KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598."

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN

3 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram den forste publikasjonen med kulturstatistikk. Materialet til publikasjonen er hovedsakelig hentet inn fra institusjoner som arbeider med kulturspørsmål. Bare en mindre del av tabellene bygger på oppgaver innsamlet og bearbeidet av Byrået. Til grunn for opplegget av publikasjonen er lagt det utvidede kulturbegrep som blant annet er omtalt i Stortingsmelding nr. 8 ( ) "Om organisering og finansiering av kulturarbeidet", Publikasjonen dekker således områder fra f.eks. teater og opera til idrett. Publikasjonen gir imidlertid langt fra noen fullstendig oversikt over de områder som dekkes av dette utvidede kulturbegrep. Spesielt har det vært vanskelig, innen den ressursramme som har vært aysatt, å skaffe oppgaver over amatørvirksomhet og andre aktiviteter som ikke er ledd i en fast organisert virksomhet. Publikasjonen gir derfor forst og fremst tall som viser noe av den landsomfattende og fast organiserte kulturvirksomhet. Det er i publikasjonen blitt lagt vekt på a gi tilbakegående tall for å kunne vise utviklingen over tid. Publikasjonen vil ikke bli utgitt årlig, men Byrået tar sikte på at den neste publikasjonen i serien vil foreligge i Arbeidet med planlegging og utarbeiding av publikasjonen har vært ledet av konsulent Bjørn Bleskestad i samarbeid med Avdelingen for utredning og planlegging og Kulturavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 30. mars 1976 Petter Jakob Bjerve Johan-Kristian Tender

4 PREFACE The Central Bureau of Statistics here presents the first publication which contains cultural statistics. The material in this publication is mainly compiled from institutions working within the field of culture. Only a smaller part of the data is based on statistics prepared by the Central Bureau of Statistics. The scope of the publication is based on the extended concept of culture i.a. mentioned in Report to the storting no. 8 ( ) "On organizing and financing of the cultural work". The publication thus covers fields from e.g. theatre and opera to sports. However, the publication hardly gives any complete survey of the fields included in this extended concept of culture. Within the assigned resources, data from amateur activities and other activities outside firmly organized bodies have been difficult to compile. The publication therefore principally gives data on the nation-wide and firmly organized activities. In the publication it has been considered as important to present retrospective data in order to show the development over time The publication is not meant to be issued yearly, as the Central Bureau of Statistics has planned to publish the next edition in The publication is prepared and designed under the supervision of Mr. Bj0rn Bleskestad in co-operation with the Planning and Research Division and the Cultural Division in the Ministry of Church and Education. Central Bureau of Statistics, Oslo, 30 March 1976 Petter Jakob Bjerve Johan-Kristian TOnder

5 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 1- Statistikkens omfang Personer etter deres deltakelse i ulike kulturaktiviteter, :, Teater og opera Bibliotek Film og kino , S. 6. Musikk Mus6er og gallerier 1./ ,0,.., 8. BOker, periodika og aviser. 9. Idrett. Norges Idrettsforbund , Private forbruksutgifter til kulturformål Offentlige utgifter til kulturformal , 000, Tabellregister..... 'e. 00 ' Vedlegg 1. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås BåndbOker (SSW Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler - Null 0,00 Mindre enn en halv av den brukte enhet - Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie

6 CONTENTS Page Principles and definitions 1. Coverage 2. Persons by their participation in different kinds of cultural activities 3. Theatre and opera 4. Libraries 5. Film and cinema 6. Music 7 1 Museums and art galleries 8. Books, periodicals and newspapers 9. Sports. The Norwegian Confederation of Sports 10. Private consumer expenditures on cultural purposes 11. Public expenditures on cultural purposes Index of tables 12 Appendices 1, Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Explanation of Symbols. Category not applicable., Data not available - Nil 0,00 Less than half of unit employed - Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER STATISTIKKENS OMFANG Publikasjonen inneholder oppgaver som grovt kan inndeles i tre hoveddeler. Den forste delen gir en oversikt over i hvilken grad ulike persongrupper har deltatt i forskjellige kulturaktiviteter (tabellene 1-3). Den andre delen gir en oversikt over deler av virksomheten til enkelte institusjoner og organer innen kultursektoren (teatrene, symfoniorkestrene o.1., eller en oversikt over produksjonen av enkelte kulturgoder (utgitte boker og aviser). Denne delen omfatter tabellene Publikasjonens siste del, tabellene 53-61, gir enkelte tall for private og offentlige utgifter til kulturformål. Siden en stor del av grunnlagsmaterialet til tabellene i publikasjonen er utarbeidet av andre, har den kunnet bli laget med bruk av forholdsvis lite ressurser. På den annen side har dette fort til at en ikke uten videre for samme kulturområde kan trekke konklusjoner som bygger på oppgaver fra hver av publikasjonens tre deler. F.eks. vil personer som oppgir at de har vært i teater (tabell 1), kunne ha sett forestillinger gitt av andre teatre enn de som er med i tabellene Likeledes vil utgiftene til teaterformål i tabell 55 ikke direkte kunne knyttes til tabell 1 og tabellene Publikasjonens tre hoveddeler er igjen inndelt i 10 statistikkområder. Foran de tabellene som tilhorer hvert område vil det bli gitt en nærmere omtale av dette og opplysninger om hvem som har samlet inn oppgavene.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS COVERAGE The publication contains data which roughly can be divided into three main sections. The first one points out to what extent different groups of persons have participated in various cultural activities (tables 1-3), The second part gives a survey of the activity in different institutions and bodies within the field of culture (theatres, symphony orchestras etc.), or outlines the production of different cultural assets (published books and newspapers). This part includes the tables The final part of the publication, the tables 53-61, gives figures for private and public expenditures on cultural purposes. As a large proportion of the basic material for this publication has been provided by organs outside the Central Bureau of Statistics, it has been worked out within rather restricted resources. On the other hand, this has led to that conclusions for one cultural sphere based on data from each of the publication's three sections can not always be drawn. For example, persons stating that they have visited a theatre (table 1) may have seen the play being performed at another theatre than at one of those mentioned in the tables In the same way the expenditures to theatre purposes in table 55 are not applicable in table 1 and the tables The three main sections of the publication can further be divided into 10 fields of statistics. Before the tables of each field occur, further mentioning and information about who did the data compilation are given.

9 9 TABELj.JER TABL'S

10 10 TABELLREGISTER Side PERSONER ETTER DERES DELTAKELSE I ULIKE KULTURAKTIVITETER 1. Personer som i 10pet av året hadde deltatt i ulike kulturaktiviteter. Prosent 2. Personer som i 10pet av året hadde vært i teater eller opera og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent 3. Personer som i 10pet av året hadde vært på kino og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent TEATER OG OPERA 4. Forestillinger ved teater og opera BesOkende ved teater og opera Forestillinger og besokende ved hovedscenene Forestillinger og besokende ved biscenene Turngforestillinger og besokende ved disse Barneteaterforestillinger og besokende ved disse Forestillinger i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. og besokende ved disse Personer ansatt ved teater og opera etter stilling og BIBLIOTEK 12. Skolebibliotek ved grunnskoler. Bibliotek, bind og utlån Folkebibliotek. Bibliotek, bind og utlån Folkebibliotek. Kommuner, herav med bibliotekar i heldagsstilling, bibliotek, kommunale bokbusser og lesesalsplasser. Fylker Folkebibliotek. Bind og utlån etter fylke Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt etter fylke og Spesialbibliotek. Bibliotek og bind etter type bibliotek FILM OG KINO 19. Sensurerte langfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Sensurerte norsk-produserte langfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Godkjente langfilmer ved Statens filmkontroll etter produksjonsland Sensurerte kortfilmer ved Statens filmkontroll etter type sensur Kinoer og sitteplasser etter kinoens eierforhold Forestillinger og besk etter kinoens eierforhold Spilleinntekt i alt, av utenlandske og av norske filmer og etter kinoens eierforhold Statens Filmsentral. Spillesteder, forestillinger, spilleinntekt og besk Kinoer og besok etter fylke og Kinoer og sitteplasser etter kinoens eierforhold og fylke Forestillinger og besk etter kinoens eierforhold og fylke MUSIKK 30. Konserter gitt av symfoniorkestrene TilhOrere ved konserter gitt av symfoniorkestrene Symfoniorkestrenes totale utgifter og egne inntekter Rikskonsertene. Konserter, tilhorere og spillesteder

11 11 MUSIKK (forts.) Side 34. Rikskonsertene. Konserter og spillesteder etter fylke Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer MUSEER OG GALLERIER 36. Halvoffentlige kunst- og kulturhistoriske muser etter art og fylke Besk, utstillinger og katalogfort tilvekst ved en del kunst- og kulturhistoriske muser Besk ved enkelte folkemusger ,, Besok ved enkelte spesialmuser (kunstmuser og gallerier) Besk ved enkelte spesialmuser (tekniske musger, sjofartsmusger o.1.) Riksgalleriet. Besk, utstillinger, steder besokt og utgifter Riksgalleriet. Besk etter fylke BOKER, PERIODIKA OG AVISER 43. Utgitte boker og småtrykk Utgitte boker etter emne Utgitte boker etter originalspråk Utgitte skjonnlittermre verker Utgitte småtrykk etter emne Utgitte periodika etter art Aviser etter utgivingshyppighet Aviser etter utgivingshyppighet og fylke IDRETT. NORGES IDRETTSFORBUND 51. Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer. 1_ Norges Idrettsforbund. Medlemmer etter kjønn og medlemmer pr. innbygger etter fylke og PRIVATE FORBRUKSUTGIFTER TIL KULTURFORMAL 53. ForbruksundersOkelsene. Husholdningenes utgifter til enkelte kulturgoder og Nasjonalregnskapet. Privat konsum av enkelte kulturgoder OFFENTLIGE UTGIFTER TIL KULTURFORMAL 55. Nettoutgifter under Kirke- og undervisningsdepartementet til kulturformål etter formål Tippemidler til idrettsformål Fylkeskommunale nettodriftsutgifter til kulturformål etter formål og Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og formål Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og formål Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og driftsutgifter pr innbygger etter formål. Fylker Kommunale nettoutgifter til kulturformål etter art og driftsutgifter pr. innbygger etter formal. Fylker

12 12 INDEX OF TABLES PERSONS BY THEIR PARTICIPATION IN DIFFERENT KINDS OF CULTURAL ACTIVITIES 1. Persons who in the course of the year had participated in different kinds o cultural activities. Percentages Persons who in the course of the year had visited theatre or opera and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages Persons who in the course of the year had visited cinemas and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages 19 Page THEATRE AND OPERA 4. Performances given by theatre and opera Visitors to theatre and opera Performances and visitors to the main stages Performances and visitors to the second stages Tour performances and visitors to these Child theatre performances and visitors to these Performances in establishments, social services etc. and visitors to these Persons engaged in theatre and opera by profession and LIBRARIES 12. School libraries at primary schools. Libraries, stock of volumes and books issued Public libraries. Libraries, stock of volumes and books issued Public libraries. Municipalities, of which with librarians in full-time occupation, libraries, municipal bookcars and seats in reading rooms. Counties Public libraries. Stock of volumes and books issued by county County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat by county, 1968 and Special libraries. Libraries and stock of volumes by kind of library FILM AND CINEMA 19. Long films censored by the National Film Board by kind of censorship, Long films produced in Norway censored by the National Film Board by kind of censorship Approved long films by the National Film Board by country of production Short films censored by the National Film Board by kind of censorship Cinemas and seats by the cinema's ownership Performances and admissions by the cinema's ownership Total receipts, of foreign and Norwegian films and by the cinema's ownership The National Film Central. The number of places performed, performances, receipts and admissions Cinemas and admissions by county and Cinemas and seats by the cinema's ownership and county Performances and admissions by the cinema's ownership and county MUSIC 30. Concerts given by the symphony orchestras Audiences to concerts given by the symphony orchestras The symphony orchestras' total expenditures and own receipts The Norwegian State Foundation for Nation-wide Promotion of Music. Concerts, audiences and the number of places played

13 Page MUSIC (cont.) 34. The Norwegian State Foundation for Nation-wide Promotion of Music, Concerts and the number of places played by county OOOOOOOOOO 00. OOOOOOOOOOOOO I OOOO OOO The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members MUSEUMS AND ART GALLERIES 36. Semi-public museums of art and cultural history by type and county Visitors, exhibitions and the increment in the number of exhibits in some museums of art and cultural history Visitors to some folk museums Visitors to some special museums (art museums and art galleries) Visitors to some special museums (technical museums, maritime museums a.o.) The National Travelling Gallery. Visitors, exhibitions, places visited and expenditures The National Travelling Gallery. Visitors by county BOOKS, PERIODICALS AND NEWSPAPERS 43. Books and pamphlets published Books published by category Books published by original language Works of fiction published Pamphlets published by category Periodicals published by type Newspapers by the number of times issued weekly Newspapers by the number of times issued weekly and county SPORTS. THE NORWEGIAN CONFEDERATION OF SPORTS 51. The Norwegian Confederation of Sports. Associations and members The Norwegian Confederation of Sports. Members by sex and members per inhabitant by county and PRIVATE CONSUMER EXPENDITURES ON CULTURAL PURPOSES 53. Survey of consumer expenditure. The households expenditures on some cultural assets and National accounts. Privat consumption of some cultural assets PUBLIC EXPENDITURES ON CULTURAL PURPOSES 55. Net expenditures under the Ministry of Church and Education on cultural purposes by purpose Receipts from the State football pools on sports purposes The county councils net current expenditures on cultural purposes by purpose and Municipal net expenditures on cultural purposes by type and purpose Municipal net expenditures on cultural purposes by type and purpose Municipal net expenditures on cultural purposes by type and current expenditures per inhabitant by purpose. Counties Municipal net expenditures on cultural purposes by type and current expenditures Per 55 inhabitant by purpose. Counties. 1973

14 14 PERSONER ETTER DERES DELTAKELSE I ULIKE KULTURAKTIVITETER Oppgavene til tabellene 1-3 er hentet fra den tidsnyttingsundersøkelsen Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i Undersøkelsen bygger på et utvalg av befolkningen som pr. 1. januar 1971 var i alderen år og ikke tilhørte en felleshusholdning (sykehus, pensjonater o.1.). Tallene i tabell 1 er tidligere publisert i NOS publikasjonen Tidsnyttingsundersøkelsen hefte II der en under Prinsipper og definisjoner vil finne en nærmere omtale av opplegget av undersøkelsen og av usikkerheten i resultatene. Byrået vil imidlertid gjøre oppmerksom på at de tall som der er beregnet for størrelsen av standardavviket i prosent, bare kan benyttes på tabell 1 og ikke på tallene i tabellene 2 og 3. Dette standardavviket henger sammen med den usikkerhet man har når man skal forsøke å si noe som gjelder hele befolkningen, ut fra opplysninger om et utvalg av befolkningen. Oppgavene i tabell 2 og tabell 3, som viser i hvilken grad personer som henholdsvis hadde vært i teater eller opera eller på kino også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter, er forøvrig ikke publisert tidligere. Innhold og omfang av de enkelte kjennetegn går i de fleste tilfelle fram av spesifikasjonen i tabellene. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til kjennetegnene utdanning og bostedets sentralitet. Utdanningsnivå Det er tatt hensyn til samlet utdanningstid ved bestemmelsen av utdanningsnivå. Denne inndeling er nyttet i tabellene: Folkeskolenivå: Folkeskole Ungdomsskolenivå: Framhaldsskole-, folkehogskole-, yrkesskole- eller ungdomsskoleutdanning på til sammen høyst 2 år etter folkeskole Realskolenivå: Allmennutdanning og eventuell yrkesutdanning på til sammen 9 1/4-10 3/4 år Gymnasnivå: Allmennutdanning og eventuelt yrkesutdanning på til sammen /4 år Universitets- og hogskolenivå: Utdanning av minst 13 års varighet Bostedets sentralitet Som tettsteder på nivå 3 er regnet de fem største byene: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Tettstedene på nivå 2 er Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, HOnefoss, Drammen, Kongsberg, Horten, TOnsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Sandnes, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Mo, BodO, Narvik, Harstad, Troms. Tettstedene på nivå 1 er andre tettsteder med minst innbyggere som samtidig er et allsidig handelssentrum. Tettstedenes omegn består av steder med en normal reisetid på 1 1/4 time fra tettsted på nivå 3, 1 time fra tettsted på nivå 2 og 3/4 time fra tettsted på nivå 1.

15 POYs 1114, THPfR FARTTOINTIoN TN AIWPOTPNT Kit/PP OF OtATVW APTIVIWPfl in tho tabios 14,Yt! takon from tho timo budgot gum oarriod out by tho NIBtP41 Pf 440-PtiPP 1971=7, ThP gurvoy Is PR a gamplo of tho popg1ation ggod 11=74 i WR from DElt bolonging to any institutional hougohold (hospitals ; boarding hoggog otp.), Tho data In tablo I provigggly shod in tho publioation Timo tigdgot Ourvoy 1971=72 in tho sorios NOO, whoro 4 4 infprffl4tipa on tho arrangomont of tho survy and tho ungortaintv tho findings is tp be found undor tho hoading "Principles and Dofinitionm". The Control lititii4u a St4tikitiPP will draw attontion tho faot that tho porcontggo calculated there= fpro the simo of tho standard dovigtion, only ogn gppliod tp tablo 1 and not to the figurem in tho tables 2 and 3. This standard deviation is connocted with tho unaort4inty in trying something about the whole population on tho basis on 4 sample of the population. The data in tho tables 2 and 3, showing to what extent persons who had been to theatre or opera or cinema also had participated in other cultural activities, are not published previously. Contents and scope of the different characteristics appear from the specification in the tables. Below detailed remarks to the characteristics level of education and centrality are given. Level of education The classification is based on years of completed education. Primary school level, lower stage: Primary school (7 years course) Primary school level, upper stage: Primary school and up to 2 years education after primary school, lower stage Secondary school level, lower stage: Education lasting between 9 1/4 and 10 3/4 years Secondary school level, upper stage: Education lasting 11 to 12 3/4 years University level: Education of at least 13 years duration Centrality of residence Urban_areas.4 level 3 includes the five largest cities in Norway: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Urban areasa level 2 includes Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, GjOvik, HOnefoss, Drammen, Kongsberg, Horten, TOnsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Sandnes, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Mo, Bod, Narvik, Harstad and Troms. Urban areas, level 1 is composed of other urban areas with at least inhabitants and with an all purpose trading centre. The surrounding district includes places within a normal travel time to the centre of 1 1/4 hours for urban areas of level 3, 1 hour for urban areas of level 2 and 3/4 hour for urban areas of level 1.

16 Tabell 1. Personer som i lopet av året hadde deltatt i ulike kulturaktiviteter. Prosent Persons who in the course of the year had participated in different kinds of cultural activities. Percentages 16 Tallet på personer som svarte Number of respondents TeaterBesk på eller kunstut- BesOk på Besk på opera- stilling museum konsert besok Visits Visits Visits Visits to to art to mu- to contheatre exhi-sewncert or opera bition Prosent Percentages KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE år years " II " II " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage Ungdomsskolenivå Primary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets - og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level 3 Tettsted på nivå 3, omegn Urban area, level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area, level 2 Tettsted på nivå 2, omegn Urban area, level 2, surrounding district... Tettsted på nivå 1 med omegn Urban area, level 1 with surrounding district Område utenfor rimelig reiseaystand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area Alle personer Persons, total

17 Tabell 1 (forts.). Personer spm i lopet av aret 1971,-72 hadde deltatt i 4like kulturaktiviteter. ProSent Persons who in the oourse of the year 1 o71-7a had partioipated in difftrent kinds of oulftural aotivities. Perqentages 17 Lått bok pa bib- Lest minst liotek en bok Loans of Read at books least one from Zib- book rary Vært på kino visits to cinema Prosent Per-peii7tages Tatt 10pe- Vvrt til- turer eller skuer til deltatt idretts- gymnastikk stevne Been jog- Attended qing or sports particievents pated in exercise KJØNN Menn Kvinner ALDER år.,, ", " ",, UTpANNINQ FolkepXolenivå.,,,, upgdoms4kolenivi,...,...,.., Realskolenivå.., 1!. 1, Gymnasnivå, Universitets- og hogskolenivi BOSTEDUS UNTRALIM Tettsted pa niva 1,...,...,.,.,., Tettsted pa niva 3, omegn, Tettsted på nivå 2, Tettsted på nivå 2, omegn, Tettsted på nivå 1 med omegn Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted,, Alle personer ,

18 Tabell 2. Personer som i løpet av året hadde vært i teater eller opera og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent Persons who in the course of the year had visited theatre or opera and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages Teater eller operabesøk Visits to theatre or opera 18 Teater eller operabesøk av de som hadde vært på konsert Visits to theatre or opera by persons who also had visited concert Teater eller operabesøk av de som hadde vært på kunstutstilling Visits to theatre or opera by persons who also had visited art exhibition Prosent Percentages Teater eller operabesøk av de som hadde vært på museum Visits to theatre or opera by persons who also had visited museum Teater eller operabesøk av de som hadde vært på kino Visits to theatre or opera by persons who also had visited cinema KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE år years II " II " ll " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage 9 28 Ungdomsskolenivå Primary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets- og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level Tettsted på nivå 3, omegn Urban area, level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area, level Tettsted på nivå 2, omegn Urban area, level 2, surrounding district Tettsted på nivå 1 med omegn Urban area, level 1 with surrounding district Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area 9 30 Alle personer Persons, total

19 Tabell 3. Personer som i 195pet av året hadde vært på kino og personer som også hadde deltatt i andre kulturaktiviteter. Prosent Persona who in the course of the year had visited cinemas and persons who also had participated in other cultural activities. Percentages KinobesOk Visits to cinema KinobesOk KinobesOk av de SQM av de som Iladde wart hadde vært på idretts- i teater stevne eller opera Visits to Visits to cinema by cinema by persons who persons who also had also had attended visited sports theatre - events or opera Prosent Percentages KJØNN SEX Menn Males 54 Kvinner Females ALDER AGE år years " OOOOOOOOOOOO OOOO OOO " ff " UTDANNING EDUCATION Folkeskolenivå Primary school level, lower stage Ungdomsskolenivå PPimary school level, upper stage Realskolenivå Secondary school level, lower stage Gymnasnivå Secondary school level, upper stage Universitets- og hogskolenivå University level BOSTEDETS SENTRALITET CENTRALITY OF RESIDENCE Tettsted på nivå 3 Urban area, level Tettsted på nivå 3, omegn Urban area level 3, surrounding district Tettsted på nivå 2 Urban area level Tettsted på nivå 2, omegn Urban area level 2, surrounding district Tettsted pa nivå 1 med omegn Urban area level 1 with surrounding district. OOO OO Område utenfor rimelig reiseavstand til tettsted Area beyond acceptable travelling distance to urban area OOOOOOO...,,....., Alle personer Persons,total

20 20 TEATER OG OPERA Oppgavene til tabellene 4-11 er hovedsakelig hentet fra statistikk utarbeidet av De norske teatres forening og gir tall for de faste teatrene, inkludert Riksteatret, Den Norske Opera og regionteatrene Teatret Vårt og Hålogaland Teater. For de to regionteatre er oppgaver innhentet særskilt. En stor del av Riksteatrets forestillinger gis i samarbeid med de andre teatrene som er med i statistikken. I tabellene er disse forestillinger regnet med under de samarbeidende teatre og altså ikke inkludert i Riksteatrets tall. Linjen for korreksjoner i tabellene 4 og 5 skyldes at enkelte forestillinger som noen av de faste teatre har gitt på et annet teaters scene, er tatt med under begge teatre. Oppgavene over turnforestillingene i tabell 8 gjelder forestillinger teatrene har gitt utenfor egne scener, bortsett fra gjestespillforestillinger på andre teatres scener og forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. som det er gitt særskilte tall for i tabell 10. For Riksteatrets vedkommende, er i tabell 8, samtlige forestillinger regnet som turneforestillinger. Tallene for barneteaterforestillinger i tabell 9 gjelder barne- og dukketeaterforestillinger. Særskilte forestillinger for skoleelever er ikke med her. THEATRE AND OPERA The data in the tables 4-11 are mainly taken from statistics worked up by the Association of Norwegian Theatres. These tables give figures for the established theatres, included "Riksteatret", "Den Norske Opera", and the regional theatres "Teatret Vårt" and "Hålogaland Teater". As for the two regional theatres data are compiled separately. A great part of the performances of "Riksteatret" are given in co-operation with other theatres included in the statistics. In the tables these performances are included among the cooperating theatres, and not in the figures of "Riksteatret". The correction line in the tables 4 and 5 is due to the fact that performances some of the established theatres played at another theatres stage are included in the figures for both the theatres. The data on tour performances in table 8 cover performances which the theatres have given outside their own stages, except guest-performances on another theatre's stage and performances given in establishments, social services etc. which are presented separately in table 10. When it comes to "Riksteatret", all the performances are in table 8 counted as tour performances. The data on child theatre performances in table 9 cover performances especially intended for children included puppet-theatre performances. Performances intended for pupils are here excluded.

21 Tabell 4. Forestillinger ved teater og opera Performances given by theatre and opera "Teater Riksteatret Det Norske Teatret (Oslo) Nationaltheatret (Oslo) Oslo Nye Teater (Oslo) Rogaland Teater (Stavanger) Den Nationale Scene (Bergen) TrOndelag Teater (Trondheim) Teatret Vårt (Molde) Hålogaland Teater (Troms) Den Norske Opera (Oslo) Korreksjoner -Corrections alt Total Tabell 5. BesOkende ved teater og opera Visitors to theatre and opera Teater Name of theatre Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret.) ) Oslo Nye Teater ) Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater Den Norske Opera ) -Korreksjoner -Corrections ) ) ) ) ) I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 315 forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. 2) Mangler tall for besoket ved 64 av 89 forestillinger gitt utenfor ordinær scene. 3) Mangler tall for besoket ved 27 forestillinger. 4) Mangler tall for besoket ved 36 av forestillingene. 5) Mangler tall for besoket ved 80 av forestillingene. 6) Mangler tall for besøket ved 92 dukketeaterforestillinger gitt utenfor ordinær scene. 7) Mangler tall for besøket ved 47 turneforestillinger. 8) Mangler tall for besoket ved 50 turneforestillinger. 1) Figures for the number of visitors to 315 performances given in establishments, social services etc are not available. 2) Figures for the number of visitors to 64 out of 89 performances given outside the permanent stage are not available. 3) Figures for the number of visitors to 27 performances are not available. 4) Figures for the number of visitors to 36 performances are not available. 5) Figures for the number of visitors to 80 performances are not available. 6) Figures for the number of visitors to 92 puppet-theatreperformances are not available. 7) Figures for the number of visitors to 47 tour performances are not available. 8) Figures for the number of visitors to 50 tour performances are not available.

22 Tabell 6. Forestillinger o4. besøkende ved hovedscenene-) Performances and visitors to the main stages1 ) Forestillinger Teater Bekende Visitors Performances Name of theatre Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater, Teatret Vårt Hålogaland Teater, Den Norske Opera, I alt Total ) ) Gjestespillforestillinger er medregnet under de teatre hvor forestillingene er gitt. 2) Mangler tall for besøket ved 18 av forestillingene. 1) Guest-performances are counted under the theatre where the performances were given. 2) Figures for the number of visitors to 18 performances are not available Tabell 7. Forestillinger og besokende ved biscenene Performances and visitors to the second stages Teater Name of theatre Forestillinger Performances BesOkende Visitors Det Norske Teatret Nationaltheatret-) Oslo Nye Teater i alt Total Centralteatret ) Bymuseet (dukketeater) Rogaland Teater Den Nationale Scene Trøndelag Teater Den Norske Opera (Drammens Teater) I alt Total ) Omfatter også forestillinger Nationaltheatret har gitt på Centralteatret. 2) Mangler tall for besoket ved 6 av forestillingene. 1) Including performances given by "Nationaltheatret" in "Centralteatret". 2) Figures for the number of visitors to 6 performances are not available.

23 Tabell 8. Turngforestillinger og besokende ved disse Tour performances and visitors to these Teater Name of theatre Forestillinger BesOkende Visitors Pe,Lf2n2212.e Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt' Hålogaland Teater 3) Den Norske Opera ) ) O. I alt Total ) Mangler tall for besøket ved 315 forestillinger gitt i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. 2) Omfatter bare besoket ved de 28 turngforestillingene som ble gitt i samarbeid med Riksteatret. 3) Omfatter alle forestillinger gitt utenfor ordinær scene. 1) Figures for the number of visitors to 315 performances given in establishments, social services etc. are not available. 2) Including only the number of visitors to the 28 tour performances given in co-operation with "Riksteatret". 3) Including all the performances given outside the main stage Tabell 9. Barneteaterforestillinger og besokende ved disse Child theatre performances and visitors to these Teater Name of theatre ForestilTlinger Performances BesOkende Visitors Riksteatret Det Norske Teater Nationaltheatret Oslo Nye Teater ) Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 49 av turn6forestillingene. 1) Figures for the number of visitors to 49 of the tour performances are not available.

24 Tabell 10. Forestillinger i bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. og besokende ved disse Performances inestablishments, social services etc. and visitors to these Teater Name of theatre Forestillinger Performances Besøkende Visitors Riksteatret Det Norske Teatret - - Nationaltheatret Oslo Nye Teater - 18 Rogaland Teater - - Den Nationale Scene 8 67 Den Norske Opera ) ) ) I alt Total ) Mangler tall for besoket ved 29 av forestillingene. 2) Mangler tall for besoket ved 27 av forestillingene. 3) Tallet er et anslag på besoket ved 18 av forestillingene (parkforestillingene). 1) Figures for the number of visitors to 29 performances are not available. 2) Figures for the number of visitors to 27 performances are not available. 3) The figure is an estimate on the number of visitors to 18 performances (the park performances). Tabell 11. Personer ansatt ved teater og opera etter stilling og 1974 Persons engaged in theatre and opera by profession and 1974 Teater Name of theatre 1973 I alt Total I alt Total Kunstnerisk Artistic 1974 Teknisk Technical Andre Others Riksteatret Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Rogaland Teater Den Nationale Scene TrOndelag Teater Teatret Vårt Hålogaland Teater Den Norske Opera alt Total

25 25 BIBLIOTEK Statistikken gir tall for følgende biblioteksgrupper: 1) Skolebibliotek ved grunnskoler 2) Folkebibliotek 3) Fylkesbibliotek 4) Spesialbibliotek Oppgavene til statistikken over bibliotek av typene 1-3 er utarbeidet av Statens Bibliotektilsyn. Statistikken over spesialbibliotek, som gir tall for de syv biblioteksgruppene, er utarbeidet av Byrået og tidligere publisert i Statistisk årbok. Statistikk over skolebibliotek i videregående skoler utarbeides ikke. Virksomheten til bibliotek av type 1-3 er nå regulert av Bibliotekloven av 18. juni Etter denne lov skal alle grunnskoler og institusjoner som driver grunnskoleundervisning ha eget skolebibliotek. Videre skal alle kommuner alene eller sammen med nabokommunen ha et folkebibliotek, som om nødvendig skal ha filialer. Fylkesbibliotekene skal ha som oppgave å støtte og å supplere skole- og folkebibliotekene. LIBRARIES The statistics provide figures for the following groups of libraries: 1) School libraries at primary schools 2) Public libraries 3) County libraries 4) Special libraries The data for the statistics on libraries of type 1-3 are worked out by the State Library Supervision. The statistics on special libraries, which give figures for the seven groups of libraries, are worked up by the Central Bureau of Statistics and previously published in Statistical Yearbook. Statistics on school libraries in upper secondary schools are not being worked out. The activities of libraries of type 1-3 are now regulated by the Library Act passed June 18, All primary schools and institutions educating at primary school level are supposed to have their own school library. Further, all municipalities shall, either alone or in co-operation with neighbouring municipalities, have a public library, if necessary with district branches. The duty of the county libraries is to support and supplement school and public libraries.

26 Tabell 12. Skolebibliotek ved grunnskoler. Bibliotek, bind og utlån School libraries at primary schools. Libraries, stock of volumes and books issued År Year Bibliotek Libraries Bindl) Stock of volumes 1) Utlån - )Books issuedl ) I alt Pr. elev Total Per,uyil I alt Total Pr. elev Per,u'il ' , , , , , , , , , , , , , ,64 1) Omfatter ikke bibliotek ved skoler i Oslo. 1) Not including libraries in schools in Oslo. Tabell 13. Folkebibliotek. Bibliotek, bind og utlån Public libraries. Libraries, stock of volumes and books issued År Year Bibliotek Libraries Bind Stock of volumes Utlån Books issued I alt Pr. innb. Total Per inhabitant I alt Pr. innb. Total Per inhabitant , , , , , , , , , , , , , ,34

27 Tabell 14. Folkebibliotek. Kommuner, herav med bibliotekar i heldagsstilling, bibliotek, kommunale bokbusser og lesesalsplasser. Fylker Public libraries. Municipalities, of which with librarians in full-time occupation, libraries, municipal bookcare and seats in reading rooms. Counties Fylke County 27 Herav med bibliotekar i heldags- Kommuner stilling Munici- Of which palities with librarian in full-time occu ation Kommunale Bibliotek bokbusser Libraries Municipal bookcars Lesesalsplasser Seats in reading rooms Ostfold Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark, Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms 1) Finnmark I alt Total ) Omfatter også Svalbard. 1) Including Svalbard. Tabell 15. Folkebibliotek. Bind og utlån etter fylke Public libraries. Stock of volumes and books issued by county Fylke County Bind _L22LaLiLla/Y2 I alt Total Pr. innb. Per inhabitant I alt Total Utlån Books issued Herav barneboker Pr. innb. Of which Per inhachildren's bitant books Østfold 599 2, ,60 Akershus og Oslo , ,41 Hedmark 473 2, ,49 Oppland 415 2, ,63 Buskerud 521 2, ,43 Vestfold 510 2, ,76 Telemark 541 3, ,33 Aust-Agder 275 3, ,57 Vest-Agder 386 2, ,77 Rogaland 710 2, ,40 Hordaland 965 2, ,94 Sogn og Fjordane 332 3, ,27 MOre og Romsdal 620 2, ,64 SOr-TrOndelag 488 2, ,80 Nord-TrOndelag 291 2, ,59 Nordland 577 2, ,50 Tromsl) 330 2, ,20 Finnmark 251 3, ,22 I alt Total 1) Omfatter også Svalbard. 1) Including Svalbard , f 334

28 Tabell 16. Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat, Year Utlån direkte fra fylkes- Utlån i alt bibliotekene Books issued Books issued directly from the county libraries Herav Of which Utlån fra bokbil/båt Books issued from bookcar/oat Utlånssteder for bokbil/båt Issueptaces for bookcar/boat ) ) ) ) ) Omfatter også utlån via Statens vandreboksamlinger. 1) Including issue through the State's wandering collection of books. Tabell 17. Fylkesbibliotek. Utlån og utlånssteder for bokbil/båt etter fylke og 1974 County libraries. Books issued and issueplaces for bookcar/boat by county and 1974 Fylke County Utlån i alt 1 ) Books issuedi) Herav Of which Utlån direkte fra fylkesbibliotekene Books issued directly from the county libraries Utlån fra bokbil/båt Books issued from bookcar/ boat Utlånssteder for bokbil/båt Issueplaces for bookcar/oat Utlån i alt Books issued Herav Of which Utlån direkte fra Utlåns- Utlån fylkes- steder fra bokbibliotekene bil/båt for bokbil/båt Books Books issued di- Issueissued places from rectly for bookboat bookcar/ from the car/boat county libraries Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr- og Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total ) Se note 1, tabell 16. 1) See note 1, table 16.

29 29 Tabell 18. Spesialbibliotek. Bibliotek og bind etter type bi,bliotek Special libraries. Libraries and stock of volumes by kind of library Bibliotek og bind etter type bibliotek Libraries and stock of volumes by kind of library Bibliotek ved universiteter og vitenskapelig hogskoler Libraries of universities Bind Stock of volumes Bibliotek ved andre vitenskapelige institusjoner Libraries of other scientific institutions Bind Stock of volumes I Bibliotek ved departementer og andre off. institusjoner Libraries of government offices and other off. institutions Bind Stock of volumes I Foreningsbibliotek Libraries of various associations Bind Stock of volumes Medisinske bibliotek Medical libraries Bind Stock of volumes I Militærbibliotek Military libraries Bind Stock of volumes I Bedriftsbibliotek Business libraries Bind Stock of volumes Bibliotek i alt Libraries, total Bind i alt Stock of volumes, total I