- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune"

Transkript

1 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om utvikling og aktiviteter i prosjektet i Stavangerprosjektet 1.1 Historikk Stavangerprosjektet startet i 2007 og er en tverrfaglig, longitudinell studie som gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Studien er tilrådd av Datafaglig sekretariat og skal pågå til utgangen av De etiske retningslinjene som følges i prosjektet ivaretar barnas anonymitet. I prosjektet følges barns utvikling over tid. Det er to hovedfaser i prosjektet, en i barnehagealder, hvor innsamling av data ble avsluttet september 2012, og en i skolealder hvor den første kartleggingen var åren De samme barna deltar i begge periodene. Alle barnehagene i Stavanger kommune ble invitert til å delta i prosjektet. Alle de kommunale og en rekke private barnehager har deltatt. Deltagelse i prosjektet er basert på foresattes skriftlige samtykke. Foresatte kan trekke barna sine fra prosjektet når de måtte ønske. Barna som deltar er født i perioden fra til og kommer fra to og et halvt årskull. Det er over 1350 barn påmeldt til prosjektet. Høsten 2011 begynte det første årskullet på skolen. Til sammen er1130 barn fortsatt med i prosjektet i skolealder. 215 barn er ute av prosjektet. De fleste er flyttet ut av kommunen, men noen få har begynt på private skoler som ikke ønsker å delta i prosjektet, og 2 barn er utmeldt. Programområder er universitetets satsingsområder innen forskning. Stavangerprosjektet var tidligere organisert under programområdet Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv. Dette programområdet ble avviklet desember 2012, og Stavangerprosjektet er fra mars 2013 organisert som et eget programområde på Lesesenteret, UiS. Som programområde, og dermed et av UiS satsingsområder, får vi del i sentrale prosesser knyttet til videreutviklingen av forskningen ved UiS. Vi følges også tettere opp fra forskningsadministrasjonen. I tillegg tildeles programområder økonomisk støtte. Vi arbeider med utgangspunkt i samme prosjektbeskrivelse som tidligere, og fører ikke til faglige endringer for gjennomføringen av de fire delprosjektene (Barnehagedelen, Skoledelen, Barn med observerte risikofaktorer og Flerspråklige barn) i Stavangerprosjektet. Det at vi nå er et programområde får heller ikke betydning for samarbeidsavtalen som er inngått med Stavanger kommune. Organisasjonsstrukturen med styre, referansegruppe og plangruppe er den samme. Leder for programområdet/stavangerprosjektet er Elin Reikerås. 1

2 2.0 Omtale av Stavangerprosjektet 2.1 Barnehagedelen I denne delen av prosjektet undersøkes barnehagebarnas ferdigheter i språk, matematikk, motorikk og sosial fungering når barna er 2½ år og 4½ år. Målet er å generere ny kunnskap om barnehagebarns utvikling og ferdigheter innen og mellom de fire områdene. En ønsker i tillegg å undersøke tidlige utviklingsfaktorers betydning for senere ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et annet mål er å heve kompetansen hos barnehagepersonell om barns utvikling innenfor de fire områdene for å øke kvaliteten på tilbudet barna får i alle ledd. Det er avholdt 85 kurs i barnehagedelen. Alle kommunale og en lang rekke private barnehager i Stavanger kommune deltok i studien. I barnehagealder ble barnas ferdigheter observert av de ansatte i barnehagene, gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Kompetanseheving hos fagpersonell knyttet til barnehage har stått sentralt. Personalet i barnehager har fått grundig skolering i bruk av materiellet som benyttes. Det deltar over 1350 barn som er født i perioden til og med Observasjonsperiodene og datainnsamlingene i denne delen av prosjektet ble avsluttet september Aktiviteten nå er først og fremst knyttet til vitenskapelig arbeid med skriving av artikler og bokkapitler. Flere artikler/bokkapitler er publisert (se vedlagte liste over publikasjoner), og andre er under arbeid. 5. november 2013 inviterte vi til en samling med presentasjon av forskningsresultater. Representanter fra barnehagene, kommunen og andre samarbeidspartnere ble invitert. Til sammen kom ca. 40 personer. Leder for denne delen av prosjektet er Elin Reikerås 2.2 Skolebarns utvikling Ferdigheter i lesing, skriving og regning er i fokus i denne delen av prosjektet av de 1350 barna som startet i prosjektet (de som var med i barnehagedelen) går på skole i Stavanger kommune og deltar fremdeles i prosjektet. Barnas lesing, skriving og regning blir kartlagt når de er 7½ år og 9 ½ år. Målet er å generere ny kunnskap om utvikling og ferdigheter innen og mellom lesing, skriving og regning, og hvordan disse henger sammen med tidlig utvikling som ble kartlagt i barnehagedelen. Første datainnsamling i skolealder var i Ferdigheter i lesing staving og regning ble kartlagt på våren i 2. klasse. Kartleggingen omfattet de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning, samt noen tilleggsprøver. Alle skolene returnerte alt prøvemateriell innen utgangen av mai. Denne første datainnsamlingen i skolen omfattet 274 barn, og disse dataene er nå klare til bruk i forskning. Også i denne delen av prosjektet er kompetanseheving av de som arbeider sentralt. Det er inntil nå holdt 31 kurs for lærere, og kursing vil pågå i skolen inntil prosjektslutt. Leder for denne delen av prosjektet er Anne Elisabeth Dahle. 2.3 Flerspråklige barn 2

3 I Stavangerprosjektet har 16 % av barna flere enn ett språk. Gjennom delprosjektet flerspråklige barn arbeides det med å få mer kunnskap om utviklingen hos disse barna innenfor alle de utviklingsområder prosjektet berører. Prosjektet benytter data som allerede er innhentet i barnehagedelen og skoledelen av prosjektet. I tillegg har vi informasjon om hvilket/hvilke språk barna snakker på ulike arenaer og med ulike personer fra da barna ble påmeldt i Stavangerprosjektet. Vi ønsker nå å innhente nye opplysninger om barnas språk når de nå er kommet i skolealder. Det krever godkjenning fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Søknad om endring vil bli sendt NSD i Dersom NSD tilrår søknaden, vil det kreve nytt skriftlig samtykke fra foresatte. og utover det som er beskrevet, blir det ikke hentet inn andre data i dette prosjektet. Åse Kari Hansen Wagner leder denne delen av prosjektet. 2.4 Barn med observerte risikofaktorer Deltakere i denne delen av prosjektet er barn som er henvist til en av kommunens hjelpetjenester (Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og/ eller Fysio- og Ergoterapitjenesten). Hovedmålet er å få utvidet kunnskap om hvilke utviklingsfaktorer som er viktige for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for å kunne hjelpe elever som står i fare for å utvikle vansker på disse områdene. Vi ønsker om mulig å identifisere tidlige risikofaktorer hos disse barna ved å sammenholde kartleggingsresultat i lesing, skriving og regning i skolen, observasjoner av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagen med kartleggingsresultater fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten. I tillegg ønsker vi å heve kompetansen om barn med observerte risikofaktorer i kommunen ved å gi ansatte i skole, barnehage, PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten tilbud om kurs innenfor områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, samt lesing, skriving og regning i skolealder. Når barna henvises til en av kommunens hjelpetjenester, får foresatte informasjon og forespørsel fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten om deltakelse i prosjektet. Foresatte må skriftlig melde barna på denne del av prosjektet. 102 barn er pr. januar 2014 påmeldt. Datainnsamling pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med PP-tjenesten og Fysio- og Ergoterapitjenesten og fagansvarlige i Stavangerprosjektet. Personvernombudet for forskning har vurdert og tilrådd gjennomføring av denne del av prosjektet med avslutning innen utgangen av Det er etablert en samarbeidsgruppe for dette delprosjektet der Bjørg Klokk, PPT, Lillian Dahl Fitjar, PPT, Katrine Reiestad Larsen Fysio- og Ergoterapitjenesten, Helene Westrum Gundersen, Fysio- og Ergoterapi tjenesten, Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, og Anne Elisabeth Dahle deltar. Denne delen av prosjektet ledes av Anne Elisabeth Dahle. 3

4 2.5 Doktorgradsprosjekter Barns matematiske utvikling Tone Salomonsen er tilsatt i en treårig stipendiatstilling fra Hun arbeider med data om barnehagebarnas matematiske og språklige ferdigheter. Hun har hatt permisjon fra mars Barns språklige utvikling Elisabeth Brekke Stangeland er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling, inkludert 25 % pliktarbeid. Hun begynte Hun arbeider med data om barnas språklige kompetanse og utvikling Masteroppgaver Tre masteroppgaver i spesialpedagogikk og en i fysioterapi er avsluttet: Sammenhengen mellom språk og sosial fungering 2,9 år, Elisabeth Brekke Stangeland Sammenheng mellom språk og sosial mestring 2,9 år, Ane Camilla Hebnes Språk og adferd alder 4,9 år, Benedikte M. Brenden En studie av Early Years Movement Skills Checklist på norske 3-åringer, Helene Gundersen En masteroppgave i barnehagevitenskap og to i utdanningsvitenskap er under arbeid. Kompetanseutvikling og endringer i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet, Bjørg D. Jølbo De språksterke barna, Ellen Hagland Hansen Ferdigheter i geometri hos barn med svakt utviklet språk, Elisabeth Ravndal Talgø 3.0 Kompetanseheving 3.1 Kurs Da barna i Stavangerprosjektet nå alle er i skolealder, har kursvirksomheten vært rettet mot lærere på1. til 3.trinn. Våren 2013 ble det gjennomført to kurs om kartlegging av leseferdighet for lærere på 1. til 3. trinn. I løpet av høsten ble det til sammen gjennomført 12 kurs; 6 om regning og regneutvikling, og 6 om ulike sider ved lesing og leseutvikling. 4 av kursene var rettet mot lærere på 1. trinn, 4 mot lærere på 2. trinn og 4 mot lærere på 3. trinn. Det varr ca 30 lærere på hvert kurs. I tillegg ble det gjennomført et kurs om flerspråklige barn. Her deltok 56 lærere fra 1. til 3. trinn Kommunikasjon I mars ble det innkalt til et informasjonsmøte med skoleledere, skolenes kontaktpersoner og kontaktlærere på 2.trinn for å informere om kartleggingen og hvordan datainnsamlingen skulle gjennomføres. Våren 2013 ble det sendt brev til skolene med informasjon og oversikt over aktuelle kurstilbud for de ulike klassetrinnene. 4

5 I august fikk skolene oversendt lister over barn på1. trinn (født 2007) som deltar i prosjektet fra deres skole. Foresatte til barn som begynte på skolen høsten 2013 fikk i vår brev og informasjon om hvordan prosjektet fortsetter i skolen. De fikk også et brev med forespørsel om hvilken skole barna skulle begynne på. Stavangerprosjektet har egen e-post-adresse: Denne benyttes til eventuell informasjon fra barnehager og skoler og dersom det er spørsmål til oss i prosjektet. Foreldrene har også fått informasjon om denne adressen. Stavangerprosjektet har en nettside. Link: Data 5.1. Innsamling Barnehagebarns utvikling Observasjonene som ble gjort i barnehagene er datagrunnlaget i dette prosjektet. De aller fleste skjema som er mottatt, er veldig bra fylt ut, og det er få skjema vi ikke har kunnet benytte. Data fra 1127 barn ved 2,9 år og 800 barn ved 4,9 år er lagt inn og tatt i bruk. Skolebarns utvikling I skolealder er det 2 datainnsamlinger, på 2. og på 5. trinn. Første datainnsamling på 2. trinn var våren 2013for elever født På 2.trinn kartlegges ferdigheter i lesing og regning målt med de obligatoriske kartleggingsprøvene. Våren 2014 og 2015 skal de samme ferdigheter kartlegges for elever født henholdsvis i 2006 og På 5. trinn blir første kartlegging høsten 2015, og det vil da bli innhentet resultater fra Nasjonale prøver i lesing og regning. I tillegg vil det både på 2. og 5. trinn bli benyttet noen få tilleggsprøver. Datainnsamlingen i prosjektet vil pågå til høsten Barn med observerte risikofaktorer Datainnsamling pågår fortløpende. 5.0 Organisering Stavangerprosjektet er nå et eget forskningsprogram ved UIS. Det berører ikke den overordnete styringen av prosjektet. Vi fortsetter med styre, referansegruppe og plangruppe som tidligere: 5.1 Styret Styret består fra av: Jorunn Barka, seniorrådgiver hos forskningsdirektøren, UiS Eli Gundersen, skolesjef Levekår og Oppvekst, Stavanger kommune Elin Reikerås, 1.amanuensis, Lesesenteret, UIS (leder) Bjørg Danielsen Jølbo, seniorkonsulent, Lesesenteret, UIS Det er avholdt to møter i

6 5.2 Referansegruppen Referansegruppen består av: Bjørg Toril Klokk, leder Stavanger PPT Tone Hammer, Fysio- og Ergoterapitjenesten Torunn Teigen, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Frøydis Anthonsen, Nylund skole Kirsti Natvik, Tasta skole Gunn Helen Fisketjøn, Utdanningsforbundet Margrethe Kårvaag, Fagforbundet Unni Lill Borg, rådgiver fagstab skole Elin Reikerås, Førsteamanuensis Lesesenteret Bjørg D. Jølbo, seniorkonsulent Det er avholdt to møter i Plangruppen Plangruppen har bestått av: Førsteamanuensis Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS (leder) Rådgiver Unni Lill Borg, Fagstab skole, Stavanger kommune Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, Læringsmiljøsenteret, UiS (pensjonist) Universitetslektor Elsa Kaltvedt, Institutt for Barnehagelærerutdanning, UiS Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UIS Seniorkonsulent Bjørg Danielsen Jølbo, Lesesenteret, UIS Liv Stuestøl, PPT Det er avholdt 5 møter i plangruppen i Forskergruppen i Programområdet Forskergruppen består av 13 personer: Elin Reikerås, førsteamanuensis, Lesesenteret, (leder Stavangerprosjektet/Programområdet Det lærende barnet) Anne Elisabeth Dahle, førsteamanuensis, Lesesenteret Åse Kari Hansen Wagner, førsteamanuensis, Leder ved Lesesenteret Finn Egil Tønnesen, professor i spesialpedagogikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk/lesesenteret UIS Pekka Nieme, professor i psykologi (emeritus), Akademien i Åbo, Finland Thomas Moser, professor 2, Lesesenteret/professor høgskolen i Vestfold Aud Torild Meland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret Elsa Kaltvedt, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning Tove Klausen Grønning, universitetslektor, Lesesenteret Elisabeth Stangeland, Ph.d.-student, Lesesenteret Tone Salomonsen,Ph.d.-student Lesesenteret (permisjon) Bjørg Jølbo, prosjektmedarbeider/masterstudent 6

7 5.6 Formelt samarbeid Det formelle samarbeidet mellom Stavanger kommune og Lesesenteret er videreført fram til Prosjektet er organisert under Lesesenteret og har formelt samarbeid med Læringsmiljøsenteret, UiS, og Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. 6. Økonomi Stavanger kommune bidrar med midler tilsvarende en halv fagstilling inn i prosjektet. UIS, ved Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning, bidrar med forskningstid til deltakende forskere. Lesesenteret bidrar også med at merkantilt ansatt personell har oppgaver i prosjektet samt avlønning av timelønnet personell som bistår med databehandling. Som eget programområdet fikk prosjektet kr. fra UIS for inneværende år. 7. Publikasjoner og formidling Oppnådde resultater i 2013: 7.1 Vitenskapelig publisering i 2013 Forfatter(e) Tittel Tidsskrift Status: publisert/offentlig gjort til vurdering eller akseptert Dahle, A.E; Knivsberg, A.-M. Davidsen, H. S; Løge, I. K.; Lunde, O.; Reikerås, E.; Dalvang,T Moser, T. & Internalizing, externalizing and attention problems in dyslexia. Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. Herning, Danmark: UIS Motor-Life-Skills of Toddlers a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). Innledning. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne, s.7-9 Observationspunkterne. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Scandinavian Journal of Disability Research Specialpædagogisk forlag 2013 (ISBN ) European Early Childhood Education Research Journal, 24(1). Herning, Danmark: UIS Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Publisert Publisert Accepted Publisert Publisert 7

8 ; Lunde, O. K. L. Individet. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? In A.B. Fuglestad (red.)special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities, s Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag ISBN Portal Forlag: Kristiansand ISBN Publisert Publisert Stangeland, E.B.; Wagner, Å.K. & Reikerås, E.K.L. Reikerås, E.K.L. Engen, L. og Reikerås, E.K.L. Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. In Matre, S. og Skaftun, A. Skriv! Les! Nr 2 Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V. Utviklingspsykologi Tilpassing for skriftspråklig læring om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? I Traavik, H. og Frislid, M.E. Akademika forlag. Oslo Akademika forlag. Oslo Universitetsforlaget, Oslo Accepted Accepted Accepted 7.2 Formidling Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Andreassen, A. B Leseforståelse og lesestrategier Dato Kurs 2.trinnslærere og Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Dahle, A. E Elever med lese- og skrivevansker Elever med lese- og skrivevansker Kartlegging av leseferdighet Kartlegging av leseferdighet Kursrekke for spesialpedagoger, Alta Kursrekke for spesialpedagoger, Bergen 2.trinnslærere 2.trinnslærere

9 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Dahle, A. E Dahle, A.E Dahle, A.E. Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Presentasjon av kartleggings- materiell Barns lese- og staveutvikling Barns lese- og staveutvikling Vanlige tilleggsvansker ved dysleksi Stavangerprosjektet i skolen Barn med observerte risikofaktorer Presentasjon for skoleledere og lærere 1.trinnslærere 1.trinnslærere Nasjonal konferanse om dysleksi "Hjelp, strømmen har gått! Finn bryter'n da lærer!" Barnehageseminar Deltagerbarnehage ne Barnehagesamling Deltagerbarnehage ne Dato Fauskanger, J Barns regneutvikling Kurs 1.trinnslærere 24.9 og Fauskanger, J Fauskanger, J Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Fra telling til flytende regning Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag Språkstimulering, 2- åringer et.uis.no/forskni ng/forskningspr osjekt/stavanger prosjektet/filmer / Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UIS Kurs 2.trinnslærere og Kurs 3.trinnslærere og Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Å ha et blikk for 2- åringers språk et.uis.no/categor y.php?categoryi D=13607 Nasjonalt senter for leseopplæring Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber 9

10 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Hoel, T Hoel,T Jølbo, B. Danielsen Jølbo, Bjørg Danielsen Kaltvedt E.; Fløysvik V Kaltvedt, E. H, Meland, A. T Grønning, T. K Meland, A. T Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Stavangerprosjektet Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? The leaders of the Early Childhood and Care institutions experience in taking part in the Stavanger project The learning child. Stavangerprosjektet Det lærende barnet The context between everyday activities and gender «A group test developed to investigate working speed in efforts to solve arithmetic base units within students aged Hverdagsrutiner i barnehagen i et kjønnsperspektiv. kjønnsforskning NÅ! Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv The relationships between Architecture and practice. Moser, T Det lærende barn Stavangerprosjektet. Forskningseksempel Motorikk i og leseforskning, UIS 3.trinnslærere 3.trinnslærere Presentasjon Barnehageseminar deltagerbarnehagen e 23 rd EECERA Conference, Tallinn Kursdag Rennesøy kommune The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference NORSMA 7.konferanse, , Innlegg kjønnskonferanse UIS og Agder Presentasjon barnehageseminar deltagerbarnehagen e ECER- Konferanse, Istanbul. Konferanse om barnehageforskning for masterstudenter ved HiVe Dato

11 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Moser, T Moser, T. Stavangerprosjektet Det kroppslige barnet i fellesskapet Motoriske ferdigheter og utvikling av barn i Stavangerprosjektet. Fokus på forskjeller mellom jenter og gutter og engelske og norske barn. foredrag for Drammen kommune, prosjekt Norges beste barnehage, Drammen/Kino City Barnehageseminar, deltagerbarnehagen e Dato Moser, T og ; Hoel, T Dynamics and stability in the development of motor competency from toddlerto preschool age Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age Barn lærer for lite i barnehagen 23rd EECERA Conference Tallinn, Estonia, The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7); Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders Stavanger Aftenblad [Avis] Stavangerprosjektet. Barnehagefolk (4) Store skilnader mellom barn i norske barnehager Norske barn må lære mer. forskning.no [Internett] Klassekampen [Avis] Store skilnader mellom Univers [Fagblad]

12 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal barn i norske barnehagar Dato ; Dahle, A. E; Jølbo. B. Danielsen Stangeland, E. Brekke. Stangeland, E. Brekke.. Stangeland, E. Brekke.; Oxborough, G. H. Ofstad. Stangeland, E. Brekke; Lundetræ, K.; Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å. K Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å K. Wagner, Å. K; 2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden. Tidlig matematikk-stor effekt. "Ti mattetips til foreldre." Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen Barns språkhverdag They will catch up, right? gender differences in toddlers language Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Nasjonal konferanse om matematikk i barnehagen Stavanger Aftenblad Storbykonferanse for kommunenes barnehageavdeling er Presentasjon for bystyret i Oslo. Barnehageseminar deltagerbarnehagen e barnehagetilsatte 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts; Tallinn Forum for kulturelt mangfold Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse Nei, ikke hold igjen! [Avis] Hoel, T Wagner, Å. K. Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs for lærere klasse Internasjonal aktivitet i 2013 Professor Pekka Niemi fra Akademien i Åbo, er deltaker i programområdet. 12

13 Elin Reikerås, Thomas Moser, Elisabeth Brekke Stangeland, Bjørg Danielsen Jølbo, Aud Toril Meland, Elsa Kaltvedt og Anne Elisabeth Dahle deltok på 23rd EECERA Conference i Tallin, Estland. Vi hadde 6 bidrag fra prosjektet. Elin Reikerås og Tove Klausen deltok på The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7). Tove med en paper presentasjon, Elin som key-note. Elin Reikerås er norsk representant i The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics. Elin Reikerås er medlem av redaksjonskomiten i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies in Mathematics Education De fleste forskerne i programområdet har hatt reviewoppdrag for internasjonale vit.tidsskrift og flere av dem har også publiseringssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskere knyttet til andre prosjekter. 13

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014 Stavangerprosjektet Stavangerprosjektet startet

Detaljer

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016 Stavangerprosjektet Stavangerprosjektet startet

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet Stavanger-prosjektet Det lærende barnet En longitudinell, tverrfaglig studie om barns utvikling fra (2007 2018) Et samarbeid mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger 1 Prosjektets fokus barns

Detaljer

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018 Stavangerprosjektet Det lærende barnet 1 Prosjektets fokus barns utvikling fra 2½ til 10 år 2 Utviklingsområder i førskolealder Barns språkutvikling Barns

Detaljer

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS Stavangerprosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom

Detaljer

Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen?

Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen? Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen? Resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Lesesenteret 17.Januar 18 Bekymring Ujevn kjønnsfordeling i ulike studieløp og yrker Gutter gjør det dårligere

Detaljer

Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv

Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv Aud Torill Meland (Fil.dr) Elsa Kaltvedt (Md) Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Konferanse Ringer i vann 18. januar 2016

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS Tove Klausen,

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2016 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie

Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie Studiepoeng: 30 Undervisningsstart: høst 2018 Undervisningssemester: høst 2018 / vår 2019 Vurdering: og skriftlig eksamen Kode: Faglig ansvar: Lesesenteret

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

Fra observasjon til kompetanseløft

Fra observasjon til kompetanseløft Fra observasjon til kompetanseløft Personalet i Stavangerbarnehager ble mer faglig bevisste, jobbet mer systematisk med observasjon og satte dermed raskere inn tiltak overfor barn som trengte det, som

Detaljer

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Studiepoeng: 30. Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår. Vurdering: Høst og vår

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Studiepoeng: 30. Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår. Vurdering: Høst og vår Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår Vurdering: Høst og vår Kode: Faglig ansvar: Deltakerne på Barns språkutvikling

Detaljer

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2017 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no Med blikk for språk Elisabeth Brekke Stangeland 01.11.16 lesesenteret.no Leken som vindu inn til barns språk Barn som får delta aktivt i lek og bruke språket sitt i meningsfulle situasjoner, blir gode

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2.

Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2. Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2. februar 2011 Oddrun Hallås, høgskolelektor i idrett Hilde Traavik, førstelektor

Detaljer

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING kompetanseutvikling I Levanger og Verdal kommuner Kursplan etterutdanning LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING 2012 Start 16. September Foredrag med mellomsamlinger med erfaringsdeling og refleksjon samt eksempel

Detaljer

SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE?

SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE? SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE? Et forskningsprosjekt sett i lys av nye veiledere Koordinering Individuell plan Samarbeid Agderforskning, Universitetet i Agder, Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Progresjon og aktiv deltakelse

Progresjon og aktiv deltakelse Progresjon og aktiv deltakelse Elisabeth Brekke Stangeland 20.10.17 lesesenteret.no 2 ...alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (s.23) Språk utvikles

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Utdanningskonferansen 17.11.2014 - Sammen om endring Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret UiS 24.11.2014 Læringsmiljøsenteret.no Hovedmål

Detaljer

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Noen nøkkeltall ISP har vært en del av UV siden 1990 Ca 400 studenter på laveregrad Ca 380 studenter

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Research group Innledning På sporet- prosjektet Mål: Hvordan

Detaljer

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn Bedriftsnavn: Midtre Namdal Samkommune tjeneste Individrettede saker barn Personalia Fornavn, mellomnavn Postnr/sted Søsken navn og fødselsår Opprinnelsesland Morsmål Skole Barnehage Er det behov for tolk,

Detaljer

Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barndomspsykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barndomspsykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer Last ned Forfatter: Dion Sommer ISBN: 9788245014747 Antall sider: 322 Format: PDF Filstørrelse:19.60 Mb Barndomspsykologi - Små barn i en ny tid er et unikt bidrag

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? - sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger Nasjonal konferanse om lesing 27.mars 2012 Oddny Judith Solheim Lesesenteret www.lesesenteret.no

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Lesesenteret Undervisning ved Universitetet i Stavanger Lærerutdanning Master- og doktorgradsprogrammer Videreutdanning

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Borghild Børresen FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Språklig bevissthet Våre hovedområder 1. Lytte leker 2. Regler og rim 3. Setninger og ord 4. Stavelser 5. Framlyd 6. Fonemer FRA

Detaljer

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Stavanger www.linksidene.no/tjensvoll Våre resultater i lesing Vi har hatt jevnt

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Last ned Å kunne lese - Atle Skaftun. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å kunne lese Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Å kunne lese - Atle Skaftun. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å kunne lese Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Å kunne lese - Atle Skaftun Last ned Forfatter: Atle Skaftun ISBN: 9788245002966 Antall sider: 197 Format: PDF Filstørrelse:25.51 Mb Det satses nasjonalt på lesestimulering gjennom tiltaksplanen

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-72 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med heldagsmøter 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned

Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen. Last ned Last ned Inkludering og mangfold - Sven Nilsen Last ned Forfatter: Sven Nilsen ISBN: 9788215027760 Format: PDF Filstørrelse:36.22 Mb Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 19.01.10 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever UNDERVISNINGSAVDELINGEN Felles system for kartlegging av elever Forord!...3 Innhold!...4 Vedtatt av Undervisningssjefen 25. oktober 2011 Revidert utgave desember 2011 Forord Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Flerspråklige elevers leseresultater

Flerspråklige elevers leseresultater Flerspråklige elevers leseresultater Olaug Strand, Åse Kari H. Wagner og Njål Foldnes 08.12.17 readingcentre.no Mangfold og flerspråklighet i norske klasserom 2 Definisjon av enspråklige og flerspråklige

Detaljer

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse Statpedkonferansen 2016, 16-17 mars Ann-Elise Kristoffersen Lise.kristoffersen@statped.no Litterasitet - Early

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Film: Parental Involvement Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Lærerveiledning Innhold 1. Innledning 2 2. Mål 3 3. Innhold. Aktiviteter og undervisningsmateriell 4 4. Tidsbruk 6 5. Vurdering 6 6. Referanser

Detaljer

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande LeseLOS i Halden kommune NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande Leseveileder Leseveileder ble ansatt mai 2010 Skolepolitisk plattform med satsningsområder Ansatt for å finne et felles verktøy for kartlegging

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter Språk og leseaktiviteter Tr ude H oel 29.12.15 lesesent eret.no Leseaktiviteter gir nærhet og felles opplevelser språkbruk i en meningsfull sammenheng Der-og-da -språk språkforståelse og ordforråd felles

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: 37 18 52 00 / Mob. 90 69 76 41 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN: Elever i grunnskolen PPT skal vurdere

Detaljer

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Barn-bevegelse-oppvekst.

Barn-bevegelse-oppvekst. Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen: Barn-bevegelse-oppvekst. Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Boka gir en kunnskapsstatus på områder

Detaljer

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl Betydning av lesing fra barnehage til universitet Thomas Nordahl 25.04.17 Starter utfordringene i barnehagen? If the race is halfway run even before children begin school, then we clearly need to examine

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Sosial kompetanse Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom en felles strategi for utvikling av elevenes sosiale kompetanse

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

KVALITET I BARNEHAGE OG SKOLE

KVALITET I BARNEHAGE OG SKOLE KVALITET I BARNEHAGE OG SKOLE 2008-2011 DAGENS PRESENTASJON 1. Bakgrunn for kvalitet i barnehage og skole 2. Presentasjon av de fire satsingsområdene med vekt på vurdering for læring og grunnleggende leseferdigheter

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

DEMENSKONFERANSE INNLANDET Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag

DEMENSKONFERANSE INNLANDET Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag DEMENSKONFERANSE INNLANDET 2015 Ann Karin Helgesen Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag Fra hjemmet til institusjonsinnleggelse Personer med demens

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned

Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen. Last ned Last ned Fra teori til praksis - Walter Frøyen Last ned Forfatter: Walter Frøyen ISBN: 9788230001707 Antall sider: 300 Format: PDF Filstørrelse:19.35 Mb Walter Frøyen (f: 1963) er utdannet lærer og cand.paed.

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer