonale konvensjoner innenfor fagfelt som Norge har ratifisert. Fylkesmuseet skal i planperioden bygge opp institusjonens omdømme som et museum med åpenhet og troverdighet, med engasjerte og kompetente medarbeidere som formidler kunnskap og opplevelse. Samtidig skal det vektlegges å ivareta og styrke avdelingenes omdømme. Strategiske fokusområder Hedmark fylkesmuseum AS er et nytt museum med en lang historie. Denne spesielle situasjonen gjør at det overordnede hovedmålet for de kommende fire årene er å kartlegge status innenfor alle aspekter av virksomheten, for så å kunne legge planverk for samarbeid på områder som er overbyggende for alle museumsavdelingene. For å oppnå dette har fylkesmuseet i arbeidet med strategisk plan utpekt fem strategiske fokusområder: ORGANISASJON OG RESSURSER TEKNISK DRIFT OG VEDLIKEHOLD SAMLINGSFORVALTNING PUBLIKUM OG FORMIDLING FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON Bygningsvern og IT-utvikling er overgripende temaer som det er vanskelig å gi en helhetlig beskrivelse av innenfor kun et av punktene. Disse blir ivaretatt innenfor flere av de strategiske fokusområdene. Gode nettverk er en forutsetning for å lykkes innenfor alle de fem strategiske fokusområdene. Dette gjelder både internt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesmuseet skal være en aktiv nettverksbygger, samtidig som de ulike avdelingenes etablerte nettverk ivaretas. Museet ønsker å utvikle prosjektsamarbeid med regionale og nasjonale museer og forskningsinstitusjoner. Det vil være naturlig å etablere et nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Organisasjon og ressurser ORGANISASJON Hedmark fylkesmuseum AS skal til enhver tid ha en organisasjonsform som er tilpasset de 2

4 utfordringer man står overfor, og de mål som skal nås. Det skal arbeides systematisk med å etablere felles prosedyrer og rutiner for å oppnå arbeidsbesparende prosesser og forutsigbarhet innenfor all virksomhet. Den viktigste ressursen for enhver institusjon vil alltid være de ansatte med deres kunnskaper, kompetanse, ferdigheter og holdninger. Et godt arbeidsmiljø vil være essensielt for Hedmark fylkesmuseum AS måloppnåelse. Samtlige ansatte har derfor et felles ansvar for å være med på å skape et godt arbeidsmiljø. Alle medarbeidere skal behandles med respekt, verdighet og omsorg både fra ledere og kolleger. For at dette skal lykkes, må man samtidig fokusere på tydelig lederskap, god og gjensidig informasjon og lojalitet til rutiner og bestemmelser. Hedmark fylkesmuseum AS skal arbeide etter prinsippene om kvalitetsledelse i all virksomhet. Hedmark fylkesmuseum AS skal være en attraktiv arbeidsplass hvor det skal gis rom for faglig og personlig utvikling for alle ansatte. etablere en personalpolitisk visjon. være en aktiv IA-bedrift. utarbeide og implementere personalhåndbok og IK-håndbok som skal sørge for gode interne prosedyrer og bidra til prinsippene om kvalitetsledelse. i all sin virksomhet drive systematiske tiltak som sikrer at aktivitetene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen (HMS). IK-håndboken skal også beskrive tiltak som er rettet mot å utvikle og å opprettholde et godt psykososialt miljø i fylkesmuseet. etablere avviksrapporteringssystem, samt rutiner for håndtering av avvik slik at man oppnår forbedringer og får innspill til eventuelle nye rutiner. utarbeide et eget etisk regelverk. RESSURSER Hedmark fylkesmuseum AS er et museum med et stort spenn, både tematisk og over store geografiske avstander. Dette setter store krav til kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy og fleksibilitet i ressursbruken. I dag er få av avdelingene integrerte med felles IT-verktøy, og rutinene knyttet til elektronisk kommunikasjon er ofte personlige. Skal fylkesmuseet bli en velfungerende organisasjon, er det essensielt at det opprettes en felles IT-plattform. Dette er en forutsetning for at resterende utfordringer skal kunne håndteres. Hedmark fylkesmuseum AS skal preges av en sunn økonomi og god økonomiforvaltning. Stordriftsfordelene bør hentes ut på områder der dette er naturlig. Kompetansen i organisasjonen er god, og den bør også utnyttes til fellestenking. 3

5 Det skal etableres en felles teknisk og driftsmessig plattform for alle avdelinger. Dette skal ha førsteprioritet i alt planarbeid. Et gjennomgående prosjekt skal settes i gang i Det skal etableres nettverk for overgripende fagområder der vi kan utnytte hverandres kompetanse og ressurser. implementere IT-verktøy som en integrert del av museets prosesser og felles informasjonssystemer. utrede hvilke områder og praktiske løsninger som kan finnes for felles innkjøpsavtaler. Det er en målsetning å oppnå en innsparing på 20% i fylkesmuseets totale innkjøpskostnader. Teknisk drift og vedlikehold Hedmark fylkesmuseum AS forvalter store uteområder, mange driftsbygg og en stor mengde antikvariske bygninger, bygningsmiljøer og andre kulturhistoriske anlegg fra ca og fram til midten av 1900-tallet. I tillegg kommer ruiner og ruinkompleks fra middelalderens Hamar. Bygninger og anlegg er blitt innlemmet i museenes samlinger på ulikt faglig grunnlag, og mange har et stort vedlikeholdsmessig etterslep grunnet mangel på håndverkerstillinger og knappe ressurser. Vedlikehold av denne bygningsmassen er en stor utfordring, og det er et viktig mål for fylkesmuseet å styrke arbeidet med vedlikehold av hele bygningsmassen. De ulike vedlikeholdsoppgavene må løses i god dialog mellom ulike fagområder. Herunder kommer bygningsvern, restaurering, vedlikehold av bygninger og anlegg, vaktmesteroppgaver, utstillingsproduksjon, brannvern og sikring. De enkelte avdelingene driver i ulik grad et utadrettet kulturminnevern. Dette henger sammen med hvordan de forskjellige avdelingene tradisjonelt har definert sin oppgave i samfunnet og viktigheten av å innhente kunnskap om, dokumentere og formidle kulturminnene. Det skal gjennomføres en tilstandsundersøkelse av bygningsmassen og utearealene som grunnlag for videre prioriteringer, slik at det blir en langsiktig strategi i fornyelser og vedlikeholdsarbeid. Museet skal kartlegge hvordan vedlikeholdsarbeidet for antikvariske bygninger skal organiseres, slik at vedlikeholdssituasjonen forbedres. Det må avklares i hvilken grad avdelingene skal drive et utadrettet kulturminnevern. etablere et forum for spesialhåndverkere og teknisk ansatte for utveksling av kunnskap og kompetanseheving. Det er viktig at man bygger opp kulturvernfaglig kompetanse. utarbeide vedlikeholds- og sikringsplaner for alle anlegg. opprette en ressursbank for utlån av spesialverktøy, materiell som ikke brukes i den daglige driften, utstillingsmateriell m.m. ta stilling til hvordan kulturminnevernet håndteres, også sett i relasjon til at to av avdelingene har et ansvar innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. i samarbeid med nasjonale institusjoner vedlikeholde og videreutvikle spesialkompetansen innenfor muring og dokumentasjon som kreves for å bevare middelalderruinene 4

6 arbeide for at samtlige avdelinger skal ha funksjonelle lokaler som er tilpasset virksomheten og sikret på forsvarlig måte. i størst mulig grad ta hensyn til regelverket for universell utforming. Samlingsforvaltning Innenfor Hedmark fylkesmuseum AS finnes det store samlinger av kultur- og naturhistorisk materiale. Mye av dette oppbevares under ugunstige forhold som virker nedbrytende. Kun et fåtall av gjenstandene og arkivalia er registrert digitalt. Igjenfinning er ofte et problem, og derved også tilgjengeligheten og muligheten for å trekke materialet inn i formidlings- og forskningsarbeidet. Det må være en av fylkesmuseets fremste oppgaver å sikre at dette materialet forvaltes på en slik måte at ikke kildeverdien forringes eller går tapt. I perioden skal museet arbeide aktivt for å realisere planene om et fellesmagasin med netto bruksareal på ca m². Museet har et stort behov for nye lokaler for å sikre sine samlinger. Dersom det er mulig, vil bygget bli reist i massivtre og således være med å videreføre fylkets lange tradisjon i bruk av tre som bygningsmateriale. Immateriell kulturarv er satt opp som et spesielt satsningsområde innenfor UNESCO-konvensjonen, da det ansees at det trengs ekstraordinære tiltak for å bevare og dokumentere den. Innenfor ABMs nasjonale litteraturnettverk utarbeides det for tiden et grunnlag for felles retningslinjer for hvordan denne delen av kulturarven skal ivaretas innenfor samlingsforvaltning. Flere av fylkesmuseets avdelinger deltar i denne prosessen, og dette bør etter hvert innarbeides som en del av fylkesmuseets samlede samlingsforvaltning. Felles databaseverktøy og rutiner for registreringspraksis må på plass. Dette er en forutsetning for en god samlingsforvaltning. Det skal i perioden arbeides for å etablere et felles gjenstandsmagasin på Glomdalsmuseets område for Hedmark fylkesmuseum AS. Samtidig skal det vurderes nærmagasinløsninger for nord- og sør-fylket. gå igjennom sine samlinger og antikvarisk bygningsmasse med tanke på tilstandsvurdering, konserveringsbehov, registreringsnivå og eventuell avhending. utarbeide en samlingsforvaltningsplan for hele fylkesmuseet. Antikvarisk bygningsmasse og gjenstandssamling skal gjennomgås for vurdering av kildeverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. utarbeide en innsamlingsplan basert på de enkelte enhetenes satsningsområder. sikre best mulig håndtering av samlingene ved å styrke bevaringsfunksjonen. etablere et fagforum for samlingsforvaltningsarbeidet. utarbeide en plan for bevaring av den immaterielle kulturarven. Publikum og formidling Hedmark fylkesmuseum AS er et stort besøksmuseum som skal sørge for at museenes tilbud når ut til et størst mulig publikum. Museet skal formidle kultur-, natur- og kunsthistorie som er aktuell og 5

