RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER"

Transkript

1 GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for DAK-tegninger GJELDER FRA: SIDE NR.: 1 av 11 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER TILLEGG TIL BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK

2 SIDE NR.: 2 av 11 Innhold: GENERELT. 3 KRAV TIL PROGRAMVARE OG FILFORMAT. 3 LEVERANSE AV DOKUMENTASJONEN 3 SIKKERHET 4 EIENDOMSRETTEN TIL TEGNINGENE.. 4 FILNAVN OG TEGNINGSNUMMER. 4 TEGNINGSTEKNISK. 7 AREAL. 8 ROMNAVN OG -NUMMER, KATEGORIER, etc 9 KRAV I FORBINDELSE MED BRUK AV XREF 10 PLOTTING AV TEGNINGER 11

3 SIDE NR.: 3 av 11 GENERELT. For utførelse og leveranser av tegninger til Bærum kommune gjelder 1. krav gitt i dette dokument. 2. krav gitt i standard NS 8353, Teknisk produktdokumentasjon, Byggtegninger, Krav til DAK-manualer. i prioritert rekkefølge. Alle parter skal gjøre seg kjent med gjeldende krav og ha et internt kvalitetssystem som sikrer kontroll av de produserte DAK-filene. KRAV TIL PROGRAMVARE OG FILFORMAT Det skal benyttes fagapplikasjoner som kan eksportere til dwg-format. Bærum kommune ønsker at de mest hensiktsmessige og tilgjengelige verktøy skal benyttes i alle faser og av alle fagdisipliner i prosjektene. DAK-verktøy skal skriftlig godkjennes av BK s prosjektleder før prosjektets oppstart. Tilbud til Bærum kommune hvor tegningsproduksjon inngår, skal omfatte beskrivelse av DAK-verktøy. Konvertering til dwg-format fra andre applikasjoner enn AutoCad, skal utføres slik at DAKtegningens intelligens ivaretas. Dette vil si at informasjon som lagdeling, objekter, symboler, attributter etc. også skal fungere etter konverteringen. LEVERANSE AV DOKUMENTASJONEN Tegningene og all øvrig fdv-dokumentasjon skal være levert ihht kontraktens frister. 1. Det skal leveres tegninger og tegningsliste som følger: - Ett sett papirkopier som leveres brettet til for videre distribusjon til driftspersonalet internt. - Tegningsfilene leveres elektronisk på den måten som er avtalt for hvert enkelt prosjekt, enten på CD, via e-post eller via prosjekthotell. - Tegningene skal leveres i både i dwg- og pdf-format. - Alle midlertidige referansefiler skal være sluppet (detach) slik at det ikke er noen tvil om hvilke filer som skal være referert inn. - Tegningene skal være ajourført på tegningslisten der det fremkommer både filnavn og tegningsnummer. - Tegningene skal være som bygget tegninger.

4 SIDE NR.: 4 av Dersom det er behov for komprimering, skal det benyttes komprimeringsprogram for dette. Pr. i dag brukes pakkeprogrammet Winzip. 3. I god tid før overtagelse av bygget (se kontraktens krav til frister), skal det leveres foreløpige arkitektplaner som grunnlag for kommunens utarbeidelse av anbud til renhold. Tegningene (evt. romskjema) må ha angitt type gulvbelegg for alle rom. SIKKERHET. 1. Den enkelte tegningsleverandør / aktør har selv ansvaret for å ta nødvendige sikkerhetskopier av egne tegninger m.m. Rutinene for backup skal være av et slikt omfang at framdriften ikke forsinkes p.g.a. datahavari, brann, innbrudd o.s.v. 2. Aktøren skal i en periode på 10 år etter at oppdraget er utført, beholde elektroniske kopier av alle leverte tegninger. Bærum kommune kan, i denne perioden, be om dette underlaget vederlagsfritt. 3. Alle aktører som leverer elektronisk dokumentasjon til Bærum kommune, skal forsikre seg om at alt levert materiale er virusfritt. 4. På forespørsel fra Bærum kommune, skal aktøren legge fram skriftlig dokumentasjon vedrørende sine rutiner for viruskontroll. EIENDOMSRETTEN TIL TEGNINGENE. 1. Bærum kommune har hele eiendomsretten til tegningene og det elektroniske DAK underlaget som leveres. Leverandøren / aktøren kan ikke benytte dette underlaget i annen sammenheng. FILNAVN OG TEGNINGSNUMMER. Alle elektroniske tegningsleveranser til Bærum kommune skal angis med filnavn bygget opp ihht regler i dette dokument. Hver aktør skal levere modell-filer, som er basis for samtlige av aktørens unike tegninger/layout er. Modellfilene angis med filnavn ihht kodene 1 tom 7, mens hver unike tegning angis med tegningsnummer ihht kodene 1 tom 8 som følger:

5 SIDE NR.: 5 av Kode for lokalisering av eiendom Bærum kommunes eiendomsnummer 4 siffer (også kalt FDV-nummer eller objektkode) Nummeret fåes oppgitt av. Hvis dette ikke er oppgitt, må utfører ta kontakt med avdelingen for å få dette. 2. Kode for aktør / fagområde A: Arkitekt B: Byggteknikk D: Andre installasjoner E: Elektrotekn. Sterk-/svakstrøm G: Geoteknikk (grunnforhold) I: Interiørarkitekt L: Landskap, terreng R: Branntegninger S: Automatisering og sentral driftskontroll T: Tele- og automatisering (ekskl. SD) U: Utsmykkning V: VVS W: Vei, trafikk X Vann og avløp 3. Kode for lokalisering av bygg på eiendommen Koden fåes oppgitt av. Hvis denne ikke er oppgitt, må utfører ta kontakt med avdelingen for å få riktig kode oppgitt. A: Bygg A B: Bygg B C: Bygg C D: Bygg D osv.

6 4. Kode for etasje SIDE NR.: 6 av 11 T L U V W X Y G A M N Takplan Loftsplan 9. etg 2. etg. 1. etg. Kjeller Underetg. 2. underetg. 5. underetg. Fundament Alle etasjer Mezzanin-etg. Nivå mellom to etg. Se beskrivelse for NR, tegn 7 og 8 5. Kode for system Systemkoden angis med 3 siffer ihht fra Statsbyggs identifikasjonssystem PA 0802 (tverrfaglig merkesystem TFM). FM_Start.pdf 6. Kode for tegningstype Tegningstype nummereres ihht følgende tabell Type Felles Arkitekt Bygg VVS El 10 Utomhus Kart, situasjonsplan, terreng, landskap, planer Grunnplan, graving/spregning Grøfter, grunnledninger, bunnledninger, profiler 20 Plantegning Etasjeplan, takplan, møbleringsplan 30 Komplettering Himling, gulvbelegg, fliser, materiale Fundament, dekker Utsparinger, armering Etasjeplan, teknisk plan Ventilasjon, ventiler Utvendig anlegg, grøfter/føringsveier, fundamentjord Etasjeplan, teknisk plan Belysning, armaturer 40 Snitt, oppriss, Hovedsnitt Snitt Snitt Snitt fasader 50 Detaljer Detaljer Detaljer Detaljer Detaljer 60 Skjemaer Vindu, dører, rom Element Isometrisk Strømveiskoblingsskjema 70 Prinsipp Systemskjema Systemskjema Systemskjema Systemskjema Utsmykning

7 SIDE NR.: 7 av Løpenummer Tegningens løpenummer er fortløpende nummer med 3 siffer og begynner med 001 for hver nye type tegning og etasje. Man kan bruke løpenummeret på ulik måte avhengig av behov i de enkelte prosjekt. Dersom det er behov for inndeling av bygningsdel internt i bygget ved utskrift, kan for eksempel første siffer benyttes til dette (eks. A01, B01 osv. for hver plan). Løpenummeret skiller da de ulike layout er med ulike nummer i en modellfil. Modellfilen innehar fortsatt samme tegningsnummer som filnavn. 8. Revisjonsnummer Fortløpende revisjonsnummer angis med 2 karakterer Eksempel på filnavn for en tegning som gjelder fdv-nr 0028 Plantegning fra arkitekt for 1. etg. bygg A: Merknad A A Modell-fil A A A A Layout A A B 0 1 A Layout A A C 0 1 A Layout 3 TEGNINGSTEKNISK. 1. Tegningsfilene skal bygges opp ved bruk av lagstruktur i henhold til gjeldende norske standarder. 2. Avvik i arkitekttegningen kommenteres på laget "REDMARK" i konsulentfilen. Endringer/justeringer av arkitektunderlag for tilpasning til egen fagdisiplin skal avtales med Bærum kommune. 3. Alle linjer/blokker skal ha bylayer-egenskaper. Det vil si at det er laget som skal ha definert farge og linjetype ikke streken/blokken. 4. Tegningene tegnes i målestokk 1:1, d.v.s. bygningsdelene/objektene tegnes i sanne/riktige størrelser. 5. Målsettingen skal være etter Norsk Standard, i mm og ingen desimaler. OBS! Målsetningen skal være assosiativ. (Variabelen DIMASO = 1) 6. Tegningens origo (innsettingspunkt) skal være <0,0,0> i koordinatsystemet World dersom ikke annet er avtalt. Konsulentene må derfor ikke foreta endringer som forandrer dette. Alle etasjer skal ligge likt (samme X- og Y-verdi) i koordinatsystemet. 7. De ulike fagdisipliner skal ha arkitekttegningen kun som Xref med innsettingspunkt 0,0,0 i World koordinatsystemet, skalering 1 og rotasjon 0. Ingen fagdisiplinfiler skal inneholde arkitektfilen som ueksplodert- eller eksplodert blokk.

8 SIDE NR.: 8 av Alle tegninger skal leveres med tittelfelt og ramme. Tittelfelt skal suppleres med FDV - nummer, tegningsnavn, filnavn og utfylt revisjonsfelt med Som bygget før tegningsoverdragelsen. Tegningsfiler skal være navngitt i henhold til Bærum kommunes filnavnstruktur. 9. Bærum kommune garanterer ikke at utsendte tegningsfiler til enhver tid er oppdaterte og kvalitetssikret i henhold til Bærum kommunes krav. 10. Det skal leveres rømningsplaner som er tegnet etter Bærum kommunes standard for rømningsplaner. Dersom konsulenten ikke har kapasitet/kompetanse til dette kan på oppfordring anbefale et konsulentfirma som er godt kjent med våre krav til rømningsplaner. AREAL 1. Nettoareal (NTA): Alle rom på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge innsiden av veggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av nettoareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete NTA Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Blå Strektype: Heltrukken 2. Bruksareal (BRA): Alle etasjer på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge innsiden av ytterveggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av bruksareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BRA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Magenta Strektype: Heltrukken 3. Bruttoareal (BTA): Alle etasjer på arkitektplanene skal være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge yttersiden av ytterveggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjonen av bruttoareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BTA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Grønn Strektype: Heltrukken

9 SIDE NR.: 9 av Byggeareal (BYA): Alle bygg skal på en av arkitektplanene være omgitt av et lukket og sammenhengende polygon (pline). Polygonet skal følge byggelinjen på en måte som tilfredsstiller kravene til definisjonen av byggeareal angitt i NS 3940:2007. Polygonet skal ligge på et eget lag som skal hete BYA. Laget skal ha følgende egenskaper tilknyttet: Farge: Gul Strektype: Heltrukken ROMNAVN OG -NUMMER, KATEGORIER, etc Romnavn, romnummer, nettoareal, romkategori og gulvbelegg skal være påført hvert enkelt rom. Disse opplysningene skal være påført tegningen som attributtekst i en spesiell Wblock som skal innhentes hos Bærum kommune (romtekst.dwg, se neste side). (Dette skal gjøres for at vi på enkleste måte skal hentet alle disse opplysningene automatisk inn i romlister i vårt fdvu-system.) Wblocken: Romtekst.dwg Romnummer skal være 4 sifret. Første siffer hentes ut fra lista som er vist under. Eks.: Vil være rom nr. 4 i 3. etg. T L U V W X Y G A M N Takplan Loftsplan 9. etg 2. etg. 1. etg. Kjeller Underetg. 2. underetg. 5. underetg. Fundament Alle etasjer Mezzanin-etg. Nivå mellom to etg.

10 KATEGORIER Formål : Allrom Arbeidsrom Auditorium Aula Basseng Behandlingsrom Bibliotek Butikk Datarom El-rom Gang Garasje Garderobe Grupperom Gymsal Heis Kjøkken Klasserom Kontor Korridor Lager Lekerom Møterom Nødutgang Oppholdsrom Resepsjon Sjakt Sluse Soverom Spesialrom undervisning Stillerom Stue Svømmehall Tekniske lager Tekniske rom Tilfluktsrom Trapperom Utebod Verksted Vestibyle Vindfang Våtrom SIDE NR.: 10 av 11 Spesielle bygg vil kunne ha rom i en kategori som vi ikke har tenkt på her. Disse kan da legges til. KRAV I FORBINDELSE MED BRUK AV XREF For å etablere et entydig tegningsarkiv vil Bærum kommune at det kun skal finnes én redigerbar utgave av arkitekttegningen Bærum kommune har derfor valgt å organisere sitt tegningsarkiv ved bruk av AutoCad-kommandoen "Eksterne referanser". Arkitekttegninger og fagdisipliner er representert med hver sin tegningsfil på disken. Fagdisiplinene skal ha arkitekttegningen som ekstern referanse Dette stiller visse krav til arkitekter, konsulenter og andre som utfører tegningsarbeid for etaten. Vær oppmerksom på følgende: Ikke legg tegningsentiteter eller blokker på lag "0" Forklaring: Alle lag er frysbare eller avskrubare i en referansefil, unntatt lag "0", som ikke er individuelt identifiserbart, men smelter sammen med laget i gjeldende tegning (hovedtegning). (Lag "0" skal kun i spesielle tilfeller benyttes til tegning av entiteter en benytter i spesielle blokker; ellers ikke.)

11 Systemvariablen "VISRETAIN" settes til "1" i gjeldende fagdisiplintegning. Ikke knytt ekstern referanse med Xref- Bind. Søkestien (path) til eksterne referanser. Xref settes inn i basepoint 0,0,0 i koordinatsystemet World. Xref settes inn på eget lag SIDE NR.: 11 av 11 Hvis VISRETAIN=1 vil gjeldende tegnings laginnstillinger overstyre lagdefinisjonen i Xref (komposittfilen). Ved XREF-Bind bindes den eksterne referansen permanent til tegningen, og en mister muligheten til den automatiske oppdateringen av komposittegningen i hovedtegningen (disiplinfilen). Det er kun aktuelt å knytte eksterne referanser med bind for arkivering og intern dokumentasjon. Xreffilene må heller ikke døpes om. Bærum kommune arkiverer alle tegningene, både arkitektegninger og tegningene fra de forskjellige fagdisiplinene i et prosjekt, i samme mappe på disken. Søkestien (path) til de eksterne referansene skal derfor kun inneholde filnavnet (ikke stasjons- og katalognavn). Ved tilkobling av eksterne referanser ved hjelp av dialogboks opprettes det lange søkestier, disse må derfor redigeres før overlevering av tegninger. Dette forenkler prosedyren for frakobling og gjeninnkobling av eksterne referanser. Rutinen blir at en kan sette inn alle filer en ønsker i 0,0,0 (i AutoCads koordinatsystem World) uten å tenke på ytterligere justering av disiplin i forhold til arkitektunderlag. Det skal opprettes et eget lag for innsetting av eksterne referanser (xref) slik at fila ikke forsvinner i forbindelse med frysing av andre objekter. PLOTTING AV TEGNINGER Rammer og tittelfelt skal være i Papirrommet, ikke i Modellrommet. Det skal ikke plottes fra Modellrommet, men tegninger for utplott skal settes opp i Papirrommet (Layout) Disse skal navngis og settes opp med navn iht. filnavnstrukturen i denne kravspesifikasjonen.

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING REVISJONSLISTE PA 0602 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning angående tegningsnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 Dokumentet er lagret som:

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Prosjektanvisning 8 Generelle DAK-krav

Prosjektanvisning 8 Generelle DAK-krav Prosjektanvisning Generelle DAK-krav Revidert dato: 07.02.2017 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 07.02.2017 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 8 Generelle DAK-krav Prosjektanvisninger for Lillehammer kommune

Detaljer

DAK-MANUAL VERSJON 3.0. Funksjons- og ytelseskrav - DAK. Ansvarlig utgiver: Utleie v/ Eiendomsinformasjon

DAK-MANUAL VERSJON 3.0. Funksjons- og ytelseskrav - DAK. Ansvarlig utgiver: Utleie v/ Eiendomsinformasjon Funksjons- og ytelseskrav - DAK DAK-MANUAL Ansvarlig utgiver: Utleie v/ Eiendomsinformasjon VERSJON 3.0 Vers. Dato Beskrivelse 1 22.05.06 Total revidering 2 05.02.08 Omfattende revidering 2.1 01.04.09

Detaljer

Funksjons- og ytelseskrav - DAK (Data Assistert Konstruksjon)

Funksjons- og ytelseskrav - DAK (Data Assistert Konstruksjon) - Funksjons- og ytelseskrav - (Data Assistert Konstruksjon) Ansvarlig utgiver: Utleie Versjon 2.1 01.aprilr 2009 Vers Dato Beskrivelse. 1 22.05.0 Total revidering 6 2 05.02.0 Omfattende revidering 8 2.1

Detaljer

Retningslinjer for DAK tegninger. Innhold

Retningslinjer for DAK tegninger. Innhold Kategori: [ ] Gyldig fra: 29.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Drift-/teknisk divisjon Retningslinje Dok. eier: [] Dok. ansvarlig: Roald Sæhle Forfatter: Salar Salih Innhold

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger.

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. 1 PROSJEKT- OG SOM BYGGET TEGNINGER 2 FDV-TEGNINGER Ved utarbeidelse av tegninger for VAF gjelder følgende: Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Skien kommune / Eiendomsenheten.

Skien kommune / Eiendomsenheten. Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

PA 0603 DAK-TEGNINGER

PA 0603 DAK-TEGNINGER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0603 DAK-TEGNINGER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Definisjoner... 3 3 Organisering av tegninger... 4 3.1 Tegningsarkiv...

Detaljer

Prosjekt: Sunde skole Utbygging 2008 Byggeier: Gjerstad kommune

Prosjekt: Sunde skole Utbygging 2008 Byggeier: Gjerstad kommune Utarb. av: TEG Dato: 26.06.08 Rev: 1 s. 1 av 11 sider KRAV TIL TEGNINGER: 1 PROSJEKT- OG SOM BYGGET TEGNINGER 2 FDV-TEGNINGER Ved utarbeidelse av tegninger gjelder følgende: Det skal arrangeres et oppstartsmøte

Detaljer

PA 0603 2D DAK-TEGNINGER

PA 0603 2D DAK-TEGNINGER SIDE 1 AV 22 (erstatter tidligere PA 0602, 0603, 0605) Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 22 1 Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Organisasjon... 4 1.4 Definisjoner... 5 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Innhold: I. GENERELT A. Programmet B. Overføringsmedia C. Eierforhold. GRUNNLAG FOR DAK A. Grunnlag B. Lagdeling og linjetyper

Innhold: I. GENERELT A. Programmet B. Overføringsmedia C. Eierforhold. GRUNNLAG FOR DAK A. Grunnlag B. Lagdeling og linjetyper Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet. Spesifikasjon 041-05 KRAV TIL TEKNISKE TEGNINGER - DAK Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lise-Lotte Myhrer Anita Bjørklund Gyldig fra: 2014-02-07 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD 05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD Generelle krav... 2 Bruksrett... 2 Komprimering/pakking av filer... 2 Ansvar for virus... 2 Spesielle krav til dataformat for elektroniske tegninger... 3 Filformat/dataformat...

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

Rev FDV. Dak-håndbok. C:\1PLANIA_PROSJ\DAK\PLANIA DAK-håndbok doc

Rev FDV. Dak-håndbok. C:\1PLANIA_PROSJ\DAK\PLANIA DAK-håndbok doc Rev. 2007.02 FDV Dak-håndbok Rev. 2007.02 Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse : Innholdsfortegnelse :... 2 1 Generelt... 3 1.1 Ansvar og organisering...3 1.2 Formater og lagstruktur...3 2 Bruk av DAK-underlaget...

Detaljer

Generelle DAK-krav for Oppland Fylkeskommune

Generelle DAK-krav for Oppland Fylkeskommune Generelle DAK-krav for Oppland Fylkeskommune Generelle DAK-krav for OFK 1 Krav til tegninger og tegningsfiler som skal leveres til OFK. 2 Generelle krav 2 DAK-programmet 2 Krav til produksjonsmåte 2 Lagdeling

Detaljer

I tillegg skal det lages en samlet plantegning med alle fløyene sammensatt med x-ref.

I tillegg skal det lages en samlet plantegning med alle fløyene sammensatt med x-ref. DAK-manual Dette er Famac AS sitt forslag til DAK-manual. Denne bearbeides/tilpasses egen organisasjon og anbefales tatt med i kontrakt med arkitekt og rådgivere. Innhold Innledning:... 2 1. TEGNINGSNUMMER

Detaljer

1.0 Innledning Revisjon Forslag til endringer, rapportering av feil, mangler etc Saksgang ved endringsforslag 3

1.0 Innledning Revisjon Forslag til endringer, rapportering av feil, mangler etc Saksgang ved endringsforslag 3 Side 1 av 26 Dato..: 03.01.07 Utarb.av: 1.0 Innledning 3 1.1 Revisjon 3 1.2 Forslag til endringer, rapportering av feil, mangler etc. 3 1.3 Saksgang ved endringsforslag 3 2.0 Ansvar og myndighet 4 2.1

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold... 4 3 Beskrivelse...

Detaljer

Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon

Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon Revidert 01.11.2012 BIB 1/16 Innhold Anvisning for DAK-tegninger... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Definisjoner... 4 1.4 Programvare... 4 1.5 Koordinatsystemer

Detaljer

IVAR, august 2008 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTRONISKE DOKUMENTER I PROSJEKT

IVAR, august 2008 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTRONISKE DOKUMENTER I PROSJEKT KRAVSPESIFIKASJON ELEKTRONISKE DOKUMENTER I PROSJEKT INNHOLD Innledning... 3 Generelle krav... 4 Bruksrett... 4 Utvekslingsmedium... 4 Forsendelseskrav... 4 Komprimering/pakking av filer... 4 Ansvar for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV

KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV FROGN KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV Varmeanlegg Seiersten Skole. Hovedentreprise NS 8405 Konkurranse med forhandling DATO: 31.03.2017 Krav til oppbygging av tegninger I Plania Dato :

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for romnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 0605 Dokumentet er lagret som: PA0605-Romnr_Ver REVISJONER

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

Krav til Data Assistert Konstruksjon (DAK) i Fortum Oslo Varme

Krav til Data Assistert Konstruksjon (DAK) i Fortum Oslo Varme Krav til Data Assistert Konstruksjon (DAK) i Fortum Oslo Varme F03 08.09.2017 Diverse endringer JLU KRN ØYN F02 20.03.2013 Endelig utgave for publisering JLU KRN ØYN A01 06.03.2013 Til kommentar (høring)

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for HFK

Felles kravspesifikasjon for HFK Felles kravspesifikasjon for HFK 1 Innhold 1 Overordnet orientering for Felles kravspesifikasjon for HFK... 4 1.1 Målgruppen... 4 1.2 Roller... 4 1.2.1 BIM/DAK ansvarlig... 4 1.3 Fraviksbehandling... 4

Detaljer

PA (erstatter tidligere PA 0602, 0603, 0605) VEILEDNING PA D DAK-TEGNINGER SIDE 1 AV 21

PA (erstatter tidligere PA 0602, 0603, 0605) VEILEDNING PA D DAK-TEGNINGER SIDE 1 AV 21 SIDE 1 AV 21 (erstatter tidligere PA 0602, 0603, 0605) Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 21 1 Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Definisjoner... 4 2 Ansvarsforhold... 5

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

DAK- MANUAL. Etat for bygg og eiendom. Retningslinjer og krav for utarbeidelse av DAKtegninger for Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging

DAK- MANUAL. Etat for bygg og eiendom. Retningslinjer og krav for utarbeidelse av DAKtegninger for Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging DAK- MANUAL Retningslinjer og krav for utarbeidelse av DAKtegninger for og Etat for utbygging Revisjon: Mars 2015 Forord I følge NS 8353:2008 er en DAK-manual: «et dokument som beskriver hvordan utforming

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GENERELLE DOKUMENTER DOK.NR.: Ac1.nn Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 25.04.2016 0.00 Versjonnr.: 0.00 SIDE NR.: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON SIDE NR.: 2 av 6 Innhold: GENERELT....

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon 1 Prosjektinformasjon Prosjektnummer: Dato: Prosjektnavn: Byggherre: Adresse Postnummer Poststed 2 DAK-koordinatorer i. Ansvarlig DAK-koordinator (3.2.1) Firma

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR FDV- DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FOR FDV- DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FOR FDV- DOKUMENTASJON 1 INNLEDNING FDV- dokumentasjon er å anse som en del av entreprisen. Dokumentasjonen skal leveres senest ved overlevering av kontraktsarbeide. Dokumentasjonen skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GJELDER FRA: 30.09.2016 REV.NR.: 1.01 SIDE 1 av 6 Vedlegg 4 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON Innhold: SIDE NR.: 2 av 6 GENERELT.... 3 KRAV TIL OMFANG... 3 KRAV TIL UTFØRELSE... 5 Dokumenter og filformater...

Detaljer

Rapport. Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx

Rapport. Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx Rapport Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx 20.April.2010 1000000 XXXXXXXXXXX Arealberegning Rev 2 12.12.12 Byggteknisk TegneSenter AS, heretter kalt BTS AS har på oppdrag fra xxxxxxxx, foretatt oppmåling,

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Dwg., Byggtegninger tilpasset og lagret for dataoverføring. En orientering for kommuner, arkitekter og databrukere

Dwg., Byggtegninger tilpasset og lagret for dataoverføring. En orientering for kommuner, arkitekter og databrukere 1 Renplan Dwg., Byggtegninger tilpasset og lagret for dataoverføring En orientering for kommuner, arkitekter og databrukere Fra Arkitektegning til Windows. Detaljer for standardsetting og bruk For å få

Detaljer

Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon

Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon Anbefaling for Tegninger og FDVdokumentasjon Revidert 15.05.2014 BH 1/25 Innhold Anvisning for DAK-tegninger... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Definisjoner... 4 1.4 Programvare... 4 1.5 Koordinatsystemer

Detaljer

DAK-manual 2012 Utgave 1.0

DAK-manual 2012 Utgave 1.0 Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune DAK manual Felles kravspesifikasjon Oslo kommune DAK-manual 2012 Utgave 1.0 ://www.fkok.no ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 34 Forord

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

PA 0603/0604 DAK MANUAL/DAK BRANN

PA 0603/0604 DAK MANUAL/DAK BRANN PROSJEKTERINGSANVISNING DAK MANUAL/DAK BRANN REVISJONSLISTE Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for leveransekrav ifbm DAK/DAKbrann Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Sandnes kommune Eiendom og. Stavanger Eiendom

Sandnes kommune Eiendom og. Stavanger Eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004 ble det innledet et samarbeid

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

FDV-dokumentasjon Grong kommune

FDV-dokumentasjon Grong kommune FDV-dokumentasjon Grong kommune kontrakt mellom tiltakshaver og prosjekterende/utførende Innhold kontrakt mellom tiltakshaver og prosjekterende/utførende... 1 1. Grunnleggende krav... 2 2. Grunnlag for

Detaljer

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10 VEILEDNING SIDE 1 AV 10 (TFM) Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 10 1 Generelt... 3 2 Bygning... 4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet... 4 2.1.1 Lokalisering... 4 2.1.2 System... 4 2.1.3 Komponent...

Detaljer

Teknisk produktdokumentasjon Byggetegninger Krav til DAK-manualer

Teknisk produktdokumentasjon Byggetegninger Krav til DAK-manualer Norsk Standard NS 8353:2008 Teknisk produktdokumentasjon Byggetegninger Krav til DAK-manualer Technical product documentation Construction drawings Requirements for CAD manuals ICS 01.100.30; 35.240.10

Detaljer

DAK/FDV Anvisning. Retningslinjer og krav ved utarbeidelse av tegninger og FDV data

DAK/FDV Anvisning. Retningslinjer og krav ved utarbeidelse av tegninger og FDV data DAK/FDV Anvisning Retningslinjer og krav ved utarbeidelse av tegninger og FDV data Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 2 Ansvarsforhold 2.1 DAK ansvarlig Fylkeskommunen 2.2 Prosjektleder/saksbehandler

Detaljer

TAKSTBRANSJENS RETNINGSLINJER VED AREALMÅLING 2009

TAKSTBRANSJENS RETNINGSLINJER VED AREALMÅLING 2009 TAKSTBRANSJENS RETNINGSLINJER VED AREALMÅLING 2009 TAKSTBRANSJENS RETNINGSLINJER VED AREALMÅLING 2009 UTGITT AV INFORMASJONSSELSKAPET VERDI AS ISBN: 978-82-8193-058-2 Komiteens arbeid er ført i penn av

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Generelle DAK-krav

Prosjekteringsanvisning. Generelle DAK-krav Prosjektanvisning tegninger Rev.: 21.01.2013 FEF dato: 041212 Side: 1 av 17 Prosjekteringsanvisning Generelle DAK-krav 1 FORMÅL Prosjekteringsanvisningene skal gi generelle retningslinjer for prosjektering

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004

Detaljer

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune Revisjonsdato emne utført 16.12.2015 Generelt ØFK 1 Introduksjon til i prosjektet BygningsInformasjonsModell - når man snakker om det som produseres for

Detaljer

DAK & FDV ANVISNING for tegninger og dokumentasjon. Opphavsrett bilde MIR

DAK & FDV ANVISNING for tegninger og dokumentasjon. Opphavsrett bilde MIR DAK & FDV ANVISNING for tegninger og dokumentasjon Opphavsrett bilde MIR Versjon 2.2 2012 Versjon 2.2 2012 INNHOLD DEL 1 DAK... 3 1 Generelt 3 2 Ansvarsforhold 3 3 Kontroll og godkjenning 3 4 Prosjektstruktur

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling 2009 Veileder til NS 3940:2007 Historikk NS 848 utg. 1954 NS 3940 utg.1979 Versjon 2 NS 3940

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2

Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2 1 Hordaland Fylkeskommune BIM og DAK Manual v0.2 Innledning... 1 Grunnregler... 2 Kontroll av formater... 4 Kritiske elementer i prosessen... 5 Tegningsnummerering... 6 Arkformater, revisjoner, objekt

Detaljer

ETAT FOR BYGG OG EIENDOM. Retningslinjer og krav: DAK-MANUAL

ETAT FOR BYGG OG EIENDOM. Retningslinjer og krav: DAK-MANUAL ETAT FOR BYGG OG EIENDOM Retningslinjer og krav: DAK-MANUAL 2017 Forord I følge NS 8353:2008 er en DAK-manual: «et dokument som beskriver hvordan utforming og utveksling av DAKtegninger skal foregå i et

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 01.10.2012 ved bruk av Prosjekthotell SIDE NR.: 1 av 9 0.00 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

Detaljer

KRAV TIL FDVU DOKUMENTASJON

KRAV TIL FDVU DOKUMENTASJON Fjell kommune Kolltveit skule modulbygg Side1av14 Vedlegg 5 Berekna til Leverandørar til Fjell kommune Dokument type Informasjon Revisjon 02 Dato 01.07.2011 KRAV TIL FDVU DOKUMENTASJON 1 ORIENTERING...

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

DAK-MANUAL FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

DAK-MANUAL FOR SYKEHUSET INNLANDET HF EiS03.01-06 PROSJEKTERINGSANVISNING- DAK-MANUAL FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Skjema godkjent av: Avd.sjef Kjell-Einar Bjørklund Sykehuset Innlandet HF 24.01.2012 1. ORIENTERING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2

Detaljer

7 Forprosjektering 7.1 Generelt

7 Forprosjektering 7.1 Generelt Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse Byggherre: Sarpsborg kommune Prosjekt: Tilbygg/ ombygging Dato: 10.01.17 Bygningsgruppe Ytelser Kommentarer 7 Forprosjektering 7.1 Generelt 7.1.1 Generelle ytelser 7.1.1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8405 Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning 16-138 2016/762 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Eiendomsavdelingen ved

Eiendomsavdelingen ved Eiendomsavdelingen ved Rikshospitalet it t HF Dokumentasjon for optimal drift Rikshospitalet - Gaustad Radiumhospitalet - Montebello Epilepsisenteret i t - Bærum Dokumentasjon for optimal drift. Overingeniør

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre frittliggende bygninger. Se Plan og bygningslovens (PBL) 20 4 og Byggesaksforskriften

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Prosjektnr.: 28174 Prosjekt: Bleiker vgs - TO Dato: 24. jan 2012 Side 1 av 5 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Revisjonskommentarer.... 3 2.1 Korrigering av

Detaljer

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse:

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse: NOTAT OPPDRAG Fysak, Melkeplassen DOKUMENTKODE 616457.-PGL-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER TAO KONTAKTPERSON Arvid Jacobsen SAKSBEHANDLER Tom Arne Olsen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon for Tegninger

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon for Tegninger Kravspesifikasjon for Tegninger 1 Anvisning for DAK-tegninger 1.1 Generelt Det er nødvendig å standardisere DAK-tegninger, da disse skal inngå i Vestre Viken HF sitt forvaltningssystem. Tegninger og Dak-

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR AREALMÅLING VED TAKSERING AV ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR HISTORIKK NORSKE STANDARDER NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 NS 3940 utgave 1986 - Versjon 2 NS 3940:2007 - Versjon 3» Veileder til NS 3940:2007

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjon: 16.05.2012

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjon: 16.05.2012 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 FORMÅL OG GENERELT 1.2 ORGANISERING AV PROSJEKTERINGEN (HOVED- / GENERALENTREPRISE) 1.2 ORGANISERING AV PROSJEKTERINGEN (TOTALENTREPRISE) 1.4 SYSTEM FOR TEGNINGSNUMMERERING

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Jernbaneverket SKILT Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for plassering av skilt langs sporet Utgitt:

Jernbaneverket SKILT Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for plassering av skilt langs sporet Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 1.1 Regelverkets enkelte deler... 2 2 GYLDIGHET... 3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk... 3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter... 3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt Teikningsliste Fase: (G1) - : Prosjekt nr: 14063 : : n= ant. papirtegningar dwf= DWF format T= i tegningshefte d= dwg-format p= pdf-format e=exel Teikningstittel Fagkode Teikn.dato A11.001 Situasjonsplan

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR BUSSHOLDEPLASS Notater: MØTEPLASS SOGNEFJORDVEGEN GANG OG SYKKELVEG SOVEROM 13.0 M2 OVERDEKT INNGANGSPARTI 4.4 M2 OPPBEVARING GANG SOVEROM 13.0 M2 / KJØKKEN 11.5 M2 BAD 4.5 M2 6.7 M2 4.4 M2 OPPBEVARING

Detaljer

Stavanger Sør Felt 3

Stavanger Sør Felt 3 Stavanger Sør elt 3 ELT 04 ELT 01 Vei 3 Vei 2b ELT 08 ELT 02 Vei 1 ELT 05 ELT 10 Torg ELT 06 ELT 03 ELT 11 Park ELT 09 Vei 2a f fl ƒ ELT 12 ELT 07 f fl ƒ f fl ƒ ELT 13 Sjøhagen 60363 elleskjøpet #Project

Detaljer

2170 Akuttpsykiatri Østmarka, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget

2170 Akuttpsykiatri Østmarka, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget 2170 Akuttpsykiatri, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget Dokumentet inneholder alle spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget, fra utlevering av konkurransegrunnlaget

Detaljer

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE AREALPLANER NY KOMMUNEPLAN FÅR FØLGER FOR GAMLE REGULERINGSPLANER Ny kommuneplan vedtatt 01.12.2011 får følger for vedtatte reguleringsplaner. Motstrid mellom reguleringsplaner og overordnet plan (kommuneplan,

Detaljer