Fysioterapi ved intercostale smertepunkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysioterapi ved intercostale smertepunkter"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 8/2001: Fysioterapi ved intercostale smertepunkter En presentasjon av et behandlingstiltak basert på systematisering av praksis ut fra elleve kasuistikker Astrid Tarlebø Berg, fysioterapeut, Spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi MNFF, Regionsykehuset i Trondheim (nå St. Olavs Hospital). Sammendrag: Denne artikkelen er basert på prosjektoppgaven «Intercostale smertepunkt. Prosjektrapport om intercostale smertepunkt og dype tverrfriksjoner som fysioterapeutisk tiltak». Brystsmerter er et av de vanligst rapporterte symptomene i alle oversiktsrapporter fra en generell populasjon i ambulant virksomhet. Blant de vanligste årsakene til smertene er hjerte- og lungeproblemer antatt å være to hovedkilder. Store pasientgrupper fortsetter å rapportere om smerter i brystet, til tross for at omfattende kardiale undersøkelser ikke avdekker noen klare abnormiteter. De fleste undersøkelser antyder en forekomst på 10 til 20 prosent med årsaksforhold i muskel-skjelettsystemet. Artikkelen omhandler et behandlingstiltak rettet mot intercostale brystveggsmerter, primært hos hjertepasienter, og skisserer erfaringer gjort gjennom mange år. I artikkelen presenteres en oppsummering av 11 kasuistikker med konkretisering av fire kasus. Erfaringene viser at dype tverrfriksjoner synes å være en effektiv behandlingsmetode for intercostale smertepunkter. For å si om det er tverrfriksjonene som gir effekt, må det gjøres systematiske studier. Nøkkelord: Brystsmerter, intercostalmuskulatur, fysioterapi, dype tverrfriksjoner, hjertepasienter. Denne artikkelen baserer seg på prosjektoppgaven «Intercostale smertepunkt. Prosjektrapport om intercostale smertepunkt og dype tverrfriksjoner som fysioterapeutisk tiltak. RiT januar 1999». Rapporten i sin helhet kan fås kjøpt ved henvendelse til artikkelforfatter. Prosjektet er finansiert av prosjektmidler fra Fysioterapiavdelingen ved RiT i Prosjektmidlene er en del av kvalitetssikringen innen fysioterapi ved sykehuset og forutsetter ferdigstillelse av en prosjektoppgave. Bakgrunn Gjennom mangeårig arbeid innen hjerterehabilitering ved Regionsykehuset i Trondheim, RiT, kom jeg i kontakt med pasienter som hadde smerter i brystveggen. Smertene syntes å være av muskulær art og andre årsaksforhold var utredet. Pasientene deltok i hjerterehabiliterings-gruppe. Noen var bypassopererte, mens andre hadde diagnoser som hjerteinfarkt, percutan translumenal coronar angioplastikk PTCA, eller angina pectoris. Smertene var av anginalignende kvalitet, men atypiske ved at pasienten ikke responderte på medikasjon i form av nitroglycerin, og at lokalisasjonen var eksakt og smertene reproduserbare. Mens pasienter med angina pectoris gjerne viser utbredelsesområdet for smerte ved å legge hele hånden på brystkassen, bruker pasienter av ovennevnte kategori gjerne pekefinger eller langfinger for å angi smertepunkter. Smertene kan være til stede både i hvile og ved aktivitet, være kroniske eller komme anfallsvis og forverres ved dyp inspirasjon og/eller elevasjon av armene. Brystsmerter er et av de vanligst rapporterte symptomene i alle oversiktsrapporter fra en generell populasjon i ambulant virksomhet (1). Blant de vanligste årsakene til smertene er hjerte- og lungeproblemer antatt å være to hovedkilder. Etter at disse områdene er ekskludert, vil vanligvis andre tilstander som affiserer strukturene i og omkring brystveggen komme i betraktning. Store pasientgrupper fortsetter å rapportere om smerter i brystet, til tross for omfattende kardiale undersøkelser uten klare abnormaliteter. Ikke-kardiale brystsmerter har vakt interesse blant forskere innen flere spesialiteter som gastroenterologi, lungemedisin, kardiologi og reumatologi. De fleste undersøkelsene antyder en forekomst på 10 til 20 prosent med årsaksforhold i muskel-skjelettsystemet. Innenfor dette området finnes en mengde differensialdiagnoser. Det totale omfanget av muskel-skjelettrelaterte brystsmerter som krever medisinsk oppmerksomhet, er dårlig dokumentert. De fleste av undersøkelsene på insidens er gjort i akuttenheter eller i forbindelse med kontroll av hjerteinfarkt, og sier ingenting om omfanget i allmennpraksis.

2 På oppfordring fra pasienter begynte jeg å palpere muskulaturen i brystveggen og fant ut at smerten oftest satt i intercostalmuskulaturen. Disse punktene er lett identifiserbare ved dyp palpasjon intercostalt. Det er imidlertid nødvendig å komme helt ned i muskulaturen mellom ribbene, og med for stor finger mot en smal thorax kan det være nødvendig å bruke fingerneglen for å lokalisere punktene. Det synes nødvendig å anvende et trykk på cirka to kg/cm2, slik at neglesengen delvis blir hvit. Pasienten presenterer et bilde av intense smerter som kan minne om hjerteinfarkt eller kraftig angina, og frykten for at de feiler noe alvorlig er fremtredende. Ved kontakt med kolleger innen samme fagfelt erfarte jeg at noen hadde registrert det samme som meg, men ingen kjente til behandlingsformer som var systematisk nedtegnet. Da jeg første gang søkte litteratur i 1994, fant jeg ingen artikler om dype tverrfriksjoner som behandling av intercostale brystsmerter. Ved mer omfattende søk på Internett, Embase, Cats, Scisearch, Scimate, Cohrane og Medline i 1998, fant jeg flere artikler som omtalte fysioterapi i form av varme, traksjon, aktive øvelser og transcutan elektrisk nerve stimulering, TENS, i forbindelse med brystsmerter generelt. I et leserinnlegg i et australsk tidsskrift skriver Peak (2) om kraftig massasje av intercostalmuskulaturen ut fra antagelsen om å frigjøre nerveendinger som er fastlåst i den inflammatoriske prosessen. Dr. Peak skriver primært om injeksjonsbehandling ved bruk av stoffet Lignocaine i kombinasjon med kortison ved intercostale smertepunkter og hans beskrivelse er det nærmeste jeg har kommet i form av deskriptive nedtegnelser. De siste årene har jeg vært tilknyttet smerteklinikken ved RiT og møtte her pasienter med samme type smerteproblematikk som hos hjertepasientene. Fenomenet vil i denne sammenheng bli omtalt i vesentlig grad i forhold til pasienter med kjent hjertelidelse, selv om tilstanden er registrert hos andre pasientgrupper som hos pasienter med lungelidelser, cancer mammae og kroniske smertetilstander. Beskrivelse av tiltak Dype tverrfriksjoner (3) er valgt som behandlingstiltak, fordi det er et nyttig middel i klassisk lokalbehandling. Teknikken går ut på å bevege frem og tilbake på tvers av vevets fibre, kraftig og dypt i korte intervaller. Cyriax påpeker betydningen av nøyaktig lokalisering av stedet som skal friksjoneres og at terapeuten ikke må gli på huden. Det nevnes også at friksjoneringen ofte går noe ut over smertegrensen og at erfaringer viser at smertene gir seg etter noen minutter. Dette er sammenfallende med min erfaring. En av pasientene mine sa at selv om behandlingen var vond, tolererte han den fordi han visste årsaken til smertene. Bunkan og Schultz (4) hevder at skadede celler endrer biokjemi, slik at nociseptorene reagerer. I musklene er det særlig iscemi som gir smerte (5). Det kan dannes såkalte myofasciale triggerpunkter som er «et hyperirritabelt fokus i en muskel eller dens fascie som forårsaker smerte. Smerten er der i hvile eller ved bevegelser som strekker eller belaster muskelen». Triggerpunkt kan palperes som knuter eller strenger i muskelvevet. Før fysioterapi igangsettes må pasienten være utredet med tanke på andre årsaksforhold som for eksempel underliggende hjertesykdom, lungelidelser og kreftsykdom. Hos kvinner behandler jeg ikke punkter som ligger under kjertelvev i brystet, fordi jeg da må gjennom strukturer som er sårbare for trykk og som kan skades. Hos menn med mye underhudsfett kan det være vanskelig å nå ned i muskulaturen og det gir stor belastning på fingerleddet ved behandling. Pasientene behandles i en avspent stilling, ryggliggende på benk, slik at de strukturene som skal behandles kommer mest mulig mot overflaten. For å redusere angst for alvorlig hjertesykdom gis det grundig informasjon til pasienten om virkningsmekanismene ved muskulære smerter. Det anvendes dype og til dels kraftige tverrfriksjoner innenfor pasientens toleransegrense, ved bruk av andre eller tredje finger, over lokaliserte smertepunkter intercostalt. En noe mindre aggressiv tilnærming til smerteproblemet, ved generell massasje av pectoralis alene, ser dessverre ikke ut til å gi ønsket effekt. Det lokaliserte punktet behandles inntil smerten avtar noe. Dette tar, med små innlagte pauser, vanligvis to til fem minutter. Pasienten oppfordres til å konsentrere seg om dyp respirasjon og avspenning under behandlingen. En varmepakning kan benyttes før eller etter tverrfriksjonering. De fleste av pasientene i rapporten gav uttrykk for god avspenning og evne til dypere respirasjon som følge av varmepakning etter tverrfriksjonene. Jeg har flere ganger forsøkt med bare varmebehandling, uten at dette har gitt annen effekt enn noe lindring av symptomene der og da. Forsiktighetsregel: Fysioterapeuten må stive av det distale interphalangial-leddet, DIP-leddet, under behandlingen for å unngå overbelastning. En kan alternativt bruke flektert proximalt interphalangial-ledd, PIPledd under behandlingen dersom pasienten tolererer dette. Pasientene kan ved behov utføre aktive tøyningsøvelser ved rotasjon av truncus i sittende stilling med eleverte armer, eller indirekte respirasjonsøvelser ved hjelp av full elevasjon av armene i ryggliggende eller sittende stilling. Pasientene informeres om å holde brystkassen varm, spesielt ved arbeid eller mosjon i kaldt vær.

3 Pasienten kan utføre egne tverrfriksjoner for å forebygge tilbakefall. Vekselvis retraksjon og protraksjon av skuldrene med armene i 90 grader i albu- og skulderledd er en gunstig egenøvelse. Pasientene responderer erfaringsvis raskt på behandlingen. Vanligvis oppleves bedring etter en til tre behandlinger. Anbefalt behandlingshyppighet er to ganger per uke, da vevet reagerer med kraftig ømhet på dype tverrfriksjoner og trenger restitusjon mellom behandlingene. Etter 12 behandlinger skal pasienten være betydelig bedre eller helt symtomfri. En bør tilstrebe størst mulig grad av symptomfrihet for å oppnå varig effekt. Pasientutvalg Prosjektrapporten omfatter 11 pasienter, en kvinne og 10 menn. Gjennomsnittsalder er 53.6 år (34 til 63 år). Pasientene hadde hatt smerter i brystet av ulik varighet, fra cirka en måned til åtte år. Ved palpasjon av smertepunkter oppgav pasientene muntlig score mellom åtte og ni på VAS skala, altså intense smerter. Alle pasientene i materialet, med unntak av kasus 7, deltok i en hjerterehabiliteringsgruppe ved Fysioterapiavdelingen, Poliklinikken, i tidsrommet 1994 til De tok kontakt med meg på grunn av smerter i brystveggen mens de gikk i gruppen. Jeg diagnostiserte selv intercostale smertepunkter hos ti av pasientene ut fra anamnese og palpasjon, og ba så avdelingens cardiolog om rekvisisjon til behandling. Bare i ett tilfelle var det pasientens primærlege som sendte pasienten med aktuell diagnose. Legen hadde via «jungeltelegrafen» fått kjennskap til at jeg hadde et behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Pasientene fikk tilbud om å ta fornyet kontakt med meg dersom brystsmertene kom tilbake etter avsluttet behandling. Dette for å evaluere effekt over tid. To pasienter benyttet seg av tilbudet etter vel ett år. De fikk en ny behandlingsserie med godt resultat og har ikke tatt kontakt siden. Kasuistikker Kasus 1. Mann, 59 år, gift, to barn. Jobber ved teknisk avdeling i en stor bedrift. Henvisningsdiagnose: Coronar bypassoperasjon Intercostale myalgier. Antatt utløsende årsak: Falt på isen cirka en måned postoperativt og fikk etter dette intense smerter i brystveggen. Funn: Flere svært smertefulle punkter i muskulaturen i andre og tiende intercostalrom fremre brystvegg og venstre side. Smertene er så intense at han «tar til tårene», spesielt om kvelden. Smertene er reproduserbare ved palpasjon. Han sover dårlig og uttrykker angst for forverring av sin hjertesykdom. Klarer ikke dyp inspirasjon kombinert med armløft. Pasienten fikk totalt 15 behandlinger i løpet av en to måneders periode i Sluttstatus: Pasienten er smertefri. Han er tilbake i jobb, går på ski og måker snø. Sover godt. Er symptomfri ved dyp inspirasjon med løfting av armene. Det er tatt kontakt med pasienten ved flere anledninger siden behandlingsslutt og frem til i dag, og han har ikke hatt tilbakefall. Kasus 3. Mann, 59 år, gift. Uføretrygdet etter whiplashskade. Henvisningsdiagnose: Coronar bypassoperert, Intercostale myalgier og brystsmerter. Antatt utløsende årsak: Etter coronar bypassoperasjon i 1991 gjennomførte pasienten en ukomplisert hjerterehabilitering i gruppe. Senere gradvis økende smerter i brystet. De tre siste årene anfallsvise smerter uprovosert av fysisk anstrengelse eller matinntak. Har gjentatte ganger oppsøkt lege, prøvd healer, homøopat og kortisoninjeksjon uten effekt. Funn angitt fra henvisende lege: Ømhet intercostalt, i pectoralis major venstre side og i fremre brystvegg. Ømme triggerpunkt mellom skulderbladene bilateralt. Funn: Tre smertepunkter i femte intercostalrom, fremre brystvegg på venstre side. Smertene er reproduserbare ved palpasjon. I tillegg smerter interscapulært. Pasienten klarer ikke slippe tanken på alvorlig hjertesykdom og gir sterkt uttrykk for angst. Må stadig avbryte «småpusling» i hagen, ved annet lett arbeid og må stoppe opp ved turgåing. Sover dårlig. Pasienten fikk totalt ni behandlinger etter prosedyre i løpet av en fem ukers periode. Sluttstatus: Pasienten er helt smertefri og kan gjenoppta tidligere aktiviteter. Kan jobbe lange økter uten problem. Sover bra. Er i daglig aktivitet og har meldt seg på til treningsgruppe på hjemstedet. Pasienten har ved flere anledninger i løpet av årene frem til i dag vært innom for å rapportere at effekten har holdt seg. Kasus 6. Mann, 50 år, gift og i full jobb. Henvisningsdiagnose: Coronar bypassoperasjon, august Begynte i hjerterehabiliteringsgruppe i september Hadde da allodyni, hypersensibilitet, i venstre sides thorax og var svært smertepreget. Hadde problemer med å orke treningen, hadde ikke overskudd til å gjøre noe, sov dårlig. Etter tre ukers trening begynte det å «løsne» noe, men pasienten var fortsatt mye hemmet av smerter i brystet. Klarte ikke å puste normalt, kunne ikke ligge på siden og hadde ikke overskudd til å ta del i sosialt småprat med de andre gruppedeltagerne. Tok seg hele tiden til brystet. Ble henvist til individuell behandling i tillegg til gruppetrening. Antatt utløsende årsak: Bypass operasjon.

4 Funn: Flere smertepunkter i femte og sjette intercostalrom venstre side, fremre brystvegg. Selv ved lett palpasjon gir disse intense smerter. Smertene er reproduserbare ved palpasjon. Sluttstatus: Etter tre behandlinger i løpet av en 10 dagers periode er de intense smertene borte. Han kan bevege seg fritt, ligge på siden, har fri respirasjon, bedre søvn og har fått smilet og humøret tilbake. Deltagelse i gruppetreningen er nå problemfri. Har ikke hatt tilbakefall. Kasus 11. Mann, 34 år, gift, to barn. Miljøarbeider og student. Henvisningsdiagnose: Coronar bypassoperert i september Oppstart treningsgruppe oktober Debut intense smerter i brystveggen Antatt utløsende årsak: Svært smertepreget i hele det postoperative forløpet. Høy grad av angst. Funn: To smertepunkter i femte intercostalrom. Sluttstatus: Etter to behandlinger er pasienten tilnærmet smertefri. Pasienten angir økt forståelse for og innsikt i hvordan muskulære smerter kan arte seg, og angir mindre angst for forverring av sin hjertesykdom. Oppsummering Ni av elleve pasienter ble helt smertefrie etter behandling. To pasienter ble tilnærmet smertefrie. Disse to har vært i full jobb siden behandlingsslutt. Begge har tidvis symptomer fra brystveggen i perioder med høyt arbeidspress, men takler disse ved trening og andre egentiltak. Det har lykkes meg å få kontakt med åtte av ni pasienter (i 1998) som ble helt symptomfrie etter behandling og ingen av disse har rapportert tilbakefall. En klar trend er at jo tidligere behandlingstiltak i form av dype tverrfriksjoner settes inn jo færre behandlinger skal til for å oppnå tilfredsstillende effekt. Per i dag prøver jeg å gi behandling så snart en pasient med aktuell problemstilling er identifisert. Da kan ofte to til tre behandlinger være nok. Diskusjon Jeg har valgt å presentere en oppsummering av kasuistikkene med eksemplifisering av fire tilfeller. Pasientene i materialet hadde alle smerter i brystet som de opplevde som svært funksjonsnedsettende og angstfremkallende. Smertene var også av en intensitet som gjorde at de selv ba om tiltak som kunne lindre eller fjerne smerten, og de var opptatte av å finne årsak til den. For pasientene som var deltagere i hjertegruppetrening var smerten så hemmende at flere vurderte å slutte i trening. Det så ikke ut til at allsidig trening alene påvirket smertene i gunstig retning når smertene i brystveggen først hadde manifestert seg. Pasientene tenderte tvert imot til å gradvis bli verre. I to tilfeller trente pasientene i 14 dager etter å ha rapportert om brystvegg-smerter. Dette var før jeg hadde opparbeidet særlig erfaring med tidlig intervensjon, og var redd for å skape et behandlingsbehov hos pasienten som ikke var nødvendig. Begge pasientene var smertepreget, tok seg ofte til brystet, hadde liten mimikk i ansiktet, deltok ikke i gruppefellesskapet, så mye ned i gulvet under trening og gav uttrykk for mang-lende overskudd og livsglede. Forskjellen etter individuell behandling i tillegg til gruppetrening var, ifølge begge pasientene, så påfallende at de knapt trodde det selv. Etter få behandlinger kunne pasientene delta i trening uten begrensninger og gjenoppta daglige aktiviteter. Klassiske likhetstrekk ved intercostale smertepunkter er at pasienten stadig tar seg til brystkassen og gnir over det aktuelle stedet, virker plaget og gir uttrykk for engstelse. Uttrykk som «jeg klarer ikke å puste skikkelig», er vanlig. Smertene er av brennende eller stikkende kvalitet. Smertepunktene gir vanligvis helt lokal smerte men kan også gi utstrålende smerte til arm eller skulder, slik triggerpunktsmerter gir refererte smerter til andre områder i samme innervasjonsområde. Når det gjelder lokalisasjon av smertepunktene er femte intercostalrom representert i ni av 11 tilfeller. Utløsende årsak ser ut til å variere fra fall på ekstendert arm, postoperativ hoste, mye smerte postoperativt og gradvis økende brystsmerter uten påviselig utløsende årsak Vedvarende smertetilstander er ofte til stor bekymring for pasienten, særlig dersom problemet ikke har blitt bekreftet eller har blitt forsøkt behandlet uten effekt. Jeg vil tro at dette gjelder i ennå større grad for pasienter med hjertelidelser ut fra grunnsykdommens alvorlighetsgrad. Flere av pasientene i materialet som hadde hatt smerter over tid, hadde prøvd ulike former for behandling uten resultat. Pasientene kan da få mange uheldige eller mistilpassede tanker og følelser om sin smerte. Dette vil sannsynligvis bidra til å forsterke smerteopplevelsen. De kognitive og emosjonelle dimensjonene av smerten blir vanligvis mer involvert jo lenger den vedvarer (4). Dette så også ut til å gjelde i mitt materiale. Pasientkasusene som fikk behandling umiddelbart etter symptomdebut var smertefrie i løpet av to til tre behandlinger, mens hos pasienter hvor smerten hadde stått over tid, ble behandlingstiden betydelig lengre. Angående årsaksforhold til intercostale smerter viser kasuistikkene ulike forklaringsmekanismer. Endret spenning i muskulaturen etter ulike traumer eller endrede sirkulasjonsforhold kan være mulige forklaringer til smerte. Bunkan og Schultz (4) skriver at årsaker til de plagene en pasient søker hjelp for, kan finnes flere steder.

5 De kan finnes perifert i skadet eller irritert vev, de kan finnes på ryggmargsnivå i balansen mellom alle impulsene som integreres der, eller de kan finnes sentralt i individets opplevelse av sin totalsituasjon. Konklusjon I prosjektrapporten er et behandlingstiltak beskrevet. Videre har jeg systematisert registreringene av 11 pasientkasus. For pasientene i dette materialet synes dype tverrfriksjoner ved intercostale smertetilstander å være effektiv behandling. For å kunne si om det er tverrfriksjonene som gir effekt, må det gjøres systematiske studier. Litteratur 1. Sheperd M, Cooper B, Brown AC, Kalton G: Psyciatric illness in general practice. Oxford, Oxford University Press, Peak HJ: The use of lignocaine and hydrocortisone in the diagnosis and management of chest wall pain masquerading as ischaemic cardiac pain (letter). Med J Aust (Australia) 1983, 2, Cyriax J: Textbook of Orthopaedic Medicine: diagnosis of soft tissue lesions. London, Balliere Tindall, Bunkan BH, Schultz CM: Medisinsk massasje. Oslo, Universitetsforlaget, Wall PD, Melzack R: Textbook of pain. Edinburgh, Churchill Livingston, 1984.