KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598."

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN

3 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram den forste publikasjonen med kulturstatistikk. Materialet til publikasjonen er hovedsakelig hentet inn fra institusjoner som arbeider med kulturspørsmål. Bare en mindre del av tabellene bygger på oppgaver innsamlet og bearbeidet av Byrået. Til grunn for opplegget av publikasjonen er lagt det utvidede kulturbegrep som blant annet er omtalt i Stortingsmelding nr. 8 ( ) "Om organisering og finansiering av kulturarbeidet", Publikasjonen dekker således områder fra f.eks. teater og opera til idrett. Publikasjonen gir imidlertid langt fra noen fullstendig oversikt over de områder som dekkes av dette utvidede kulturbegrep. Spesielt har det vært vanskelig, innen den ressursramme som har vært aysatt, å skaffe oppgaver over amatørvirksomhet og andre aktiviteter som ikke er ledd i en fast organisert virksomhet. Publikasjonen gir derfor forst og fremst tall som viser noe av den landsomfattende og fast organiserte kulturvirksomhet. Det er i publikasjonen blitt lagt vekt på a gi tilbakegående tall for å kunne vise utviklingen over tid. Publikasjonen vil ikke bli utgitt årlig, men Byrået tar sikte på at den neste publikasjonen i serien vil foreligge i Arbeidet med planlegging og utarbeiding av publikasjonen har vært ledet av konsulent Bjørn Bleskestad i samarbeid med Avdelingen for utredning og planlegging og Kulturavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 30. mars 1976 Petter Jakob Bjerve Johan-Kristian Tender

4 PREFACE The Central Bureau of Statistics here presents the first publication which contains cultural statistics. The material in this publication is mainly compiled from institutions working within the field of culture. Only a smaller part of the data is based on statistics prepared by the Central Bureau of Statistics. The scope of the publication is based on the extended concept of culture i.a. mentioned in Report to the storting no. 8 ( ) "On organizing and financing of the cultural work". The publication thus covers fields from e.g. theatre and opera to sports. However, the publication hardly gives any complete survey of the fields included in this extended concept of culture. Within the assigned resources, data from amateur activities and other activities outside firmly organized bodies have been difficult to compile. The publication therefore principally gives data on the nation-wide and firmly organized activities. In the publication it has been considered as important to present retrospective data in order to show the development over time The publication is not meant to be issued yearly, as the Central Bureau of Statistics has planned to publish the next edition in The publication is prepared and designed under the supervision of Mr. Bj0rn Bleskestad in co-operation with the Planning and Research Division and the Cultural Division in the Ministry of Church and Education. Central Bureau of Statistics, Oslo, 30 March 1976 Petter Jakob Bjerve Johan-Kristian TOnder

5 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 1- Statistikkens omfang Personer etter deres deltakelse i ulike kulturaktiviteter, :, Teater og opera Bibliotek Film og kino , S. 6. Musikk Mus6er og gallerier 1./ ,0,.., 8. BOker, periodika og aviser. 9. Idrett. Norges Idrettsforbund , Private forbruksutgifter til kulturformål Offentlige utgifter til kulturformal , 000, Tabellregister..... 'e. 00 ' Vedlegg 1. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås BåndbOker (SSW Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler - Null 0,00 Mindre enn en halv av den brukte enhet - Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie

6 CONTENTS Page Principles and definitions 1. Coverage 2. Persons by their participation in different kinds of cultural activities 3. Theatre and opera 4. Libraries 5. Film and cinema 6. Music 7 1 Museums and art galleries 8. Books, periodicals and newspapers 9. Sports. The Norwegian Confederation of Sports 10. Private consumer expenditures on cultural purposes 11. Public expenditures on cultural purposes Index of tables 12 Appendices 1, Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Explanation of Symbols. Category not applicable., Data not available - Nil 0,00 Less than half of unit employed - Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER STATISTIKKENS OMFANG Publikasjonen inneholder oppgaver som grovt kan inndeles i tre hoveddeler. Den forste delen gir en oversikt over i hvilken grad ulike persongrupper har deltatt i forskjellige kulturaktiviteter (tabellene 1-3). Den andre delen gir en oversikt over deler av virksomheten til enkelte institusjoner og organer innen kultursektoren (teatrene, symfoniorkestrene o.1., eller en oversikt over produksjonen av enkelte kulturgoder (utgitte boker og aviser). Denne delen omfatter tabellene Publikasjonens siste del, tabellene 53-61, gir enkelte tall for private og offentlige utgifter til kulturformål. Siden en stor del av grunnlagsmaterialet til tabellene i publikasjonen er utarbeidet av andre, har den kunnet bli laget med bruk av forholdsvis lite ressurser. På den annen side har dette fort til at en ikke uten videre for samme kulturområde kan trekke konklusjoner som bygger på oppgaver fra hver av publikasjonens tre deler. F.eks. vil personer som oppgir at de har vært i teater (tabell 1), kunne ha sett forestillinger gitt av andre teatre enn de som er med i tabellene Likeledes vil utgiftene til teaterformål i tabell 55 ikke direkte kunne knyttes til tabell 1 og tabellene Publikasjonens tre hoveddeler er igjen inndelt i 10 statistikkområder. Foran de tabellene som tilhorer hvert område vil det bli gitt en nærmere omtale av dette og opplysninger om hvem som har samlet inn oppgavene.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS COVERAGE The publication contains data which roughly can be divided into three main sections. The first one points out to what extent different groups of persons have participated in various cultural activities (tables 1-3), The second part gives a survey of the activity in different institutions and bodies within the field of culture (theatres, symphony orchestras etc.), or outlines the production of different cultural assets (published books and newspapers). This part includes the tables The final part of the publication, the tables 53-61, gives figures for private and public expenditures on cultural purposes. As a large proportion of the basic material for this publication has been provided by organs outside the Central Bureau of Statistics, it has been worked out within rather restricted resources. On the other hand, this has led to that conclusions for one cultural sphere based on data from each of the publication's three sections can not always be drawn. For example, persons stating that they have visited a theatre (table 1) may have seen the play being performed at another theatre than at one of those mentioned in the tables In the same way the expenditures to theatre purposes in table 55 are not applicable in table 1 and the tables The three main sections of the publication can further be divided into 10 fields of statistics. Before the tables of each field occur, further mentioning and information about who did the data compilation are given.

9 9 TABELj.JER TABL'S

10 10 TABELLREGISTER Side PERSONER ETTER DERES DELTAKELSE I ULIKE KULTURAKTIVITETER 1. Personer som i 10pet av året hadde deltatt i ulike kulturaktiviteter. Prosent 2. Personer som i 10pet av året hadde vært i teater eller opera og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent 3. Personer som i 10pet av året hadde vært på kino og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent TEATER OG OPERA 4. Forestillinger ved teater og opera BesOkende ved teater og opera Forestillinger og besokende ved hovedscenene Forestillinger og besokende ved biscenene Turngforestillinger og besokende ved disse Barneteaterforestillinger og besokende ved disse Forestillinger i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. og besokende ved disse Personer ansatt ved teater og opera etter stilling og BIBLIOTEK 12. Skolebibliotek ved grunnskoler. Bibliotek, bind og utlån Folkebibliotek. Bibliotek, bind og utlån Folkebibliotek. Kommuner, herav med bibliotekar i heldagsstilling, bibliotek, kommunale bokbusser og lesesalsplasser. Fylker Folkebibliotek. Bind og utlån etter fylke Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt etter fylke og Spesialbibliotek. Bibliotek og bind etter type bibliotek FILM OG KINO 19. Sensurerte langfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Sensurerte norsk-produserte langfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Godkjente langfilmer ved Statens filmkontroll etter produksjonsland Sensurerte kortfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Kinoer og sitteplasser etter kinoens eierforhold Forestillinger og besk etter kinoens eierforhold Spilleinntekt i alt, av utenlandske og av norske filmer og etter kinoens eierforhold Statens Filmsentral. Spillesteder, forestillinger, spilleinntekt og besk Kinoer og besok etter fylke og Kinoer og sitteplasser etter kinoens eierforhold og fylke Forestillinger og besk etter kinoens eierforhold og fylke MUSIKK 30. Konserter gitt av symfoniorkestrene TilhOrere ved konserter gitt av symfoniorkestrene Symfoniorkestrenes totale utgifter og egne inntekter Rikskonsertene. Konserter, tilhorere og spillesteder

11 11 MUSIKK (forts.) Side 34. Rikskonsertene. Konserter og spillesteder etter fylke Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer MUSEER OG GALLERIER 36. Halvoffentlige kunst- og kulturhistoriske muser etter art og fylke Besk, utstillinger og katalogfort tilvekst ved en del kunst- og kulturhistoriske muser Besk ved enkelte folkemusger ,, Besok ved enkelte spesialmuser (kunstmuser og gallerier) Besk ved enkelte spesialmuser (tekniske musger, sjofartsmusger o.1.) Riksgalleriet. Besk, utstillinger, steder besokt og utgifter Riksgalleriet. Besk etter fylke BOKER, PERIODIKA OG AVISER 43. Utgitte boker og småtrykk Utgitte boker etter emne Utgitte boker etter originalspråk Utgitte skjonnlittermre verker Utgitte småtrykk etter emne Utgitte periodika etter art Aviser etter utgivingshyppighet Aviser etter utgivingshyppighet og fylke IDRETT. NORGES IDRETTSFORBUND 51. Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer. 1_ Norges Idrettsforbund. Medlemmer etter kjønn og medlemmer pr. innbygger etter fylke og PRIVATE FORBRUKSUTGIFTER TIL KULTURFORMAL 53. ForbruksundersOkelsene. Husholdningenes utgifter til enkelte kulturgoder og Nasjonalregnskapet. Privat konsum av enkelte kulturgoder OFFENTLIGE UTGIFTER TIL KULTURFORMAL 55. Nettoutgifter under Kirke- og undervisningsdepartementet til kulturformål etter formål Tippemidler til idrettsformål Fylkeskommunale nettodriftsutgifter til kulturformål etter formål og Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og formål Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og formål Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og driftsutgifter pr innbygger etter formål. Fylker Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og driftsutgifter pr. innbygger etter formal. Fylker

12 12 INDEX OF TABLES PERSONS BY THEIR PARTICIPATION IN DIFFERENT KINDS OF CULTURAL ACTIVITIES 1. Persons who in the course of the year had participated in different kinds o cultural activities. Percentages Persons who in the course of the year had visited theatre or opera and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages Persons who in the course of the year had visited cinemas and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages 19 Page THEATRE AND OPERA 4. Performances given by theatre and opera Visitors to theatre and opera Performances and visitors to the main stages Performances and visitors to the second stages Tour performances and visitors to these Child theatre performances and visitors to these Performances in establishments, social services etc. and visitors to these Persons engaged in theatre and opera by profession and LIBRARIES 12. School libraries at primary schools. Libraries, stock of volumes and books issued Public libraries. Libraries, stock of volumes and books issued Public libraries. Municipalities, of which with librarians in full-time occupation, libraries, municipal bookcars and seats in reading rooms. Counties Public libraries. Stock of volumes and books issued by county County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat by county, 1968 and Special libraries. Libraries and stock of volumes by kind of library FILM AND CINEMA 19. Long films censored by the National Film Board by kind of censorship, Long films produced in Norway censored by the National Film Board by kind of censorship Approved long films by the National Film Board by country of production Short films censored by the National Film Board by kind of censorship Cinemas and seats by the cinema's ownership Performances and admissions by the cinema's ownership Total receipts, of foreign and Norwegian films and by the cinema's ownership The National Film Central. The number of places performed, performances, receipts and admissions Cinemas and admissions by county and Cinemas and seats by the cinema's ownership and county Performances and admissions by the cinema's ownership and county MUSIC 30. Concerts given by the symphony orchestras Audiences to concerts given by the symphony orchestras The symphony orchestras' total expenditures and own receipts The Norwegian State Foundation for Nation-wide Promotion of Music. Concerts, audiences and the number of places played

13 Page MUSIC (cont.) 34. The Norwegian State Foundation for Nation-wide Promotion of Music, Concerts and the number of places played by county OOOOOOOOOO 00. OOOOOOOOOOOOO I OOOO OOO The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members MUSEUMS AND ART GALLERIES 36. Semi-public museums of art and cultural history by type and county Visitors, exhibitions and the increment in the number of exhibits in some museums of art and cultural history Visitors to some folk museums Visitors to some special museums (art museums and art galleries) Visitors to some special museums (technical museums, maritime museums a.o.) The National Travelling Gallery. Visitors, exhibitions, places visited and expenditures The National Travelling Gallery. Visitors by county BOOKS, PERIODICALS AND NEWSPAPERS 43. Books and pamphlets published Books published by category Books published by original language Works of fiction published Pamphlets published by category Periodicals published by type Newspapers by the number of times issued weekly Newspapers by the number of times issued weekly and county SPORTS. THE NORWEGIAN CONFEDERATION OF SPORTS 51. The Norwegian Confederation of Sports. Associations and members The Norwegian Confederation of Sports. Members by sex and members per inhabitant by county and PRIVATE CONSUMER EXPENDITURES ON CULTURAL PURPOSES 53. Survey of consumer expenditure. The households expenditures on some cultural assets and National accounts. Privat consumption of some cultural assets PUBLIC EXPENDITURES ON CULTURAL PURPOSES 55. Net expenditures under the Ministry of Church and Education on cultural purposes by purpose Receipts from the State football pools on sports purposes The county councils net current expenditures on cultural purposes by purpose and Municipal net expenditures on cultural purposes by type and purpose Municipal net expenditures on cultural purposes by type and purpose Municipal net expenditures on cultural purposes by type and current expenditures per inhabitant by purpose. Counties Municipal net expenditures on cultural purposes by type and current expenditures Per 55 inhabitant by purpose. Counties. 1973

14 14 PERSONER ETTER DERES DELTAKELSE I ULIKE KULTURAKTIVITETER Oppgavene til tabellene 1-3 er hentet fra den tidsnyttingsundersøkelsen Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i Undersøkelsen bygger på et utvalg av befolkningen som pr. 1. januar 1971 var i alderen år og ikke tilhørte en felleshusholdning (sykehus, pensjonater o.1.). Tallene i tabell 1 er tidligere publisert i NOS publikasjonen Tidsnyttingsundersøkelsen hefte II der en under Prinsipper og definisjoner vil finne en nærmere omtale av opplegget av undersøkelsen og av usikkerheten i resultatene. Byrået vil imidlertid gjøre oppmerksom på at de tall som der er beregnet for størrelsen av standardavviket i prosent, bare kan benyttes på tabell 1 og ikke på tallene i tabellene 2 og 3. Dette standardavviket henger sammen med den usikkerhet man har når man skal forsøke å si noe som gjelder hele befolkningen, ut fra opplysninger om et utvalg av befolkningen. Oppgavene i tabell 2 og tabell 3, som viser i hvilken grad personer som henholdsvis hadde vært i teater eller opera eller på kino også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter, er forøvrig ikke publisert tidligere. Innhold og omfang av de enkelte kjennetegn går i de fleste tilfelle fram av spesifikasjonen i tabellene. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til kjennetegnene utdanning og bostedets sentralitet. Utdanningsnivå Det er tatt hensyn til samlet utdanningstid ved bestemmelsen av utdanningsnivå. Denne inndeling er nyttet i tabellene: Folkeskolenivå: Folkeskole Ungdomsskolenivå: Framhaldsskole-, folkehogskole-, yrkesskole- eller ungdomsskoleutdanning på til sammen høyst 2 år etter folkeskole Realskolenivå: Allmennutdanning og eventuell yrkesutdanning på til sammen 9 1/4-10 3/4 år Gymnasnivå: Allmennutdanning og eventuelt yrkesutdanning på til sammen /4 år Universitets- og hogskolenivå: Utdanning av minst 13 års varighet Bostedets sentralitet Som tettsteder på nivå 3 er regnet de fem største byene: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Tettstedene på nivå 2 er Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, HOnefoss, Drammen, Kongsberg, Horten, TOnsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Sandnes, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Mo, BodO, Narvik, Harstad, Troms. Tettstedene på nivå 1 er andre tettsteder med minst innbyggere som samtidig er et allsidig handelssentrum. Tettstedenes omegn består av steder med en normal reisetid på 1 1/4 time fra tettsted på nivå 3, 1 time fra tettsted på nivå 2 og 3/4 time fra tettsted på nivå 1.

15 POYs 1114, THPfR FARTTOINTIoN TN AIWPOTPNT Kit/PP OF OtATVW APTIVIWPfl in tho tabios 14,Yt! takon from tho timo budgot gum oarriod out by tho NIBtP41 Pf 440-PtiPP 1971=7, ThP gurvoy Is PR a gamplo of tho popg1ation ggod 11=74 i WR from DElt bolonging to any institutional hougohold (hospitals ; boarding hoggog otp.), Tho data In tablo I provigggly shod in tho publioation Timo tigdgot Ourvoy 1971=72 in tho sorios NOO, whoro 4 4 infprffl4tipa on tho arrangomont of tho survy and tho ungortaintv tho findings is tp be found undor tho hoading "Principles and Dofinitionm". The Control lititii4u a St4tikitiPP will draw attontion tho faot that tho porcontggo calculated there= fpro the simo of tho standard dovigtion, only ogn gppliod tp tablo 1 and not to the figurem in tho tables 2 and 3. This standard deviation is connocted with tho unaort4inty in trying something about the whole population on tho basis on 4 sample of the population. The data in tho tables 2 and 3, showing to what extent persons who had been to theatre or opera or cinema also had participated in other cultural activities, are not published previously. Contents and scope of the different characteristics appear from the specification in the tables. Below detailed remarks to the characteristics level of education and centrality are given. Level of education The classification is based on years of completed education. Primary school level, lower stage: Primary school (7 years course) Primary school level, upper stage: Primary school and up to 2 years education after primary school, lower stage Secondary school level, lower stage: Education lasting between 9 1/4 and 10 3/4 years Secondary school level, upper stage: Education lasting 11 to 12 3/4 years University level: Education of at least 13 years duration Centrality of residence Urban_areas.4 level 3 includes the five largest cities in Norway: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Urban areasa level 2 includes Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, GjOvik, HOnefoss, Drammen, Kongsberg, Horten, TOnsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Sandnes, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Mo, Bod, Narvik, Harstad and Troms. Urban areas, level 1 is composed of other urban areas with at least inhabitants and with an all purpose trading centre. The surrounding district includes places within a normal travel time to the centre of 1 1/4 hours for urban areas of level 3, 1 hour for urban areas of level 2 and 3/4 hour for urban areas of level 1.

16 Tabell 1. Personer som i lopet av året hadde deltatt i ulike kulturaktiviteter. Prosent Persons who in the course of the year had participated in different kinds of cultural activities. Percentages 16 Tallet på personer som svarte Number of respondents TeaterBesk på eller kunstut- BesOk på Besk på opera- stilling museum konsert besok Visits Visits Visits Visits to to art to mu- to contheatre exhi-sewncert or opera bition Prosent Percentages KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE år years " II " II " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage Ungdomsskolenivå Primary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets - og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level 3 Tettsted på nivå 3, omegn Urban area, level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area, level 2 Tettsted på nivå 2, omegn Urban area, level 2, surrounding district... Tettsted på nivå 1 med omegn Urban area, level 1 with surrounding district Område utenfor rimelig reiseaystand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area Alle personer Persons, total

17 Tabell 1 (forts.). Personer spm i lopet av aret 1971,-72 hadde deltatt i 4like kulturaktiviteter. ProSent Persons who in the oourse of the year 1 o71-7a had partioipated in difftrent kinds of oulftural aotivities. Perqentages 17 Lått bok pa bib- Lest minst liotek en bok Loans of Read at books least one from Zib- book rary Vært på kino visits to cinema Prosent Per-peii7tages Tatt 10pe- Vvrt til- turer eller skuer til deltatt idretts- gymnastikk stevne Been jog- Attended qing or sports particievents pated in exercise KJØNN Menn Kvinner ALDER år.,, ", " ",, UTpANNINQ FolkepXolenivå.,,,, upgdoms4kolenivi,...,...,.., Realskolenivå.., 1!. 1, Gymnasnivå, Universitets- og hogskolenivi BOSTEDUS UNTRALIM Tettsted pa niva 1,...,...,.,.,., Tettsted pa niva 3, omegn, Tettsted på nivå 2, Tettsted på nivå 2, omegn, Tettsted på nivå 1 med omegn Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted,, Alle personer ,

18 Tabell 2. Personer som i løpet av året hadde vært i teater eller opera og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent Persons who in the course of the year had visited theatre or opera and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages Teater eller operabesøk Visits to theatre or opera 18 Teater eller operabesøk av de som hadde vært på konsert Visits to theatre or opera by persons who also had visited concert Teater eller operabesøk av de som hadde vært på kunstutstilling Visits to theatre or opera by persons who also had visited art exhibition Prosent Percentages Teater eller operabesøk av de som hadde vært på museum Visits to theatre or opera by persons who also had visited museum Teater eller operabesøk av de som hadde vært på kino Visits to theatre or opera by persons who also had visited cinema KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE år years II " II " ll " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage 9 28 Ungdomsskolenivå Primary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets- og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level Tettsted på nivå 3, omegn Urban area, level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area, level Tettsted på nivå 2, omegn Urban area, level 2, surrounding district Tettsted på nivå 1 med omegn Urban area, level 1 with surrounding district Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area 9 30 Alle personer Persons, total

19 Tabell 3. Personer som i 195pet av året hadde vært på kino og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent Persona who in the course of the year had visited cinemas and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages KinobesOk Visits to cinema KinobesOk KinobesOk av de SQM av de som Iladde wart hadde vært på idretts- i teater stevne eller opera Visits to Visits to cinema by cinema by persons who persons who also had also had attended visited sports theatre - events or opera Prosent Percentages KJØNN SEX Menn Males 54 Kvinner Females ALDER AGE år years " OOOOOOOOOOOO OOOO OOO " ff " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage Ungdomsskolenivå PPimary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets- og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level Tettsted på nivå 3, omegn Urban area level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area level Tettsted på nivå 2, omegn Urban area level 2, surrounding district Tettsted pa nivå 1 med omegn Urban area level 1 with surrounding district. OOO OO Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area OOOOOOO...,,....., Alle personer Persons,total

20 20 TEATER OG OPERA Oppgavene til tabellene 4-11 er hovedsakelig hentet fra statistikk utarbeidet av De norske teatres forening og gir tall for de faste teatrene, inkludert Riksteatret, Den Norske Opera og regionteatrene Teatret Vårt og Hålogaland Teater. For de to regionteatre er oppgaver innhentet særskilt. En stor del av Riksteatrets forestillinger gis i samarbeid med de andre teatrene som er med i statistikken. I tabellene er disse forestillinger regnet med under de samarbeidende teatre og altså ikke inkludert i Riksteatrets tall. Linjen for korreksjoner i tabellene 4 og 5 skyldes at enkelte forestillinger som noen av de faste teatre har gitt på et annet teaters scene, er tatt med under begge teatre. Oppgavene over turnforestillingene i tabell 8 gjelder forestillinger teatrene har gitt utenfor egne scener, bortsett fra gjestespillforestillinger på andre teatres scener og forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. som det er gitt særskilte tall for i tabell 10. For Riksteatrets vedkommende, er i tabell 8, samtlige forestillinger regnet som turneforestillinger. Tallene for barneteaterforestillinger i tabell 9 gjelder barne- og dukketeaterforestillinger. Særskilte forestillinger for skoleelever er ikke med her. THEATRE AND OPERA The data in the tables 4-11 are mainly taken from statistics worked up by the Association of Norwegian Theatres. These tables give figures for the established theatres, included "Riksteatret", "Den Norske Opera", and the regional theatres "Teatret Vårt" and "Hålogaland Teater". As for the two regional theatres data are compiled separately. A great part of the performances of "Riksteatret" are given in co-operation with other theatres included in the statistics. In the tables these performances are included among the cooperating theatres, and not in the figures of "Riksteatret". The correction line in the tables 4 and 5 is due to the fact that performances some of the established theatres played at another theatres stage are included in the figures for both the theatres. The data on tour performances in table 8 cover performances which the theatres have given outside their own stages, except guest-performances on another theatre's stage and performances given in establishments, social services etc. which are presented separately in table 10. When it comes to "Riksteatret", all the performances are in table 8 counted as tour performances. The data on child theatre performances in table 9 cover performances especially intended for children included puppet-theatre performances. Performances intended for pupils are here excluded.

21 Tabell 4. Forestillinger ved teater og opera Performances given by theatre and opera "Teater Riksteatret Det Norske Teatret (Oslo) Nationaltheatret (Oslo) Oslo Nye Teater (Oslo) Rogaland Teater (Stavanger) Den Nationale Scene (Bergen) TrOndelag Teater (Trondheim) Teatret Vårt (Molde) Hålogaland Teater (Troms) Den Norske Opera (Oslo) Korreksjoner -Corrections alt Total Tabell 5. BesOkende ved teater og opera Visitors to theatre and opera Teater Name of theatre Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret.) ) Oslo Nye Teater ) Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater Den Norske Opera ) -Korreksjoner -Corrections ) ) ) ) ) I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 315 forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. 2) Mangler tall for besoket ved 64 av 89 forestillinger gitt utenfor ordinær scene. 3) Mangler tall for besoket ved 27 forestillinger. 4) Mangler tall for besoket ved 36 av forestillingene. 5) Mangler tall for besoket ved 80 av forestillingene. 6) Mangler tall for besøket ved 92 dukketeaterforestillinger gitt utenfor ordinær scene. 7) Mangler tall for besøket ved 47 turneforestillinger. 8) Mangler tall for besoket ved 50 turneforestillinger. 1) Figures for the number of visitors to 315 performances given in establishments, social services etc are not available. 2) Figures for the number of visitors to 64 out of 89 performances given outside the permanent stage are not available. 3) Figures for the number of visitors to 27 performances are not available. 4) Figures for the number of visitors to 36 performances are not available. 5) Figures for the number of visitors to 80 performances are not available. 6) Figures for the number of visitors to 92 puppet-theatreperformances are not available. 7) Figures for the number of visitors to 47 tour performances are not available. 8) Figures for the number of visitors to 50 tour performances are not available.

22 Tabell 6. Forestillinger o4. besøkende ved hovedscenene-) Performances and visitors to the main stages1 ) Forestillinger Teater Bekende Visitors Performances Name of theatre Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater, Teatret Vårt Hålogaland Teater, Den Norske Opera, I alt Total ) ) Gjestespillforestillinger er medregnet under de teatre hvor forestillingene er gitt. 2) Mangler tall for besøket ved 18 av forestillingene. 1) Guest-performances are counted under the theatre where the performances were given. 2) Figures for the number of visitors to 18 performances are not available Tabell 7. Forestillinger og besokende ved biscenene Performances and visitors to the second stages Teater Name of theatre Forestillinger Performances BesOkende Visitors Det Norske Teatret Nationaltheatret-) Oslo Nye Teater i alt Total Centralteatret ) Bymuseet (dukketeater) Rogaland Teater Den Nationale Scene Trøndelag Teater Den Norske Opera (Drammens Teater) I alt Total ) Omfatter også forestillinger Nationaltheatret har gitt på Centralteatret. 2) Mangler tall for besoket ved 6 av forestillingene. 1) Including performances given by "Nationaltheatret" in "Centralteatret". 2) Figures for the number of visitors to 6 performances are not available.

23 Tabell 8. Turngforestillinger og besokende ved disse Tour performances and visitors to these Teater Name of theatre Forestillinger BesOkende Visitors Pe,Lf2n2212.e Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt' Hålogaland Teater 3) Den Norske Opera ) ) O. I alt Total ) Mangler tall for besøket ved 315 forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. 2) Omfatter bare besoket ved de 28 turngforestillingene som ble gitt i samarbeid med Riksteatret. 3) Omfatter alle forestillinger gitt utenfor ordinær scene. 1) Figures for the number of visitors to 315 performances given in establishments, social services etc. are not available. 2) Including only the number of visitors to the 28 tour performances given in co-operation with "Riksteatret". 3) Including all the performances given outside the main stage Tabell 9. Barneteaterforestillinger og besokende ved disse Child theatre performances and visitors to these Teater Name of theatre ForestilTlinger Performances BesOkende Visitors Riksteatret Det Norske Teater Nationaltheatret Oslo Nye Teater ) Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 49 av turn6forestillingene. 1) Figures for the number of visitors to 49 of the tour performances are not available.

24 Tabell 10. Forestillinger i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. og besokende ved disse Performances inestablishments, social services etc. and visitors to these Teater Name of theatre Forestillinger Performances Besøkende Visitors Riksteatret Det Norske Teatret - - Nationaltheatret Oslo Nye Teater - 18 Rogaland Teater - - Den Nationale Scene 8 67 Den Norske Opera ) ) ) I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 29 av forestillingene. 2) Mangler tall for besoket ved 27 av forestillingene. 3) Tallet er et anslag på besoket ved 18 av forestillingene (parkforestillingene). 1) Figures for the number of visitors to 29 performances are not available. 2) Figures for the number of visitors to 27 performances are not available. 3) The figure is an estimate on the number of visitors to 18 performances (the park performances). Tabell 11. Personer ansatt ved teater og opera etter stilling og 1974 Persons engaged in theatre and opera by profession and 1974 Teater Name of theatre 1973 I alt Total I alt Total Kunstnerisk Artistic 1974 Teknisk Technical Andre Others Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater Den Norske Opera alt Total

25 25 BIBLIOTEK Statistikken gir tall for følgende biblioteksgrupper: 1) Skolebibliotek ved grunnskoler 2) Folkebibliotek 3) Fylkesbibliotek 4) Spesialbibliotek Oppgavene til statistikken over bibliotek av typene 1-3 er utarbeidet av Statens Bibliotektilsyn. Statistikken over spesialbibliotek, som gir tall for de syv biblioteksgruppene, er utarbeidet av Byrået og tidligere publisert i Statistisk årbok. Statistikk over skolebibliotek i videregående skoler utarbeides ikke. Virksomheten til bibliotek av type 1-3 er nå regulert av Bibliotekloven av 18. juni Etter denne lov skal alle grunnskoler og institusjoner som driver grunnskoleundervisning ha eget skolebibliotek. Videre skal alle kommuner alene eller sammen med nabokommunen ha et folkebibliotek, som om nødvendig skal ha filialer. Fylkesbibliotekene skal ha som oppgave å støtte og å supplere skole- og folkebibliotekene. LIBRARIES The statistics provide figures for the following groups of libraries: 1) School libraries at primary schools 2) Public libraries 3) County libraries 4) Special libraries The data for the statistics on libraries of type 1-3 are worked out by the State Library Supervision. The statistics on special libraries, which give figures for the seven groups of libraries, are worked up by the Central Bureau of Statistics and previously published in Statistical Yearbook. Statistics on school libraries in upper secondary schools are not being worked out. The activities of libraries of type 1-3 are now regulated by the Library Act passed June 18, All primary schools and institutions educating at primary school level are supposed to have their own school library. Further, all municipalities shall, either alone or in co-operation with neighbouring municipalities, have a public library, if necessary with district branches. The duty of the county libraries is to support and supplement school and public libraries.

26 Tabell 12. Skolebibliotek ved grunnskoler. Bibliotek, bind og utlån School libraries at primary schools. Libraries, stock of volumes and books issued År Year Bibliotek Libraries Bindl) Stock of volumes 1) Utlån - )Books issuedl ) I alt Pr. elev Total Per,uyil I alt Total Pr. elev Per,u'il ' , , , , , , , , , , , , , ,64 1) Omfatter ikke bibliotek ved skoler i Oslo. 1) Not including libraries in schools in Oslo. Tabell 13. Folkebibliotek. Bibliotek, bind og utlån Public libraries. Libraries, stock of volumes and books issued År Year Bibliotek Libraries Bind Stock of volumes Utlån Books issued I alt Pr. innb. Total Per inhabitant I alt Pr. innb. Total Per inhabitant , , , , , , , , , , , , , ,34

27 Tabell 14. Folkebibliotek. Kommuner, herav med bibliotekar i heldagsstilling, bibliotek, kommunale bokbusser og lesesalsplasser. Fylker Public libraries. Municipalities, of which with librarians in full-time occupation, libraries, municipal bookcare and seats in reading rooms. Counties Fylke County 27 Herav med bibliotekar i heldags- Kommuner stilling Munici- Of which palities with librarian in full-time occu ation Kommunale Bibliotek bokbusser Libraries Municipal bookcars Lesesalsplasser Seats in reading rooms Ostfold Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark, Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms 1) Finnmark I alt Total ) Omfatter også Svalbard. 1) Including Svalbard. Tabell 15. Folkebibliotek. Bind og utlån etter fylke Public libraries. Stock of volumes and books issued by county Fylke County Bind _L22LaLiLla/Y2 I alt Total Pr. innb. Per inhabitant I alt Total Utlån Books issued Herav barneboker Pr. innb. Of which Per inhachildren's bitant books Østfold 599 2, ,60 Akershus og Oslo , ,41 Hedmark 473 2, ,49 Oppland 415 2, ,63 Buskerud 521 2, ,43 Vestfold 510 2, ,76 Telemark 541 3, ,33 Aust-Agder 275 3, ,57 Vest-Agder 386 2, ,77 Rogaland 710 2, ,40 Hordaland 965 2, ,94 Sogn og Fjordane 332 3, ,27 MOre og Romsdal 620 2, ,64 SOr-TrOndelag 488 2, ,80 Nord-TrOndelag 291 2, ,59 Nordland 577 2, ,50 Tromsl) 330 2, ,20 Finnmark 251 3, ,22 I alt Total 1) Omfatter også Svalbard. 1) Including Svalbard , f 334

28 Tabell 16. Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat, Year Utlån direkte fra fylkes- Utlån i alt bibliotekene Books issued Books issued directly from the county libraries Herav Of which Utlån fra bokbil/båt Books issued from bookcar/oat Utlånssteder for bokbil/båt Issueptaces for bookcar/boat ) ) ) ) ) Omfatter også utlån via Statens vandreboksamlinger. 1) Including issue through the State's wandering collection of books. Tabell 17. Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt etter fylke og 1974 County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat by county and 1974 Fylke County Utlån i alt 1 ) Books issuedi) Herav Of which Utlån direkte fra fylkesbibliotekene Books issued directly from the county libraries Utlån fra bokbil/båt Books issued from bookcar/ boat Utlånssteder for bokbil/båt Issueplaces for bookcar/oat Utlån i alt Books issued Herav Of which Utlån direkte fra Utlåns- Utlån fylkes- steder fra bokbibliotekene bil/båt for bokbil/båt Books Books issued di- Issueissued places from rectly for bookboat bookcar/ from the car/boat county libraries Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr- og Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total ) Se note 1, tabell 16. 1) See note 1, table 16.

29 29 Tabell 18. Spesialbibliotek. Bibliotek og bind etter type bi,bliotek Special libraries. Libraries and stock of volumes by kind of library Bibliotek og bind etter type bibliotek Libraries and stock of volumes by kind of library Bibliotek ved universiteter og vitenskapelig hogskoler Libraries of universities Bind Stock of volumes Bibliotek ved andre vitenskapelige institusjoner Libraries of other scientific institutions Bind Stock of volumes I Bibliotek ved departementer og andre off. institusjoner Libraries of government offices and other off. institutions Bind Stock of volumes I Foreningsbibliotek Libraries of various associations Bind Stock of volumes Medisinske bibliotek Medical libraries Bind Stock of volumes I Militærbibliotek Military libraries Bind Stock of volumes I Bedriftsbibliotek Business libraries Bind Stock of volumes Bibliotek i alt Libraries, total Bind i alt Stock of volumes, total I

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

KULTURSTATISTIKK 1988

KULTURSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 871 KULTURSTATISTIKK 1988 CULTURAL STATISTICS 1 988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2846-8 ISSN 0800-2959 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK 1982 CULTURAL STATISTICS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071 FORORD Statistisk Sentra1byr8 legger med dette fram

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Kulturstatistikk Cultural Statistics C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk Cultural Statistics C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1992 Cultural Statistics 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1 994 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Kulturstatistikk 1999. Culture Statistics 1999. C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 1999. Culture Statistics 1999. C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1999 Culture Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle I denne serien

Detaljer

KULTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

KULTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 KULTURSTATISTIKK 1985 CULTURAL STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2293-1 ISSN 0800-2959 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Kulturstatistikk 2000. Culture Statistics 2000. C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2000. Culture Statistics 2000. C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2000 Culture Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage -befolkningens bruk av kulturtilbud Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og Levekårsundersøkelsen 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Kulturstatistikk 2002. Culture Statistics 2002. D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2002. Culture Statistics 2002. D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2002 Culture Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kulturstatistikk 1997. Cultural Statistics 1997 C 523. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger. Noregs offisielle statistikk

Kulturstatistikk 1997. Cultural Statistics 1997 C 523. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger. Noregs offisielle statistikk C 523 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1997 Cultural Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD

Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD Subgroups of CP CPOP 214 n=188 Gross Motor Function Classification System Palisano 1997, CPOP 214 171 CPOP 213 n=856 Manual

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

TIDSNYTTINGSUNDERSØKELSEN

TIDSNYTTINGSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 662 TIDSNYTTINGSUNDERSØKELSEN 1971-72 HEFTE 11 THE TIME BUDGET SURVEY 1971-72 Volume 11 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0405-4

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER. oktober 90 EDUCATIONAL STATISTICS Primary and Continuation Schools October 90 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 690 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS 1. oktober 1973 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools 1 October 1973 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer