Studiekvalitetsrapport pr august Handelshøgskolen i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø"

Transkript

1 Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret:

2 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav til Bachelor, Master og Dr.grads programmer innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Kvalitetsgjennomgangen viser at fakultetets løpende kvalitetsarbeid har redusert risiko for avvik og redusert forekomsten av avvik og deres alvorlighet. HHB har siden oppstart i 1985 særlig satset på fagområdene økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap, samt økologisk økonomi og etikk. Søkertallene er økende, og man har opplevd stor suksess med MBA satsingen de senere årene. Det er også en jevn økning av antall uteksaminerte kandidater fra fakultetet. Studieprogramsnivå: Kvalitetsgjennomgangen viser at alle kurs og programmer følger de til enhver tid gjeldende regler og standarder for en Handelshøgskole. Gjennomgangen viser også at det er implementert omfattende rutiner for oppfølging av at studieprogrammene er opprettet, blir gjennomført, evalueres og endres slik gjeldede regelverk foreskriver. Rutiner for kvalitetssikring rundt saksbehandling, evaluering av gjennomføring, og tilbakemelding / avviksmelding er i funksjon og gir løpende tilbakemelding slik foreskrevet av blant annet NRØA. Emnenivå: Handelshøgskolen er tilfreds med at det skjer kontinuerlig evaluering og revisjon av kursene før oppstart, midtveis og ved avslutning. Tiltak på bakgrunn av disse evalueringene settes i verk i samarbeid mellom emneansvarlig, studieprogramansvarlig og prodekan / kontorsjef. Resultatene og tiltakene på bakgrunn av evalueringene rapporteres inn til SKU lokalt og videre til SKU sentralt. Forbedringer av rutinene for dokumentasjon og registrering av endringer er igangsatt og vil pågå til endringer kan identifiseres på emnenivå i hele kursporteføljen. Dokumentasjon og saksbehandling i kvalitetsarbeidet: Handelshøgskolen har utviklet en stor kursportefølje, og ser behovet for videreutvikling av administrative rutiner i forbindelse slik at rapportering og dokumentasjon av kvalitetsarbeidet gjøres lettere tilgjengelig. Studiekvalitetsutvalget vil sammen med administrasjonen gjennomføre en rutinerevisjon for å synliggjøre kvalitetsarbeidet ved Handelshøgskolen. HHB registrerer at svært få studenter i evalueringsperioden har opplevd avvik ved HHB

3 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger HHB har en målsetting om å oppnå internasjonal anerkjennelse på minst tre forskningsområder, og skal fortsatt kunne vise til en stabil FoU aktivitet blant de tre beste handelshøgskolemiljøene i Norge (pr. forskningsårsverk). Dette krever en langsiktig strategisk bygging av stabile miljøer på noen utvalgte områder. Helt siden starten i 1985 har fakultetet særlig satset på tre områder: Økonomistyring Forskningen har særlig vært rettet mot økonomistyring i offentlig sektor og store organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Innovasjon og entreprenørskap Forskningen har blant annet undersøkt hva som kjennetegner og fremmer gründervirksomhet og hvordan offentlige myndigheter kan legge til rette for høy innovasjonstakt i næringslivet. Økologisk økonomi og etikk Forskningen har blant annet fokusert på private og offentlige foretaks grunnleggende atferd og hvordan denne kan forstås og vurderes i forhold til hensynet til bærekraftig utvikling. I tillegg til disse tre områdene har fakultetet en bredde i sin forskningsaktivitet som dekker alle de viktige områder som hører hjemme i et handelshøgskolemiljø. Av disse er følgende forskningsområder/ grupper sentrale ved HHB: Logistikk og transportøkonomi Management og markedsføring i opplevelsesøkonomien Virksomhetsarkitektur og informasjonssystemer Energiledelse og ressursforvaltning i nordområdene Studier og fagområde Ved Handelshøgskolen (HHB) gis det bachelorutdanninger i økonomi og ledelse, regnskap og revisjon, eiendomsmegling, samt business og IT. HHB tilbyr følgende masterutdanninger: MSc in Business/Siviløkonom, MSc in Energy Management, MSc in Sustainable Management, samt Master of Business Administration. Sistnevnte hadde oppstart for første kull høsten Fra høsten 2010 ble det tilbudt MBA i Luftfartsledelse, og fra og med høsten 2011 tilbys også MBA i Økologisk Økonomi og MBA Business in Russia. Fra høsten 2011 tilbys også Bedriftsøkonomi, årsstudium som er et nett/samlingsbasert studie. Fokus på videreutvikling av nettbaserte studier vil også få stor oppmerksomhet i årene som kommer, herunder bruk av nye teknologiske plattformer. Det planlegges ikke nye studium for høst Forskerutdanningen ved HHB er i bedriftsøkonomi. Den faglige komitéen som vurderte HHBs samlede kompetanse ved tildeling av doktorgradsrett (2000) kommenterte at fagmiljøet innenfor økonomisk analyse burde styrkes noe. Kompetansen innenfor denne delen av - 3 -

4 bedriftsøkonomien er derfor styrket de senere år. Det er tildelt to professorstipendiater for å styrke toppkompetansen innenfor markedsføring og organisasjon/ledelse. Utfordringene til HHB er særlig knyttet til kapasiteten til den faglige staben, siden flere har store arbeidsoppgaver både innen undervisning, veiledning, forskning og andre oppdrag. 2. Etterspørselstrykk/inntakskvalitet (rekruttering og opptak) Det er totalt sett en økning i søkertallene ved HHB. Hovedårsaken er de nye samlings /nettbaserte årsstudiene. Det er bedring også i søkertallene for det femårige siviløkonomstudiet, samt bachelor studiet i økonomi og ledelse. Det var dog en betydelig reduksjon i søkertallene for begge disse studiene når man sammenligner 2009 tallene med Vi vil, som de foregående år, ha krav om en minimums poengsum for opptak til disse studiene. På sikt mener vi at dette vil bidra til å bedre både studiets attraktivitet og gjennomføringsgrad. I tillegg er det igangsatt tiltak for å øke engasjement og sikre tettere oppfølging av studentene. Årsstudiet i bedriftsøkonomi har tilfredsstillende søkning, og en klar økning sammenlignet med foregående år. Dette studiet er identisk med første år av hhv siviløkonom og bachelorstudiet i økonomi og ledelse. Mange av kandidatene fra årsstudiet motiveres til å gå videre på et av bachelorstudiene. Pr 1. juni 2011 er det 44 aktive studenter på studiet fra kull 2010 (i tillegg til de 33 søkerne pr april 2010 ble det tatt opp studenter på restetorget). Av disse har 19 søkt om opptak på en bachelorgrad ved HHB. I Vesterålen har det kun blitt gjort opptak hvert annet år på Økonomi og Ledelse. Dette studiet er fra høsten 2011 erstattet av Bedriftsøkonomi deltid, som også tilbys på Helgeland. Dette er et samlings og nettbasert studie, med normert 30 studiepoeng pr år. Dette vil føre til en lavere gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon, men vi har nådd nye grupper og håper de tilpassede studiene møter et behov slik at gjennomføringsgraden blir høy. Eiendomsmegling har positive søkertall, men et stort frafall. Av 158 søkere (08 10) er bare 46 studenter fortsatt aktive, fordelt på første til tredje studieår. Business og IT og Informasjonsbehandling Årsstudium har felles første undervisningsår. NOM (Samordna opptak) April Aktive April Aktive April 2009 Okt Okt Bedriftsøkonomi Årsstudium Regnskap og Revisjon Økonomi og Ledelse Siviløkonom Eiendomsmegling Business og IT Informasjonsbehandling Årsstudium 8 10 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives 3-4 -

5 Økonomi og Ledelse, Mo i Rana Bedriftsøkonomi Årsstudium, Mo i Rana 6 Økonomi og Ledelse, Vesterålen Bedriftsøkonomi deltid, Vesterålen 37 Bedriftsøkonomi deltid, Helgeland 49 HHB Totalt (Studenter som regnes som aktive studenter i tabellen, er kvalifiserte studenter som ved telletidspunktet 1. oktober har registrert seg, betalt semesteravgift og godtatt sin studieplan. Noen av søkerne var ikke kvalifiserte, mens andre igjen har kommet inn via lokalt opptak. Derfor vil forholdet mellom antall søkere og antall aktive studenter svinge for enkelte studier) Til Master of Science studiene er søkningen noe høyere enn foregående to år. Den store forskjellen mellom 2009 og 2010 skyldes at utenlandske komplette søknader er tatt med i de samlede 2010 tallene, mens de for 2009 ikke var inkludert i tallene i tabellen nedenfor. For 2010 gjaldt dette 42 av de totalt 150 søkerne, mens antallet utenlandske søkere er noe lavere blant de totalt 162 søkerne for Det er svak rekruttering på norsk side til MSc i Sustainable Management, men det er en stabil gruppe av russiske studenter som kommer hit i studiets andre semester, som er det eneste semester hvor vi tilbyr emner som er unike for dette studieprogrammet. MBA studiet har også i år god søkning. Antall søkere på Helgeland er doblet (fra 23 til 46) sammenlignet med 2010, og det er også positiv utvikling i Bodø og Tromsø. For MBA Business in Russia og MBA økologisk økonomi pågår opptak, og ut fra endelig opptak i år vil disse studiene vurderes på nytt til neste år. For MBA Luftfart er ikke endelig opptak ferdig, men søkertallene er noe lavere enn fjoråret. Det vurderes hvorvidt det legges ut neste år i sammenheng med resultater av årets opptak. Felles for disse tre studiene er at de er samlingsbaserte deltidsstudier. Lokalt opptak April Aktive April Aktive April Studium 2009 Okt Okt Master of Science in Business, toårig Master of Science in Business, ettårig Master of Science in Energy Management Master of Science in Sustainable Management MBA HHB 120 sp / MSc in Management Sum MSc MBA HHB 90 sp Bodø MBA HHB 90 sp Tromsø MBA HHB 90 sp Helgeland MBA Business in Russia 31 MBA økologisk økonomi 28 MBA HHB Luftfart Sum MBA

6 Påbyggingsstudium regnskap og revisjon Påbyggingsstudium økonomi og ledelse Påbygging til øk/ledelse 2 årig 9 0 Examen philosophicum Sum Bachelor Sum lokalt opptak (Studenter som regnes som aktive studenter i tabellen, er kvalifiserte studenter som ved telletidspunktet 1. oktober har registrert seg, betalt semesteravgift og godtatt sin studieplan. Noen av søkerne var ikke kvalifiserte, mens andre igjen har kommet inn via lokalt opptak. Derfor vil forholdet mellom antall søkere og antall aktive studenter svinge for enkelte studier) Doktorgradsstudiet er ikke spesifisert i tabellen, men vi har hatt god søkning og stort opptak til PhD i flere år. Det lyses ut fire stipendiatstillinger i løpet av juni. Planer for studieåret Utviklingen av et nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi er i innspurtsfasen og vi er godt fornøyde med søkertallene. Fokus på videreutvikling av studiet vil også få stor oppmerksomhet i året som kommer, herunder bruk av nye teknologiske plattformer. Det har vært arbeidet rundt et samarbeid med Høgskolen i Narvik om å utvikle en erfaringsbasert master i teknologiledelse. Dette arbeidet har blitt lagt delvis på is, og vi venter en endelig avklaring i løpet av høsten 2011 på hvorvidt studiet vil bli videreutviklet. I vedtaket nedenfor kvantifiseres målsetningene for opptak til de ulike studieprogram høsten Det planlegges pr i dag ikke nye ordinære studium for høst De tre påbygningsstudiene til hhv bachelor i økonomi og ledelse, regnskap og revisjon samt Master of Science avvikles. Kandidater vil i stedet bli registrert på de ordinære studieprogrammene med individuelt tilpassede undervisningsplaner. Studieår: 2011 / / 2013 Studium: Bachelor i Business og IT Bachelor i eiendomsmegling Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og ledelse, Bodø Bachelor i økonomi og ledelse, Mo/desent. Årsstudium Bachelor of Arts; Nordic Persp./Business in the High N Siviløkonom, femårig modell Årsstudium i bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi deltid, Vesterålen 25 Bedriftsøkonomi deltid, Helgeland 25 Årsstudium i informasjonsbehandling Sum grunnstudier

7 Master of Science in Business, toårig modell Master of Science in Energy Management Master of Science in Sustainable Management MBA, erfaringsbasert 90 sp, Bodø MBA, erfaringsbasert 90 sp, Tromsø MBA, erfaringsbasert 90 sp, Helgeland MBA i Luftfartsledelse, erfaringsbasert 90 sp, Bodø MBA Business in Russia 25 MBA økologisk økonomi 25 PhD 5 5 Sum påbyggingsstudier Totalt Studieprogram a) Overordnet vurdering av fakultetets gradsstudietilbud Handelshøgskolen i Bodø har de siste årene videreutviklet studietilbudet og har i dag et bredt tilbud av studieprogram innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. På bachelornivå har vi to hovedretninger; 1. Breddetilbudet økonomi og ledelse som har felles første år med hhv a. Eiendomsmegling og b. Regnskap/revisjon 2. Business og IT; som i dag har fokus på informasjonssystemer og integrering av disse i virksomheter På bachelornivå har vi tilbud i Bodø og på Mo. På Stokmarknes og på Helgeland tilbyr vi fra kommende høst et samlings og nettbasert deltidsstudium. På masternivå har vi: 1. Master of Science in Business/Siviløkonom som har felles første semester med a. MSc in Energy Management b. MSc in Sustainable Management 2. Erfaringsbasert masterprogram, MBA hhb som nå tilbys både i Bodø, Tromsø og på Helgeland. Dette er hovedstammen i flg. Spesialiserte MBA program: a. MBA Luftfartsledelse b. MBA Russia c. MBA Økologisk økonomi I tillegg kommer doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi. I tillegg tilbyr vi enkelte skreddersydde program til ulike oppdragsgivere; de siste årene bl.a. til Helse Nord og Rosneft

8 Programmene er alle solid forankret innenfor bedriftsøkonomi og godt tilpasset vårt etablerte fagmiljø. Både etableringen av spesialiserte MSc og ikke minst MBA programmene har gjort at vi pr i dag har behov for å øke den faste fagstaben for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå. b) Produksjon Studiepoeng totalt (60 ekvivalenter): År HHB Tabellen viser at HHB i 2010 hadde 802 ekvivalenter (60 poengs), noe som er en økning på 7 % sammenlignet med Mye av den gradvise økningen som tabellen ovenfor viser, skyldes oppstart av MBA studier i Bodø i 2008, samt Helgeland og Tromsø i Studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent: År HHB 44,8 35,6 37,7 42,0 Tabellen viser gjennomsnittlig antall studiepoeng produsert pr heltidsekvivalent. At tallet er såpass lavt skyldes i betydelig grad inntreden av MBA studiet, hvor det er mer fritak enn på de andre studiene. Kandidatproduksjon (antall personer): År HHB Tabellen viser antall egenfinansierte kandidater ved institusjonen. Den voldsomme økningen mellom 2009 og 2010 skyldes i hovedsak et stort antall ferdige MBA kandidater. Gjennomføring i henhold til individuell studieplan: År 2010 Planlagt Gjennomført Tapt prod. % Gjennomføring HHB ,3 Gjennomsnittlig gjennomføringsgrad i forhold til individuell studieplan var for hele Høgskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland) 81,9 % i Det relativt lave tallet for HHB kan igjen henføres til tidligere kommentarer vedrørende MBA studiet. Frafall: Bachelorgrad Periode H09 / V10 V10 / H10 Antall Frafallsprosent Antall Frafallsprosent HHB 80 16,50 % 92 24,10 % - 8 -

9 Mastergrad Periode H09 / V10 V10 / H10 Antall Frafallsprosent Antall Frafallsprosent HHB 88 13,23 % ,14 % Undervisningssted Periode H09 / V10 V10 / H10 Antall Frafallsprosent Antall Frafallsprosent Campus Bodø 59 11,8 % 88 21,6 % Desentralisert 30 28,0 % 24 32,4 % undervisning Fjernundervisn De tre ulike tabellene viser frafallet av studenter fordelt på bachelorgrad, mastergrad og undervisningssted, i overgangen mellom Høstsemester 2009 og Vårsemester 2010, samt mellom Vårsemester 2010 og Høstsemester Tallene viser at det er klart størst frafall i overgangen mellom vårsemester og høstsemester, samt at det er et betydelig større frafall på de desentraliserte tilbudene enn hva gjelder for studenter med tilhold på campus i Bodø. Karakterfordeling: Bacheloremner A B C D E HHB 11,1 % 27,6 % 31,9 % 18,6 % 10,9 % Masteremner A B C D E HHB 16,4 % 35,7 % 30,6 % 13,1 % 4,2 % Masteroppgaver A B C D E HHB 34,4 % 42,2 % 18,8 % 3,6 % 1,0 % Oversikten over karakterfordeling viser at det er større bruk av karakter A og B på masteremner enn på bacheloremner. Det mest brukte karakteren på bacheloremner er C, mens den mest brukte karakteren både på masteremner og masteroppgaver er B. Tabellen viser også at karakterene D og E brukes svært sjelden på masteroppgaver. Strykprosenten har ved HHB i årene variert fra et laveste nivå på 5,9 % (2008) til et høyeste nivå på 9,8 % (2007). For 2010 var strykprosenten 8,8 % ved HHB, mens snittet for hele perioden var 8,0 %. Gjennomsnittlig strykprosent for Statlige høgskoler er 8,18 % i samme periode, mens det på Universiteter er 7,

10 c) Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram HHB sine tradisjonelle studieprogrammer (Bachelor i Økonomi og Ledelse, Bachelor i Regnskap og Revisjon, Bachelor i Eiendomsmegling, Master of Science in Business og MBA HHB) bygger på NØRA standardene. MBA HHB skiller seg likevel ut fra de betalende MBAprogrammene med at studentene kun betaler studieavgift. Innhold og faglig kvalitet og profil er nokså lik øvrige MBA programmer. Bachelor i Business og IT er relativt unik i og med at det ikke bare kombinerer, men også integrerer fag fra økonomi og ledelse med utvalgte fag fra informasjonssystemer. Master of Science in Energy Management og Master of Science in Sustainable Management skiller seg fra andre programmer med at de har et veldig internasjonalt fokus, og sterkt samarbeid med russiske universiteter. Dette samarbeidet er svært fruktbart, men byr også på visse utfordringer knyttet til eksempelvis undervisningstradisjoner, eksamensformer og regler, samt visum / oppholdstillatelse. Antallet aktive MBA studenter på telletidspunkt 1. oktober har økt kraftig de siste årene ved HHB. De siste årene er det også blitt mulig å ta en MBA på Helgeland og i Tromsø. Bachelor i Økonomi og Ledelse på Mo i Rana viser også en positiv tendens. For studieprogrammene Bachelor i Regnskap og Revisjon, Bachelor i Eiendomsmegling, MSc 3+2 årig, MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management viser tallene derimot en nedgang. Når det gjelder Bachelor i Økonomi og Ledelse i Bodø, har karakterkrav gjort at færre studenter er tatt opp på det treårige løpet. Mange studenter tas i stedet opp på Bedriftsøkonomi årsstudium, for så å fortsette på andre året på et av bachelorprogrammene dersom studenten oppfyller progresjonskravene. Tallene viser dermed en nedgang, men denne er sånn sett ikke reell i og med at mange av studentene fra årsstudiet ønsker og har kvalifisert seg til å gå videre på bachelorstudiet. Øvrige studieprogrammer har kun små endringer i antall aktive studenter. Gjennomstrømmingen er god på masterprogrammene, mens man særlig har utfordringer knyttet til Bachelor i Business og IT. Søkertallene er heller ikke tilfredsstillende for nevnte program. For mer utdypende vurderinger knyttet til det enkelte studieprogram, se vedlegg bakerst i dokumentet

11 4. Evalueringer: Totaliteten av tilbakemeldinger alle emner midtveis og slutt HHB gjennomfører midtveisevaluering i form av dialogseminar. På disse dialogseminarene inviteres alle emneansvarlige sammen med de emnetillitsvalgte. De emnetillitsvalgte har på forhånd gjort en sondering og mottatt tilbakemeldinger fra de andre studentene. Fra dialogseminarene skrives et referat som arkivføres. Oppsummeringene fra disse møtene inngår også som egen sak i lokalt studiekvalitetsutvalg. For MBA studiene foregår dette ved hjelp av en questback undersøkelse etter første samling. I etterkant av møtene vurderer prodekan og kontorsjef sammen med studieledere hvilke tiltak som evt bør iverksettes på bakgrunn av det som har framkommet under evalueringen. Våren 2011 ble det avholdt dialogseminar for bachelorstudiene 9. mars og for MSc studiene 2. mars. I møtene framkom det denne gang kun mindre forhold som ble tatt opp med aktuelle emneansvarlige. Sluttevaluering foregår som for hele universitetet over Fronter. Svarprosenten er også for vår 2011 lav (ca 15 %). Av de tilbakemeldingene som kom var det to emner (samme emneansvarlig) som fikk alvorlige tilbakemeldinger. Her ble det, i samråd med dekan, iversatt tiltak. Videre kom det fram vedrørende flere emner at studenter oppfattet det som problematisk å få kontakt med emneansvarlig. Dette ble tatt opp på personalmøtet i juni, hvor en sterkt signaliserte at alle emneansvarlige bør fra første stund være tydelig på hvordan man skal gjennomføre kommunikasjonen gjennom semesteret. Emneansvarlig gjøres alltid kjent med innholdet i evalueringene, og har ansvaret for å følge opp studentenes tilbakemeldinger. Det siste året har vi lagt stor vekt på at studentene skal gis informasjon om resultatet av evalueringene, og om eventuelle endringer som kommer som en følge av disse. 5. Mottatte avvik gjennom avvikssystemet I løpet av 2010 ble det mottatt fem avvik via avvikssystemet. Fire av disse gjaldt forsinket sensur på enkeltemner blant mellomkurs på Master of Science in Business (hvorav to avvik ble meldt på samme kurset). Det siste mottatte avviket gjaldt forelesere som ikke er tilgjenglige for studenter under eksamensperioden. Når det gjelder forsinket sensur skal man holde fortsatt fokus på viktigheten av å overholde fristene. HHB skal påminne emneansvarlig om at hvis det i enkelttilfeller ikke lar seg gjøre å overholde frister, skal man informere studentene, samt fakultetsadministrasjon og eksamenskontoret om dette. Denne informasjonen skal primært spres via Fronter. Avviket som er rapportert inn på forelesernes tilgjenglighet: HHB vil tilstrebe og finne alternative kontaktpersoner i de tilfeller hvor emneansvarlig / forelesere ikke er tilgjengelige i dagene forut for eksamen alternativt sikre at informasjon om fravær gis i god tid slik at studentene kan rekke å stille spørsmål mens fagpersoner fortsatt er tilgjengelig. Det er mange fordeler knyttet til det å hente inn ressurspersoner fra andre høgskoler/universitet. Disse vil imidlertid ikke kunne være like tilgjengelig som personer med fast arbeidssted her i

12 Bodø, for disse vil det kunne være aktuelt å gi tydeligere informasjon om når og hvordan studentene kan komme i kontakt med dem (for eksempel e post/ telefon / eventuelt egne veiledningstimer kun mens de er i Bodø). Punkt 6 Oppfølging av internrevisjoner Ved internrevisjonen vår 2010 av etablering av studier på 30 studiepoeng eller mindre, ble det oppdaget at vi ved HHB hadde opprettet studieprogram uten at det forelå et formelt vedtak. Det ble da gjort en gjennomgang av eksisterende portefølje for å sikre at formalitetene var på plass. Gjennomgangen resulterte i at dekanen ettergodkjente opprettelsen av 6 program (ephorte sak: 2009/551/431); Fire av disse var opprettet for utvekslingsstudenter, dvs. semesterpakker Ett var toårig påbygningsstudium for kandidater som hadde fullført årsstudiet i bedriftsøkonomi (identisk med første år av bachelor i økonomi og ledelse). Ett program opprettet for å kunne registrere studenter som ønsker kun å ta enkelt emner ved HHB. 7. Samfunnsrelevans: Eksternt panel, kandidatundersøkelsen Eksternt panel: SKU HHB tok saken opp til diskusjon våren 2011, men avventer også en konkretisering av denne prosessen i KSS siden det pr. dags dato er noen uklarheter for hvordan dette skal gjennomføres. SKU HHB hadde derimot flere innspill som kan tas med videre i opprettelsen. Det foreslås at dette gjennomføres i seminarform, der eksterne representanter inviteres til HHB. Fokuset på møtet skal være på endring i forhold til studiekvalitet, med ærlige og kritiske innspill. Fakultetet stiller med egen sekretær som skriver rapport. Rapporten godkjennes av panelet før viderformidling. HHB tar regien selv istedenfor å delegere dette til et utvalg. 8. Nasjonale/internasjonale vurderinger Det er flere år siden HHB har vært gjenstand for noen internasjonal vurdering. Arbeidet med å styrke internasjonale relasjoner er viktig, og vi har velutviklet samarbeid med flere russiske institusjoner (som MGIMO i Moskva og Baltic State University i St. Petersburg). Det legges vekt på at de ulike fagmiljø samarbeider med kolleger og institusjoner som er langt fremme innen sine felt. HHB er svært aktiv innen NRØA og har vært gjenstand for flere vurderinger knyttet til karakterbruk. I alle disse sammenhengene kommer HBB ut sånn midt i laget, og nærme institusjoner som vi ønsker å sammenligne oss med (som NHH) noe som vurderes som tilfredsstillende. Vår 2011 vurderte en komité med representanter fra hhv UIA, BI og NHH karakterbruk og klagefrekvens på bachelorstudiet i økonomi og ledelse, for emner hvor det de siste årene

13 hadde vært brukt interne sensorer. Veldig kort oppsummert så konkluderte de som i avsnittet over det vil si at de ikke fant at karaktersettingen avvek fra normalen blant sammenlignbare institusjoner. Rapporten og innspillene denne ga oss vil brukes av studiekvalitetsutvalget i videre arbeid med forbedring av kvalitetsarbeidet ved HHB. HHB er i en prosess med vurdering om hvorvidt vi skal søke å oppnå internasjonal akkreditering. Vi er medlem av EFMD og har dialog om en eventuell søknad på EQUIS akkreditering. På doktorgradsnivå er vi også svært aktive i den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi, hvor blant andre Jan Oddvar Sørnes er med i styringsgruppen. Punkt 9 Fakultetets håndtering av studieadministrative rutiner Som nevnt under punkt 3 har antall studieprogram økt de senere årene. Det har medført en økning i administrativ stab ved avdelingen, og vi er i dag 8 personer i tillegg til avdelingsdirektør. Vi vektlegger samarbeid og overlapping i arbeidsoppgaver for å unngå å bli for sårbar ved fravær og utskifting av personale, men har samtidig relativt klar arbeidsdeling hvor enkeltpersoner har et dedikert ansvar for et eller grupper av studieprogram. Dette skal være godt kommunisert både internt i organisasjonen og ut mot studentene slik at alle vet hvor de kan henvende seg for lettest å få hjelp (oversikt studierådgivere m.v.). Tydelig og hyppig kommunikasjon både internt i fakultetsadministrasjonen, mellom fakultetsadministrasjon og fagstab, og mot de fellesadministrative tjenester er viktig og fungerer i hovedsak rimelig godt. Det er utarbeidet enkle sjekklister for hhv emne og studieansvarliges studieadministrative oppgaver og vi utvikler interne årsplaner for den enkeltes hovedoppgaver med sentrale frister

14 Vedlegg: Programrapport for: Bachelor i regnskap og revisjon Programansvarlig: Bjørgunn Havstein 1. Status og utvikling på programmet a. Sammenligning av eget program i forhold til tilsvarende program ved andre læresteder. Bachelor i regnskap og revisjon følger samme studieplan som de andre høyskolene og universitetene som tilbyr bachelorprogram som oppfyller utdanningskravene til autorisert regnskapsfører og registrert revisor. Som et ledd i kvalitetssikringen av studiet har det i en årrekke vært et uformelt faglig samarbeid mellom studiestedene som tilbyr denne utdanningen. Samarbeidet består hovedsakelig i at det er opprettet fagkomiteer for de fire revisjonsfagene det stilles karakterkrav til (revisjon, rettslære, skatterett og årsregnskap). Faggruppene gir anbefaling om vektlegging av emner og pensum for det enkelte fag. I tillegg er det etablert eksamenskomiteer som utarbeider felles eksamensoppgaver for revisjonsfagene. b. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Det faglige innholdet er fastsatt i Rammeplan for treårig Bachelorstudium i revisjonsfag og i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere. Studiet består av 90 studiepoeng generelle økonomiske og administrative fag som er felles med Bachelor i økonomi og ledelse, og 90 studiepoeng revisjonsfag. Fagkomiteene vurderer jevnlig emneinnhold og pensum i revisjonsfagene. Strukturen i og kravene til innhold i studieplanen medfører at det ikke er rom for valgemner. Rammeplanen er for tiden oppe til vurdering og det antas at ny rammeplan vil medføre behov for endringer i studieplanen. Mange studenter anser studiet som krevende. Mangel på eget fagpersonale innenfor revisjonsfagene har medført at vi er avhengig av å dekke inn en stor del av undervisningen i enkelte fag med innleide timelærere. Det har fungert tilfredsstillende og det er bra tilgang på kvalifiserte personer lokalt til å ta slike oppdrag. Bruk av timelærere medfører dessuten fordeler med hensyn til nærmere kontakt med den bransjen spesialiseringen er rettet mot. Studentene med denne utdanningen anses som attraktive i arbeidsmarkedet etter fullført utdanning, og mange har inngått arbeidsavtale ved avslutningen av studiet. Etter fullført Bachelor i regnskap og revisjon er studentene kvalifisert for Master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen eller ved BI. 2. Produksjon og gjennomstrømming a. Opptak: Hvor mange tas opp på emner og program? (siste tre år) I årene er det tatt opp hhv. 30, 34 og 17 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år). Av disse var hhv. 20, 6 og 11 førsteprioritetssøkere. De totale søkertallene de samme år var 163 (2008), 165 (2009) og 152 (2010), hvorav hhv 30, 26 og 24 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 480 søkerne i perioden var 71 % kvalifiserte søkere. b. Gjennomstrømming siste tre år på programnivå. Bachelor i revisjonsfag endret navn til Bachelor i regnskap og revisjon høsten 2007 Av de 13 studentene som startet studiet Bachelor i regnskap og revisjon høsten 2007 har 9 stk, eller 69,2 % fullført. Av disse fullførte 8 på normert tid, mens en på normert tid + 2 semester. Frafallsmåling: (Frafallsmålingen omfatter antall studenter som er registrert ut av Bachelor i regnskap og revisjon, men viser ikke hvor mange av disse som eventuelt har byttet til Bachelor i økonomi og ledelse)

15 Tallene representerer antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 13 studenter, S2 10s, S3 10s, S4 8s, S5 9s, S6 9s, S7 3s, S8 2s. 2008: Semester 1 30 studenter, S2 23s, S3 20s, S4 18s, S5 18s, S6 18s. 2009: Semester 1 34 studenter, S2 29s, S3 26 s, S4 23s. 2010: Semester 1 17 studenter, S2 17s. c. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Det vil også i kommende år være behov for å leie inn timelærere i en del av revisjonsfagene og er derfor avhengig av at revisjonsbransjen er villige til å tilby tjenesten. 3. Vurderinger: Endringsbehov og tiltak a. Eventuell oppfølging/tiltak på bakgrunn av evalueringer, avviksmeldinger etc 4. Hva er behovet for endringer i tiden fremover? Evalueringen fra studentene tilsier ikke at det er behov for tiltak på grunn av avvik og lignende. Det vil sannsynligvis foreligge en ny Rammeplan for studiet i løpet av kommende år som vil medføre behov for endringer i studieplanen

16 Programrapport for: Bachelor i Business og IT Programansvarlig: Førsteamanuensis Terje Fallmyr 1. Status og utvikling på programmet a. Sammenligning av eget program i forhold til tilsvarende program ved andre læresteder. Dette programmet består av ganske standard fagkomponenter, men er likevel relativt unikt i og med at det ikke bare kombinerer, men også integrerer fag fra økonomi og ledelse og utvalgte fag fra informasjonssystemer. Vi konsentrerer oss om organisasjoners bruk av IKT for å støtte bedriftenes forretningsprosesser og informasjonsflyt. Det er mer vanlig i slike studier å bare sette sammen fag fra økonomi og ledelse med IT fag (som for eksempel programmering, databaser, datanett, systemutvikling, osv.) uten at det blir en helhetlig integrasjon for studentene. b. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Det faglige innholdet er preget av relativt mye fag fra økonomi og ledelse. Det er fordi studentene skal kunne komme inn på mastergradsstudier i økonomi og ledelse. En retning i Informasjonssystemer, der en del økonomifag er valgt bort til fordel for mer informasjonssystemer, er godkjent. Målsettingen er at disse studentene skal kunne gå videre på mastergradsstudier i Informasjonssystemer. Denne retningen blir realisert i samarbeid med Høgskolen i Nesna, gjennom SAK samarbeidt. Dette starter høstsemesteret Produksjon og gjennomstrømming a. Opptak: Hvor mange tas opp på emner og program? (siste tre år) I årene er det tatt opp hhv. 18, 17 og 15 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år). Av disse var hhv. 14, 17 og 10 førsteprioritetssøkere. Søkertallene de samme år var 178 (2008), 180 (2009) og 173 (2010), hvorav hhv 27, 20 og 15 var førsteprioritetssøkere. Av de totalt 531 søkerne i perioden var 69 % kvalifiserte søkere. b. Gjennomstrømming siste tre år på programnivå. Ingen av det hhv 9 og 10 studentene som startet programmet høsten 2006 og 2007 har fullført studieprogrammet. Totalt har fire studenter fullført studieprogrammet siden dets oppstart. Frafallsmåling: Antall studenter, målt ved år for studiestart, semester og antall studenter. 2006: Semester 1 9 studenter, S2 8s, S3 5s, S4 4s, S5 5s, S6 4s, S7 2s, S8 2s. 2007: Semester 1 10 studenter, S2 6s, S3 2s, S4 2s, S5 2s, S6 2s, S7 1s, S8 1s. 2008: Semester 1 20 studenter, S2 19s, S3 16s, S4 15s, S5 14s, S6 14s. 2009: Semester 1 21 studenter, S2 17s, S3 14 s, S4 13s. 2010: Semester 1 17 studenter, S2 12s. c. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Studiet har to store utfordringer for tiden. Det ene er for svak rektuttering. Det andre er for stort frafall underveis. Vi jobber med flere tiltak for å møte disse utfordringene. Det jobbes med planer for profilering av studiet, bedre rekruttering og det sosiale under studiet for denne studentgruppen. Faglige seminarer med eksterne foredragsholdere for både inspirasjon og kontakt med arbeidslivet er ett av tiltakene som er planlagt. Et prosjekt med e markedsføringstiltak overfor kommende studenter vil ha stor prioritet. En del av dette vil kunne skje i samarbeid med lokalt næringsliv gjennom IT forum. På den andre siden jobbes det med faglig innhold og pedagogiske tilnærminger. Selv om studiet hele tiden har vært praktisk rettet, ønsker vi å gjøre undervisningen enda mer konkret og hands on. Det

17 gjelder særlig mulighetene for å vise studentene konkrete og større IT systemer i en praktisk setting, og det å kunne la studentene jobbe med disse systemene. 3. Vurderinger: Endringsbehov og tiltak a. Eventuell oppfølging/tiltak på bakgrunn av evalueringer, avviksmeldinger etc b. Hva er behovet for endringer i tiden fremover? Ingen særskilte utfordringer og tiltak utover de som er beskrevet under pkt 2 d

18 Programrapport for: Bachelor i eiendomsmegling Programansvarlig: Levi Gårseth Nesbakk 1. Status og utvikling på programmet a. Sammenligning av eget program i forhold til tilsvarende program ved andre læresteder. Bachelor i eiendomsmegling ved HHB, UiN, har i stor grad samme struktur som studier i eiendomsmegling ved andre utdanningsinstitusjoner. Dette skyldes spesielt at Finanstilsynet definerte krav til innhold i bachelor i eiendomsmegling i forskrift til ny lov om eiendomsmegling fra b. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Det faglige innholdet byr ikke pr i dag på noen store utfordringer. Emnene evalueres løpende, og strukturen er jevnlig oppe til vurdering blant fagpersonell og administrasjon. Likevel, i emnet regnskap og oppgjør viste det seg noe utfordrende å finne en fin balanse mellom de to hoveddelene (regnskap på den ene siden og oppgjør på den andre siden). Det ble derfor besluttet å dele dette opp i to separate emner. Det viktigste er at søkertallene stabiliserer seg på et tilfredsstillende nivå (Se nærmere omtale nedenfor). 2. Produksjon og gjennomstrømming a. Opptak: Hvor mange tas opp på emner og program? (siste tre år) I årene er det tatt opp hhv. 34, 21 og 16 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år). Av disse var hhv. 16, 7 og 13 førsteprioritetssøkere. De totale søkertallene de samme år var 507 (2008), 350 (2009) og 373 (2010), hvorav hhv 77, 37 og 45 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 1230 søkerne i perioden var 69 % kvalifiserte søkere. b. Gjennomstrømming siste tre år på programnivå. Første kull ved Bachelor i Eiendomsmegling startet Høsten Av de 34 som startet studiet har vi pr ikke klare tall på hvor mange som har fullført studiet. Frafallsmåling: Tallene representerer antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 34 studenter, S2 30s, S3 28s, S4 29s, S5 21s, S6 20s. 2009: Semester 1 21 studenter, S2 17s, S3 13s, S4 12s. 2010: Semester 1 16 studenter, S2 15s. c. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Bachelorstudium i eiendomsmegling har HHB hatt siden I 2011 er det andre året at vi har hatt kandidater som har blitt uteksaminert etter hovedmodellen. Dette er et noe tynt grunnlag for å vurdere søknadstall og spesielt gjennomstrømningen. I tillegg var de første årene preget av tilbud om overgangseksamener/ordning til praktikere som ville ta noen eksamener og ikke tre fulle ordinære studieår. Siden disse studentene jobbet ved siden var det enkelte utfordringer med gjennomføringen for noen av dem. Dette stadiet er imidlertid over nå. Søkertallene har variert noe. Det er ønskelig at de skal stabilisere seg. Dette spørsmålet må derfor avvente, også fordi studiet enda er temmelig ungt

19 3. Vurderinger: Endringsbehov og tiltak a. Eventuell oppfølging/tiltak på bakgrunn av evalueringer, avviksmeldinger etc b. Hva er behovet for endringer i tiden fremover? Studentene som tar bachelor i eiendomsmegling er gjennomgående veldig opptatt av en nærhet til praksis. For å imøtekomme dette er bl.a. følgende tiltak iverksatt a) det brukes mye praktiske eksempler i undervisingen. b) Størstedelen av undervisningen gjennomføres av fagfolk med nærhet til praksis. c) Sammen med ulike aktører fra bransjen avholdes det en bransjeaften hvor studentene kobles nærmere praksis. d) Organiseringen av den avsluttende oppgaven (som skrives i praktisk eiendomsmegling III) endres f.o.m. høsten Det åpnes da opp for at studentene kan ha et praksisopphold og skriver en beskrivende rapport, med en avsluttende faglig drøfting. Dette kommer som et tilbud som kan erstatte den rene faglige oppgaven som tidligere studenter har skrevet (uten noe praksis opphold)

20 Programrapport for: Bachelor i økonomi og ledelse Programansvarlig: Frode Fjelldal Soelberg 1. Status og utvikling på programmet a. Sammenligning av eget program i forhold til tilsvarende program ved andre læresteder. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse er et normert studie (NRØA). Studiemodellen ved HHBs Bachelor i økonomi og ledelse følger denne normen. b. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Faglig sett har vi ingen spesielle utfordringer, men bør forbedre gjennomstrømmingen. 2. Produksjon og gjennomstrømming a. Opptak: Hvor mange tas opp på emner og program? (siste tre år) Bachelor økonomi og ledelse Bodø: I årene er det tatt opp hhv. 87, 59 og 47 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år) ved Bachelor i Økonomi og Ledelse, studiested Bodø. Av disse var hhv. 48, 31 og 36 førsteprioritetssøkere. De totale søkertallene de samme år var 491 (2008), 451 (2009) og 391 (2010), hvorav hhv 114, 96 og 70 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 1333 søkerne i perioden var 76 % kvalifiserte søkere. Bachelor i økonomi og ledelse Mo i Rana: I årene er det tatt opp hhv. 19, 21 og 27 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år) ved Bachelor i Økonomi og Ledelse, studiested Mo i Rana. Av disse var hhv. 7, 9 og 23 førsteprioritetssøkere. Søkertallene de samme år var 86 (2008), 102 (2009) og 111 (2010), hvorav hhv 18, 19 og 46 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 299 søkerne i perioden var 66 % kvalifiserte søkere. Master of Science in Business (3 + 2 årig) I årene er det tatt opp hhv. 31, 27 og 17 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år) ved Master of Science in Business (3 + 2 årig). De totale søkertallene de samme år var 446 (2008), 347 (2009) og 311 (2010), hvorav hhv 66, 48 og 30 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 1104 søkerne i perioden var 69 % kvalifiserte søkere. b. Gjennomstrømming siste tre år på programnivå. Bachelor økonomi og ledelse Bodø: I 2006 ble det tatt opp 86 studenter ved studiet. 31 av disse, tilsvarende 36 %, har fullført studiet, hvorav 23 stk på normert tid. I 2007 ble det tatt opp 64 studenter ved studiet. 41 av disse, tilsvarende 64,1 % har fullført studiet, hvorav 37 stk på normert tid. Frafallsmåling: Tallene viser antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 86 studenter, S2 73s, S3 55s, S4 44s, S5 37s, S6 37s, S7 16s, S8 13s, S9 7s. 2007: Semester 1 64 studenter, S2 57s, S3 40s, S4 38s, S5 32s, S6 30s, S7 13s, S8 9s. 2008: Semester 1 87 studenter, S2 77s, S3 58s, S4 55s, S5 49s, S6 42s. 2009: Semester 1 59 studenter, S2 53s, S3 49 s, S4 54s. 2010: Semester 1 47 studenter, S2 40s

21 Bachelor i økonomi og ledelse Mo i Rana: I 2006 ble det tatt opp 34 studenter ved studiet. 11 av disse, tilsvarende 32,4 %, har fullført studiet, hvorav 10 stk på normert tid. I 2007 ble det tatt opp 28 studenter ved studiet. 6 av disse, tilsvarende 21,4 % har fullført studiet, hvorav alle sammen på normert tid. Frafallsmåling: Tallene viser ant. studenter ved studieprogr. v/telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 34 studenter, S2 25s, S3 24s, S4 23s, S5 14s, S6 14s, S7 4s, S8 3s. 2007: Semester 1 28 studenter, S2 21s, S3 16s, S4 16s, S5 16s, S6 16s, S7 6s, S8 6s. 2008: Semester 1 19 studenter, S2 17s, S3 16s, S4 15s, S5 15s, S6 15s. 2009: Semester 1 21 studenter, S2 13s, S3 8s, S4 5s. 2010: Semester 1 27 studenter, S2 20s. Master of Science in Business (3 + 2 årig) De første studentene som startet studiet I 2006 fullfører sin mastergrad våren Frafallsmåling: Tallene representerer antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 33 studenter, S2 32s, S3 35s, S4 34s, S5 28s, S6 28s 2007: Semester 1 41 studenter, S2 40s, S3 39s, S4 38s, S5 36s, S6 34s 2008: Semester 1 31 studenter, S2 28s, S3 27s, S4 26s, S5 24s, S6 20s. 2009: Semester 1 27 studenter, S2 27s, S3 27s, S4 27s. 2010: Semester 1 17 studenter, S2 16s. c. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Vi har hatt nokså høyt frafall etter studiets første år, og dette kan være en arv fra de dager da øk.ad. var et studie alle tok. Tiltak som økte opptakskrav og mer restriktivt progresjonskrav er satt inn fra og med studieåret Disse er foreløpig ikke formelt evaluert, men bakgrunnen for tiltaket kan en finne i frafallsstatistikken. 3. Vurderinger: Endringsbehov og tiltak a. Eventuell oppfølging/tiltak på bakgrunn av evalueringer, avviksmeldinger etc b. Hva er behovet for endringer i tiden fremover? Som det fremkommer over er det praktisk talt ikke frafall blant de studenter som er kvalifisert til femårig opptak (opptakskravet er nokså høyt). Derfor ble opptakskravet økt også for de som søker på den treårige modellen. De som ikke kvalifiserer til treårig opptak tilbys imidlertid opptak på studiet ettårig bedriftsøkonomi som kvalifiserer til oppflytting til Bachelorstudiets 2 år (dersom det ettårige studiet bestås). Progresjonskravet ble skjerpet inn slik at oppflytting til neste nivå i studiemodellen ikke er mulig uten en bestemt andel beståtte kurs, fordi vi antar at mangelfull progresjon forplanter seg utover i studiet og skaper problemer for kandidatene. Vi ønsker å oppnå tre ting: 1. Bedret inntakskvalitet på Bachelorstudiet fordi dette er positivt for gjennomstrømning. 2. Forsterke viktigheten av normalprogresjon for suksessfull gjennomføring av studiet, og dermed fjerne enhver misforståelse om at første del av studiene er mindre betydningsfullt. 3. Frigjøre ressurser som kan forsterke tilbudet rent pedagogisk. Som en konsekvens av tiltakene 1 og 2 ønsker vi å tiltrekke oss bedre motiverte kandidater og å ta opp færre men sterkere kandidater. Samtidig gir vi kandidater med et svakere opptaksgrunnlag muligheten til å bevise sine evner gjennom et opptak som betinger normalprogresjon. Det vil ikke bli satt inn andre tiltak før vi har sett de ovenfor virke en tid og har gjennomført evaluering av dem. De har nå vært virksomme i ett år. En formell evaluering vil tidligst finne sted etter tre år (dvs høsten 2013)

22 Programrapport for: Master of Science in Business/Siviløkonom Programansvarlig: Espen J. Isaksen (fra Konstantin Timoshenko) 1. Status og utvikling på programmet a. Sammenligning av eget program i forhold til tilsvarende program ved andre læresteder. Master of Science in Business ved HHB bygger på anbefalt plan Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA) sist revidert 20. oktober Dette er et breddestudium innenfor det økonomisk administrative fagområdet med noen grunnelementer som i hovedsak er felles for de ulike institusjoner som tradisjonelt har tilbudt siviløkonomstudiet og så valgmuligheter rettet inn mot institusjonenes fokusområder. I Bodø har vi vektlagt at det skal være god bredde i spesialiseringsvalgene, det tilbys i dag seks ulike retninger; økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap, transport og logistikk, internasjonalisering, økologisk økonomi samt finansiering og investering. I tillegg kommer en portefølje på ca 10 valgemner hvorav hver student må fullføre 3. b. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Det er ingen særlige utfordringer knyttet til det faglige innholdet i masteren. Fra høst 2011 er studiemodellen revidert vi går over fra kursstørrelse på 10 til 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en harmonisering i forhold til andre handelshøgskoler. To nye obligatoriske emner innføres; strategisk ledelse og internasjonale regnskapsmodeller. Når det gjelder valgte kurs så vurderes sammensetningen av mellomkurs (minors) som relevant og forholdsvis bred. Porteføljen av mellomkurs vurderes kontinuerlig. 2. Produksjon og gjennomstrømming a. Opptak: Hvor mange tas opp på emner og program? (siste tre år) Det skilles mellom to grupper når det gjelder opptak til Master of Science in Business. Dette er: (1) studenter som blir tatt opp for det to årige studiet, og (2) studenter som er tatt opp på et femårig løp, dvs. tre årig bachelor + to årig master. I årene er det tatt opp hhv. 65, 83 og 71 studenter (som var aktive pr. 1. oktober gjeldende år). Av de 65 studentene som startet på mastergraden i 2008 kom 18 av studentene fra 2005 kullet i MSc in Business 3+2 årig, mens for studenter som startet på mastergraden i 2009 og 2010 kom begge årene 22 av studentene fra MSc in Business 3+2 årig som hadde oppstart i hhv 2006 og De totale søkertallene for to årig Master of Science in Business de samme år var 273 (2008), 409 (2009) og 200 (2010), hvorav hhv 223, 342 og 172 var førsteprioritetssøkere (en del av førsteprioritetssøkerne var ikke kvalifisert, eller valgte et annet studie). Av de totalt 882 søkerne i perioden var 49 % kvalifiserte søkere. b. Gjennomstrømming siste tre år på programnivå. I 2006 ble det tatt opp 56 studenter ved studiet. 46 av disse, tilsvarende 82 %, har fullført studiet, hvorav 35 stk på normert tid (62,6 %). I 2007 ble det tatt opp 76 studenter ved studiet. 55 av disse, tilsvarende 72 % har fullført studiet, hvorav 49 stk på normert tid (64 %). Inkludert i de 76 studentene som ble tatt opp til masteren i 2007, er 19 av studentene som startet på 3+2 årige MSc in Business programmet høsten Av disse 19 studentene har 12 stykker fullført studiet. I 2008 ble det tatt opp 65 studenter ved studiet. 39 av disse, tilsvarende 60 % har fullført studiet, hvorav 33 stk på normert tid (50,7 %). Inkludert i de 65 studentene som ble tatt opp til masteren i 2008, er 18 av studentene som startet på 3+2 årige MSc in Business programmet høsten Av disse 18 studentene har 12 stykker fullført studiet

23 Når det gjelder studenter som fullfører studiet på normert tid, så kan tallene indikere en noe lavere andel for studentene som ble tatt opp i Om dette er en trend er usikkert, videre innhenting og analyse av data for kommende år vil kunne vise dette. Videre er andelen studenter som har fullført studiet er naturlig nok høyest for 2006, da det her er inkludert studenter som fullført studiet etter normert tid dvs. i 2009 eller Frafallsmåling for studenter tatt opp på 2 årig studie: Tallene representerer antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. Eksempelvis regnes frafall mellom S1 (semester 1) og S3 (semester 3) ved å ta S1 minus S : Semester 1 56 studenter, S2 54s, S3 45s, S4 43s. 2007: Semester 1 57 studenter, S2 55s, S3 50s, S4 49s. 2008: Semester 1 47 studenter, S2 40s, S3 37s, S4 34s. 2009: Semester 1 61 studenter, S2 61s, S3 58s, S4 56s. 2010: Semester 1 49 studenter, S2 55s. Når det gjelder frafall, så indikerer ikke de overstående tellingene noen stor utfordring. En likevel merke seg at for studenter tatt opp i 2006 så var frafallet relativt stort fra semester 2 til semester 3. En kan også merke seg at for studenter tatt opp i 2010 så har antall studenter faktisk økt fra semester 1 til semester 2 (fra 49 til 55 studenter). Dette har sannsynligvis sammenheng med telletidspunktet, dvs. at en del av studentene var sent ute med å registrere seg og dermed ikke er med i tellingen før S2. Frafallsmåling for studenter tatt opp på (3 + 2 årig) Tallene representerer antall studenter ved studieprogrammet ved telletidspunkt (1. oktober og 1. mars) på semesteret. De første seks semesterene (S1 S6) er den første 3 årige delen (Bachelor), semesterene S7 S10 representerer dermed den 2 årige delen. Eksempelvis regnes frafall mellom S7 (semester 7) og S8 (semester 8) ved å ta S7 minus S : Semester 7 22s, S8 22s, S9 19s, S10 mangler tall 2007: Semester 7 22s, S8 18s. Selv om datamaterialet for den 2 årige delen av femårig Master of Science in Business er begrenset, indikerer ikke tellingene noe stort frafall. c. Vurderinger (status og særlige utfordringer) Programmet i Master of Science in Business har ikke noen særlige utfordringer. Likevel kan en øsnke en enda bedre rekruttering til programmet. Det er bør fortsatt arbeides målrettet med å informere 3.års bachlorstudenter om mulighetene som finnes ved masterstudiet. Når det gjelder gjennomstrømming kan flere obligatoriske arbeidskrav muligens øke denne. Master of Science in Business har hatt en oppbygning der 1. semester har bestått av tre obligatoriske kurs, 2. semester tre valgte mellomkurs (minors), 3. semester en valgt spesialisering + et obligatorisk metodekurs og 4. semester, masteroppgaven. Fra og med høsten 2011 legges strukturen som nevnt innledningsvis om. Det innføres 7,5 studiepoeng kurs (i stedet for nåværende 10 poeng kurs). Det innføres også et obligatorisk kurs i 2. semester. Dette for å ha et felles kurs der alle studentene på kullet kan møtes. Dette er noe som det er uttrykt ønske om blant studentene. En delmålsetning er at det skapes en tettere kullfølelse og at denne kan bidra til å øke gjennomstrømmingen. 3. Vurderinger: Endringsbehov og tiltak a. Eventuell oppfølging/tiltak på bakgrunn av evalueringer, avviksmeldinger etc b. Hva er behovet for endringer i tiden fremover? Ingen spesielle

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 2 Samfunnets og regionens behov... 3 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger Fagområder: biologi og havbruk Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Høgskolen i Hedmark, februar 2011 Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Kvalitetsrapport for Avdeling for økonomi- og ledelsesfag,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Vedtatt av Høgskolestyret 6. desember 2007 Innholdsfortegnelse Del 1 Sammendrag... 1 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved HiH...

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer