- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune"

Transkript

1 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om utvikling og aktiviteter i prosjektet i Stavangerprosjektet 1.1 Historikk Stavangerprosjektet startet i 2007 og er en tverrfaglig, longitudinell studie som gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Studien er tilrådd av Datafaglig sekretariat og skal pågå til utgangen av De etiske retningslinjene som følges i prosjektet ivaretar barnas anonymitet. I prosjektet følges barns utvikling over tid. Det er to hovedfaser i prosjektet, en i barnehagealder, hvor innsamling av data ble avsluttet september 2012, og en i skolealder hvor den første kartleggingen var åren De samme barna deltar i begge periodene. Alle barnehagene i Stavanger kommune ble invitert til å delta i prosjektet. Alle de kommunale og en rekke private barnehager har deltatt. Deltagelse i prosjektet er basert på foresattes skriftlige samtykke. Foresatte kan trekke barna sine fra prosjektet når de måtte ønske. Barna som deltar er født i perioden fra til og kommer fra to og et halvt årskull. Det er over 1350 barn påmeldt til prosjektet. Høsten 2011 begynte det første årskullet på skolen. Til sammen er1130 barn fortsatt med i prosjektet i skolealder. 215 barn er ute av prosjektet. De fleste er flyttet ut av kommunen, men noen få har begynt på private skoler som ikke ønsker å delta i prosjektet, og 2 barn er utmeldt. Programområder er universitetets satsingsområder innen forskning. Stavangerprosjektet var tidligere organisert under programområdet Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv. Dette programområdet ble avviklet desember 2012, og Stavangerprosjektet er fra mars 2013 organisert som et eget programområde på Lesesenteret, UiS. Som programområde, og dermed et av UiS satsingsområder, får vi del i sentrale prosesser knyttet til videreutviklingen av forskningen ved UiS. Vi følges også tettere opp fra forskningsadministrasjonen. I tillegg tildeles programområder økonomisk støtte. Vi arbeider med utgangspunkt i samme prosjektbeskrivelse som tidligere, og fører ikke til faglige endringer for gjennomføringen av de fire delprosjektene (Barnehagedelen, Skoledelen, Barn med observerte risikofaktorer og Flerspråklige barn) i Stavangerprosjektet. Det at vi nå er et programområde får heller ikke betydning for samarbeidsavtalen som er inngått med Stavanger kommune. Organisasjonsstrukturen med styre, referansegruppe og plangruppe er den samme. Leder for programområdet/stavangerprosjektet er Elin Reikerås. 1

2 2.0 Omtale av Stavangerprosjektet 2.1 Barnehagedelen I denne delen av prosjektet undersøkes barnehagebarnas ferdigheter i språk, matematikk, motorikk og sosial fungering når barna er 2½ år og 4½ år. Målet er å generere ny kunnskap om barnehagebarns utvikling og ferdigheter innen og mellom de fire områdene. En ønsker i tillegg å undersøke tidlige utviklingsfaktorers betydning for senere ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et annet mål er å heve kompetansen hos barnehagepersonell om barns utvikling innenfor de fire områdene for å øke kvaliteten på tilbudet barna får i alle ledd. Det er avholdt 85 kurs i barnehagedelen. Alle kommunale og en lang rekke private barnehager i Stavanger kommune deltok i studien. I barnehagealder ble barnas ferdigheter observert av de ansatte i barnehagene, gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Kompetanseheving hos fagpersonell knyttet til barnehage har stått sentralt. Personalet i barnehager har fått grundig skolering i bruk av materiellet som benyttes. Det deltar over 1350 barn som er født i perioden til og med Observasjonsperiodene og datainnsamlingene i denne delen av prosjektet ble avsluttet september Aktiviteten nå er først og fremst knyttet til vitenskapelig arbeid med skriving av artikler og bokkapitler. Flere artikler/bokkapitler er publisert (se vedlagte liste over publikasjoner), og andre er under arbeid. 5. november 2013 inviterte vi til en samling med presentasjon av forskningsresultater. Representanter fra barnehagene, kommunen og andre samarbeidspartnere ble invitert. Til sammen kom ca. 40 personer. Leder for denne delen av prosjektet er Elin Reikerås 2.2 Skolebarns utvikling Ferdigheter i lesing, skriving og regning er i fokus i denne delen av prosjektet av de 1350 barna som startet i prosjektet (de som var med i barnehagedelen) går på skole i Stavanger kommune og deltar fremdeles i prosjektet. Barnas lesing, skriving og regning blir kartlagt når de er 7½ år og 9 ½ år. Målet er å generere ny kunnskap om utvikling og ferdigheter innen og mellom lesing, skriving og regning, og hvordan disse henger sammen med tidlig utvikling som ble kartlagt i barnehagedelen. Første datainnsamling i skolealder var i Ferdigheter i lesing staving og regning ble kartlagt på våren i 2. klasse. Kartleggingen omfattet de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning, samt noen tilleggsprøver. Alle skolene returnerte alt prøvemateriell innen utgangen av mai. Denne første datainnsamlingen i skolen omfattet 274 barn, og disse dataene er nå klare til bruk i forskning. Også i denne delen av prosjektet er kompetanseheving av de som arbeider sentralt. Det er inntil nå holdt 31 kurs for lærere, og kursing vil pågå i skolen inntil prosjektslutt. Leder for denne delen av prosjektet er Anne Elisabeth Dahle. 2.3 Flerspråklige barn 2

3 I Stavangerprosjektet har 16 % av barna flere enn ett språk. Gjennom delprosjektet flerspråklige barn arbeides det med å få mer kunnskap om utviklingen hos disse barna innenfor alle de utviklingsområder prosjektet berører. Prosjektet benytter data som allerede er innhentet i barnehagedelen og skoledelen av prosjektet. I tillegg har vi informasjon om hvilket/hvilke språk barna snakker på ulike arenaer og med ulike personer fra da barna ble påmeldt i Stavangerprosjektet. Vi ønsker nå å innhente nye opplysninger om barnas språk når de nå er kommet i skolealder. Det krever godkjenning fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Søknad om endring vil bli sendt NSD i Dersom NSD tilrår søknaden, vil det kreve nytt skriftlig samtykke fra foresatte. og utover det som er beskrevet, blir det ikke hentet inn andre data i dette prosjektet. Åse Kari Hansen Wagner leder denne delen av prosjektet. 2.4 Barn med observerte risikofaktorer Deltakere i denne delen av prosjektet er barn som er henvist til en av kommunens hjelpetjenester (Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og/ eller Fysio- og Ergoterapitjenesten). Hovedmålet er å få utvidet kunnskap om hvilke utviklingsfaktorer som er viktige for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for å kunne hjelpe elever som står i fare for å utvikle vansker på disse områdene. Vi ønsker om mulig å identifisere tidlige risikofaktorer hos disse barna ved å sammenholde kartleggingsresultat i lesing, skriving og regning i skolen, observasjoner av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagen med kartleggingsresultater fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten. I tillegg ønsker vi å heve kompetansen om barn med observerte risikofaktorer i kommunen ved å gi ansatte i skole, barnehage, PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten tilbud om kurs innenfor områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, samt lesing, skriving og regning i skolealder. Når barna henvises til en av kommunens hjelpetjenester, får foresatte informasjon og forespørsel fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten om deltakelse i prosjektet. Foresatte må skriftlig melde barna på denne del av prosjektet. 102 barn er pr. januar 2014 påmeldt. Datainnsamling pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med PP-tjenesten og Fysio- og Ergoterapitjenesten og fagansvarlige i Stavangerprosjektet. Personvernombudet for forskning har vurdert og tilrådd gjennomføring av denne del av prosjektet med avslutning innen utgangen av Det er etablert en samarbeidsgruppe for dette delprosjektet der Bjørg Klokk, PPT, Lillian Dahl Fitjar, PPT, Katrine Reiestad Larsen Fysio- og Ergoterapitjenesten, Helene Westrum Gundersen, Fysio- og Ergoterapi tjenesten, Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, og Anne Elisabeth Dahle deltar. Denne delen av prosjektet ledes av Anne Elisabeth Dahle. 3

4 2.5 Doktorgradsprosjekter Barns matematiske utvikling Tone Salomonsen er tilsatt i en treårig stipendiatstilling fra Hun arbeider med data om barnehagebarnas matematiske og språklige ferdigheter. Hun har hatt permisjon fra mars Barns språklige utvikling Elisabeth Brekke Stangeland er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling, inkludert 25 % pliktarbeid. Hun begynte Hun arbeider med data om barnas språklige kompetanse og utvikling Masteroppgaver Tre masteroppgaver i spesialpedagogikk og en i fysioterapi er avsluttet: Sammenhengen mellom språk og sosial fungering 2,9 år, Elisabeth Brekke Stangeland Sammenheng mellom språk og sosial mestring 2,9 år, Ane Camilla Hebnes Språk og adferd alder 4,9 år, Benedikte M. Brenden En studie av Early Years Movement Skills Checklist på norske 3-åringer, Helene Gundersen En masteroppgave i barnehagevitenskap og to i utdanningsvitenskap er under arbeid. Kompetanseutvikling og endringer i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet, Bjørg D. Jølbo De språksterke barna, Ellen Hagland Hansen Ferdigheter i geometri hos barn med svakt utviklet språk, Elisabeth Ravndal Talgø 3.0 Kompetanseheving 3.1 Kurs Da barna i Stavangerprosjektet nå alle er i skolealder, har kursvirksomheten vært rettet mot lærere på1. til 3.trinn. Våren 2013 ble det gjennomført to kurs om kartlegging av leseferdighet for lærere på 1. til 3. trinn. I løpet av høsten ble det til sammen gjennomført 12 kurs; 6 om regning og regneutvikling, og 6 om ulike sider ved lesing og leseutvikling. 4 av kursene var rettet mot lærere på 1. trinn, 4 mot lærere på 2. trinn og 4 mot lærere på 3. trinn. Det varr ca 30 lærere på hvert kurs. I tillegg ble det gjennomført et kurs om flerspråklige barn. Her deltok 56 lærere fra 1. til 3. trinn Kommunikasjon I mars ble det innkalt til et informasjonsmøte med skoleledere, skolenes kontaktpersoner og kontaktlærere på 2.trinn for å informere om kartleggingen og hvordan datainnsamlingen skulle gjennomføres. Våren 2013 ble det sendt brev til skolene med informasjon og oversikt over aktuelle kurstilbud for de ulike klassetrinnene. 4

5 I august fikk skolene oversendt lister over barn på1. trinn (født 2007) som deltar i prosjektet fra deres skole. Foresatte til barn som begynte på skolen høsten 2013 fikk i vår brev og informasjon om hvordan prosjektet fortsetter i skolen. De fikk også et brev med forespørsel om hvilken skole barna skulle begynne på. Stavangerprosjektet har egen e-post-adresse: Denne benyttes til eventuell informasjon fra barnehager og skoler og dersom det er spørsmål til oss i prosjektet. Foreldrene har også fått informasjon om denne adressen. Stavangerprosjektet har en nettside. Link: 5.0 Data 5.1. Innsamling Barnehagebarns utvikling Observasjonene som ble gjort i barnehagene er datagrunnlaget i dette prosjektet. De aller fleste skjema som er mottatt, er veldig bra fylt ut, og det er få skjema vi ikke har kunnet benytte. Data fra 1127 barn ved 2,9 år og 800 barn ved 4,9 år er lagt inn og tatt i bruk. Skolebarns utvikling I skolealder er det 2 datainnsamlinger, på 2. og på 5. trinn. Første datainnsamling på 2. trinn var våren 2013for elever født På 2.trinn kartlegges ferdigheter i lesing og regning målt med de obligatoriske kartleggingsprøvene. Våren 2014 og 2015 skal de samme ferdigheter kartlegges for elever født henholdsvis i 2006 og På 5. trinn blir første kartlegging høsten 2015, og det vil da bli innhentet resultater fra Nasjonale prøver i lesing og regning. I tillegg vil det både på 2. og 5. trinn bli benyttet noen få tilleggsprøver. Datainnsamlingen i prosjektet vil pågå til høsten Barn med observerte risikofaktorer Datainnsamling pågår fortløpende. 5.0 Organisering Stavangerprosjektet er nå et eget forskningsprogram ved UIS. Det berører ikke den overordnete styringen av prosjektet. Vi fortsetter med styre, referansegruppe og plangruppe som tidligere: 5.1 Styret Styret består fra av: Jorunn Barka, seniorrådgiver hos forskningsdirektøren, UiS Eli Gundersen, skolesjef Levekår og Oppvekst, Stavanger kommune Elin Reikerås, 1.amanuensis, Lesesenteret, UIS (leder) Bjørg Danielsen Jølbo, seniorkonsulent, Lesesenteret, UIS Det er avholdt to møter i

6 5.2 Referansegruppen Referansegruppen består av: Bjørg Toril Klokk, leder Stavanger PPT Tone Hammer, Fysio- og Ergoterapitjenesten Torunn Teigen, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Frøydis Anthonsen, Nylund skole Kirsti Natvik, Tasta skole Gunn Helen Fisketjøn, Utdanningsforbundet Margrethe Kårvaag, Fagforbundet Unni Lill Borg, rådgiver fagstab skole Elin Reikerås, Førsteamanuensis Lesesenteret Bjørg D. Jølbo, seniorkonsulent Det er avholdt to møter i Plangruppen Plangruppen har bestått av: Førsteamanuensis Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS (leder) Rådgiver Unni Lill Borg, Fagstab skole, Stavanger kommune Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, Læringsmiljøsenteret, UiS (pensjonist) Universitetslektor Elsa Kaltvedt, Institutt for Barnehagelærerutdanning, UiS Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UIS Seniorkonsulent Bjørg Danielsen Jølbo, Lesesenteret, UIS Liv Stuestøl, PPT Det er avholdt 5 møter i plangruppen i Forskergruppen i Programområdet Forskergruppen består av 13 personer: Elin Reikerås, førsteamanuensis, Lesesenteret, (leder Stavangerprosjektet/Programområdet Det lærende barnet) Anne Elisabeth Dahle, førsteamanuensis, Lesesenteret Åse Kari Hansen Wagner, førsteamanuensis, Leder ved Lesesenteret Finn Egil Tønnesen, professor i spesialpedagogikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk/lesesenteret UIS Pekka Nieme, professor i psykologi (emeritus), Akademien i Åbo, Finland Thomas Moser, professor 2, Lesesenteret/professor høgskolen i Vestfold Aud Torild Meland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret Elsa Kaltvedt, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning Tove Klausen Grønning, universitetslektor, Lesesenteret Elisabeth Stangeland, Ph.d.-student, Lesesenteret Tone Salomonsen,Ph.d.-student Lesesenteret (permisjon) Bjørg Jølbo, prosjektmedarbeider/masterstudent 6

7 5.6 Formelt samarbeid Det formelle samarbeidet mellom Stavanger kommune og Lesesenteret er videreført fram til Prosjektet er organisert under Lesesenteret og har formelt samarbeid med Læringsmiljøsenteret, UiS, og Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. 6. Økonomi Stavanger kommune bidrar med midler tilsvarende en halv fagstilling inn i prosjektet. UIS, ved Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning, bidrar med forskningstid til deltakende forskere. Lesesenteret bidrar også med at merkantilt ansatt personell har oppgaver i prosjektet samt avlønning av timelønnet personell som bistår med databehandling. Som eget programområdet fikk prosjektet kr. fra UIS for inneværende år. 7. Publikasjoner og formidling Oppnådde resultater i 2013: 7.1 Vitenskapelig publisering i 2013 Forfatter(e) Tittel Tidsskrift Status: publisert/offentlig gjort til vurdering eller akseptert Dahle, A.E; Knivsberg, A.-M. Davidsen, H. S; Løge, I. K.; Lunde, O.; Reikerås, E.; Dalvang,T Moser, T. & Internalizing, externalizing and attention problems in dyslexia. Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. Herning, Danmark: UIS Motor-Life-Skills of Toddlers a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). Innledning. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne, s.7-9 Observationspunkterne. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Scandinavian Journal of Disability Research Specialpædagogisk forlag 2013 (ISBN ) European Early Childhood Education Research Journal, 24(1). Herning, Danmark: UIS Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag 2013 ISBN Publisert Publisert Accepted Publisert Publisert 7

8 ; Lunde, O. K. L. Individet. In Davidsen et.al (reds) Matematikken-Indvidet- Omgivelserne. s Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? In A.B. Fuglestad (red.)special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities, s Herning, Danmark: Specialpædagogisk forlag ISBN Portal Forlag: Kristiansand ISBN Publisert Publisert Stangeland, E.B.; Wagner, Å.K. & Reikerås, E.K.L. Reikerås, E.K.L. Engen, L. og Reikerås, E.K.L. Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. In Matre, S. og Skaftun, A. Skriv! Les! Nr 2 Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V. Utviklingspsykologi Tilpassing for skriftspråklig læring om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? I Traavik, H. og Frislid, M.E. Akademika forlag. Oslo Akademika forlag. Oslo Universitetsforlaget, Oslo Accepted Accepted Accepted 7.2 Formidling Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Andreassen, A. B Leseforståelse og lesestrategier Dato Kurs 2.trinnslærere og Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Dahle, A. E Elever med lese- og skrivevansker Elever med lese- og skrivevansker Kartlegging av leseferdighet Kartlegging av leseferdighet Kursrekke for spesialpedagoger, Alta Kursrekke for spesialpedagoger, Bergen 2.trinnslærere 2.trinnslærere

9 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Dahle, A. E Dahle, A.E Dahle, A.E. Dahle, A.E Dahle, A. E Dahle, A. E Presentasjon av kartleggings- materiell Barns lese- og staveutvikling Barns lese- og staveutvikling Vanlige tilleggsvansker ved dysleksi Stavangerprosjektet i skolen Barn med observerte risikofaktorer Presentasjon for skoleledere og lærere 1.trinnslærere 1.trinnslærere Nasjonal konferanse om dysleksi "Hjelp, strømmen har gått! Finn bryter'n da lærer!" Barnehageseminar Deltagerbarnehage ne Barnehagesamling Deltagerbarnehage ne Dato Fauskanger, J Barns regneutvikling Kurs 1.trinnslærere 24.9 og Fauskanger, J Fauskanger, J Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Fra telling til flytende regning Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag Språkstimulering, 2- åringer et.uis.no/forskni ng/forskningspr osjekt/stavanger prosjektet/filmer / Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UIS Kurs 2.trinnslærere og Kurs 3.trinnslærere og Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber Hoel, T.; ; Jølbo, B. Danielsen. Å ha et blikk for 2- åringers språk et.uis.no/categor y.php?categoryi D=13607 Nasjonalt senter for leseopplæring Film til bruk i barnehagen, for foreldre, i undervisning, samt kurs og konferanser Dese mber 9

10 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Hoel, T Hoel,T Jølbo, B. Danielsen Jølbo, Bjørg Danielsen Kaltvedt E.; Fløysvik V Kaltvedt, E. H, Meland, A. T Grønning, T. K Meland, A. T Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Meland, A. T. Kaltvedt, E. H Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Lesestimulering - hvorfor og hvordan? Stavangerprosjektet Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? The leaders of the Early Childhood and Care institutions experience in taking part in the Stavanger project The learning child. Stavangerprosjektet Det lærende barnet The context between everyday activities and gender «A group test developed to investigate working speed in efforts to solve arithmetic base units within students aged Hverdagsrutiner i barnehagen i et kjønnsperspektiv. kjønnsforskning NÅ! Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv The relationships between Architecture and practice. Moser, T Det lærende barn Stavangerprosjektet. Forskningseksempel Motorikk i og leseforskning, UIS 3.trinnslærere 3.trinnslærere Presentasjon Barnehageseminar deltagerbarnehagen e 23 rd EECERA Conference, Tallinn Kursdag Rennesøy kommune The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference NORSMA 7.konferanse, , Innlegg kjønnskonferanse UIS og Agder Presentasjon barnehageseminar deltagerbarnehagen e ECER- Konferanse, Istanbul. Konferanse om barnehageforskning for masterstudenter ved HiVe Dato

11 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Moser, T Moser, T. Stavangerprosjektet Det kroppslige barnet i fellesskapet Motoriske ferdigheter og utvikling av barn i Stavangerprosjektet. Fokus på forskjeller mellom jenter og gutter og engelske og norske barn. foredrag for Drammen kommune, prosjekt Norges beste barnehage, Drammen/Kino City Barnehageseminar, deltagerbarnehagen e Dato Moser, T og ; Hoel, T Dynamics and stability in the development of motor competency from toddlerto preschool age Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age Barn lærer for lite i barnehagen 23rd EECERA Conference Tallinn, Estonia, The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7); Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders Stavanger Aftenblad [Avis] Stavangerprosjektet. Barnehagefolk (4) Store skilnader mellom barn i norske barnehager Norske barn må lære mer. forskning.no [Internett] Klassekampen [Avis] Store skilnader mellom Univers [Fagblad]

12 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal barn i norske barnehagar Dato ; Dahle, A. E; Jølbo. B. Danielsen Stangeland, E. Brekke. Stangeland, E. Brekke.. Stangeland, E. Brekke.; Oxborough, G. H. Ofstad. Stangeland, E. Brekke; Lundetræ, K.; Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å. K Stangeland, E. Brekke; Wagner, Å K. Wagner, Å. K; 2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden. Tidlig matematikk-stor effekt. "Ti mattetips til foreldre." Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen Barns språkhverdag They will catch up, right? gender differences in toddlers language Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen Flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Nasjonal konferanse om matematikk i barnehagen Stavanger Aftenblad Storbykonferanse for kommunenes barnehageavdeling er Presentasjon for bystyret i Oslo. Barnehageseminar deltagerbarnehagen e barnehagetilsatte 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts; Tallinn Forum for kulturelt mangfold Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse Nei, ikke hold igjen! [Avis] Hoel, T Wagner, Å. K. Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs for lærere klasse Internasjonal aktivitet i 2013 Professor Pekka Niemi fra Akademien i Åbo, er deltaker i programområdet. 12

13 Elin Reikerås, Thomas Moser, Elisabeth Brekke Stangeland, Bjørg Danielsen Jølbo, Aud Toril Meland, Elsa Kaltvedt og Anne Elisabeth Dahle deltok på 23rd EECERA Conference i Tallin, Estland. Vi hadde 6 bidrag fra prosjektet. Elin Reikerås og Tove Klausen deltok på The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7). Tove med en paper presentasjon, Elin som key-note. Elin Reikerås er norsk representant i The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics. Elin Reikerås er medlem av redaksjonskomiten i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies in Mathematics Education De fleste forskerne i programområdet har hatt reviewoppdrag for internasjonale vit.tidsskrift og flere av dem har også publiseringssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskere knyttet til andre prosjekter. 13