ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND"

Transkript

1 ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

2 UTDANNINGS- FORBUNDET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. APRIL 2011 UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND Fredag 8. april klokka i Caiano på Rica Maritim Hotel. Påfølgende middag i Gallionen. Saksliste: 1. Konstituering. Møte- og valgreglement 2. Valg av årsmøtefunksjonærer 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Retningslinjer for styrets arbeid Budsjett 7. Innmeldte saker 8. Valg 9. Resolusjoner

3 Saksframlegg til årsmøtet 8.april 2011 Sak 3: Årsmelding Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes. Sak 4: Regnskap Forslag til vedtak: Regnskap for 2009 og 2010 godkjennes. Sak 5: Retningslinjer for styrets arbeid Forslag til vedtak: Handlingsplanen for skal videreføres, med eventuelle signal og føringer vedtatt av årsmøtet inkorporert. Sak 6: Budsjett Budsjettet er styrets arbeidsredskap og foreløpig forslag legges fram til orientering. Sak 7: Innmeldte saker Ingen saker er innmeldt til årsmøtet 2011 Sak 8: Valg Det vises til valgkomiteens innstilling og til styrets vedlagte innstilling til valgkomite. For øvrig vises det til vedtatt valgreglement. NAVN MEDL.GRUPPE VARA Svenn Fossgård PÅ VALG G NY Håkon Austrheim IKKE PÅ VALG G Anne Maria Hauge IKKE PÅ VALG Eva Tveita IKKE PÅ VALG V Karen Regine Sandvig PÅ VALG Sigrid Solstrand IKKE PÅ VALG BHG Hilde Lunde Johannessen IKKE PÅ VALG

4 ÅRSMELDING Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt kommune Møtevirksomhet Regnskap Budsjett

5 Styret i Utdanningsforbundet Haugesund 2009 VÅREN Leder: Nestleder: Kasserer: HTV: HTV 25%: Gyro Haugland Arve Blokhus Eli Heimark Eva Tveita Torill Bruvoll Eilert Hundsnes Oddny E. Selsaas Bjørn Thrana Andreas Myge Hilde L. Johannessen Per Anders Mildal Karine Johnsen Marianne S. Hansen Andreas Myge Frikjøp: Leder: 60% Kasserer: 10% Skoleleder: 5% HØSTEN Leder: Nestleder: Styremedlem. HTV: HTV 25%: Gyro Haugland Asbjørn Espeset Eli E. Heimark Eva Tveita Torill Bruvoll Per Anders Mildal Anne Louise Ørjansen Håkon Austrheim Hilde L. Johannessen Marianne S. Hansen Karine Johnsen Anita Samuelsen Arvid Bjerkenes Arvid Bjerkenes På fylkesårsmøtet våren 2009 ble Andreas Myge valgt inn som fylkesstyremedlem, og fratrådte som HTV og lokallagsstyremedlem fra 1.august. Arvid Bjerkenes ble valgt som ny HTV og gikk inn i styret med møte- og talerett. Frikjøp: Leder: 60% Nestleder: 15% Barnehagekontakt: 20% Skoleleder: 5% Kasserer/forhandlingsleder: Timebasis

6 2010 VÅREN Leder: Nestleder: Styremedlem. Gyro Haugland Asbjørn Espeset Eli E. Heimark Eva Tveita Torill Bruvoll Per Anders Mildal Anne Louise Ørjansen Håkon Austrheim Hilde L. Johannessen Marianne S. Hansen Karine Johnsen Anita Samuelsen Arvid Bjerkenes HTV: HTV 25%: Arvid Bjerkenes Frikjøp: Som høsten 2009 HØSTEN Leder: Nestleder: Gyro Haugland Ronny Valdersnes Arvid Bjerkenes (HTV) Anne Louise Ørjansen Per Anders Mildal Torill Bruvoll Ingeborg Anna Strømme Svendby Håkon Vabø Karine Johnsen ( I permisjon, Hilde L. Johannessen vikar ) HTV: HTV 25%: Arvid Bjerkenes Valgmøtet våren 2010 vedtok endring i antall styremedlemmer fra 11 til 7. Marianne Skage ble valgt inn i styret. Da hun ba seg fritatt fra vervet, rykket 1.vara opp som fast styremedlem. Styret hadde mandat til selv å oppnevne nytt varamedlem. HTV i 25%,, har inneværende periode vært 3. varamedlem. Frikjøp: Leder: Nestleder: Barnehagekontakt: Kasserer/forhandlingsleder: 70% 15% 20% Timebasis Medlemmer av lokallaget med verv på fylkesnivå: Andreas Myge: Fylkesstyremedlem fra høsten Leder regionkontoret i nordfylket. Asbjørn Espeset: Regionær for videregående opplæring i nordfylket. Karl Bauge: Medlem av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår på fylkesnivå. Karine Johnsen: Medlem av Utdanningspolitisk utvalg på fylkesnivå. Hilde L. Johannessen. Medlem av Lederråd på fylkesnivå. Medlemmer. Lokallaget har 1109 medlemmer, fordelt slik: Medlemsgruppe barnehage: 138 Medlemsgruppe grunnskole: 467 Medlemsgruppe videregående skole: 276 Medlemsgruppe FAS: 35 Andre medlemmer: 193 Med forbehold om at alle medlemsopplysninger er oppdatert.

7 ÅRSMELDING FRA HTV-KOMMUNE HTV for Utdanningsforbundet er representert i Personalpolitisk utvalg som en av tre fra de ansatte. Videre har HTV plass i Arbeidsmiljøutvalget. HTV har etablert faste møter med skole- og barnehagefaglig ansvarlig, kommunaldirektøren som har ansvar for for skole/barnehage og rådmannen. Utdanningsforbundet har videre faste møter med samarbeidspartene i UNIO. Dessuten med de største arbeidstakerorganisasjonene i Haugesund kommune. Det har vært nedsatt diverse arbeidsgrupper i kommunal regi. HTV har vært representert i en del av disse. De viktigste er: Gruppe for Strategiplanen for Haugesundsskolen. Gruppe for ny ressurstildelingsmodell. Gruppe for Tidlig innsats. Gruppe som reviderer Skolebruksplanen for Haugesund. Lokale forhandlinger 2009 i kommunen. I 2009 var det forhandlinger kun for kap. 3 og 5. Forhandlingsutvalget bestod av : Kap. 5: Gyro Haugland, Arvid Bjerkenes og Per Anders Mildal (forhandl. leder) Kap. 3: Arvid Bjerkenes, Gyro Haugland, Per Anders Mildal (forh.leder), Modgunn Sandvik og Ingunn Færaas. Det ble oppnådd enighet i kapittel 3,for rektorer og styrere i barnehager. Det ble brudd i kapittel 5. Dette gikk til nemdsbehandling. Lokale forhandlinger 2010 i kommunen. Oppgjøret denne våren og høsten var et hovedoppgjør. Sentralt ble det streik som endte i en enighet. Det medførte en del føringer som ble styrende for de lokale forhandlingene. Spesielt ble det viktig at man lokalt ikke hadde gjennomført det som lå i 2008-protokollen om kompetansekartlegging og tillegg for dette. Det viste seg å ikke bli tilfredsstillende. Resultatet ble ikke slik en kunne ønske og det arbeides med fortsatt med saken. Forhandlingsdelegasjonen besto av : Kap. 4: Per Anders Mildal(for.leder), Arvid Bjerkenes, Gyro Haugland, Sven Fossgård. Kap : Per Anders Mildal (for.leder), Arvid Bjerkenes, Gyro Haugland, Liv Aase Hagland, Ingunn Færaas Kap. 5 : Per Anders Mildal (for.leder), Arvid Bjerkenes, Gyro Haugland Forhandlingene førte frem til enighet i kap. 4 og kap. 5, men det ble brudd i kap Utdanningsforbundets argumentasjon overfor pendelvoldgiftsnemnda førte ikke frem, og følgelig ble arbeidsgivers siste lønnstilbud til dette medlemmet gjeldende.

8 MØTEVIRKSOMHET Styremøter 2009: Styret avholdt 11 styremøter og behandlet 64 saker. Vi nevner spesielt: Årsmøtet 2009 Deltakelse på fylkesårsmøtet Lokale forhandlinger Tillitsvalgtordningen i barnehager Handlingsplanen Regnskap/budsjett 2010: Styret avholdt 10 styremøter og behandlet 67 saker. Vi nevner spesielt: Valgmøtet 2010 Endring i styresammensetning der antall styremedlemmer ble vedtatt redusert fra 11 til 7 av/på valgmøtet Lokale forhandlinger Oppretting og drift av lokal hjemmeside under Utdanningsforbundet sin struktur. Spørsmål om privatisering av kommunale barnehager Videreføring av bidrag til humanitært arbeid. Vi valgte å støtte det sentrale initiativet Forberedelser i forbindelse med stor fare for konflikt innen tariffområdet Pbl-A. Handlingsplanen Regnskap/budsjett ATV møter Grunnskole: Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder har månedlige møter med de plasstillitsvalgte. Av saker som er vektlagt i perioden, nevnes spesielt: Lokale lønnsforhandlinger Individuell arbeidsplan Byrdefullressursen Tilsettingsprosess Vurderingsforskriften Kompetanse for kvalitet Økonomisk situasjon i Haugesund Videregående skole: Hovedtillitsvalgte på fylkesnivå og regionærer avholder 6 møter i året med plasstillitsvalgte, hvorav 2 kun er for nordfylket/region nord. Spleiselagsmodellen synes å fungere godt. Regionær Asbjorn Espeset oppsøker alle videregående skoler i region nord. Av saker som har vært vektlagt i perioden, nevnes spesielt: Lokale lønnsforhandlinger Praktisering av arbeidstidsavtalen Vanskelige samarbeidsforhold mellom plasstillitsvalgt og rektor ved Haugaland videregående skole Gjennomføring av medlemsmøter for medlemmer i vgo Medlemsmøter: 2009: For alle våre medlemmer: Anne Gerd Samuelsen holdt foredrag over temaet Arbeidsglede i Maritim Hall 15. januar. Påfølgende middag i Gallionen. For medlemmer i videregående skole: Ragnhild Lied fra Utdanningsforbundet sentralt snakket om aktuelle saker fra vgo på Karmsund videregående skole 29. januar. Påfølgende middag i restauranten på skolen. Årsmøte på Rica Maritim Hotel 1. april. Påfølgende middag i Gallionen. For medlemmer i barnehagene: Emilie Kinge foredro om temaet Barnesamtaler på Karmsund videregående skole 4. mai. Enkel servering. For alle våre medlemmer: Medlemsmøte på Rica Maritim Hotel 11. november. Foredragsholder Øyvind Kvalnes meldte forfall grunnet sykdom. Andreas Myge refererte saker fra Landsmøtet før vi fikk middagsservering i Gallionen.

9 2010: For medlemmer i barnehagene: Temaet var Den pedagogiske lederrollen. Kari Vetrhus Haugen ledet møtet som ble avholdt på Haraldsvang skole 19. januar. For medlemmer i videregående skole: Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem, Magne Nesvik, fylkesdirektør for opplæring i fylkeskommunen og Egil Sundve, rådgiver ved Vardafjell videregående skole, hadde alle innlegg rundt temaet Videregående skole som arbeidsplass. Møtet var på Karmsund vgs, og det ble servert varmrett og dessert i etterkant. For skoleledermedlemmer: Tema for møtet, som fant sted på Solvang skole 15. mars, var Hvordan kan skoleledernes plass ivaretas i den nye organisasjonsstrukturen? For skoleledermedlemmer: Møte på sjøfarttsdirektoratet. Orientering om driften av Sjøfartsdirektoratet v/e.fjon og ledelse i dieektoratet v/john K. Fosen. For medlemmer i kommunale barnehager: Informasjons- og diskusjonsmøte angående eventuell privat overtakelse av kommunale barnehager. Valgmøte på Karmsund videregående skole 22. april. Foredragsholder Øyvind Kvalnes var forhindret fra å komme grunnet askeskyer, så det ble et rent valgmøte med enkel servering i etterkant. For yngre medlemmer og pedagogstudenter ble det forsøkt å arrangere et møte, i samarbeid med Utdanningsforbundet Karmøy, med inspirasjonsforedrag av Ommund Stokka rundt temaet Solidaritet og fagforening 7. mai. Dette lot seg ikke gjennomføre da oppslutningen uteble. Kurs: Gjennom hele perioden har våre plasstillitsvalgte så vel som styremedlemmer deltatt på skoleringskurs av ulike slag. Konferanser: Lokallaget dekket utgiftene for 2 deltakere på skolelederkonferansen. Lokallaget dekket utgiftene for 2 deltakere på styrerkonferansen. Styreseminar/kurs: 2009: Styreseminar/kurs for lokallagsstyret i Oslo. 1. dag: Deltakelse på konferansen Samhandling for et bedre arbeidsmiljø 2. dag: Styremøte i bygningen til Utdanningsforbundet i Hausmannsgt. 2010: Styreseminar/kurs for lokallagsstyret i Bremen. 1. dag: Formiddag: Møte med GEW (tilsvarende Utdanningsforbundet). Ettermiddag: Styremøte 2. dag: Formiddag: Besøk på skolemuseet i Bremen Ettermiddag: Arbeid med handlingsplanen

10

11

12

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag:

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL 18.00 RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer