RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER"

Transkript

1 GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for DAK-tegninger GJELDER FRA: SIDE NR.: 1 av 11 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER TILLEGG TIL BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK

2 SIDE NR.: 2 av 11 Innhold: GENERELT. 3 KRAV TIL PROGRAMVARE OG FILFORMAT. 3 LEVERANSE AV DOKUMENTASJONEN 3 SIKKERHET 4 EIENDOMSRETTEN TIL TEGNINGENE.. 4 FILNAVN OG TEGNINGSNUMMER. 4 TEGNINGSTEKNISK. 7 AREAL. 8 ROMNAVN OG -NUMMER, KATEGORIER, etc 9 KRAV I FORBINDELSE MED BRUK AV XREF 10 PLOTTING AV TEGNINGER 11

3 SIDE NR.: 3 av 11 GENERELT. For utførelse og leveranser av tegninger til Bærum kommune gjelder 1. krav gitt i dette dokument. 2. krav gitt i standard NS 8353, Teknisk produktdokumentasjon, Byggtegninger, Krav til DAK-manualer. i prioritert rekkefølge. Alle parter skal gjøre seg kjent med gjeldende krav og ha et internt kvalitetssystem som sikrer kontroll av de produserte DAK-filene. KRAV TIL PROGRAMVARE OG FILFORMAT Det skal benyttes fagapplikasjoner som kan eksportere til dwg-format. Bærum kommune ønsker at de mest hensiktsmessige og tilgjengelige verktøy skal benyttes i alle faser og av alle fagdisipliner i prosjektene. DAK-verktøy skal skriftlig godkjennes av BK s prosjektleder før prosjektets oppstart. Tilbud til Bærum kommune hvor tegningsproduksjon inngår, skal omfatte beskrivelse av DAK-verktøy. Konvertering til dwg-format fra andre applikasjoner enn AutoCad, skal utføres slik at DAKtegningens intelligens ivaretas. Dette vil si at informasjon som lagdeling, objekter, symboler, attributter etc. også skal fungere etter konverteringen. LEVERANSE AV DOKUMENTASJONEN Tegningene og all øvrig fdv-dokumentasjon skal være levert ihht kontraktens frister. 1. Det skal leveres tegninger og tegningsliste som følger: - Ett sett papirkopier som leveres brettet til for videre distribusjon til driftspersonalet internt. - Tegningsfilene leveres elektronisk på den måten som er avtalt for hvert enkelt prosjekt, enten på CD, via e-post eller via prosjekthotell. - Tegningene skal leveres i både i dwg- og pdf-format. - Alle midlertidige referansefiler skal være sluppet (detach) slik at det ikke er noen tvil om hvilke filer som skal være referert inn. - Tegningene skal være ajourført på tegningslisten der det fremkommer både filnavn og tegningsnummer. - Tegningene skal være som bygget tegninger.

4 SIDE NR.: 4 av Dersom det er behov for komprimering, skal det benyttes komprimeringsprogram for dette. Pr. i dag brukes pakkeprogrammet Winzip. 3. I god tid før overtagelse av bygget (se kontraktens krav til frister), skal det leveres foreløpige arkitektplaner som grunnlag for kommunens utarbeidelse av anbud til renhold. Tegningene (evt. romskjema) må ha angitt type gulvbelegg for alle rom. SIKKERHET. 1. Den enkelte tegningsleverandør / aktør har selv ansvaret for å ta nødvendige sikkerhetskopier av egne tegninger m.m. Rutinene for backup skal være av et slikt omfang at framdriften ikke forsinkes p.g.a. datahavari, brann, innbrudd o.s.v. 2. Aktøren skal i en periode på 10 år etter at oppdraget er utført, beholde elektroniske kopier av alle leverte tegninger. Bærum kommune kan, i denne perioden, be om dette underlaget vederlagsfritt. 3. Alle aktører som leverer elektronisk dokumentasjon til Bærum kommune, skal forsikre seg om at alt levert materiale er virusfritt. 4. På forespørsel fra Bærum kommune, skal aktøren legge fram skriftlig dokumentasjon vedrørende sine rutiner for viruskontroll. EIENDOMSRETTEN TIL TEGNINGENE. 1. Bærum kommune har hele eiendomsretten til tegningene og det elektroniske DAK underlaget som leveres. Leverandøren / aktøren kan ikke benytte dette underlaget i annen sammenheng. FILNAVN OG TEGNINGSNUMMER. Alle elektroniske tegningsleveranser til Bærum kommune skal angis med filnavn bygget opp ihht regler i dette dokument. Hver aktør skal levere modell-filer, som er basis for samtlige av aktørens unike tegninger/layout er. Modellfilene angis med filnavn ihht kodene 1 tom 7, mens hver unike tegning angis med tegningsnummer ihht kodene 1 tom 8 som følger:

5 SIDE NR.: 5 av Kode for lokalisering av eiendom Bærum kommunes eiendomsnummer 4 siffer (også kalt FDV-nummer eller objektkode) Nummeret fåes oppgitt av. Hvis dette ikke er oppgitt, må utfører ta kontakt med avdelingen for å få dette. 2. Kode for aktør / fagområde A: Arkitekt B: Byggteknikk D: Andre installasjoner E: Elektrotekn. Sterk-/svakstrøm G: Geoteknikk (grunnforhold) I: Interiørarkitekt L: Landskap, terreng R: Branntegninger S: Automatisering og sentral driftskontroll T: Tele- og automatisering (ekskl. SD) U: Utsmykkning V: VVS W: Vei, trafikk X Vann og avløp 3. Kode for lokalisering av bygg på eiendommen Koden fåes oppgitt av. Hvis denne ikke er oppgitt, må utfører ta kontakt med avdelingen for å få riktig kode oppgitt. A: Bygg A B: Bygg B C: Bygg C D: Bygg D osv.

6 4. Kode for etasje SIDE NR.: 6 av 11 T L U V W X Y G A M N Takplan Loftsplan 9. etg 2. etg. 1. etg. Kjeller Underetg. 2. underetg. 5. underetg. Fundament Alle etasjer Mezzanin-etg. Nivå mellom to etg. Se beskrivelse for NR, tegn 7 og 8 5. Kode for system Systemkoden angis med 3 siffer ihht fra Statsbyggs identifikasjonssystem PA 0802 (tverrfaglig merkesystem TFM). FM_Start.pdf 6. Kode for tegningstype Tegningstype nummereres ihht følgende tabell Type Felles Arkitekt Bygg VVS El 10 Utomhus Kart, situasjonsplan, terreng, landskap, planer Grunnplan, graving/spregning Grøfter, grunnledninger, bunnledninger, profiler 20 Plantegning Etasjeplan, takplan, møbleringsplan 30 Komplettering Himling, gulvbelegg, fliser, materiale Fundament, dekker Utsparinger, armering Etasjeplan, teknisk plan Ventilasjon, ventiler Utvendig anlegg, grøfter/føringsveier, fundamentjord Etasjeplan, teknisk plan Belysning, armaturer 40 Snitt, oppriss, Hovedsnitt Snitt Snitt Snitt fasader 50 Detaljer Detaljer Detaljer Detaljer Detaljer 60 Skjemaer Vindu, dører, rom Element Isometrisk Strømveiskoblingsskjema 70 Prinsipp Systemskjema Systemskjema Systemskjema Systemskjema Utsmykning

7 SIDE NR.: 7 av Løpenummer Tegningens løpenummer er fortløpende nummer med 3 siffer og begynner med 001 for hver nye type tegning og etasje. Man kan bruke løpenummeret på ulik måte avhengig av behov i de enkelte prosjekt. Dersom det er behov for inndeling av bygningsdel internt i bygget ved utskrift, kan for eksempel første siffer benyttes til dette (eks. A01, B01 osv. for hver plan). Løpenummeret skiller da de ulike layout er med ulike nummer i en modellfil. Modellfilen innehar fortsatt samme tegningsnummer som filnavn. 8. Revisjonsnummer Fortløpende revisjonsnummer angis med 2 karakterer Eksempel på filnavn for en tegning som gjelder fdv-nr 0028 Plantegning fra arkitekt for 1. etg. bygg A: Merknad A A Modell-fil A A A A Layout A A B 0 1 A Layout A A C 0 1 A Layout 3 TEGNINGSTEKNISK. 1. Tegningsfilene skal bygges opp ved bruk av lagstruktur i henhold til gjeldende norske standarder. 2. Avvik i arkitekttegningen kommenteres på laget "REDMARK" i konsulentfilen. Endringer/justeringer av arkitektunderlag for tilpasning til egen fagdisiplin skal avtales med Bærum kommune. 3. Alle linjer/blokker skal ha bylayer-egenskaper. Det vil si at det er laget som skal ha definert farge og linjetype ikke streken/blokken. 4. Tegningene tegnes i målestokk 1:1, d.v.s. bygningsdelene/objektene tegnes i sanne/riktige størrelser. 5. Målsettingen skal være etter Norsk Standard, i mm og ingen desimaler. OBS! Målsetningen skal være assosiativ. (Variabelen DIMASO = 1) 6. Tegningens origo (innsettingspunkt) skal være <0,0,0> i koordinatsystemet World dersom ikke annet er avtalt. Konsulentene må derfor ikke foreta endringer som forandrer dette. Alle etasjer skal ligge likt (samme X- og Y-verdi) i koordinatsystemet. 7. De ulike fagdisipliner skal ha arkitekttegningen kun som Xref med innsettingspunkt 0,0,0 i World koordinatsystemet, skalering 1 og rotasjon 0. Ingen fagdisiplinfiler skal inneholde arkitektfilen som ueksplodert- eller eksplodert blokk.

8 SIDE NR.: 8 av Alle tegninger skal leveres med tittelfelt og ramme. Tittelfelt skal suppleres med FDV - nummer, tegningsnavn, filnavn og utfylt revisjonsfelt med Som bygget før tegningsoverdragelsen. Tegningsfiler skal være navngitt i henhold til Bærum kommunes filnavnstruktur. 9. Bærum kommune garanterer ikke at utsendte tegningsfiler til enhver tid er oppdaterte og kvalitetssikret i henhold til Bærum kommunes krav. 10. Det skal leveres rømningsplaner som er tegnet etter Bærum kommunes standard for rømningsplaner. Dersom konsulenten ikke har kapasitet/kompetanse til dette kan på oppfordring anbefale et konsulentfirma som er godt kjent med våre krav til rømningsplaner. AREAL 1. Nettoareal (NTA): Alle rom på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge innsiden av veggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av nettoareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete NTA Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Blå Strektype: Heltrukken 2. Bruksareal (BRA): Alle etasjer på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge innsiden av ytterveggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av bruksareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BRA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Magenta Strektype: Heltrukken 3. Bruttoareal (BTA): Alle etasjer på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge yttersiden av ytterveggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av bruttoareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BTA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Grønn Strektype: Heltrukken

9 SIDE NR.: 9 av Byggeareal (BYA): Alle bygg skal på en av arkitektplanene være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge byggelinjen på en måte som tilfredsstiller kravene til definisjonen av byggeareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BYA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Gul Strektype: Heltrukken ROMNAVN OG -NUMMER, KATEGORIER, etc Romnavn, romnummer, nettoareal, romkategori og gulvbelegg skal være påført hvert enkelt rom. Disse opplysningene skal være påført tegningen som attributtekst i en spesiell Wblock som skal innhentes hos Bærum kommune (romtekst.dwg, se neste side). (Dette skal gjøres for at vi på enkleste måte skal hentet alle disse opplysningene automatisk inn i romlister i vårt fdvu-system.) Wblocken: Romtekst.dwg Romnummer skal være 4 sifret. Første siffer hentes ut fra lista som er vist under. Eks.: Vil være rom nr. 4 i 3. etg. T L U V W X Y G A M N Takplan Loftsplan 9. etg 2. etg. 1. etg. Kjeller Underetg. 2. underetg. 5. underetg. Fundament Alle etasjer Mezzanin-etg. Nivå mellom to etg.

10 KATEGORIER Formål : Allrom Arbeidsrom Auditorium Aula Basseng Behandlingsrom Bibliotek Butikk Datarom El-rom Gang Garasje Garderobe Grupperom Gymsal Heis Kjøkken Klasserom Kontor Korridor Lager Lekerom Møterom Nødutgang Oppholdsrom Resepsjon Sjakt Sluse Soverom Spesialrom undervisning Stillerom Stue Svømmehall Tekniske lager Tekniske rom Tilfluktsrom Trapperom Utebod Verksted Vestibyle Vindfang Våtrom SIDE NR.: 10 av 11 Spesielle bygg vil kunne ha rom i en kategori som vi ikke har tenkt på her. Disse kan da legges til. KRAV I FORBINDELSE MED BRUK AV XREF For å etablere et entydig tegningsarkiv vil Bærum kommune at det kun skal finnes én redigerbar utgave av arkitekttegningen Bærum kommune har derfor valgt å organisere sitt tegningsarkiv ved bruk av AutoCad-kommandoen "Eksterne referanser". Arkitekttegninger og fagdisipliner er representert med hver sin tegningsfil på disken. Fagdisiplinene skal ha arkitekttegningen som ekstern referanse Dette stiller visse krav til arkitekter, konsulenter og andre som utfører tegningsarbeid for etaten. Vær oppmerksom på følgende: Ikke legg tegningsentiteter eller blokker på lag "0" Forklaring: Alle lag er frysbare eller avskrubare i en referansefil, unntatt lag "0", som ikke er individuelt identifiserbart, men smelter sammen med laget i gjeldende tegning (hovedtegning). (Lag "0" skal kun i spesielle tilfeller benyttes til tegning av entiteter en benytter i spesielle blokker; ellers ikke.)

11 Systemvariablen "VISRETAIN" settes til "1" i gjeldende fagdisiplintegning. Ikke knytt ekstern referanse med Xref- Bind. Søkestien (path) til eksterne referanser. Xref settes inn i basepoint 0,0,0 i koordinatsystemet World. Xref settes inn på eget lag SIDE NR.: 11 av 11 Hvis VISRETAIN=1 vil gjeldende tegnings laginnstillinger overstyre lagdefinisjonen i Xref (komposittfilen). Ved XREF-Bind bindes den eksterne referansen permanent til tegningen, og en mister muligheten til den automatiske oppdateringen av komposittegningen i hovedtegningen (disiplinfilen). Det er kun aktuelt å knytte eksterne referanser med bind for arkivering og intern dokumentasjon. Xreffilene må heller ikke døpes om. Bærum kommune arkiverer alle tegningene, både arkitektegninger og tegningene fra de forskjellige fagdisiplinene i et prosjekt, i samme mappe på disken. Søkestien (path) til de eksterne referansene skal derfor kun inneholde filnavnet (ikke stasjons- og katalognavn). Ved tilkobling av eksterne referanser ved hjelp av dialogboks opprettes det lange søkestier, disse må derfor redigeres før overlevering av tegninger. Dette forenkler prosedyren for frakobling og gjeninnkobling av eksterne referanser. Rutinen blir at en kan sette inn alle filer en ønsker i 0,0,0 (i AutoCads koordinatsystem World) uten å tenke på ytterligere justering av disiplin i forhold til arkitektunderlag. Det skal opprettes et eget lag for innsetting av eksterne referanser (xref) slik at fila ikke forsvinner i forbindelse med frysing av andre objekter. PLOTTING AV TEGNINGER Rammer og tittelfelt skal være i Papirrommet, ikke i Modellrommet. Det skal ikke plottes fra Modellrommet, men tegninger for utplott skal settes opp i Papirrommet (Layout) Disse skal navngis og settes opp med navn iht. filnavnstrukturen i denne kravspesifikasjonen.

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt 8.2 Definering av begreper 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling 8.5 Fremdrift 8.6 Krav til formater og levering 8.7 Nummerering

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo Fossumhagen Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 3 Innledning-Tema... 5 Sammendrag... 6 Problemstilling... 7 Gruppen... 7 Gruppens logo... 7 Prosjektbeskrivelse/fakta... 8 Om utvikleren:... 8 HUS 1 - Fossumveien 64...

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter

OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS T2 Tittel: Bilag D12 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter E09 06.05.14 Eksempler på 4.1.1. Nytt punkt 5.4, 6.3 og 9.3 GMORS GMFLI GMFLI E08 20.10.11

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger

Tverrfaglig merkesystem for bygninger FoU-prosjekt nr 50083 Tverrfaglig merkesystem for bygninger REVIDERT SLUTTRAPPORT Versjon 2.00 30.01.98 Distribusjon: Åpen FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord,

Detaljer

DDS-CAD 9. Elektro Installasjon og automasjon. Introduksjon

DDS-CAD 9. Elektro Installasjon og automasjon. Introduksjon DDS-CAD 9 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 9 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 ISBN: 978-82-8193-095-7 2. utgave Gjeldende fra 09.02.2015 Tegninger: Are Aakerøe Utgitt av Eiendomsforlaget AS Fyrstikkalléen 20, 0661 Oslo Telefon: 22 08 76

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 1 Heftets tittel: Veileder Klassifikasjonssystem for sykehusbygg Versjon 3.1.4 september 2015 Utgitt: 03/2015 Produksjonsnummer: Utgitt av: Sykehusbygg

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter E05 28.05.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E04 05.10.11 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 04.02.2009 Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) BIM-manual 1.1 inneholder Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. JENSVOLL EIENDOM AS Innhold: Informasjon vedrørende kjøp av bolig...2 Kart...3 Interiørillustrasjoner... 4-5

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer