RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander / Deres dato Deres ref. Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien TENNEVOLL RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE Fylkesmannen i Troms viser til vår forvaltningskontroll i Lavangen kommune den Forvaltningskontrollen ble gjennomført i henhold til varsel av Vi oversender herved vedlagte rapport om de avvik og merknader som ble registrert. Lavangen kommune må innen redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å rette opp registrerte avvik. Med hilsen Marianne Vileid Uleberg underdirektør Linn Marstrander rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

2 Side 2 av 11 KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Lavangen kommune Dato for avholdt kontroll: Dato for kontrollrapport: Kontroll gjennomført av: Kontrollerte ordninger: Linn Marstrander Hanne Britt Haugan Marit Gåre Produksjonstilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket Sammendrag: Lavangen kommune har en tilfredsstillende landbruksforvaltning. Forvaltningskontrollen viser at saksbehandlingen er forsvarlig. Rapporten peker først og fremst på forbedringspunkter. Den gode jobben som Lavangen kommune gjør er ikke gjort rede for i rapporten. I forkant av Fylkesmannens forvaltningskontroll av Lavangen kommune, ble det avdekket avvik mellom arealer i gårdskart og landbruksregisteret, på flere eiendommer i kommunen. Kommunen må gjennomgå avvikene og foreta korrigeringer slik at gårdskart og landbruksregisteret samstemmer. Etter Fylkesmannens forvaltningskontroll må Lavangen kommune journalføre og arkivere saksdokumenter gjeldende produksjonstilskudd i kommunens saksbehandlingssystem. Kommunen må vurdere avkorting i produksjonstilskudd der søker har gitt feilopplysninger i søknaden. Kommunen må også bli flinkere til å benytte merknadsfeltet i saksbehandlersystemet WESPA. Når det gjelder stedlig kontroll av produksjonstilskudd, bør foretakene varsles skriftlig før kontrollen. Foretakene bør også få skriftlig tilbakemelding om resultatet etter stedlig kontroll. Det ble også avdekket at det, i én av sakene som ble gjennomgått, ikke er sendt ut brev om avslag på søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2014.

3 Side 3 av 11 Vedtaksbrevene som omhandler tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, mangler henvisning til hjemmel. Grunnlag for kontrollen: Reglement av 12. desember 2003 nr for økonomistyring i staten stiller krav om kontroll. Reglementets 15 første ledd fastslår at «Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14.» Kommunene er gitt forvaltningsoppgaver vedrørende betydelige økonomiske virkemidler innen landbruksforvaltningen. Kompetansen og kapasiteten er avgjørende for en god forvaltning. Hvordan kommunen utfører sine oppgaver har stor betydning for forutsetningen om korrekt saksbehandling og at riktig beløp utbetales til rett mottaker. Kommunenes oppgaver knyttet til forvaltningen av tilskuddene fremgår av forskrift og rundskriv for de ulike ordningene. Dette må anses som instrukser som kommunene er ansvarlige for å følge. Det er kommunenes etterfølgelse av disse instruksene som er gjenstand for fylkesmannens forvaltningskontroll. Fylkesmannen er på kontroll for å se hvordan kommunen jobber og hvordan kommunene utfører forvaltningsoppgavene som er delegert. Ved kontrollen ønsker vi å bidra til å forbedre systemet og kvaliteten på forvaltningen. Vi håper å bidra til å identifisere forbedringspunkter hos kommunen og avdekke eventuelle svake punkter før de får konsekvenser. Fylkesmannen vil også kunne rapportere videre til Landbruksdirektoratet dersom vi finner at regelverket er vanskelig å håndtere. Kontrollen skal også medvirke til å sikre legitimiteten for landbrukspolitikken og tillitten til forvaltningen. Gjennomføring av kontrollen: Marit Gåre ved Fylkesmannen i Troms korresponderte per e-post og telefon med Lavangen kommune i forkant av kontrollen, og det ble avtalt at det skulle avholdes forvaltningskontroll den Lavangen kommune ble varslet om kontrollen i brev av I brevet ble det redegjort for tidspunkt for forvaltningskontrollen, klargjort bakgrunnen for kontrollen, kontrollens omfang og kommunens forberedelse. Det ble gjennomført forvaltningskontroll den i Lavangen kommune. Kontrollen ble gjennomført av Linn Marstrander, som var kontrolleder, Hanne Britt Haugan og Marit Gåre fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Fra Lavangen kommune deltok Albert Pedersen, teknisk sjef. Rådmann Erling Hanssen deltok under åpnings- og sluttmøtet. Kontrollen ble innledet med et åpningsmøte. Kontrollen rettet seg spesielt mot forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Vi gjennomgikk Lavangen kommunes saksdokumenter som har dannet grunnlag for innvilgende vedtak og utbetalinger i saker om produksjonstilskudd og i saker om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for årene 2013 til Kommunen var på forhånd gjort kjent med hvilke ordninger, søknadsomganger og delvis hvilke enkeltsaker som skulle gjennomgås. Etter at samtalene var gjennomført hadde Fylkesmannen i Troms to interne møter, hvert møte på om lag en halv time. Det ble deretter gjennomført sluttmøte, hvor foreløpig funnliste ble

4 Side 4 av 11 presentert. Avslutningsvis ble funnlisten undertegnet av rådmann Erling Hanssen, teknisk sjef Albert Pedersen og kontrolleder Linn Marstrander. Lavangen kommune og Fylkesmannen i Troms beholdt hvert sitt eksemplar. Generelt om kommunen: For de kontrollerte ordninger er kommunen organisert ved teknisk sjef, Albert Pedersen. Det ble opplyst at landbruk kun utgjør en liten del av Pedersens arbeidsoppgaver, og at han har mange andre arbeidsoppgaver tilknyttet teknisk avdeling. Kommunen kunne på kontrollen ikke anslå noen prosentandel for hans arbeid med landbruksrettede oppgaver. Det er videre opplyst om at det på dette tidspunkt kun er Albert Pedersen som jobber på teknisk avdeling. Det ble sist foretatt forvaltningskontroll i Lavangen kommune den I kontrollrapport av , hadde Fylkesmannen i Troms ett avvik og seks merknader til kommunen. Fylkesmannen i Troms påpekte at kommunen måtte innføre rutiner om å sende forvaltningsbrev i henhold til Forvaltningslovens 11a. Videre ble det bemerket at kommunen burde innføre opplæring i forvaltningsreglene, at saksbehandler ikke selv skal registrere sin søknad om produksjonstilskudd i WESPA, at dokumentasjon i forbindelse med fôrsalg skal være godkjent regnskapsbilag, næringsoppgave eller bankutskrift, at det bør sendes skriftlig meldingsbrev om stikkprøvekontrollen med påminnelse om hvilke dokumenter kommunen ønsker å få seg forelagt, at resultatet av kontrollen bør sendes søker og at merknadsfeltet i kontrollskjemaet i WESPA må fylles ut med hva som er kontrollert. Søkere i Lavangen kommune fikk i 2014 utbetalt kroner i produksjonstilskudd, samt kroner i avløsertilskudd og kroner i pristilskudd. Det var 16 søkere dette året. I 2015 er det utbetalt kroner i produksjonstilskudd på totalt 14 søkere, samt kroner i avløsertilskudd. Kontrollområder: Rapporten er utarbeidet etter forvaltningskontroll i Lavangen kommune på tilskudd i landbruket. Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket i de kontrollerte ordninger. Avvik er brudd på gjeldende regelverk, det være seg krav fastsatt i lov, forskrift og/eller rundskriv. Merknader er forhold som ikke er i strid med regelverket, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å sikre en god forvaltning av de kontrollerte ordningene. Fylkesmannen fikk fremlagt og gjennomgått det som ble etterspurt slik at kontrollen ble gjennomført som planlagt.

5 Side 5 av 11 AVVIK 1 Fylkesmannen i Troms avdekket under kontrollen at kommunen ikke journalfører saksdokumenter gjeldende produksjonstilskudd. Saksdokumentene arkiveres heller ikke elektronisk. Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 10. Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova). Forskrift av 11. desember 1998 nr om offentlege arkiv 2-6 og 2-7. Under kontrollen fant Fylkesmannen i Troms at søknadene vedrørende produksjonstilskudd ikke journalføres og arkiveres elektronisk. Søknadene etter kommunens saksbehandling journalføres heller ikke. Vedtaksbrevene vedrørende produksjonstilskudd journalføres og arkiveres heller ikke. Kommunen opplyser at det kun er klagesaker vedrørende produksjonstilskudd som journalføres og arkiveres elektronisk i kommunens saksbehandlersystem. Alle inngående og utgående dokument som etter offentleglova 4 må regnes som saksdokument for organet, skal registreres og journalføres. Kommunene har ansvar for å journalføre og arkivere dokumenter som har betydning for vedtak om tilskudd. Alt som dokumenterer hvilket grunnlag et vedtak om tilskudd er fattet på, må journalføres og arkiveres. Det er viktig at dokumentene lett kan identifiseres blant annet for å sikre enkel tilgang til alle saksdokumentene i den konkrete sak. Det er også viktig for etterprøvbarheten og kontrollhensynet generelt at alle inngående og utgående dokumenter i den enkelte sak registreres på samme sak. Fylkesmannen i Troms viser til Landbruksdirektoratets rundskriv «Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2015 og 20. januar 2016» punkt WESPA tilfredsstiller ikke kravene til offentlig arkivsystem, og kommunen må derfor sørge for et tilfredsstillende system for journalføring og arkivering som oppfyller kravene i arkivloven og forskrift om offentlege arkiv. Lavangen kommune må sørge for at saksdokumenter gjeldende produksjonstilskudd blir journalført og arkivert i et system som tilfredsstiller kravene i arkivlova og forskrift om offentlege arkiv. AVVIK 2 Etter en gjennomgang av flere konkrete saker om produksjonstilskudd for

6 Side 6 av 11 søknadsomgangen august 2014, avdekket Fylkesmannen i Troms at kommunen har gjort endringer i søkers opplysninger uten at det er avkortet eller vurdert avkorting. Gjeldende forskrift av 19. desember 2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 12. Landbruksdirektoratets rundskriv , punkt 12, samt Landbruksdirektoratets rundskriv , punkt Tidligere forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket 13 og Landbruksdirektoratets rundskriv punkt 13. I flere av sakene som ble gjennomgått foreligger det feilopplysninger i søknaden. Lavangen kommune har korrigert feilen, og slik avverget en urettmessig utbetaling. Lavangen kommune har imidlertid ikke avkortet eller gjort en begrunnet vurdering om at det ikke er aktuelt å avkorte produksjonstilskuddet etter tidligere forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 13. Selv om bestemmelsen er utformet som en «kan»-bestemmelse, er det klare utgangspunktet at det skal avkortes der det er gitt feilopplysninger som ville gitt en urettmessig merutbetaling av tilskudd. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere avkorting. Fylkesmannen forventer at Lavangen kommune for fremtiden endrer sine rutiner, slik at kommunen gjør en begrunnet vurdering av om det er aktuelt å avkorte tilskuddet i henhold til 12 i saker der søker har gitt feilopplysninger i søknaden. Fylkesmannen i Troms minner samtidig om at søker må forhåndsvarsles ved avkorting i tilskuddet. Kommunen skal redegjøre for sine vurderinger i brev til søker, både dersom det fattes vedtak om avkorting og dersom kommunen kommer frem til at tilskuddet ikke skal avkortes. Det skal sendes kopi av brevet til Fylkesmannen i Troms. AVVIK 3 Fylkesmannen i Troms avdekket under kontrollen at det var mangelfulle opplysninger i merknadsfeltet i saksbehandlersystemet WESPA, der det var gjort endringer i søknad om produksjonstilskudd eller der det var gjort endringer etter stikkprøvekontroll. For søknadsomgangen august 2014 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv punkt Fra og med søknadsomgangen august 2015 gjelder Landbruksdirektoratets rundskriv punkt Kommunen skal alltid bruke kommentarfeltet i WESPA til å forklare hvorfor rettinger er gjort.

7 Side 7 av 11 Under kontrollen gjennomgikk Fylkesmannen i Troms flere søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august Der det var gjort endringer var merknadsfeltet i WESPA benyttet. Det var gitt informasjon om hva som var gjort av endringer, men årsaken til kommunens endringer var ikke konkretisert og ga ikke tilstrekkelig informasjon. I krevende saker og ved krevende kontroller bør kommunen, i tillegg til å bruke merknadsfeltet i WESPA, lage et eget og mer utfyllende notat på saken. Det kan med fordel skrives inn i WESPA at det er laget et tilleggsnotat som er arkivert på saken. Opplysninger i merknadsfeltet i WESPA bør gi så god informasjon at det er mulig for andre enn den som har behandlet saken, å kunne forstå hva som ble gjennomgått av dokumenter ved den stedlige kontrollen. Sporbarhet i form av saksbehandlers notater og annen dokumentasjon er viktig i saker om produksjonstilskudd, da dette danner grunnlaget for vedtaket. Ikke minst er dette viktig dersom vedtaket blir påklaget. Lavangen kommune må for fremtiden benytte merknadsfeltet i saksbehandlersystemet WESPA i større grad. AVVIK 4 Under forvaltningskontrollen ble det avdekket at det, i én av sakene som ble gjennomgått, ikke er sendt ut brev om avslag på søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 24 og 25. Forvaltningsloven 24 første ledd krever at enkeltvedtak skal «grunngis». Av hensyn til partene er det viktig å begrunne enkeltvedtak, især der enkeltvedtaket har negative rettsvirkninger for partene. Begrunnelsen skal være til hjelp for at parten kan forstå og sette seg inn i vedtaket, og skal synliggjøre at vedtaket er riktig og rettferdig. Gjennom vedtaket skal parten få en forklaring på hvorfor vedtaket er som det er. Begrunnelsen gir et viktig grunnlag for parten for å vurdere om han/hun bør klage på enkeltvedtaket. Begrunnelsen tvinger kommunen til å tenke gjennom og synliggjøre de fakta som legges til grunn, hvordan de tolker og anvender rettsregler og hvordan de vektlegger ulike forhold og hensyn i sine skjønnsmessige vurderinger. Kravene til innholdet av begrunnelsen følger av forvaltningsloven 25. Lavangen kommune har avslått en søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august Det er ikke skrevet vedtak til foretaket vedrørende avslaget. Lavangen kommune har sendt foretaket en e-post der de opplyser om at søknaden er avslått, men det er blant annet ikke gitt opplysninger om klageadgang og klagefrist.

8 Side 8 av 11 Lavangen kommune har brutt reglene i forvaltningsloven 24 og 25, når de ikke har skrevet vedtak om avslag på produksjonstilskudd. Lavangen kommune må sørge for at reglene i forvaltningsloven følges og at det skrives vedtaksbrev ved saksbehandling av søknader om produksjonstilskudd. AVVIK 5 Fylkesmannen i Troms avdekket under kontrollen at kommunen ikke har skrevet kommentarer i WESPA for saker med varselkoder i liste PT1001 A, B og C. For søknadsomgangen august 2014 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv punkt For søknadsomgangen januar 2015 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv , revidert , punkt Fra og med søknadsomgangen august 2015 gjelder Landbruksdirektoratets rundskriv punkt Kommentarfeltet i WESPA skal alltid benyttes for alle undersøkelser og avklaringer som kommunen gjør i forbindelse med varselkoder som fremkommer i PT-1001-A, B og C. Under kontrollen gjennomgikk Fylkesmannen i Troms varsellistene for søknadsomgangen august 2014 og januar Kommunen hadde ikke benyttet merknadsfeltet i WESPA for å informere om hva som var gjort i forbindelse med varselkodene som fremkom i PT-1001-A, B og C. Opplysninger i merknadsfeltet i WESPA bør gi så god informasjon at det er mulig for andre enn den som har behandlet saken, å forstå kommunens vurdering i den enkelte sak. Lavangen kommune må i fremtiden benytte merknadsfeltet i saksbehandlersystemet WESPA ved varselkoder i liste PT1001 A, B og C. AVVIK 6 I forkant av kontrollen ble det avdekket at det er avvik mellom arealer i gårdskart og landbruksregisteret, på flere eiendommer i kommunen. Statens landbruksforvaltnings rundskriv 27/12 «Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen».

9 Side 9 av 11 Fylkesmannen i Troms har forut for forvaltningskontrollen gjennomgått utplukkede produksjonstilskuddssaker for søknadsomgangen august 2014, som skulle tas opp på forvaltningskontrollen. I forbindelse med denne stikkprøvekontrollen avdekket vi at det på flere av eiendommene i kommunen er avvik mellom areal i gårdskartet og areal i landbruksregisteret. Kommunen hadde ingen forklaring på hvorfor det var avvik mellom gårdskart og landbruksregisteret. Det er viktig at kommuner som er ferdige med gårdskartprosessen fortsetter å ajourføre kart og register. Dette for å sikre kvaliteten på arealinformasjonen også etter at gårdskartprosessen er avsluttet. Etter avsluttet gårdskartprosess skal Landbruksregisteret holdes årlig oppdatert ved at kommunene sender inn AR5 til sentral kartdatabase, og deretter produserer et nytt jordregister via internettsidene til Skog og landskap. Etter at kommunen har produsert et nytt jordregister, må kommunen se over tallene og aktivt velge at arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Kommunene må selv gå inn på internettsidene til Skog og landskap og be om at de nye arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Gårdskartet tjener som dokumentasjon over arealressursene for en landbrukseiendom. Manglende samsvar mellom opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og gårdskartet for den aktuelle landbrukseiendommen, kan indikere at det er avgitt feilopplysninger som igjen kan føre til avkorting i tilskuddet. Lavangen kommune må sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er oppdatert, slik at kartdata og dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest mulig kvalitet. AVVIK 7 Ved Fylkesmannens gjennomgang av to utplukkede saker om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), ble det avdekket at kommunens vedtaksbrev mangler henvisning til hjemmel. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 25. Tilsagn om tilskuddsbeløp skal bekreftes med et vedtaksbrev. Det stilles visse krav til innholdet i tilskuddsbrevet. I følge forvaltningsloven 25 første ledd første punktum stilles det krav om at det i begrunnelsen skal vises til «de regler vedtaket bygger på». Det må altså vises til hjemmelen for vedtaket. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.

10 Side 10 av 11 I Lavangen kommunes tilskuddsbrev i de gjennomgåtte saker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), sak 13/ (08/ /13) og sak 13/ (13/ /13), er det ikke henvist til hjemmel for innvilget tilskudd. Lavangen kommune må i sine vedtaksbrev om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, vise til de reglene vedtaket bygger på. MERKNAD 1 Kommunen sender ikke skriftlig varsel om stedlig kontroll av produksjonstilskudd. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 15 og 16. Landbruksdirektoratets rundskriv «Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2014 og 20. januar 2016» punkt 6.4. I ovenfor nevnte rundskriv avsnitt 6.4 er det opplyst om at kommunen som hovedregel skal varsle søkeren før kontroll. Samtidig bør foretaket informeres om formålet og omfanget av den stedlige kontrollen, samt søkers plikter og rettigheter. Videre varsles det for å avtale tidspunkt for gjennomføringen av kontrollen og for å forberede foretaket på hvilken dokumentasjon som skal legges frem under kontrollen. Lavangen kommune har opplyst at saksbehandler ringer søkeren for å avtale tidspunkt for kontrollen. Det er ikke et absolutt krav om at det gis skriftlig varsel om kontroll. Likevel påpeker Fylkesmannen i Troms at dersom det ikke sendes skriftlig varsel før kontrollen, kan dette få betydning for dokumentasjon og sporbarhet i ettertid dersom søker bestrider at slikt varsel er gitt eller innholdet i varselet bestrides. Det er god forvaltningsskikk å sende skriftlig informasjon om kontrollen. Lavangen kommune bør sende skriftlig informasjon om stedlig kontroll til de aktuelle foretak, etter at det er avtalt tidspunkt for kontroll for eksempel per telefon.

11 Side 11 av 11 MERKNAD 2 Skriftlig tilbakemelding om resultatet av kommunens stedlige kontroll av produksjonstilskudd, sendes ikke foretakene. Forvaltningsloven 11. Landbruksdirektoratets rundskriv «Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2014 og 20. januar 2016» punkt 6. I Landbruksdirektoratets rundskriv er det ikke sagt noe konkret om at kommunen skal gi skriftlig tilbakemelding etter gjennomført kontroll. Det er opplysningene fra den stedlige kontrollen som blir lagt til grunn ved beregning av produksjonstilskudd. Om det under kontrollen avdekkes feil eller avvik som blir rettet og registrert i WESPA, så har ikke søker disse endringene i sin dokumentasjon. Det å informere søkeren skriftlig om de endringer som er blitt gjort etter kommunens stedlige kontroll, er god forvaltningsskikk. Lavangen kommune bør, etter stedlig kontroll, vurdere å sende skriftlig tilbakemelding til foretaket som er kontrollert. Informasjonen til søkeren trenger ikke å være spesielt arbeidskrevende; utskrift av kontrollskjemaet etter at alle dataene er registrert i WESPA, kommunens merknader om hvordan kontrollen ble gjennomført og hva som ble godkjent. Avsluttende kommentarer Fylkesmannen i Troms takker for godt samarbeid under forvaltningskontrollen Linn Marstrander rådgiver

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 19.10.2015 2015/4884-9 521.0 Deres dato Deres ref. Gratangen kommune Nergårdveien 2 9471 GRATANGEN RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 02.07.2015 2015/3598-5 Deres dato Deres ref. Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marit Gåre 776 42115 17.04.2015 2015/1080-8 Deres dato Deres ref. Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Ajourhold

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 27.03.2015 2015/1089-9 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 03.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Tilskudd til

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune Kontrollert ordning: Gårdskart KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Torsken kommune Kontrolltidspunkt: 18.05.17 til 01.06.17 Dato for kontrollrapport:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart

Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart Rapport etter forvaltningskontroll i Berg kommune Kontrollert ordning: Gårdskart KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Berg kommune Kontrolltidspunkt: 04.05.17 til 13.09.17 Dato for kontrollrapport: 20.06.17

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Leirfjord kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Spesielle miljøtiltak i jordbruket Kontrollert 31.05.16 Side 2 av 12 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller Kommunesamling 17.03.16 Linn Marstrander HVORFOR KONTROLL? Hjemmel: Reglement i økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, 15. Utbetalinger for produksjonstilskudd

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kommunene Lurøy og Træna Kontrollert ordning Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Tjeldsund/Evenes kommune Dato rapport : 24.6.2014 Kontroll avholdt dato : 22.5.2014 Gjennomført av Kontrollert(e) ordning(er) : Jostein Øvervatn og

Detaljer

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Kontrollerte ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forvaltningskontroll... 3 1 2 3 Sammendrag... 3 Begrepsavklaringer:...

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune i Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings- og

Detaljer

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune Landbruksavdelingen Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

2. Grunnlag for kontrollen

2. Grunnlag for kontrollen til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Førde Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 9. desember

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Vår dato Vår referanse 13.09.2016 2016/459-11671/2016 Arkivkode: V13/&58 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 18.07.2016 FYLKESMANNEN

Detaljer

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader.

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader. NOTAT Saksbehandler: Trude Larsen Sak: 2016/1606 Dato: 13.12.2016 Tlf. direkte: 74 16 80 86 E-post: fmnttla@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra dokumentkontroll Midtre

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet Rundskriv 3/12 Kontaktperson: Fylkesmenn Lars Petter Mauseth Vår dato: 04.01.2012 Vår referanse: 201200001-3/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor Landbruksavdelingen Follo landbrukskontor Postboks 183 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Landbruksavdelingen Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 31. oktober 2013 kontroll av Nordre Land kommunes

Detaljer

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte)

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte) Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Gulen kommune Kontrolldato: 21.04.2016 Saksnummer.: 2016/1353 Rapportdato: 04.05.2016 Deltakarar frå kommunen: Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen)

Detaljer

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X Landbruksavdelingen Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2016 Kontrollert enhet Søgne kommune Kontrollpersoner fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Kontrollomfang

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015 NOTAT Saksbehandler: Inger Skjerve Bjartnes Sak: 2015/2897 Dato: 15.1.2015 Tlf. direkte: 95 97 79 35 E-post: fmntibj@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra forvaltningskontrollen

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Gaular Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12. desember

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Forvaltningsrettslige tema

Forvaltningsrettslige tema Forvaltningsrettslige tema Presentasjon 14.9.2017 Kurs for saksbehandlere PT, RMP mm Inger Skjerve Bjartnes Anders Mona Tema Forhåndsvarsling Delvis innvilga klage videre saksgang Størrelse av avkorting

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 LANDBRUKSAVDELINGEN Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 17. oktober 2013 kontroll av Vestre Toten kommunes

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar Risikovurderinger og stedlig kontroll Sole, 13.1.2015 Ragnhild Skar Krav om stedlig kontroll («stikkprøvekontrollen») Hjemmel for kontroll av søknader om produksjonstilskudd (jf. ny forskrift): 10. Opplysningsplikt

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Kontrollert enhet: Rollag kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 28. mai 2015 23. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Kontrollert enhet: Kongsberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 19. juni 2015 24. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

IFBalsrjord kommune Tromsøregionens landbruksforvaltning Arnhild Steinsvik Landbruksveileder tlf 77 72 26 33/77 79 02 22 www.balsfiord.kommune.

IFBalsrjord kommune Tromsøregionens landbruksforvaltning Arnhild Steinsvik Landbruksveileder tlf 77 72 26 33/77 79 02 22 www.balsfiord.kommune. Fra: Sendt: 6. mai 2016 14:35 Til: Postmottak Emne: Vurdering av driftsfellesskap - To aktive foretak på samme eiendom kan dere registrere inn denne e-postvekslingen i sak 16/106 Tromsø 79/2 Produksjonstilskudd

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1. Formål Formålet med tilskudd etter

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger

Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger Fagsamling produksjonstilskudd og RMP 16.08.2016 Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger Nanna Aaby seniorrådgiver - jurist Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Østfold Samme

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Vår dato: 21.01.2016 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Landbruksdirektoratet viser til klage datert 29.5.2015 på Fylkesmannen

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll

Rapport etter forvaltningskontroll Rapport etter forvaltningskontroll Kontroll av Kommunale veterinærtjenester i 2015 Kommunene Nesna, Træna og Lurøy STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Aase Berg TelefonVår datovår ref.arkivkode 77642074 29.08.20162016/2154-7512.1 Deres datoderes ref. Kommuner i Troms, se adresseliste Retningslinjer

Detaljer

om forvaltningskontroll

om forvaltningskontroll I 3 Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune: Dato rapport: Kontroll avholdt dato: Gjennomført av: Til stede kommunen: Kontrollert(e) ordning(er): Ørland/Bjugn kommune 13.121.2015

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole,

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole, Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole, 09.01.2014 Gjenstående frister for søknadsomgangen i august 2013 10.1.: Frist for å melde inn søknader som skal stoppes før utbetaling avkortinger

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

1. Samandrag. Trude Knutzen Knagenhjelm, Grethe Husevåg Strømmen, og Odd Ivar Kalland. Deltakarar frå Fylkesmannen:

1. Samandrag. Trude Knutzen Knagenhjelm, Grethe Husevåg Strømmen, og Odd Ivar Kalland. Deltakarar frå Fylkesmannen: Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Solund kommune Kontrolldato: 31.05.2016 Saksnummer.: 2016/1720 Rapportdato: 14.06.2016 Deltakarar frå kommunen: Sakshandsamar: Astrid Sandvik Leiar plan og utvikling:

Detaljer

Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune

Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune Sluttrapport etter forvaltningskontroll i Randaberg kommune 7. oktober 2016 Tema for kontrollen var kommunen si handtering av følgjande ordningar: Produksjonstilskot i jordbruket Oppdatering av gardskart

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll

Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll Hanne Klægstad, Noen nøkkeltall - andre halvår 2013. Andre halvår 2013: Litt under 43 000 søkere. 2 233 foretak kontrollert. Avvik

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer