Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr 9/2014 Godkjenning av protokoll fra møte /2014 Meldinger 20/2014 Årsrapport 2013Kvalitetsutvalget for helse-, sosial-, barnevern- og omsorgstjenester 21/2014 Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av januar /2014 Innleggelser ved sykehuset Vestre viken - Januar /2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi 24/2014 Årsmelding 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25/2014 Tiltak for unge arbeidsledige 26/2014 Kultur og fritid - oppsummering av /2014 Årsrapport Lier frivilligsentral 28/2014 Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling 29/2014 Protokoll fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/2014 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse Side2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1060 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 9/2014 Tjenesteutvalget Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 10/2014Meldinger Side12

13 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/291 Saksbehandler: Brita M.O.Snarheim 20/2014 Tjenesteutvalget Årsrapport 2013 Kvalitetsutvalget for helse-, sosial-, barnevern- og omsorgstjenester Årsrapport følger vedlagt. Side13

14 Lier kommune ÅRSRAPPORT KVALITETSUTVALGET FOR VELFERDSTJENESTENE Februar Side14

15 Innhold: 1 - Ansvar og myndighet Definisjoner Tiltak Kvalitetsutvalg Kvalitetsutvalgets oppgaver Kvalitetsutvalgets medlemmer i Kvalitetsutvalgets arbeid i Avvikshåndtering Følgende virksomheter er tilknyttet utvalgets ansvarsområde: Kategoriene det rapporteres på: Oversikt avvik AML-brudd Kvalitetsrevisjon Definisjon av kvalitetsrevisjon Gjennomføret kvalitetsrevisjoner i Konklusjon / utfordringer Fortsatt fokus på følgende områder fremover Kvalitetsutvikling Side15

16 1 - Ansvar og myndighet Rådmannen har det overordnede ansvar for ajourhold og revisjon av helse-, omsorg-, sosialog barneverntjenestens styringsdokumenter, prosedyrer, instrukser og andre regulerende bestemmelser som sikrer drift og service overfor brukerne Definisjoner Tilsyn fra eksterne myndigheter: Kvalitetsrevisjon er en uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer med det som er planlagt for å oppnå målene. Tilsynsmyndighetene er i hovedsak Statens helsetilsyn og fylkesmannen i Buskerud som har det overordnede ansvaret for den uavhengige revisjonen. Tilsyn internt: Intern systemrevisjon er en gjennomgang av helse- og omsorgstjenestens kvalitetssystem for å se om kvalitetskravene står i forhold til beskrevne kvalitetsmål og om disse er reelle med hensyn til disponible ressurser. 1.2 Tiltak Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for kvaliteten til de tjenester som virksomheten gir. I arbeidet med egenkontrollen av tjenestene til helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenesten, har rådmann opprettet et Kvalitetsutvalg, som både bistår og kontrollerer virksomhetene innenfor disse tjenesteområdene. 2 Kvalitetsutvalg Kvalitetsutvalget består av: En kvalitetsansvarlig, utpekt av rådmannen. Tre virksomhetsledere, utpekt av og blant virksomhetslederne innenfor områdene. Disse utpekes for 4 år av gangen. Arbeidstaker organisasjonene inviteres til å delta med en representant. Rådgiver helse/omsorg (Rådgivningsenheten) er kvalitetskoordinator. Kvalitetsutvalget skal ha møte minimum fire ganger pr. år. Aktuelle virksomhetsledere innkalles ved behov Kvalitetsutvalgets oppgaver Gjennomgå avvik som meldes Drøfte oppfølging etter eksterne tilsyn Drøfte oppfølging etter interne tilsyn Følge opp virksomhetenes interne behandling av avvik 2 ganger pr. år. Fastsette nye/reviderte prosedyrer/rutiner. Før nye/reviderte prosedyrer/rutiner fastsettes, drøftes disse med aktuelle virksomhetsledere. Kvalitetsutvalget skal orientere om eventuelle brudd på kvalitetsforskriften Kvalitetsutvalget skal utarbeide Årsrapport med status for kvalitetsarbeidet i helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenestens. Årsrapporten skal gå som melding til rådmannen og til tjenesteutvalget Side16

17 2.2 Kvalitetsutvalgets medlemmer i Bjørn Harry Støle, kvalitetsansvarlig og leder av utvalget - Mette Strømme(fra desember 2013) (Torill Groth til juni 2013) - Anne Rasch Haugen - Helle Gustavsen (fra juli 2013) (Solveig Lauvålien til juni 2013) - Åse Karin Killingberg, tillitsvalgt - Brita M.O. Snarheim, kvalitetskoordinator Kvalitetsutvalgets arbeid i 2013 Det har i 2013 vært avholdt 9 møter i utvalget. Oppgaver i utvalget har i hovedsak bestått av: Månedlig gjennomgang av avviksmeldinger Månedlig gjennomgang av AML-brudd Månedlig gjennomgang av bruk av overtid Gjennomgang av avvik meldt på andre interne/eksterne virksomheter Gjennomgang av meldte skader/nesten skader på brukere av tjenesten 3 Avvikshåndtering 3.1 Følgende virksomheter er tilknyttet utvalgets ansvarsområde: Frogner Sykehjem inkl. Lierbyen Dagsenter og demensteamet Nøstehagen Sykehjem inkl. Gifstad dagsenter Liertun Sykehjem og boligenhet Øvre Lier Hjemmetjeneste inkl. Gifstadbakken bofellesskap Ytre Lier Hjemmetjeneste inkl.boligene på Nøstehagen Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede inkl. Lier arbeidssenter Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede Bofellesskapene Bratromvn.7/9-11 og Frogner Rehabiliteringsvirksomheten inkl.rehabiliteringsenheten ved Liertun Habilitering inkl. Eikenga barne-og avlastningsbolig Psykisk Helse inkl. Heggtoppen bofellesskap og Haskoll dagsenter Barneverntjenesten inkl. Kirkeveien bofellesskap Helsetjenesten NAV Kjøkken inkl. dagsentrene Lier Voksenopplæring Kategoriene det rapporteres på: Opplæring av ansatte Rutiner i forhold til ansatte/administrative rutiner Praktiske gjøremål Melding på annen virksomhet i Lier kommune Overgrep Vold Personskade medarbeider Ulykke Side17

18 Forbedringsforslag Annet Rutiner i forhold til brukere av tjenesten Medikamenthåndtering Manglende kompetanse ei hht. 9-5a helse- og omsorgstjenesteloven Lovbrudd Rus Trusler Mobbing/trakassering Nestenulykke Utilsiktet utlevering av personopplysninger Oversikt avvik 2013 Det ble i 2013 meldt totalt 814 avvik/forbedringsforslag. I tillegg kommer avvik meldt på eksterne virksomheter. Disse er fordelt slik mellom virksomhetene: Liertun Sykehjem og boligenhet 50 Nøstehagen Sykehjem 73 Frogner Sykehjem 46 Øvre Lier Hjemmetjeneste 90 Ytre Lier Hjemmetjeneste 40 Bofellesskapene Bratromvn.7/9-11 og Frogner 54 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede 176 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede 135 Psykisk Helse 30 Virksomhet Habilitering inkl.eikenga barne- og avl.bolig 77 Virksomhet Rehabilitering 10 Barneverntjenesten 20 Helsetjenesten 12 NAV 0 Voksenopplæringen 1 Kjøkken 0 Kvalitetsutvalget er fornøyd med at avvik meldes, men er usikre på om alle avvik faktisk meldes fra om. 4 AML-brudd Som nevnt under pkt.2.3 gjennomgår kvalitetsutvalget månedlig AML-brudd (brudd på ArbeidsMiljøLovens bestemmelser) i virksomhetene, knyttet til: Max arbeidstimer pr. dag Antall timer pr. uke Antall timer pr 4 uker Antall søndager på rad Ukefri Side18

19 Det har vært en positiv nedgang i antall brudd: I januar 2013 var det totalt 270 brudd på i alt 6172 vakter (4,4 %), mens det i januar 2014 var totalt 160 brudd på i alt 6949 vakter (2,3 %). I 2013 var det i gjennomsnitt 3,5 % brudd pr. mnd., mens det i 2012 var i gjennomsnitt 4,2 % brudd. 5 Kvalitetsrevisjon Dette arbeidet ble startet opp i Revisjonsteamet består av en revisjonsleder og en revisor, revisorene skal ikke ha tilknytning til virksomheten som skal revideres Definisjon av kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene Det vil si det undersøkes ute i virksomhetene om det er overensstemmelse med systemet som er laget og det de faktisk utførerer. 4.2 Gjennomført kvalitetsrevisjoner i 2013 Ingen Et avvik er mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav og prosedyrer. En observasjon er ikke avvik, men det kan for eksempel være et område som virksomheten kan bli tydeligere på, det har et forbedringspotensial. 6 - Konklusjon / utfordringer Fokuset i forhold til kvalitetsarbeidet vil fortsatt være ikke å fjerne avvik, men å videreutvikle organisasjonen til å våge å melde avvik. Å ha avvik viser at det jobbes målrettet i forhold til faglig standard på våre tjenester. Dette er noe vi fortsatt skal ha et stort fokus på i Fortsatt fokus på følgende områder fremover Hvordan få virksomhetene til å bruke det nye avvikssystemet som er innført? Oppfølging av avvik meldt på eksterne virksomheter Videreutvikle intern-revisjonen 5.2 Kvalitetsutvikling 2014 Det ble høsten 2011 innført et felles kvalitetssystem for hele kommunen for sentrale deler av tjenesteproduksjonen. Dette er innført for at kommunen skal kunne dokumentere kvaliteten på sine tjenester samt å kunne drive systematisk kvalitetsarbeid, for å kunne oppnå at vi har tilfredse brukere og en felles forståelse for vårt arbeide hos så vel engasjerte ledere som medarbeidere Side19

20 Innføringen skal bidra til stabil eller økende tilfredshet med kommunenes nøkkeltjenester med fokus på: Felles plattform for kvalitetssystemet Alle enheter må ha et system for å vurdere viktige deler av virksomheten Bruker og medarbeidertilfredshet Forbedre måten tjenesten overleveres på Skape realistiske forventninger til tjenesten Dokumentasjon som kan etterprøves Side20

21 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/737 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 21/2014 Tjenesteutvalget Status for barneverntjenestens arbeid ved utgangen av januar Gj.snitt Des Jan MOTTAK: Antall meldninger 19, Henlagte meldinger -1,8-2 0 Videreført som undersøkelse 18, UNDERSØKELSE: Meldinger som er overført til undersøkelser 17, Undersøkelser i arbeid 50, Henlagte undersøkelser 13, TILTAK I HJEMMET: Totalt antall tiltak ved slutten av måneden 121, TILTAK UTENFOR HJEMMET: Omsorgstiltak, tvang 36, herav i fosterhjem 27, herav i institusjon 8,7 1 7 Frivillig plassering 9,2 8 6 Totalt antall tiltak ved slutten av måneden 45, OPPFØLGING AV UNGD ÅR Antall i fosterhjem/institusjon 6,8 5 7 Antall i hybel 5,4 6 7 Annen oppfølging 9,8 8 4 Total ANNET: Antall besluttet sendt Fylkesnemnda 3,1 3 6 Antall behandlet i fylkesnemda 0,9 0 0 Antall behandlet av Tingrett/Lagmannsrett 0,6 0 0 Side21

22 Antall barn i overgrepsteamet MELDEINSTANS: Barnevernvakt 1,1 0 0 Politi/lensmann 3,6 4 0 Psykisk helse barn/unge/voksne 1,1 0 0 Barneverntjenesten 2,5 1 1 Mor/far/foresatte 0,5 0 0 Familie forøvrig 0,5 0 0 Skole 2,8 0 1 Krisesenter NAV/Sosialtjenesten 1,6 0 0 Barnehage 1,5 1 0 Asylmottak/UDI/Innv.myndighet Helsestasjon/skolehelsetjenesten 0,7 0 1 Lege/sykehus/psykolog 1,1 1 2 Tannhelsetjenesten 0,1 1 1 PP-tjenesten 0,1 0 0 Barnet selv 0,1 0 0 Anonym melder 1,3 2 0 Alternativ til vold 0,1 0 0 Familievernkontor 0,5 0 0 Frivillig organisasjon 0,1 0 0 Habiliteringsvirksomheten 0,2 0 0 Nabo 0,3 2 0 Fysioterapeut 0,1 1 0 Andre SUM 19, ÅRSAK TIL MELDING: Forholdene i hjemmet/særlige behov 10,1 5 2 Adferdsavvik hos barnet 1,9 0 1 Omsorgssvikt/mishandling 5,8 3 1 Annet 1,5 5 2 SUM 19, ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Botiltak 3,3 1 1 Oppfølging i fosterhjem Oppfølging i hybel 7, SUM 12, Side22

23 Bestemmelser i barneverntjenesteloven som grunnlag for vedtak: 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier: 5 barn i kommunale fosterhjem 1 barn i institusjon 4-6 Midl vedtak i akuttsituasjoner 3 barn i beredskapshjem 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for 37 barn i kommunale fosterhjem et barn: 4 barn i statlige fosterhjem 4-24 Plassering og tilbakehold i Ingen institusjon uten eget samtykke: ungd i kommunale fosterhjem 2 ungdom i institusjon Side23

24 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/1202 Saksbehandler: Torill E. Groth 22/2014 Tjenesteutvalget Pasienter innlagt ved sykehus i Vestre Viken januar 2014 I 2013 ble det i gjennomsnitt utskrevet ca. 60 personer pr. mnd., mens det i januar 2014 ble skrevet ut 75 personer fra sykehuset (71 i januar 2013): År Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt , , ,4 Ca. 3 % har ikke hatt behov for kommunale tjenester, og i underkant av 35 % har mottatt tjenester fra hjemmetjenesten. De øvrige har fått sine tjenester fra våre institusjoner og bofellesskap. Vel 20 % av de som er skrevet ut, er pasienter som er innlagt fra kommunens institusjoner og bofellesskap, og er blitt tilbakeført disse ved utskrivning. I 2013 måtte Lier kommune betale for 10 døgn, der det ved tidspunktet for utskrivning ikke var etablert et kommunalt tilbud (2012: 22 døgn). I januar 2014 ble alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, gitt et tilbud innen de fastsatte frister. Nedenfor vises oversikt over innleggelser i sykehus, fra kommunale omsorgstjenester, sammenlignet med gjennomsnittet i 2012 og Snitt Snitt Jan Snitt Langtidsplass i sykehjem 2,2 1,5 3 3 Korttidsplass i sykehjem 4,1 4,6 5 5 Bofellesskap 4,3 5,9 6 6 Hjemmetjenesten 12,4 16, Psykisk helse 4,1 4,4 5 5 Totalt 27,1 32, Årsakene til innleggelsene har vært: (Det kan være flere årsaker til en innleggelse) Side24

25 Årsak til innleggelsene Jan Gjsnitt Bevissthetstap 1,9 2,5 4 4,0 Fall med.smerter 4,2 4,2 6 6,0 Kjent brudd 1,3 0,5 3 3,0 Mistanke om lungebetennelse 3,3 3,5 2 2,0 Mistanke om urinveisinfeksjon 1,8 1,7 1 1,0 Tungpusthet 6,0 5,1 3 3,0 Mistanke om dehydrering 1,8 0,9 0 - Surkling 1,8 1,8 1 1,0 Hjerte-/brystsmerter 2,5 2,5 0 - Feber 2,3 2,1 2 2,0 Kvalm og/eller svimmel 2,1 2,8 4 4,0 Mistanke om apoplexi evt.pareser 1,2 0,8 1 1,0 Rus/psykiatri 3,3 3,4 5 5,0 Planlagt innleggelser 4,7 2,8 3 3,0 Annet 11, ,0 Sum 50,3 42, ,0 Mobilt røntgen. Utredningsarbeidet om mobil røntgentjeneste startet høsten 2011, og det ble i mai 2013 inngått avtale mellom Vestre Viken HF og 10 deltakerkommuner, deriblant Lier. Mobilt røntgen hadde oppstart 1. januar I januar har den vært benyttet en gang, ved Liertun. Side25

26 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/5802 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 23/2014 Tjenesteutvalget /2014 Formannskapet Lier kommunes bruk av velferdsteknologi Bakgrunn Stortingsmelding 29 ( ) Morgendagens omsorg, deler velferdsteknologien inn i fire hovedkategorier: Trygghets- og sikkerhetsteknologi Kompensasjons- og velværeteknologi Teknologi for sosial kontakt Teknologi for behandling og pleie Dette, sammen med administrativt teknologi, legges til grunn for kommunens arbeid med velferdsteknologi. Formål med bruk av velferdsteknologi i Lier kommune Formålet med bruk av velferdsteknologi i Lier kommune er å legge til rette for og bidra til at kommunens innbyggere kan bo i sine egne hjem lengst mulig, ha en elektronisk kommunikasjon mellom bolig, kommunens helse- og omsorgstjenester og sykehus, samt at kommunens sykehjem er utstyrt med nødvendig og til strekkelig velferdsteknologi. Verdikjeden mellom bolig, sykehjem og sykehus kan eksemplifiseres ved «4 gangen», grovt beskrevet som «1 krone i boligen, er 4 kroner i sykehjem og 16 kroner i sykehus». Det vil med andre ord, i tillegg til et kvalitativt resultat ved å bo hjemme lengst mulig, også ha en vesentlig økonomisk effekt ved å kunne sikre trygghet i hjemmet. Sykehus Sykehjem Bolig Side26

27 Lier kommunes erfaringer med velferdsteknologi, så langt Lier kommunes erfaringer med velferdsteknologo er i hovedsak knyttet til: Digitalt natt-tilsyn ved Bratromvn.11 Digitalt/analogt pasientalarmsystem ved Nøstehagen Velferdsteknologi i nytt sykehjem Mobile løsninger i hjemmetjenesten Digitalt natt-tilsyn ved Bratromvn.11 Formannskapet vedtok i møte den 15. desember 2012 at Lier kommune skulle delta i kommunenettverket Arena Helseinnovasjon, for bl.a. utprøving av velferdsteknologi i bofellesskap for personer med demens sykdom. Avtalen med Arena Helseinnovasjon ble inngått i desember Planlegging, tilrettelegging, kabling, installasjon og opplæring ble gjennomført i løpet av første halvår I juni 2013 var det oppstart med bruk av sengematter og dørsensorer ut til fellesarealer og utgangsdører. I oppstarten var det veldig mye feilalarmer. Disse ble dokumentert og rapportert videre til Care Tech som leverandør. På bakgrunn av dette, gjennomførte leverandøren feilretting og bruken ble restartet i slutten av september 2013, med en betydelig nedgang i antall feilalarmer og med en forenklet behandling av alarmene direkte på mobilen. Digitalt/analogt pasientalarmsystem ved Nøstehagen På Nøstehagen, i de 16 leilighetene i 2. etasje og ved de 22 sykehjemsplassene er det i bruk/kan det tas i bruk følgende løsninger: Alarmknapp rundt halsen/håndleddet, eventuelt snor på soverom/toalett der alarmene registreres på en PDA (Personlig Digital Assistent eller håndholdt datamaskin) hos medarbeiderne. Bevegelsessensorer som registrerer når beboere går ut av sengen, ut på badet o.l. (kan settes opp) - registreres også på en PDA hos medarbeiderne Sensor på alle ytterdører («vandrealarm») - beboer får ett «smykke» på armen som vil sende ut et signal dersom vedkommende er i ferd med å forlate bygget - registreres på en PDA hos medarbeiderne. Velferdsteknologi i nytt sykehjem I forbindelse med bygging av nytt sykehjem, skal det legges til rette for at velferdssteknologi kan tas i bruk. Parallelt med prosjekteringen av bygget har det vært en arbeidsgruppe i gang for å planlegge velferdsteknologi i sykehjemmet. Det som er satt som en forutsetning overfor prosjektet er at bygget sikres med trådløst nettverk og bredbånd med tilstrekkelig kapasitet og utvidelsesmuligheter, samt at rommene er av en slik størrelse at ulike velferdsteknologiske hjelpemidler skal kunne tas i bruk. Arbeidsgruppen har delt sitt arbeid inn i de forannevnte hovedkategorier: Side27

28 Trygghets- og sikkerhetsteknologi Innenfor denne kategorien bør det etableres: Adgangskontroll og overvåkning av uteområder og innganger der medarbeidere via kamera kan identifisere og fjernåpne dører. Medarbeidere, beboere og pårørende kan identifiseres ved hjelp av magnetkort, fingeravtrykk eller mobiltelefonen Bevegelsessensorer i uteområder som vil registrere bevegelser i uteområder, kan starte videokamera, eventuelt kobles til lysstyring - og medarbeidere kan varsles når beboere er i ferd med å gå ut. I beboerrom kan sensorer styre lys på/av, bevegelse ut av senger og i rom) Døralarmer i pasientrom/vaktrom GPS (global positioning system), sporingsteknologi. Alarmer/bevegelsesregistreringer må kunne registreres elektronisk hos medarbeiderne ved mobile løsninger. Kompensasjons- og velværeteknologi Innenfor denne kategorien bør det etableres: Hørsels- og synshjelpemidler Tids- og aktivitetsanvisere Toaletter med spyl/tørk som er hev-/ senkbare Ulik spillteknologi Mulighet for installasjon av robotdusj Robot rengjøringsmaskiner og støvsugere Teknologi for sosial kontakt Innenfor denne kategorien bør det etableres: Mulighet for videokommunikasjon (via telefon/nettbrett/pc) Sanseportaler som gir beroligende og stimulerende opplevelser ved å vise sekvenser av minner og opplevelser fra beboerens fortid Sanserom Teknologi for behandling og pleie: Innenfor denne kategorien bør det etableres: Elektronisk legemiddelkabinett Ulik sensorteknologi Smart TV Administrativ teknologi Innenfor denne kategorien bør det etableres: Elektronisk legemiddelkabinett (redusert tidsbruk) - integrert med pasientjournal Mobil tilgang til pasientjournaler Side28

29 Elektronisk kommunikasjon med sykehus, legekontor og kommunale virksomheter Mobile løsninger i hjemmetjenesten Ytre Lier hjemmetjeneste og Øvre Lier hjemmetjeneste har tatt i bruk mobile løsninger, bl.a. ved at medarbeiderne «på hjul» benytter nettbrett som arbeidsverktøy. Gjennom dette har virksomhetene oppnådd at medarbeiderne: Alltid har tilgang til oppdatert pasientjournal Kan motta nye oppdrag mens de er «på hjul» Skriver rapporter og gjør nødvendig dokumentasjon i journalen mens de er hos brukeren Får endringer i arbeidsplanene lettere kommunisert Virksomhetene oppnår: Redusert behov for papirutskrifter av oppdrag/arbeidsplaner Redusert tidsbruk pr vakt/dag som gir muligheter til flere besøk/brukere Videre arbeid Med det grunnlagsmateriale som fremkommer i dette notatet skal følgende aktiviteter gjennomføres: Det utarbeides en kravspesifikasjon som grunnlag for å invitere til en markedskonferanse kravspesifikasjonen innen utgangen av februar 2014 og markedskonferansen er planlagt gjennomført i månedsskiftet mars/april. Leder av Værnesregionen IT inviteres for en presentasjon av deres arbeid med velferdsteknologi medio mars Gjennomføre markedskonferansen i løpet av mars Utarbeide grunnlag for nødvendig velferdsteknologi i det nye sykehjemmet innen utgangen av juni Fastsette økonomisk grunnlag for fremtidig velferdsteknologi, gjennom rulleringen av handlingsprogrammet innen utgangen av september Innenfor velferdsteknologiens fire hovedkategorier bør følgende prioriteres: Trygghets- og sikkerhetsteknologi 1. Adgangskontroll og overvåkning av uteområder og innganger ved sykehjem 2. Bevegelsessensorer i uteområder ved nytt sykehjem og i beboerrom i nytt sykehjem og bofellesskap for personer med demens 3. Døralarmer i sykehjem og i boliger med heldøgns bemanning 4. Tilby GPS til personer med demens sykdom 5. Personlige hjelpemidler som opplyser tidspunkter, gir beskjeder, bl.a. når medisiner må tas, etc. Kompensasjons- og velværeteknologi (ved nytt sykehjem) Side29

30 1. Hørsels- og synshjelpemidler 2. Tids- og aktivitetsanvisere 3. Toaletter med spyl/tørk som er hev-/ senkbare 4. Ulik spillteknologi 5. Mulighet for installasjon av robotdusj 6. Robot rengjøringsmaskiner og støvsugere Teknologi for sosial kontakt 1. Videokommunikasjon (via telefon/nettbrett/pc) 2. Sanserom (nytt sykehjem) 3. Sanseportal (nytt sykehjem) Teknologi for behandling og pleie 1. Elektronisk legemiddelkabinett i alle sykehjem 2. Bruk av smart-tv 3. Ulik sensorteknologi, vandrealarm, sengealarm Administrativ teknologi Mobile løsninger som i hjemmetjenesten, i alle sykehjem og bofellesskap Som led i arbeidet med Omsorgsplan 20130, vurdere å etablere «call-senter», der overvåking av den velferdsteknologi som er i bruk i den enkelte bolig, skjer, vil kunne sikre verdikjeden mellom bolig, sykehjem og sykehus og dermed kunne sikre trygghet i hjemmet til den enkelte innbygger som er avhengig av bistand. En forutsetning for at bruk av velferdsteknologien skal gi de ønskete effekter, er at det parallelt med investeringene i teknologiske løsninger, er viktig å utvikle medarbeidernes digitale kompetanse. En annen forusetning er at infrastrukturen er tilstrekkelig utbygget for at digitale løsninger skal kunne tas i bruk. Makedsaktøren bør kunne levere nødvendig infrastruktur som er kompatible med den velferdsteknologien som velges. Det bør vurderes å legge inn forutsetninger om «digital infrastruktur» i fremtidige reguleringsplaner, på linje med krav til vann, avløp og elektrisitet. Side30

31 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/679 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 24/2014 Tjenesteutvalget /2014 Kommunestyret Årsmelding 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet Vedlagt følger årsmelding for 2013 for Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet som er et «delprosjekt» under Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. Side31

32 ÅRSMELDING 2013 Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet er etablert som en faglig og administrativ arbeidsmodell med følgende deltakere: Helse-, sosial-, omsorgsleder / direktør fra hver av kommunene 1, samhandlingssjef ved Vestre Viken HF Drammen sykehus og dekan fra HiBu, Fakultet for helsevitenskap. Kommunehelsesamarbeidet skal være: Felles strategisk møteplass innenfor samhandlingsutfordringer og på andre områder av felles interesse Idéforum for videre samarbeidsområder / felles interessefelt Forum for iverksetting og oppfølging av felles prosesser på et overordnet nivå Styringsgruppe for prosjekter der alle kommunene er deltakere. Møter Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet har avholdt 7 møter i 2013 Representasjon i møtene: Bjørn Harry Støle Lier kommune x x x x x x x Eva Milde Grundwald Drammen kommune x x x x Anniken Blichfeldt Muren Drammen kommune x Halvard Helgesen Svelvik kommune x x x Ole Jonny Gustansen Svelvik kommune x Fritz Solhaug Sande kommune x x Tove Hallgrimsen Sande kommune x x x Øydis Jahren Røyken kommune x x x x Kari Skive Stuvøy Hurum kommune x x x x x x Tor Erik Befring N. Eiker kommune x x x x x x Lisbeth A Nymo Ø. Eiker kommune x x x x Ann Helen Flåten Ø. Eiker kommune x x Heidi Kapstad HiBu x x x Ingvild Olstad Andersen VVHF-Drammen sykehus x x x x x x x Kirsten Hørthe VVHF-Klinikk PHR x x x x Hans-Jørgen Gylder VVHF-Klinikk PHR x Inger Johanne Flingtorp Samhandlingskoordinator x x x x x x x Helén Kristiansen Ny samhandl.koordinator x x Liv Elisabeth Havnerås Prosjektleder PHR-prosjekter x x x x x x x Ellisiv Lærum Jacobsen FoU Koordinator x x x Leder Kommunalsjef Bjørn harry Støle, Lier kommune har vært leder for Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker Side32

33 Samhandlingskoordinator Inger Johanne Flingtorp, Drammen kommune har vært samhandlingskoordinator/sekretær for Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet i 50% stilling til Ny samhandlingskoordinator fra desember 2013 er Helén Kristiansen, Drammen kommune. Samhandlingskoordinators oppgaver er bl.a. knyttet til å sikre oversikt over ulike prosjektprosesser og bidra til å knytte ulike prosesser sammen der det vurderes som hensiktsmessig. Samhandlingskoordinator har ansvar for organisering av arbeidet i Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet, herunder saksutredning og saksforberedelser. Saker Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet har behandlet 62 saker i Et utvalg av sakene som har hatt størst fokus er: Styringsgruppe for: o o PHR prosjektene Bolighelseprosjektet og Kompetanseutvikling og nettverksbygging FoU samarbeid: Avtaleprosess, økonomi, organisering, engasjement av FoU-koordinator m.v.. Ellisiv Lærum Jacobsen ble tilsatt i tre-årig engasjement som FoU-koordinator fra august Hun har valgt å fratre stillingen per Dette medfører nye prosesser i 2014 knyttet til organisering og videreføring av FoU-samarbeidet Lokalt samarbeidsutvalg: Drøfting av saker til behandling Erfaringer med medfinansiering av spesialisthelsetjenester og døgnbetaling for utskrivningsklare pasienter. Drøftinger og overvåkning av utviklingstrekk, erfaringsutveksling mellom kommunene, behov for styringsdata etc. Revisjon av samarbeidsavtaler og erfaring/oppfølging av tjenesteavtaler mellom kommunene og VVHF Etablering av kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp Erfaring og videreutvikling av etablerte samhandlingsarenaer: Vestregionsamarbeidet og Drammensområdet. Behov for effektivisering og reorganisering? Elektronisk meldingsutveksling Felles system for kartlegging og vurdering av tjenestetilbud til pasienter etter sykehusinnleggelse Omforente beredskapsplaner Mobilt røntgen. Prosjekt fra 2013 Økonomiske forutsetninger for samarbeidet / budsjett 2012 og 2013 Møtene i kommunehelsesamarbeidet nyttes som arena for gjensidig informasjonsutveksling og drøfting av felles utfordringer og problemområder. Prosjekt Det er etablert en rekke samhandlingsprosjekt der alle, eller noen av kommunene deltar, med VVHF og evt. andre aktører, som samhandlingspart. Prosjektoversikt per desember 2013 følger som vedlegg til årsmeldingen. Kommunehelsesamarbeidet er spesielt opptatt av å sikre en god ressursutnyttelse, og ivaretakelse av overføringsverdiene knyttet til disse prosjektprosessene. Det er etablert en koordineringsgruppe, som en nettverksarena og tenke tank for alle prosjektledere / frikjøpte prosjektmedarbeidere og evt. rådgivere, som har oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. En vesentlig hensikt med en slik møteplass er å unngå parallelle utviklingsprosesser og unødig ressursbruk. Koordineringsgruppa er et forum for gjensidig oppdatering av prosjektstatus og deling av ideer, kunnskap og erfaring. I tillegg til prosjektansvarlige deltar også samhandlingssjefen ved Drammen sykehus og representant for praksiskonsulentordningen i samarbeidet i koordineringsgruppa. Informasjon Det er etablert nettsider med informasjon om Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet, pågående og avsluttede prosjekt, samhandlingsreformen generelt, Lokalt samarbeidsutvalg etc. Side33

34 Nettsiden har linker til VVHF s samhandlingssider herunder inngåtte samarbeids- og tjenesteavtaler, Helsedirektoratet m.v. Økonomi / Budsjett Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet har i 2013 hatt en økonomisk ramme på kr ,-finansiert av kommunene med følgende kostnadsfordeling: Hurum Røyken Lier Drammen Svelvik Sande N. Eiker Ø. Eiker TOTALT Drammen 24. januar 2014 Bjørn Harry Støle Leder av Kommunehelsesamarbeidet 2013 Vedtatt av Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet 31. januar 2014 Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Vedlegg: 1. Organisasjonsskisse: Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet 2. Pågående samhandlingsprosjekter per Side34

35 Kommunehelsesamarbeidet VV Lokalmedisinske tjenester Asker Røyken Hurum - Lier leder Styringsgruppe leder Prosjektledere Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjekt- Prosjektleder Prosjekt- ledere Styringsgruppe Styringsgruppe Styringsgruppe Prosjekt- Koordineringsprosjekt - Psykisk helse, rus m.m Koordineringsprosjekt - FoU Bolighelseprosjektet Øvrige aktuelle prosjekter Helsehus Drammen Psyk helse div prosjekter Lokalmedisinske tjenester Nedre Eiker og Øvre Eiker Lokalmedisinske tjenester ulike prosjekt Arb. gr Arb. gr Arb. gr Arb. gr Arb.gr Arb. gr Arb. gr Arb. gr Vedlegg 1 Kommunehelsesamarbeide Kommunesamarbeide Drammensregionen Drammensområdet Gruppe bestående av Helse-, sosial-, omsorgsleder / direktør fra hver av kommunene, samhandlingssjef ved Vestre Viken HF og dekan fra HiBu, avdeling for helsefag. Samhandlingskoordinator Prosjektkoordinator Koordineringsgruppe Tenketank (for alle prosjektledere i grønne og blå prosjekter. Ledes av prosjektkoordinator samhandlingskoordinator ) ) Side35

36 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/3098 Saksbehandler: Lene Walle 25/2014 Tjenesteutvalget /2014 Formannskapet Tiltak for unge arbeidsledige Det vises til melding 45 til tjenesteutvalgets møte 21. august 2013 og melding 31 til formannskapets møte 22. august 2013, om arbeidet overfor ungdom i alderen år som NAV Lier orienterte om ved utgangen av 1. halvår. Dette arbeider har vært videreført i 2. halvår og sammenlignet med 1. halvår 2013, var status ved utgangen av 2013: Arbeidssøkere: Ikke arbeidssøkere: 1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår Standard innsats: Standard innsats: 20 9 Situasjonsbestemt: Situasjonsbestemt: Spesielt tilpasset: Spesielt tilpasset: Sum: Sum: I tillegg følges 47 ungdommer som er sykemeldt og som mottar sykepenger fra NAV, opp på arbeidsplassen (24 ved utgangen av 1. halvår). Ytterligere 7 ungdommer som er sykemeldte uten arbeidsgiver, følges også opp (8 ved utgangen av 1. halvår). Oppfølgingen Ungdomsteamet ved NAV Lier har fra januar 2014, 4 veiledere med oppfølging, hvorav en spesielt har som oppgave å følge opp deltakere i «Pøbelprosjektet», i etterkant av kurset. De sistnevnte krever tett og mye oppfølging. Ungdomsteamet har fortsatt jevnlig møter med samarbeidspartnere på grunnlag av samtykke fra ungdommene, bl.a. barneverntjenesten, helsetjenesten, psykisk helse, politiet, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (PPOT) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Som orientert om i meldingen i august så deltar fortsatt en av teamlederne ved NAV Lier i styringsgruppa til samhandlingsprosjekt en helhetlig helsetjeneste mellom Lier kommune, NAV og Drammen DPS, rettet mot ungdom år med psykiske vansker eller rusproblemer. Side36

37 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/850 Saksbehandler: Ingeborg Rivelsrud 26/2014 Tjenesteutvalget Kultur og fritid - oppsummering av 2013 Virksomhet Kultur og fritid synes det er viktig både ifht folkevalgte, samarbeidspartnere og internt å kunne oppsummere året som har gått i noen hovedpunkter. Vedlagt følger oppsummeringen for 2013 til orientering. Side37

38 Lier kommune Kultur og fritid 2013 Oppsummering av et aktivt år Side38

39 1. Innledning Kultur og fritid er en av kommunens tre kulturvirksomheter, og har et omfattende og bredt ansvar og tjenestetilbud. Tjenestene omfatter både tilbud driftet av kommunen og støtte og tilrettelegging for det frivillige engasjementet i lokalsamfunnet. Kultur og fritid samarbeider i stor grad med frivillige og andre virksomheter. Denne årsoppsummeringen trekker fram hovedpunktene i det vi har gjennomført og jobbet med i Politiske saker og forventninger Vinteren 2012 bestilte tjenesteutvalget en kultur og idrettsmelding for Lier; en melding (plan) som både skulle oppsummere status, beskrive utfordringer og legger fra forslag til strategier og tiltak for kommende 12 årsperiode. En egen styringsgruppe ble nedsatt med tre folkevalgte og representanter fra foreningslivet og kommunens kulturtjenester. Meldingen ble ferdigstilt i oktober og framlagt til politisk behandling i oktober/november under tittelen «For kropp og sjel». Vedtaket blir styrende for kommende års prioriteringer. Flere prinsipielle politiske saker ble behandlet i 2013; først en sak om opprusting av kulturarenaer som bl.a. la et opplegg for hvordan vi skal gjøre eksisterende kulturarenaer bedre egnet og mer tilrettelagt for formålet. I juni kom sluttbehandlingen av kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som er kommunens strategi og tiltaksplan for dette området, bl.a. med prioriteringer av aktuelle spillemiddelanlegg i kommende fireårsperiode. I desember ble denne fulgt opp med sak om prioriteringer konkret for Ny femårs driftsavtale for Eiksetra ble vedtatt i november. I forhold til mål og tiltak i handlingsprogrammet for , er følgende gjort: Vi bidrar til varierte og nærliggende tilbud til barn og unge gjennom vår tilrettelegging for frivillige organisasjoner og våre egne tilbud som stadig er under utvikling. Tranby ungdomskafé og flere nye tilbud ved musikkverkstedet er startet i Med utgangspunkt i øremerkede midler er det sikret opprusting av flere kulturarenaer i 2013: Støtte til utlånsutstyr lyd Lier kulturråd, Blackbox på Hennummarka skole, støtte til nye stoler i Lierskogen kulturkirke, Dempet arrangementlys i hallen på Lierbyen skole, scenelys på Haugestad, akustiske oppgraderinger på Hegg gamle skole, støtte til sceneteppe, lys og lerret i aulaen på Sylling skole, nye korkrakker til utlån (Lier kommune eier, kort Vise Versa oppbevarer og låner ut), nytt piano til Lier bibliotek, lydutstyr til privat ungdomsklubb på Sjåstad. Under denne ordningen ble det også gitt noe støtte til husleie i private kulturlokaler: Sjåstad fritidsklubb, Lierskogen fritidsklubb og Lierskogen Dramathiiske Selskabs barne og ungdomsaktiviteter. Side39

40 Plan for opprusting av Hegg gamle skole er lagt fram for politisk behandling med sikte på gjennomføring i 2014 da musikkverkstedet runder 30 år og Hegg gamle skole er 100 år. Planlegging av innredning og drift av nye Hegg kultursal er igangsatt med sikte på politisk avklaring av driftsambisjoner mm våren Lier Bygdetun har mottatt kr 1 mill i tilskudd, og kultur og fritid har samarbeidet tett med dem om utstilling, skolebesøk og arrangementer. Flere prosjekter og tiltak er igangsatt/gjennomført for å få flere folk ut i skog og mark/til friluftsaktiviteter, samt knyttet til skilting og brosjyreutarbeidelser. Prosjektet «økt bruk av marka» er startet ved en prosjektbeskrivelse til politisk godkjennelse i desember. 3. Årets gang et raskt resyme! Januar mars Vinteren var værmessig stabil og fin. Dette førte til at vi både kunne tilrettelegge 15 isflater for skøyteaktiviteter og at vi kjørte mye løyper og tilrettela for gode skimuligheter både i marka og i nærmiljøene ved skoler og boområder. Kultur og fritid kjører jevnlig ca 200 km skiløype i marka, godt samkjørt med nabokommunene mht. hvem som kjører hva, og hadde i vinter markedsføring og oppdateringer bl.a. både via løypetelefon og via nettsider. Ny løypemaskin til bruk i Finnemarka og stasjonert på Eiksetra ble tatt i bruk vinteren Vi fikk gode tilbakemeldinger fra publikum og skoler på vår tilrettelegging. Frivilligsentralen hadde julelunsj for de frivillige på Haugestad i januar, og alle aktiviteter og tjenester i sentralens regi startet opp via ca 70 frivillige som sikrer matutkjøring, leksehjelp, turgrupper, opprusting av stier, en til en hjelp av forskjellige slag og mange og varierte aktiviteter for og av seniorer. Egen årsrapport lages for Lier frivilligsentral. Tranby ungdomscafé er «redesignet» i samarbeid med elever fra Tranby skole. Målgruppen for tilbudet har gått fra ett juniortilbud til et ungdomstilbud med høyt fokus på miljø og ungdomsmedvirkning. Etter ett halvt år med åpen café har det dannet seg en egen arrangørgruppe «Ungarr» som har arrangert festkvelder fredager gjennom hele høsten. Samarbeid med virksomhetene habilitering og barnevern gjør at cafeen kan ha åpent 2 kvelder i tillegg til annenhver fredag. Side40

41 Lier Musikkverksted har startet med flere nye tilbud dette året, bl.a. jammekvelder for ungdom, samspillseminar og i samarbeid med UKM tilbud om lydteknikker kurs. Sylling og Høvik fritid har holdt ett høyt aktivitetsnivå med alt fra aktiviteter som skating, dans, fotballturneringer og cupcakekurs. Sylling og Høvik fritid hadde også ansvar for Lier Open skatearrangement og «frisone» under Lierdagene. I februar gjennomførte vi Ungdommens kulturmønstring i Lier med 117 deltakere, stor bredde og imponerende kvalitet. Det ble arrangert egen separatutstilling på Hegg gamle skole, høytidelig åpnet av ordfører Helene Justad. Sceneshowet ble arrangert på Lierbyen skole. Lier Kommune ble som arrangør nominert til årets UKM kommune, en av ni nominerte i landet. Ferietilbud det ble gjennomført både ferietilbud i vinterferien og høstferien. I høstferien hadde vi ett samarbeid med Eiksetra med friluftscamp som ble en stor suksess. Årets Dansegalla ble gjennomført i samarbeid med Kiwanis i St. hallvardhallen med omkring 800 publikum og med Ole Ivars som trekkplaster. Dette var det sjuende arrangementet etter samme mal, og mange gleder seg til gjennom hele året. Likevel ligger det an til at vi prøver ett nytt repertoar for Torsdagsklubben fritidsklubben for psykisk utviklingshemmede har holdt åpent hver torsdag og har vært godt besøkt. Kunst til Heiahallen og nye Hegg skole var godt i gang med egne kunstkomiteer, kunstplan og tilsagn om støtte av KORO; Heiahallen med tilsagn om kr og Hegg med tilsagn om kr Tilskuddet er gitt både til dekning av honorar til KORO oppnevnte kunstneriske konsulenter og som rent tilskudd til selve kunsten. April mai/juni (inkl Lierdagene) Våropprydningene ute startet så snart snøen forsvant. Våren er alltid en kavete driftsperiode for park, idrett og friluftslivsdelen av kultur og fritid. Sommerhalvårsaktivitetetene i regi av frivilligsentralen kom i gang, bl.a. med turer, stirydding og natteravnvirksomhet Ukas kulturminnepost ble dratt i gang i samarbeid med Lierbygda O lag. Verdens aktivitetsdag ble gjennomført med stor publikumsoppslutning i Lierbyen 10. mai og med Kultur og fritid som bidragsytere. St.Hallvards dag 15. mai ble markert med pilegrimsvandring og arrangement av kirken med tilskudd fra Kultur og fritid. Det ble utbetalt driftstilskudd til frivillige organisasjoner på til sammen kr , (økt med kr , fra 2012) etter søknadsfrist 15. april. Tilskudd til enkeltarrangementer og prosjekter utbetales fortløpende hele året og oppsummeres i siste kvartal. Fast treningstid og øvelsesrom for frivillige ble fordelt. Som særutfordring nå var at vi har mistet tre gymsaler på hhv. Heia og Hegg skoler, samt at St.Hallvardhallen var under omfattende rehabilitering fra mai til oktober. Fleksibel og løsningsorientert innstilling fra kommune og lag gjorde at vi kom noenlunde i mål med fordelingen likevel. Side41

42 2013 var et Lierdagsår og særlig våren preges av forberedelser. Lierdagene ble gjennomført 7 9. juni med omfattende program på to scener, bl.a. med Nede på stasjonen musikkfestival som integrert tilbud på kveldstid fredag og lørdag. Lierbyen var ellers som tidligere preget av mange og varierte boder, i år igjen samlet mer tematisk på «områdetorg», bl.a. med eget mattorg. Nytt av året var et mer omfattende aktivitetsprogram, mer utstrakt bruk av sosiale medier i markedsføringen og en ny organisering av arbeidet bl.a. for å tydeliggjøre og fordele ansvar på flere. Lierdagene er et miljøfyrtårnsertifisert arrangement, og vi fikk gjort noen forbedringer også mht. avfallshåndtering og markedsføring i forhold til dette. Egen rapport er laget for dagene. Oppstart av feiring av stemmerettsåret. Egen komite ble nedsatt og første arrangementer gjennomført med samarbeid om 8. mars arrangement i biblioteket og egen spesiallaget profesjonell danseforestilling utendørs på Lier bygdetun (hovedsatsing se juni august) Kunst til Heiahallen ble avgjort etter lukket konkurranse. Kunstner Jannik Abel gikk av med seieren med forslag om et tredelt verk. Verkene skal etter avtale stå ferdig rundt årsskiftet 2013/14. Juni august Årets utstilling på Lier Bygdetun var knyttet til stemmerettsjubileet 100 år med almen stemmerett også for kvinner. Kultur og fritid bidro aktivt i planleggingen av denne utstillingen som ellers er bygdetunets ansvar. Utstillingen åpnet 17. juni, og ble en publikumssuksess og svært godt mottatt også av skolene som det var laget særlige opplegg for. Aktivt bidrag fra kommunens side bidrar bl.a. til slik tilrettelegging som gjør utstillingen mer attraktiv for flere. Sommeren i år var varm og fin, og vi hadde derfor stor aktivitet også på badeplassene våre. Driften av uteanlegg og friområder var krevende, men gikk uten problemer. Gjennom hele året jobbet Kultur og fritid med sluttføringen av Eu prosjektet «Rekreative ruter» og samarbeid med Røyken om et prosjekt kalt «From rail to trail», begge med mål å tilrettegge bedre tur og rekreasjonsområder i ytre del av Lier. Det ble også jobbet med flere prosjekter knyttet til statlig sikrede friområder, som Engersand, Damtjern og Eiksetra. Videreføring og sluttføringer av påbegynte prosjekter kommer i Avslutningen av Eu prosjektet ble markert ved skilt, ny turbrosjyrer og et arrangement i Lierbyen i juni. Oppstart av ny tursti ved Engersand havn, ny turbrosjyre og begynnende oppgradering av friområdet, ble markert ved et familiearrangement med aktiviteter i august. To helleristninger er nå registrert i Lier; først skålegroper på Lier Bygdetun, og så sommeren 2013 det store feltet med elgfigurer ved Tronbergfjell den største elgen funnet i Norge! September november «Kunst rett vest» er et prosjekt i regi av Vestregionen med fellesutstilling, som i år var i Vestfossen, og med åpne atelierer/utstillingssteder i alle kommunene. I år deltok kunstnerparet Bente Sommerfeldt Kolberg og Morten Krogh som utvalgte Lierkunstnere. og disse hadde åpen Side42

43 utstilling 2 helger i september og elevomvisninger i galleri Perrongen på ukedagene, de tok i mot mer enn 100 elever. Eplefestivalen ble for andre gang gjennomført på bygdetunet 22. september. Arrangementet er et samarbeidsarrangement med Kultur og fritid som motor, og hadde salg og aktivitetstilbud som trakk svært mange publikummere og som fikk gode tilbakemeldinger fra dem som deltok. Høstferietilbudet til barn fra 5. til 7. klasse i Lier var villmarkscamp på Eiksetra. 31 barn deltok og vi hadde ventelister. Svært vellykket etter tilbakemeldinger fra både barn og foreldre. Desember Kunst til nye Hegg skole ble valgt etter lukket konkurranse mellom 8 kunstnere. Avtale med to kunstnergrupper er under utforming. Planlegging av Kunst til Frognerhagen ble påbegynt. Støtte fra KORO er sikret med totalt kr , (honorar til 2 konsulenter + ren støtte) Julegrantenning ble som vanlig gjennomført flere steder, i Lierbyen med Kultur og fritid som koordinator, andre steder i regi av frivillige. Tradisjonen står sterkt og trekker mange deltakere. Påmelding til UKM 2014 startet 1. desember. Allerede i forkant var en egen ungdomsredaksjon i samarbeid med Lierposten etablert og i gang, med ansvar for å markedsføre og dekke dette arrangementet sett fra ungdoms side. Kulturprisen for 2013 ble delt ut under en kulturkveld 5. desember til Håvard Rype for allsidig kulturengasjement bl.a. innen amatørteater og lokalhistorie. På samme arrangement ble også Hauestadstipendet delt ut til Synne Skagen Hammerstad for satsing på klassisk slagverk. Arrangementet «Glædelig Jul» på bygdetunet ble gjennomført med kommunal støtte 8. desember. I desember ble det også gjennomført svært mange andre arrangementer i frivillig regi med støtte fra Kultur og fritid. Til sammen ble det i 2013 utbetalt tilskudd til arrangementer og tiltak i regi av frivillige på kr Økonomien Kultur og fritid fikk en netto budsjettramme til drift på kr 16,1 mill og en investeringsramme samlet på kr 1,04. Vi har sikret egeninntekter i form av billettinntekter og sponsormidler med ca kr som (i hovedsak knyttet til Lierdagene) utover det som var budsjettert. Vi har sikret eksterne tilskudd på til sammen kr til friområdene våre 1, kr i spillemidler til investeringer i idrettsog nærmiljøanlegg (inkl til oppgradering av svømmehallen) og 1,6 mill i kulturmidler til Høvik skole, som nå delvis vil brukes til innkjøp av mer lyd, lys og sceneutstyr. 1 Tilsagn i 2013, kommer først til utbetaling i Gjelder også tilskuddet til svømmehallen og Høvik skole Side43

44 Vi hadde med oss et driftsoverskudd pga utsatte prosjekter på kr fra Regnskapet viser et netto driftsforbruk på kr i fht revidert budsjett på kr , dvs. et overforbruk på kr som spiser av fjoråret overskudd. Følgende skisse gir et bilde av hvordan ressursrammene fordeler seg (fortsatt nettotall): Netto lønnsutgifter ca 10,0 mill 64% Tilskudd til frivillige 2 ca 2,4 mill 15% Arrangementer og tiltak (ekskl. lønn) ca 2,1 mill 14% Andre driftskostnader (adm.utg, maskinutg ) ca 0,9 mill 6% 5. Organisasjonen Kultur og fritid går ut av 2013 med 28 ansatte fordelt på ca 18 årsverk: 11 ansatte/ 9,9 årsverk + sesongarbeidere er knyttet til park, idrett og friluftsliv. 13 ansatte/5,2 årsverk er knyttet til ungdom og fritid, inkl. tilbud til mennesker med psykisk funksjonshemming 1 ansatt/1 årsverk er knyttet til Lier frivilligsentral Resten inkl. kultursjef (til sammen 3 ansatte/2,3 årsverk) er direkte knyttet til kulturkontoret, der også administrativt ansatte innen idrett og friluftsliv og ungdom og fritid har kontorbase. I 2013 ble det gjort noen utviklingsgrep mht. stillingsinnhold og ansvarsfordelinger både administrativt og driftsmessig, bl.a. knyttet til styrking/tydeliggjøring av friluftslivsinnsatsen. Det ble også ansatt flere nye medarbeidere basert på den justerte stillings og ansvarsfordelingen (bl.a. egen prosjektleder for friluftsliv) som følge av at vi hadde flere som sluttet hos oss for alderspensjonering eller ny jobb. Nye folk har ved oppstart av nytt år fått god oversikt over oppgavene. Kulturkontoret flyttet våren 2013 til Fosskvartalet i 2. etasje ved siden av biblioteket. Kultur og fritid har i 2013 hatt en tilstedeværelsesprosent på mer enn 95% og framstår som en av kommunens mest stabile og friske virksomheter. Vi er en virksomhet med mye engasjement og bred erfaring, og holder et høyt tempo med mange baller i lufta til en hver tid. Dette er både positivt og noe å være stolt over, men også en utfordring dersom folk sliter seg helt ut. Med nødvendig oppmerksomhet på arbeidsmiljø og oppgavefordelinger, går vi også inn i et nytt år med stor entusiasme. 6. Konklusjon Kultur og fritid ser nok en gang tilbake på et aktivt år. Vi har levert resultater på alle de prioriterte målområdene våre, og har gjennomført drift og prosjekter på en tilfredsstillende måte, selv om noen prosjekter har tatt noe lengre tid etter administrative utskiftninger. Vi tar med oss årets erfaringer og utfordringer videre til 2013 da vi både skal videreføre drift og følge opp prosjektet innenfor de rammene som kommunestyret setter/satte i handlingsprogrammet for I tillegg kommer verdien av gratis eller sterkt subsidiert leie for frivillige organisasjoner. Side44

45 Hva skjer i Lier? Du holder deg oppdatert bl.a. via under Hva skjer i Lier. Du kan selv legge inn egne arrangementer på denne kalenderen hvis du er arrangør. Foreningsinfo Kommunens oversikt over frivillige organisasjoner finner du også på under Oversikt over foreninger og lag. Oversikten baserer seg på oppdateringer meldt fra organisasjonene selv. Sjekk jevnlig egen organisasjon og oppdater om nødvendig! Leie av lokaler og uteanlegg Faste treningstider og øvelser/samlinger i flerbrukslokaler må foreningslivet søke om for et skoleår av gangen. Søknadsfrist er 15. april. Løpende enkeltutleie kan bookes via under Leie av lokaler. Reglene er at barn og unge og voksenopplæringsorganisasjonene har gratis leie mandagfredag, mens det betales en liten leieavgift for voksentrening og for bruk av lokalene i helgene. Søknader om bruk av idrettsbaner utendørs går direkte til banemestrene for hhv Lier stadion, Tranby idrettspark og Sylling idrettspark. Søknad om tilskudd Søknader om driftstilskudd til organisasjoner med aktiviteter for barn og unge, ekskl. idrett, og søknader om har frist 15. april. Samme frist gjelder søknader om tilskudd til arrangementsteknisk tilrettelegging av lokaler brukt til kulturformål. Søknader om tilskudd til arrangementer og prosjekter kan sendes og blir behandler fortløpende hele året. Mer info på For 2014 spesielt bl.a.: Arrangementer kjent i januar 2014: Åpent arrangement på Lier Bibliotek med foredrag v/karsten Alnæs og minikonsert tirsdag Festgudstjeneste med påfølgende gaveavduking og foredrag i Frogner kirke/kirkestuen søndag mai arrangementene ved skolene (der vi oppfordrer til å markere jubileet) Sommerutstilling ved Lier Bygdetun åpner 15. juni og står fram til eplefestivalen Side45