MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 9/08 08/1906 OMDØMMEUTVIKLING OG REKRUTTERING - ORIENTERING OM ULIKE TILTAK 10/08 08/1911 LEDELSE OG ORGANISERING INNEN OMSORGSTJENESTEN -TIL ORIENTERING 11/08 08/369 EVENTUELT Karmøy rådhus, Didrik Ferkingstad leder Wenche Håvik personalsjef

2 Sak 9/08 OMDØMMEUTVIKLING OG REKRUTTERING - ORIENTERING OM ULIKE TILTAK Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 08/1906 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/08 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Partssammensatt utvalg tar orienteringen til etterretning. Side 2 av 11

3 Sak 9/08 SAKSFRAMSTILLING Med bakgrunn i tidligere behandlede saker vedrørende; Arbeidsgiverstrategi mot 2020 i Karmøy kommune, KST-sak 58/07, og Omdømmeutvikling og kommunikasjonsstrategi i Karmøy kommune, FSK-sak 43/07, vil personalsjefen i møte med partssammensatt utvalg orientere om: Gjennomførte/planlagte rekrutteringstiltak generelt, og mot ungdom spesielt. Stikkord: - rekrutteringsfilmer - annonsering - internett - søknadsprosess via web - rekrutteringskampanje i samarbeid med Haugaland Vekst - interkommunalt samarbeid - samarbeid med Høyskolen Stord/Haugesund - samling med 8. klassene - tilrettelegging for praksisplasser i forbindelse med Programfag til valg - samarbeid med videregående skoler, spesielt målrettet mot kommunale lærefag - lærlinger - rekrutteringspatrulje - omdømmeutvikling sette Karmøy på kartet - pågående arbeid med kommunikasjonsstrategi - ledersamlinger tema/fokus - seniorpolitikk Personalsjefen i Karmøy kommune, Wenche Håvik sign. Side 3 av 11

4 LEDELSE OG ORGANISERING INNEN OMSORGSTJENESTEN -TIL ORIENTERING Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 031 G29 Arkivsaksnr.: 08/1911 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/08 Partssammensatt utvalg Forslag til vedtak: Partssammensatt utvalg tar saken til orientering. Side 4 av 11

5 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken Saken omhandler dagens ledelse og organisering innen omsorgstjenesten, samt en vurdering vedrørende fremtidige modeller. Alternative fremtidige modeller vurderes spesielt i sammenheng med, og i forlengelsen av, vedtatt arbeidsgiverstrategi (KST 58/07) Arbeidsgruppen som har gjennomgått saken har konkludert med at nåværende organisering innen helse-og sosialadministrasjonen opprettholdes. Innen virksomhetsledelse er det konkludert med at det bør prøves ut ulike modeller for om mulig å finne den mest optimale. Det kan også være at ulike virksomheter skal være noe ulikt organisert utfra sin forskjellighet. For at partssammensatt utvalg skal være informert om pågående arbeid legges denne saken frem for utvalget til orientering. Bakgrunn for saken Det vises til dokumentet Arbeidsgiverstrategier mot 2020 for Karmøy kommune vedtatt av kommunestyret (KST saksnr. 58/07). I dette dokumentet fremkommer bl.a. følgende vedr. Administrative stabs-/tøttetjenester Tidkrevende administrative oppgaver, som kan utføres uten lederkompetanse, overføres til stab-/støttefunksjoner. Ledertetthet Ledere i Karmøy kommune bør som en hovedregel ikke ha mer enn underordnede. Dersom ledere i enkelte tilfeller har mer enn underordnede, må noen administrative oppgaver tillegges andre funksjoner i støtte- eller stabsfunksjoner. For å gå gjennom status, samt vurdere fremtidig ledelse og organisering av omsorgstjenesten, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Helse-og sosialsjef Reidar Bråtveit (leder), avdelingssjefene Svein Vikshåland og Tove Rosseland, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Venke Kvale og hovedtillitsvalgt NSF Monika Dybdahl. Saksorientering LEDELSE OG ORGANISERING INNEN OMSORGSTJENESTEN - STATUSBESKRIVELSE Pr er det i Karmøy kommune 20 virksomhetsledere for tjenesteytende virksomheter innen omsorgstjenesten. I løpet av de siste 6 åra har antall årsverk innen omsorgstjenesten økt Side 5 av 11

6 med 40 %, mens det ikke har vært noen økning i antall virksomhetsledere eller merkantilt/ administrativt personell tilknyttet disse lederstillingene. Gjennomsnittlig har lederne ansvar for vel 45 fast ansatte medarbeidere. I den største virksomheten har lederen ansvar for vel 70 fast ansatte medarbeidere i tillegg til vikarer. I dag er virksomhetslederne er opptatt av administrative/daglige gjøremål - og det er liten/ingen mulighet for ledelse/målrettet utviklingsarbeid. Videre utfører lederne administrative oppgaver som med fordel kunne vært utført av annet personell. SYNLIG OG EFFEKTIV LEDELSE INNEN OMSORGSTJENESTEN Krav til framtidige ledere innen omsorgstjenesten Vesentlige deler av de administrative funksjoner/oppgaver som i dag ivaretas av virksomhetsleder som f.eks innen det personaladministrative området, økonomistyring, registrering/rapportering og andre administrative oppgaver må ivaretas av leder også i framtiden. Målet er imidlertid at framtidens leder skal gis rom for og utøve en større grad av ledelse. Derfor må det stilles krav om at framtidige ledere i større grad/omfang utøver ledelse gjennom: kvalitetsledelse med bl.a. vekt på krav, kvalitetsmål, prosessorientering (forløp/helhetlige prosesser) og kontinuerlig forbedring samt økt fokus på samordning (horisontalt og vertikalt ) innen etaten og mellom sektorer/forvaltningsnivå for å øke evnen til å oppfylle brukerkrav rollen som kulturbygger med vekt på verdier, holdninger og atferd som skaper grunnlag for utvikling og nyskapning økt fokus/større innsats i forhold til å - videreutvikle medarbeidernes kompetanse og skape attraktive arbeidsplasser - ivareta optimal ressursstyring og styre med balanse mellom forbruk og budsjett en lederstil som preges av åpen kommunikasjon, deltagelse og medledelse fra medarbeidere og ledere som utvikler en profesjonell nærhet der medarbeideren blir sett i arbeidstakerrollen forutsigbarhet og robusthet - som gir beslutningskraft - i vanskelige situasjoner i forhold til brukere/ pårørende og medarbeidere eller i forhold til faglige og ressursmessige utfordringer. Krav til framtidige fagansvarlig innen omsorgstjenesten Fagansvarligrollen må opprettholdes/spisse med fokus på bruker/tjenesteyting/kvalitet og arbeidsmåter for optimal ressursutnyttelse. Fagansvarlig skal ha en sentral rolle innen ledelsen - uten at det etableres et nytt ledernivå bestående av fagansvarlige. Dette kan skje gjennom å videreutvikle og tydeliggjøre fagansvarligrollens store betydning for samhandling med brukere/pårørende daglig faglig styring/koordinering innen avtalte rammer herunder faglig støtte/veiledning i forhold til medarbeidere kvalitetsledelse herunder ansvar for at den daglige tjenesteytingen skjer i tråd med verdier/holdninger, myndighetskrav og lokale beslutninger, gjennom optimal ressursutnyttelse og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Fagansvarlig skal ha det daglige faglige ansvaret for tjenesteytingen og bruker-/ pårørendekontakten og videre være hovedkontakten i forhold til bestillerkontoret. Side 6 av 11

7 Fagansvarliges veiledningssrolle vil være sentral - og bør vektlegges i større grad. I Stortingsmelding nr. 25 heter det: I lærende organisasjoner trengs nær ledelse og muligheter til refleksjon og veiledning hvis erfaringer og praksis skal omsettes til kunnskap og lærdom. Dette gir et behov for å styrke ledelses- og veiledningskompetansen og øke veiledningsressursene i sektoren (s. 37) Side 7 av 11

8 Synlig og effektiv ledelse Skal en lykkes med å utvikle en synlig og effektiv ledelse, må følgende tiltak søkes gjennomført: hvert leder bør som hovedregel ikke være nærleder/ha lederansvar for mer enn fast ansatte medarbeidere. Dersom lederen i enkelte tilfeller er leder for flere, må stabstøttefunksjoner styrkes til hvert lederårsverk bør det knyttes minimum 0,5 årsverk for administrativt personell. Dette ut fra vurderinger basert på omfanget av de administrative oppgaver som i dag ivaretas av virksomhetsledere og fagansvarlige. lederskapets - leder og fagansvarlig - oppgaver, ansvar/myndighet, samhandling/kommunikasjon intern/i forhold til eksterne enheter samt utfordringer må fastsettes og skriftliggjøres kompetanseutviklende tiltak innen ledelse må gjennomføres (opplæring/veiledning) FREMTIDIG ORGANISERING INNEN OMSORGSTJENESTEN Prinsipper for fremtidig organisering. Sentrale prinsipper som bestiller- og utførerorganisering og størst mulig grad av delegering av ansvar og myndighet til ledernivået nærmest brukeren gjennom bl.a. en forholdsvis flat struktur og avtalestyring opprettholdes. I tillegg vektlegges følgende prinsipper/ vurderingstema ved den organisatoriske utformingen av omsorgstjenestene i framtiden: generelle tiltak men økende behov for spisskompetanse og særtiltak/tilpassede tiltak Omsorgstjenestene må også i framtiden kjennetegnes ved at tjenestene er generell - og at tjenesten skal kunne møte behovene hos ulike brukergrupper. Nye brukergrupper og oppgaver som for eksempel tilbud til mennesker med psykiske lidelser/rusavhengighet og oppgaveoverføringen tilknyttet sykehusreformen - medfører at behovet for spisskompetanse øker. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å etablere slik spisskompetanse innen den generelle omsorgstjenesten, mens det i andre tilfelle vil være mer formålstjenlig å utvikle særtiltak eller tilpassede tiltak for ivaretakelse av behov hos aktuelle brukergrupper. mangfold og tverrfaglighet I St.meld 25 er et av målene for Kompetanseløftet 2015 å skape større faglig bredde med flere faggrupper og vekt på tverrfaglighet (s. 74) Nye brukergrupper medfører behov for tverrfaglig kompetanse blant personellet (s.36) I Stortingsmeldingen er det større fokus på Aktiv omsorg der det legges vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud Dette krever større faglig bredde i omsorgsektoren, med større vekt på sosialpedagoger, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid (s. 13) Tverrfaglig tilnærming til brukerne gir bedre tjenesteyting samtidig som tverrfaglighet fremmer forståelse for andres kompetanse samt utfordrer/utvikler egen kompetanse mot større fleksibilitet og økt annerkjennelse av tverrfaglig forståelse som suksess for tjenesteytingen. Side 8 av 11

9 helhetstenkning I komplekse og fragmenterte organisasjoner er det en forutsetning for å lykkes at noen aktører har muligheter for å se og forstå helheter. Et økende krav om fokus på prioritering og likeverdighet innenfor og mellom brukergrupper betyr at det må finnes slike aktører innen såvel administrasjon, bestillerfunksjon som på utførernivå i organisasjonen. En slik mulighet for utvikling av helhetsforståelse/-tenkning vil for mange ledere oppleves som inspirerende og utfordrende samtidig må en organisasjonsutforming med vekt på utvikling av helhetsforståelse balanseres mot de utfordringene som er knyttet til stor grad av forskjellighet mht. brukergrupper, tjenesteytende prosesser, kompetanse og ledelsesutfordringer. Framtidige modeller for organisering innen omsorgstjenesten I det følgende forutsettes det at nåværende organisering av helse- og sosialadministrasjonen opprettholdes. Ett grunnelement med en leder Sett på bakgrunn av Arbeidsgiverstrategier mot 2020 for Karmøy kommune vil grunnelementet i framtidens modell for organisering av omsorgstjenestene være en enhet som består av enhetsleder medarbeidere tilpasset utfordringene innen enheten tilstrekkelig administrativt personell (min. 0,5 årsverk) og et avgrenset antall fagansvarlige tilpasset utfordringene innen enheten Dette er en oversiktlig enhet. Lederskapet er avgrenset til få personer dette kan imidlertid innebære store krav til leder med hensyn til kompetanse, lederegenskaper/utøvelse av ledelse jfr. ovennevnte krav til framtidens leder. Dette er en enhet som vil kunne være sårbar ved sykdom, vakanser m.m og det er en enhet som vil være avhengig av støtte og tett oppfølging av overordnet/administrativ ledelse og sentrale stabstøttetjenester eventuelt kombinert med kollegial støtte. Forskjellighet når det gjelder brukergrupper og tjenesteytende prosesser/tjenester må begrenses. To grunnelementer med to ledere Som et alternativ til ovennevnte enhet bør det i noen tilfeller prøves ut en større enhet ved å slå sammen flere grunnelementer f.eks. innen institusjoner som i dag består av to virksomheter som Skudenes, Kopervik og Storesund bu- og behandlingsheim eller innen hjemmetjenester som i dag er så store, at det er nødvendig å øke antall ledere for å ivareta riktig lederskap. Ved sammenslåing av to grunnelementer vil en få en enhet med to ledere: enhetsleder som har overordnet/totalansvar for tjenesteyting, personal og økonomi for hele enheten(to grunnelementer) - men som bare er nærleder for medarbeidere (ett Side 9 av 11

10 grunnelement) - og som har hovedfokus/utviklingsansvar på deler av lederskapet - f.eks personal og økonomi - samt en teamleder som er underordnet enhetsleder og som er nærleder for medarbeidere(ett grunnelement). Denne lederen har ansvar for tjenesteyting, personal og økonomi for sin enheten bestående av medarbeidere og i tillegg hovedfokus/utviklingsansvar på f.eks kvalitetsarbeid/kvalitetsforbedring og kulturbygging for hele enheten. Teamleder er stedfortreder for enhetsleder. Det må defineres klare ansvars-/myndighetsområder for lederstillingene. totalt ca. 80 medarbeidere min. 1 årsverk for administrativt personell og et avgrenset antall fagansvarlige tilpasset utfordringene i enheten Dette er en enhet med to ledere og flere fagansvarlige som kan støtte og komplementere hverandre på kompetanse og lederegenskaper - et lederskap som representerer en større grad av forskjellighet/mangfold. Innen denne enheten vil det være muligheter for fleksibel og effektiv oppgave-/arbeidsdeling - der oppgaver kan løses på tvers av - og for begge grunnelementene f.eks innen områder som rekruttering, utnyttelse av kompetanse/kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid, HMS-arbeid og kulturbygging. Denne enheten vil også tåle en større grad av mangfold/forskjellighet hva angår brukergrupper og tjenesteytende prosesser/tjenestetyper. En slik enhet vil kunne utvikle en større grad av robust lederskap som kan formidle, skape framdrift og takle konflikter. Denne enheten vil være mindre sårbar ved sykdom, vakanser m.m og mindre avhengig av ekstern oppfølging og støtte. Endringer, justeringer og utprøving av alternative modeller foretas innen rammen av godkjente stillingsressurser med nødvendige omgjøringer av stillinger innen deleregerte fullmakter. Personalsjefen i Karmøy kommune, Wenche Håvik sign. Side 10 av 11

11 Sak 11/08 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/369 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/08 Partssammensatt utvalg Side 11 av 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19. MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 Notat Til : Styringsgruppa for Ou-skole Fra : Tine Langballe, prosjektleder Kopi : Prosjektgruppa for Ou-skole Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 PROSJEKTRAPPORT OU-SKOLE,

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer