Rådmannens innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innledning"

Transkript

1 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at Asker kommune har hatt et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Det har vært et overordnet mål å opprettholde et økonomisk handlingsrom og frigjøre ressurser til prioriterte områder. Selv om 2011 har vært et turbulent år, med tap på finansforvaltningen, fikk Asker kommune også dette året et positivt netto driftsresultat. Nytt styringssystem med fokus på balansert målstyring som styringsverktøy ble implementert fra I handlingsprogrammet for 2011 ble det vedtatt totalt 79 måleindikatorer fordelt på ett gjennomgående og fem unike målekart for tjenesteområdene. Årsrapporten for 2011 er tilpasset dette og er således annerledes i oppbyggingen enn tidligere årsrapporter. Lokaldemokrati Sentralt i styringsdialogen mellom de folkevalgte og administrasjonen står arbeidet med kommuneplanen, handlingsprogrammet og alle enkeltsaker som legges frem for politisk behandling. Rådmannen opplever at dialogen mellom folkevalgte og administrasjon er god og har bidratt til klare styringssignaler å arbeide etter. Kommunestyret behandlet til sammen 136 saker i Formannskapet behandlet 217 saker. I tillegg til de tre fagkomiteene Oppvekst, Helse og omsorg og Teknisk, kultur og fritid, har også Asker kommune en rekke politiske råd og utvalg. Det ble i 2011 gjennomført kommuneog fylkestingsvalg. Etter valget ble det foretatt noen endringer i den politiske utvalgsstrukturen i Asker kommune. Noen mindre utvalg ble lagt ned, økonomi og eierutvalget ble slått sammen til utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring og plan og næringsutvalget endret navn til utvalg for plan, samferdsel og næring. Brukermedvirkning Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av kommunens tjenestetilbud. Ved hver virksomhet i kommunen er det etablert brukerråd som rådgivende organer for virksomhetslederne. Brukerrådene utgjør dermed også sentrale organer for medvirkning og representasjon. Brukerundersøkelsene er en del av grunnlaget for måling av resultater gjennom balansert målstyring, og inngår i målekartene. I 2011 har det vært gjennomført totalt 24 brukerundersøkelser innenfor tilnærmet alle virksomheter, samt elevundersøkelser blant elevene i grunnskolen. Det ble også gjennomført en innbyggerundersøkelse i 2011 og en nærmiljøkonferanse i Landøyasonen. For å sikre særskilte gruppers medvirkning i de politiske beslutningsprosessene er det etablert politiske råd og utvalg som skal ivareta disse gruppenes interesser. Asker kommune har tre slike kommunale råd, Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Innvandrerrådet. 1

2 I tillegg har en rekke foreninger og lag organisert seg i paraplyorganisasjoner eller såkalte fellesråd. Disse ivaretar medlemmenes felles interesser overfor kommunen og andre aktører, og er dermed sentrale organer for medvirkning og representasjon. Tjenesteutvikling I handlingsprogrammet for og i budsjettet for 2011 var det i driftsbudsjettet lagt opp til både styrking og videreføring av prioriterte tiltak innenfor tjenesteområdene. Det ble tilført midler til økt kvalitet i barnehage og skole, til gratis leksehjelp og til å øke lærertettheten i grunnskolen. Barne- og familieenheten ble etablert som egen virksomhet fra Enheten skal samordne tjenester og tiltak for barn og unge slik at hjelp og støtte gis i en helhetlig tiltakskjede nær tjenestemottakeren. For å avhjelpe situasjonen med for lav kapasitet innenfor eldreomsorgen inntil de nye plassene står klare på Gullhella og Nesbru i 2014/2015, ble det etablert 14 midlertidige plasser ved GodtHaab i Bærum i Videre vedtok kommunestyret å kjøpe Søndre Borgen sykehjem og å etablere totalt 56 nye plasser der i løpet av Asker kommune deltar i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram og etablerte i 2011 en programorganisasjon for å lede det interne arbeidet. Arbeidet skal bidra til utarbeidelsen av en boligsosial handlingsplan og et helhetlig boligsosialt arbeid i Asker kommune var frivillighetens år. Asker kommune legger til rette for frivillighet på mange ulike måter. Hasselbakken frivilighetssentral ble ferdigstilt i 2011, og det ble etablert en egen stilling som frivillighetskoordinator. Spesielle satsingsområder Læring og fornyelse er begreper som preger mye av de spesielle satsingsområdene for Asker kommune i Kompetansesenteret ble besluttet videreutviklet til Asker kommunes Kunnskapssenter som skal bidra til å ivareta helhet og samordning av kompetanseutvikling i Asker kommune. I 2011 ble det etablert et eget lederutviklingsprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI. I alt 247 ledere deltar i programmet, som hadde oppstart våren 2011 og som ferdigstilles høsten I 2011 ble det etablert en egen forsknings-, opplærings- og utviklingsenhet (FOU-enhet) i Helse og omsorg. Enheten skal bidra til å samordne utviklings- og opplæringsaktivitetene innenfor tjenestene i Helse og omsorg, og bidra til effektiv ressursutnyttelse og kompetanseutvikling ved å utnytte kunnskap og erfaringer på tvers. Andre spesielle satsingsområder i 2011 har foruten implementering av gjennomgående målekart for Asker kommune og individuelle målekart for tjenesteområdene, vært implementeringen av ISO om samfunnsansvar og utarbeidelse av Asker kommunes anskaffelsesstrategi. Økonomisk drift og investeringer Asker kommune fikk et netto driftsresultat for 2011 på 90,8 mill kroner eller 2,7 prosent. Resultatet for tjenesteområdene viser at driften har vært under god kontroll og at planlagte aktiviteter har vært gjennomført i henhold til vedtatte budsjettrammer. Det ble gjennomført betydelige investeringer i Asker kommune i 2011, totalt ble det investert for 555 mill kroner. Av større investeringsprosjekter kan nevnes: Bondi skole, kontorer ved Askertun, Bondiparken flyktningeboliger, pumpestasjon og VA anlegg Søndre Nesøya, ny gang- og sykkelvei langs Semsveien og Gamle Drammensvei, ny gangbro over Bondivann, garderober, tribuner og kunstgress Føyka stadion og diverse VAR investeringer. 2

3 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning Årsberetningen Økonomiske resultater Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Resultater for tjenesteområdene Investeringer Balansen Økonomiske perspektiver for HP-perioden Pågående rettstvister Etisk standard Likestilling Tiltak for å hindre diskriminering Revisors beretning Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Styring Styringssystemet Styringsverktøy Internkontroll og kvalitetsledelse Eierstyring Fokusområde Samfunn Måloppnåelse Befolkningsutvikling Arealplanlegging Tettstedsutvikling Næringsutvikling Miljø Fokusområde Medvirkning Måloppnåelse Råd og utvalg for medvirkning Kommune- og fylkestingsvalget Fokusområde Brukere Måloppnåelse Brukerdialog Fokusområde Medarbeidere Måloppnåelse Medarbeiderundersøkelsen

4 8.3 Utvikling i sykefraværet Medvirkning og medbestemmelse Kompetanse Livsfasepolitikk Alderssammensetning Årsverksutvikling Tariffoppgjør og lønn Fokusområde Økonomi Måloppnåelse Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Fokusområde Læring og fornyelse Måloppnåelse Kompetanseutvikling Forskning og utvikling Velferdsteknologi Kvalitetsledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Sentrale utfordringer Økonomi Tjenesteområde Oppvekst Sentrale utfordringer Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Helse og omsorg Sentrale utfordringer Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Sentrale utfordringer Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi Tjenesteområde Teknikk og miljø Sentrale utfordringer Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi

5 16 Tjenesteområde Eiendom Sentrale utfordringer Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi

6 1 Årsberetningen Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Det vises for øvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at Asker kommune har hatt et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Budsjettdebattene har vært preget av et overordnet mål om å opprettholde det økonomiske handlingsrommet som kommunen har opparbeidet seg siste to år. Resultatet for 2011 viser at driften på tjenesteområdene er under god kontroll, og at planlagte aktiviteter gjennomføres i henhold til vedtatte budsjettrammer. Tjenesteområdene viser samlet et mindreforbruk på 17,6 mill kroner. Når det gjelder finansforvaltningen har 2011 vært et turbulent år, med til dels store svingninger fra måned til måned. Resultatet endte med et akkumulert tap på 34,9 mill kroner i DRIFTSREGNSKAP 2011 tall i 1000 kr Regnskap Reg. budsjett Avvik Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Økonomiske resultater Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 90,8 mill kroner, noe som er 48,3 mill kroner dårligere enn budsjettert. I prosent av driftsinntektene er dette et netto driftsresultat på 2,7 prosent. Det er anbefalt at netto driftsresultat ligger på 3-5 prosent av driftsinntektene. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2010 og 2009 et netto driftsresultat på henholdsvis 7,5 prosent og 9,1 prosent. Svikten i finansinntekter er hovedårsaken til at netto driftsresultat er svakere enn budsjettert. I tillegg har det vært noe høyere gjennomsnittlig rentenivå i 2011 enn budsjettert. Kommunens låneportefølje har blitt restrukturert med henblikk på å konvertere en større andel lån til fastrentelån. Dette gir bedre forutsigbarhet og lavere risiko, men kan bidra til noe høyere renteutgifter på kort sikt. Netto driftsresultatet uten effekten av avkastning på langsiktig likviditet ligger på 3,4 prosent. Negativ avkastning fra energifondet isolert sett var på 27,4 mill kroner. På grunn av manglende positiv avkastning er årets avsetning til realverdifond i sin helhet dekket fra bufferfondet. Avsetning til realverdifondet er beregnet i forhold til konsumprisindeksen på 0,15 prosent (15. desember 2010 til 15. desember 2011). 6

7 1.2 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2011 Kommunens driftsinntekter økte med 9,5 prosent fra 2010 til 2011, mens driftsutgiftene økte med 9,7 prosent i samme periode. Til sammenligning økte driftsinntektene 5,7 prosent og driftsutgiftene med 4,2 prosent i Skatt- og rammetilskudd (frie inntekter) ble til sammen på 2,5 mrd kroner og det er 66,7 mill kroner (2,7 prosent) høyere enn regulert budsjett. Skatt- og rammetilskudd økte med hele 509 mill kroner fra 2010 til 2011, og dette skyldes at barnehagene fra og med 2011 ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Skatteinngangen isolert økte med 1,1 prosent fra 2010 til Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 152,2 prosent mot 145,6 prosent i 2010, og dette innebærer en økt skatteutjevning for Asker kommune. Finansutgiftene økte med 43,3 mill kroner fra 2010 til Justert for tap på finansforvaltningen på 34,9 mill kroner har rente- og avdragsutgiftene isolert sett økt med 8,4 mill kroner. Betalte avdrag på 98,9 mill kroner er innenfor regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. Finansinntektene ble redusert fra 147,9 mill kroner i 2010 til 38 mill kroner i Reduksjonen skyldes i sin helhet manglende avkastning på kommunens langsiktige kapital til forvaltning. Lønn og sosiale utgifter, korrigert for sykelønnsrefusjoner, økte med 13,2 prosent fra 2010 til På grunn av at hovedoppgjøret for 2010 hadde mange virkningstidstidspunkter for iverksettelse ble det et etterslep på pensjonsbelastningene. Pensjonsutgiftene i 2011 ble således vesentlig høyere på grunn av underrapportering i Det har i tillegg vært en økning i både bruken av overtid og timelønn, samt at antall årsverk har økt med 6,2 prosent fra 30. desember 2010 til 30. desember Resultater for tjenesteområdene Samlet mindreforbruk på tjenesteområdene var i 2011 på 17,6 mill kroner. Innenfor dette resultatet er det enkelte større forskjeller mellom tjenesteområdene og virksomhetene. Mindreforbruket innen administrasjon og ledelse skyldes i all hovedsak et etterslep i planlagte ansettelser. Merforbruket innen helse og omsorg ansees ikke som vesentlig og det kan synes som om tilførte nye budsjettmidler i 2010, videreført i 2011, har vært tilstrekkelig. Mindreforbruket på Eiendom er hovedsakelig knyttet til forsinkelser på planlagte utbedringsarbeider. Tjenesteområdenes resultater er nærmere kommentert i årsrapporten. Tjenesteområde Mer / Tall i 1000 kr mindreforbruk Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid 886 Teknikk og miljø Eiendom Sum tjenesteområdene Det er avsatt betydelig beløp til fond og som dermed overføres til driftsregnskapet påfølgende år. Avsetningene føres som utgifter i regnskapet for 2011, og knytter seg blant annet til ubrukte øremerkede tilskudd. Tabellen viser overført beløp per tjenesteområde. 7

8 Tjenesteområde Avsetning Tall i 1000 kr til fond Administrasjon og ledelse 1454 Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom 24 Sum tjenesteområdene Innenfor oppvekst er det hovedsakelig ubrukt øremerket statstilskudd og kompetansemidler til barnehager som avsettes til fond. I tillegg avsettes det øremerket statstilskudd til voksenopplæringen som skal benyttes over en tre-årsperiode. Innenfor grunnskolen avsettes øremerkede tilskudd til lærerbøker, demoskoler, pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving. Innenfor helse og omsorg er hoveddelen av det overførte beløpet knyttet til sosialavdelingen (ubrukte tilskudd fra Husbanken). Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i 2011, eksklusive sentrale føringer. Tjenesteområdenes andel av brutto driftsutgifter Kultur, frivillighet og fritid 5 % Teknikk og miljø 9 % Eiendom 6 % Adm og ledelse 6 % Helse og omsorg 32 % Oppvekst 42 % 1.4 Investeringer Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 555,5 mill kroner. Dette er 173 mill kroner lavere enn regulert budsjett. Etterslepet i gjennomføringen av investeringer er redusert i Det er likevel mange prosjekt som ikke er igangsatt eller som ligger etter opprinnelig fremdriftsplan. Utlånene har vært betydelig lavere enn budsjettert. Salgsinntekter og tilskudd viser en merinntekt på 42,9 mill kroner. Dette skyldes hovedsakelig avvikling av Asker eiendomsutvikling AS som var budsjettert gjennomført først i 2012, samt mersalg av eiendom. Mottatte tilskudd har på sin side vært lavere enn budsjettert. Etterslep i investeringer har medført lavere inntekter knyttet til merverdiavgiftskompensasjon. Dette har igjen ført til lavere overføring fra drift til investering enn budsjettert. 8

9 Mindreforbruk og merinntekter har ført til mindre bruk av lån og fond enn budsjettert. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. 1.5 Balansen Balansen Tall i 1000 kr Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,6 mrd kroner i Det meste av dette er bundet opp i anleggsobligasjoner holdt til forfall og i energifondets midler, og er således ikke likvide. Ubrukte lånemidler er redusert fra 92 mill kroner i 2010 til 58 mill kroner i Arbeidskapitalen korrigert for energifond, anleggsobligasjoner holdt til forfall og ubrukte lånemidler er 284 mill kroner eller 8,3 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er noe lavt i forhold til generelle måltall som antyder prosent. En anser imidlertid at plassering i anleggsobligasjoner holdt til forfall sammen med noen dagers trekk på kassekreditt gir bedre avkastning enn om midlene plasseres i bank. Likviditeten anses å være på et akseptabelt nivå. Egenkapitalen har økt med 228 mill kroner fra 2010 til Fondsmidlene utgjør 1,541 mrd kroner, en økning på 103 mill kroner fra Av fondsmidlene utgjør energifondene 1,149 mrd kroner, mens 126,6 mill kroner er bundne fondsmidler. Den langsiktige gjelden har økt med 169,4 mill kroner fra Kommunens pensjonsforpliktelse er redusert med 33 mill kroner så økningen skyldes i sin helhet at nye låneopptak er høyere enn nedbetalte avdrag. Av kommunens låneportefølje på 3,450 mrd kroner, er 62 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av 2011 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 4,17 prosent. 1.6 Økonomiske perspektiver for HP-perioden I Statsbudsjettet for 2012 har Regjeringen lagt opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 mrd kroner, hvorav 3,75 mrd kroner er frie inntekter. Lønns- og prisvekst kommer i tillegg til denne økningen. Lønns- og prisvekst for kommunesektoren er anslått til 3,25 prosent, hvorav lønnsveksten er anslått til 4 prosent. I 2012 overføres 5,6 mrd kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene knyttet til samhandlingsreformen og overføringen av oppgaver til kommunene. For Asker kommune utgjør overføringen ca 60 mill kroner. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for økonomisk handlingsfrihet og utviklingen av tjenestetilbudet. Asker kommune har en høyere vekst i frie inntekter enn landsgjennomsnittet, og skatteinntektene ligger på 145,5 prosent av dette. Ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet er det lagt til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 8,7 prosent i 2012, for perioden

10 2015 er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst på 4,8 prosent per år. Prognoser utarbeidet av KS viser at kommunesektoren vil få en utgiftsvekst som overstiger inntektsveksten og som vil gi et begrenset handlingsrom i tiden fremover. Kommunesektorens utfordringer ligger i økte demografikostnader med økt antall eldre og økt arbeidsinnvandring, økt gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked og finansiering av statlige reformer. I tillegg øker etterspørselen og behovet for offentlige tjenester. I dette perspektivet er Askers utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til større økonomisk handlingsrom. 1.7 Pågående rettstvister BPA Nesøya AS har stevnet Asker kommune for voldgiftsretten med et krav pålydende 13,7 mill kroner. Av dette beløpet er 2,1 mill kroner betalt i Resterende beløp er omstridt. 1.8 Etisk standard Asker kommune følger regelverket for offentlige anskaffelser og stiller obligatoriske og tilpassede krav til leverandører og leveranser. Krav til ryddighet i økonomiske forhold, fungerende kvalitetssystemer og internkontroll, etterlevelse av HMS regelverk og tiltak mot sosial dumping er eksempler på slike krav. Ny anskaffelsesstrategi for Asker kommune ble vedtatt i 2011 og denne skal bidra til at kommunens etiske retningslinjer blir ivaretatt i alle anskaffelsesprosesser. Asker kommune tilstreber også å holde en høy etisk standard i sine finansplasseringer. Kommunens forvaltning er underlagt de samme etiske retningslinjer som gjelder for Statens Pensjonsfond utland. ISO-standard Samfunnsansvar ble implementert som en veiledende standard i Asker kommune i Likestilling Det var i utgangen av ,77 årsverk kvinner og 683,87 årsverk menn. Prosentandel kvinner var 75,93 prosent og for menn 24,07 prosent. Sett opp mot tidligere år er forholdstallene stabile. Som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen. Gjennomsnittstall for kommunesektoren som helhet er ca. 77 prosent kvinner og 23 prosent menn.ordeling mellom kvinner og menn på kommunenivå: Kvinner 75,30 % 75,60 % 75,93 % Menn 24,70 % 24,40 % 24,07 % Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % *Tabellen viser andel årsverk, ikke med i utvalget er ansatte i fødselspermisjon, hel ulønnet permisjon, lærlinger og timelønnede. Kilde: HRM kommunens lønns- og personalsystem Menn innenfor tjenesteområdet oppvekst er fortsatt et prioritert område. Andelen menn totalt innenfor tjenesteområdet oppvekst gikk likevel litt ned fra ca. 20 prosent i 2010 til 19,2 prosent i Nedgang i andel menn i skole/sfo gikk ned fra 23,79 prosent i 2010 til 22,4 prosent, og i barnehagene fra 13,32 prosent i til 12,84 prosent i Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå: Kvinner 62,00 % 65,52 % 65,50 % Menn 38,00 % 34,48 % 34,50 % Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % *Tall for 2010 inkl. konstituerte virksomhetsledere. Kilde: HRM kommunens lønns- og personalsystem 10

11 Fordeling mellom kvinner og menn på rådmannens ledergruppe: 2011 Kvinner 50,00 % Menn 50,00 % Totalt 100,00 % *Rådmann og kommunerevisor er ikke med i tallmaterialet. Kilde: HRM kommunens lønns- og personalsystem 1.10 Tiltak for å hindre diskriminering Asker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet, slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan bidra til utvikling og nyskapning. Asker kommune har utarbeidet egen rapport om likestilling. Asker Lars Bjerke Rådmann 11

12 2 Revisors beretning

13 13 Årsrapport 2011 Asker kommune

14 14 Årsrapport 2011 Asker kommune

15 3 Organisering 3.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ, og behandlet i 2011 totalt 136 saker. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandlet i 2011 totalt 217 saker. Asker kommune har videre tre komiteer som er saksforberedende organer til kommunestyret. Komiteene har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir innstillinger i saker som avgjøres av kommunestyret. Komité Oppvekst behandlet i 2011 totalt 41 saker, komité Helse og omsorg behandlet 35 saker, og komité Teknisk, kultur og fritid behandlet til sammen 30 saker. Det ble i 2011 foretatt noen endringer i den politiske strukturen i Asker kommune, jf. sak 50/11 som ble behandlet av kommunestyret 24. mai Endringene innebærer blant annet at landbruksutvalget, boligutvalget, kontaktutvalget, barnevernutvalget og kontrollutvalget for alkoholsaker ble lagt ned som utvalg. Videre endret plan- og næringsutvalget navn til Utvalg for plan, samferdsel og næring, mens økonomiutvalget og eierutvalget ble slått sammen til Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring. Det ble samtidig vedtatt nye reglementer for alle politiske organer og utvalg. Spørsmålet om hvorvidt innvandrerrådet skulle videreføres i ny valgperiode ble vurdert i forbindelse med valgkomiteens arbeid etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunestyret vedtok 8. november 2011 (sak 101/11) å videreføre innvandrerrådet med samme medlemmer og mandat som tidligere. 15

16 Samtidig ble det vedtatt at innvandrerrådets arbeidsform og mandat skal evalueres etter utløpet av Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ledergruppe består av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Disse har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Ved utgangen av 2011 var det 58 virksomheter i Asker kommune. Kommunens oppgaver er inndelt i seks tjenesteområder som gjenspeiler komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner består av avdelingene Forvaltning og utvikling, Økonomiavdelingen og HRavdelingen. I tillegg inngår Servicetorgenheten inkludert IKTavdelingen, Politisk sekretariat og Internservice. 16

17 4 Styring 4.1 Styringssystemet Kommunestyret vedtok 22. juni 2010 sak om revidering av styringssystemet i Asker kommune (sak 52/10), og nytt styringssystem ble implementert fra Revideringen innebærer videreutvikling av balansert målstyring som styringsverktøy, herunder utvikling av målekart. Revideringen innebærer videre etablering av et fireårshjul som viser når i kommunestyreperioden de ulike planprosessene foregår, og at det sikres en sterkere sammenheng i kommunens plandokumenter fra kommuneplanen til handlingsprogrammet og virksomhetsplanene. Plansystemet og årshjulet utgjør de to hovedelementene i styringssystemet. Plansystemet Det kommunale plansystemet er bygget opp på følgende måte: Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres hvert fjerde år. Kommunestyret behandlet 21. juni 2011 (sak 126/11) skisse til kommunal planstrategi for Asker kommune Planstrategien setter fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling av kommunen, og gir dermed viktige føringer for kommuneplanarbeidet. Endelig versjon av planstrategien behandles av kommunestyret våren Handlingsprogrammet inneholder strategiske mål og økonomiske rammer for kommende fireårsperiode, samt budsjett for kommende år. Når kommunestyret har vedtatt handlingsprogrammet, følges dette opp 17

18 gjennom de enkelte virksomheters virksomhetsplaner. Årshjulet Som en del av styringssystemet gjennomføres det hvert år en rekke prosesser og aktiviteter. Disse er satt inn i et årshjul som viser når på året de ulike prosessene foregår. Enkelte aktiviteter finner bare sted hvert fjerde år, og kommunen har derfor i tillegg et fireårshjul. Alle ledelsesprosessene er bygget opp rundt de fire elementene Planlegge Utføre Følge opp Forbedre, og utgjør dermed et viktig verktøy for læring og fornyelse. 4.2 Styringsverktøy Asker kommune benytter flere styringsverktøy for å støtte opp under ledelse av virksomheten. De mest sentrale styringsverktøyene er: Balansert målstyring (BMS) Felles ledelsessystem AskerDialogen samt god styring og oppfølging av kommunens virksomheter. BMS er basert på tydelige mål og systematisk måling av resultater over tid, og er dermed et viktig verktøy for å sikre kontinuerlig læring og forbedring. Balansert målstyring Balansert målstyring (BMS) er et styrings- og rapporteringsverktøy som skal sikre politisk styring og kontroll, 18

19 Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram totalt 79 mål fordelt på følgende målekart: Felles gjennomgående målekart for Asker kommune Unikt målekart for tjenesteområde Oppvekst Unikt målekart for tjenesteområde Helse og omsorg Unikt målekart for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart for tjenesteområde Teknikk og miljø Unikt målekart for tjenesteområde Eiendomsforvaltning Felles ledelsessystem og AskerDialogen Asker kommune har et gjennomgående felles system for kvalitetsledelse som er ISO-sertifisert på standardene kvalitetsledelse (9001), ytre miljø (14001) og informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard. Felles ledelsessystem følges opp gjennom Ledelsens gjennomgang både på virksomhetsnivå og kommunenivå. I tillegg følges forbedringsprosessene opp gjennom de årlige interne og eksterne revisjonene. Avviks- og forbedringssystemet AskerDialogen ivaretar kontinuerlige forbedringer. Avvik, forbedringsforslag og positive tiltak meldes inn i AskerDialogen fra både innbyggere og ansatte. I tillegg legges funn fra tilsyn og revisjoner inn i systemet for oppfølging. 4.3 Internkontroll og kvalitetsledelse Rådmannen skal, som utøvende organ i henhold til kommuneloven 23, sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene. ISO-sertifiseringene forutsetter at internkontrolltiltak som følger av lover og forskrifter, kommunale vedtak og rutiner, samt krav innenfor sertifiseringene, er beskrevet i Felles ledelsessystem og følges i praksis. Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatstyring. Dette skjer i linjen ut fra en definert organisasjonsstruktur med klare fullmakter og ansvarsområder. Det ble høsten 2011 ansatt en controller med ansvar for å følge opp internkontrollen på systemnivå på vegne av rådmannen. Figuren nedenfor illustrer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune ble i 2011 vurdert til å være mellom nivå tre og fire. 19

20 Revisjoner Som en del av ISO-sertifiseringene gjennomføres det interne og eksterne revisjoner både på rådmannsnivå og virksomhetsnivå. Interne revisjoner besluttes av rådmannen. Kommunen har for tiden avtale med Det Norske Veritas om ekstern revisjon og sertifisering av ledelsessystemet. Det ble i 2011 gjennomført 22 interne revisjoner i Asker kommune. Det Norske Veritas gjennomførte høsten 2011 revisjon ved 19 virksomheter. Den eksterne revisjonen avdekket ingen kritiske avvik, 53 enkeltstående avvik, 72 observasjoner, 22 forbedringsmuligheter og 12 positive tiltak. ROS-analyser De fleste virksomhetene har i 2011 gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for tjenesteytingen, samt for informasjonssikkerhet og miljø. Rådmannen følger opp virksomhetenes arbeid med ROS-analyser som en del av lederdialogen mellom virksomhetslederne og rådmannen/direktørene. Kommunen har i samarbeid med Bærum kommune gjennomført felles ROSanalyse for samfunnssikkerhet og beredskap i Eierstyring I forbindelse med ny valgperiode vedtok kommunestyret at formannskapets underutvalg, utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring, skal følge opp de selskapene kommunen har eierinteresser i, på samme måte som eierutvalget gjorde det i forrige valgperiode. Eierutvalget/eierstyringsutvalget har behandlet flere strategiske eiersaker i 2011 som er fulgt opp med politiske vedtak i kommunen. Dette gjelder oppløsning/avvikling av Asker Utvikling AS, virksomhetsoverdragelse av deler av Bærum Vann AS til Asker og Bærum Vannverk IKS, og omgjøring av Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) til et interkommunalt selskap (IKS). Utvalget har også behandlet kommunerevisjonens sak om Selskapskontroll Utvalget har særskilt behandlet økonomien i selskapene Bråset Bo- og behandlingsenter IKS og Asker og Bærum brannvesen IKS, da dette ville få betydelig budsjettmessige konsekvenser for kommunen. 20

21 Eierutvalget/eierstyringsutvalget har også behandlet saker som er fulgt opp med vedtak i selskapenes egne organer. Det er saker vedrørende ordinære generalforsamlinger og representantskapsmøter i selskapene, samt innbemanning av styrene i de interkommunale selskapene i forbindelse med ny valgperiode. Asker kommune gikk 31. desember 2011 formelt ut av selskapet IKA Kongsberg IKS. Eierdagen ble avholdt 24. mai Kommunestyret fikk her anledning til å holde seg orientert om de selskapene kommunen har eierinteresser i. 21

22 5 Fokusområde Samfunn 5.1 Måloppnåelse Indikatorkode S.1.1 Indikator Resultat 2011 Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud. (Innbyggerundersøkelse) 4,80 S.1.2 Opplevelse av gode møteplasser. (Innbyggerundersøkelse) 4,50 S.2.1 S.3.1 S.3.2 S.3.3 Alle saker vedrørende bolig og næringstiltak er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister. (Statistikk Plan og bygg) Miljøsertifisering (grønt kontor/grønt flagg) av alle kommunens virksomheter. (Telling) Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 8 prosent pr. år ifht 2007-nivå, jf. Energi- og klimaplanen. (Beregning) Reduksjon av kommunalt energiforbruk med 3 prosent pr. m2 pr. år ifht 2007-nivå, jf. Energi- og klimaplanen. (Statistikk Eiendomsforvaltningen) 6,97 % 9 23 % 2,91 % Resultatene innenfor fokusområde Samfunn er gjennomgående gode. Resultatene for de enkelte indikatorene er nærmere beskrevet under de aktuelle delkapitlene nedenfor. Resultatet for indikator S.2.1 er grundig omtalt under tjenesteområde Teknikk og miljø, mens resultatene for indikatorene S.1.1 og S.1.2 er omtalt under tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid. 5.2 Befolkningsutvikling Antallet innbyggere i Asker økte med 661 personer fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, noe som tilsvarer en vekst på 1,2 prosent. Tilsvarende tall for perioden viser en vekst på 1163 personer eller 2,1 prosent. Det var innbyggere i Asker per 1. januar Den gjennomsnittlige årlige prosentvise veksten fra 2008 til 2012 har vært på 1,6 prosent. I gjeldende kommuneplan lå det til grunn en årlig befolkningsvekst på 0,9 prosent. Befolkningsveksten i Asker de siste årene har vært høyere enn de fleste befolkningsprognosene som er gjort for kommunen. Dette gjelder både Statistisk sentralbyrås (SSB) tre alternative prognoser, og andre prognoser gjennomført av Akershus fylkeskommune og Asker kommune selv. Avviket er ikke stort, men overstiger selv de høyeste prognosene. De nyeste prognosene fra SSB har blitt skalert opp i forhold til foregående år, som følge av at befolkningsveksten i og rundt Oslo har vært kraftigere enn tidligere forutsatt. Dette kan i sin helhet knyttes til en økt innvandring, spesielt fra land innenfor EU. Dette er også en trend vi ser i Asker. Det er stor usikkerhet knyttet til innvandring som faktor, da den påvirkes av både nasjonal politikk og internasjonale økonomiske forhold. 22

23 SSBs høy-alternativ SSBs middel-alternativ SSBs lav-alternativ Reelle tall *Kilde: SSB 2011 Boligbyggingen i Asker kommune har vært relativt stabil de siste fem årene, og har ligget innenfor rammene av gjeldende kommuneplan. Befolkningsveksten har imidlertid vært vesentlig høyere enn forventet med en slik boligbygging. Det er flere mulige forklaringer på dette. For det første er det en stor boligreserve i eksisterende boligmasse, som følge av at små husholdninger (seniorer, der barna har flyttet ut) besitter store boliger. Disse erstattes normalt av en større husholdning (barnefamilie). Denne effekten får større betydning med den boligsammensetningen Asker har, med mange eneboliger og få leiligheter. For det andre er det en stor boligreserve i eksisterende boligmasse, som følge av at det er mange sekundærboliger (sokkel-/hybelleiligheter) i kommunen som gir rom for et utleiemarked. Det faktum at en stor andel av tilflyttingen skjer av folk med innvandrerbakgrunn fra Europa (arbeidsinnvandring), støtter en slik forklaring. Denne gruppen opererer i stor grad i leiemarkedet. Begge disse forholdene har generelt vært underfokusert i arbeidet med befolkningsframskrivinger og befolkningsprognoser. Befolkningsprognosene viser at gjennomsnittsalderen i Asker vil øke i årene fremover. Andelen eldre over 67 år vil øke betydelig de 10 neste årene, og vil fortsette også i neste 10- årsperiode. Samtidig vil andelen eldre over 80 år øke kraftig. Denne utviklingen omtales ofte som eldrebølgen, og er en konsekvens av store barnekull på tallet. 23

24 67 79 år 80 år eller eldre total befolkning Dagens situasjon Faktisk vekst Prosentvis vekst situasjon i Faktisk vekst Prosentvis vekst situasjon i Innvandrerbefolkningen (definert som innvandrere og barn født av innvandrere) i Asker har økt med 37 prosent de siste fem årene, og utgjorde per 1. januar 2011 totalt 8358 personer. Dette utgjør en andel på 15,1 prosent av Askers befolkning mot 11,7 prosent i Innvandrerbefolkningen i Asker er svært sammensatt. Et flertall på 56,8 prosent har bakgrunn fra Europa (unntatt Tyrkia), mens 27,5 prosent har bakgrunn fra Asia. De øvrige har bakgrunn fra Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, samt Oseania. År Totalt andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Prosent Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Prosentvis fordeling mellom innvandrergruppene Europa unntatt Tyrkia Øvrige verden ,7 55,6 44, ,6 56,1 43, ,6 56,4 43, ,2 56,5 43, ,1 56,8 43,2 *Kilde: SSB 2012 Kommunestyret fattet i 2011 vedtak om bosetting av 40 flyktninger og 10 enslige mindreårige barn. Totalt ble 44 flyktninger og 10 enslige mindreårige barn bosatt, i tillegg til 15 personer som ble bosatt som familiegjenforente. 5.3 Arealplanlegging Asker kommune er arealplanmyndighet og har ansvaret for arealplanleggingen i kommunen. Staten og Akershus fylkeskommune har ansvaret for transportplanleggingen, både kollektivtransporten og den overordnede veiutbyggingen. Staten har initiert et omfattende plansamarbeid mellom Oslo og Akershus, slik at hovedstadsregionen for første gang skal få en helhetlig samordnet areal og transportplan (ATP). Planstrategi og planprogram for dette planarbeidet ble utarbeidet i fjor. Asker kommune er representert i planarbeidet ved ordfører som sitter i styringsgruppen. Kommuneplanen styrer arealutviklingen i Asker basert på prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Det tilrettelegges for en mer konsentrert utbygging omkring knutepunktene (jernbanestasjoner/bussterminaler/hutig båtstopp). Dette harmonerer i Asker godt med vår tettstedsstrategi med hovedfokus på Asker sentrum, Heggedal, Vollen, Holmen (og etter hvert Dikemark), samt ulike nærsentra. Kommunedelplanarbeidet for Holmen Slependen pågikk gjennom hele 2011, med flere runder overfor vegvesen og fylkesmann som har nedlagt innsigelser til ulike forhold i planforslaget. Planforslaget har vært gjennom en rekke bearbeidinger siste året. Den mest omfattende endring er implementeringen 24

25 av en 8-felts E18 gjennom hele planområdet, dette som en konsekvens av at vegvesenet fremmet innsigelse til rushtidsbom på Fekjan. En viktig milepæl for E18-prosessen var også kommunestyrets vedtak om planprogram for E18 gjennom det sentrale Asker. Kommunens E18 utvalg har fokusert på nødvendigheten av en samlet planlegging og gjennomføring av ny E18 gjennom hele vestområdet, fra Lysaker til Drengsrud. Nå er de formelle planprosesser for E18 gjennom både Asker og Bærum igang. E18 utvalget har derfor kunnet fokusere mer mot gjennomføring, og i dialog med bl.a E18 utvalget i Bærum, Akershus fylkeskommune og Akershusbenken på Stortinget, rettes innsatsen mot den pågående revisjon av Oslopakke 3 og neste revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP ). Ad hoc-utvalget for Spikkestadkorridoren avsluttet sitt arbeid i 2011, etter et godt samarbeid mellom Asker og Røyken kommuner som bl.a. resulterte i en nasjonal og regional satsing på Spikkestadbanen. Bl.a. har Akershus fylkesting og Jernbaneverket nå bevilget 430 millioner kroner til opprusting av Heggedal stasjon og kollektivknutepunkt, slik at «landets farligste jernbaneovergang» kan nedlegges, og at bedret frekvens, kapasitet, tilgjengelighet og regularitet på banen sikres. Ny ruteplan sikrer halvtimes frekvens på banen, men dessverre er reisetiden lenger enn i dagens ruteplan. På arealsiden ser man nå resultatet av kommunens bevisste tilrettelegging for arbeidsintensiv næringsvirksomhet rundt Asker. Aibel overtok første byggetrinn i sitt store næringsbygg på Kraglund i november, på Drengsrud er Kongsberg Gruppen og National Oilwell i full gang med sine kontorbygg. I løpet av få år vil det være etablert rundt 2000 nye arbeidsplasser rundt Asker sentrum. Ved Holmenkrysset er Gjerdrums nyanlegg ferdigstilt. Ved Slependkrysset endte en langvarig dragkamp med fylkesmannen med at møbelvarehuset Living om halvannet år kan fylle fraflyttende næringslokaler. Man ser et mønster der arbeidsintensiv næringsvirksomhet søker seg mot jernbaneknutepunkter, spesielt Asker stasjon, mens mindre kollektivnære næringsområder gradvis transformeres til mer plasskrevende aktivitet. Kommunens største handelsaktør, Sektor, som eier/driver både Trekanten og Holmen senter, benyttet fjoråret til å konsolidere situasjonen på Holmen. Holmensenteret har da også vist distriktets høyeste omsetningsvekst siste året. Boligbyggingen skjer i stor utstrekning i gangavstand til kollektivsystemet. For tiden pågår den mest omfattende boligbyggingen rundt Asker sentrum, og i aksen sørover mot Bondibroen. Over 400 leiligheter var i produksjon rundt sentrum i 2011, og regulering av ytterligere 70 boliger ble igangsatt. Forslag til reguleringsplan for Landåsjordet ble av bygningsrådet utsatt i påvente av nærmere avklaringer knyttet til bl.a. framtidig E18-trasé og event. ny skole øst for Asker sentrum. I Heggedal sentrum satte man spaden i jorda for de første 100 leilighetene, samtidig som de første av over 50 leiligheter i Rødsåsen ble innflyttet. I Vollen har boligproduksjonen de senere år vært lavere enn forventet, ca. 50 leiligheter ble ferdigstilt i sentrumsområdet i 2011, men ytterligere rundt 90 leiligheter/familieboliger ble satt i produksjon. På Billingstad/Slependen ble det ferdigstilt rundt 100 leiligheter i fjor, mens rundt 70 leiligheter er under produksjon. Åstad-feltet ble ferdigstilt, mens Lundekroken fortsatt er under utbygging. På Nesøya er utbyggingen av DnBområdet, og nabofeltet, Ridder Flemmingsvei, i all hovedsak ferdigstilt med til sammen rundt 200 boliger, fordelt på både leiligheter og familieboliger. En privat gruppe med grunneiere fremmet i 2011 forslag til ny reguleringsplan for Brønnøya, i den hensikt å åpne for større grad av 25

26 boligbebyggelse på øya. Planarbeidet skjer parallelt med det pågående registreringsarbeidet av status for eksisterende bebyggelse. Det pågikk i 2011 kun et begrenset antall reguleringsarbeider til boligformål, utover feltene rundt Asker sentrum. Som sykkelby har kommunen et stadig fokus på trafikksikkerhet og gang- /sykkelveier. I 2011 var en rekke større anlegg under gjennomføring, bl.a. langs Slemmestadveien, Røykenveien, Gml. Drammensvei, Semsveien, Konglungveien og på Nesøya. Flere anlegg ble ferdigstilt. For andre viktige traséer, så som f.eks. Røykenveien og Slemmestadveien inn mot Røyken grense, har det pågått reguleringsarbeider. Det arbeides stadig med bedre tilrettelegging av friområder, ferdsel og turstier. I dialog med grunneierne fant man tilslutt en løsning på ferdselen langs stranda på Konglungen. Det pågår et større arbeide i dialog med grunneierne for å bedre ferdselsmulighetene langs fjorden også på Landøya og Mellom-Nes. Etter et nært samarbeid mellom skiklubbene og kommunen ble søknad om igangsetting av reguleringsarbeid for et skianlegg på Solli i fjor sendt Miljøverndepartementet via fylkesmannen. Departementet har som kjent nylig godkjent at slikt arbeid kan igangsettes. For øvrig pågår, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, et kontinuerlig arbeid med å forbedre kommunens kulturminnebase. Også kartbasen over biologisk mangfold ressursene forbedres. Likeledes arbeides det med å bede oversikten over fare- og risikoutsatte områder. 5.4 Tettstedsutvikling Asker kommune har i mange år hatt et sterkt fokus på tettstedsutvikling. Det ble i 2011 lagt ned et betydelig arbeid i så måte. I Asker sentrum ble det avholdt to viktige arkitektkonkurranser. Byplankonkurransen for Føyka/Elvely danner utgangspunkt for utviklingen av den nye bydelen vest for Askerelva. Konkurransen ble arrangert som en begrenset konkurranse, der 5 prekvalifiserte arkitektteam leverte hvert sitt forslag. Konkurransen ble vunnet av Dark arkitektur, i samarbeid med Adept arkitekter fra København, med planforslaget «In the loop». Den nedsatte styringsgruppen for planlegging av Føyka/Elvely har bestemt seg for å legge «in the loop» til grunn for den videre planleggingen. «In the loop» Asker torg har etter hvert vist seg å ikke fungere som den aktive møteplass og sosiale arena som man planla for 20 år siden. Det ble derfor utlyst en egen åpen arkitektkonkurranse høsten 2011 i den hensikt å få idéer til rehabilitering/ombygging av torget. Det kom inn 15 forslag og konkurransejuryen 26

27 kåret forslaget «Midtpunkt», utarbeidet av Superunion architects fra Oslo, som vinner. «Midtpunkt» For øvrig er opprustingen av Askerelva pekt på som et svært viktig tiltak i den videre utviklingen av sentrum, og det første store prosjektet i denne sammenheng er Askerdammen. Utbyggingen av dette park- og vassdragsprosjektet har pågått i hele Også Galleri Trafo er utpekt som en viktig identitetsskaper i sentrum. Arbeidet med å sikre Trafo som en kulturinstitusjon av nasjonal betydning skjer i samarbeid med både kulturlivet og gårdeier. Rammene for en spennende tettstedsutvikling i Heggedal er for lengst lagt. I 2011 ble arbeidet med å detaljutforme selve kollektivterminalen, jernbaneanleggene og driften av Spikkestadlinjen. For å sikre en best mulig tilpasset gangbru over sporområdet, utlyste Jernbaneverket en egen arkitektkonkurranse for tiltaket. Høsten 2011 ble det fremmet søknad om byggetillatelse for rundt 100 leiligheter på Heggodden, og det er satt i gang detaljprosjektering også av selve sentrumstomta. Vollen er i prinsippet ferdig planlagt. Stedet har vært arena for anleggsvirksomhet og utbygging i mange år. Med ferdigstillelsen av de to store nærings- og boligbyggene i sentrum, er sluttstrek satt for de store tiltakene i selve sentrumskjernen. Anleggsvirksomheten knyttet til Maudbukta og Oslofjordmuséet vil imidlertid fortsatt prege omgivelsene en stund. Med ny eier av Vollen Handelssted dukket også prosjektet «Maud returns home» opp. Tandberg Eiendom ønsker å legge Maud i Vollenbukta. Utviklingen av Holmen ligger et stykke fram i tid. Utformingen av tettstedet har imidlertid vekket stor debatt i tilknytning til det pågående kommunedelplanarbeidet, med stort fokus både på veisystem og trafikk, strandsone og bygningsdimensjoner. Det forutsettes at veisystem og trafikk finner sin løsning i forbindelse med den videre tettstedsutviklingen. I forslag til kommunedelplan er det satt av tomt til ny svømmehall ved Holmenskjæret («Domen-tomta»), men det legges opp til at Landøya skole skal rehabiliteres på dagens tomt. Dikemark ble i 2011 ytterligere nedbygget som sykehus. Deler av bygningsmassen er leid ut til ulike virksomheter. Oslo kommune, Ullevål sykehus og Asker kommune har inngått avtale om å utarbeide en teknisk/økonomisk analyse som kan danne grunnlag for framtidige mulighetsstudier for Dikemark. Asker kommune ga konsesjon til salg av et eksisterende boligfelt fra Oslo kommune til privat utbygger med henblikk på oppgradering av de nedslitte boligene for salg i markedet. 27

28 Kommuneplanen definerer i tillegg en rekke nærsentra. Et av disse, Vakås, nærmer seg sin fullføring ved at nærsenteret nå er supplert med leiligheter og barnehage i Bjørndalen. Det pågikk i 2011 konkrete arealplanarbeider for Vettre nærsenter og for Borgen nærsenter. 5.5 Næringsutvikling Det var i 2010 en god tilvekst av arbeidsplasser i de fleste av kommunene i nærheten av Oslo. Handels-, serviceog byggebransjen økte igjen etter en lavkonjunktur i Asker fikk også en vekst i antall arbeidsplasser tilknyttet olje- og gassbransjen, noe som blant annet resulterte i økt innpendling fra Oslo og Bærum. Totalt pendlet personer daglig ut av kommunen i 2011, mens daglig pendlet inn til kommunen. til Asker fra Asker Oslo Bærum Røyken Lier Drammen Øvrige steder *Kilde: SSB 2012 Gode utsikter for olje- og gassbransjen har medført økt aktivitet og rekruttering av nye medarbeidere til disse store kunnskapsbedriftene. Det har også forsterket seg en utvikling hvor Asker sentrum velges som sted for lokalisering for de internasjonalt rettede bedriftene med kort vei til flytoget. Antall arbeidsplasser i Asker Antall nye arbeidsplasser ( netto) Etableringsfrekvens (nye foretak pr innbyggere) Asker 2008 Asker 2009 Asker 2010 Bærum Asker og Bærum gjennomførte etablererveiledning og næringskurs for omkring 200 personer gjennom året. Kunstneren som egen bedrift var et nytt tilbud som ble gjennomført som et pilotprosjekt med støtte fra Akershus fylkeskommune. Evalueringen så langt viser at kulturnæringene er fornøyd med kursene hvor det bevisstgjøres på markedsorientering, lønnsomhet og planlegging. Etablering av en internasjonal skole med IB-linje (International Baccalaureate) er et tiltak som de internasjonalt rettede bedrifter deltar i arbeidet med. Et interimstyre med medlemmer fra næringslivet ble etablert høsten Det ble i 2011 gjennomført en undersøkelse blant sentrale bedrifter i Asker knyttet til rammebetingelser og attraktivitet. Resultatene viser at bedriftene er generelt fornøyd med den tilretteleggingen som gjøres av kommunen, og de næringsarealer som er tilgjengelig for deres behov og utvikling. Det ble i 2011 etablert et tettere samarbeid mellom næringslivet og skolene gjennom Gründercamp for alle elever på 8. trinn og oppstart av piloten INNBLIKK. For mer informasjon om disse prosjektene vises det til kapittel om tjenesteområde Oppvekst. 5.6 Miljø Riktig forvaltning av vår felles natur og ressurser er nødvendig for å sikre våre etterkommere de samme muligheter som vi selv har i dag. Asker kommune har et ansvar for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning, og gjennom egen drift lede an i en slik utvikling. Kommunen opprettet i 2008 et lokalt klimapanel som en viktig kunnskapsarena og pådriver for kommunens energi- og klimaarbeid. Panelets medlemmer var valgt for 28

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold ÅRSBERETNINGEN...4 1 Økonomiske resultater... 5 2 Resultater for tjenesteområdene... 7 3 Investeringer... 8 4 Balansen...10 5 Hovedtrekkene i den økonomiske

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Malvik kommune oppnådde et historisk godt driftsresultat i Målt som andel av driftsinntektene

Malvik kommune oppnådde et historisk godt driftsresultat i Målt som andel av driftsinntektene Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2016 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon og er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 48 og forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Årsrapport 2012 - Asker kommune

Årsrapport 2012 - Asker kommune Årsrapport 2012 2 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2012. Som foregående år har det også i 2012 vært et stort fokus

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Holmen og Landøen vel Fra veikryss til møteplass... Holmen svømmehall ferdig 2017 Landøya ungdomsskole ferdig 2018 Nesbru

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Dialogmøte med fylkesmannen Revisjon av. Asker kommuneplan

Dialogmøte med fylkesmannen Revisjon av. Asker kommuneplan Dialogmøte med fylkesmannen 25.04.2017 Revisjon av Asker kommuneplan 2018-2030 Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 8. november 2016 Revisjon kommuneplan 2018-2030 Planprogrammet ble vedtatt av

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap Rollene som folkevalgt Folkevalgt lederskap DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle Du er en del av et folkevalgt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området Kommuneplanens forutsetninger 65 000 innbyggere i 2030? Høyt anslag 75 000 Middels 65 000 Lavt 55 000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul 1. Verdensøkonomien

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer