Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS"

Transkript

1 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

2 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS inneholder formål, visjon, kjerneverdier og hovedmål for det nyopprettede museet. Planen tar utgangspunkt i avtaleverket som gjelder stiftelse av selskapet og konsolideringsavtalene med aksjonærene. Sammen danner disse grunnlaget for opprettelsen av Hedmark fylkesmuseum AS. Utover dette er samfunnsoppdraget for fylkesmuseet trukket opp i styringsdokumenter fra Storting og regjering. Strategisk plan vil, sammen med rammevilkårene angitt i årlige tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, Hedmark fylkeskommune og andre strategiske samarbeidspartnere, danne grunnlag for utforming av årsplaner og handlingsplaner. Denne første strategiske planen for Hedmark fylkesmuseum AS bærer preg av at organisasjonen er nyopprettet, samtidig som at hver av de åtte ulike museumsavdelingene har en lang historie som selvstendige enheter. Strategisk plan skal tydeliggjøre viktige veivalg og legge grunnlag for utvikling både av fylkesmuseet som fellesskap og de enkelte avdelingenes egenart. Formål Hedmark fylkesmuseum AS formål er definert i stiftelsesdokumentet av : Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning og forvaltning av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag og forvaltningsoppgaver i h.h.t. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med aksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samt drive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene, idet ethvert økonomisk resultat av virksomheten skal disponeres til selskapets formål. Hedmark fylkesmuseum AS er blant Norges største museer. Museet er tverrfaglig og skal drive dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling. Utgangspunktet vil både være museets store samling av materiell kultur, men museet skal også aktivt samle inn og formidle den immaterielle kulturarven. Visjon Kunnskap om fortida engasjement i samtida Fylkesmuseet skal gjennom fellesskapet gi styrke til avdelingenes arbeid med nyskaping og formidling og bevaringen av kultur-, natur- og kunsthistorien. Gjennom sin virksomhet skal fylkesmuseet vise at fortiden har betydning for dagens og framtidas samfunn, og framstå som en møteplass for alle. Museet skal være en synlig aktør som det tas hensyn til på nasjonalt og internasjonalt plan. Verdigrunnlag Hedmark fylkesmuseum AS har utpekt fire grunnleggende kjerneverdier som skal gjenspeiles i all vår virksomhet. Disse er: 1. Åpenhet Museet skal være åpent og tilgjengelig for alle brukergrupper. Vi skal oppmuntre til interne 1

3 meningsbrytninger og diskusjoner om viktige saker, men samtidig ha respekt for fattede beslutninger. 2. Troverdighet Museet skal i sin virksomhet etterstrebe troverdighet og så langt som mulig gi et autentisk bilde av kultur-, natur og kunsthistorien. 3. Engasjement Museet skal ivareta og skape engasjement i og utenfor organisasjonen. 4. Profesjonalitet Profesjonalitet og integritet skal prege utviklingen av samtlige funksjoner ved museet. Hedmark fylkesmuseum AS vektlegger at virksomheten og de ansattes handlinger skal være i samsvar med International Council of Museums (ICOMs) museumsetiske regelverk. Fylkesmuseet skal i planperioden utarbeide et eget etisk regelverk. Museet skal også forholde seg aktivt til andre internasjonale konvensjoner innenfor fagfelt som Norge har ratifisert. Fylkesmuseet skal i planperioden bygge opp institusjonens omdømme som et museum med åpenhet og troverdighet, med engasjerte og kompetente medarbeidere som formidler kunnskap og opplevelse. Samtidig skal det vektlegges å ivareta og styrke avdelingenes omdømme. Strategiske fokusområder Hedmark fylkesmuseum AS er et nytt museum med en lang historie. Denne spesielle situasjonen gjør at det overordnede hovedmålet for de kommende fire årene er å kartlegge status innenfor alle aspekter av virksomheten, for så å kunne legge planverk for samarbeid på områder som er overbyggende for alle museumsavdelingene. For å oppnå dette har fylkesmuseet i arbeidet med strategisk plan utpekt fem strategiske fokusområder: ORGANISASJON OG RESSURSER TEKNISK DRIFT OG VEDLIKEHOLD SAMLINGSFORVALTNING PUBLIKUM OG FORMIDLING FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON Bygningsvern og IT-utvikling er overgripende temaer som det er vanskelig å gi en helhetlig beskrivelse av innenfor kun et av punktene. Disse blir ivaretatt innenfor flere av de strategiske fokusområdene. Gode nettverk er en forutsetning for å lykkes innenfor alle de fem strategiske fokusområdene. Dette gjelder både internt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesmuseet skal være en aktiv nettverksbygger, samtidig som de ulike avdelingenes etablerte nettverk ivaretas. Museet ønsker å utvikle prosjektsamarbeid med regionale og nasjonale museer og forskningsinstitusjoner. Det vil være naturlig å etablere et nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Organisasjon og ressurser ORGANISASJON Hedmark fylkesmuseum AS skal til enhver tid ha en organisasjonsform som er tilpasset de 2

4 utfordringer man står overfor, og de mål som skal nås. Det skal arbeides systematisk med å etablere felles prosedyrer og rutiner for å oppnå arbeidsbesparende prosesser og forutsigbarhet innenfor all virksomhet. Den viktigste ressursen for enhver institusjon vil alltid være de ansatte med deres kunnskaper, kompetanse, ferdigheter og holdninger. Et godt arbeidsmiljø vil være essensielt for Hedmark fylkesmuseum AS måloppnåelse. Samtlige ansatte har derfor et felles ansvar for å være med på å skape et godt arbeidsmiljø. Alle medarbeidere skal behandles med respekt, verdighet og omsorg både fra ledere og kolleger. For at dette skal lykkes, må man samtidig fokusere på tydelig lederskap, god og gjensidig informasjon og lojalitet til rutiner og bestemmelser. Hedmark fylkesmuseum AS skal arbeide etter prinsippene om kvalitetsledelse i all virksomhet. Hedmark fylkesmuseum AS skal være en attraktiv arbeidsplass hvor det skal gis rom for faglig og personlig utvikling for alle ansatte. etablere en personalpolitisk visjon. være en aktiv IA-bedrift. utarbeide og implementere personalhåndbok og IK-håndbok som skal sørge for gode interne prosedyrer og bidra til prinsippene om kvalitetsledelse. i all sin virksomhet drive systematiske tiltak som sikrer at aktivitetene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen (HMS). IK-håndboken skal også beskrive tiltak som er rettet mot å utvikle og å opprettholde et godt psykososialt miljø i fylkesmuseet. etablere avviksrapporteringssystem, samt rutiner for håndtering av avvik slik at man oppnår forbedringer og får innspill til eventuelle nye rutiner. utarbeide et eget etisk regelverk. RESSURSER Hedmark fylkesmuseum AS er et museum med et stort spenn, både tematisk og over store geografiske avstander. Dette setter store krav til kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy og fleksibilitet i ressursbruken. I dag er få av avdelingene integrerte med felles IT-verktøy, og rutinene knyttet til elektronisk kommunikasjon er ofte personlige. Skal fylkesmuseet bli en velfungerende organisasjon, er det essensielt at det opprettes en felles IT-plattform. Dette er en forutsetning for at resterende utfordringer skal kunne håndteres. Hedmark fylkesmuseum AS skal preges av en sunn økonomi og god økonomiforvaltning. Stordriftsfordelene bør hentes ut på områder der dette er naturlig. Kompetansen i organisasjonen er god, og den bør også utnyttes til fellestenking. 3

5 Det skal etableres en felles teknisk og driftsmessig plattform for alle avdelinger. Dette skal ha førsteprioritet i alt planarbeid. Et gjennomgående prosjekt skal settes i gang i Det skal etableres nettverk for overgripende fagområder der vi kan utnytte hverandres kompetanse og ressurser. implementere IT-verktøy som en integrert del av museets prosesser og felles informasjonssystemer. utrede hvilke områder og praktiske løsninger som kan finnes for felles innkjøpsavtaler. Det er en målsetning å oppnå en innsparing på 20% i fylkesmuseets totale innkjøpskostnader. Teknisk drift og vedlikehold Hedmark fylkesmuseum AS forvalter store uteområder, mange driftsbygg og en stor mengde antikvariske bygninger, bygningsmiljøer og andre kulturhistoriske anlegg fra ca og fram til midten av 1900-tallet. I tillegg kommer ruiner og ruinkompleks fra middelalderens Hamar. Bygninger og anlegg er blitt innlemmet i museenes samlinger på ulikt faglig grunnlag, og mange har et stort vedlikeholdsmessig etterslep grunnet mangel på håndverkerstillinger og knappe ressurser. Vedlikehold av denne bygningsmassen er en stor utfordring, og det er et viktig mål for fylkesmuseet å styrke arbeidet med vedlikehold av hele bygningsmassen. De ulike vedlikeholdsoppgavene må løses i god dialog mellom ulike fagområder. Herunder kommer bygningsvern, restaurering, vedlikehold av bygninger og anlegg, vaktmesteroppgaver, utstillingsproduksjon, brannvern og sikring. De enkelte avdelingene driver i ulik grad et utadrettet kulturminnevern. Dette henger sammen med hvordan de forskjellige avdelingene tradisjonelt har definert sin oppgave i samfunnet og viktigheten av å innhente kunnskap om, dokumentere og formidle kulturminnene. Det skal gjennomføres en tilstandsundersøkelse av bygningsmassen og utearealene som grunnlag for videre prioriteringer, slik at det blir en langsiktig strategi i fornyelser og vedlikeholdsarbeid. Museet skal kartlegge hvordan vedlikeholdsarbeidet for antikvariske bygninger skal organiseres, slik at vedlikeholdssituasjonen forbedres. Det må avklares i hvilken grad avdelingene skal drive et utadrettet kulturminnevern. etablere et forum for spesialhåndverkere og teknisk ansatte for utveksling av kunnskap og kompetanseheving. Det er viktig at man bygger opp kulturvernfaglig kompetanse. utarbeide vedlikeholds- og sikringsplaner for alle anlegg. opprette en ressursbank for utlån av spesialverktøy, materiell som ikke brukes i den daglige driften, utstillingsmateriell m.m. ta stilling til hvordan kulturminnevernet håndteres, også sett i relasjon til at to av avdelingene har et ansvar innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. i samarbeid med nasjonale institusjoner vedlikeholde og videreutvikle spesialkompetansen innenfor muring og dokumentasjon som kreves for å bevare middelalderruinene 4

6 arbeide for at samtlige avdelinger skal ha funksjonelle lokaler som er tilpasset virksomheten og sikret på forsvarlig måte. i størst mulig grad ta hensyn til regelverket for universell utforming. Samlingsforvaltning Innenfor Hedmark fylkesmuseum AS finnes det store samlinger av kultur- og naturhistorisk materiale. Mye av dette oppbevares under ugunstige forhold som virker nedbrytende. Kun et fåtall av gjenstandene og arkivalia er registrert digitalt. Igjenfinning er ofte et problem, og derved også tilgjengeligheten og muligheten for å trekke materialet inn i formidlings- og forskningsarbeidet. Det må være en av fylkesmuseets fremste oppgaver å sikre at dette materialet forvaltes på en slik måte at ikke kildeverdien forringes eller går tapt. I perioden skal museet arbeide aktivt for å realisere planene om et fellesmagasin med netto bruksareal på ca m². Museet har et stort behov for nye lokaler for å sikre sine samlinger. Dersom det er mulig, vil bygget bli reist i massivtre og således være med å videreføre fylkets lange tradisjon i bruk av tre som bygningsmateriale. Immateriell kulturarv er satt opp som et spesielt satsningsområde innenfor UNESCO-konvensjonen, da det ansees at det trengs ekstraordinære tiltak for å bevare og dokumentere den. Innenfor ABMs nasjonale litteraturnettverk utarbeides det for tiden et grunnlag for felles retningslinjer for hvordan denne delen av kulturarven skal ivaretas innenfor samlingsforvaltning. Flere av fylkesmuseets avdelinger deltar i denne prosessen, og dette bør etter hvert innarbeides som en del av fylkesmuseets samlede samlingsforvaltning. Felles databaseverktøy og rutiner for registreringspraksis må på plass. Dette er en forutsetning for en god samlingsforvaltning. Det skal i perioden arbeides for å etablere et felles gjenstandsmagasin på Glomdalsmuseets område for Hedmark fylkesmuseum AS. Samtidig skal det vurderes nærmagasinløsninger for nord- og sør-fylket. gå igjennom sine samlinger og antikvarisk bygningsmasse med tanke på tilstandsvurdering, konserveringsbehov, registreringsnivå og eventuell avhending. utarbeide en samlingsforvaltningsplan for hele fylkesmuseet. Antikvarisk bygningsmasse og gjenstandssamling skal gjennomgås for vurdering av kildeverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. utarbeide en innsamlingsplan basert på de enkelte enhetenes satsningsområder. sikre best mulig håndtering av samlingene ved å styrke bevaringsfunksjonen. etablere et fagforum for samlingsforvaltningsarbeidet. utarbeide en plan for bevaring av den immaterielle kulturarven. Publikum og formidling Hedmark fylkesmuseum AS er et stort besøksmuseum som skal sørge for at museenes tilbud når ut til et størst mulig publikum. Museet skal formidle kultur-, natur- og kunsthistorie som er aktuell og 5

7 meningsfull for samfunnet i dag. Museumsavdelingene skal være en møteplass for alle, noe som innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper i våre museer, uavhengig av funksjonsevne, alder, etnisitet og nasjonalitet. Den store formidlingsutfordringen i avdelingene ligger i å utnytte potensialet i digital formidlingsteknologi, samtidig som man styrker den formidlingen som publikum får ved å oppsøke samlingene i avdelingene. Museumsavdelingene er i tillegg møteplasser og sosiale arenaer som forvalter og vedlikeholder noen av regionens største offentlige parkområder, med fri tilgang til unike friluftsmuseer og flotte naturog friluftsområder. Museets formidling skal være kunnskapsbasert, aktuell, skape innsikt og forståelse og gi refleksjon og opplevelse. Et forum for publikum/formidling skal etableres. Forumet skal blant annet videreutvikle eksisterende tilbud og initiere nye. produsere aktuelle utstillinger. Utstillingene skal blant annet gi de besøkende et grunnlag for refleksjon rundt endringene i vår egen historie. lage minimum en KOMMENTAR-utstilling hvert år. utarbeide langsiktige planer for basis- og temporære utstillinger. gjennomføre publikumsundersøkelser og utarbeide en strategi for å nå de ulike målgruppene. vektlegge primærmålgrupper som barn og unge (jf. FNs barnekonvensjoner). I de kommende årene vil også eldre være en gruppe det skal satses på. videreutvikle, fornye og kvalitetssikre eksisterende arrangement og produsere nye. styrke avdelingenes egen identitet og synliggjøre fellesskapet gjennom et grafisk profilprogram. utarbeide en nettstrategi for å styrke museet som kunnskapsformidler, samt tilgjengeliggjøre samlinger og anlegg for et bredere publikum. være med å utvikle reiselivsdestinasjonene, i tråd med den lokale og regionale organiseringen. utrede muligheter og konsekvenser for å opprette felles billettsystem og felles regelverk for billettsalg. legge vekt på samarbeidet med næringslivet. Ambisjonen er at dette samarbeidet skal gi økt verdiskaping i museet og den regionen museet er en del av. være en aktiv aktør inn i viktige nasjonale og internasjonale markeringer som ulike jubileumsår, ulike temaår og FN-markeringer. Forskning og kunnskapsproduksjon Forskning og økt forskningsaktivitet skal være en viktig del av museets arbeidsfelt og strategiske tenkning. Innenfor fylkesmuseet finnes en bred kompetanse innenfor arkeologi, historie, nyere tids kulturhistorie, musikk, naturhistorie og andre museumsfaglige områder. Gjennom forskning, dokumentasjon og annen kunnskapsutvikling vil vi få fram ny kunnskap om samlingene og om kultur-, 6

8 natur- og kunsthistorien i Hedmark. Dette skal ligge til grunn for å styrke museets kunnskapsbaserte formidling. Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser (jf. OECDs definisjon av forskning og utvikling). Det er stor variasjon i publikasjoner som utgis av de ulike avdelingene i museet. Noen har hovedfokus på periodika som årbøker og tidsskrifter, ofte med bidrag fra, eller i samarbeid med, lokale krefter som historielag og historieinteresserte enkeltpersoner. Andre avdelinger konsentrerer seg om monografier skrevet av museets ansatte eller på bestilling fra profesjonelle faglitterære forfattere. Det må vurderes hvordan museets samlede periodika skal håndteres i framtida. I dag ivaretas lokal forankring gjennom historielag og enkeltpersoners bidrag til periodika initiert fra den enkelte avdeling. Samtidig skal det vurderes å etablere en felles bok- og skriftserie for Hedmark fylkesmuseum AS. Det skal utarbeides en forskningsplan der forskningsoppgavene blir prioritert. Et forarbeid til denne planen skal være en kartlegging av forskningskompetansen og forskningens vilkår innenfor fylkesmuseet. Det skal etableres et forskningsråd som kan organisere forskningsvirksomheten, fellespublikasjoner og lede arbeidet med forskningsplanlegging. Behovet for eventuelt å opprette en stilling som forskningskoordinator må avklares. i løpet av planperioden utarbeide en strategi for å øke andelen ansatte med førstestillingskompetanse til hensiktsmessig nivå. legge til rette for at våre samlinger bedre skal kunne være utgangspunkt for forskning og kunnskapsproduksjon. opprette et forum for alle som har stillinger hvor forskning og forskningsfaglig aktivitet er en del av arbeidsoppgavene. tilrettelegge for en økning i antallet fagfellesvurderte akademiske/forskningsbaserte utgivelser. styrke og videreutvikle dokumentasjonsarbeidet og annen kunnskapsutvikling i avdelingene. være en aktiv kunnskapsleverandør om samfunnsaktuelle temaer opprette en eller flere publikasjonskanaler hvor museets forskningsarbeider og annen kunnskapsproduksjon kan nå ut til publikum. utvikle gode institusjonelle nettverk og samarbeide med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 7

9 Fakta om Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkesmuseum AS ble etablert , og fylkesmuseet har fra driftsansvaret for følgende museumsenheter i Hedmark: Domkirkeodden Glomdalsmuseet Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Nordøsterdalsmuseet Norsk Skogmuseum Norsk Utvandrermuseum Prøysenhuset Trysil/Engerdal Museum Hedmark fylkesmuseum AS har en samlet omsetning på 95 mill. kr. Det er i underkant av 130 årsverk, hvorav 105 fast ansatte. Harald Jacobsen er ansatt som administrerende direktør. Hedmark fylkesmuseum AS samlede besøkstall for museumsavdelingene er på nærmere besøkende hvert år. Hedmark fylkesmuseum AS samlinger består av ca gjenstander, ca. 500 antikvariske bygninger, store mengder arkivalia, flere titusen bøker og tidsskrifter, ca. 3,5 millioner fotografier og dokumentasjonsmateriale. Hedmark fylkesmuseums AS styre består per av styreleder Yngve Astrup, Elisabeth Grændsen, Line Alfarrustad, Axel Krogvig, Olav Aaraas, Laila Bækkevold og Håkon Tosterud. De to sistnevnte er representanter oppnevnt blant de ansatte. Strategisk plan ble vedtatt i styret den 9. desember Hedmark fylkesmuseum AS deltar i følgende nasjonale museumsnettverk: Arbeiderkultur Bergverksnettverket Byggnettverket Kvinnehistorie hovedansvarlig museum: Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Litteraturnettverket Magasin og Bevaring Minoriteter og kulturelt mangfold 8

10 Samtidsnettverket Skognettverket hovedansvarlig museum: Norsk Skogmuseum Kulturlandskapsnettverket - Kulturlandskapsnettverket Forum forhager Musikknettverket 9

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS

H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS P L A N F O R F O R S K N I N G O G K U N N S K APSPRODUKSJON H E D M A R K F Y L K E S M U S E U M AS Forskning er en systematisk, kreativ virksomhet som utføres med sikte på å oppnå ny kunnskap. Forskningen

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning

Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning Sigmund Grønmo Forskningspolitisk seminar Forskerforbundet Oslo 5. november 2008 Eksempler på ulike samarbeidsrelasjoner for universitetene Samarbeidsaktører

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer