- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune"

Transkript

1 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om utvikling og aktiviteter i prosjektet i Stavangerprosjektet 1.1 Historikk Stavangerprosjektet startet i 2007 og er en tverrfaglig, longitudinell studie som gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Studien er tilrådd av Datafaglig sekretariat og skal pågå til utgangen av De etiske retningslinjene som følges i prosjektet ivaretar barnas anonymitet. I prosjektet følges barns utvikling over tid. Det er to hovedfaser i prosjektet, en i barnehagealder, hvor innsamling av data ble avsluttet september 2012, og en i skolealder hvor den første kartleggingen var åren De samme barna deltar i begge periodene. Alle barnehagene i Stavanger kommune ble invitert til å delta i prosjektet. Alle de kommunale og en rekke private barnehager har deltatt. Deltagelse i prosjektet er basert på foresattes skriftlige samtykke. Foresatte kan trekke barna sine fra prosjektet når de måtte ønske. Barna som deltar er født i perioden fra til og kommer fra to og et halvt årskull. Det er over 1350 barn påmeldt til prosjektet. Høsten 2011 begynte det første årskullet på skolen. Til sammen er1130 barn fortsatt med i prosjektet i skolealder. 215 barn er ute av prosjektet. De fleste er flyttet ut av kommunen, men noen få har begynt på private skoler som ikke ønsker å delta i prosjektet, og 2 barn er utmeldt. Programområder er universitetets satsingsområder innen forskning. Stavangerprosjektet var tidligere organisert under programområdet Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv. Dette programområdet ble avviklet desember 2012, og Stavangerprosjektet er fra mars 2013 organisert som et eget programområde på Lesesenteret, UiS. Som programområde, og dermed et av UiS satsingsområder, får vi del i sentrale prosesser knyttet til videreutviklingen av forskningen ved UiS. Vi følges også tettere opp fra forskningsadministrasjonen. I tillegg tildeles programområder økonomisk støtte. Vi arbeider med utgangspunkt i samme prosjektbeskrivelse som tidligere, og fører ikke til faglige endringer for gjennomføringen av de fire delprosjektene (Barnehagedelen, Skoledelen, Barn med observerte risikofaktorer og Flerspråklige barn) i Stavangerprosjektet. Det at vi nå er et programområde får heller ikke betydning for samarbeidsavtalen som er inngått med Stavanger kommune. Organisasjonsstrukturen med styre, referansegruppe og plangruppe er den samme. Leder for programområdet/stavangerprosjektet er Elin Reikerås. 1

2 2.0 Omtale av Stavangerprosjektet 2.1 Barnehagedelen I denne delen av prosjektet undersøkes barnehagebarnas ferdigheter i språk, matematikk, motorikk og sosial fungering når barna er 2½ år og 4½ år. Målet er å generere ny kunnskap om barnehagebarns utvikling og ferdigheter innen og mellom de fire områdene. En ønsker i tillegg å undersøke tidlige utviklingsfaktorers betydning for senere ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et annet mål er å heve kompetansen hos barnehagepersonell om barns utvikling innenfor de fire områdene for å øke kvaliteten på tilbudet barna får i alle ledd. Det er avholdt 85 kurs i barnehagedelen. Alle kommunale og en lang rekke private barnehager i Stavanger kommune deltok i studien. I barnehagealder ble barnas ferdigheter observert av de ansatte i barnehagene, gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Kompetanseheving hos fagpersonell knyttet til barnehage har stått sentralt. Personalet i barnehager har fått grundig skolering i bruk av materiellet som benyttes. Det deltar over 1350 barn som er født i perioden til og med Observasjonsperiodene og datainnsamlingene i denne delen av prosjektet ble avsluttet september Aktiviteten nå er først og fremst knyttet til vitenskapelig arbeid med skriving av artikler og bokkapitler. Flere artikler/bokkapitler er publisert (se vedlagte liste over publikasjoner), og andre er under arbeid. 5. november 2013 inviterte vi til en samling med presentasjon av forskningsresultater. Representanter fra barnehagene, kommunen og andre samarbeidspartnere ble invitert. Til sammen kom ca. 40 personer. Leder for denne delen av prosjektet er Elin Reikerås 2.2 Skolebarns utvikling Ferdigheter i lesing, skriving og regning er i fokus i denne delen av prosjektet av de 1350 barna som startet i prosjektet (de som var med i barnehagedelen) går på skole i Stavanger kommune og deltar fremdeles i prosjektet. Barnas lesing, skriving og regning blir kartlagt når de er 7½ år og 9 ½ år. Målet er å generere ny kunnskap om utvikling og ferdigheter innen og mellom lesing, skriving og regning, og hvordan disse henger sammen med tidlig utvikling som ble kartlagt i barnehagedelen. Første datainnsamling i skolealder var i Ferdigheter i lesing staving og regning ble kartlagt på våren i 2. klasse. Kartleggingen omfattet de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning, samt noen tilleggsprøver. Alle skolene returnerte alt prøvemateriell innen utgangen av mai. Denne første datainnsamlingen i skolen omfattet 274 barn, og disse dataene er nå klare til bruk i forskning. Også i denne delen av prosjektet er kompetanseheving av de som arbeider sentralt. Det er inntil nå holdt 31 kurs for lærere, og kursing vil pågå i skolen inntil prosjektslutt. Leder for denne delen av prosjektet er Anne Elisabeth Dahle. 2.3 Flerspråklige barn 2

3 I Stavangerprosjektet har 16 % av barna flere enn ett språk. Gjennom delprosjektet flerspråklige barn arbeides det med å få mer kunnskap om utviklingen hos disse barna innenfor alle de utviklingsområder prosjektet berører. Prosjektet benytter data som allerede er innhentet i barnehagedelen og skoledelen av prosjektet. I tillegg har vi informasjon om hvilket/hvilke språk barna snakker på ulike arenaer og med ulike personer fra da barna ble påmeldt i Stavangerprosjektet. Vi ønsker nå å innhente nye opplysninger om barnas språk når de nå er kommet i skolealder. Det krever godkjenning fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Søknad om endring vil bli sendt NSD i Dersom NSD tilrår søknaden, vil det kreve nytt skriftlig samtykke fra foresatte. og utover det som er beskrevet, blir det ikke hentet inn andre data i dette prosjektet. Åse Kari Hansen Wagner leder denne delen av prosjektet. 2.4 Barn med observerte risikofaktorer Deltakere i denne delen av prosjektet er barn som er henvist til en av kommunens hjelpetjenester (Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og/ eller Fysio- og Ergoterapitjenesten). Hovedmålet er å få utvidet kunnskap om hvilke utviklingsfaktorer som er viktige for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for å kunne hjelpe elever som står i fare for å utvikle vansker på disse områdene. Vi ønsker om mulig å identifisere tidlige risikofaktorer hos disse barna ved å sammenholde kartleggingsresultat i lesing, skriving og regning i skolen, observasjoner av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagen med kartleggingsresultater fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten. I tillegg ønsker vi å heve kompetansen om barn med observerte risikofaktorer i kommunen ved å gi ansatte i skole, barnehage, PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten tilbud om kurs innenfor områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, samt lesing, skriving og regning i skolealder. Når barna henvises til en av kommunens hjelpetjenester, får foresatte informasjon og forespørsel fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten om deltakelse i prosjektet. Foresatte må skriftlig melde barna på denne del av prosjektet. 102 barn er pr. januar 2014 påmeldt. Datainnsamling pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med PP-tjenesten og Fysio- og Ergoterapitjenesten og fagansvarlige i Stavangerprosjektet. Personvernombudet for forskning har vurdert og tilrådd gjennomføring av denne del av prosjektet med avslutning innen utgangen av Det er etablert en samarbeidsgruppe for dette delprosjektet der Bjørg Klokk, PPT, Lillian Dahl Fitjar, PPT, Katrine Reiestad Larsen Fysio- og Ergoterapitjenesten, Helene Westrum Gundersen, Fysio- og Ergoterapi tjenesten, Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, og Anne Elisabeth Dahle deltar. Denne delen av prosjektet ledes av Anne Elisabeth Dahle. 3

4 2.5 Doktorgradsprosjekter Barns matematiske utvikling Tone Salomonsen er tilsatt i en treårig stipendiatstilling fra Hun arbeider med data om barnehagebarnas matematiske og språklige ferdigheter. Hun har hatt permisjon fra mars Barns språklige utvikling Elisabeth Brekke Stangeland er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling, inkludert 25 % pliktarbeid. Hun begynte Hun arbeider med data om barnas språklige kompetanse og utvikling Masteroppgaver Tre masteroppgaver i spesialpedagogikk og en i fysioterapi er avsluttet: Sammenhengen mellom språk og sosial fungering 2,9 år, Elisabeth Brekke Stangeland Sammenheng mellom språk og sosial mestring 2,9 år, Ane Camilla Hebnes Språk og adferd alder 4,9 år, Benedikte M. Brenden En studie av Early Years Movement Skills Checklist på norske 3-åringer, Helene Gundersen En masteroppgave i barnehagevitenskap og to i utdanningsvitenskap er under arbeid. Kompetanseutvikling og endringer i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet, Bjørg D. Jølbo De språksterke barna, Ellen Hagland Hansen Ferdigheter i geometri hos barn med svakt utviklet språk, Elisabeth Ravndal Talgø 3.0 Kompetanseheving 3.1 Kurs Da barna i Stavangerprosjektet nå alle er i skolealder, har kursvirksomheten vært rettet mot lærere på1. til 3.trinn. Våren 2013 ble det gjennomført to kurs om kartlegging av leseferdighet for lærere på 1. til 3. trinn. I løpet av høsten ble det til sammen gjennomført 12 kurs; 6 om regning og regneutvikling, og 6 om ulike sider ved lesing og leseutvikling. 4 av kursene var rettet mot lærere på 1. trinn, 4 mot lærere på 2. trinn og 4 mot lærere på 3. trinn. Det varr ca 30 lærere på hvert kurs. I tillegg ble det gjennomført et kurs om flerspråklige barn. Her deltok 56 lærere fra 1. til 3. trinn Kommunikasjon I mars ble det innkalt til et informasjonsmøte med skoleledere, skolenes kontaktpersoner og kontaktlærere på 2.trinn for å informere om kartleggingen og hvordan datainnsamlingen skulle gjennomføres. Våren 2013 ble det sendt brev til skolene med informasjon og oversikt over aktuelle kurstilbud for de ulike klassetrinnene. 4

5 I august fikk skolene oversendt lister over barn på1. trinn (født 2007) som deltar i prosjektet fra deres skole. Foresatte til barn som begynte på skolen høsten 2013 fikk i vår brev og informasjon om hvordan prosjektet fortsetter i skolen. De fikk også et brev med forespørsel om hvilken skole barna skulle begynne på. Stavangerprosjektet har egen e-post-adresse: Denne benyttes til eventuell informasjon fra barnehager og skoler og dersom det er spørsmål til oss i prosjektet. Foreldrene har også fått informasjon om denne adressen. Stavangerprosjektet har en nettside. Link: 5.0 Data 5.1. Innsamling Barnehagebarns utvikling Observasjonene som ble gjort i barnehagene er datagrunnlaget i dette prosjektet. De aller fleste skjema som er mottatt, er veldig bra fylt ut, og det er få skjema vi ikke har kunnet benytte. Data fra 1127 barn ved 2,9 år og 800 barn ved 4,9 år er lagt inn og tatt i bruk. Skolebarns utvikling I skolealder er det 2 datainnsamlinger, på 2. og på 5. trinn. Første datainnsamling på 2. trinn var våren 2013for elever født På 2.trinn kartlegges ferdigheter i lesing og regning målt med de obligatoriske kartleggingsprøvene. Våren 2014 og 2015 skal de samme ferdigheter kartlegges for elever født henholdsvis i 2006 og På 5. trinn blir første kartlegging høsten 2015, og det vil da bli innhentet resultater fra Nasjonale prøver i lesing og regning. I tillegg vil det både på 2. og 5. trinn bli benyttet noen få tilleggsprøver. Datainnsamlingen i prosjektet vil pågå til høsten Barn med observerte risikofaktorer Datainnsamling pågår fortløpende. 5.0 Organisering Stavangerprosjektet er nå et eget forskningsprogram ved UIS. Det berører ikke den overordnete styringen av prosjektet. Vi fortsetter med styre, referansegruppe og plangruppe som tidligere: 5.1 Styret Styret består fra av: Jorunn Barka, seniorrådgiver hos forskningsdirektøren, UiS Eli Gundersen, skolesjef Levekår og Oppvekst, Stavanger kommune Elin Reikerås, 1.amanuensis, Lesesenteret, UIS (leder) Bjørg Danielsen Jølbo, seniorkonsulent, Lesesenteret, UIS Det er avholdt to møter i

6 5.2 Referansegruppen Referansegruppen består av: Bjørg Toril Klokk, leder Stavanger PPT Tone Hammer, Fysio- og Ergoterapitjenesten Torunn Teigen, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Frøydis Anthonsen, Nylund skole Kirsti Natvik, Tasta skole Gunn Helen Fisketjøn, Utdanningsforbundet Margrethe Kårvaag, Fagforbundet Unni Lill Borg, rådgiver fagstab skole Elin Reikerås, Førsteamanuensis Lesesenteret Bjørg D. Jølbo, seniorkonsulent Det er avholdt to møter i Plangruppen Plangruppen har bestått av: Førsteamanuensis Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS (leder) Rådgiver Unni Lill Borg, Fagstab skole, Stavanger kommune Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, Læringsmiljøsenteret, UiS (pensjonist) Universitetslektor Elsa Kaltvedt, Institutt for Barnehagelærerutdanning, UiS Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UIS Seniorkonsulent Bjørg Danielsen Jølbo, Lesesenteret, UIS Liv Stuestøl, PPT Det er avholdt 5 møter i plangruppen i Forskergruppen i Programområdet Forskergruppen består av 13 personer: Elin Reikerås, førsteamanuensis, Lesesenteret, (leder Stavangerprosjektet/Programområdet Det lærende barnet) Anne Elisabeth Dahle, førsteamanuensis, Lesesenteret Åse Kari Hansen Wagner, førsteamanuensis, Leder ved Lesesenteret Finn Egil Tønnesen, professor i spesialpedagogikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk/lesesenteret UIS Pekka Nieme, professor i psykologi (emeritus), Akademien i Åbo, Finland Thomas Moser, professor 2, Lesesenteret/professor høgskolen i Vestfold Aud Torild Meland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret Elsa Kaltvedt, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning Tove Klausen Grønning, universitetslektor, Lesesenteret Elisabeth Stangeland, Ph.d.-student, Lesesenteret Tone Salomonsen,Ph.d.-student Lesesenteret (permisjon) Bjørg Jølbo, prosjektmedarbeider/masterstudent 6

7 5.6 Formelt samarbeid Det formelle samarbeidet mellom Stavanger kommune og Lesesenteret er videreført fram til Prosjektet er organisert under Lesesenteret og har formelt samarbeid med Læringsmiljøsenteret, UiS, og Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. 6. Økonomi Stavanger kommune bidrar med midler tilsvarende en halv fagstilling inn i prosjektet. UIS, ved Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning, bidrar med forskningstid til deltakende forskere. Lesesenteret bidrar også med at merkantilt ansatt personell har oppgaver i prosjektet samt avlønning av timelønnet personell som bistår med databehandling. Som eget programområdet fikk prosjektet kr. fra UIS for inneværende år. 7. Publikasjoner og formidling Oppnådde resultater i 2013: 7.1 Vitenskapelig publisering i 2013 Forfatter(e) Tittel Tidsskrift Status: publisert/offentlig gjort til vurdering eller akseptert Dahle, A.E; Knivsberg, A.-M. Davidsen, H. S; Løge, I. K.; Lunde, O.; Reikerås, E.; Dalvang,T Moser, T. & Internalizing, externalizing and attention problems in dyslexia. Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. Herning, Danmark: UIS Motor-Life-Skills of Toddlers a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). Innledning. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne, s.7-9 Observationspunkterne. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Scandinavian Journal of Disability Research Specialpædagogisk forlag 2013 (ISBN ) European Early Childhood Education Research Journal, 24(1). Herning, Danmark: UIS Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Publisert Publisert Accepted Publisert Publisert 7

8 ; Lunde, O. K. L. Individet. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? In A.B. Fuglestad (red.)special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities, s Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag ISBN Portal Forlag: Kristiansand ISBN Publisert Publisert Stangeland, E.B.; Wagner, Å.K. & Reikerås, E.K.L. Reikerås, E.K.L. Engen, L. og Reikerås, E.K.L. Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. In Matre, S. og Skaftun, A. Skriv! Les! Nr 2 Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V. Utviklingspsykologi Tilpassing for skriftspråklig læring om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? I Traavik, H. og Frislid, M.E. Akademika forlag. Oslo Akademika forlag. Oslo Universitetsforlaget, Oslo Accepted Accepted Accepted 7.2 Formidling Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Andreassen, A. B Leseforståelse og lesestrategier Dato Kurs 2.trinnslærere og Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Dahle, A. E Elever med lese- og skrivevansker Elever med lese- og skrivevansker Kartlegging av leseferdighet Kartlegging av leseferdighet Kursrekke for spesialpedagoger, Alta Kursrekke for spesialpedagoger, Bergen 2.trinnslærere 2.trinnslærere

9 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Dahle, A. E Dahle, A.E Dahle, A.E. Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Presentasjon av kartleggings- materiell Barns lese- og staveutvikling Barns lese- og staveutvikling Vanlige tilleggsvansker ved dysleksi Stavangerprosjektet i skolen Barn med observerte risikofaktorer Presentasjon for skoleledere og lærere 1.trinnslærere 1.trinnslærere Nasjonal konferanse om dysleksi "Hjelp, strømmen har gått! Finn bryter'n da lærer!" Barnehageseminar Deltagerbarnehage ne Barnehagesamling Deltagerbarnehage ne Dato Fauskanger, J Barns regneutvikling Kurs 1.trinnslærere 24.9 og Fauskanger, J Fauskanger, J Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Fra telling til flytende regning Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag Språkstimulering, 2- åringer et.uis.no/forskni ng/forskningspr osjekt/stavanger prosjektet/filmer / Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UIS Kurs 2.trinnslærere og Kurs 3.trinnslærere og Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Å ha et blikk for 2- åringers språk et.uis.no/categor y.php?categoryi D=13607 Nasjonalt senter for leseopplæring Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber 9

10 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Hoel, T Hoel,T Jølbo, B. Danielsen Jølbo, Bjørg Danielsen Kaltvedt E.; Fløysvik V Kaltvedt, E. H, Meland, A. T Grønning, T. K Meland, A. T Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Stavangerprosjektet Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? The leaders of the Early Childhood and Care institutions experience in taking part in the Stavanger project The learning child. Stavangerprosjektet Det lærende barnet The context between everyday activities and gender «A group test developed to investigate working speed in efforts to solve arithmetic base units within students aged Hverdagsrutiner i barnehagen i et kjønnsperspektiv. kjønnsforskning NÅ! Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv The relationships between Architecture and practice. Moser, T Det lærende barn Stavangerprosjektet. Forskningseksempel Motorikk i og leseforskning, UIS 3.trinnslærere 3.trinnslærere Presentasjon Barnehageseminar deltagerbarnehagen e 23 rd EECERA Conference, Tallinn Kursdag Rennesøy kommune The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference NORSMA 7.konferanse, , Innlegg kjønnskonferanse UIS og Agder Presentasjon barnehageseminar deltagerbarnehagen e ECER- Konferanse, Istanbul. Konferanse om barnehageforskning for masterstudenter ved HiVe Dato

11 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Moser, T Moser, T. Stavangerprosjektet Det kroppslige barnet i fellesskapet Motoriske ferdigheter og utvikling av barn i Stavangerprosjektet. Fokus på forskjeller mellom jenter og gutter og engelske og norske barn. foredrag for Drammen kommune, prosjekt Norges beste barnehage, Drammen/Kino City Barnehageseminar, deltagerbarnehagen e Dato Moser, T og ; Hoel, T Dynamics and stability in the development of motor competency from toddlerto preschool age Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age Barn lærer for lite i barnehagen 23rd EECERA Conference Tallinn, Estonia, The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7); Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders Stavanger Aftenblad [Avis] Stavangerprosjektet. Barnehagefolk (4) Store skilnader mellom barn i norske barnehager Norske barn må lære mer. forskning.no [Internett] Klassekampen [Avis] Store skilnader mellom Univers [Fagblad]

12 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal barn i norske barnehagar Dato ; Dahle, A. E; Jølbo. B. Danielsen Stangeland, E. Brekke. Stangeland, E. Brekke.. Stangeland, E. Brekke.; Oxborough, G. H. Ofstad. Stangeland, E. Brekke; Lundetræ, K.; Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å. K Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å K. Wagner, Å. K; 2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden. Tidlig matematikk-stor effekt. "Ti mattetips til foreldre." Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen Barns språkhverdag They will catch up, right? gender differences in toddlers language Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Nasjonal konferanse om matematikk i barnehagen Stavanger Aftenblad Storbykonferanse for kommunenes barnehageavdeling er Presentasjon for bystyret i Oslo. Barnehageseminar deltagerbarnehagen e barnehagetilsatte 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts; Tallinn Forum for kulturelt mangfold Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse Nei, ikke hold igjen! [Avis] Hoel, T Wagner, Å. K. Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs for lærere klasse Internasjonal aktivitet i 2013 Professor Pekka Niemi fra Akademien i Åbo, er deltaker i programområdet. 12

13 Elin Reikerås, Thomas Moser, Elisabeth Brekke Stangeland, Bjørg Danielsen Jølbo, Aud Toril Meland, Elsa Kaltvedt og Anne Elisabeth Dahle deltok på 23rd EECERA Conference i Tallin, Estland. Vi hadde 6 bidrag fra prosjektet. Elin Reikerås og Tove Klausen deltok på The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7). Tove med en paper presentasjon, Elin som key-note. Elin Reikerås er norsk representant i The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics. Elin Reikerås er medlem av redaksjonskomiten i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies in Mathematics Education De fleste forskerne i programområdet har hatt reviewoppdrag for internasjonale vit.tidsskrift og flere av dem har også publiseringssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskere knyttet til andre prosjekter. 13

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014 Stavangerprosjektet Stavangerprosjektet startet

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet Stavanger-prosjektet Det lærende barnet En longitudinell, tverrfaglig studie om barns utvikling fra (2007 2018) Et samarbeid mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger 1 Prosjektets fokus barns

Detaljer

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018 Stavangerprosjektet Det lærende barnet 1 Prosjektets fokus barns utvikling fra 2½ til 10 år 2 Utviklingsområder i førskolealder Barns språkutvikling Barns

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2.

Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2. Erfaringer med grunnleggende ferdigheter i alle fag og kunnskapsdeling innenfor UH-sektoren. NOLES-seminar, Gardermoen, 2. februar 2011 Oddrun Hallås, høgskolelektor i idrett Hilde Traavik, førstelektor

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901085 : E: A20 : Hege Egaas Røen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.2010 5/10 EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING-

Detaljer

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn Bedriftsnavn: Midtre Namdal Samkommune tjeneste Individrettede saker barn Personalia Fornavn, mellomnavn Postnr/sted Søsken navn og fødselsår Opprinnelsesland Morsmål Skole Barnehage Er det behov for tolk,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 19.01.10 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig

Detaljer

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Film: Parental Involvement Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Lærerveiledning Innhold 1. Innledning 2 2. Mål 3 3. Innhold. Aktiviteter og undervisningsmateriell 4 4. Tidsbruk 6 5. Vurdering 6 6. Referanser

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever UNDERVISNINGSAVDELINGEN Felles system for kartlegging av elever Forord!...3 Innhold!...4 Vedtatt av Undervisningssjefen 25. oktober 2011 Revidert utgave desember 2011 Forord Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Sosial kompetanse Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom en felles strategi for utvikling av elevenes sosiale kompetanse

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensum 2BLUMF 2014 2015 BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensumliste: Askland,L.og Rossholt,N.(2009)Kjønnsdiskurser i barnehagen Bergen: Fagbokforlaget.Kap. 3.1-3.5 (Ped.40s) Båtnes, P.

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for skolene. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for skolene. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for skolene Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Spørreskjema for skolene

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter Språk og leseaktiviteter Tr ude H oel 29.12.15 lesesent eret.no Leseaktiviteter gir nærhet og felles opplevelser språkbruk i en meningsfull sammenheng Der-og-da -språk språkforståelse og ordforråd felles

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Strategiplan 2005-2008. Lesesenteret

Strategiplan 2005-2008. Lesesenteret Strategiplan 2005-2008 Lesesenteret Innhold 1. Innledning 2. Fagområde 3. Organisering 4. Strategi a. Formål b. Visjon c. Verdier 5. Forhold til Universitetsstrategien 6. Hovedmål og strategiske føringer

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

RI-5: Spørsmål og svar

RI-5: Spørsmål og svar Turid Helland: RI-5 (bokmål) 1 RI-5: Spørsmål og svar 1. Hva står RI-5 for? RI-5 står for Risiko-Indeks, og viser til risiko hos fem-åringer for å utvikle dysleksi i skolealder. I forbindelse med den longitudinelle

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Barn-bevegelse-oppvekst.

Barn-bevegelse-oppvekst. Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen: Barn-bevegelse-oppvekst. Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Boka gir en kunnskapsstatus på områder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019)

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (20162019) HVORFOR TRENGER VI EN NASJONAL STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING? Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten

Henvisning til PP-tjenesten Henvisning til PP-tjenesten Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av opplæringsbehov Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Viderehenvisning Logoped Annet Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Kvalitet i norske barnehager

Kvalitet i norske barnehager Kvalitet i norske barnehager To store forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Better provision for Norway s children in ECEC og Searching for Qualities Elisabeth.bjornestad@hioa.no og ellen.os@hioa.no

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

Ny studie om atferds- og mestringsproblemer i norske skoler vil dere være med?

Ny studie om atferds- og mestringsproblemer i norske skoler vil dere være med? Til rektor Oslo 22.03.07 Ny studie om atferds- og mestringsproblemer i norske skoler vil dere være med? Atferdssenteret skal gjennomføre en studie om utvikling av atferds- og mestringsproblemer i skolen.

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

Med Go-Pro på magen! 10. MARS 2016

Med Go-Pro på magen! 10. MARS 2016 Med Go-Pro på magen! 10. MARS 2016 Hvordan opplever barn natur? Henrik Neegaard, Nasjonal barnehagekonferanse, Stjørdal 2016 Idag «Bruk av GoPro actionkamera i forskning på barn i natur» Bør GoPro actionkamera

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling. 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling. 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 2. mai 2016 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Utforming: Senter for nye medier Foto: Steinar Figved BARNEHAGEKONFERANSE SAMMEN

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Erfaringer med Lesson Study i GLU GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Bakgrunn Overordnet mål for Norsk Grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10), kvalifisere

Detaljer

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1 Om gutter og lesing Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Hva vet vi? Kjønnsforskjellen i jentenes favør øker. Leseengasjement var den enkeltfaktoren som forklarte mest variasjon

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Programområdet Lesing, Skriving og Regning i et Livsløpsperspektiv

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Programområdet Lesing, Skriving og Regning i et Livsløpsperspektiv qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Rapport 2009-2012 ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

Revidertseptember2015 MULIG

Revidertseptember2015 MULIG FAGAVDELING SKOLE FELLESSYSTEM FOR KARTLEGGING Revidertseptember2015 BEST MULIG -SAMMEN Innholdsfortegnelse FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september 2015... 3 Endringer i ny revidering... 3 Gruppen

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang I dette notatet vil det bli presentert et utvalg av prøver og kartleggingsredskaper. En oversikt er gitt i en matrise som viser hvilke alderstrinn/klassetrinn

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Resultat Pedagogisk rapport Den pedagogiske rapporten er hjemlet i opplæringsloven 5-4: Eleven eller foreldra kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer