TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER JANUAR 2002 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnr MVA

2 Side 2 av 6 Januar 2002 Innholdsfortegnelse 1. Almene forhold Krav til kvalitetssystem Krav til leverandørens produksjonskontroll Førstegangs inspeksjon/revisjon Overvåking av sertifiserte leverandører...6 Vedlegg Vedlegg 1.3: Oversikt over tekniske spesifikasjoner Vedlegg 1.4: Definisjoner Vedlegg 2.2: Krav til system for produksjonskontroll Vedlegg 3.2: Krav til leverandørens produksjonskontroll Vedlegg 4.3: Uttak og prøving av produkter ved førstegangs inspeksjon/revisjon Vedlegg 5.2: Uttak og prøving av produkter ved overvåking av sertifiserte leverandører

3 Side 3 av 6 Januar Almene forhold 1.1 Generelt Disse tekniske bestemmelser danner grunnlaget for Kontrollrådets sertifisering av leverandører av armeringsprodukter. Denne utgaven av de tekniske bestemmelsene erstatter Kontrollrådets bestemmelser for klasse K - Armeringsstål - av September Etterfølgende bestemmelser er for øvrig utarbeidet med grunnlag i den kommende harmoniserte europeiske standarden pren Disse tekniske bestemmelsene må benyttes sammen med den til en hver tid gjeldende utgave av Kontrollrådets "Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten" som regulerer forholdet omkring søknad om tilknytning til sertifiseringsordningen, saksbehandlingsprosedyrer, anke- og klagemuligheter, bruk av K-merket, meddelelse til offentligheten samt avgiftsreguleringer. Leverandører sertifisert i følge Kontrollrådets sertifiseringsregler forplikter seg til å etterleve og utøve alle krav som fremkommer i forannevnte bestemmelser. 1.2 Produktspekter Sertifiseringsordningens produktspekteret er delt i 6 varegrupper; Varegruppe 1 Kamstenger 2 Kamtråd 3 Spennstål 4 Sveiste armeringsnett 5 Kappet og bøyd armering 6 Andre armeringsprodukter 1.3 Produktkrav Produktene skal tilfredsstille gjeldende norske standarder. Der slike ikke forefinnes i den aktuelle varegruppe, kan Kontrollrådet godkjenne andre standarder eller spesifikasjoner. Aktuelle standarder og spesifikasjoner er vist i Vedlegg Definisjoner Vedlegg 1.4 redegjør for de termer og definisjoner dette dokumentet benytter. Eksemplene som er tatt med, er ment å klargjøre definisjonene og er ikke en begrensning for mulige alternativer. Generell terminologi for kvalitetsledelse og kvalitetssikring i henhold til NS-EN ISO 9000:2000 gjelder også for disse tekniske bestemmelsene.

4 Side 4 av 6 Januar Krav til kvalitetssystem 2.1 Generelt Leverandøren skal etablere, dokumentere og vedlikeholde et kvalitetssystem som middel til å skaffe tilstrekkelig tiltro til at produktet oppfyller spesifiserte krav og til å forebygge avvik. 2.2 Oppbygging av kvalitetssystemet Sertifisering av produkt og system Leverandøren skal verifisere sitt kvalitetsnivå ved skriftlig dokumentasjon. Det skal fremlegges en kvalitetshåndbok, prosedyresamling, instrukser og øvrig kvalitetsdokumenter av skriftlig art for bedømmelse og vurdering både ved førstegangsrevisjon og ved overvåkende revisjoner hos leverandøren. Leverandører som benytter NS-EN ISO 9001:2000 Modul D i sin helhet som modell for sitt kvalitetssystem samt disse tekniske bestemmelsene, anses å ha en form på oppbygningen av systemet som kan gi grunnlag for en sertifisering både for leverandørens produktkontroll- og selve kvalitetssystemet Sertifisering av produkt Dersom leverandøren ikke benytter NS-EN ISO 9001:2000 Modul D i sin helhet som modell for sitt kvalitetssystem må, som et minimum, kravene i disse tekniske bestemmelsene være dokumentert og implementert for å gi et aktuelt grunnlag for en sertifisering av selve produktet. Leverandørens system for produksjonskontroll må tilfredsstille kravene i Vedlegg Krav til leverandørens produksjonskontroll 3.1 Generelt Leverandøren skal utføre en produksjonskontroll som en permanent egenkontroll av produksjonen. Den skal dekke produksjonen fra prosessering av råmaterialer til forsendelse av produktene. Produksjonskontrollen skal utføres som produktprøving ved uttak et antall prøveemner slik dette er angitt i Vedlegg Egenskaper som skal prøves Det er i hver produktstandard redegjort for de produktkrav som skal tilfredsstilles. Vedlegg 3.2 viser omfang av prøveuttak, hvilke egenskaper som skal prøves og kriterier for godkjenning. 3.3 Statistisk analyse og evaluering Statistisk analyse og evaluering av resultatene fra produksjonskontrollen skal foretas i samsvar med eventuelle krav i den aktuelle produktstandard.

5 Side 5 av 6 Januar Førstegangs inspeksjon/revisjon 4.1 Generelt Etter at søknaden med vedlagte dokumenter er gjennomgått og alle eventuelle uavklarte spørsmål i denne forbindelse er løst, vil det bli avtalt et tidspunkt for førstegangs revisjon hos leverandøren. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, pkt Produksjonsutstyr, laboratorieutstyr og kvalitetssystem Det vil bli foretatt en gjennomgang av beskrevet prosessutstyr, utstyr som brukes til kontroll, måling og prøving av armeringsproduktene samt leverandørens implementerte kvalitetssystem. 4.3 Uttak og prøving av produkter Generelt Ved førstegangs revisjon tar Kontrollrådets representant ut prøve-emner som skal danne grunnlag for det nødvendige antall prøvelegemer. Prøveemnene vil bli tatt fra en prøveenhet som representerer en normal produksjon. Av hvert prøveemne skal det fremstilles det nødvendige antall prøvelegemer for prøving av de egenskaper som den aktuelle standard og disse tekniske bestemmelser krever. Hvert prøvelegeme skal ha en lengde som tilfredsstiller den aktuelle produktstandard og prøvingsstandard. Leverandøren skal ha gjennomført og dokumentert produksjonskontroll for den aktuelle prøveenheten Prøveuttak for hver enkelt varegruppe Vedlegg 4.3 angir antall prøver som skal tas ut for hver varegruppe det søkes sertifisering for Prøving Hver av de uttatte prøveemnene skal deles i to. Den ene halvparten skal prøves hos leverandøren på dennes laboratorium hvorav minst 30 % av alle prøvene skal foregå under overvåking av Kontrollrådets representant. Den andre halvparten skal prøves ved et akkreditert prøvelaboratorium utpekt av Kontrollrådet. All prøving skal utføres i samsvar med Norsk Standard, eller i samsvar med annen relevant standard eller prøvingsmetode godkjent av Kontrollrådet. 4.4 Sertifisering Etter gjennomført førstegangs revisjon skriver Kontrollrådets representant en rapport som sendes til leverandøren. Evalueringen av prøveresultatene, gjennomgangen av kvalitetssystemet og produksjonsprosessen vil danne grunnlaget for en potensiell tildeling av sertifikat. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten kapittel 7.

6 Side 6 av 6 Januar Overvåking av sertifiserte leverandører 5.1 Generelt Etter at leverandøren er sertifisert vil det bli utført overvåkende revisjoner minimum 2 ganger pr. år. Se for øvrig Kontrollrådets Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, pkt Uttak og prøving av produkter Kontrollrådets representant foretar uttak av prøver for verifisering av produktegenskaper ved hver revisjon. Ved minimum en av revisjonene tas parallelle prøver for testing ved akkreditert laboratorium slik som nevnt i kapittel Omfanget av prøveuttaket ved de overvåkende revisjonene er angitt i Vedlegg 5.2.

7 Side 1 av 1 Vedlegg 1.3 VEDLEGG 1.3: OVERSIKT OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARDER NS : NS : NS : NS : NS 3575: ASTM A 416: BS 5896: Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 1: Kamtråd klasse A Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 2: Kamstenger klasse B Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 3: Kamstenger klasse C Armeringsstål - Mål og egenskaper. Del 4: Sveiste armeringsnett Prøving av armeringsstål Standard Spesification for Steel Strand. Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete Spesification for High tensile steel wire and strand for prestressing of concrete EURONORM : Spannstähle DIN 488: Behtonstahl Behtonstalmatten und Bewehrungsdraht Aufbau, Maβe und Gewichte ANDRE REFERERTE DOKUMENTER Kontrollrådet: Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten

8 Side 1 av 1 Vedlegg 1.4 VEDLEGG 1.4: DEFINISJONER Armeringsmateriale Et prosessfremstilt stålmateriale (produkt) for bruk som armering i betongkonstruksjoner. Normalt vil produktet kreve en videre bearbeiding før det tas i bruk Kappet og bøyd armering Enhet av armeringsmateriale som normalt er bearbeidet ved kapping, bøying og/eller sammensatt ved sveising før bruk i betongkonstruksjoner. Eksempler slike enheter er: Stang i brukslengde, ferdigbøyd stang, spiral, del produsert fra kveil, sveiste armeringsringer, bjelke- og bøylekurver, søylekurver, kurver til kumkjegler, gitterbjelker, ferdig vegg- og platearmering etc Prøveenhet Del av et kontrollparti som et prøveemne tas fra Prøveemne Del som tas fra en prøveenhet for å fremstille det nødvendige antall prøvelegemer Prøvelegeme Del av et prøveemne som i ubearbeidet eller bearbeidet tilstand underkastes prøving Analyseprøve Prøve uttatt for bestemmelse av armeringsstålets materialsammensetning, grunnstoffer Leverandør Bedrifter som framstiller, bearbeider eller forhandler armeringsprodukter eller andre virksomheter som har samme formål.

9 Side 1 av 3 Vedlegg 2.2 VEDLEGG 2.2: KRAV TIL SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL Det er i det etterfølgende angitt hvilke krav leverandørens system for produksjonskontroll som et minimum må ivareta for å gi grunnlag for produktsertifisering. 1a) Ansvar og myndighet Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal fastlegges og skriftlig dokumenteres for alt personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvalitet. Tilfredsstillende dokumentasjon kan være f.eks. organisasjonskart, funksjonsbeskrivelser, stillingsbeskrivelser og/eller prosedyrer. 1b) Ressurser Leverandøren skal vurdere alle aktiviteter mht. ressursbehov relatert til kvalitet. Det innebærer ressurser til ledelse, arbeidsutførelse, løpende verifikasjon og revisjoner. 1c) Ledelsens representant Leverandøren skal ha en representant som er gitt nødvendig myndighet og ressurser til å koordinere arbeidet med produksjonskontrollsystemet slik at det blir utviklet, implementert og vedlikeholdt samt rapportere om virkningene av systemet til ledelsen. Ansvaret som ledelsens representant skal ikke være i konflikt med andre oppgaver delegert fra ledelsen. 1d) Ledelsens gjenomgang Leverandørens ledelse har ansvaret for at det implementerte systemet til enhver tid er hensiktsmessig og fungerer effektivt. Leverandøren skal regelmessig og minst en gang pr. år gjennomgå sitt system for å skaffe seg tilstrekkelig tiltro til at de iverksatte aktiviteter oppfyller kravene til kvalitet. Leverandøren skal dokumentere slike gjennomganger. 2a) Styring med dokumenterte prosedyrer, instrukser og rutiner Leverandøren skal som et minimum ha skriftlige prosedyrer, instrukser og rutiner for alle de aktiviteter som er vurdert å ha betydning for produktets kvalitet og konsekvensene ved at det kan oppstå avvik når slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig. Generelt for alle slike dokumenter er at de skal ha en entydig identifisering og godkjenningsstatus. Leverandøren skal etablere og vedlikeholde et dokumentregister eller et likeverdig hjelpemiddel som skal være reviderbart for å sikre bruken av kun gyldige kvalitetsdokumenter i operativ drift og for å verifisere hvor dokumentet skal forefinnes. 2b) Kvalitetsplan Leverandøren skal beskrive de spesifikke tiltak for kvalitet, disponering av ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er aktuelle for et bestemt produkt, for et bestemt prosjekt eller en bestemt kontrakt. 3) Innkjøp For innkjøp skal leverandøren etablere en oversikt over godkjente underleverandører og samtidig skriftlig dokumentere hvordan disse er godkjent samt på hvilken måte og med hvilket omfang leverandøren utfører en oppfølging av at underleverandørens kvalitetssikring er tilfredsstillende.

10 Side 2 av 3 Vedlegg 2.2 4) Produktidentifikasjon og sporbarhet Leverandøren skal dokumentere sporbarhet i alle trinn av sin produksjon samt entydig identifisere produktet med bestandige etiketter i den forpakningsform som er vanlig for omsetting av produktet i bransjen. 5) Styring av produksjonsprosessene Leverandøren skal identifisere alle prosessene som inngår i fremstilling av det aktuelle produkt. Det skal foreligge nødvendige skriftlig dokumentasjon i form av prosedyrer og instrukser for den fremgangsmåte som skal benyttes. Aktiviteter som krever ferdigheter utover basiskompetansen for en gitt profesjon, skal det etableres dokumenterte prosedyrer/instrukser for. Teknisk utstyr som brukes ved fremstillingen skal vedlikeholdes og kontrolleres/kalibreres. Leverandøren skal gi operatører en tilfredsstillende opplæring. Registreringer fra prosessovervåkingen skal oppbevares for dokumentasjon. 6) Kontroll og prøving, kontroll og prøvingsstatus Leverandøren skal etablere et system for mottakskontroll fra underleverandører. Omfang, metode og egenskaper skal være definert. Rutiner for produkter med avvik skal være skriftlig dokumentert. Under tilvirkning av produktet skal leverandøren etablere og dokumentere det prøveomfang som anses som nødvendig og ellers følge den produktstandard som er aktuell for produktet. Produkter med avvik skal følge et identifisert handlingsmønster for verifikasjon. For sluttkontroll av produktet skal leverandøren følge den produktstandard som er aktuell samt disse tekniske bestemmelsene. Det skal oppbevares registreringer fra slik prøving. Leverandøren skal ha et system for som klart angir om produktet er tilfredsstillende, til videre behandling, skrotet eller er i andre faser i produksjonssyklusen. 7) Avviksbehandling Leverandøren skal definere hva som er avvik, herunder ta stilling til avvik fra krav til produkt og avvik fra dokumenterte instrukser og prosedyrer. Det skal dokumenteres hvordan produkter med avvik skal oppbevares. Leverandøren skal angi en prinsipiell behandlingsplan for produkter med avvik og dokumentere trinnene i denne behandlingen. 8) Korrigerende tiltak Dersom avviksbehandlingen viser at det er behov for å endre fremgangsmåte, dvs. prosedyre og/eller prosess, skal leverandøren iverksette korrigerende tiltak for å motvirke potensielle nye avvik. 9) Kontroll-, måle- og prøvingsutstyr Alle instrumenter som leverandøren bruker i produksjonsprosessen (også programvare for prøving) for å vise at produkter tilfredsstiller spesifiserte krav, skal velges og regelmessig kontrolleres ut fra aktuelle krav til nøyaktighet. Alle instrumenter som er i bruk skal være registrert i et instrumentregister som skal inneholde identitetsnummer, brukssted/bruker, kontroll/kalibreringsresultater, dato og signatur for utført kontroll/kalibrering og neste kontroll/kalibreringsdato. Instrumentregisteret bør også ha en referanse til instrumentets datablad og hvordan det skal vedlikeholdes. Alle instrumenter skal være merket med identitetsnummer og dato for neste kontroll/kalibrering.

11 Side 3 av 3 Vedlegg ) Håndtering, lagring, pakking og levering Leverandøren skal oppbevare produkter som inngår i produksjonsprosessen, i lagerrom eller områder som er sikre. Det bør føres kontroll med personell som har adgang til slike områder samt alle produktbevegelser inn og ut fra områdene. Leverandøren skal beskytte produktet frem til at kunden overtar ansvaret for det. Produktet skal merkes med lesbare merkebrikker eller etiketter. Merkebrikken skal som et minimum inneholde leverandør, produktidentifikasjon, data for sporbarhet, og Kontrollrådets K-merke. 11) Registreringer Leverandøren skal utføre dokumenterte registreringer som objektivt bevis for at utførte aktiviteter virker effektivt og at oppnådde resultater er som forventet. Som et minimum skal det foreligge dokumenterte registreringer fra prosesskontrollen, mottaks- og sluttkontroll, kalibrering av måleinstrumenter, avviksbehandling og ledelsens gjennomgang. Leverandøren skal bestemme oppbevaringstid og oppbevaringssted for alle sine definerte registreringer. 12) Opplæring Leverandøren skal definere kompetansekravet for alle kvalitetsoperasjoner i bedriften. Omfang og behov for opplæring av personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvaliteten skal kontinuerlig evalueres. Nødvendig gjennomføring av opplæring skal iverksettes ut fra det definerte kompetansekravet og det aktuelle behovet. Alt personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvaliteten skal ha reviderbar dokumentasjon over gitt opplæring. 13) Statistisk prosessevaluering Leverandøren skal etablere statistiske teknikker som en del av sitt styrings- og verifikasjonssystem som dokumentasjon av at forventet kvalitet er oppnådd.

12 Side 1 av 1 Vedlegg 3.2 VEDLEGG 3.2: KRAV TIL LEVERANDØRENS PRODUKSJONSKONTROLL Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevante standarder Statistikk 1 - Kamstang 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte 1 prøveemne med minst 3 prøvelegeme pr.30 tonn pr. smelte og diameter 2 - Kamtråd 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte og diameter 1 prøveemne for hver smelte 1 prøveemne med minst 3 prøvelegemer pr. 30 tonn pr. smelte og diameter Mål, masse og merking Kamutforming og bøying Materialsammensetting Masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 2 eller 3 NS 3576 del 1 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. 3 - Spennstål Fra hver spennståltype og diameter : 1 prøveemne pr. 15 tonn 15 prøveemner for hver smelte Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM I følge aktuell standard. Minimum pr. halvår. 4 - Sveiste armeringsnett For hver nettype og sveisemaskin : 1 prøveemne bestående av minst 4 prøvelegemer pr. 50 tonn. Det skal være min. 2 prøvelegemer for hver trådretning. Utforming: samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller stang: Det skal foreligge resultater fra materialsammensetning fra stangeller trådprodusenten. NS 3576 del 4 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter. pr. halvår. 5 - Kappet og bøyd armering 6 - Andre armeringsprodukter For hver diameter og prosess : Visuell kontroll mht. skade på kammer pr. inngangskveil. 1 prøveemne pr. dag 1 prøveemne pr. uke av to diametre, alle produserte diametre skal være prøvetatt i løpet av 6 måneders perioder Etter avtale med Kontrollrådet for hver produkttype. Kammer etter bearbeiding Kamhøyde etter bearbeiding Strekkprøving Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 Alternativt andre standarder godkjente av Kontrollrådet.

13 Side 1 av 1 Vedlegg 4.3 VEDLEGG 4.3: UTTAK OG PRØVING AV PRODUKTER VED FØRSTE- GANGS INSPEKSJON/REVISJON Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevant standard 1 Kamstang 2 - Kamtråd Hver produkttype og produksjonsprosess: 1/3 av antall diametre som det søkes om. Ved mer enn 6 diametre; største, midterste, minste. 10 prøveemner fra hver diameter fra et parti på min. 3 smelter 5 prøvelegemer pr. utvalgt diameter for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 1, 2 eller 3 Utførelse i henhold til NS Spennstål Hver spennståltype: 1/3 av antall diametre som det søkes om. Mer enn 6 diametre; største, midterste, minste. 20 prøveemner fra hver diameter fra et parti hvor smelten er min. 30 tonn. Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM Sveiste armeringsnett Hver produkttype og produksjonsprosess: 1/3 av de nettypene som det søkes om. Mer enn 6 nettyper; største, midterste og minste diameter 12 prøveemner fra hver diameter (6 lang og 6 tverrtråd) fra et parti hvor prøveenheten er min. 5 tonn. Utforming samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller kamstang NS Utførelse i henhold til NS Kappet og bøyd armering For hver diameter og prosess: 3 prøveemner for henholdsvis minste og største diameter fra en kveil pr. diameter Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 Utførelse i henhold til NS 3575 eller andre standarder godkjente av Kontrollrådet. 6 - Andre armeringsprodukter Etter avtale med Kontrollrådet

14 Side 1 av 1 Vedlegg 5.2 VEDLEGG 5.2: UTTAK OG PRØVING AV PRODUKTER VED OVERVÅKING AV SERTIFISERTE LEVERANDØRER Varegruppe Omfang av antall prøveemner Egenskaper som skal prøves Relevant standard Statistikk 1 - Kamstang Fra en diameter : 10 prøveemner fra hver av min. 3 smelter 5 prøveemner for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 2 eller 3 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 2 - Kamtråd Fra en diameter : 10 prøveemner fra hver av min. 3 smelter. 5 prøveemner for utmatting Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting NS 3576 del 1 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 3 - Spennstål Fra en spennståltype og diameter: 15 prøveemner fordelt over min. 3 smelter Mål og masse Overflatetilstand ASTM A 416 BS 5896 EURONORM I følge aktuell standard. Minimum pr. halvår. 4 - Sveiste armeringsnett Fra hver prosess : 12 prøveemner fra en type (6 langs- og 6 tverrtråd) Utforming Samt alle egenskaper angitt for Kamtråd eller kamstang NS 3576 del 4 Der standarden setter krav til karakteristiske verdier skal disse bestemmes for hver kvalitet og diameter hvert halvår. 5 - Kappet og bøyd armering Fra en diameter og prosess : 3 prøveemner fra en kveil Mål, masse og merking Kamutforming Materialsammensetting (fra leverandør) NS 3576 del 1, 2 eller 3 eller andre standarder godkjente av Kontrollrådet. 6 - Andre armeringsprodukter Etter avtale med Kontrollrådet for hver produkttype.

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999 1999/60 Notater 1999 Randi Johannessen Notater Kvalitetssikring av korttidsstatistikk Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Hovedtrekk

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt A/S Versjon 7 November 2004 Are Løken Administrerende overlege Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 1 av 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Kredittilsynet v1.0 01.10.2006 Side 1 av 19 INNLEDNING Med bakgrunn i finansforetakenes økte bruk og avhengighet av IKT, utarbeidet Kredittilsynet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer