9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking"

Transkript

1 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking Sverre Røed-Larsen Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Hvorfor granskningskommisjoner? Hensikten med denne artikkelen er å beskrive framveksten av offentlige granskningskommisjoner generelt og i Norge spesielt og synliggjøre noen kritiske forhold knyttet til slike kommisjoner.innledningsvis beskrives i korte trekk historikken til ulykkes- og katastrofeforskningen i Vest-Europa og Nord-Amerika på 1900-tallet. Bruken av begrepene «ulykke» og «katastrofe» problematiseres, og ulykkesgranskingen ses i sammenheng med en rekke andre samfunnskritiske forhold som ikke gjøres til gjenstand for tilsvarende analyser. Til slutt gjengis eksempler på nye trusselbilder, på internasjonale trender og på utviklingen i Norge. Fra ragnarok til moderne katastrofer Gjennom menneskehetens historie har brå død og ødeleggelser vært et hyppig forekommende fenomen: ulykker, katastrofer, pest og andre smittsomme sykdommer. Mens de opprinnelige ødeleggelsene var rene naturkatastrofer, som meteorittnedslag, skred, jordskjelv, flom, tørke, skogsbranner forårsaket av lynnedslag, ble etter hvert nye typer storulykker føyd til opplevelsen av farer: skipshavarier, by- og bygningsbranner, boliger som raste sammen osv. Gjennom 183

2 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking utviklingen fra bondesamfunn, via industrisamfunn til moderne IKT-samfunn har nye former for ulykker og katastrofer blitt føyd til trusselbildet: menneskeskapte katastrofer fra konsekvenser av jorderosjon og vannregulering, via nye teknologibaserte transportformer, som jernbane, biler, skipsfart, luftfart og moderne bosetting, til trusler knyttet til informasjonssamfunn, globalisering og avansert teknologi. Frykten for ulykker og katastrofer har alltid fulgt menneskeslekten. Forestillingen om en syndflod eller et ragnarok fins i mange mytologier. Flere urkulturer er visstnok forsvunnet på grunn av naturkatastrofer som jordskjelv, flodbølger eller brann. Men etter den andre verdenskrigen har både antallet av katastrofer økt og skadevirkningene blitt større. En OECD-studie av nye samfunnsrisikoer i det 21. århundre (OECD 2003) baserer bl.a. sin historiske analyse på data fra OFDA-CRED Internasjonale Katastrofe Database 1. Disse data viser at utviklingen i perioden innebærer en økning av katastrofenes betydning på en rekke områder: antallet naturkatastrofer og teknologiske katastrofer har økt markert i perioden; antallet drepte pga. teknologiske katastrofer har også økt dramatisk i perioden. Kostnadene (målt i milliarder US$) har også økt, spesielt for naturkatastrofer i hele perioden og for de teknologiske katastrofene i de siste 15 år. Den internasjonale databasen har også utarbeidet egne ulykkesprofiler for en rekke typer ulykker. Ulykkesprofilen for transport-ulykker viser at den største transportulykken skjedde på Filippinene 20. desember 1987 med drepte. Gjennomsnittlig medførte de ti største transportulykkene i denne 50-årsperioden drepte i hver ulykke. Hva er «ulykke» eller «katastrofe»? Ennå fins det ikke noen ensartet og felles begrepsbruk innenfor storulykkesfeltet. En rekke begreper betegner dels hendelser som skjer forut for en ulykke eller trusler som betegner faren for at en ulykke kan skje, mens andre betegner hva slags ulykke som har oppstått eller angir konsekvensene av ulykken. Eksempler på slike begreper er nestenulykke, ulykkestilløp, fare og risiko, ulykker, storulykker og kriser, og til slutt katastrofer og ragnarok eller syndflod. Truslene kan være rettet inn mot mennesker på ulike nivåer: individ, grupper, samfunn, regioner, kontinenter og menneskeheten. Ulykkene kan karakteriseres som naturkatastrofer eller menneskeskapte ulykker. Konsekvensene kan omfatte død, invalidisering og helseskader på mennesker, materielle ødeleggelser, miljøskader og/eller 1 Denne databasen omfatter ulykker som må oppfylle ett av følgende kriterier: 10 eller flere personer er drept, hendelsen skader minst 100 personer, oppfordring til internasjonal assistanse eller erklæring av unntakstilstand. 184

3 Sverre Røed-Larsen ødeleggelser av infrastrukturer eller sosiale systemer. Svekket omdømme og tillit nevnes også. Ofte måles skaden av en ulykke i omfanget av den umiddelbare eller kortsiktige konsekvensen, mens mange skader kan opptre som langtidsskader, spesielt av psykologisk eller psykiatrisk natur, som følgeskader eller langtidsskader av helsemessig art. I tillegg kostnadsberegnes mange ulykker/katastrofer. Vanligvis brukes begrepet «ulykke» for å betegne en hendelse som kan karakteriseres ved en rekke egenskaper: en ikke-intendert hendelse 2 skjer i løpet av kort tid store skadelige konsekvenser (personskader, materielle ødeleggelser, miljøskader, produksjonstap, omdømmesvekkelse) 3 er lokalisert til ett bestemt sted eller en avgrenset region ansvaret er ofte vanskelig å plassere. Bruken av betegnelser kan være kultur- eller samfunnsbestemt. For eksempel er bruken av ulykkesbegrepet (accident) ganske utbredt og allment akseptert i Europa, mens betegnelsen nærmest er bannlyst i USA 4. Der brukes begrepet skade (injury), spesielt i medisinsk sammenheng. Begrunnelsen er at man vil unngå å assosiere en ødeleggelse med noe som oppfattes som skjebnebestemt og utenfor menneskelig kontroll, som ufravikelig eller som uunngåelig. En annen bruksmåte av ulykkesbegrepet er knyttet til bestemte faser av et forløp, for eksempel selve transportfasen i luftfart og jernbane. Den tradisjonelle definisjonen av en ulykke innenfor luftfart eller jernbane er en ulykke som skjer i perioden etter at ombordpersonale eller passasjerer har entret flyet og inntil alle har forlatt flyet, og hvor hendelsen medfører død eller alvorlig skade/medfører omfattende materiell skade på flyet 5, eller i perioden etter at toget har satt seg i bevegelse fra en stasjon og til det har stanset ved en annen. Moderne HMS-filosofi, systematisk HMS-ledelse og kvalitetsledelse bygger ikke på en slik avgrenset steds- 2 Ut fra dette kriteriet var ikke 11. septembertragedien en ulykke, siden den var planlagt og intendert. Men den utviklet seg i høyeste grad til en katastrofe med vidtrekkende konsekvenser. 3 Tids-ogkonsekvenskriterietkanværeproblematisk.EksempelvisskjeddeTsjernobylulykkeni løpet av kort tid, men på lang sikt fikk ulykken konsekvenser av sykdomskarakter (for eksempel kreft etter mange år pga. opptak av radioaktivt nedfall i næringskjeden). Seinskader, som sykdom eller miljøskader, kan derfor egentlig være forårsaket av en ulykke som skjedde mange år tidligere. 4 Girasek, D.C (1999), «How members of the public interpret the word accident». Page 19. Referansen hans er til US National Highway Traffic Safety Administration i De amerikanske institusjonene Federal Aviation Administration (FDA) og National Transportation Safety Board (NTSB) definerer en flyulykke slik: «Aviation accident an occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight and all such persons have disembarked, and in which any person suffers death or serious injury, or in which the aircraft receives substantial damage.» 185

4 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking eller driftsbasert ulykkesdefinisjon. Nå brukes snarere begreper som «uønskede hendelser», mangler eller kvalitetsavvik om alle typer rapporter om HMS- eller K-relevante aktiviteter innenfor hele virksomheten. Storulykker i Norge Norge har gjennom 1900-tallet hatt en rekke store ulykker ikke minst innenfor transport-sektoren og noen alvorlige naturkatastrofer, ikke minst skred og flom. SINTEF har flere ganger gjennomført omfattende datainnsamling og analyser av alle storulykker i Norge. Den siste SINTEF-rapporten omfatter større ulykker (minst 5 drepte) i perioden (Jersin 2003) 6. Studien viser at det i perioden i alt skjedde 63 storulykker som medførte 922 omkomne innenfor transportsektoren. Det totale antallet storulykker med minst fem omkomne er i alt 80 i perioden med samlet antall på omkomne. Storulykkesbildet i transport-sektoren fordelt på transportform og antallet omkomne, er følgende: 21 luftfartsulykker med 423 omkomne, 23 sjøfartsulykker med 360 omkomne, 4 jernbaneulykker med 56 omkomne og 13 veitrafikkulykker med 83 omkomne. Transportsektoren står altså samlet for en meget stor andel av storulykkene og tilsvarende for skadealvoret målt i antall omkomne i denne perioden dvs. 79 %. (Se også kapittel 7 om storulykker i Norge av Snorre Sklet i denne boka). Årsaker til ulykker: noen tilnærminger i forskningen fra 1917 til i dag Noen hovedtilnærmingsmåter fra 1917 til i dag 6. desember 1917 kl skjedde det en stor eksplosjon på havna i Halifax. Det franske skipet Mont Blanc, som da var lastet med ammunisjon til bruk i den første verdenskrigen, støtte sammen med den norske båten IMO fra Sandefjord. Eksplosjonen og følgeskadene førte til at personer ble drept mens ca ble skadet. Store deler av byen ble utslettet. Denne katastrofen ble inngående analysert av psykologen Samuel Henry Prince, som skrev en sosiologisk doktorgradsavhandling om hendelsen: Catastrophe and Social Change (1920). Dette vitenskapelige arbeidet regnes som starten på kriseforskningen. Halifax- 6 Definisjonen av en storulykke er i SINTEF-rapporten en plutselig, ikke villet hendelse som tilfredsstiller minst ett av følgende kriterier: * fem omkomne ellere flere, * materielle skader for ca. 30 mill. kroner eller mer (etter datidens kroneverdi) og/eller * store natur-/miljøskader. 186

5 Sverre Røed-Larsen katastrofen ble seinere gjenstand for en rekke vitenskapelige analyser og verk som utmerker seg ved variert bruk av kilder, metoder og beskrivelser. Likevel skjedde det ingen store framskritt i katastrofeforskningen før etter andre verdenskrig. Temaet ble berørt av flere sosiologiske teoretikere, som Carr (1932) og Sorokin (1942), men det var først på slutten av 1940-åra at samfunnsforskningen igjen fokuserte på vitenskapelig tilnærming til kriser og katastrofer. Foranledningen var erfaringer fra andre verdenskrig og utviklingen av den kalde krigen med vekt på forskning om individuell og sosial atferd i ekstreme stresssituasjoner. USA ledet forskningsutviklingen og etablerte i 1952 et eget program for katastrofeforskning som i 1957 ble overtatt av den nyetablerte Disaster Research Group (DRG). DRG var i mange år toneangivende innenfor katastrofeforskningen både med hensyn til teoriutvikling og praktisk anvendelse av forskningsfunn. Flere typologier er benyttet for å klassifisere utviklingen av ulykkes- og katastrofeforskning eller sikkerhetsforskningen. To av dem blir omtalt nedenfor. Utviklingen innenfor katastrofeforskningen kan klassifiseres slik 7 : Atferdsparadigme; med vekt på å overvåke og å forutsi trusler, forklare befolkningens kriseatferd og utvikle kriseberedskapsopplegg, vanligvis knyttet til profesjonsgrupper som geologer, seismologer og metrologer supplert med samfunnsvitere. Atferdsparadigmet ble etablert på 1950-tallet med Gilbert White som atferdsforsker og stimulert av forskningsbehovene etter den andre verdenskrigen og av trusler om atomkrig og rakettangrep. Strukturelt paradigme; med vekt på folkegruppers sosiale utsatthet, ikke minst i utviklingsland, og et samfunns sårbarhet som strukturelle faktorer for forekomsten av katastrofer. Denne retningen understrekte lokalbefolkningens rolle som kunnskapsbærere og støttespillere for kriseberedskapsopplegg og for krisereduksjon. Utviklet rundt 1980-tallet. Kompleksitetsparadigmet; legger vekt på den gjensidige trussel om og sårbarhet overfor katastrofer som skyldes den komplekse samhandlingen mellom natur og samfunn. Samtidig tolkes trusler om katastrofer i økende grad som et resultat av menneskelig aktivitet. Utviklet mot slutten av tallet. Denne inndelingen er langt på vei basert på erfaringer fra forskningen på naturkatastrofer og etter hvert også fra forskning på samspillet mellom naturmiljø og sosiale forhold. 7 Basert på min sammenfatning av inndeling hos Hilhorst, Dorothea (2003), «Responding to Disasters: Diversity of Bureaucrats, Technocrats and Local People». International Journal of Mass Emergencies and Disasters, Vol. 21, No. 1, pp Mennnonite Press, Kansas/USA. Research Committee on Disasters/International Sociological Assosiation. ISSN

6 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking En annen tilnærning er knyttet til utviklingen innenfor selve sikkerhetsforskningen ved ulykker i transportsektoren (Stoop 2003). Stoop skiller mellom fire «Schools of Thought» som starter med ingeniørenes designarbeid ved den amerikanske jernbanen på slutten av 1800-tallet og ender foreløpig med en skoleretning om systemmangler og endring som starter på 1990-tallet. De fire skoleretningene er: Juridisk ansvar og designutvikling Sikkerhetsfilosofien var knyttet til ingeniørbaserte løsninger på sikkerhetsproblemer og bruk av sertifisering og standardisering av produkter og utforming. Granskingsarbeidet etter ulykker ble ikke bare konsentrert om feil ved produkter siden erfaringene viste at selve designprosessen i seg selv var vel så viktig for sikkerhetsutfallet. Pålitelighetsbasert ingeniørarbeid Denne ingeniørskolen var særlig influert av erfaringene fra den andre verdenskrigen og stimulerte utviklingen av teknikker basert på sannsynlighetsvurderinger. Menneskelig feilhandlinger, ergonomiske vurderinger og menneske-maskin-faktorer stod sentralt i starten, men perspektivet ble etter hvert utvidet fra tekniske forhold til analyser og vurderinger av organisasjonssystemer, organisasjonskultur og sikkerhet. Systembasert ingeniørarbeid Denne skoleretningen redefinerte storulykkes- eller katastrofebegrepet: Fra vekt på risikoakseptering og akseptkriterier ble fokuset etter hvert flyttet til sosiale rammer og konsekvenser av ulykker; fra sektorbaserte og tekniskanalytiske sammenhenger til vekt på sikkerhetsledelse og krisehåndtering. Lederansvar i bedrifter og offentlig ansvar i forvaltningen ble tydeliggjort. Ad hoc-baserte ulykkesgranskinger ble vanligere, og i sine hendelsesanalyser satte de også søkelys på forvaltningsmessige og ansvarsmessige forhold på høyere nivåer, inkludert nasjonale aktører. Systemmangler og endring På 1990-tallet utviklet den fjerde skoleretningen seg. Skolen baserer seg på en betoning av mangler ved systemer framfor systemavvik som årsak til sikkerhetssvikt. Den fremmer behovet for varige endringer i sikkerhetssystemer framfor å anbefale enkeltvise forbedringstiltak av standardiserte systemer og betoner kompleksitet og dynamikk ved sosio-tekniske systemer i alle faser framfor normaltilstand. Denne tilnæringsmåten sprenger de tradisjonelle grensene for ulykkesgranskning og forutsetter uavhengige granskningsinstitusjoner, et integrert sikkerhetsbegrep og et tverrsektorielt anvendelsesområde. Til sammen viser disse to eksemplene på den vitenskapelige utviklingen innenfor katastrofeforskningen og ingeniørbasert sikkerhetsutvikling at det er til dels store 188

7 Sverre Røed-Larsen forskjeller i teoriutvikling og begrepsbygging. Dette speiler noe av mangfoldet innenfor forskningsfeltet, men sprikene avdekker også svakhetene ved mangelen på et systematisk, felles teori- og begrepsapparat. Konsekvensene for det forebyggende arbeidet er ikke kartlagt. Årsaker til storulykker en utviklingslinje i granskningsarbeidet Opprinnelig baserte arbeidet i ulykkesgranskningskommisjoner seg på enkle årsaksteorier hvor sammenhengen mellom selve ulykkesskaden og utløsende faktor var direkte og lett identifiserbar. Som oftest var årsaken «den menneskelige faktor» (menneskelig svikt) eller teknisk (teknisk svikt). Denne forklaringsmodellen var populær i mange år, ble anvendt innenfor mange ulykkesområder og fikk bred geografisk utbredelse. Den direkte utøvende aktøren kapteinen, lokomotivføreren, buss- eller lastebilsjåføren, piloten, privatbilkjøreren, maskinføreren eller legen ble tillagt det strafferettslige ansvaret, ofte også det moralske. Ledende forskere utviklet etter hvert andre forklaringsmodeller med vekt på systemforståelse og -faktorer. Den direkte utøvende aktøren var bare den umiddelbare årsaken. Forklaringer på ulykken fant man ved å identifisere mellomliggende og bakenforliggende årsaker. Et slikt fokus skjøv årsaksforståelsen over på arbeidsforhold og arbeidsledelse, på egnet utrustning og opplæring og etter hvert også på styrings- og ledelsesmessige sikkerhetsforhold. I moderne granskingsmetodikk benyttes en rekke metoder for årsaksanalyse og dermed også et bredere spekter for forebyggende eller skadereduserende tiltaksforslag. 8 Etablering av offentlige granskningskommisjoner Utviklingen av ulykkeskommisjoner innenfor luftfart, sjøfart, jernbane og vei Den første moderne granskningskommisjonen ble etablert i Det var den britiske militære flykommisjonen som gransket ulykker under «The Royal Flying Corps», Accident Investigation Branch (AIB). Etter den første verdenskrig ble mandatet utvidet til å omfatte både militære og sivile flyulykker. En lovregulering i 1920 ga luftfartsmyndighetene hjemmel til å gi regler for gransking (1922). AIB 8 En bred beskrivelse av utviklingen av ulike ulykkesmodeller, ulykkesforståelse, faser i ulykkesgranskning og hovedkilder for innsamling av faktainformasjon fins i denne bokas artikkel «I etterpåklokskapens klarsyn: Gransking og læring av ulykker» av Hovden, Sklet og Tinmannsvik. 189

8 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking var opp gjennom årene underlagt en rekke departementer inntil det i 1983 ble overført til Samferdselsdepartementet. I 1987 ble navnet endret til Air Accident Investigation Branch (AAIB). Den britiske utviklingen er på mange måter symptomatisk for utviklingen innenfor luftfartssikkerheten i de fleste land: den startet med granskning av militærflyulykker mandatet ble utvidet til å omfatte både militære og sivile luftfartsulykker, arbeidet er hjemlet i nasjonalt lovverk, men etter hvert påvirket av internasjonale regler (ICAO Annex 13) og av regionale krav (EU-direktiv 94/56/EC), rapporterte over tid til vekslende departementer, og en utvikling i retning av et uavhengig sektororgan. Innenfor sjøfarten har utviklingen vært annerledes. Selv om enkelthendelser som forliset av RMS Titanic i 1912 stilte store spørsmål ved sjøsikkerheten, kom den første internasjonale sikkerhetskonvensjonen seint i mellomkrigstiden (International Convention for the Safety of Life at Sea 1929). Kombinasjonen av prinsippene om havenes frihet, flaggstatenes suverenitet og kyststatenes overhøyhet over eget territorialfarvann har gjort det vanskelig å få gjennomslag for internasjonale sikkerhetsregler. I tillegg har tradisjonen med bruk av juridiske sjøforklaringer som granskningsmetode og årsaksidentifisering ført til en sterk vektlegging av individuelt personansvar og personlig skyld. Internasjonalt ble Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) først etablert i 1948 som et konsultativt organ under FN og da uten et opplegg tilsvarende ICAOs klare satsning på harmonisert sikkerhetsarbeid. Utviklingen innenfor IMO går imidlertid etter en rekke konvensjons-revisjoner og resolusjoner over mange år i retning av nye, samlede bestemmelser om granskningssystemer for sjøfartsulykker. En rekke store sjøhavarier og båtbranner i Vest- Europa fra slutten av 1980-tallet (Herald of Free Enterprise 1987, Jan Heweliusz 1993, Scandinavian Star 1990, Sally Albatross 1990, Estonia 1994) understrekte nødvendigheten av skjerpede sikkerhetskrav på nasjonal eller regional basis. Et slikt regionalt opplegg er blitt videreført gjennom flere nye EU-direktiver. I en del land er det imidlertid blitt etablert egne havarikommisjoner for sjøfartsulykker, for eksempel Maritime Accident Investigation Branch (MAIB) i Storbritannia. Både luftfart og sjøfart er transportområder som i sin opprinnelse og nåværende karakter er sterkt preget av sin internasjonale operasjonsmåte. De legale, nasjonale rammene er derimot blitt influert av utviklingen av et internasjonalt regelverk med vekt på uniformitet og harmonisering på vidt forskjellig måte. Granskningsarbeidet innenfor luftfarten er langt på vei ensartet på grunn av ICAOs pionerarbeid og innflytelse, mens det tilsva- 190

9 Sverre Røed-Larsen rende arbeidet innenfor sjøfarten er langt mindre strukturert og harmonisert. Innenfor jernbaneområdet har all granskning tradisjonelt skjedd på bedriftsintern basis. Hvert nasjonalt jernbaneselskap gransket i hovedsak sine egne togulykker uten noen form for internasjonal samordning via Den internasjonale jernbaneunionen (UIC). Denne tradisjonen ble i flere land brutt på 1990-tallet: Gjennom fragmentering av de gamle nasjonale monolittiske jernbaneselskapene i operatører og infrastrukturforvaltere og opprettelsen av nye, private togselskaper ble det i en rekke land etablert statlige jernbanetilsyn og til dels også egne, offentlige granskningskommisjoner for togulykker. EU har i sitt nye direktiv om jernbanesikkerhet påbudt etablering av uavhengige granskningsinstitusjoner av jernbaneulykker. Innenfor veitrafikken har bruken av ulykkeskommisjoner vært lite utbredt. En forklaring kan være ulykkesmønsteret: Selv om ulykkesarenaen samlet sett er den største målt i antall drepte pr. år, så er de aller fleste dødsulykkene knyttet til ulykker hvor én enkelt person er blitt drept i hver ulykke. En annen forklaring kan være mangel på politisk press: De fleste ulykkene skjer med privatbiler både samfunnsmessig og individuelt er det større risikovillighet ved en slik transportform framfor ved offentlig transport. En tredje forklaring er knyttet til manglende mediefokusering på slike hyppige fatale enkeltulykker. En annen utviklingsretning innenfor transportulykkesgranskning har skjedd i bl.a. USA, Canada, Finland, Sverige, Australia, New Zealand, Nederland og nå også Norge og til dels Danmark. Selv om alle disse landene historisk sett hadde tradisjoner med egne granskinger av ulykker innenfor luftfart, sjøfart og jernbane på bedriftsintern eller offentlig basis, så har utviklingen gått i retning av tverrsektorielle granskningskommisjoner for transportulykker (til dels unntatt veitrafikkulykker), offentlig basert og finansiert, og etter hvert også med sterkere preg av uavhengighet. Denne utviklingen startet med etableringen av US Transportation Safety Board (NTSB) i NTSB har internasjonalt sett langt på vei i mange år vært et forbilde for oppbygging og arbeidsform for transportgranskningskommisjoner i andre land. Transportulykkesgranskning i Norge Det er viktig å framheve den systematiske rapportering, analyse og kategorisering som har utviklet seg innenfor de store transportområdene i Norge. Denne utviklingen har vært særlig sterk de siste par tiår; før det var den permanente granskningen hovedsakelig konsentrert om luftfartsulykker. Slike ulykker ble i mange år gransket av ad hoc-kommisjoner. En egen Havarikommisjon for sivil luftfart (HSL) underlagt Samferdselsdepartementet (SD) ble etablert i I 1999 ble HSL en egen etat under SD. Opp gjennom årene har det imidlertid 191

10 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking vært en rekke forslag til vurdering eller etablering av bredere granskningskommisjoner. Forslagene har vært mange. Noen eksempler er: Jan Erik Vinnem (1982, s. 74) foreslo i sin utredning Sikkerheten i Norge at spørsmålet om «å opprette faste, uavhengige ulykkeskommisjoner for forskjellige samfunnsaktiviteter» burde vurderes. I forbindelse med jernbaneulykken ved Kolbotn i 1985 foreslo LO en egen granskningskommisjon. Regjeringen anmodet i stedet Samferdselsutvalget om å utrede spørsmålet om ansvar for granskning av ulykker ved skinnegående transport. En intern arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet leverte en utredning av behovet for opprettelse av ulykkeskommisjon for granskning av storulykker Høringsrunden viste at det ikke var stor interesse for en slik kommisjon. I 1993 avviste Justisdepartementet forslaget om en storulykkeskommisjon. Flere offentlige komiteer har imidlertid støttet forslaget om tverrsektorielle kommisjoner. Flertallet i Sjølovutvalget foreslo i sin innstilling i 1999 at ordningen med sjøforklaringer skulle oppheves og erstattes av en fast havarikommisjon (NOU 1999:30). Sårbarhetsutvalget anbefalte i sin innstilling at det «bør etableres en felles, nasjonal ulykkes- og krisekommisjon med ansvar for å granske større hendelser og ulykker uavhengig av sektor» 9. Samferdselsdepartementet ledet en arbeidsgruppe som i februar 2002 la fram en rapport om etablering av en felles granskningskommisjon for transportsektoren men anbefalte ikke opprettelsen av en fast Storulykkeskommisjon. Regjeringen tok i St. meld. nr. 17 ( ) om samfunnssikkerhet ikke direkte stilling til forslaget om en nasjonal ulykkes- og krisekommisjon slik Sårbarhetsutvalget hadde foreslått. Fra 1. juli 2002 ble mandatet til HSL utvidet til også å omfatte granskning av jernbaneulykker. Politisk har både Stoltenberg- og Bondevik II-regjeringen satt spørsmålet om etablering av en felles, permanent transportulykkeskommisjon på dagsorden, og i februar 2004 foreslo Regjeringen etablering av en slik felles granskningskommisjon for alle transportformer. Forslaget vil bli fremmet for Stortinget i Forsvaret har lang tradisjon for selv å granske ulykker av militær art. Den særskilte undersøkelseskommisjonen for ulykker i Forsvaret har ansvaret for slik gransking. Dette vil ikke bli endret. Et alternativ til faste granskningskommisjoner har vært bruk av ad hoc-kommisjoner, slik det i lang tid var vanlig innenfor luftfarten. Selv om bruk av ad hoc offentlige granskningskommisjoner ikke har vært særlig vanlig i Norge, så har tendensen gått i retning av hyppigere bruk av denne typen offentlige granskninger 10. En oversikt viser at Regjeringen i perioden har nedsatt 11 9 NOU (2000:24) Et sårbart samfunn, s Jersin, Erik (2000), «Trenger vi en fast, felles granskingskommisjon for storulykker?» Innlegg på Sikkerhetsdagene 2000, Trondheim. 192

11 Sverre Røed-Larsen ad hoc granskingskommisjoner ved storulykker. Disse kommisjonene har ved flere tilfeller hatt problemer med å gjennomføre en inngående årsaksanalyse, med å samle en allsidig kompetanse og med å manifestere kommisjonens uavhengighet. Hvem skal granske en storulykke? Tradisjonelt har en ulykke blitt gransket av det selskapet som har ansvaret for virksomheten hvor ulykken er skjedd. Denne tradisjonen er fremdeles nærmest enerådende innenfor off-shore-virksomheten. På enkelte områder og da spesielt innenfor luftfarten er det forholdsvis tidlig blitt vanlig med offentlig granskning. Det samme gjelder for naturkatastrofer. Granskning i regi av det ansvarlige selskapet er blitt begrunnet med at selskapet besitter nødvendig kompetanse, har ressurser internt og har en egen interesse av at årsakene til slike ulykker blir identifisert med tanke på å iverksette forebyggende tiltak. På den annen side kan et selskap ha økonomiske og andre interesser i å tildekke omstendighetene rundt en ulykke, bl.a. for å unngå straffeforfølgning. Mange av de spisskompetente medarbeiderne kan være inhabile. Selskapet vil ofte holde informasjonen for seg selv få interne gransknings-rapporter er offentlig tilgjengelig og erfaringsoverføringen til andre selskaper med tilsvarende virksomhet er liten eller helt fraværende. Utviklingen har derfor gått i retning av å etablere offentlige granskningseller undersøkelseskommisjoner. Basert på tidligere granskningskommisjoner innenfor luftfarten har både Sverige (1990) og Finland (1990) utviklet tverrsektorielle, nasjonale granskningskommisjoner med et bredt mandat og vidt virkeområde. Andre granskningsaktører For å bøte på manglene ved bedriftsintern gransking er det innenfor noen bransjeorganisasjoner etablert felles granskningskommisjoner. Et eksempel er Norges Dykkeforbund som opp gjennom årene har gransket en lang rekke alvorlige dykkeulykker gjennom en egen komité. Flere større bransjeforbund har lang tradisjon for bruk av egne granskningsorganer for ulykker innenfor eget virkefelt. En egen fast kommisjon for granskning av dykkerulykker som fungerte på 1980-tallet, ble nedlagt av Stortinget etter noen få års virksomhet. En annen fast undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innenfor fiskeflåten ble opprettet 193

12 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking i 1980 med hjemmel i Sjøloven ( 485). Videre fins det en særskilt granskningskommisjon for ulykker i petroleumsvirksomheten som oppnevnes etter ulykkens karakter og omfang. Ulykker uten granskinger En del ulykker blir ikke gransket. Det gjelder særlig trafikkulykker hvor det hittil ikke fins en permanent granskningsinstitusjon med unntak av Finland hvor en egen forsikringsfinansiert granskningskomité har analysert alle dødsulykker på veiene i Finland i en rekke år. I Norge ble alle fatale veitrafikkulykker analysert i I tillegg er en rekke alvorlige veitrafikkulykker blitt analysert gjennom et eget prosjektopplegg. Men både i Norge og i svært mange andre land er det en rekke andre områder innenfor vare- og tjenesteområdet som ikke omfattes av noen systematisk og permanent ordning for ulykkesgranskning. Eksemplene på slike «oversette» ulykker er mange. To ulykker kan nevnes som eksempler, dels fordi ulykken er beskrevet på fremragende samfunnsvitenskapelig måte, dels fordi ulykken er blitt aktualisert: flomtragedien i Buffalo Creek, West Virgina, i USA 26. februar 1972 (Erikson 1976), som krevde mange menneskeliv og ellers førte til omfattende og irreversible sosiale og personlige konsekvenser, og sykehustragedien i Linköping i 1983 hvor tre pasienter døde som følge av en dialyseulykke 11. En sykepleier ble dømt som skyldig og ansvarlig for ulykken til tross for at hun ble satt til å betjene en meget uryddig, ikke utprøvd laboratoriemodell uten bruksanvisning. Hun fikk heller ikke egnet opplæring. Poenget til direktøren for den svenske granskningskommisjonen er at når årsakene til visse typer ulykker ikke blir systematisk analysert og kartlagt gjennom et kommisjonsarbeid, så setter dette rettssikkerheten i fare. Visse yrkesgrupper får derved dårligere rettssikkerhet enn andre. Dilemmaer for granskningskommisjoner og myndighetene Både forskningen om og arbeidet i granskningskommisjoner viser at man står overfor en rekke dilemmaer. Et dilemma innebærer et valg mellom to goder eller mellom to onder hvor det ikke fins noen ideell gitt løsning. For det praktiske 11 Data fra artikkel i Dagens Nyheters nettside, 28. november 2003: «Rättsäkerheten i fara när olyckor utreds» av generaldirektør for Statens Havarikommisjon, Lena Svenaeus, i forbindelse med kommisjonens forslag til nytt, utvidet mandat som ble sendt den svenske regjering. 194

13 Sverre Røed-Larsen arbeidet i en granskningskommisjon i 2004 kan noen aktuelle dilemmaer være knyttet til: Granskningkommisjonens mandat, sammensetning, kompetanse, institusjonelle forankring, ressurser, uavhengighet, integritet og habilitet, metodikk, forklaringsmodell, forebyggingstiltak, åpenhet og gjennomslagskraft. Disse dilemmaene er gjenstand for både intern og ekstern analyse og drøfting. Enkle svar finnes ikke. Forebygging: Kan vi lære noe av granskninger? En hovedgrunn til systematiske studier av tidligere ulykker eller katastrofer er utsagnet om at «dette skal ikke kunne skje igjen». Granskning skal virke forebyggende. Gjennom å avklare årsaker til ulykker kan man fremme hensiktsmessige forslag som skal kunne hindre gjentakelse. Etterpåklokskapen skal få sin belønning. Den amerikanske transportgranskningskommisjonen NTSB bruker forebyggingsargumentet aktivt som et moment i legitimeringen av sin eksistens. NTSB hevder at 80 % av de anbefalingene som kommisjonen har kommet med, er gjennomført. Resultatet har vært en merkbar økning i sikkerhetsnivået innenfor kommisjonens virkeområder. En eldre finsk undersøkelse analyserte de finske trafikkskadekommisjonenes rolle på 1970-tallet 12. Studien analyserte bl.a. forholdet mellom foreslåtte tiltak fra trafikkskadekommisjonene til nye bestemmelser i lover og forskrifter og gjennomføringen av slike forslag. En rekke kommisjonsforslag ble faktisk akseptert av politikerne og nedfelt som juridiske krav i perioden med et etterslep på mellom 2 og 5 år regnet fra tidspunktet for framføring av forslaget til lov- eller forskriftsbestemmelse. Studien konkluderte også med at trafikkskadekommisjonenes forslagsvirksomhet hadde større gjennomslagskraft enn FoUvirksomheten på trafikksikkerhetsområdet(bare 10 % av trafikksikkerhetslovene kom som resultat av forskningsfunn). Kynisk uttrykt kan man si at nærheten til direkte menneskelige lidelser (død/invalidisering/varige men) veide tyngre enn akademiske argumenter. Det er av interesse å notere seg at også andre sentrale aktører som bilimportører, reklamebyråer, konfeksjonsindustrien m.fl. viste interesse for kommisjonenes forslag til forbedring av trafikksikkerheten. I Norge formidler Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) sine anbefalinger til Luftfartstilsynet og til Statens jernbanetilsyn i tillegg til de direkte involverte virksomhetene. Oppfølgingen av tilrådingene foretas av 12 Se Salusjärvi, M. (1985), s

14 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking Samferdselsdepartementet. Det fins ingen vitenskapelig analyser av effekten av de foreslåtte tiltakene. Strid om granskningskonklusjoner Gransking av en ulykke selv med egne, kompetente granskere i en offentlig kommisjon og med bruk av systematiske metoder borger ikke for at granskningens konklusjoner forblir udiskutable. Uenigheten kan være rotfestet i fagmiljøer, i impliserte parter, i vitnegrupper eller blant ofre og etterlatte. Fra de seinere tids ulykkesgranskninger har vi to eksempler på slik mangel på legitimitet ved konklusjoner om årsaker: Kommisjonsrapportene fra ulykken med fiskebåten Utvik Senior og fra flyulykken ved Mehamn. Rapporten fra den andre ad hocoppnevnte granskningskommisjonen for Utvik Senior-ulykken er nylig levert, mens Mehamn-ulykken er for tredje gang under gransking denne gang av en ad hoc-kommisjon som vil avgi sin konklusjon i løpet av Det er også stilt store spørsmålstegn ved rapporten fra granskningen av brannen om bord i Scandinavian Star. Internasjonalt kan nevnes de omstridte konklusjonene i rapporten fra den ad hoc-oppnevnte trelands-kommisjonen om årsakene til «Estonia»- havariet. Etter at den endelige rapporten ble lagt fram for offentligheten i 1997, har det oppstått flere konspirasjonsteorier om den egentlige årsaken til havariet. Noen av disse teoriene er ganske spekulative. Granskningene av flykatastrofen på Linate-flyplassen i Italia er nok et ferskt eksempel på at konklusjonene kan være omstridte. Noen avsluttende perspektiver og konklusjoner Katastrofer risikobilder framover Verden vil stå overfor store katastrofer i årene som kommer. Den nevnte OECDstudien om Emerging Systemic Risks for 21st Century argumenterer for nødvendigheten av å bruke risikobegrepet på en utvidet måte og identifiserer noen hovedområder hvor risikoen vil bli svært stor. Verdens befolkning står nå overfor risikoer med et skadepotensiale av en størrelsesorden som man tidligere ikke kunne forestille seg. Truslene har aldri vært større. De viktigste drivkreftene bak risikoutviklingen er: demografien (i 2050 vil en større andel av verdens befolkning på 9 milliarder mennesker bo i megabyer, til dels lokalisert i jordskjelvtruede områder som vil mangle egnede planleggings- og bygningsmessige standarder, aldring, migrasjon); 196

15 Sverre Røed-Larsen miljøet (klimaendringer, vannknapphet, reduksjon i biologisk mangfold); teknologi (sammenknytning, endringers hurtighet og gjennomtrengelighet, ny teknologiutvikling), og sosioøkonomiske faktorer (inntektsforskjeller, fattigdom, informasjonens sentrale rolle, økt sentralisering, endringer i reguleringskapasiteten). De tradisjonelle risikomodellene er for enkle og ensidige. De tar ikke hensyn til behovet for tverrfaglige tilnærminger, endringer i vilkårene for drivkreftene, umiddelbare systemkonsekvenser og ødeleggende langtidskonsekvenser på systemnivå, inklusiv skadelige dominoeffekter på andre systemer, og nødvendigheten av en global horisont. På grunn av en stadig mer sammenvevd internasjonal økonomi og tettere samfunnsrelasjoner vil skadelige risikoutviklinger i utviklingsland lett spre seg. Internasjonalt samarbeid og koordinering er også nødvendig overfor nye trusler som oversvømmelser, kjernefysiske ulykker, antibiotika-resistente sykdommer, cyber-kriminalitet og bio-terrorisme. Rapporten understreker at beslutninger om risiko ikke må være forbeholdt forskere eller eksperter. Slike avgjørelser må inkludere mange grupper, fra medarbeidere i offentlig forvaltning til berørte sosiale grupper. Nødvendigheten av å inkludere en bred borger-medvirkning som en legitim aktør i beslutningsprosessene bygger bl.a. på argumenter om en økt demokratisk prosess, behovet for bedre relevans og kvalitet på analysene og bredere aksept for sluttavgjørelsen. I rapporten foreslås det til sammen 41 tiltak. OECD har startet et nytt prosjekt om «Risk Management Policies in Selected OECD Countries » 13 hvor Norge deltar. Internasjonale trender og utviklingen i Norge Den internasjonale trenden innenfor gransking av større ulykker kan oppsummeres slik: Tendens til å etablere permanente, offentlige tverrsektorielle kommisjoner med bredt mandat framfor bedriftsintern eller offentlig ad hoc-granskning av enkeltulykker på enkeltsektorer. Utvikling av slike granskningskommisjoner i retning av markert uavhengighet fra både myndigheter og næringsliv med vekt på åpenhet, integritet, habilitet og offentlighet, og med klar avgrensning mot politietterforskning og påtalemyndighet. Satsing på behovene for intern kompetanseutvikling og faglig helhetstilnærming. 13 se 197

16 9. Fra ragnarok til Rocknes storulykker og ulykkesgransking Metodisk fornyelse med økt bruk av harmoniserte metoder, internasjonale standarder og utvikling av mer felles teoridannelse og begrepsbruk. Bedre utnyttelse av ulykkesdata og skadefremmende innsikt ved økt vekt på sikkerhetsforbedringer og forebyggende tiltak, bl.a. gjennom flere analyser av likartede hendelser (sikkerhetsstudier). Bedre rutiner for oppfølging av videre behandling og ev. gjennomføring av foreslåtte tiltak i kommisjonsrapporter. Tendens til å pålegge granskningskommisjoner ansvar for informasjon og oppfølging overfor etterlatte og skadde. Enkelte av disse tendensene er tydelige også i fornyelsen av det norske opplegget for offentlige granskninger. Det kommer klarest til uttrykk gjennom de politiske føringene mot en felles transportgranskningskommisjon og kritisk vilje til å revurdere konklusjonene knyttet til omstridte granskninger. Det gjenstår imidlertid mye på en rekke områder før Norge erkjenner behovene for en mer prinsipiell, moderne organisering av et gransknings- og oppfølgingsapparat for alle typer ulykker og katastrofer og trekker konklusjoner av en slik innsikt. En del større bedrifter har etablert gode prosedyrer og rutiner for bedriftsintern granskning av egne ulykker, men på dette området fins det store mangler og et stort potensial for forebyggende arbeid. Ulykker og katastrofer har store konsekvenser i form av menneskelige lidelser, materielle skader, miljøbelastninger og tillitssvikt. Både det offentlige Norge og næringslivet har store oppgaver foran seg: Utfordringen består bl.a. i å vitalisere et stort potensial av kunnskap og innsikt til direkte forebygging og skadereduserende tiltak. Risikoen for ulykker kan reduseres. Referanser Aven, T.; Boyesen, M.; Njå, O.; Olsen, K.H.; Sandve, K., (2004) Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Carr, L. (1932), «Disaster and the sequence-pattern Concept of Social Change», American Journal of Sociology 38, pp Erikson, K. T. (1976), Everything in Its Path Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. New York: Simon and Schuster. ISBN Girasek, D.C. (1999), «How members of the public interpret the word accident». Injury Prevention 1999, 5: Jersin, E. (2003), Storulykker i Norge SINTEF-rapport STF38 A Trondheim: SINTEF. ISBN Kortversjon av rapport STF38 A Kjellén, U. (2000), Prevention of Accidents Through Experience Feedback. London: Taylor & Francis. ISBN

17 Sverre Røed-Larsen Malmberg, L-G. (2000), Havariutredningar en rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och til sjöss. Stockholm: Nordstedts juridik AB. NOU (1999:30) Undersøkelse av sjøulykker. NOU (2000:24) Et sårbart samfunn utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. OECD (2003), Emerging Systemic Risks in 21st Century An Agenda for Action. Paris: OECD. Salusjärvi, M. (1985), «Utredningsstrategier av trafikolyckor: kommissioner, utvärdering av erfarenheter». VTT Symposium 55: Fjärde nordiska olycksfallforskningsseminariet. Pp Tampere: VTT. ISBN Sorokin, P. (1942), Man and Society in Calamity. New York: Dutton. Stoop, J.A,(2003),«Divergenceand convergence:trendsinaccidentinvestigations».in Proceedings from 2 nd Workshop on Investigating and Reporting of Incidents and Accidents. Virginia, USA: NASA. Vinnem, J. E. (1982), Sikkerhet i Norge oversikt over og vurdering av samfunnets virkemidler. SINTEF rapport STF 18 A Trondheim: SINTEF. ISBN Quarantelli, E. L. (ed) (1998), What is a disaster? Perspectives on the question. London: Routledge. ISBN

11. Store ulykker: Læring og forebygging

11. Store ulykker: Læring og forebygging 11. Store ulykker: Læring og forebygging Helge Stamnes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap helge.stamnes@dsb.no Innledning I dette kapitlet drøftes fenomenet storulykke, om hvordan potensialet

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Flysikkerhet under omstilllingsprosesser FORFATTERE OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Flysikkerhet under omstilllingsprosesser FORFATTERE OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT en kunnskapsoversikt Innhold Kunnskap for bedre sikkerhet i transportsektoren............. 3 Alle sikkerhetstiltak gir ikke økt sikkerhet..................

Detaljer

Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren. Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008

Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren. Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008 Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008 TØI rapport 954/2008 Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt

Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt Terje Aven, Marit Boyesen, Gottfried Heinzerling og Ove Njå Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt Rapport RF 2003/072 Prosjektnummer: RF-725 2083 Prosjektleder:

Detaljer

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Kritisk blikk på norske myndigheters bruk av samfunnssikkerhetsbegrepet J. Peter Burgess, Sissel Haugdal Jore & Naima Mouhleb Innledning Begrepet sikkerhet har

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

FORFATTER(E) Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG ÅPEN 82-14-02-729-2 384596.

FORFATTER(E) Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG ÅPEN 82-14-02-729-2 384596. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Trygghet 6 23 A: Innføring 8 12 B: Utføring 13 18 C: Videreføring 19 23 Intervju: Unn

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

IKT SIKKERHET OG BEREDSKAP I TRE FYLKESKOMMUNER

IKT SIKKERHET OG BEREDSKAP I TRE FYLKESKOMMUNER 2013 IKT SIKKERHET OG BEREDSKAP I TRE FYLKESKOMMUNER Masteroppgave risikostyring og sikkerhetsledelse Høst 2013Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse Høst 2013 0 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

4. Risikoanalyse. Tilbakeblikk og utfordringer

4. Risikoanalyse. Tilbakeblikk og utfordringer 4. Risikoanalyse. Tilbakeblikk og utfordringer Marvin Rausand Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU marvin.rausand@ntnu.no Knut Øien Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Detaljer

10. Bidrar påtalemyndigheten og domstolene til høyere sikkerhet mot ulykker?

10. Bidrar påtalemyndigheten og domstolene til høyere sikkerhet mot ulykker? 10. Bidrar påtalemyndigheten og domstolene til høyere sikkerhet mot ulykker? Terje Skjønhals Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU / Advokatfirmaet Stamnes, Engelsen, Rismark, Skjønhals

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 2012 Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009 Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Oppfølging av NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 2009 Behov

Detaljer

GJELDER. Møtedeltakerne. Document2 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

GJELDER. Møtedeltakerne. Document2 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT Page 1 of 98 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 GJELDER

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS CI Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR CIENS-rapport 1-2010 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena

1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena 1. Sikkerhet i forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena Jan Hovden Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU jan.hovden@iot.ntnu.no Hensikten med kapitlet

Detaljer

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Masteroppgave Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitet i Bergen Vår 2007 Lubna Jaffery

Detaljer