Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11."

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 17. desember 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Elverum, Terningen arena klasserom 8 Tid: 9-15 Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11. Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2013/92 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2013/93 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/94 FH- Midlertidig 20% stilling som professor II i folkehelsevitenskap HS 2013/95 FH - Videreføring av tilsetting som professor II HS 2013/96 Videreføring i stilling som professor HS 2013/97 ØLR - Opprykk til professor på grunnlag av kompetanse HS 2013/98 Lønnsforhandling HS 2013/99 Etablering av to MA-studier ved Høgskolen i Hedmark HS 2013/100 Opptaksrapport 2013 HS 2013/101 Årsrapport - Læringsmiljøutvalget 2013 HS 2013/102 Budsjett 2014 og intern fordeling av bevilgning 2014 HS 2013/103 Rektors fullmakt foreløpig årsregnskap 2013 HS 2013/104 Nybygg på Campus Evenstad HS 2013/105 Utredning 2013/ Bidrag- og oppdragsaktivitet (BOA) HS 2013/106 Eventuelt HS 2013/107 Orienteringer RF 2013/7 Permisjon fra stilling som professor RF-2013/8 Oppdatering av Styringsordning for Høgskolen i Hedmark Delvis permisjon fra stilling som professor Referat FoU-utvalget Budsjettforslag for satsning utenfor rammen

3 HS2013/92Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2013/93Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte

4 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /1268 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/99 Høgskolestyret Etablering av to MA-studier ved Høgskolen i Hedmark Forslag til vedtak: Høyskolestyret godkjenner at det sendes akkrediteringssøknad til NOKUT for masterstudiene - MA i økonomi og ledelse (120 stp) - MA i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring (90 stp erfaringsbasert) Det forutsettes at studieplanen er godkjent av Utdanningsutvalget, og at akkrediteringssøknaden oppfyller de krav som er formulert i NOKUTs søkerhåndbok. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig akkrediteringssøknad. Saksframstilling Vedlegg 1

5 Etablering av to masterstudier ved Høgskolen i Hedmark 1) Master i økonomi og ledelse 2) Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring Sakens dokumenter og veien videre En akkrediteringssøknad til NOKUT omfatter et stort antall dokumenter og utarbeides etter en søknadsmal/søkerhåndbok fra NOKUT og hvilke vedlegg som skal følge søknaden er nøye angitt i NOKUTs søkerhåndbok. Studieplanene og søknadsdokumentene er fortsatt under arbeid. Studieplanen skal behandles i sekretariatet for studieplaner i forkant av at de behandles i Utdanningsutvalget Til høgskolestyrets behandling legges det fram en redegjørelse for sentrale momenter i søknadene. Til høgskolestyrets behandling av saken vil det også bli gitt en muntlig presentasjon av studienes innhold og oppbygning med begrunnelse for de valg som er gjort. Begge studiene presenteres i samme saksframstilling fordi det er en nær sammenheng mellom de to studiene. Grunnen til at det sendes to akkrediteringssøknader er først og fremst at navnet Master i økonomi og ledelse ikke kan benyttes for et erfaringsbasert studium. To akkrediteringssøknader vil også gi en klarere framstilling av det enkelte studium i akkrediteringssøknaden. Studiene planlegges igangsatt ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag (ØLR). Studiestart for de to studiene planlegges fra høsten Etter et eventuelt positivt vedtak i Høgskolestyret er det planlagt for at søknad om akkreditering sendt til NOKUT innen nærmeste søknadsfrist, som er Behandlingen i NOKUT tar erfaringsmessig relativt lang tid. Søknadene skal først behandles administrativt i NOKUT. Søknader som er administrativt godkjent blir videresendt til sakkyndig komité. Dersom den sakkyndige komiteen ikke anbefaler akkreditering, får høgskolen mulighet til å kommentere rapporten. NOKUT fatter vedtak på bakgrunn av rapporten fra den sakkyndige komiteen, og eventuelt institusjonens kommentarer og de sakkyndiges tilleggsvurderinger. Vedtak vil normalt fattes innen neste søknadsfrist, som i dette tilfelle er Dersom positivt svar fra NOKUT foreligger, søker HH selv Kunnskapsdepartementet om etablering av mastergradsstudiet. I etableringssøknaden skal det redegjøres for finansiering av studiet, behovet for og forventet rekruttering til utdanningen og tilsvarende studietilbud nasjonalt. Satsingen er i tråd med Strategisk plan, hvor det heter: «Det er også et mål å øke robustheten i høgskolens utdanningsprogram ved å søke ekstern finansiering for å bygge kompetanse slik at vi kan tilby master i realfag knyttet til lærerutdanning (som på sikt kan kobles til PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag), master i næringsrettet økonomi- og ledelsesfag og dessuten videreutvikle mastergrunnlaget for PhD i anvendt økologi.» Ekstern finansiering av de nye masterstudiene er knyttet til professorater og er omtalt på s. 9. Nedenfor følger en mer omfattende redegjørelse for bakgrunn og strategisk forankring. Plan for studiene følger som vedlegg (vedlegg 1). 2

6 NÆRMERE OM BAKGRUNN FOR OPPRETTELSEN AV MASTERSTUDIENE Grunnleggende forutsetninger for akkreditering av studiene Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynforskriften) er fastsatt av NOKUT 28. februar 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-2 og 3-3, jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 3-1 og 3-2. Forskriften inneholder bestemmelser om akkreditering av institusjoner og studietilbud på lavere og høyere grads nivå. Søknaden må også skje i hht Forskrift om krav til mastergrad (FOR ). På grunnlag av disse forskriftene har NOKUT utarbeidet Veiledning til studietilsynsforskriften med retningslinjer for utforminger av søknader om akkreditering av studier i andre syklus og en søknadsmal. Søknaden utformes i henhold NOKUTs veiledning og mal. 3

7 Institusjonelle forhold Det stilles i universitets- og høgskoleloven krav om institusjonelle forhold knyttet til høgskolens styringsordninger, reglement, klagenemd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplaner, vitnemål og diploma supplement og kvalitetssikringssystem. Institusjoner som ar akkreditert master tidligere, må kun legge ved vitnemål og diploma supplement. Dette vil utarbeides når studieplanene er ferdigstilt. Opptakskrav Det stilles videre krav om at studienes opptakskrav skal være tråd med masterforskriftens krav og tydeliggjøre de faglige forutsetningene for å begynne på det aktuelle studiet. Det søkes om akkreditering av to studier med ulike opptakskrav; 1) 120 studiepoengs dybdemaster (i hht 3 i Forskrift om krav til mastergrad) 2) 90 studiepoengs erfaringsbasert studium (i hht 5 i Forskrift om krav til mastergrad). Høgskolen anser at opptakskravene til de respektive studiene, som er beskrevet i vedlegget til dette dokumenter, er i tråd med masterforskriften og Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark. Rekruttering Rekrutteringen av studenter til studiene skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Høgskolen mener at studiene har et godt rekrutteringsgrunnlag, på bakgrunn av nasjonale utdanningsbehov, regionale behov og avdelingens bachelorkandidater. Ved å tilby en dybdemaster på heltid (som også kan tas som deltidsstudium) og et erfaringsbasert masterstudium på deltid, vil målgruppen være større enn om man bare tilby ett studium. Søkertall fra tilsvarende/liknende mastere i Østlandsområdet 2013 indikerer at behovet/studieønskene ligger langt over utdanningsinstitusjonenes kapasitet innen fagområdet. For eksempel: Hadde Høgskolen i Buskerud 1084 søkere, fordelt med hhv 219 og 710 til dybde (siviløkonom)- og erfaringsbasert Master i økonomi og ledelse, mens det ble gitt tilbud til totalt 180 søkere. Høgskolen i Oslo og Akershus hadde 415 søkere til Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), mens det ble gitt 75 tilbud. Det kan også nevnes at til HHs egen Master i offentlig ledelse var det i søkere til sammen, til dybde- og erfaringsbasert variant, mens det ble gitt totalt 87 tilbud. Rekrutteringsgrunnlag til Master i økonomi og ledelse - dybdemaster Et viktig rekrutteringsgrunnlag for dybdemaster i økonomi og ledelse (siviløkonom) vil være høgskolens egne bacheorkandidater. For dybdemasteren vil dette være kandidater fra Bachelor i økonomi og administrasjon, samt Bachelor i regnskap og revisjon. I 2013 ble det uteksaminert ca 45 kandidater fra disse to studiene. Med økende studentkull, særlig ved Bachelor i økonomi og administrasjon, forventes også antall uteksaminerte kandidater å være økende i årene framover. 4

8 I et regionalt perspektiv, er det også naturlig å nevne bachlorkandidater fra Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik som del av rekrutteringsgrunnlaget, særlig ettersom det ved disse institusjonene ikke finnes tilsvarende tilbud på masternivå. I 2013 ble det uteksaminert i overkant av 70 kandidater fra Bachelor i økonomi og administrasjon ved de to institusjonene til sammen. I sum altså i overkant av 100 uteksaminerte kandidater, som tilfredsstiller opptakskravet, i Hedmark og Oppland i Over tid er det også, ved Høgskolen i Hedmark, utdannet et betydelig antall bachelorkandiater som vil fylle opptakskravet til dybdemasteren. Og tilbakemeldinger fra tidligere studenter tilsier at en god del har ventet på en mastergradsutdanning innen økonomi og ledelse i regionen. I tillegg mener Høgskolen å ha grunn til å anta at studiet, med dets fagprofil og fordypningsmuligheter, også vil tiltrekke seg søkere fra andre regioner, først og fremst fra Oslo og Akershus. Søkere fra disse fylkene utgjør i overkant av 20 % av søkermassen til HHs grunnutdanninger, og tilbudet av tilsvarende masterutdanninger i Oslo og Akershus (særlig tilbud uten egenbetaling), er neppe på langt nær tilstrekkelig til å dekke studieønskene. Rekrutteringsgrunnlag til Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring - erfaringsbasert Erfaringsbasert Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring vil ha et meget bredt rekrutteringsgrunnlag, i og med at utdanningskravet for opptak til studiet er en hvilken som helst fullført bachelorgrad, eller tilsvarende. Dette, i tillegg til at praksiskravet er så vidt definert, gjør at det vil være svært mange som dekker opptakskravet, bare i egen region. For likevel å tallfeste noe av søkergrunnlaget, kan det nevnes at det i 2013 ble uteksaminert ca 115 bachelorkandidater fra høyst relevante utdanninger (økonomi, organisasjon og ledelse, service, etc) bare ved høgskoleavdelingen på Rena. Ser man Hedmark og Oppland under ett, så er det, ila siste femårsperiode, uteksaminert over 1300 bachelorkandidater fra høyst relevante utdanninger (DBH). Det er videre sannsynligvis det erfaringsbaserte masterstudiet vil tiltrekke seg flest søkere fra det regionale næringslivet, og som vil fungere som et etter- og videreutdanningstilbud for denne målgruppen. Avdelingen tilbyr allerede Master i offentlig styring og ledelse (MPA), som har rekruttert godt også nasjonalt. MPA tilbys i to deltidsvarianter, dybdebasert og erfaringsbasert master. Det har vært diskutert hvorvidt et nytt tilbud om masterstudier innenfor økonomi og ledelse vil konkurrere med MPA. Høgskolen mener at Master i økonomi og ledelse og Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring fortrinnsvis vil rette seg mot privat sektor og at konkurransen mellom studiene dermed blir begrenset. Det legges til grunn at det er rekrutteringsgrunnlag for 20 studenter (som faktisk begynner) på hvert studium og at dette vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø. Strategisk forankring og bakgrunn for studiene Næringslivet i regionen etterspør stabil arbeidskraft med høyere økonomisk utdanning. I stabilitet ligger det faktum at kandidater utdannet lokalt har en større tilbøyelighet til å bli i regionen med sin kompetanse. Ikke minst kommer regionalt næringslivs interesse av dette studietilbudet til uttrykk ved at Sparebanken Hedmark, lokalavisa Østlendingen og avdelingens vertskommune, Åmot, har 5

9 finansiert opprettelsen av to professorater i tilknytning til masterstudiene. Når det gjelder kompetansebehovet i regionalt næringsliv, støtter Høgskolen seg også til kompetanse-kartlegging som Hamarregionen Utvikling gjennomførte blant egne medlemsbedrifter primo % av respondentene i denne kartleggingen ønsket lokalt etter- og videreutdanningstilbud, og over 50 % ønsket slik tilbud på masternivå. Fagområdene som ble trukket fram var; personalledelse, prosjektledelse, strategi, markedsføring, økonomi, salg og IT. Nesten 80 % framhevet at det er viktig at studietilbud organiseres slik at det kan kombineres med jobb. Generelt er det også slik at utdanningsnivået i Hedmark er blant de laveste i landet. Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk fra 2012 viser at 18,4% av befolkningen i Hedmark hadde høyere utdanning av inntil fire års omfang og 4,2% hadde høyere utdanning utover fire års omfang. Mens de tilsvarende gjennomsnittstallene på landsbasis var hhv. 22,1% og 7,7%. Av Kunnskapsdepartementets rapport av 2010: «Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020», framgår det at det forventes mangel på kandidater med høyere økonomisk-/administrativ utdanning på nasjonalt nivå: «Næringslivets behov for høyt utdannede ser ut til å bli dekket for de fleste utdanningsgrupper i den forstand at det ikke rapporteres om store mangler på kandidater. Dette vises blant annet i tall fra NAVs bedriftsundersøkelse i 2006 og Det er to tydelige unntak fra dette. Både rapportert mangel og høy begynnerlønn tyder på at det er behov for flere med teknologisk eller naturvitenskapelig utdanning og flere med høyere økonomiskadministrativ utdanning. Dette finner vi også i hovedsak igjen i de langsiktige framskrivningene til SSB» Våre egne bachelorstudenter har lenge etterlyst muligheten for å ta høgre grads utdanning innen økonomi og ledelse rettet mot privat sektor, ved institusjonen. Høgskolen har tilbudt Bachelor i økonomi og administrasjon i hht NRØAs anbefalte rammeplan, og flere andre bachelorstudier med basis i økonomisk-/administrative fag, siden innføring av bachelorgraden i det norske utdanningssystemet. Men så langt har våre bachelorkandidater måttet søke seg til andre institusjoner for å gjennomføre høgre grads utdanning innen økonomi og administrasjon. For en del innebærer det å måtte reise ut av regionen, at de skrinlegger planene om slik utdanning, eventuelt at de ikke vender tilbake, om de tar slik utdanning utenfor egen region. For å møte disse behovene foreslår Høgskolen å søke NOKUT om etablering av to studier innenfor fagområdet økonomi og ledelse med profilering innenfor markedsføringsledelse og service og virksomhetsstyring. Masterstudienes plass i høgskolens fag- og forskningsprofil Økonomi, organisasjon og ledelse har i alle år siden etableringen av studiestedet vært sentrale fagområder, og avdelingen gir i dag en rekke studier innenfor disse fagområdene; master, bachelor-, årsstudier, halvårsenheter, samt påbyggingsstudier og videreutdanninger. Etter i flere år å ha samarbeidet med Karlstads universitet om å tilby Maser i offentlige ledelse og styring (MPA), fikk Høgskolen akkreditert eget MPA-studium i 2008, både 90 poengs erfaringsbasert og 120 poengs dybdemaster. Dette masterstudiet rekrutterer godt, med studenter både fra egen region og fra Sør-Norge for øvrig. Opptakstall fra 2012 og 2013 er hhv. 52 og 61 nye studenter. 6

10 Begge variantene av dette masterstudiet gis som samlingsbasert deltidsstudium. Samarbeidet med Karlstads universitet er videreført, også etter egen akkreditering. Sentralt i studieportefølje til ØLR er Bachelor i økonomi og administrasjon, som gis i henhold til NRØAs anbefalte rammeplan. I tillegg gis flere bransjerettede bachelorstudier som i stor grad er utviklet i dialog med representanter for bransjene. Bransjerepresentanter er også involvert i undervisning (først og fremst som gjesteforelesere) og i gjennomføring av praksis. I flere av disse studiene inngår også deler av NRØAs anbefalte 90 obligatoriske studiepoeng. Avdelingen har også et betydelig innslag av fleksible utdanninger. ØLR har de siste årene hatt meget gode søkertall, og har i dag det største studentmiljøet innen økonomi- og ledelsesfag i Innlandet. Høstsemesteret 2013 har avdelingen registrert 1394 heltidsstudenter (2095 personer) innen egenfinansiert virksomhet. Studenttall fra DBH (gjengitt i NOKUT-portalen) viser også at avdelingen er tredje størst i studentantall (antall hoder) innen økonomisk-/administrative fag nasjonalt, etter BI og Norges Handelshøgskole. Denne situasjonen ønskes konsolidert og styrket, blant annet heter det i Høgskolen i Hedmarks strategiske plan for , at det er et mål å kunne tilby en master i næringsrettet økonomi- og ledelsesfag. Høgskolen ønsker gjennom denne søknaden å få anledning til å starte slikt masterstudium, som et viktig supplement til og spissing av eksisterende studieportefølje, rettet mot privat sektor. FoU-arbeidet ved avdelingen ledes av avdelingens prodekan for forskning, og vedtatt tematisk overbygning for forskningsaktiviteten er «Verdiskaping i næringsliv og forvaltning». Forskningsaktiviteten ved avdelingen er organisert i faggrupper på tvers av instituttene. Fagpersonell kan inngå i flere grupper samtidig, avhengig av hvilke prosjekter som til enhver tid inngår i faggruppenes aktiviteter. For tiden har avdelingen et sterkt fokus på å øke publiseringsfrekvensen blant de fagtilsatte, samt å videreutvikle søknadskompetanse innad i faggruppene for blant annet å styrke eksternt finansiert FoU-virksomhet. Studiene skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. I denne konkurransehverdag står bedrifter overfor mange utfordringer enten de knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon. Studienes relevans for arbeidsliv dokumenteres blant annet gjennom de forhold som er nevnt innledningsvis i dokumentet, dvs. nasjonalt behov for høgere grads utdanning innen økonomi og administrasjon, kompetansebehovet til næringslivet i regionen og eksterne aktørers bidrag til finansiering av studiet. En dybdemaster vil kunne gi opptaksgrunnlag til phd-utdanning. (Det gjenstår å innhente bekreftelse fra doktorgradsgivende institusjoner.) Erfaringsbasert mastere vil normalt ikke gi opptak til phd-utdanning uten tilleggsutdanning, noe som også vil gjelde for Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring. Studentutveksling og internasjonalisering Studiene skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 7

11 Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt emne (for eksempel valgemnet) som utvekslingsstudent i form av sommerkurs. For deltidsutdanninger kan det være utfordrende å finne reelle muligheter for utveksling, gitt at studentene også er i jobb. I dette studiet løses dette ved at studentene kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommersemester eller ved at studenten tar et eller flere masteremne med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolen ved Karlstads universitet (avtale inngås spesielt for dette studiet). Blant høgskolens samarbeidsinstitusjoner har Karlstads Universitet, University of Alberta, Pacific Lutheran University og Bangkok University International College studietilbud som vurderes som relevante for dette studiets nivå, omfang og egenart. De to siste institusjonene har også tilbud om sommersemester. Som deltaker i internasjonale nettverk har ØLR et etablert samarbeid med Centrum för Tjänsteforskning ved Karlstad Universitet som omfatter forskning, veiledning på doktorgradsnivå og gjensidig bruk av II er-stillinger. Videre har avdelingen en forsker som også er tilknyttet HANKEN School of Economics i Helsinki som Distinguished Research Fellow og en forsker som er «visiting professor» ved University of Newcastle. Flere av forskerne har internasjonale sampublikasjoner. Fagmiljøet Et bredt fagmiljø, som inkluderer ansatte fra begge instituttene, står bak søknadene. Høgskolen i Hedmarks avdeling for økonomi og ledelsesfag har 48 vitenskapelig tilsatte i hovedstilling, inkl. stipendiater og 5 tilsatte i bistilling, totalt 42,1 årsverk. Avdelingens vitenskapelig ansatte er fordelt slik: 6 professorer (gitt to nye) 1 høgskoledosent 20 førsteamanuenser/førstelektorer (gitt 1 nytilsatt) 17 amanuenser/høgskolelektorer (+ 5 hvis BOA inkluderes) 2 stipendiater 1 professor II 3 andre bistillinger (+1 hvis BOA inkluderes) NOKUT stiller følgende krav til fagmiljøet tilknyttet selve studiet: Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse. Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå. Studiet skal ha 8

12 tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Det søkes akkreditering for to studier, men undervisningen i de to studiene vil være sammenfallende. Det vil si at alle emner som inngår i Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring også inngår i Master i økonomi og ledelse. Antall årsverk som knyttes til de to studiene må derfor sees under ett, hensyntatt totalt antall studenter. Høgkolen har vurdert at det samlet sett bør knyttes ca. 8 årsverk i vitenskapelige stillinger til studiene for at fagmiljøets størrelse skal være tilpasset studienes omfang. Det vil si at minst 4 årsverk i tilknytning av studiene må knyttes til tilsatte i hovedstilling. Per i dag har ØLR 4 professorer i hovedstilling som kan tilknyttes studiene med tilsammen 1,85 årsverk. Videre har avdelingen per i dag 3 årsverk med førstestillingskompetanse og dokumentert forskningsaktivitet som kan knyttes til studiene. Det kvantitative kravet til professorkompetanse/førstekompetanse kan dermed oppfylles gjennom eksisterende ansatte. I tillegg kommer professor II i markedsføring (0,2 årsverk). Disse årsverkene er hovedsakelig innenfor fagområdene metode, markedsføring/service og strategi. For å øke robustheten innenfor disse fagområdene, samt innhente nødvendig professorkompetanse/førstekompetanse innenfor virksomhetsstyring ble det lyst ut 2 professorstillinger i henholdsvis virksomhetsstyring og markedsføring og 1 stilling som professor/førsteamanuensis i virksomhetsstyring og 1 stilling som førsteamanuensis i strategi og ledelse. Det er søkere til alle stillingene og de vil nå bli kommisjonsvurdert. Øvrige årsverk dekkes gjennom eksisterende ansatte tilsatt som høgskolelektor eller førstelektor/førsteamanuensis. Det er forventet at flere ansatte med relevant kompetanse for studiene får opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor før studiene starter. Finansiering I LTB budsjetterer ØLR med en økning av bemanning i forbindelse med etablering av masterstudium i økonomi og ledelse rettet mot privat sektor (MBA). Dette finansieres i stor grad av eksterne midler. Sparebanken Hedmark finansierer et professorat i Virksomhetsstyring gjennom en gave på til sammen 2.5 mill. kr. over 3 år. Østlendingen og Åmot kommune finansierer et professorat i markedsføring med kr. hver, fordelt på 3 år. Avdelingen har de siste årene hatt et årlig driftsoverskudd som har vært brukt til å nedbetale negativ avdelingskapital. Den delen av kostnadene ved studiene som ikke er eksternt finansiert, vil finansieres over avdelingens ordinære budsjett. Ved inngangen til 2014 vil avdelingskapitalen være tilnærmet null, noe som gir avdelingen mulighet til å kanalisere ressurser til et nytt masterstudium. Andre opplysninger til søknaden Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. Disse kravene ansees som oppfylt. 9

13 Vedlegg 1 PLAN FOR STUDIENE Studienes navn Det stilles krav om at studiet skal ha et dekkende navn for studiets profil, og som viser studiets nivå. Studiene er gitt følende navn: 1) Master i økonomi og ledelse (dybdemaster, 120 studiepoeng) Studiets fagområder er økonomi og administrasjon, og kjerneområdene (hovedprofilene) er i) markedsføringsledelse og service ii) virksomhetsstyring. Studiet gir dybdekompetanse avhengig av studentenes valg av fordypning (hovedprofil) i markedsføringsledelse og service eller virksomhetsstyring. Masterstudiet i økonomi og ledelse vil bli utformes i samsvar med anbefalt plan for institusjonenes utforming av masterutdanning i økonomi og ledelse (master i økonomi og administrasjon), vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) ) Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring (erfaringsbasert, 90 studiepoeng) Studiets navn er dekkende for både for læringsutbyttet for fellesemnene i studiet og for de to hovedprofilene i) markedsføringsledelse og service ii) virksomhetsstyring. Det er valgt et annet navn for det erfaringsbasererte studiet enn for dybdemasteren fordi et erfaringsbasert studium ikke inngår i NRØAs definisjon av master i økonomi og ledelse. Opptakskrav Det søkes om akkreditering av både 120 studiepoengs dybdemaster i hht Mastergrads-forskriftens 3 og 90 studiepoengs erfaringsbasert master i hht forskriftens 5. Opptakskrav til de studiene bygger på de krav som stilles i den nasjonale Mastergradsforskriften, som også er videreført i Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark (http://www.lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ ) Dette vil si at det for opptak til begge varianter av masterstudiet forutsettes ett av følgende fullførte utdanningsløp: Bachelorgrad Cand.mag.-grad Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang Utdanningsløp som i hht 3-4 i UH-loven er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. I tillegg forutsettes det: For opptak til 120 studiepoengs dybdemaster at det i utdanningsløpet inngår enten fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masteren (jf forskriftens 3). 10

14 For opptak til 90 studiepoengs erfaringsbasert maser: minst 2 års relevant yrkespraksis (jf forskriftens 5). For opptak til 120 poengs Master i økonomi og ledelse ( 3) må fordypningen i opptaksgrunnlaget være innen økonomisk-/administrative fag. Søkere som har bachelor som tilsvarer de krav som stilles i NRØAs anbefalte rammeplan for Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bacheor i regnskap og revisjon, vil få tittelen «siviløkonom» som sideordnet tittel ved fullført masterstudium, slik: «Master i økonomi og ledelse - siviløkonom». Studienes innhold, oppbygning og arbeidsomfang Det utarbeides to studieplaner: Master i økonomi og ledelse dybdemaster, 120 studiepoeng, heltid og deltid Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring erfaringsbasert, 90 studiepoeng, deltid Følgende emner er felles for de to studiene: Markedsføringsteori, Ressursledelse, Strategi og ledelse, Fra Økonomistyring til Virksomhetsstyring, Samfunnsvitenskapelige metoder og Kvantitative metoder og vitenskapsteori. I begge studier vil masteravhandlingen utgjøre 30 studiepoeng, men det vil blant annet stilles krav til mer avansert brukt av metode for avhandlingen i dybdemasteren. Begge studier vil ha to valgfrie profiler: Markedsføringledelse og service eller virksomhetsstyring. Begge studier tilbys som samlingsbaserte studier med 4-5 samlinger av 2-3 dagers varighet i per semester for deltidsstudenter og 8-10 samlinger av 2-3 dagers varighet for heltidsstudenter. Studiet vil ha sin base på Rena. For å legge til rette for faglig samarbeid med arbeids- og samfunnsliv i regionen, vil samlinger også legges til andre steder, for eksempel Hamar og Kongsvinger. 1) Master i økonomi og ledelse (120 studiepoeng) Emneporteføljen er bredt sammensatt og gir studenten mulighet til å fordype seg innen sin valgte hovedprofil. For å ivareta kravet om bredde, inneholder studiet en profil innenfor økonomiske fag (virksomhetsstyring) og en profil innenfor administrative fag (service og markedsføringsledelse). Studentene må derfor velge en av retningene som hovedprofil og den andre som støtteprofil. Studiet er bygget opp av disse elementene: Metodeemner, spesialiseringsemner (hovedprofil), støtteemner (støtteprofil) og valgemne. I tillegg kommer masteroppgaven som bygger på emnene i hovedprofilen. Noen av emnene er obligatoriske for alle studenter (fellesemner) og disse må tas før man kan ta videreføringsemner i hovedprofilen. Det toårige masterprogrammet består av: Metodeemne: 22,5 sp Hovedprofil - minimum: 37,5 sp Støtteprofil - minimum: 22,5 sp (inklusive valgemne) Valgemner - minimum: 7,5 sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp Fellesemner: 11

15 Samfunnsvitenskapelige metoder 7,5 sp Kvantitative metoder og vitenskapsteori 7,5 sp Avanserte statistiske metoder 7,5 sp Markedsføringsteori 7,5 sp Virksomhetsstyring 7,5 sp Ressursledelse 7,5 sp Strategi og ledelse 7,5 Dersom en student velger virksomhetsstyring som hovedprofil, teller fellesemnet Virksomhetsstyring (7,5 sp) og Ressursledelse (7,5 sp) inn i hovedprofilen, mens Strategi og ledelse (7,5 sp) og Markedsføringsteori (7,5 sp) i støtteprofilen. Dersom en student velger service og markedsføringsledelse som hovedprofil teller fellesemnene Strategi og ledelse (7,5 sp) og Markedsføringsteori (7,5 sp) inn i hovedprofilen, mens Virksomhetsstyring (7,5 sp) og Ressursledelse (7,5 sp) teller inn i støtteprofilen. Den faglige progresjon i studiet formaliseres gjennom at fellesemnene som tilhører hovedprofilen må være fullført og bestått før studenten kan gå opp til eksamen i de øvrige spesialiseringsemnene i studiet. Noen emner har også anbefalte forkunnskapskrav (som vil framgå av emnebeskrivelsene). Arbeidet med masteroppgaven starter normalt for fullt etter at alle emneeksamener er bestått med innlevering i begynnelsen av juni. Studenten skal velge et valgemne på minimum 7,5 studiepoeng. Valgemnet må velges slik at det inngår i støtteprofilen. Valgemnet kan velges blant emnene i det andre fordypningsområdet ved masterstudiet i økonomi og ledelse, blant utvalgte fag i Master i Public Administration (MPA) ved Høgskolen i Hedmark, eller ved samarbeidende studier/institusjoner i Norge eller utlandet. Oppbygning av studieplan for dybdemaster, deltid over 4 år. 12

16 Første studieår Andre studieår 1. semester/høst 2. semester/vår 3. semester/høst 4. semester/vår Virksomhetsstyring (7,5 sp) Fellesemne Markedsføringsteori (7,5 sp) Fellesemne Ressursledelse (7,5 sp) Fellesemne Samfunnsvitenskapelige metoder (7,5 sp) Fellesemne Kvantitative metoder og vitenskapsteori (7,5 sp) Fellesemne Service, verdiskapning og opplevelser eller (7,5 sp) Avanserte statistiske metoder (7,5 sp) Fellesemne Innovasjon (7,5 sp) Beslutningsstøtte for investeringer (7,5 sp) Krise og markedsføringsledelse (7,5 sp) Masteroppgave med oppgaveseminar (innenfor hovedprofilen) Styringsmodeller og prestasjonsmåling (7,5 sp) Lean i et tjenesteperspektiv (7,5 sp) Markedskommunikasjon og merkebygging Strategi og ledelse Valgemne innenfor (7,5 sp) (7,5 sp) støtteprofil Beslutningsstøtte for Fellesemne (7,5 sp) verdiskapning (7,5 sp) Til sammen 30 sp Til sammen 30 sp Til sammen 30 sp Til sammen 30 sp Det er også laget en plan for hvordan studiet kan gjennomføres som et deltidsstudium over 4 år. 2) Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring erfaringsbasert (90 studiepoeng) Det erfaringsbaserte studiet består av: Metodeemner: 15 sp Hovedprofil - minimum: 30 sp Støtteprofil - minimum: 15 sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil: 30 sp Fellesemner: Samfunnsvitenskapelige metoder 7,5 sp Kvantitative metoder og vitenskapsteori 7,5 sp Markedsføringsteori 7,5 sp Virksomhetsstyring 7,5 sp Ressursledelse 7,5 sp Strategi og ledelse 7,5 sp 13

17 1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Service, verdiskapning og opplevelser Markedsførings - teori Strategi og ledelse Samfunnsvitenskaplige metoder Kvantitative metoder og vitenskapsteori Ressursledelse Fra økonomistyring til virksomhetsstyring Styringsmodeller og prestasjonsmåling Markedskommunikasjon og merkebygging Beslutningsstøtte for verdiskapning Masteravhandling med oppgaveseminar Arbeids- og undervisningsformer Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Med utgangspunkt i studiets profil og læringsutbytte er det hensiktsmessig å velge arbeidsformer som legger til rette for aktivt arbeid med problemstillinger som er relevante for praksisfeltet og som gjør at studentene får et eieforhold til egen læreprosess og studerer på en måte som har overføringsverdi til arbeidslivet. Undervisningen vil derfor ha et sterkt innslag av gruppeaktiviteter og det vektlegges utvikling av ferdigheter i samarbeid, presentasjon og å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. I periodene mellom samlingene forutsettes det at studentene jobber både individuelt og i grupper med forberedelser og etterarbeid knyttet til læringsaktivitetene på samlingene. Gruppearbeid kan skje både ved at studentene møtes fysisk eller ved ulike former for elektronisk kommunikasjon. Undervisningen i noen av emnene vil være bygd opp rundt en stor semesteroppgave som da også utgjør vurderingsgrunnlaget. I andre emner vil det være stilles krav om obligatoriske innleveringsoppgaver i forkant av samlingene for som skal danne grunnlag for diskusjon og dialog rundt problemstillingene på samlingene. Ulike former for IKT-støttet undervisning vil inngå i den pedagogiske «verktøykassen». Det kan for eksempel innebære at deler av undervisningen vil organiseres etter prinsipper for «det omvendte klasserom», dvs. at studentene ser streamende forelesninger i forkant av samlingene som grunnlag for arbeid med problemstillinger på samlingene. Det er obligatorisk for studentene å møte på 50% av samlingene. Obligatorisk frammøte begrunnes ut i fra studiets pedagogiske tilnærming og dens sammenheng med læringsutbyttet. Eksamensordning og vurderingsformer Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. I valg av vurderingsformer har man i tillegg vektlagt at studentene skal ha en hensiktsmessig arbeidsbelastning i de ulike emnene gjennom semesteret og i eksamensperioden. Følgende vurderingsformer vil benyttes i studiet: - Individuell skriftlig skoleeksamen (disse emnene vil ha da ha obligatoriske arbeidskrav) - Hjemmeeksamen over 10 dager, individuelt og i gruppe - Semesteroppgave, individuelt og i gruppe - Masteravhandling med avsluttende muntlig eksamen 14

18 Vurderingsformen for det enkelte emne oppgis i emnebeskrivelsen. Læringsutbytte Det skal formuleres ett læringsutbytte for hvert studium og læringsutbyttet skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det er utformet totalt (overordnet) læringsutbytte for de respektive studiene, samt emnebeskrivelser med læringsutbytte for det enkelte emner. Det gjenstår arbeid med å samstemme og kvalitetssikre læringsutbytteformuleringene. I søknaden vil de valg som er tatt i forbindelse med arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene begrunnes nærmere. For Master i økonomi og ledelse er det utarbeidet følgende totale læringsutbytte for studiet: Kunnskap Kandidaten har spesialisert innsikt og avansert kunnskap i emnene innenfor ett av studiets to hovedprofiler: (i) virksomhetsstyring og (ii) markedsføringsledelse og service. Kandidaten har inngående kunnskap om, forstå sammenhenger og kunne anvende sin kunnskap på nye områder mellom bedriftens strategier knyttet til virksomhetsstyring, ressursledelse, ledelse, samt markedstenkningens betydning for bedriftens utvikling. Kandidaten har inngående forskningsbasert kunnskap i økonomifagene virksomhetsstyring og ressursledelse, samt administrasjonsfagene strategi og ledelse og markedsføringsteori. Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor studiets to fagprofiler og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i emnenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan ledelse av virksomhetens nøkkelressurser påvirker verdiskapingen. Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan fagområdet økonomistyring har utviklet seg fra tradisjonelle økonomiske styringsmodeller og til virksomhetsstyring som har et bredere perspektiv på informasjonsbehovet og prestasjonsmålingen. Kandidaten har inngående kjennskap til de dominerende markedsteoriene gjennom fagets siste tiår og med det kunne relatere disse til de utfordringene bedriften står overfor i dag. Kandidaten har inngående kjennskap til teorier og modeller innenfor temaene strategi og strategiske ledelse, herunder markeds- og konkurransestrategi og forholdet til omgivelsene. Kandidaten har avansert og forskningsbasert kunnskap om bedrifters konkurransearenaer og systemer, strategiutvikling, og forskningsbasert kunnskap om strategier for markedsopplevelser i en tjenestedrevet og globalisert økonomi. Kandidaten har inngående kunnskap om forskningsprosessen og vitenskapelig metoder, herunder bruk av både kvantitative og kvalitative teknikker. Kandidaten kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, og har anvendt dette i sitt arbeid med masteroppgaven. Kandidaten skal ha inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori og metode, forståelse for bruk av modeller i samfunnsvitenskapene, og hva som kreves for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Kandidaten skal ha inngående kunnskap om innsamling av empiri og kunne analysere denne ved hjelp av kvantitative og kvantitative metoder. 15

19 o Innenfor profilen virksomhetsstyring har kandidaten: avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet måles, analyseres og styres i forhold til virksomhetens strategi inngående kunnskap om hvordan man kan gjennomføre prosessforbedringer i tjenesteytende virksomheter. spesialisert kunnskap om ulike styringsmodeller og avansert kunnskap om hvordan disse til sammen utgjør virksomhetens styringskonfigurasjon. spesialisert kunnskap om modeller for fremskaffelse og analyse av informasjon til beslutningsstøtte i forbindelse med virksomhetens verdiskapning. inngående kunnskap om hvordan man kan anvende realopsjonsteori i forbindelse med reelle beslutningssituasjoner med hensyn til investeringer og verdsettelse. o Innenfor profilen service og markedsføringsledelse har kandidaten: avansert kunnskap om tjenesteperspektivets rolle og betydning for bedriften og økonomien i samfunnet, samt avansert kunnskap om tjenesteperspektiver og systemer hvor fokus er på verdiskapning gjennom tjenester. inngående kjenne til markedskommunikasjons teorier og modeller, samt kunne anvende dette for å utvikle bedriftens merke og omdømme. inngående kunnskap til teorier og modeller innenfor innovasjon, samt kunne analysere og anvende dette som grunnlag for å forstå hvordan innovasjon gjennomføres i bedrifter av ulik karakter. avansert kunnskap om ulike utfordringer knyttet til krise i relasjonen mot enkelt kunder, grupper av kunder og mot markedet generelt, samt hvordan disse kan håndteres. avansert forståelse og kunnskap om rollen til service og markedsføring i samfunnet, dets kulturelle grunnlag og globale dimensjoner. inngående kunnskap om teorier relatert til kundeopplevelser, service, markedsføring, merkeledelse, strategi, samt ha kunnskap om hva som skjer med bedriftens markedsbetingelser hvis det oppstår en krise/omdømmesvikt. Ferdigheter Kandidaten kan anvende eksisterende teorier, statistiske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor virksomhetsstyring og markedsføringsledelse. Kandidaten kan arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende strategiske problemstillinger for bedrifter og deler av bedrifter. Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger innenfor et av studiets fagprofiler, virksomhetsstyring eller service- og markedsføringsledelse, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Kandidaten skal analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder forskningsbasert litteratur, ulike undersøkelser, statistikk og annet datagrunnlag, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Kandidaten kan analysere problemstillinger virksomheten står overfor i et tjenesteperspektiv 16

20 Kandidaten kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor kundeopplevelser, innovasjon, strategiske prosesser og styring i virksomheter. Kandidaten skal kunne bruke relevante metoder (kvalitativ og kvantitativ), for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor ulike felt innen henholdsvis markedsføringsledelse og service, og virksomhetsstyring. Kandidaten skal kunne tolke og håndtere komplekse problemer innenfor henholdsvis markedsføringsledelse og service, og virksomhetsstyring. Generell kompetanse Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger. Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, innenfor studiets to hovedprofiler for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter Kandidaten er i stand til å takle ledelsesutfordringer på alle nivåer og lede krevende utviklingsprosesser innen strategisk og taktisk nivå. Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og behersker fagprofilenes uttrykksformer. Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagprofilene både til spesialister og til allmennheten. Kandidaten kan ta en aktiv rolle i å bidra til styring av virksomhetens aktiviteter, nytenkning i innovasjonsprosesser, og markedsmessige forhold i bedrifter og foretak. Kandidaten kan integrere den opparbeidede kompetanseplattform for arbeid med teori, empiri og analyse i bedriftsøkonomisk-relaterte beslutningssituasjoner. Det totale læringsutbyttet for Master i markedsføringsledelse og virksomhetsstyring utarbeides med utgangspunkt i læringsutbyttene som er gjengitt ovenfor, men vil inneholde færre profilspesifikke læringsutbytter. 17

21 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /634 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/100 Høgskolestyret Opptaksrapport 2013 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar årets opptaksrapport til orientering. Saksframstilling Opptaksrapport 2013 Styret er tidligere orientert om opptaket, senest i møte 13. november Høgskolens endelige resultat og offisielle møttall har sitt grunnlag i antall nye studenter som per 1.10 har betalt semesteravgift og som er registrert som aktive studenter. Disse endelige møttallene rapporteres til departementet og inngår i nasjonal opptaksstatistikk når det gjelder høgskolens studier som inngår i det nasjonale opptaket (NOM). I tillegg inngår endelige møttall for både nasjonalt- og lokalt opptak i rapportering til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Nedenfor fremkommer høgskolens samlede studenttall inkludert nye studenter høsten 2013 (pr 1/10), og tilsvarende tall for Antall registrerte studenter ved Høgskolen i Hedmark: Endring Ant. pers h.ekv Ant. h.ekv pers. (h.ekv) Studenter, bevilgningsfinansierte , , ,9 Studenter, eksternt finansierte (BOA) , ,2-22,7 Studenter, totalt , ,8 +277,2 Kilde: DBH

22 Som vi ser av tabellen, har høgskolen totalt studenter høsten 2013 (omregnet til heltidsekvivalenter er tallet 5914,8). Det samlede studenttall har økt med 277,2 heltidsekvivalenter fra 2012, fordelt med 299,9 flere heltidsekvivalenter ved studier som er finansiert over statsbudsjettet (bevilgningsfinansierte), og 22,7 færre heltidsekvivalenter ved studier som er finansiert på andre måter (eksternfinansierte). I årets opptak lyste høgskolen ut studieplasser (oppgitt i heltidsekvivalenter), og per viser de endelige resultattallene 2 497,5 nye registrerte studenter (omregnet til heltidsekvivalenter). I årets opptaksrapport, som finnes som vedlegg til denne styresaken, belyses disse resultattallene og andre relevante tall for høgskolens nasjonale opptak (NOM) og for det lokale opptaket (LOK). I det nasjonale opptaket inngår grunnutdanninger (bachelor- og årsstudier), mens opptaket til videreutdanninger og masterstudier (og noen grunnutdanninger) foretas i lokalt opptak. Rapporten er en komplett samling av relevant tallmateriale inkludert kommentarer for hele opptaksperioden fra søkertall til resultattall for alle utlyste bevilgningsfinansierte studietilbud. Rapporten legges fram til orientering for høgskolestyret. Samtidig har den en nyttig funksjon til høgskolens interne bruk som en statistikksamling for det tallmaterialet som er utarbeidet til ulike tidspunkt gjennom opptaksperioden, og som referansepunkt for arbeid med kommende års utlysninger, markedsføring, søkertall og som erfaringstall for ulike beslutninger og strategiske valg som tas i senere opptak. Nedenfor gis en kort oppsummering av noen sentrale søker- og resultattall hentet fra Opptaksrapporten. Søkertall På landsbasis gikk søkertallene pr april opp med 1,2 %. Mange institusjoner (24 av 45) opplevde økte søkertall. Høgskolen i Hedmark var en av de institusjonene som opplevde aller størst prosentvis økning i søkertallene i år, med en økning på 21,2 %. Spesielt gledelig var det at økningen kom svært mange studier til del. Målt i antall primærsøkere har HH landets fjerde beste søkertall blant høgskolene, etter HIOA, HiST og HiB. Høgskolen har også mange frammøtte til studier i lokalt opptak, fra 685,2 i 2012 til 766 i 2013 (+8,95 %). Når søkertall for NOM-opptaket foreligger i april, benyttes ofte antall søkere pr studieplass som en indikator på hvor sannsynlig det er at studieplassene vil fylles. Generelt vil 2 søkere til hver studieplass gi en trygg garanti for dette. Nasjonalt var det 2,25 søkere til hver studieplass i år, mens HH hadde 2,14 søkere pr. studieplass. Av det totale antallet søkere til høyere utdanning blir i underkant av halvparten studenter. Dette gjelder både på landsbasis og for høgskolen.

23 Høgskolen rekrutterer flest søkere fra Hedmark og Oppland. Deretter fra Akershus og Oslo (gjelder NOM-opptaket). Resultattall Nasjonalt opptak (NOM) Samlet har HH fylt studieplassene i NOM med en overdekning på 361,5 studenter. 87 % fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket og 2 % i suppleringsopptak fra venteliste. De øvrige nye studentene (11 %) er rekruttert via restetorgordningen (fra 2013 kalt ledige studieplasser ). Restetorget er en viktig rekrutteringskanal, og høgskolen ville ikke ha fylt studieplassene ved AØL i årets NOM-opptak uten denne rekrutteringen. Resultattallene viser at alle avdelinger, med unntak av LUNA, har fylt studieplassene i NOM. Lokalt opptak (LOK) Samlet er studieplassene i LOK fylt med overdekning på 235 studenter. Som en følge av økte søkertall til høgskolens masterstudier er det samlede antallet studieplasser til disse også fylt. Høgskolen har 211 nye masterstudenter i år (201 i 2012), og også over tallet fra 2011 som var 162. Alle avdelinger har samlet fylt studieplassene i LOK, med unntak av avdelingen på Elverum (FH) som mangler noen studenter. Dette henger sammen med studier som bare tilbys annethvert år. Samlet resultat (NOM+LOK) Resultatet i årets opptak for HH totalt er at studieplassene er fylt med god margin. Samlet skulle høgskolen fylle studieplasser. Antallet nye studenter er 2 492,5 (pr oktober). Tallene er oppgitt i heltidsekvivalenter. Alle avdelinger har fylt det totale antallet avsatte studieplasser i årets opptak når resultatet for NOM og LOK sees under ett. Generelt er det høgskolens vurdering at overbookingen/overdekningen bør ligge på ca. 10 % (for å ta høyde for frafall som skjer i løpet av studietiden). Høgskolen er derfor godt fornøyd med et resultat som viser at plassene fylles, og at også sikkerhetsmarginen på 10 % samlet er dekket inn. Det er likevel variasjoner når det gjelder hvor stor overdekningen er når vi ser på den enkelte avdeling og de enkelte studier. Høgskolen er godt fornøyd med utviklingen i søker- og opptakstall. Høgskolen har siden 2008 hatt et tilstrekkelig antall søkere slik at studieplassene i opptaket samlet sett godt og vel fylles. Uansett hvor godt et samlet opptaksresultat er, vil det alltid være variasjoner i hvor godt resultatet er for ulike studier - og det vil være slik at noen studier eller faggrupper opplever større

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier

NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier Mastergradsstudium Forsvarets høgskole Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder Bachelorgradsstudium ved Nordland kunst- og filmfagskole September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Kunsthøgskolen i Oslo Teater med

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Fysisk aktivitet og helse Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Atlantis medisinske høgskole Bachelorgradsstudium i fysisk

Detaljer

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Høgskolen i Hedmark, februar 2011 Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Kvalitetsrapport for Avdeling for økonomi- og ledelsesfag,

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

Rektors orienteringer. Vedtakssaker

Rektors orienteringer. Vedtakssaker MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 25.09.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Vestfold Arkivsak: 15/00247 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes

Detaljer

Anvendt miljøpsykologi

Anvendt miljøpsykologi Anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Lillehammer Mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium,

Detaljer