7 meningsfull for samfunnet i dag. Museumsavdelingene skal være en møteplass for alle, noe som innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper i våre museer, uavhengig av funksjonsevne, alder, etnisitet og nasjonalitet. Den store formidlingsutfordringen i avdelingene ligger i å utnytte potensialet i digital formidlingsteknologi, samtidig som man styrker den formidlingen som publikum får ved å oppsøke samlingene i avdelingene. Museumsavdelingene er i tillegg møteplasser og sosiale arenaer som forvalter og vedlikeholder noen av regionens største offentlige parkområder, med fri tilgang til unike friluftsmuseer og flotte naturog friluftsområder. Museets formidling skal være kunnskapsbasert, aktuell, skape innsikt og forståelse og gi refleksjon og opplevelse. Et forum for publikum/formidling skal etableres. Forumet skal blant annet videreutvikle eksisterende tilbud og initiere nye. produsere aktuelle utstillinger. Utstillingene skal blant annet gi de besøkende et grunnlag for refleksjon rundt endringene i vår egen historie. lage minimum en KOMMENTAR-utstilling hvert år. utarbeide langsiktige planer for basis- og temporære utstillinger. gjennomføre publikumsundersøkelser og utarbeide en strategi for å nå de ulike målgruppene. vektlegge primærmålgrupper som barn og unge (jf. FNs barnekonvensjoner). I de kommende årene vil også eldre være en gruppe det skal satses på. videreutvikle, fornye og kvalitetssikre eksisterende arrangement og produsere nye. styrke avdelingenes egen identitet og synliggjøre fellesskapet gjennom et grafisk profilprogram. utarbeide en nettstrategi for å styrke museet som kunnskapsformidler, samt tilgjengeliggjøre samlinger og anlegg for et bredere publikum. være med å utvikle reiselivsdestinasjonene, i tråd med den lokale og regionale organiseringen. utrede muligheter og konsekvenser for å opprette felles billettsystem og felles regelverk for billettsalg. legge vekt på samarbeidet med næringslivet. Ambisjonen er at dette samarbeidet skal gi økt verdiskaping i museet og den regionen museet er en del av. være en aktiv aktør inn i viktige nasjonale og internasjonale markeringer som ulike jubileumsår, ulike temaår og FN-markeringer. Forskning og kunnskapsproduksjon Forskning og økt forskningsaktivitet skal være en viktig del av museets arbeidsfelt og strategiske tenkning. Innenfor fylkesmuseet finnes en bred kompetanse innenfor arkeologi, historie, nyere tids kulturhistorie, musikk, naturhistorie og andre museumsfaglige områder. Gjennom forskning, dokumentasjon og annen kunnskapsutvikling vil vi få fram ny kunnskap om samlingene og om kultur-, 6

8 natur- og kunsthistorien i Hedmark. Dette skal ligge til grunn for å styrke museets kunnskapsbaserte formidling. Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser (jf. OECDs definisjon av forskning og utvikling). Det er stor variasjon i publikasjoner som utgis av de ulike avdelingene i museet. Noen har hovedfokus på periodika som årbøker og tidsskrifter, ofte med bidrag fra, eller i samarbeid med, lokale krefter som historielag og historieinteresserte enkeltpersoner. Andre avdelinger konsentrerer seg om monografier skrevet av museets ansatte eller på bestilling fra profesjonelle faglitterære forfattere. Det må vurderes hvordan museets samlede periodika skal håndteres i framtida. I dag ivaretas lokal forankring gjennom historielag og enkeltpersoners bidrag til periodika initiert fra den enkelte avdeling. Samtidig skal det vurderes å etablere en felles bok- og skriftserie for Hedmark fylkesmuseum AS. Det skal utarbeides en forskningsplan der forskningsoppgavene blir prioritert. Et forarbeid til denne planen skal være en kartlegging av forskningskompetansen og forskningens vilkår innenfor fylkesmuseet. Det skal etableres et forskningsråd som kan organisere forskningsvirksomheten, fellespublikasjoner og lede arbeidet med forskningsplanlegging. Behovet for eventuelt å opprette en stilling som forskningskoordinator må avklares. i løpet av planperioden utarbeide en strategi for å øke andelen ansatte med førstestillingskompetanse til hensiktsmessig nivå. legge til rette for at våre samlinger bedre skal kunne være utgangspunkt for forskning og kunnskapsproduksjon. opprette et forum for alle som har stillinger hvor forskning og forskningsfaglig aktivitet er en del av arbeidsoppgavene. tilrettelegge for en økning i antallet fagfellesvurderte akademiske/forskningsbaserte utgivelser. styrke og videreutvikle dokumentasjonsarbeidet og annen kunnskapsutvikling i avdelingene. være en aktiv kunnskapsleverandør om samfunnsaktuelle temaer opprette en eller flere publikasjonskanaler hvor museets forskningsarbeider og annen kunnskapsproduksjon kan nå ut til publikum. utvikle gode institusjonelle nettverk og samarbeide med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 7

9 Fakta om Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkesmuseum AS ble etablert , og fylkesmuseet har fra driftsansvaret for følgende museumsenheter i Hedmark: Domkirkeodden Glomdalsmuseet Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Nordøsterdalsmuseet Norsk Skogmuseum Norsk Utvandrermuseum Prøysenhuset Trysil/Engerdal Museum Hedmark fylkesmuseum AS har en samlet omsetning på 95 mill. kr. Det er i underkant av 130 årsverk, hvorav 105 fast ansatte. Harald Jacobsen er ansatt som administrerende direktør. Hedmark fylkesmuseum AS samlede besøkstall for museumsavdelingene er på nærmere besøkende hvert år. Hedmark fylkesmuseum AS samlinger består av ca gjenstander, ca. 500 antikvariske bygninger, store mengder arkivalia, flere titusen bøker og tidsskrifter, ca. 3,5 millioner fotografier og dokumentasjonsmateriale. Hedmark fylkesmuseums AS styre består per av styreleder Yngve Astrup, Elisabeth Grændsen, Line Alfarrustad, Axel Krogvig, Olav Aaraas, Laila Bækkevold og Håkon Tosterud. De to sistnevnte er representanter oppnevnt blant de ansatte. Strategisk plan ble vedtatt i styret den 9. desember Hedmark fylkesmuseum AS deltar i følgende nasjonale museumsnettverk: Arbeiderkultur Bergverksnettverket Byggnettverket Kvinnehistorie hovedansvarlig museum: Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Litteraturnettverket Magasin og Bevaring Minoriteter og kulturelt mangfold 8

10 Samtidsnettverket Skognettverket hovedansvarlig museum: Norsk Skogmuseum Kulturlandskapsnettverket - Kulturlandskapsnettverket Forum forhager Musikknettverket 9

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE 1. Avtalens bakgrunn og formål Denne avtale skal erstatte tidligere inngått konsolideringsavtale

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen Forskning sett fra museumslederens synsvinkel Ivar Roger Hansen 27.10.15 Pax Forlag 2009 Alle museer skal forske. Kompetanse er avgjørende. Kompetanse må vedlikeholdes og utvikles. Ikke alle ansatte på

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS

H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS P L A N F O R F O R S K N I N G O G K U N N S K APSPRODUKSJON H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS Forskning er en systematisk, kreativ virksomhet som utføres med sikte på å oppnå ny kunnskap. Forskningen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 26.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan 2017-2021

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Bakgrunn Dokument nr. 3:9 (2002-2003):

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer