TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER JANUAR 2002 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnr MVA

2 Side 2 av 6 Januar 2002 Innholdsfortegnelse 1. Almene forhold Krav til kvalitetssystem Krav til leverandørens produksjonskontroll Førstegangs inspeksjon/revisjon Overvåking av sertifiserte leverandører...6 Vedlegg Vedlegg 1.3: Oversikt over tekniske spesifikasjoner Vedlegg 1.4: Definisjoner Vedlegg 2.2: Krav til system for produksjonskontroll Vedlegg 3.2: Krav til leverandørens produksjonskontroll Vedlegg 4.3: Uttak og prøving av produkter ved førstegangs inspeksjon/revisjon Vedlegg 5.2: Uttak og prøving av produkter ved overvåking av sertifiserte leverandører

3 Side 3 av 6 Januar Almene forhold 1.1 Generelt Disse tekniske bestemmelser danner grunnlaget for Kontrollrådets sertifisering av leverandører av armeringsprodukter. Denne utgaven av de tekniske bestemmelsene erstatter Kontrollrådets bestemmelser for klasse K - Armeringsstål - av September Etterfølgende bestemmelser er for øvrig utarbeidet med grunnlag i den kommende harmoniserte europeiske standarden pren Disse tekniske bestemmelsene må benyttes sammen med den til en hver tid gjeldende utgave av Kontrollrådets "Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten" som regulerer forholdet omkring søknad om tilknytning til sertifiseringsordningen, saksbehandlingsprosedyrer, anke- og klagemuligheter, bruk av K-merket, meddelelse til offentligheten samt avgiftsreguleringer. Leverandører sertifisert i følge Kontrollrådets sertifiseringsregler forplikter seg til å etterleve og utøve alle krav som fremkommer i forannevnte bestemmelser. 1.2 Produktspekter Sertifiseringsordningens produktspekteret er delt i 6 varegrupper; Varegruppe 1 Kamstenger 2 Kamtråd 3 Spennstål 4 Sveiste armeringsnett 5 Kappet og bøyd armering 6 Andre armeringsprodukter 1.3 Produktkrav Produktene skal tilfredsstille gjeldende norske standarder. Der slike ikke forefinnes i den aktuelle varegruppe, kan Kontrollrådet godkjenne andre standarder eller spesifikasjoner. Aktuelle standarder og spesifikasjoner er vist i Vedlegg Definisjoner Vedlegg 1.4 redegjør for de termer og definisjoner dette dokumentet benytter. Eksemplene som er tatt med, er ment å klargjøre definisjonene og er ikke en begrensning for mulige alternativer. Generell terminologi for kvalitetsledelse og kvalitetssikring i henhold til NS-EN ISO 9000:2000 gjelder også for disse tekniske bestemmelsene.

4 Side 4 av 6 Januar Krav til kvalitetssystem 2.1 Generelt Leverandøren skal etablere, dokumentere og vedlikeholde et kvalitetssystem som middel til å skaffe tilstrekkelig tiltro til at produktet oppfyller spesifiserte krav og til å forebygge avvik. 2.2 Oppbygging av kvalitetssystemet Sertifisering av produkt og system Leverandøren skal verifisere sitt kvalitetsnivå ved skriftlig dokumentasjon. Det skal fremlegges en kvalitetshåndbok, prosedyresamling, instrukser og øvrig kvalitetsdokumenter av skriftlig art for bedømmelse og vurdering både ved førstegangsrevisjon og ved overvåkende revisjoner hos leverandøren. Leverandører som benytter NS-EN ISO 9001:2000 Modul D i sin helhet som modell for sitt kvalitetssystem samt disse tekniske bestemmelsene, anses å ha en form på oppbygningen av systemet som kan gi grunnlag for en sertifisering både for leverandørens produktkontroll- og selve kvalitetssystemet Sertifisering av produkt Dersom leverandøren ikke benytter NS-EN ISO 9001:2000 Modul D i sin helhet som modell for sitt kvalitetssystem må, som et minimum, kravene i disse tekniske bestemmelsene være dokumentert og implementert for å gi et aktuelt grunnlag for en sertifisering av selve produktet. Leverandørens system for produksjonskontroll må tilfredsstille kravene i Vedlegg Krav til leverandørens produksjonskontroll 3.1 Generelt Leverandøren skal utføre en produksjonskontroll som en permanent egenkontroll av produksjonen. Den skal dekke produksjonen fra prosessering av råmaterialer til forsendelse av produktene. Produksjonskontrollen skal utføres som produktprøving ved uttak et antall prøveemner slik dette er angitt i Vedlegg Egenskaper som skal prøves Det er i hver produktstandard redegjort for de produktkrav som skal tilfredsstilles. Vedlegg 3.2 viser omfang av prøveuttak, hvilke egenskaper som skal prøves og kriterier for godkjenning. 3.3 Statistisk analyse og evaluering Statistisk analyse og evaluering av resultatene fra produksjonskontrollen skal foretas i samsvar med eventuelle krav i den aktuelle produktstandard.

5 Side 5 av 6 Januar Førstegangs inspeksjon/revisjon 4.1 Generelt Etter at søknaden med vedlagte dokumenter er gjennomgått og alle eventuelle uavklarte spørsmål i denne forbindelse er løst, vil det bli avtalt et tidspunkt for førstegangs revisjon hos leverandøren. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, pkt Produksjonsutstyr, laboratorieutstyr og kvalitetssystem Det vil bli foretatt en gjennomgang av beskrevet prosessutstyr, utstyr som brukes til kontroll, måling og prøving av armeringsproduktene samt leverandørens implementerte kvalitetssystem. 4.3 Uttak og prøving av produkter Generelt Ved førstegangs revisjon tar Kontrollrådets representant ut prøve-emner som skal danne grunnlag for det nødvendige antall prøvelegemer. Prøveemnene vil bli tatt fra en prøveenhet som representerer en normal produksjon. Av hvert prøveemne skal det fremstilles det nødvendige antall prøvelegemer for prøving av de egenskaper som den aktuelle standard og disse tekniske bestemmelser krever. Hvert prøvelegeme skal ha en lengde som tilfredsstiller den aktuelle produktstandard og prøvingsstandard. Leverandøren skal ha gjennomført og dokumentert produksjonskontroll for den aktuelle prøveenheten Prøveuttak for hver enkelt varegruppe Vedlegg 4.3 angir antall prøver som skal tas ut for hver varegruppe det søkes sertifisering for Prøving Hver av de uttatte prøveemnene skal deles i to. Den ene halvparten skal prøves hos leverandøren på dennes laboratorium hvorav minst 30 % av alle prøvene skal foregå under overvåking av Kontrollrådets representant. Den andre halvparten skal prøves ved et akkreditert prøvelaboratorium utpekt av Kontrollrådet. All prøving skal utføres i samsvar med Norsk Standard, eller i samsvar med annen relevant standard eller prøvingsmetode godkjent av Kontrollrådet. 4.4 Sertifisering Etter gjennomført førstegangs revisjon skriver Kontrollrådets representant en rapport som sendes til leverandøren. Evalueringen av prøveresultatene, gjennomgangen av kvalitetssystemet og produksjonsprosessen vil danne grunnlaget for en potensiell tildeling av sertifikat. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten kapittel 7.

6 Side 6 av 6 Januar Overvåking av sertifiserte leverandører 5.1 Generelt Etter at leverandøren er sertifisert vil det bli utført overvåkende revisjoner minimum 2 ganger pr. år. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, pkt Uttak og prøving av produkter Kontrollrådets representant foretar uttak av prøver for verifisering av produktegenskaper ved hver revisjon. Ved minimum en av revisjonene tas parallelle prøver for testing ved akkreditert laboratorium slik som nevnt i kapittel Omfanget av prøveuttaket ved de overvåkende revisjonene er angitt i Vedlegg 5.2.

7 Side 1 av 1 Vedlegg 1.3 VEDLEGG 1.3: OVERSIKT OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARDER NS : NS : NS : NS : NS 3575: ASTM A 416: BS 5896: Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 1: Kamtråd klasse A Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 2: Kamstenger klasse B Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 3: Kamstenger klasse C Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 4: Sveiste armeringsnett Prøving av armeringsstål Standard Spesification for Steel Strand. Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete Spesification for High tensile steel wire and strand for prestressing of concrete EURONORM : Spannstähle DIN 488: Behtonstahl Behtonstalmatten und Bewehrungsdraht Aufbau, Maβe und Gewichte ANDRE REFERERTE DOKUMENTER Kontrollrådet: Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten

8 Side 1 av 1 Vedlegg 1.4 VEDLEGG 1.4: DEFINISJONER Armeringsmateriale Et prosessfremstilt stålmateriale (produkt) for bruk som armering i betongkonstruksjoner. Normalt vil produktet kreve en videre bearbeiding før det tas i bruk Kappet og bøyd armering Enhet av armeringsmateriale som normalt er bearbeidet ved kapping, bøying og/eller sammensatt ved sveising før bruk i betongkonstruksjoner. Eksempler slike enheter er: Stang i brukslengde, ferdigbøyd stang, spiral, del produsert fra kveil, sveiste armeringsringer, bjelke- og bøylekurver, søylekurver, kurver til kumkjegler, gitterbjelker, ferdig vegg- og platearmering etc Prøveenhet Del av et kontrollparti som et prøveemne tas fra Prøveemne Del som tas fra en prøveenhet for å fremstille det nødvendige antall prøvelegemer Prøvelegeme Del av et prøveemne som i ubearbeidet eller bearbeidet tilstand underkastes prøving Analyseprøve Prøve uttatt for bestemmelse av armeringsstålets materialsammensetning, grunnstoffer Leverandør Bedrifter som framstiller, bearbeider eller forhandler armeringsprodukter eller andre virksomheter som har samme formål.

9 Side 1 av 3 Vedlegg 2.2 VEDLEGG 2.2: KRAV TIL SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL Det er i det etterfølgende angitt hvilke krav leverandørens system for produksjonskontroll som et minimum må ivareta for å gi grunnlag for produktsertifisering. 1a) Ansvar og myndighet Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal fastlegges og skriftlig dokumenteres for alt personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvalitet. Tilfredsstillende dokumentasjon kan være f.eks. organisasjonskart, funksjonsbeskrivelser, stillingsbeskrivelser og/eller prosedyrer. 1b) Ressurser Leverandøren skal vurdere alle aktiviteter mht. ressursbehov relatert til kvalitet. Det innebærer ressurser til ledelse, arbeidsutførelse, løpende verifikasjon og revisjoner. 1c) Ledelsens representant Leverandøren skal ha en representant som er gitt nødvendig myndighet og ressurser til å koordinere arbeidet med produksjonskontrollsystemet slik at det blir utviklet, implementert og vedlikeholdt samt rapportere om virkningene av systemet til ledelsen. Ansvaret som ledelsens representant skal ikke være i konflikt med andre oppgaver delegert fra ledelsen. 1d) Ledelsens gjenomgang Leverandørens ledelse har ansvaret for at det implementerte systemet til enhver tid er hensiktsmessig og fungerer effektivt. Leverandøren skal regelmessig og minst en gang pr. år gjennomgå sitt system for å skaffe seg tilstrekkelig tiltro til at de iverksatte aktiviteter oppfyller kravene til kvalitet. Leverandøren skal dokumentere slike gjennomganger. 2a) Styring med dokumenterte prosedyrer, instrukser og rutiner Leverandøren skal som et minimum ha skriftlige prosedyrer, instrukser og rutiner for alle de aktiviteter som er vurdert å ha betydning for produktets kvalitet og konsekvensene ved at det kan oppstå avvik når slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig. Generelt for alle slike dokumenter er at de skal ha en entydig identifisering og godkjenningsstatus. Leverandøren skal etablere og vedlikeholde et dokumentregister eller et likeverdig hjelpemiddel som skal være reviderbart for å sikre bruken av kun gyldige kvalitetsdokumenter i operativ drift og for å verifisere hvor dokumentet skal forefinnes. 2b) Kvalitetsplan Leverandøren skal beskrive de spesifikke tiltak for kvalitet, disponering av ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for et bestemt produkt, for et bestemt prosjekt eller en bestemt kontrakt. 3) Innkjøp For innkjøp skal leverandøren etablere en oversikt over godkjente underleverandører og samtidig skriftlig dokumentere hvordan disse er godkjent samt på hvilken måte og med hvilket omfang leverandøren utfører en oppfølging av at underleverandørens kvalitetssikring er tilfredsstillende.

10 Side 2 av 3 Vedlegg 2.2 4) Produktidentifikasjon og sporbarhet Leverandøren skal dokumentere sporbarhet i alle trinn av sin produksjon samt entydig identifisere produktet med bestandige etiketter i den forpakningsform som er vanlig for omsetting av produktet i bransjen. 5) Styring av produksjonsprosessene Leverandøren skal identifisere alle prosessene som inngår i fremstilling av det aktuelle produkt. Det skal foreligge nødvendige skriftlig dokumentasjon i form av prosedyrer og instrukser for den fremgangsmåte som skal benyttes. Aktiviteter som krever ferdigheter utover basiskompetansen for en gitt profesjon, skal det etableres dokumenterte prosedyrer/instrukser for. Teknisk utstyr som brukes ved fremstillingen skal vedlikeholdes og kontrolleres/kalibreres. Leverandøren skal gi operatører en tilfredsstillende opplæring. Registreringer fra prosessovervåkingen skal oppbevares for dokumentasjon. 6) Kontroll og prøving, kontroll og prøvingsstatus Leverandøren skal etablere et system for mottakskontroll fra underleverandører. Omfang, metode og egenskaper skal være definert. Rutiner for produkter med avvik skal være skriftlig dokumentert. Under tilvirkning av produktet skal leverandøren etablere og dokumentere det prøveomfang som anses som nødvendig og ellers følge den produktstandard som er aktuell for produktet. Produkter med avvik skal følge et identifisert handlingsmønster for verifikasjon. For sluttkontroll av produktet skal leverandøren følge den produktstandard som er aktuell samt disse tekniske bestemmelsene. Det skal oppbevares registreringer fra slik prøving. Leverandøren skal ha et system for som klart angir om produktet er tilfredsstillende, til videre behandling, skrotet eller er i andre faser i produksjonssyklusen. 7) Avviksbehandling Leverandøren skal definere hva som er avvik, herunder ta stilling til avvik fra krav til produkt og avvik fra dokumenterte instrukser og prosedyrer. Det skal dokumenteres hvordan produkter med avvik skal oppbevares. Leverandøren skal angi en prinsipiell behandlingsplan for produkter med avvik og dokumentere trinnene i denne behandlingen. 8) Korrigerende tiltak Dersom avviksbehandlingen viser at det er behov for å endre fremgangsmåte, dvs. prosedyre og/eller prosess, skal leverandøren iverksette korrigerende tiltak for å motvirke potensielle nye avvik. 9) Kontroll-, måle- og prøvingsutstyr Alle instrumenter som leverandøren bruker i produksjonsprosessen (også programvare for prøving) for å vise at produkter tilfredsstiller spesifiserte krav, skal velges og regelmessig kontrolleres ut fra aktuelle krav til nøyaktighet. Alle instrumenter som er i bruk skal være registrert i et instrumentregister som skal inneholde identitetsnummer, brukssted/bruker, kontroll/kalibreringsresultater, dato og signatur for utført kontroll/kalibrering og neste kontroll/kalibreringsdato. Instrumentregisteret bør også ha en referanse til instrumentets datablad og hvordan det skal vedlikeholdes. Alle instrumenter skal være merket med identitetsnummer og dato for neste kontroll/kalibrering.

11 Side 3 av 3 Vedlegg ) Håndtering, lagring, pakking og levering Leverandøren skal oppbevare produkter som inngår i produksjonsprosessen, i lagerrom eller områder som er sikre. Det bør føres kontroll med personell som har adgang til slike områder samt alle produktbevegelser inn og ut fra områdene. Leverandøren skal beskytte produktet frem til at kunden overtar ansvaret for det. Produktet skal merkes med lesbare merkebrikker eller etiketter. Merkebrikken skal som et minimum inneholde leverandør, produktidentifikasjon, data for sporbarhet, og Kontrollrådets K-merke. 11) Registreringer Leverandøren skal utføre dokumenterte registreringer som objektivt bevis for at utførte aktiviteter virker effektivt og at oppnådde resultater er som forventet. Som et minimum skal det foreligge dokumenterte registreringer fra prosesskontrollen, mottaks- og sluttkontroll, kalibrering av måleinstrumenter, avviksbehandling og ledelsens gjennomgang. Leverandøren skal bestemme oppbevaringstid og oppbevaringssted for alle sine definerte registreringer. 12) Opplæring Leverandøren skal definere kompetansekravet for alle kvalitetsoperasjoner i bedriften. Omfang og behov for opplæring av personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvaliteten skal kontinuerlig evalueres. Nødvendig gjennomføring av opplæring skal iverksettes ut fra det definerte kompetansekravet og det aktuelle behovet. Alt personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvaliteten skal ha reviderbar dokumentasjon over gitt opplæring. 13) Statistisk prosessevaluering Leverandøren skal etablere statistiske teknikker som en del av sitt styrings- og verifikasjonssystem som dokumentasjon av at forventet kvalitet er oppnådd.

12 Side 1 av 1 Vedlegg 3.2 VEDLEGG 3.2: KRAV TIL LEVERANDØRENS PRODUKSJONSKONTROLL Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevante standarder Statistikk 1 - Kamstang 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte 1 prøveemne med minst 3 prøvelegeme pr.30 tonn pr. smelte og diameter 2 - Kamtråd 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte 1 prøveemne med minst 3 prøvelegemer pr. 30 tonn pr. smelte og diameter Mål, masse og merking Kamutforming og bøying Materialsammensetting Masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 2 eller 3 NS 3576 del 1 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. 3 - Spennstål Fra hver spennståltype og diameter : 1 prøveemne pr. 15 tonn 15 prøveemner for hver smelte Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM I følge aktuell standard. Minimum pr. halvår. 4 - Sveiste armeringsnett For hver nettype og sveisemaskin : 1 prøveemne bestående av minst 4 prøvelegemer pr. 50 tonn. Det skal være min. 2 prøvelegemer for hver trådretning. Utforming: samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller stang: Det skal foreligge resultater fra materialsammensetning fra stangeller trådprodusenten. NS 3576 del 4 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. 5 - Kappet og bøyd armering 6 - Andre armeringsprodukter For hver diameter og prosess : Visuell kontroll mht. skade på kammer pr. inngangskveil. 1 prøveemne pr. dag 1 prøveemne pr. uke av to diametre, alle produserte diametre skal være prøvetatt i løpet av 6 måneders perioder Etter avtale med Kontrollrådet for hver produkttype. Kammer etter bearbeiding Kamhøyde etter bearbeiding Strekkprøving Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 Alternativt andre standarder godkjente av Kontrollrådet.

13 Side 1 av 1 Vedlegg 4.3 VEDLEGG 4.3: UTTAK OG PRØVING AV PRODUKTER VED FØRSTE- GANGS INSPEKSJON/REVISJON Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevant standard 1 Kamstang 2 - Kamtråd Hver produkttype og produksjonsprosess: 1/3 av antall diametre som det søkes om. Ved mer enn 6 diametre; største, midterste, minste. 10 prøveemner fra hver diameter fra et parti på min. 3 smelter 5 prøvelegemer pr. utvalgt diameter for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 1, 2 eller 3 Utførelse i henhold til NS Spennstål Hver spennståltype: 1/3 av antall diametre som det søkes om. Mer enn 6 diametre; største, midterste, minste. 20 prøveemner fra hver diameter fra et parti hvor smelten er min. 30 tonn. Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM Sveiste armeringsnett Hver produkttype og produksjonsprosess: 1/3 av de nettypene som det søkes om. Mer enn 6 nettyper; største, midterste og minste diameter 12 prøveemner fra hver diameter (6 lang og 6 tverrtråd) fra et parti hvor prøveenheten er min. 5 tonn. Utforming samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller kamstang NS Utførelse i henhold til NS Kappet og bøyd armering For hver diameter og prosess: 3 prøveemner for henholdsvis minste og største diameter fra en kveil pr. diameter Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 Utførelse i henhold til NS 3575 eller andre standarder godkjente av Kontrollrådet. 6 - Andre armeringsprodukter Etter avtale med Kontrollrådet

14 Side 1 av 1 Vedlegg 5.2 VEDLEGG 5.2: UTTAK OG PRØVING AV PRODUKTER VED OVERVÅKING AV SERTIFISERTE LEVERANDØRER Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevant standard Statistikk 1 - Kamstang Fra en diameter : 10 prøveemner fra hver av min. 3 smelter 5 prøveemner for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 2 eller 3 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 2 - Kamtråd Fra en diameter : 10 prøveemner fra hver av min. 3 smelter. 5 prøveemner for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 1 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 3 - Spennstål Fra en spennståltype og diameter: 15 prøveemner fordelt over min. 3 smelter Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM I følge aktuell standard. Minimum pr. halvår. 4 - Sveiste armeringsnett Fra hver prosess : 12 prøveemner fra en type (6 langs- og 6 tverrtråd) Utforming Samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller kamstang NS 3576 del 4 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 5 - Kappet og bøyd armering Fra en diameter og prosess : 3 prøveemner fra en kveil Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 eller andre standarder godkjente av Kontrollrådet. 6 - Andre armeringsprodukter Etter avtale med Kontrollrådet for hver produkttype.

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

4.1 Underleverandører

4.1 Underleverandører Side 1 av 5 Innkjøp, underleverandører 4.1 Underleverandører 4.1.1 Under leveranse av prøveuttak og kalibrering. Det er i organisasjonen ikke lagt opp til bruk av underleverandør for utførelse av prøveuttaket.

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter NCS P-100 4. utgave juli 2008 Erstatter 3. utgave Mai 2006 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03 30 FAX

Detaljer

Krav til CE-merking for steinmaterialer

Krav til CE-merking for steinmaterialer Teknologi dagene 6.-10. oktober Teknisk kvalitetskontroll 7. oktober Krav til CE-merking for steinmaterialer Av Knut Li Kvalitetssjef Franzefoss Pukk AS Hva betyr CE-merking? CE-merking beviser at en byggevare

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Vedlegg F. Kontrollplan. Kuttbeskyttende hansker

Vedlegg F. Kontrollplan. Kuttbeskyttende hansker Vedlegg F Kontrollplan Kuttbeskyttende hansker 201300064 1 INNLEDNING... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 PRINSIPP... 3 4 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 3 4.1 GENERELT...3 4.2 EKSEMPEL PÅ DETALJER SOM SKAL

Detaljer

Vedlegg E. Kontrollplan. Distinksjoner og tilbehør

Vedlegg E. Kontrollplan. Distinksjoner og tilbehør Vedlegg E Kontrollplan Distinksjoner og tilbehør 201100316 1 INNLEDNING... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 PRINSIPP... 3 4 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 3 4.1 GENERELT...3 4.2 EKSEMPEL PÅ DETALJER SOM SKAL

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE D OG E BETONGELEMENTER APRIL 1997 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler kartver k Sjø Kartverket Generelle krav til organisasjoner som sjømåler Standarder Versjon: 0.00 Gjelder fra: [] Utarbeidet av: Lamark, Trond Godkjent av: [] Sidenr: 1 av 12 Statens Generelle krav til

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING... 2 2. DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast SBC NO 095 1. utgave oktober 2011 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS 2971 - Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2011

TEKNOLOGIDAGENE 2011 TEKNOLOGIDAGENE 2011 BETONG FOR BRU OG TUNNEL Import og bruk av byggematerialer fra utlandet regler og sertifisering Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring gjennom 40 år Dokumentasjon

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

6.1 Intern revisjoner

6.1 Intern revisjoner Side 1 av 5 Intern revisjon og Ledelsens gjennomgåelse 6.1 Intern revisjoner Mål med prosedyren Bestemme nivået av: - Implementering av kvalitetssystem i henhold til Kvalitetshåndbok og Instruks for Prøvetaking,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG 2004/277 Rundskriv 1/04 Til godkjente/sertifiserte produsenter i klasse P INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG Generelt De nye europeiske produktstandardene for tilslag skal formelt

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer

Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.11.2015 Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer Tabell 1 Produktområder

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Del 2 Vedlegg E Kontrollplan prinsipper for gjennomføring 1 INNLEDNING PRINSIPP FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL...

Del 2 Vedlegg E Kontrollplan prinsipper for gjennomføring 1 INNLEDNING PRINSIPP FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 1 INNLEDNING... 2 2 PRINSIPP... 2 3 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Eksempel på detaljer som skal feilklassifiseres / kontrolleres... 2 3.3 Kontrollmål i henhold til oppgitte

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi The global Your partner leader in aquaculture technology Helgeland Plast AS Hvem er vi og hva gjør vi Kort historikk og status Grunnlagt som en ny plast avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk i 1969 Ordinær

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Postadresse: Postboks 500, 8601 Mo i Rana Organisasjonsnr.:

Postadresse: Postboks 500, 8601 Mo i Rana Organisasjonsnr.: Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten: Navn: Celsa Armeringsstål

Detaljer

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Side 1 av 6 Utstedt: 04.11.1999 Revidert: 04.04.2016 Prosjektleder: Marius Kvalvik Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Radonmembraner 1. Generell orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning Generell

Detaljer