Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering: Arbeidet med budsjett og økonomiplan Sak om planstrategi ettersendes. Sak om omstillingskommune ettersendes. Burfjord Eirik Losnegaard Mevik ordfører

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 19/16 Budsjettkontroll pr 30. april 2015/711 PS 20/16 Godkjenning av årsregnskap /41 PS 21/16 RS 9/16 RS 10/16 RS 11/16 Referatsaker Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den / /3 2016/3

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/711-6 Arkiv: 150 Saksbehandler: Tore Li Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 19/16 Kvænangen formannskap Kvænangen kommunestyre Budsjettkontroll pr 30. april Henvisning til lovverk: Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune Økonomireglement for Kvænangen kommune Administrasjonssjefens innstilling Det vedtas følgende budsjettreguleringer: K Redusert avsetting til disposisjonsfond ,- D Redusert virkning nedtrekk TU ,- D Redusert virkning salg av kommunale tjenester til andre kommuner ,- D Kjøp av pasienttjenester fra Skibotn ,- D Reversering nedtrekk strømforbruk ,- Saksopplysninger Jfr delegasjonsreglementet pkt skal det avlegges økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i året. Økonomireglementets pkt 6.1 sier det skal avlegges en tertialrapport pr 30. april. I tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket i desember 2015 vedtatt en del spesifikke innsparingstiltak på avdelingsnivå og i tillegg et prosentvis rammekutt på 2,5 % på hver sektor som administrasjonen selv skulle finne ut hvordan skulle gjennomføres. Denne økonomirapporten vil også omhandle hvor langt disse kuttene er kommet.

5 En god del av innsparingstiltakene er effektuert og drifta tilpasset den nye bevillingen. Andre tiltak er forsøkt gjennomført men ser ut som at kun gir effekt på kort sikt da kostnadene vil komme tilbake i senere budsjettår. Dette gjelder både vakante stillinger på grunn av sykdom og permisjon, men også utsettelses av prosjekter som uansett til sist må betales over det kommunale budsjettet. Til sist er det en del tiltak som absolutt ikke lar seg gjennomføre på grunn av at tiltakene dessverre ikke er å anse som realistiske. Budsjettet er stort sett lagt inn i økonomisystemet med den samme periodiseringsnøkkel som tidligere år. Blant annet betyr dette at budsjettet for lønn er lagt inn med en periodiseringsnøkkel som samsvarer med hvordan lønna faktisk kommer til utbetaling. Lønn påløper som kjent i regnskapet kun i 11 av 12 måneder på grunn av feriepengeutbetaling i juni. Øvrige utgifter og inntekter er stort sett periodisert med like store beløp hver måned, men det jobbes noe med å få bedre periodisering på kostnader og inntekter som vi vet kommer til forskjellige tider av året. På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene: Sentraladministrasjonen Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,24 85,10 Øvrige utgifter , , ,63 105,18 Inntekter , , ,49 127, , , ,10 95,72 Avsatte pensjonsmidler til årets reguleringspremie ligger her i posten lønn inkl sosiale utgifter. Reguleringspremien kommer ikke til utbetaling før til høsten. Merforbruk på øvrige utgifter skyldes blant annet at tilskudd til kirke er utbetalt i januar med 12/12 deler mens budsjettet har fordelt dette på hele året. Denne store posten vil bli bedre periodisert til neste budsjettår. Videre har IT-avdelingen noe merforbruk på øvrige utgifter både til kontorutgifter som toner etc, og til driftsavtaler/leasingavtaler etc. Dette skyldes stort sett underbudsjettering på disse postene da avdelingene må ha nødvendige datatilganger og tilhørende infrastruktur. IT-kostnadene for de fleste avdelingene belastes IT-avdelingens driftsbudsjett. Når det gjelder avviket på inntekter så skyldes dette i hovedsak større refusjonskrav på momskompensasjon til staten enn budsjettert som igjen har sammenheng med merforbruket på øvrige utgifter. Når det gjelder kommunestyrets vedtatte innsparingstiltak for sentraladministrasjonen, er dette i sin helhet effektuert og budsjettregulert innenfor egne rammer. Men om tiltakene klarer å få helårseffekt vil først bli synlig ved neste tertialrapportering. Kommunestyrets vedtak om reserverte tilleggsbevillinger med ,- ligger også inne på sentraladministrasjonen. De vedtatte innsparingstiltak som enten er urealistiske eller er iverksatt men ikke får helårseffekt i budsjettåret må nødvendigvis budsjettreguleres og salderes mot posten kommunestyrets reserverte tilleggsbevillinger. Det foreslås med bakgrunn i det som fremkommer i denne rapporten å bruke av reserverte tilleggsbevillinger med ,- for å gjenopprette budsjettbalanse.

6 Oppvekst og kultur Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,66 96,99 Øvrige utgifter , , ,46 76,51 Inntekter , , ,60 80, , , ,52 96,90 Det registreres et mindreforbruk på lønn til både vikarer og ekstrahjelp på flere avdelinger innenfor sektoren. Dette er en gledelig utvikling som hvis tendensen fortsetter vil gi et forbedret handlingsrom for sektoren. Samtidig er det grunn til bekymring over et stort antall tilsatte innenfor oppvekst som deltar i politisk aktivitet. Kostnadene ved denne type fravær burde kanskje ha vært synliggjort og i større grad ha vært belastet kommunestyrets og de øvrige utvalgenes budsjetter. Øvrige utgifter har et mindreforbruk men dette skyldes blant annet at utgifter til skoleskyss kommer ved slutten av semesteret, innkjøp av skolemateriell skjer først til høsten og refusjonskrav fra andre kommuner hvor vi har gjesteelever kommer i ettertid. Manglende inntekter skyldes først og fremst at vi ikke sender ut refusjonskrav for elever fra andre kommuner før ved semesterslutt. Når det gjelder kommunestyrets vedtatte innsparingstiltak for oppvekst og kultur er dette med unntak av økte inntekter skoleelever fra andre kommuner i sin helhet effektuert og budsjettregulert innenfor egne rammer. Det foreslås imidlertid i denne omgang ingen budsjettregulering angående tiltaket om økte inntekter skoleelever fra andre kommuner med ,-. Dette tiltaket vil da heller bli gjenstand for en nærmere analyse ved neste tertialrapportering og det da etter en ny vurdering kan bli nødvendig å eventuelt gjøre en budsjettregulering for å komme i budsjettbalanse på sektoren. Helse og omsorg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,44 95,41 Øvrige utgifter , , ,53 131,89 Inntekter , , ,94 102, , , ,15 100,17 Helse og omsorg har totalt sett noe mindreforbruk på lønn. Dette skyldes i stor grad at helligdagsgodtgjørelse for påske og pinse med mere først utbetales i ettertid og belastes regnskapet i 2. tertial. Samtidig er lederlønn på Gargo sykehjem vakant og en stor del av kostnader til vikarbruk blir belastet posten øvrige utgifter da dette er kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Hjemmesykepleien fikk videre en økning på sine rammer for budsjettåret som pr 1. tertial ikke har blitt anvendt på grunn av at prosjektet har blitt utsatt i tid. Midlene vil imidlertid bli benyttet slik forutsatt til styrking av hjemmebaserte tjenester fra sommeren av. For øvrig er mindreforbruket pr 1. tertial for avdelingen i siste kommunestyremøte vedtatt benyttet til å finansiere en ny bil for tjenesten. TU fikk i budsjettvedtaket en betydelig innsparing på lønn med til sammen ,-. Dette er bare delvis iverksatt, noe som skyldes en vanskelig prosess med å få laget en ny turnus tilpasset

7 reduserte rammer og brukernes behov for tjenester. I den grad at innsparing så langt har skjedd er dette derfor gjennom å unnlate å ta inn vikarer ved fravær og unnlate å besette vakante stillinger. Da dette tiltaket uansett vil bli betydelig forsinket foreslås det i første omgang å redusere virkningen av dette med ,-. Det ble videre vedtatt av kommunestyret en betydelig reduksjon på vikarbudsjettet. Dette ser så langt ut som at har blitt delvis effektuert. På helse og omsorg spesielt er dette imidlertid en vanskelig øvelse da det ved fravær nødvendigvis må være noen andre som gir pleie og omsorg. Vikarer kan derfor ikke unnlates i sin helhet. Det kan også være at gjeldende permisjonsreglement for å få innvilget permisjon med lønn i forbindelse med nødvendig fravær er litt for romslig. Spesielt merkes dette godt innenfor helse som ved fravær i større grad er helt avhengig av å ta inn en vikar enn ved andre sektorer hvor en kan «overlappe» hverandre. Denne praksisen gir da i stor grad en unødvendig utbetaling av dobbel lønn ved fravær. Alle har krav på permisjon for diverse nødvendige private aktiviteter, men permisjonsreglementet bør revideres slik at permisjoner i større grad da innvilges uten lønn. Når det gjelder merforbruket på øvrige utgifter så er dette først og fremst på grunn av kjøp av tjenester for pasient med opphold i Skibotn. Denne kostnaden belastes Gargo sykehjem som er sitt ansvar bevisst og avdelingen klarer selv å dekke inn store deler av merforbruket. Denne spesielle kostnaden vil imidlertid medføre et betydelig merforbruk i løpet av året og avdelingen vil ikke klare å holde sine rammer uten en nødvendig budsjettregulering. For å imøtekomme denne utfordringen foreslås en budsjettregulering med ,-. Videre kan merforbruket på øvrige utgifter også forklares med bruk av vikarer fra vikarbyrå som faktureres fra firma som igjen da forklarer mindreforbruket på lønn til sykevikarer. Inntektene har noe merinntekt delvis på grunn av at sektoren administrerer et etableringstilskudd fra Husbanken som allerede er inntektsført, men som etter søknad nå etter hvert skal viderefordeles til tilskuddsmottakere i løpet av sommeren. Videre er refusjonskrav for ressurskrevende brukere i sin helhet allerede inntektsført mens det i budsjettet var forutsatt at dette først skulle ha vært inntektsført på tampen av året. Dette vil bli bedre periodisert ved neste budsjett. Kommunestyrets budsjettvedtak forutsetter salg av kommunale tjenester til andre kommuner med ,-. Dette vedtaket er underforstått salg av sykehjemsplasser og inntekten er i budsjettet i sin helhet plassert på Gargo sykehjem. Det foreligger imidlertid så langt det kjennes til ingen konkrete planer eller avtaler om salg av kommunale tjenester til andre kommuner og derfor foreslås det i første omgang å redusere virkningen av dette tiltaket med ,-. Det ble videre vedtatt spesifikke nedtrekk på interkommunalt barnevern. Hvor langt eventuelle forhandlinger med Nordreisa kommune angående dette har kommet vites ikke. Virkningen av disse tiltakene er dermed å anse som veldig usikre. For øvrig vil barnevern fra neste budsjettår legges under sektor for oppvekst og kultur. Når det ellers gjelder vedtatte rammekutt på sektor for helse og omsorg så kom ny sektorleder på plass så sent i første tertial at dette først kan bli aktuelt å få effektuert fra andre tertial. Næring og tilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Øvrige utgifter , , ,62 69,12 Inntekter , , ,62 25,28

8 ,98 0, ,00 Her kommer inntekter og utgifter på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevnes over året. Teknisk sektor Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,46 91,86 Øvrige utgifter , , ,61 121,46 Inntekter , , ,22 118, , , ,93 108,28 Mindreforbruk på lønn skyldes først og fremst vakant stilling som planlegger. Øvrige utgifter har noe merforbruk som blant annet skyldes forsikring som belastes for hele året med faktura i januar. I tillegg er det også andre avtaler som i sin helhet faktureres på våren. Vintervedlikeholdet har et større merforbruk i forhold til budsjett som vil flates ut i løpet av året. Merinntektene skyldes at inntektene fra fakturering av kommunale avgifter ikke er riktig periodisert og vil dermed flates ut over året. Bygg og anlegg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,72 128,26 Øvrige utgifter , , ,66 116,82 Inntekter , , ,77 129, , , ,61 116,26 Merforbruk på lønn skyldes i sin helhet utgifter til vikarer til både teknisk drift og til renhold. Dette må imidlertid ses i sammenheng med inntektene fra refusjon for sykelønn som gir en betydelig merinntekt. Merforbruket på øvrige utgifter skyldes først og fremst kommunestyrets budsjettvedtak hvor det ble vedtatt et nedtrekk på strømforbruk med ,-. Dette er en urealistisk innsparing som heller ikke har skjedd så lenge det ikke samtidig fremkommer i kommunestyrets vedtak hvor strømmen skal slås av. Det forslås derfor at denne posten reverseres i sin helhet med totalsummen. Andre årsaker til merforbruk på øvrige utgifter skyldes blant annet forsikring som er postert på januar mens budsjettet er fordelt på hele året men også utgifter til serviceavtaler osv. Flere av disse postene er imidlertid å anse som underbudsjetterte og det kan være tvil om dette kan flates ut over året. Større inntekter enn budsjettert er blant annet sykelønnsrefusjoner fra NAV og større inntekter på momskompensasjon som igjen må ses i sammenheng med merforbruket på øvrige utgifter. Skatt og rammetilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Øvrige utgifter ,00 0, ,00 0,00 Inntekter , , ,42 106, , , ,42 106,52

9 Merinntektene gjelder først og fremst rammeoverføringer fra staten hvor vi får overføringer kun i 10 måneder i året. Vi har så langt fått hver måned, men til høsten vil vi ikke få overført ramme for verken august eller desember. I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til økt handlingsrom for kommunene, dette skyldes i hovedsak økt anslag for skatteinntektene i 2016 og nedjustering av lønnsveksten. Det ser dermed ikke ut som at revidert nasjonalbudsjett for 2016 skulle gi grunnlag for å anslå svikt i skatt og rammetilskudd. Vi inntektsfører også salg av konsesjonskraft på denne sektoren. Den siste prognosen fra Ishavskraft AS av sier imidlertid at vi i forhold til budsjett kan tape ca 1,5 millioner på salg av konsesjonskraft i Dette er imidlertid kun en prognose og vi velger å vente til neste tertial før det eventuelt foreslås en budsjettregulering for å imøtekomme denne utfordringen. Renter og avdrag Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Øvrige utgifter , , ,12 37,53 Inntekter , , ,78 73, , , ,34 29,38 Til gode på øvrige utgifter skyldes blant annet at avdrag kommer til ulike tider på året og vil jevnes ut over året. I tillegg har kommunestyret i årets budsjett vedtatt å avsette til driftsfond ,-. Dette vil først bli en vurdering når årsregnskapet skal gjøres opp og eventuelt merforbruk på noen området som ikke kan dekkes inn over ordinært budsjett da vil bli en regnskapsmessig reduksjon av avsetting til disposisjonsfond. Manglende inntekter skyldes stort sett lavere renteinntekter enn budsjettert. Oppsummert vil vi da presentere følgende budsjettkontroll for hele kommunen samlet: Kvænangen kommune Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % Lønn inkl sos. utg , , ,84 96,19 Øvrige utgifter , , ,64 97,94 Inntekter , , ,19 101, , , ,66 27,94 Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de samlede lønnsutgiftene pr 30. april så fremkommer et mindreforbruk totalt sett for hele virksomheten med nesten 1,5 millioner. Det er sektor for helse og omsorg som står for den største andelen av dette sammen med sentraladministrasjonen med årets avsatte midler til reguleringspremie. Øvrige sektorer har noe merforbruk som antas vil flate ut over året. Øvrige utgifter har et mindreforbruk som blant annet skyldes ubenyttede reserverte bevillinger Dette skyldes også i noen grad interkommunale samarbeid hvor vi mottar refusjonskrav i ettertid og medfører så langt ubenyttede midler.

10 Når det gjelder inntekter så har vi så langt i året mottatt mer inntekter enn budsjettert, men med prognosene på betydelig svikt i inntekt fra salg av konsesjonskraft ser det ut som at det kan bli nødvendig med en budsjettregulering ved neste rapportering for å imøtekomme dette. En kan med dette fastslå at virksomheten i grove trekk vil gjenvinne budsjettbalansen dersom de foreslåtte budsjettreguleringer som denne budsjettkontrollen redegjør for blir vedtatt. Investeringsregnskapet Av årets vedtatte investeringer er de fleste prosjekter kun i startfasen og vil starte opp i løpet av sommerhalvåret. Det er så langt ikke rapportert at noen prosjekter vil medføre fare for vesentlige overskridelser. Vurdering Det er ikke rapportert fra noen enheter om forhold som tilsier at det vil komme uforutsette kostnader i tillegg til det som er nevnt i denne rapporten. Det vil fremdeles være stort behov for god budsjettdisiplin slik at kostnader holdes nede og budsjettene ikke overskrides.

11 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/41-17 Arkiv: 212 Saksbehandler: Tore Li Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 20/16 Kvænangen formannskap Kvænangen kommunestyre Godkjenning av årsregnskap 2015 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Forskrift om årsregnskap og årsberetning Vedlegg 1 Årsregnskap Revisors beretning 2015 Administrasjonssjefens innstilling Kvænangen kommunes årsregnskap 2015 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 godkjennes. Saksopplysninger Resultat av årets drift viser etter postering av nødvendige regnskapstekniske disposisjoner et mer-/mindreforbruk på 0,-. Det egentlige resultatet viser imidlertid et regnskapsmessig merforbruk på ,04. Det er strykningsreglene som kommer til anvendelse som medfører at årets drift kommer ut i balanse. Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Administrasjonssjef gis fullmakt gjennom delegasjonsreglementet til å foreta nødvendige strykninger i forbindelse med avslutning av regnskapet i samsvar med 9 i forskriften, og i driftsregnskapet foretas strykningene etter en allerede forutbestemt rekkefølge hvor andre punkt kommer til anvendelse;

12 Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv. Da det i 2015 er en del prosjekter som enten ikke blir noe av eller har blitt forskjøvet i tid, var det rom innenfor kommunestyrets vedtatte bruk av disposisjonsfond til å øke bruk av denne posten for å saldere merforbruket i driftsregnskapet. På denne måten slapp vi å stryke overføringene til investeringsregnskapet og hvor det da i tilfelle ville ha blitt et behov for å lage en ekstra bevilling for å fullfinansiere investeringsregnskapet. Det dårlige driftsresultatet for 2015 kommer først og fremst av to faktorer, hvor kjøp av tjenester fra vikarbyrå og spesialisthelsetjenester er den største faktoren. Men vi har også en vesentlig svikt i inntektene da skatteinngangen ble noe lavere enn forutsatt i budsjettet. Dette ble delvis kompensert gjennom inntektsutjevningen fra staten men dette gir aldri full kompensasjon. Revisors beretning avlegges uten forbehold og konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvænangen kommune pr 31. desember Kontrollutvalgets uttalelse om Kvænangen kommunes årsregnskap for 2015 er i skrivende stund ikke klar og vil bli ettersendt eller utdelt som vedlegg til møtet.

13 Innholdsfortegnelse REGNSKAP 2015 v Noter Side 36 Årsberetning 2014 Side 30 Balanseregnskap Side 26 Driftsregnskap pr. ansvar Side 11 Investeringsregnskap pr. ansvar Side 7 Økonomisk oversikt investering Side 6 Økonomisk oversikt drift Side 5 Balanseregnskapet Side 4 Regnskapsskjema 2B investering Side 3 Regnskapsskjema 2A Investering Side 3 Regnskapsskjema 1B drift Side 2 Regnskapsskjema la Drift Side 2 KVÆNANGEN KOMMUNE

14 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Tall j 1 kroner Regnskap R]EDÏSPÖNiBIE budsjett 2015 Regnskap 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd ISum frie disponible inntekter INNfEKTE Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpålån INetto finansinntekterl-utgifter AVAVSET1NE Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger i Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger INetto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelttil drift(fra skjema 1B) o, Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Tal! kroner Regnskap budsjett 2015 Regnskap 2014 Netto driftsutglfter pr Sektor Sentraladministrasjonen Oppvekstogkultur Helseogsosial Lån og tilskudd i i Interkommunale samarbeid Teknisk sektor Byggoganlegg Inntekter Finanstransaksjoner INetto for Sektor I il -il j J4,5 2

15 Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Kompensasjon merverdiavgift FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd til investeringer Inntekter fra salg av anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Bruk av lånemidler FINANSRIN? larets finansienngsbehov d ZZ 7W 5U Tall i I kroner Regnskap 2015 budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Regulert OpprInnelIg Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet , ,00 Strukturtiltak distriktene Egenandel Stajordveien Grusing veiløse bygder (Spildra) Båtopptrekk Badderen Kulturtorg/sentrumsutvikling ,43 Opprusting uteområde SF0 Renovering Burfjorddal bru , , , , ,00 0, , , , ,88 i ,88 i , , , , , , ,89 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 i ,00 i , , ,00 Investeringer interkommunalt 94506, ,00 Tekst , , ,00 Ny skolefløy/ombygging skole Kai Burfjord Vedlikeholdsfondlomsorgsboliger Vedlikeholdsfond/Furutoppen budsjett 2015 Regnskap Revidert i 000,00 i ,00 Hovedplan vannverk Sluttregning ombygging banklokaier/servicekontor Kommunale utleiebygg Alteidet og Badderen Nye kjøretøy interkommunal brannvernordning Nye kjøretøy interkommunal feiervesen Nye vinduer Gargo Vei og gatelys Hjertestarter legekontoret/nytt nødnett Kunstgressbane Fugleredehuske TU Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 2015 ludekket I UdispOnert ISum finansiering Bwk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet ISum ekstem finansiering Andre inntekter Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

16 Balanseregnskapet Tall I EIENDELER ANLEGGSMIDLER eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler ISum Faste kroner anleggsmidler Note Regnskap Regnskap OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd ISum andeler omløpsmidler ISum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundnedriftsfond Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk0 0 Regnskapsmessig merforbruk0 0 investenngsregnskapet Udisponert i 0 0 Udekket i 0 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) 0 0 Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) 0 0 ISum investeringsregnskapet egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andrelån ISum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 ISum kortsiktig gjeld ISum egenkapital og gjeld OI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene ISum memoriakonti 0 Ol 4

17 ISum driftsinntekter Tall i I kroner Note Regnskap Regnskap 2014 Andre direkte og indirekte skatter Eiendomsskatt annen fast eiendom Eiendomsskatt verk og bruk lnntekts- og formuesskatt Andre salgs- og leleinntekter Andre statlige overføringer Andre overføringer Brukerbetalinger Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd DRIFTSINNTEKTER rwguiert ouasjeu ipprinneiig uuasjeu økonomisk oversikt - Drift 5 INettodriftsresultat IRegnskapsmesslg mer-imlndreforbruk Ol ISum driftsutgifter IBrutto drlftsresultat ISum eksterne finansinntekter ISum bruk av avsetninger j ISum avsetninger y Avskrivninger Overføringer Fordelte utgifter Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) Renteinntekter og utbytte Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Bruk av disposisjonsfond Bruk av likviditetsreserven Utlån Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbwk Bruk av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER jresultat eksterne finanstransaksjoner Avdragpålån Tap finansielle instrument (omløpsmidler) Renteutgifter og låneomkostninger EKSTERNE FINANSUTGIFTER Sosiale utgifter ISum eksterne finansutgifter Lønnsutgifter EKSTERNE FINANSINNTEKTER Avsatt til likviditetsreserven Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbwk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet DRIFTSUTGIFTER Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger AVSETNINGER

18 i Kjøp av varer og tjen. som inngår komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Sosiale utgifter Salg driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter UTGIFTER ISum inntekter -i u,84 F i Of1 5ö1 Statlige overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Kompensasjon av merverdiavgift Andre salgsinntekter Andre overføringer Tall I I kroner Note Regnskap Regnskap 2014 INNTEKTER Regulert budsjett Opprinnelig budsjett økonomisk oversikt - Investering 6 ludekketludlsponert Ol FInanslerIngsbehov Isum finansiering Kjøp av aksjer og andeler Bruk av lån Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundnefond Bruk av likviditetsreserven Overført fra driftsregnskapet Avsatt til bundne fond Utlån FINANSIERING ISum finansleringstransaksjoner Avdrag på lån FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Mottatte avdrag på utlån ISum utgifter Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserven Overfønnger i Salg av aksjer og andeler

19 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap IT-AVDELING 0,00 0,00 0, EDB-UTSTYR ,00 0, , IKT-utgift Interkommunal 0, ,00 0, INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID 18901, ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , UTSTYR 0,00 0, ,00 MOMSKOMP INVESTERING 0, , ,75 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP ,00 0, ,00 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0, ,00 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , , , MOMSKOMP INVESTERING , , ,00 Revidert Investeringsregnskap MOMSKOMP INVESTERING 6 725, ,00 0,00 MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0,00 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0,00 0,00 ANDRE KONSULENTTJENSTER ,94 i ,00 0,00 MOMSKOMP INVESTERING , , ,80 Tilskudd til lag og 4710 foreninger 0, ,00 0,00 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP ,00 -i ,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , , , BRUK AV LÅN 0,00 0, , Felles Økonomisystem for Nord-Troms 0,00 0, , NYTrØKONOMISYSTEM 0,00 0,00 0, KJØP AV AKSJER , , , FELLESUTGIFTER 0,00 0,00 0, INVENTAR OG UTSTYR , ,00 0, SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD 21421, ,00 0, NYBYGG ,00 0,00 0, DIV REFUSJONER ,94 0,00 0, STørrE TIL KULTURFORMÅL , ,00 0, UTSTYR , ,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT , ,00 0, UTSTYR , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING 0, ,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , ,00 0, TU - Tjenester 2101 KJØP AV KJØRETØY ,80 0,00 0, MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0,00 0, BRUK AV LÅN ,80 0,00 0, Interkommunal brannvernordning , ,00 0, KJØP AV KJØRETØY ,20 0,00 0, BRUK AV LÅN ,20 0,00 0, Interkommunal feiervesen 0,00 0,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0,00 for utviklingshemmede 6 725, ,00 0,00

20 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 1 219,08 0,00 0, ANDRE KONSULENTTJENSTER ,40 0, , NYBYGG 0,00 0, , NYBYGG , , , BRUK AV LÅN , , , VANNVERK 0,00 0,00 0,00 NYBYGG , , ,56 MOMSKOMP INVESTERING , , ,60 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0, ,60 BRUK AV LÅN , ,00 0,00 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , , ,56 KOMMUNALE VEGER , ,00 0,00 Revidert 4290 MOMSKOMP INVESTERING 2499, , , MOMSKOMP INVESTERING i 198,60 i 000, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0,00 0,00 NYBYGG ,00 0, ,00 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0, ,00 MOMSKOMP INVESTERING ,00 0, ,00 BRUK AV LÅN 0, , ,12 MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0,00 BRUK AV LÅN , ,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0, ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0, BURFJORD KOMM.VEIER , ,00 0, REFUSJON FRA FYLKET 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , DIV REFUSJONER 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , ALTEIDET KOMM.VEIER 0,00 0,00 0, NYBYGG , ,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, NYBYGG 0, ,00 0, Egenandel Stajordveien 0,00 0,00 0, NYBYGG , ,00 0, VEG OG GATELYS , ,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , BREDBAND 0,00 0,00 0, NYBYGG 0,00 0,00 0, KULTURTORG/SENTRUMSUTVIKLING 0,00 0,00 0, LØNN ANNEN EKSTRAI-IJELP ,36 0, , Vedlikehold 4 bygninger 794,40 0,00 0, NYBYGG 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , DIV REFUSJONER 0,00 0, , BRUK AV LÅN ,76 0,00 0, KVÆNANGEN RÅDHUS i 198, ,00 0, LØNN PROSJEKTLEDELSE ,67 0,00 0, KONTORUTGIFTER 3 975,00 0,00 0, NYBYGG 9 999,20 i , , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , , , KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. 2499, ,00 0,00 8

21 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap NYBYGG 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , BRUK AV LÅN 0,00 0, , BURFJORD BARNEHAGE 0,00 0,00 0, TRYKKING/ANNONSERING 0,00 0, , SALG AV BYGG OG ANLEGG 0,00 0, , ALTEIDET BARNEHAGE 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , VERKSTED/BRANNSTASJON 0,00 0,00 0, NYBYGG , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, GARGO , ,00 0, UTSTYR 0,00 0,00 0, NYBYGG 0,00 0,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0,00 0, DIV KOMM.BYGG/ANLEGG 0,00 0,00 0, LØNN ANNEN EKSTRAHJELP 471,61 0, , LØNN NYBYGG/NYANLEGG 0,00 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0,00 0, , Vedlikehold bygninger 1 840,80 0,00 0, NYBYGG , , , MOMSKOMP INVESTERING , , , REFUSJON SYKEPENGER 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , DIV REFUSJONER 0,00 0, , BRUK AV LÅN , ,00 0, OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , OMSORGSBOLIGER , , , LØNN PROSJEKTLEDELSE 0,00 0, , NYBYGG , , , BRUK AV LÅN ,00 0, , BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , ,00 0, ANDRE UTLEIEBYGG 20000,00 0,00 0, UTSTYR 4473,50 0,00 0, NYBYGG , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING 14454, ,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, Furutop pen (TU) 14454, ,00 0, SALG AV BYGG OG ANLEGG 0,00 0, , KVÆNANGSTRYKK 0,00 0, , NYBYGG 0,00 0, , DIV REFUSJONER 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON 0,00 0,00 0, NYBYGG 0,00 0, , DIV REFUSJONER 0,00 0, , BRUK AV LÅN 0,00 0, , BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG 0,00 0,00 0,00 9

22 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap NYBYGG , , , ANDRE KONSULENTTJENSTER 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 6 737, , , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP , , , KAI BURFJORD 6 737, ,00 0, NYBYGG , ,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0, BRUK AV LÅN , ,00 0, MOLO BADDEREN , ,00 0, NYBYGG 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , MOMSKOMP INVESTERING 0,00 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 0, , Kommunal eiendom Sætra 0,00 0,00 0, SALG AV BYGG OG ANLEGG ,00 0,00 0, FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN ,00 0,00 0, EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 0,00 0, , BRUKAVLÅN 0,00 0, , AVDRAG Å EKSTERNE LÅN 0,00 0,00 0, AVDRAG FORMIDLINGSLÅN , , , UTLÅN FORMIDLINGSLÅN , , , AVSETN. TIL BUNDET FOND ,82 0, , BRUK AV LÅN , , , EKSTRAORDINÆRE AVDRAG ,82 0, , AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN , , , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0,00 0, , FORMIDLINGSLÅN 0,00 0,00 0, MOMSKOMP INVESTERING , ,00 0, Momskompansasjon investeringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

23 Driftsregnskap 2015 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , KOMMUNESTYRE , , ,19 i i LØnn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter 0, ,00-368, FORMANNSKAP 798, , ,18 iii Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 5 315, , , Inntekter 0,00 0, , OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG , ,97 -i 143, Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 738, ,98 567, TEKNISK UTVALG , , , Lønn inkl 505. utg , , , Øvrige utgifter 2 514, , , Inntekter 0,00 0, , ELDREUTVALGET 8 864, , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 4 233, ,97 665, Inntekter -27,85-499,99 0, RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 9 205, , ,00 i Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter -200,30 0,00-36, KONTROLLUTVALG , , , Øvrige utgifter , , , REVISJON , , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, , OVERFORMYNDERIET 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 4 107, , , ANDRE UTVALG , , , Lønn inkl sos. utg , ,99 0, Øvrige utgifter , ,88 0, Inntekter , ,99 0, VALG , ,88 0,00 11

24 112 STØTTE TIL POLITISKE PARTI , , , RÅDMANNSKONTORET i , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , , ,00 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg. i ,74 i , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , Lønn inkl sos. utg , , ,47 Revidert Turistinfo Burfjord 0,00 0,00 840, Inntekter 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , SKOGBRUKSADMINISTRASJON , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , , , DISTRIKTSVETERINÆR , , , LANDBRUKSADMINISTRASJON , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter i 625, , , Inntekter -1, , , ANDRE KIRKELIGE FORMÅL , , , Øvrige utgifter , , , KIRKER ,10 i , , øvrige utgifter i , , , Øvrige utgifter , , , NYTT ØKONOMISYSTEM , , , INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID , , , Øvrige utgifter , , , IT-AVDELING , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , ,96 -i , Øvrige utgifter 0, , , SERVICEKONTOR ,37 i ,93 i , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , KOMMUNEKASSEN , , , Inntekter , , ,58

25 11-59 Øvrige utgifter 0,00 0, , Kystsoneplan 0,00 0,00 0, Øvrige utgifter 0,00 0, , KOMMUNEPLAN 0,00 0, ,78 Flykningehjelp Inntekter , ,00 Øvrige utgifter ,00 Konto Tekst 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap ,00 0, Inntekter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, ,95 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Revidert Inntekter , , , KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE , , , Øvrige utgifter ,32 i , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , ADMINISTRATIVE KOSTNADER i ,55 i ,83 i , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , ,95 i , RESERVERT TIL LØNNSREGULERING 0,00-0,01 0, Øvrige utgifter 0,00-0,01 0, Øvrige utgifter 0,00-0,01 0, RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. 0,00-0,01 0, Arctic Race of Norway 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, , FELLESUTGIFTER i , , , Øvrige utgifter i ,62 i , , Inntekter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Premieavvik ,00 0, , Lønn inkl sos. utg ,00 0, , Inntekter ,00 0, , Øvrige utgifter ,00 0, , HJORTEVILTFORVALTNING 0,00 0,00 0, Øvrige utgifter ,00 0, , MIUØFORVALTNING ,00 0, ,00

26 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , KJÆKAN SKOLE , , , Inntekter 0,00 0, , SPILDRA SKOLE 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , KUNNSKAPSLØFTET , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , LEIRSKOLEOPPHOLD , , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, , VOKSENOPPLÆRING GRU NNSKOLE 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg. 0, ,99 0, Øvrige utgifter 8 646, , , Inntekter , , , VOKSENOPPLFREMMEDSPRÅKL.ELEV ,00-0, , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , POLARSTJERNA BARNEHAGE , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , BADDEREN BARNEHAGE , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 7 580, , , Inntekter , , , SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 4 677, , , Inntekter , , , SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN 14494, , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , KULTURSKOLE , , ,15 14

27 11-59 Øvrige utgifter 2 480, ,00 0, Øvrige utgifter , , , KULTURVERN , , ,00 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , KULTURADMINISTRASJON , , , Ungdomsrådet 2 480, ,00 0, Inntekter 0, ,99 0,00 Revidert HEI.SESTASJON , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , Ledelse og støttefunksjoner- helse og o i ,61 i ,98 0, Øvrige utgifter , ,99 0, Inntekter ,30 0,00 0, Lønn inkl sos. utg. i ,02 i ,99 0, Inntekter -74,85 0,00 0, Ungdommens kulturmønstring UKM , ,00 0, Øvrige utgifter , ,00 0, Inntekter , , , FRITIDSKLUBB , , , Øvrige utgifter , , , LØnn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , STØTTE TIL KULTURFORMÅL , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , BIBLIOTEK , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , Inntekter 0, ,99 0, Øvrige utgifter 0, ,99 0, PROSJEKT VANNSAG NAVIT 0,00 0,00 0, Lønn inkl sos. utg , , , KINO , , , Øvrige utgifter 15,50 0, ,00

28 Revidert Konto Tekst Regnskap Regnskap Øvrige , , , ,00 0, , JORDMORTJENESTE , , ,00 Inntekter utgifter Budsjett Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT , , ,49 Inntekter utgifter , , , ,00 0, , FYSIOTERAPAUTER PRIVATE , , ,45 øvrige utgifter Inntekter i Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE , , ,86 Inntekter utgifter Øvrige , , , ,60 0, , FYSAK - FYSISK AKTIVITET , , ,35 Inntekter utgifter Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , SOSIALKONTORETS ADMINISTRASJON , , ,21 Inntekter utgifter Lønn inkl sos. utg , , , ,00 0, , SPESIELLE ARBEIDSMARKEDSTILTAK , , ,00 Inntekter Øvrige , , , , , , SOSIALHJELP , , ,43 Inntekter utgifter Øvrige , , , , , , EDRUSKAPSVERN 6 983, , ,00 Inntekter utgifter Øvrige , , , , , , TILPASNING/ETABLERING BOLIG 0,00-0,01 0,00 Inntekter utgifter i Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , ,77 0, , FOREBYGGENDE BARNEVERN , , ,77 Inntekter utgifter 16

29 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter 1 040,00 0,00 0, inntekter 0,00 0, , BARNEVERN , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , OMSORGSTILTAK , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , GAVER Til. GARGO SYKEHJEM 0,00 0,00 0, Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , HJEMMESYKEPLEIE , , , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0,00-988, Støttefunksjon P10 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , PSYK1ATRi , , , Lønn inkl sos. utg. i , ,98 i , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , HJEMMEHJELP , , ,59 i i i i Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter ,00 0, , inntekter 0,00 0, , Vertsfamilie og avlastning , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter ,26 0, , inntekter , , , Rus/psykiatri-prosjekt , , ,53 17

30 Revidert Konto Tekst Regnskap Regnskap LØnn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , Kommunal , , ,00 Inntekter utgifter ergoterapeut Budsjett Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , TU - Tjenester 460, , ,77 Inntekter utgifter for utviklingshemmede Øvrige 0,00 0, , ,00 0,00-110, Profil/IPLOS/Funnke 0,00 0,00 Inntekter utgifter 4999, Øvrige , , , , , , UTLÅNSVIRKSOMHET 0,00 0,01 0,00 Inntekter utgifter i i Øvrige 308, , , , , , TILSKUDD NÆRINGSLIVET 0, ,05 0,00 Inntekter utgifter Øvrige , , , , , , NÆRINGSFOND JØKELFJORD LAKS 0,00 0,00 0,00 Inntekter utgifter Øvrige 0, ,00 0, , ,00 0, TILSKUDD FISKERIVIRKSOMHET 0,00 0,00 0,00 Inntekter utgifter Lønn inkl Øvrige Inntekter sos. utg. utgifter Interkommunal brannvernordning , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i LØnn inkl sos. utg , ,00 0, Øvrige , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Inntekter utgifter Interkommunal feiervesen Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige , , , , , , TEKNISK ADMINISTRASJON , , ,95 Inntekter utgifter Øvrige 0, ,98 0, MIUØFORVALTNING 0, ,98 0,00 utgifter i i i i Øvrige 0, ,99 0, , ,99 0, HJORTEVILTFORVALTNING 0,00 0,00 0,00 Inntekter utgifter 18

31 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Inntekter 0, ,99 0, REGULERINGSPLANER 0, ,00 0, Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , ,00 0, Plankontor , , , Øvrige utgifter 3 018,34 0,00 0, Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter 0, ,99 0, Sommerarbeidsplasser grøntanlegg , , ,52 Revidert Øvrige utgifter 0,02 0,00 0, Interkommunal brannvernordning 0,02 0,00 0, Øvrige utgifter , , , Inntekter , , ,80 FEIERVESEN , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , BRANNVESEN , ,83 i , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg. i ,17 i ,98 i , RENOVASJON ,97 925,00 925, Inntekter , ,99 0, Øvrige utgifter 925, ,99 925, Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , AVLØP 0, , , Lønn inkl sos. utg , , , VANNVERK 0, ,20 0, Øvrige utgifter i , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , KOMMUNALE VEGER 0,00 0, , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , MASKINDRIFT , , , VERKSTEDDRIFT 6 831, , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , ,40

32 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , LANDBRUKSVIKAR 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,01 0,00 0, Interkommunal feiervesen 0,01 0,00 0, Inntekter ,25 0, , Rent og pent i Kvænangen , , , Øvrige utgifter ,25 0, ,25 Revidert REINFJORD KOMM.VEIER 0,00 499,99 0, Øvrige utgifter 0,00 499,99 0, Inntekter , , , KOMMUNALE VEGER ,24 i , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter ,19 0,00 0, KOMMUNEPLAN , ,98 0, Øvrige utgifter , ,98 0, Øvrige utgifter ,26 0,00 0, KYSTSONEPLAN 0,00 0,00 0, Inntekter ,26 0,00 0, Inntekter , , , SMÅKOMMUNEPROGRAM , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Øvrige utgifter , ,98 0, Inntekter , ,00 0, Lønn inkl sos. utg , ,00 0, TURISTINFO BURFJORD ,13-0,02 0, NÆRINGSAVDELING , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter 0, , , Øvrige utgifter 0,00-0, , Inntekter 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , OMDØMMEPROSJEKTET 0,00 0, , Øvrige utgifter 0, , , Inntekter 0, , , TILSKUDD BOLIGBYGGING 0,00 0,00 0,00

33 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Inntekter , , , JØKELFJORD KOMM.VEIER , , , Inntekter , , , ALTEIDET KOMM.VEIER , , , Inntekter , , , BURFJORD KOMM.VEIER , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , , ,92 Revidert Inntekter ,00 0, , KULTURTORG/SENTRUMSUTVIKLING ,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg. 0,00 0, , PARKANLEGG BURFJORD 8 808, , , Øvrige utgifter 8 808, , , Inntekter , , , VAKTMESTERTJENESTER , , , Øvrige utgifter , , , BREDBAND , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter 6 911, , , HELIKOPTERLANDINGSPLASS 6 911, , , Brøyting veiløse bygder 57450, , , Inntekter 0,00 0, , Øvrige utgifter , , , VEG OG GATELYS , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter 5 720, , , SPILDRA KOMM.VEIER 5 720, , , VEI KJÆKAN SKOLE , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , BADDEREN/SØRSTR KOMM.VEIER , , ,92

34 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , KVÆNANGEN RÅDHUS i , , , Lønn inkl sos. utg. i ,38 i , , Øvrige utgifter , ,85 i , Inntekter , , , KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK , , , Øvrige utgifter ,44 i ,80 i ,76 Revidert Inntekter , , , VERKSTED/BRANNSTASJON , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , SØRSTRAUMEN BARNEHAGE 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , BADDEREN BARNEHAGE , , , Øvrige utgifter , , , KJÆKAN BARN EHAGE , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter 0,00 0, ,36 ALTEIDET 722 BARNEHAGE 0,00 0, , Øvrige utgifter 0,00 0, , BURFJORD BARNEHAGE i , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , Lønn inkl sos. utg , , , GULLSTIEN , , , Øvrige utgifter 5 737, , , SKOLE SØRSTRAUMEN 5 737, , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, ,19 SKOLE 713 SPILDRA 0,00 0, , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , Lønn inkl sos. utg , , , KJÆKAN SKOLE , , ,04

35 11-59 Øvrige utgifter , , , FRITIDSKLUBBEN , , , Øvrige utgifter i , , , Øvrige utgifter ,00 0,00 0,00 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Inntekter , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , GARGO , , ,49 Revidert Inntekter 0,00 0,00-26, SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON , , , Øvrige utgifter , , , BURFJORD FISKEMOTTAKSSTASJON , , , Inntekter 0, ,99 0, Øvrige utgifter , , , KVÆNANGSTRYKK 0,00 0,00 i 240, Øvrige utgifter 0,00 0,00 i 240, Øvrige utgifter , , , GARASJE AMBULANSE/ LEGE , , , Inntekter , , , Furutoppen (TU) i ,89 i ,90 i , Øvrige utgifter i ,66 i ,92 i , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter 0, , , PRESTEBOLIG , , , Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , ,91 i , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , ANDRE IJTLEIEBYGG , , , Øvrige utgifter i , , , Lønn inkl sos. utg , , , Inntekter , , , OMSORGSBOLIGER , , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter 0,00 0, , SKOLEVEIEN 1 0,00 0, , DIV KOMM.BYGG/ANLEGG 0,00 0,00 0, Inntekter ,00 0,00 0,00

36 11-59 Øvrige utgifter , , , Øvrige utgifter , , , KAI SEGLVIK , , , Øvrige utgifter , , ,08 Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap BURFJORD INDUSTRILJTLEIEBYGG , , , KAI BURFJORD , , , Inntekter , , , Inntekter , , , Inntekter 0,00 0, ,25 Revidert VALANHAMN KAI 2 769,00 0, , Øvrige utgifter 2 991,25 0, , Inntekter -222,25 0,00-218, MOLO BADDEREN , , , Inntekter , , , Øvrige utgifter , , , FLYTEKAI SPILDRA i 415, , , Inntekter 0,00 0, , Øvrige utgifter 1 415, , , KAI REINFJORD , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , Inntekter 0,00 0, , FLYTEBRYGGE ALTEIDET , , , Øvrige utgifter , , , FLYTEBRYGGE BURFJORD 9 143, , , Øvrige utgifter 9 540, , , Inntekter -396,50 0, , MOLO SEGELVIK , , , Inntekter 0,00 0,00 0, Øvrige utgifter , , , KAI VALANHAMN , , , Inntekter 0, ,99-205, Øvrige utgifter , , , KAI SPILDRA Dli NVIK , , , Inntekter ,05 0, , Øvrige utgifter , , , KAI SPILDRA_RAVELSNES , , , Inntekter ,81-499,99-697, Øvrige utgifter , , ,16

37 Revidert Konto Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Øvrige utgifter , , , Inntekter ,00 0, , Kommunal eiendom Sætra 2 790, , , Øvrige utgifter 208,00 0, , FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN 208,00 0, , Inntekter , , , SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT , , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter , , , EIENDOMSSKATF , , , Øvrige utgifter 0,00 0, , Inntekter , , , STATLIG RAMMETILSKUDD , , , Inntekter , , , ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD , , , Inntekter , , , SALG AV KONSESJONSKRAFT , , , Inntekter , , , AVSKRIVNINGER , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , RENTER M.V , , , Øvrige utgifter , , , AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN , , , Inntekter , , , FORMIDLINGSLÅN , , , Øvrige utgifter 0,00 0,00 i , Inntekter , , , DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R , , , Øvrige utgifter , , , Inntekter , , , OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK. 0, , , Inntekter ,14 0,00 0, ÅRETS IKKE DISP.D.A.NTO.DR.RES ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

38 DRIFTSKONTO SKATTETREKKSKONTO EMIL PAULSEN FOND NÆRINGSF. JØK. LAKS GAVEF. GARGO JØK.LAKS PLASSERINGSKONTO KOMMUNEKASSA Konto Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 Balanseregnskap andeler Reinfjord Vannverk 6 aksjer i Tromsprodukt AS Kortsiktige fordringer FORSKUDDSKONTO MOMSKOMPENSASJON INTERIMSKONTO SYKEPENGER Avvik komm. medfinans. spesialistehelsetj. INTERIMSKONTO LØNNSTREKK REFUSJON ER FRA NAV REFUSJON FERIEPENGER NAV AGRESSO FAKTURERING lnterimskonto lnterimskonto lnterimskonto NF-Iån Seglvik Fiskemottak SA Inntektsutjevning rammetilskudd Kasse, postgiro, bankinnskudd CR AGRESSO FAKT BANKTERMINAL KASSA Tilskudd næringsfond CR KOM FAKT BANKTERM. LEGEKONTOR BANKTERM. VIKARLEGE BANKTERM. TURNUSLEGE DAGSOPPGJ. LEGEKONTOR CR LEGEKONTOR Periodisering skatteiringang Forskuttering kunstgressbane tippemidler/egenandel idrettsiaget periodisering salg konsesjonskraft Pensjonsmidler KLP Pensjonsmidler SPK Pensjonsmidler Refusjonskrav ressurskrevende brukere 2014 Refusjonskrav ressurskrevende brukere 2015 Refusjonskrav KLP Premieavvik KLP pensjon Periodisering inntekter Refusjonskrav Helfo tilskudd fysioterapi Andeler i KomrevNord IKS Premieavvik SPK pensjon Premieavvik Andeler i K-sekretariatet 3350 andeler Kvænangen Flerbrukshus

39 5 andeler Jøkelfjord Samfunnshus 5 aksjer Vm ber AS 10 andeler LHL Skibotnsenteret 10 aksjer Nordtro AS aksjer Nord Norsk Reiseliv AS 5 B-aksjer AS TIRB Aksjer Avfallsservice AS Aksjer Kvænangen Produkter AS Aksjer Bredbåndsfylket Troms AS lnngangssum Avfallsservice AS Tekst 6500 aksjer AS TIRB Konto KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN SKYLDIG FORSKUDDSBETALT HUSLEIE PÅLØPTE FERIEPENGER Kåfjord kommune Karlsøy kommune UTLEGGSTREKK SKATT SKATTETREKK OPPGJØRSKONT MVA LEVE RAN DØ RGJE LD Faste eiendommer og anlegg Nordreisa kommune Påløpte renter Pensjonsforpliktelse Aktivering anlegg 5 år Aktivering anlegg 10 år Utstyr, maskiner og transportmidler Avsatt til tap på krav Annen kortsiktig gjeld Aktivering anlegg 40 år Aktivering anlegg 50 år Aktivering anlegg tomter Periociisering kostnader NÆRINGSLÅN private PENSJONSFORPLIKTELSE KLP PENSJONSFORPLIKTELSE SPK FORM IDLINGSLÅN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN Egen kapitalinnskudd KLP Kirken, den norske Aksjer Nord-Troms Museum Aksjer og andeler Aksjer Kvænangen næringsbygg AS Aktivering anlegg 20 år Sosiallån Utlån i Regnskap 2015 Regnskap 2014

40 KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN Konto Tekst Regnskap 2015 Regnskap Andre lån HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN Den kulturelle spaserstokken kulturskolen i Kul mat Skapende skrmng Kvænangen kommune 150 år ABC-opplæring Gargo og Hjemmesykepleien Melodikuben Den kulturelle skolesekk Fond Kulturformål Kvænangen utviklingsfond fra Jøkelfjord Laks AS Næringsfond utlån Ferskvann Kystkultur Innkjøp av Samiske media bibliotek Bibliotekprosjekt Nord Troms i Hjorteviltforvaltning Tilskudd rusprosjekt fra fylkesmannen Kompetansehvende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved Tilskudd næringsfond Tapsfond startlån/etableringslån Segelvik molo Overskudd vannverk Overskudd avløp Emil Paulsen fond Jøkelfjord Laks gavefond Kjækan vannverk Ekstraordinær irinbetaling formidlingslån Mindreforbruk Mindreforbruk Endring regnskapsprinsipp drift Kapitalkonto Sosiallån Utlån Bundne investeringsfond Likviditetsreserve Bundnedriftsfond Disposisjonsfond Matprogram

41 Mottatte avdrag utlån Mottatte avdrag sosiale lån Kapitalkonto Anlegg 5-10 år Kapitalkonto Anlegg år Motkonto avskrivninger 5-10 år Kjøp av aksjer og andeler Betalte avdrag eksterne lån Salg av fast eiendom og anlegg Motkonto avskrivninger år Pensjonsmidler KLP/SPK Konto Tekst Regnskap 2015 Regnskap Kapitalkonto Nedskriving aksjer og andeler Bruk av midler til utlån Bruk av lånemidler til investering Pensjonsforpliktelser Av/nedskriving av eiendeler i i

42 Det reelle resultatet er imidlertid et merforbruklunderskudd på i ,14. Dette beløpet er Administrasjonssjefen legger fram sin årsberetning som viser hvordan det har gått i Den inneholder ikke detaljer men viser hovedtrekkene i årets bevillingsregnskap. Resultatet av årets drift viser et merforbruk/mindreforbruk på kroner 0. økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold Årsberetning 2015 Kvænangen kommune 30 fremdeles også avvik på kostnader til skoleskyss på grunn av ekstraregninger fra Troms fylkestrafikk for transport av grunnskoleelever som ikke går på sin nærskole. Refusjonskrav budsjettert med. Av andre vesentlige momenter må det nevnes at vi fremdeles både innenfor renhold, helse, skole og førskole har til dels store avvik på lønnsutgifter i forhold til budsjett. Videre har vi fra andre kommuner for elever i andre skoler er også noe over i forhold til hva vi har for at ikke underskuddet skulle ha blitt enda større. lavere inntektene fra salg av konsesjonskraft. Denne reguleringen var av vesentlig betydning budsjettreguleringer som medførte at vi klarte å tilpasse drifta noe til de allerede da antatte Basert på budsjettkontrollen pr 30. april 2015 vedtok kommunestyret en del seg innenfor sine vedtatte budsjettrammer. Ellers kan det nevnes at det registreres at noen avdelinger har noe merforbruk i forhold til andre avdelinger innenfor samme sektor. Dette innebærer at alle sektorene ser ut til å holde budsjett, men disse avvikene er da stort sett dekket opp ved tilsvarende mindreforbruk ved eget budsjettområde klart å dekke mesteparten av denne merkostnaden. Kjøp av privat omsorgstilbud kostnadsføres på Gargo sykehjem. De har imidlertid innenfor rammetilskudd. Selv om vi fikk en prosentvis økning i årets skatteinntekter i forhold til året med noe merinntekt på inntektsutjevningen sammen med rammetilskuddet men kompenseres uansett ikke fullt ut. Vi benytter KS sin prognosemodell ved budsjettering av både skatteinntekter og før, ble skatteinntektene allikevel mindre enn budsjettert. Dette ble i noen grad kompensert store kostnader uten tilstrekkelig budsjettdekning vedrørende kjøp av et privat omsorgstilbud. Underskuddet skyldes først og fremst to forhold, mindre skatteinngang enn budsjettert og ha blitt å bruke av disposisjonsfondet, men i dette tilfellet er det altså allerede gjort ved disposisjonsfondet i budsjettet for 2015 som egentlig skulle vært benyttet til å finansiere diverse investeringstiltak som enten er utsatt i tid eller som av andre årsaker ikke vil bli gjennomført slik forutsatt. Alternativet ville ha vært å følge strykningsreglene ved å redusere overføringene fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet med tilsvarende beløp som underskuddet i driftsregnskapet, men da ville det samme beløpet ha blitt en underdekning av investeringsregnskapet. I praksis vil uansett valg av metode for inndekning av underskuddet årsavslutningen og regnskapet kan avlegges i balanse og er dermed å anse som ferdig behandlet. av regnskapstekniske grunner i sin helhet dekket opp ved å bruke av disposisjonsfondet for å ra drifta til å gå i balanse. Det var nemlig ved årets slutt ubenyttede midler fra

43 bare lavere og lavere etter mange vedtak om bruk av vårt disposisjonsfond. Våre aksjer gir tidligere års mindreforbruk til å saldere budsjettet. Dette er i sin helhet inntektsført i regnskapet for 2015 og sammen med det regnskapsmessige merforbruket som nevnt I budsjettet for 2015 var det lagt inn en forutsetning om at det skulle benyttes I ,- av også fremdeles like dårlig utbytte og ser heller ikke ut som at vil gi inntekter i den størrelse vi til at vi har forholdsvis god kontroll på finansutgiftene. Vi har allikevel en overbudsjettering av renteinntektene, da denne ikke bare påvirkes av lav rente, men vårt rentegrunnlag blir også budsj etterer med. Når det gjelder renteutviklinga så holder denne seg fremdeles veldig lav hvilket dermed bidrar 31 omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltall forteller om kommunen brukes. har evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall som vanligvis kommunen har så god likviditet at løpende forpliktelser kan dekkes. Forholdet mellom Likviditet Budsjett, -og regnskapsforskriftene pålegger kommunestyret et særlig ansvar for å sikre at økonomisk utvilding Manglende befolkningsvekst i kommunen er en stor utfordring. Dette medfører at nominell bosette flyktninger kan bidra til å stabilisere folketallet og opprettholde størrelsen av rammeoverføringene. De statlige styringssignalene med nytt forslag til inntektssystem for tjenester til innbyggerne. i forhold til at små kommuner som Kvænangen klarer å få opprettholdt sine nåværende kormnunesektoren som nå er ute til høring, kan hvis de blir vedtatt gi en ytterligere utfordring verdi av statlige rammeoverføringer får en nedgang. En eventuell befolkningsøkning ved å av midler fra disposisjonsfond uten tilsvarende avsetting av midler. Dette kan på sikt medføre en anstrengt situasjon med tanke på nødvendig likviditet. Siste regnskapsår viser at Kommunen har pr dato tilstrekkelig arbeidskapital i forhold til daglig drift. Dette innebærer blant annet at det fremdeles ikke er behov for tilførsel av likvider i form av kassakreditt for å betale løpende forpliktelser. Men soliditeten er noe svekket de senere årene ved utstrakt bruk driftsutgiftene totalt er redusert i forhold til året før samtidig som at inntektene viser en forsiktig økning. Dette gjør igjen at netto driftsresultat er betydelig bedre enn året før. Gjeldsgraden er i løpet av regnskapsåret ikke redusert til tross for en stor andel av egenfinansierte investeringer ved bruk av disposisjonsfond. Vesentlig og sentral økonomisk informasjon Investeringsregnskapet er fullfinansiert i tråd med kommunestyrets vedtak om bruk av egenkapital på noen prosjekter og bruk av lånemidler til andre prosjekter. Årets låneopptak i henhold til kommunestyrets vedtak er på , ,14. Hvis man i tillegg ser dette opp mot at vi har et negativt netto driftsresultat før innledningsvis, tilsier dette at det reelle merforbruket for 2015 dermed er på totalt avsetninger på ,- så innebærer dette at vårt drifisnivå er ,- mer enn våre driftsinntekter. Vi har altså fremdeles store utfordringer for å komme i driftsbalanse.

44 være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er hos oss kasse og bank Likviditetsgrad 1 2,36 2,54 3,46 4,12 Likviditetsgracl2 1,35 1,25 2,24 3,38 Her ser vi en liten nedgang fra forrige året på likviditetsgrad 1, mens likviditetsgrad 2 har en liten økning. Uansett ligger begge verdiene fremdeles over anbefalt verdi større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide. Likviditetsgrad 2 som tar utgangspunkt i de mest likvide midlene og her bør tallet Likviditetsgrad 1 som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Tallet bør være 32 Gjeld pr. innbygger. Gjeld pr. innbygger er et tall som ofte brukes i kommunene til sammenligninger. I beregninga inn fra de som har fått lån fra kommunen. er lån til formidlingslån fra Husbanken (Startlån) ikke tatt med. Dette er lån som skal dekkes Tallene for 2015 viser at det kun er ca 20 % av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Gjeldsgraden viser at lånegjelda er 3,88 ganger større enn egenkapitalen. Dette er en liten konsekvenser for fremtidige renteutgifter. økning fra året før og det må derfor påregnes at ved en renteokning så vil dette få store Gjeldsgrad 3,88 3,55 3,35 3,15 4,82 Egenkapitalprosenten 20 % 22 % 23 % betjene store, faste utgifter til renter og avdrag. tap. Ved en høy gjeldsgrad vil driftsbudsjettet måtte Gjeldsgraden Viser forhold mellom egenkapital og gjeld. En mindre Soliditet Soliditet kan forklares med kommunens evne til å tåle tap. Nøkkeltall her er: Egenkapitalprosenten Som viser hvor stor del av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital grad viser at kommunen er solid og har evne til å tåle i fremtiden kanskje må vurdere å sørge for en reserve i form av kassakreditt. blant annet trekker fra bundne midler som avsetninger til fond, kortsiktig gjeld og ubrukte millioner kroner og uttrykt i likviditetsgrad 1 betyr dette en verdi på 0,62. Dette kan bety at en Samtidig må en også ta hensyn til reell langsiktig regnskapsmessig driftslikviditet, der man lånemidler. Da er «i verste fall» likviditeten til Kvænangen kommune på bare ca 13,4 forklares ut fra at flere av årets investeringsprosjekter er finansiert ved bruk av Kvænangen kommune har i dag ut fra dette en tilfredsstillende likviditet, selv om gjennomsnittlig likviditetsbeholdning er redusert fra 2014 til Dette kan for det første disposisjonsfond.

45 Vi ser at gjelda pr. innbygger igjen har en liten økning fra 2014 til Utvikling i netto driftsresultat avdrag. Som en ser av oversikten er det i år en liten forbedring av netto driftsresultat. nokkeltallet og viser om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og Gjeld pr. innbygger Dette tallet forteller oss hvordan driften går. Fremheves av mange som det viktigste 33 lånefinansiering. Dette vil i flere år fremover legge beslag på vesentlige driftsmidler til renter Kommunestyret har i økonomiplanen blant annet vedtatt å bygge ny skole med delvis sannsynlig møte et rentenivå kanskje opp mot det mangedobbelte av i dag. Slik sett har vi og avdrag. Vi kan heldigvis fremdeles se frem mot en periode med forholdsvis lavt rentenivå. Mye tyder imidlertid på at renta på sikt vil gå opp igjen og i løpet av de neste årene vil vi mest Administrasjonssjefen vil her rette fokus mot lånegjeld og reserver. Forhold av betydning for økonomisk utvikling ca 11,5 millioner igjen er som en sikker del av vår basisfinansiering. Hvis nytt inntektssystem se ut som at utgifter og inntekter kan komme i balanse. rammeoverføringer. Kvænangen kommune er nå inne i siste året med bortfall av småkommunetilskuddet som vi mistet på grunn av de ekstraordinære skatteinntektene vi fikk i rammeoverføringer. Lokal skatteinngang ser nå ut til at har stabilisert seg ut fra den lokale vedtas og småkomn-iunetillegget forsvinner vil dette innebære en forventet nedgang av våre næringen som finnes i kommunen. Ved fortsatt lav rente og en moderat lønnsutvikling kan det De statlige styringssignaler gir grunn til bekymring hva gjelder utvikling i fremtidige Fra 2017 vil det etter dagens inntektssystem innebære at småkommunetilskuddet med Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser disposisjonsfond en nødvendig buffer for fremtidige satsinger. annet kommunestyrets vedtak om at flere investeringsprosjekter i år er finansiert med egenkapital fra disposisjonsfondet. Til tross for dette er det fremdeles disponibelt på Som en ser av tabellen så er det fremdeles en betydelig bruk av fond. Dette skyldes blant Endringifond Dette er en oversikt som gir en pekepinn på om økonomien i kommunen har gitt rom for å bygge opp reserver. Endring i fond Netto driftsresultat underskudd i tillegg påvirkes av disposisjoner vedrørende fond og avsetninger. Dette nøkkeltallet viser i utgangspunktet ståa for den ordinære drifta, mens over- og

46 tilsynelatende for øyeblikket en fornuftig avdragstid på vår langsiktige gjeld, da det jfr note nr refinansiere noe av vår langsiktige gjeld med lengre avdragstid. Dette er allikevel kun en nødløsning da vi også må passe på at lovens krav til minimumsavdrag hele tiden er oppfylt. Kommunestyret har tidligere klart å bygge opp betydelige reserver, men de siste års bruk av disposisjonsfondet har imidlertid redusert våre reserver. Det er allikevel i økonomiplanen forutsatt en fornuftig bruk av midlene blant annet til egenkapitalfinansiering av nye økonomiplanen. Det kan dersom renta blir vesentlig høyere muligens være rom for å investeringsprosjekter. Slik sett kan vi derfor si at summen av renter og avdrag kan anses som konstant i 13 ser ut til at vi betaler mer avdrag enn lovens krav til minste avdrag nå mens renta er lav. 34 Her fremkommer ingen vesentlige avvik. Renskapsskjema 2A På grunn av fortsatt lavere aksjeutbytte enn tidligere år er det en nedgang i finansinntektene. som enten er utsatt eller avlyst. Regnskaysskjema JA Skatteinngangen ble lavere enn budsjettert. Dette fikk vi da delvis kompensasjon for ved økte rammeoverføringer. Bruk av bundne fond og avsetning til bundne fond er større enn budsjettert. Dette er eksteme Bruk av ubundne avsetninger er mindre enn budsjettert på grunn av investeringsprosjekter midler som skal benyttes til spesifikke formål og avsettes ved utsettelse av gjennomføring av prosjekter og inntektsføres ved gjennomføring av prosjekter. Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant oppf lt. Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig Når det gjelder likestilling mellom kjønnene er dette forholdet godt ivaretatt. Det er 14 kvinner i ledende stillinger og 12 menn i ledende stillinger. For å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene benyttes følgende tiltak: Likestilling Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste. Det er iverksatt tiltak som sikrer betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. I løpet av regnskapsåret er det blant annet avholdt kurs i ROS-analyse i regi av Etisk standard

47 Interkommunalt samarbeid og formuesskatt. Det største avviket på utgifissida gjelder kjøp av privat helsetilbud for På inntektssida er det i hovedsak refusjoner som gir merinntekter. Refusjon sykepenger er den største posten. De økte inntektene på rammetilskudd fra staten kommer av svikten på inntekts økonomisk oversikt drift pasient i Skibotn. 35 Administrasjonssjef økonomileder Frank Pedersen Tore Li i i Burfjord sitt hovedkontor i Kvænangen kommune hvor felles brannsjef i samarbeidet har sitt kontor. Det er opprettet interkommunale samarbeid mellom kommunene Kåij ord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen angående feiervesen og forebyggende brannvern. Samarbeidet har Formålet med samarbeidet er å fa en virksomhet som ivaretar alle lovpålagte oppgaver for Samarbeidet er i sin spede begynnelse men det synes så langt at samarbeidet har suksess og samarbeidskommunene med hele stillinger som jobber på tvers av kommunegrensene. fungerer etter hensikten.

48 også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens Regnskapsprinsipper INNLEDENDE NOTE Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 36 driftsregnskapet. Verdivurderingen må gjennomføres før omkiassifiseringen. Omkiassifisering av anleggsmidler til omløpsmidler skal ikke finne sted. En omkiassifisering medfører en regnskapsføring i investeringsregnskapet og eventuelt i Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven 50 med unntak av likviditetstrekkrettighetj likviditetslån jf. kommuneloven 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Klassifisering av gjeld Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom drifisregnskapet og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i anleggsmidler. betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers skal de klassifiseres som Andre fordringer som ikke inngår i punket ovefor, er omløpsmidler dersom disse forfaller til som anleggsmidler. inngår i en handeisportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene Andre eiendeler er omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den

49 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet! tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 37 Kvænangen kommune har ingen avvik fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder. Avvik foreløpige regnskapsstandarder regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til til stede. Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er økning i forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. virkelig verdi i balansen. Anleggsrnidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til

50 utbetalingsposter, som for eksempel avdrag på lån og utlån, kjøp av aksjer og andeler. eksempel bruk av lån og mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler, og utgifter og Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse og anvendelse av midler. Det betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap som omfatter inntekter og innbetalingsposter, som for NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital 38 Endring arbeidskapital ,01 Endring omløpsmidler Endring annen kortsiktig gjeld , , , , ,64 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Endring i arbeidskapital , ,37 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,38 Endring i ubrukte lånemidler , ,99 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne fmanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , , , , , , , ,44 Anvendelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler , , , , ,62 Anskaffelse av midler -l , , ,71 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet transaksj 011cr. Tabellene viser en spesifikasjon av endring arbeidskapital ifølge balansen. Oversikten viser endringene i de enkelte beholdningskonti som inngår i omløpsmidlene og i kortsiktig gjeld. Tabellene viser også sum anskaffelser og sum anvendelse av midler fra drifts- og investeringsregnskapet. Arbeidskapitaloversikten viser regnskapets inntekter og innbetalingsposter, og utgifter og utbetalingsposter, dvs. bevilgningsregnskapets eksteme

51 Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i konmiunenes regnskap og budsjett, mens pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden f ar vi et negativt premieavvik. positivt premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden rar vi et positiv premieavvik. Er Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vii Regnskapsforskriften. Et NOTE nr. 2: Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse 39 Estimat Estimat Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Brutto påløpt forpliktelse PENSJONSFORPLIKTELSE Premleavvik Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad/Rentegaranti Innbetalt premie/tilskudd (inkl, adm.) PREMIEAVVIK Samlet kostnad (inkl, administrasjon) Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Sum amortisert premieavvik Netto pensjonskostnad Brutto pensjonskostnad Rentekostnad Årets opptjening PENSJONSKOSTNADER Pensjon KLP SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2015 Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et unntak fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. år (for premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere). håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik oppstått i perioden ), Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil 10 år (for premieavvik oppstått i perioden ) og 7 pensj onskostnaden. som en kortsiktig forclring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene blir lik

52 Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser Overførte/mottatte awik 0 Overførte/mottatte pensjonsmidler Årets opptjening Brutto pensjonsforpliktelse UB Utbetalinger Rentekostnad Faktisk forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Brutto pensjonsforpl. IS estimat fjor samt fisjon/fu SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT 2015 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % Pensjonsregulering 2,97 % 2,20 % G-regulering 2,97% 2,97% Lønnsvekst 2,97 % 2,97 % FORUTSETNINGER Gj.snittlig pensjonsgrurinlag, aktive Gj.snittlig alder, aktive 44,41 43,18 Gj.snittlig tjenestetid, aktive 10,56 10,05 Antall aktive Antall pensjoner Antall oppsatte MEDLEMSSTATUS Endret forpliktelse - Endret forpliktelse - Endringer forpliktelse -Totalt Endret forpliktelse - Planendring Øvrige endringer Ny dødelighetstariff SPESIFIKASJON AV ESTIMATAWIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING 2015 Brutto estimatavvik Administrasjonskostnad/Rentega ranti Innbetalt premie/tilskudd (inkl, adm.) Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0 18 Balanseført netto forpliktelse Netto pensjonskostnad Balanseført netto forpliktelse UB AVSTEMMING 2015 Sum amortisert premieawik til føring Amortisering av premieawik fra tidligere år Andel av fjorårets premleavvik amortiseres Beregnet premieavvik året før AMORTISERING AV PREMIEAVVIK 2015 Utbetalinger Innbetalt premie/tilskudd (inkl, adm.) Administrasjonskostnad/Rentega ranti Forventet avkastning Faktiske pensjonsmidler Overførte/mottatte avvik 0 Estimatavvik midler IB Brutto pensjonsmidler IB Brutto pensjonsmidler UB

53 Rentekostnad i i Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning i Årets opptjening i Pensjon Statens Pensjonskasse Amortiseringstid Brutto pensjonsmidler forfalt premie Administrasjon Estimatavvik forpliktelse Estimert forpliktelse Faktisk forpliktelse Spesifikasjon av estimatavvik Rentekostnad i Brutto pensj.forpl Estimatavvik Årets opptjening i Brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Brutto påløpte forpliktelser Pensjonsforpliktelser Beregnet premieavvik året før Premieavvik Forfalt premie Avregning fra tidligere år 0 0 Premieavvik Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Samlet kostnad inkl.administr i Avregning for tidligere år 0 0 Sum amortifisert premieawik Netto pensjonskostnad

54 Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik Forventet avkastning Brutto pensjonsmidi Avstemming Estimatavvik pensjonsmidler Disponering av resultatet Tilbakeført deltakerkommunene 0 Overført til neste drifisår 0 Udekket underskudd 0 Resultat av virksomheten 0 Samarbeidets egne inntekter: Tilskudd 0 Refusjoner Andre inntekter 0 Samarbeidets driftsutgifier: i Interkommunal brannvernordning Beløp Resultat av overforinger i Overføring fra Kvænangen (kontorkommune) Kåfjord Skjervøy Nord.reisa til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor og det skal i note angis overføringer til/fra Regnskap for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven (komi) 27 skal inngå i årsregnskapet samarbeidet og de deltakende kommunene, samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntekter. NOTE nr. 3: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Premieavvik Administasjonskost forfalt premie Balanseført estimatawik Netto pensjonskostnad Balansført netto forpliktelser BalansefØrt netto forpliktelse

55 Resultat av virksomheten 0 Overføring fra Kvænangen (kontorkommune) Skjervøy Samarbeidets egne inntekter: Resultat av overføringer Nordreisa Kåfjord Tilskudd 0 Refusjoner 110 Andre inntekter 0 Samarbeidets driftsutgifter: i Interkommunal feiervesen Beløp 43 Sum garantier ooe i Kvænangen Næringsbygg AS OOC C I Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibelop pr Garantien utloper NOTE Garantier gitt av kommtiiien nedkvittert per NOTE nr. 4: Garantier gitt av kommunen Disponering av resultatet Tilbakeført deltakerkommunene 0 Overført til neste drifisår 0 Udekket underskudd 0

56 3 andeler Reiniord Vannverk 4 500, ,00 6 aksjer i Tromsprodukt AS 3 000, , andeler Kvænangen Flerbrukshus , ,00 Andeler i KomrevNord IKS , ,00 Andeler i K-sekretariatet 5 388, , andel Selskap Balanseverdi Balanseverdi Eier- Kvænangen kommunes aksjeportefølje NOTE nr. 5: Aksjer og andeler 44 Netto avsetninger , ,38 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,66 Avsetninger til fond SUM(530:550) , ,28 Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2015 Regnskap 2014 investeri ngsregnskapet Del I Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Sum , ,00 10 aksjer Nordtro AS , ,00 10 andeler LHL Skibotnsenteret i 000, ,00 5 andeler Jøkelfjord Samfunnshus 500,00 500,00 5 aksjer Ymber AS , ,00 8,33 % aksjer Nord Norsk Reiseliv AS , ,00 5 B-aksjer AS TIRB , , aksjer AS TIRB , ,00 0,78 % Inngangssum Avfallsservice AS , ,00 Aksjer Avfallsservice AS , ,00 Aksjer Kvænangen Produkter AS , ,00 Aksjer Bredbåndsfylket Troms AS , ,00 Aksjer Kvænangen næringsbygg AS , ,00 Aksjer Nord-Troms Museum , ,00 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00

57 UB , ,37 Avsetninger driftsregnskapet 540 0, ,14 driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , , ,00 0,00 IBO1O , ,83 Disposisjonsfond art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 KOSTRA Del 2 Di sfond avsetnir bruk av avsetni ti1 45 er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler UB , ,67 Avsetninger ,82 i ,13 Bruk av avsetninger 958 0, ,59 IB i , ,13 DelS Bundet avsetnir bruk av avsetnii Kostra Bundet investerings fond art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 i_i r UB ,00 0,00 Bruk av avsetninger 948 0, ,47 Avsetninger 548 0,00 0,00 IBO1O , ,47 bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til Avsetninger IBO1O , ,23 Kostra Bundet driftsfond art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 UB , ,14 Del 3 Bundet driftsfond avsetnir bruk av avsetnir Bruk av avsetninger Bruk av avsetmnger drifisregnskapet , ,10 investeringsregnskapet 0,00 0,00 L1L:(iJ r UR viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts og investeringsformål.

58 utstyr, maskiner og transportmidler ,49 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0,00 maskiner og transportmidler 20000,00 maskiner og transportmidler ,88 Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Debetposter i året: Saldo (kapital) Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, Kreditposter i året: ,44 NOTE nr. 7: Kapitalkonto , ,58 Balanse (kapital) ,05 Tap på utlån Differanse kapitalkonto Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Endring pensjonsmidler andre selskap Endring perisjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Bruk av lånemidler ,15 Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,47 Utlån - andre utlån ,74 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,48 Utlån - sosiale utlån ,52 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,94 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, Årsregnskap 2015 Kvænarigen kommune

59 eller inntekt, og viktige økonomiske hendelser som Kvænangen kommune har gjort i løpet av Note nr. 8 går på å opplyse om hva en post (regnskapslinje) omfatter av type tjeneste, utgift investeringsregnskapet. brukere med særskilte vedtak Notekravet omfatter opplysning som er nødvendig for å forstå og analysere drifts- eller er relatert til ressurskrevende tjenester. Denne økningen kommer fra en økning i antall Det ble inntektsført ca ,- mer fra 2014 til 2015 på konto i clriftsregnskapet som Ressurskrevende brukere NOTE nr. 8: Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet 47 Avvik investering I finansiering o o o Finansiert ved Lån Kompensasjon av merverdiavgift i i Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler Andre tilskudd Statstilskudd Investeringerinybyggognyanlegg ir rnriin NOTE nr. 9: Investeringer i nybygg og nyanlegg nr 14. På konto Tap på fordringer er det utgiftsført ,37. Det vises for øvrig til NOTE Tap på fordringer og garantier ubetalte terminer og fatt et nytt lån hvor ubetalte låneterminer da blir lagt til lånesaldoen og avdragstiden da blir tilsvarende lenger. om å få økt låneramme og gammelt lån da er avsluttet og erstattet med nytt, men også noen er ,00 nye lån. Resten er refinansiering av gamle lån hvor lånetaker enten har søkt lån hvor søker har kommet noe «skjevt ut» og har fått avsluttet gammelt lån med noen I investeringsregnskapet på konto (utlån) er det i 2015 postert ,58. Av dette Startlån (Husbanklån) I investeringsregnskapet på konto (fast eiendom) er det inntektsført ,-. Dette Salg av fast eiendom gjelder i sin helhet salg av flytebrygge på Sørstraumen.

60 . pumpestasjoner,. lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og Gruppe i 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Anleggsmiddel-gruppe Avskrivn. Plan Eiendeler Kvænangen kommune følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har lagt til grunn nedenstående lineære avskrivningsplan for ulike anleggsmidler. For å fastsette avskrivningstiden, som skal være lik levetiden for de varige driftsmidlene, er det lagt til grunn følgende avskrivningstider for ulike driftsmidler. NOTE nr. 10: Anleggsmidler 48 Avskrivingsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær ikke Avskrives Økonomisklevetid 5år loår 2Oår 4Oår 5Oår Årets avskrivinger i Bokførtverdi3l Tilgang i Akk.avskriv Anskaff.kost Avgang Anskaffelseskost Transport- Boliger, maskiner utstyr anlegg ledningsnett mv dommer Sum kontor- inventar og tekniske veier, kulturbygg grunneien midler, skoler, IT-utstyr, verktøy, Brannbiler, idrettshaller, sykehjem, Tomter, maskiner, barnehager, Adm.bygg, Oversikt anleggsmidler pr året. spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap salg anleggsmidler mv. gjennom avgang, årets og samlede av- og nedskrivninger og balanseført verdi. I tillegg skal det gis en For hver gruppe av anleggsmidler skal det også opplyses om anskaffelseskost, tilgang og I henhold til KRS nr. 6 skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. forbrenningsanlegg og lignende. 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, Gruppe 3

61 Kommunens samlede lånegjeld Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 NOTE nr. 11: Gjeldsforpliktelser fordeling mellom långivere følge av salg og nedskrivninger. Av vesentlige nedskrivninger i 2015 kan nevnes Anleggsgruppa med tomter og grunneiendommer består av rene tomter som ikke avskrives. Endring i akkumulerte avskrivninger i 2015 består av årets avskrivninger og endringer som nedskrivning av Spildra skole som året før ble overført til Spildra Grendelag for 1,-. 49 Investeringsregnskapet for 2015 er avsluttet i balanse med ,- jfr. regnskapsskjema hadde med dette de nødvendige lånemidler til å bokføre bruk av lån i investeringsregnskapet i henhold til budsjett ved årsavslutningen. og årets låneopptak på kroner ,- ble benyttet i sin helhet. Kvænangen kommune 2A. Ubrukte lånemidler som finansieringskilde i investeringsregnskapet utgjorde ,25,- udisponert. Begrepene udekket og udisponert er knyttet til avvik mellom regnskap og budsjett totalt sett, og ikke til enkeltprosjekter. Investeringsregnskapet kan avsluttes i balanse eller altemativt avsluttes med udekket eller Investeringsregnskapet Kvænangen kommunes regnskapsmessige resultat for 2015 viser kroner 0. Det vises ellers til årsberetning 2015 for utfyllende informasjon. Driftsregnskapet og udisponert i investeringsregnskapet. under forskriflsbestemte noter foran. Denne spesifikasjonen knytter seg til overskudd Denne foten omfatter spesifikasjon av egenkapital som ikke er spesifisert i NOTE nr. 6 og 7 (mindreforbruk) og underskudd (merforbruk) spesifisert i driftsregnskapet pr år, samt udekket NOTE nr. 12: Regnskapsmessig resultat Kommunens samlede lånegjeld er økt med ,- fra 2014 til Dette fordeles med låneopptak på ,- i Husbanken for videre utlån til etableringslånlstartlån og låneopptak på ,- i KLP til finansiering av årets investeringsprosjekter minus ordinære avdrag betalt i renteavtale. Samtidig er minimum 1/3 av lånegjelden avtalt med flytende rente. For øyeblikket gir flytende rente beste betingelser. Jfr finansreglement vedtatt av kommunestyret er minimum 1/3 av lånegjelden sikret med fast Fordelt på følgende kreditorer: Kommunalbanken Husbanken etableringslån og startlån

62 ved å benytte forenklet beregningsmåte. Det benyttes en forenklet metode hvor årlige minsteavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. Kommuneloven 50 nr. i og 2) multiplisert med årets Kvænangen kommune beregner i 2015 minste tillatte avdragjf. Kommuneloven 50 nr. 7, avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. (Langsiktig lånegjeld /anleggsmidler )*Avskrivninger: ,- NOTE nr. 13: Avdrag på gjeld 50 - annen kommunal fakturering ,- - sannsynligvis ikke aksepterte refusjonskrav sendt til andre kommuner i ,- - Reversering av sosiale lån uten bevegelser siste årene ,- Avsetning for 2015 til tap på fordringer er avsatt etter en generell vurdering av fordringene og konstaterte tap tidligere år. Avsetningen består av: feilaktig avsatt til tap på krav i 2014 hvor tap på sosiale lån uten bevegelser siste årene med Reell avsetning til tap på fordringer i 2015 er i ,-. På grunn av en reversering av ,- ble utgiftsført blir derfor netto avsetning i 2015 kun ,-. Det er avsatt ,- til tap på fordringer i vurderes for tap og det skal gjennomføres avsetning til tap i drifisregnskapet. Kundefordringene skal vurderes til laveste verdis prinsipp. Det vil si at fordringene skal NOTE nr. 14: Utgiftsfort estimert tap på krav Kommunen betaler ut fra dette mer enn lovens krav til minste avdrag. Utgiftsførte avdrag i ,- Differanse i ,-

63 % andel menn 20 % 20,2 % 20 % Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Antall menn % andel kvinner 80 % 79,8 % 80 % Tekst NOTE nr. 15: Årsverk 51 dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende seivkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. Avsetninger som settes av til dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til Seivkostområdene i Kvænangen kommune er vann, avløp, slam, feiing og renovasjon. (-) er behandlet. Noten skal dokumentere beregningen av seivkost på kommunale betalingstjenester. Formålet med noten er å redegj øre for selvkosttjenestenes dekningsgrad og hvordan overskudd (+) eller underskudd NOTE nr. 16: Seivkostområder unclerrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig og hvor % andel kvinner i deltidsstillinger 35,1 % 34,9 % 36 % % andel menn i deltidsstillinger 31,4 % 34,6 % 34 % Antall deltidsstillmger i 10 i Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger Tekst heltid/deltid % andel kvinner i ledende stillinger 53,8 % 53,6 % 48 % % andel menn i ledende stillinger 46,2 % 46,4 % 52 % Antall kvinner ledende stillinger Antall menn i ledende stillinger

64 (alle beregninger eks mva) Disponering til/fra bundet selvkostfond Overskudd Selvkostandel 114% 120% 103% Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Brukerbetalinger/saIsinntekt Seivkostområde VANN Regnskap 2015 budsjett 2015 Regnskap 2014 Regulert 52 (alle beregninger eks mva) Disponering til/fra bundet selvkostfond Underskudd Seivkostandel 82 % 103 % 93 % Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Brukerbetalinger/salgsinntekt Seivkostområde FEIING Regnskap 2015 budsjett 2015 Regnskap 2014 Regulert (alle beregninger eks mva) Disponering til/fra bundet selvkostfond Overskudd Selvkostandel 108 % 68 % 89 % Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Brukerbetalinger/salgsinntekt Seivkostområde AVLØP Regnskap 2015 budsjett 2015 Regnskap 2014 Regulert

65 Sluttbehandlingsavgift -herav kommunal Avskrivninger Totalt Totalt Lønnskostnader Varekostnad -herav kommunal (beløp I tusen kr> RENOVASJON 2015 Fordeling seivkost Kommentar: Prosentfordeling hentet fra budsjett kommunal renovasjon - ant. Ab. (i tusen kr) H. Arets resultat N. Selvkostfond L. Selvkostfond pr G. Gebynnntekter Antall abonnenter - omregnet =F. Gebyrgrunnlag (seivkost) D. Avskrivninger: C. Kalkulatoriske renter: A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter Prosentfordeling: FORDELING PR.KOMMUNE: LYNEN STORFJ KAFJ SKJERV NORDR KVÆN SUM ,0% 11,8% 13,5% 16,9% 30,2 % 9,6% 100,0 % Resultat pr abonnent 32 Snittinntekt pr abonnement: 3460 Kostnad pr abonnement: 3428 Slam 4-årig Siam årlig Siam 2-årig Slam 3-årig Totale abonnement Fritid Mmi Mmi kompost Standard Storab Pr abonnement i kroner: Ant til std.ab Pns Omregnet (i tusen kr) Slam Periodisenng Husholdning Annen inntekt ,9% dekningsgrad Inntekter Sum kostnader * kalkylerente 1,94% 444 Grunnlag alternativ kostnad Total faktisk rente Renter -herav kommunal Totalt Driftskostnader AVFALLSSERVICE AS

66 Driftskostnader -herav kommunal 889 Totalt Totalt Avskrivninger Varekostnad -herav kommunal Lønnskostnader 0 (beløp tusen kr) Fordeling seivkost L. Selvkostfond pr. 1.1 (i tusen kr) D. Avskrivninger: H. Arets resultat N. Selvkostfond G. Gebyrinntekter =F. Gebyrgrunnlag (seivkost) G. Kalkulatoriske renter: A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter Antall abonnenter - omregnet Prosentfordeling: FORDELING PR.KOMMUNE: Resultat pr abonnent Kostnad pr abonnement: Snittinntekt pr abonnement: Siam 2-årig Slam 3-årig Slam 4-årig Totale abonnement Siam årlig Mml kompost Mmi Standard Storab Pr abonnement i kroner: Fritid (i tusen kr) Periodisenng Husholdning Slam Annen nntekt Inntekter Sum kostnader * kalkylerente Grunnlag alternativ kostnad Total faktisk rente Renter -herav kommunal Totalt AVFALLSSERVICE AS ,0 % 15,4% 18,2 % 5,5 % 27,3 % 13,6 % 100,0% LYNGEN STORFJ KAFJ SKJERV NORDR KVÆN sum- 30 i 681 I i o o 0 o o 0 o 0 0 o o 0 o 0 0 Ant årlig Pris til slam Omregnet ,8 % dekningsgrad ,94% I 695 SLAM KOM. 2015

67

68

69 PS21/16Referatsaker

70 Kvænangen kommune Brannvesenet Coop Burfjord v/monica Mathisen 9161 BURFJORD Delegert vedtak Delegert Teknisk - nr. 43/16 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2016/ /2016 M Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Saksopplysninger: Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 2-11 og Kap.9 Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Vurderinger: Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. Vedtak: Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden desember 2016 Innvilges. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Teknisk Utvalg. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Erlend Mjåtvedt Sylta Leder forebyggende Direkte innvalg: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Rådhuset Rådhuset 9161 BURFJORD Organisasjonsnr: E-post:

71 Kvænangen kommune Rådmannen Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening Kvænangsbotn 9162 SØRSTRAUMEN Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 8/16 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2016/ /2016 U Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den Saksopplysninger: Viser til søknad fra Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening der de søker om skjenkebevilling til Pubaften på Kvænangsbotn grendehus den Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. Vi gjør derfor slikt Vedtak: Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til Pubaften på Kvænangsbotn grendehus den Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. Skjenkestyrer er Anne Gerd Jonassen med Kai Ingar Sandtrøen som stedfortreder. Skjenkeavgiften settes til kr 340. Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. Med hilsen Bjørn Ellefsæter Kontorsjef Tlf direkte Kopi til Politiet v/åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Rådhuset Rådhuset 9161 BURFJORD Organisasjonsnr: E-post:

72 Kvænangen kommune Rådmannen Jøkelfjord Bygdelag v/tonny Mathiassen 9163 JØKELFJORD Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 60/16 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2016/ /2016 U Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den Saksopplysninger: Viser til søknad fra Jøkelfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til quiz-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. Vi gjør derfor slikt Vedtak: Jøkelfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til quiz-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Skjenkestyrer er Kenneth Nilsen med Cornelia Olbrich som stedfortreder. Skjenkeavgiften settes til kr 340. Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. Med hilsen Bjørn Ellefsæter Kontorsjef Tlf direkte Kopi til Politiet v/åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Rådhuset Rådhuset 9161 BURFJORD Organisasjonsnr: E-post:

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:15-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Mariann Larsen

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer