Årsrapport. MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr. 989 776 002"

Transkript

1 Årsrapport MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr

2 MPU Offshore Lift ASA Årsberetning Virksomhetens art, historikk og tilholdssted. MPU Offshore Lift ASA ( Selskapet ) er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Selskapet ble stiftet av MPU Enterprise AS 13. mars med en aksjekapital på NOK 1 mill. Selskapets formål er å bygge, eie og operere MPU Heavy Lifter som skal forestå fjerning av utrangerte offshore produksjonsplattformer i enkeltløft av over- og understell samt transport av disse til land. Fartøyet skal også forestå installasjon av den samme type plattformer. Selskapets virksomhet drives fra kontorer i Dicksvei 12 på Lysaker utenfor Oslo. Aksjekapitalen ble utvidet med NOK 64 mill. i mai ved tingsinnskudd fra MPU Enterprise AS gjennom utstedelse av 6,4 mill. nye aksjer pålydende NOK 10,-. Tingsinnskuddet fra MPU Enterprise AS overførte alle konsepter, patenter og rettigheter (immaterielle rettigheter) vedr. MPU Heavy Lifter til Selskapet. MPU Enterprise AS har i utført alle administrative oppgaver for Selskapet. Fra forestår Selskapet selv disse oppgavene, delvis med hjelp av innleid personell og tjenesteutsetting av bl.a. økonomifunksjonen. Kolbjørn Høyland, som i fungerte som adm. direktør for selskapet er fra ansatt som adm. direktør. I november besluttet Solstad Offshore ASA å investere NOK 130 mill. i 13 mill. aksjer i Selskapet til NOK 10,- pr. aksje. Samtidig konverterte MPU Enterprise AS ca. NOK 14,1 mill. i tilgodehavende på Selskapet til aksjer i Selskapet til NOK 10,- pr. aksje. Det ble deretter i desember innhentet ny aksjekapital på ca. NOK 269,7 mill. gjennom en privat plassering til kurs 12,32. Etter disse transaksjonene har Selskapet en aksjekapital på NOK 478,8 mill. fordelt på 47,88 mill. aksjer. Som en del av finansieringen av fartøyet ble det i desember også gjennomført opptak av ett 5- års, 1. prioritets obligasjonslån på NOK 715 mill. til NIBOR+4,75 % p.a. 14. desember inngikk Selskapet en kontrakt med det nederlandske verftet Keppel Verolme bv om bygging av en MPU Heavy Lifter i deres tørrdokk i Rotterdam. Basert på denne og ytterligere kontrakter inngått i 2007 er total kostnad for byggeprosjektet anslått til ca. EUR mill. (ca. NOK mill.). Fartøyet er planlagt levert i 1. kvartal Fortsatt drift. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger Selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene framover. Selskapet planlegger å hente inn ytterligere ca. NOK mill. i ny egen - og fremmedkapital for å fullfinansiere byggingen av MPU Heavy Lifter. Selskapets utsikter. Det er ikke inngått kontrakt for bruk av fartøyet ved ferdigstillelsen i 1. kvartal Det ble i juli innlevert anbud på en stor kontrakt for fjerning av en rekke produksjonsplattformer i Nordsjøen. Det forventes at tildelingen av denne kontrakten vil finne sted primo juli I tillegg er Selskapet prekvalifisert til å inngi anbud på ytterligere fjerningsoppdrag i Nordsjøen og arbeider samtidig med å kartlegge mulige fjernings- og installasjonsoppdrag i Nordsjøen og på verdensbasis for årene 2009 og framover. Markedsføring av fartøyet vil være selskapets hovedoppgave i de nærmeste to årene, i tillegg til oppfølgingen av byggingen av MPU Heavy Lifter. P.g.a. at det hittil har vært fjernet relativt få plattformer i Nordsjøen og eierne av disse er pålagt ved internasjonale overenskomster å fjerne disse og bringe dem på land, er det styrets oppfatning at det vil være et stort behov for Selskapets tjenester i mange år framover. Samtidig er det betydelig Side 2

3 usikkerhet knyttet til når plattformene vil bli fjernet, da vedvarende høy oljepris og den teknologiske utviklingen gjør det mulig å øke levetiden for en del olje- og gassfelt. Imidlertid gjør den høye oljeprisen også at interessen for leting etter og utbygging av nye produksjonsfelt er stor. Til sammen bidrar disse faktorene til sterk etterspørsel etter fjernings- og installasjonstjenester noe som resulterer i stor kapasitetsutnyttelse og høye kontraktspriser innenfor denne sektoren. Eierstyring og ledelse, aksjonærforhold. MPU Offshore Lift ASAs eierstyring og selskapsledelse tar utgangspunkt i selskapets visjon og strategi. Selskapet arbeider for å tilpasse seg Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse av 8. desember Virksomhet. Selskapets virksomhet fremgår av vedtektene og er å utvikle og kommersialisere MPU Heavy Lifter som løfte-, transport og installasjonsenhet i forbindelse med installasjon og fjerning av gass- og oljekonstruksjoner offshore. Selskapskapital og utbytte. Selskapets bokførte egenkapital utgjorde 40,2 % ved utgangen av. Selskapet mål er å betale utbytte til sine aksjonærer, men det vil først kunne skje fra regnskapsåret 2009, som vil være Selskapets første år med drift av MPU Heavy Lifter. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående. Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene har ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Fri omsettelighet. Aksjene i Selskapet er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger på omsetteligheten. Styrets sammensetning og uavhengighet. Selskapets ambisjon er å ha et styre som representerer best mulig relevant kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at dette kan handle uavhengig av særinteresser. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets arbeid. Normalt skal det avholdes 6-8 ordinære styremøter pr. år, i tillegg til telefonstyremøter etter behov. Det vil bli utarbeidet instruks for styret og daglig ledelse. Godtgjørelse til styret. Det vil bli foreslått utbetalt NOK i godtgjørelse til styret for. Styrets godtgjørelse for 2007 skal reflektere styrets ansvar, tidsforbruk og virksomhetens kompleksitet. Det er ikke tildelt opsjoner til styret. Godtgjørelse til ledende ansatte. Godtgjørelse til Adm. direktør fastsettes av styret i møte. Det foreligger et opsjonsprogram for Adm. direktør, operasjonsdirektør samt innleid finansdirektør på til sammen opsjoner. Opsjonsprogrammet har ikke blitt behandlet av generalforsamlingen i Selskapet. Selskapsovertakelse Selskapet har ingen mekanismer mot aksjekjøp i vedtektene og har ikke iverksatt tiltak som begrenser mulighetene for å kjøpe aksjer i selskapet. Forskning og utvikling. Selskapet driver ingen egen F&U-virksomhet, men i forbindelse med den detaljdesign og engineering som utføres av Dr. techn Olav Olsen AS og Grenland Group er det også betydelige utviklingselementer. Disse er imidlertid ikke spesifisert og kostnadsført som F&U-virksomhet. Side 3

4 Arbeidsmiljø og personale. Selskapet har i ikke hatt egne ansatte. Administrasjonen av Selskapet har vært utført av MPU Enterprise AS, som har fått godtgjort sine direkte utlegg i den forbindelse. Fra opererer Selskapet hovedsaklig med egne ansatte, mens en del oppgaver utføres ved hjelp av innleid personale eller tjenesteutsetting. Selskapets administrasjon styrkes fortløpende, grunnet stadig større arbeidsmengde forbundet med oppfølgingen av byggeprosjektet og ved utarbeidelse av nye anbud og etter hvert inngåelse og oppfølging av fjernings- og installasjonsoppdrag. Likestilling. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det samme gjelder for styret i Selskapet. Selskapet oppfyller det krav til kjønnsfordeling i styret som fremgår av allmennaksjeloven. Selskapet har en policy på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Miljørapportering. Selskapet er i ferd med å gjennomgå ISO-sertifisering av sin virksomhet. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Da Selskapets virksomhet består i å fjerne utrangerte, fast installerte plattformer og bringe disse på land for kontrollert hugging til skrap og/eller gjenbruk, forbedres de miljømessige konsekvensene av fjerningene i betydelig grad, samtidig som det blir langt sikrere for det personell som er engasjert i disse operasjonene. MPU Heavy Lifter oppholder seg i veldig kort tid på feltet i forbindelse med fjerningsoppdragene, slik at forbruk av for eksempel drivstoff og utslipp av CO2 og andre stoffer blir betydelig redusert i forhold til andre fjernings- eller installasjonsfartøyer. Årsresultat og disponeringer. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i MPU Offshore Lift ASA: Årets resultat på NOK -13,9 mill. foreslås fremført som udekket tap. Redegjørelse for årsregnskapet: Regnskapet for regnskapsåret er avlagt i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Selskapet hadde ingen driftsinntekter i. Av årets resultat på ca. NOK -13,9 mill., utgjorde andre driftskostnader ca. NOK 9,8 mill., netto finansposter ca. NOK 1.8 mill. og aksjebasert betaling, dvs. kostnadene ved Selskapets opsjonsprogram ca. NOK 2,4 mill. Likviditetsbeholdningen var NOK 834,7 mill. pr. 31. desember. Andre fordringer er NOK 12,6 mill., av dette utgjør mva til gode NOK 11,8 mill. Kontantstrømsanalyse. Av vesentlige poster i er NOK 290 mill. utbetalt under byggekontrakter, mens NOK mill. er hentet inn gjennom nyemisjoner og opptak av langsiktig gjeld. Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31. desember NOK 44,7 mill., hvorav NOK 40,6 mill. var leverandørgjeld. Selskapet har et obligasjonslån pålydende NOK 715 mill., som er balanseført til amortisert kost ca. NOK 697 mill. ved bruk av effektiv rentemetode. Lånet kan innfris helt eller delvis i juni 2008 til kurs 105 % av pålydende. Lånet sikres med 1. pr. pant i fartøy under utførelse og transport i byggekontraktene. Totalkapitalen var ved utgangen av NOK mill. Egenkapitalandelen var 40.2 %. Fri egenkapital var NOK 0. De konsept, design, patenter og andre rettigheter som ble mottatt som tingsinnskudd fra MPU Enterprise AS for NOK 64 mill. er balanseført som immaterielle eiendeler. Disse vil bli avskrevet over Side 4

5 byggetiden av MPU Heavy Lifter over årene og avskrevet med ytterligere 30 år fra levering av fartøyet. Det vil før levering bli foretatt en dekomponering av fartøyet for å bestemme avskrivningstiden for disse komponentene. Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter adm. direktør og operasjonsdirektør samt innleid finansdirektør. Samlet antall opsjoner er Utøvelsesperioden for opsjonene er fra leveringstidspunktet for fartøyet til desember 2009 til NOK 12,32, tilsvarende kursen ved den private plasseringen i desember. Det er kostnadsført NOK 2,4 mill. i opsjonskostnader for tildelingstidspunktet i. Finansiell risiko. Selskapet er eksponert for finansiell risiko på områder som rente- og spesielt valutarisiko. Kontraktene for bygging av MPU Heavy Lifter er i hovedsak inngått i EUR, mens Selskapets innhenting av kapital hittil har vært gjort i NOK. Selskapet trenger ytterligere ca. EUR 163 mill. for å oppfylle sine fremtidige kontraktsforpliktelser i EUR. I den forbindelse følger Selskapet nøye utviklingen i kursen på EUR mot NOK og vurderer fortløpende å inngå sikringsforretninger for å unngå kostnadsøkninger gjennom en stigende EUR mot NOK. Det vurderes også opptak av lån i EUR for å avdekke valutarisikoen. M.h.t. fremtidige inntekter antas det at disse i stor utstrekning vil kunne avtales i de valutaer som Selskapet har eksponering i både m.h.t. til egenkapital og fremmedkapital, slik at valutarisikoen i fremtiden vil kunne begrenses. Kreditrisiko. Selskapet har ingen andre debitorer enn den norske stat gjennom krav på refusjon av MVA. Selskapets fremtidige kunder vil normalt være store oljeselskaper, slik at det heller ikke forventes å oppstå kredittrisiko når Selskapet er i inntektsposisjon. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i Selskapet som god, men det må innhentes ca. NOK mill. i ny egen- og/eller fremmedkapital i 2007 og framover for å fullfinansiere byggingen av MPU Heavy Lifter. Markedsrisiko. Det er ikke inngått kontrakt for bruk av fartøyet ved ferdigstillelsen i 1. kvartal Det hersker derfor fremdeles usikkerhet rundt beskjeftigelsen av MPU Heavy Lifter ved levering. Selskapet har inngitt anbud på fjerning av en rekke produksjonsplattformer i Nordsjøen og er pre-kvalifisert til å inngi anbud på ytterligere fjerningsoppdrag i Nordsjøen. Det arbeider samtidig med å kartlegge mulige fjerningsog installasjonsoppdrag i Nordsjøen og på verdensbasis for årene 2009 og framover. Markedsføring av fartøyet vil være selskapets hovedoppgave i de nærmeste to årene, i tillegg til oppfølgingen av byggingen av MPU Heavy Lifter. Hendelser etter balansedagen. Det ble 20.mars 2007 inngått avtale med et konsortium bestående av de nederlandske selskapene Van Hattum en Blankenvoort bv og BAM Civiel bv om byggingen av betongunderstellet til MPU Heavy Lifter. Arbeidet vil starte i juli 2007 og skal være avsluttet innen utgangen av juli Kontrakten er på EUR 56 mill.( ca. NOK 456 mill. ). 24. april 2007 ble det inngått avtale med nærstående part Dr. techn Olav Olsen AS om levering av designarbeid knyttet til hovedsakelig betongunderstellet. Denne delen av kontrakten er i størrelsesorden NOK 105 mill (ca. EUR 13 mill.). I tillegg er Grenland Group ASA underleverandør av engineeringtjenester til Dr. techn Olav Olsen AS. Sistnevnte del av kontrakten har en verdi av ca. NOK 33 mill (ca. EUR 4 mill.). Med de to nevnte kontrakter samt kontrakten med Keppel Verolme bv som ble inngått i desember er det totalt inngått avtaler vedr. bygging av MPU Heavy Lifter for ca. NOK mill. eller ca. EUR mill. Selskapet har i 1. kvartal 2007 inngått en rente-swap avtale som sikrer fast rente i perioden juni 2007 til juni 2008 for ca. 49 % av Selskapets obligasjonslån på NOK 715 mill. Den faste renten er avtalt til 5,10 % p.a. som sammen med marginen på lånet, 4,75 % gir en totalrente på 9,85 % p.a. Side 5

6 Selskapet har forpliktelser i EUR på ca. EUR 163 mill. Ytterligere sikring av EUR mot NOK vil bli foretatt basert på fortløpende vurderinger av utviklingen i kursforholdet mellom disse to valutaene. Selskapet forventer i nær fremtid å motta ett utkast til lånebetingelser fra ABN AMRO bank basert på støtte fra eksportkredittinstitusjoner i Nederland og Norge. Et eventuelt låneopptak fra banken vil være i EUR og vil sterkt redusere den fremtidige usikkerheten m.h.t. utviklingen i kurs EUR/NOK. Selskapet må innen utgangen av september 2007 innhente ytterligere ca. NOK mill. i egenkapital for å oppfylle kravene i låneavtalen for obligasjonslånet om finansiering av byggekostnader utover EUR 215 mill. med egenkapital. Lysaker, 29. mai 2007 Styret i MPU Offshore Lift ASA Tor Ole Olsen Kjell Ola Jørgensen Nina Merethe Wiley Styreformann Styremedlem Styremedlem Kolbjørn Høyland Adm. direktør Side 6

7 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Resultatregnskap Beløp i NOK Note Periode Driftsinntekter Inntekter 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Aksjebasert betaling Andre driftskostnader 3, Sum driftkostnader Driftsresultat (EBIT) (12 146) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 6 (967) Andre finanskostnader 6 (1 988) Netto finansposter (1 785) Resultat før skatt (PBT) (13 931) Skattekostnad 7 0 Resultat etter skatt (13 931) Resultat pr. aksje 8 (2,31) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ,2 (i hele tusen) Side 7

8 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Balanse Beløp i NOK Note 31. desember Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, rettigheter 9, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalt fartøy under utførelse 9, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 8

9 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Balanse Beløp i NOK Note 31. desember Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innbetalt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 13 (13 931) Sum egenkapital Langsiktig gjeld Obligasjonslån 11, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Lysaker, 29. mai 2007 Styret i MPU Offshore Lift ASA Tor Ole Olsen Kjell Ola Jørgensen Nina Merethe Wiley Styreformann Styremedlem Styremedlem Kolbjørn Høyland Adm. direktør Side 9

10 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Kontantstrømsanalyse Beløp i NOK desember Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt (13 931) Aksjebasert betaling Endring i kortsiktig fordringer/gjeld (1) (7 318) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (18 864) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling til bygging av fartøy (1) ( ) Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalt ved nyemisjon Netto innbetalt ved låneopptak langsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning Kontant og kontantekvivalenter ved periodestart Endringer i perioden Kontant og kontantekvivalenter ved periodeslutt Ikke betalt leverandører vedr. Fartøy under bygging Renter betalt 0 Skatt betalt 0 (1) Eksklusive TNOK som relaterer seg til ikke betalt vedr. fartøy under bygging. Side 10

11 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Endringer i Egenkapital for perioden Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Stiftelse Tingsinnskudd Emisjon Emisjonskostnader (30 877) (30 877) Aksjebasert betaling Resultat for perioden (13 931) (13 931) Total egenkapital (13 931) Side 11

12 MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Note 1 Regnskapsprinsipper MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Dicks vei 12, 1366 Lysaker, Norge Selskapet ble stiftet Regnskapet ble godkjent av styret i MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA 29. mai Selskapets virksomhet består i utvikling og bygging av et fartøy for fjerning og installasjon av offshoreinstallasjoner i oljeindustrien. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet Regnskapet til MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA for regnskapsåret er avlagt i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Følgende nye standarder er utgitt, men ikke implementert av selskapet: IFRS 7 - Finansielle instrumenter opplysninger Implementeringen vil ha virkning for selskapet i 2007, men vil ikke ha noen regnskapsmessig effekt annet enn på noteopplysningene. Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter: Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Regnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. De viktigste regnskapsprinsippene har i vært knyttet til behandlingen av forskuddsbetaling av fartøy under utførelse, ervervede immaterielle eiendeler og opptak av obligasjonslån. 1.2 Presentasjonsvaluta Selskapets presentasjonsvaluta er NOK. 1.3 Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. De vesentligste regnskapsestimatene for gjelder, behandlingen av immaterielle eiendeler, opsjoner og lånekostnader. 1.4 Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Side 12

13 1.5 Prinsipper for inntektsføring MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Selskapet har ikke hatt driftsinntekter i. 1.6 Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører tidligere ikkeregnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. 1.7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av og nedskrivning. Økonomisk brukstid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt brukstid avskrives over økonomisk brukstid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring. Immaterielle eiendeler med ubestemt brukstid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller for kontantstrømgenererende enheter. Immaterielle eiendeler med ubestemt brukstid avskrives ikke. Brukstiden vurderes årlig ift om antakelsen om ubestemt brukstid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt brukstid prospektivt. Patenter Beløp betalt for patenter er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. 1.8 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Side 13

14 1.9 Lånekostnader inkludert rentekostnader MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Balanseføring av lånekostnader oppstår når rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet. Rentekostnadene på byggelånet balanseføres i takt med bruk av byggelånet. Amortisert lånekostnad balanseføres i sin helhet. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og måling klassifiseres finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (holdt til handelsformål), holde til forfall, lån og fordringer, tilgjenglig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som lån og fordringer, med unntak av instrumenter som selskapet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg. Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet, måles den til virkelig verdi pluss, i tilfellet av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som ikke er til virkelig verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost, ved bruk av effektiv rentes metode. Det vil si at første gangs registrering skjer til mottatt/utbetalt beløp og at gebyrer regnes som en del av den effektive rentekostnaden/-inntekten Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassakreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter Egenkapital Gjeld og egenkapital Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Ved opptak av konvertible obligasjoner, som inneholder både et gjelds- og egenkapitalelement, blir disse delt i to komponenter ved utstedelsen, og disse regnskapsføres separat som henholdsvis gjeld og egenkapital. Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Side 14

15 MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt Segment For ledelsesformål har selskapet kun et virksomhetsområde. Selskapet har ikke hatt inntekter i, og det er følgelig ikke vist geografiske segmenter for perioden Avsetninger En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe. Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når sellskapets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløpte for å innfri forpliktelsene etter kontrakten Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Aksjebasert avlønning Ved aksjebasert avlønning/betaling måles verdien av tildelte opsjoner til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Verdien av tildelte opsjoner fordeles over opptjeningstiden. Tildelte opsjoner i er kostnadsført i sin helhet, da det ikke er krav til opptjeningstid. Side 15

16 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 2 - Valutakurser Valutakurs Euro 8,2380 Note 3 - Kostnader ved ytelser til ledende personell, styre og revisor Selskapet hadde ved årsskifte ingen ansatte. Administrasjonen av selskapet i har skjedd gjennom innleid personell. Adm. direktør Kolbjørn Høyland og Kurt Bøe, COO, er ansatt ved årsskifte, men tiltrer sin stilling i januar og februar Tom Fronth-Mahtisen, CFO vil fortsatt være innleid konsulent. Oversikt over fakturerte honorarer fremgår av note 6. CEO og COO har etterlønn på 12 måneder hvis avtalen sies opp fra selskapets side. Avtalen vedr. CFO, gjennom Export Finance Services AS, løper i 24 måneder med 6 måneds oppsigelsesperiode. Innleid ledelse har ingen bonus- eller overskuddsfordelingsavtaler. Det foreligger ingen avtaler som medfører etterbetaling ut over dette. Det er ikke utbetalt styrehonorarer i. Det er i kostnadsført NOK ,- (eksklusive mva) i honorar til revisor, hvorav NOK 0,- gjelder lovpålagt revisjon, NOK ,- gjelder andre attestasjonstjenester og NOK 0,- gjelder andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Opsjoner Opsjonsprogram Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter Adm. direktør Kolbjørn Høyland, ansatt fra , Kurt Bøe, COO, ansatt med tiltredelse , og Tom Fronth-Mathisen, innleid CFO. Pr er 3 personer med i opsjonsprogrammet. Disse er i løpet av tildelt totalt opsjoner med rett til å kjøpe aksjer i selskapet. Utøvelsesperioden for opsjonene er januar til desember Det er ikke knyttet øvrige betingelser til utøvelsen av opsjonene. Det er således kostnadsført NOK i opsjonskostnader på tildelingstidspunktet i. Opsjonsprogrammet er ikke behandlet av generalforsamlingen i selskapet. Oversikt over utestående opsjoner: Utestående opsjoner Tildelte opsjoner Utøvde opsjoner - Utgåtte opsjoner - Utestående opsjoner Hvorav fullt opptjent Side 16

17 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Utestående opsjoner har følgende betingelser: Utløpsdato Antall Januar-Desember , Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black and Scholes Gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner i er NOK 3,18. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: Aksjekurs på tildelingstidspunkt Aksjeprisen er satt lik siste emisjonskurs på tildelingstidspunktet. Innløsningskurs pr. opsjon Innløsningsprisen er lik siste emisjonskurs på tildelingstidspunkt (NOK 12,32) Volatilitet Selskapet er ikke børsnotert og har ingen egen historisk volatilitet som kan legges til grunn i opsjonsprisingen. Det er derfor benyttet et gjennomsnitt av volatilitet for sammenlignbare børsnoterte selskaper. Volatiliteten er satt til 30%. Opsjonens levetid Det er forutsatt at 100% av opsjonene vil bli utøvet. Utøvelse kan skje ved antatt levering av fartøyet og frem til desember Antatt levering er januar Utbytte Forventet utbytte per aksje er NOK 0 per år. Gj.snittlig utøvelseskurs Risikofri rente Risikofri rente som er lagt til grunn for beregning av opsjoner er tilsvarende rente på statsobligasjoner over opsjonenes levetid, dvs. 4,31 % for. Note 5 - Transaksjoner med nærstående parter Nærstående parter Eiere Eierandel Dr. techn. Olav Olsen AS indirekte via MPU Enterprise AS 5,40 % MPU Multi Purpose Offshore Unit Enterprise AS 16,50 % Tom Fronth-Mathisen, CFO, gjennom selskapet Export Finance Services AS Ingen Kolbjørn Høyland, CEO, gjennom Dr. techn. Olav Olsen AS v/mpu Enterprise AS Ingen Transaksjoner med eiere og andre med vesentlig innflytelse MPU Offshore Lift ASA overtok i juni rettighetene til videre utvikling av og bygging av MPU Heavy Lifter fra MPU - Multi Purpose Unit - Enterprise AS mot utstedelse av 6,4 mill. nye aksjer til pålydende NOK 10. I tillegg ble MNOK 14,1 i gjeld til MPU - Multi Purpose Unit - Enterprise AS konvertert til 1,41 mill. aksjer til kurs 10,- i desember. Det er kjøpt tjenester i forbindelse med detail engineering og administrasjon fra Dr. techn. Olav Olsen AS og MPU Enterprise AS. I tillegg har MPU Enterprise AS forskuttert kostnader fra andre underleverandører. Side 17

18 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Aktiverte kostnader og renter på fartøy levert av ovenstående nærstående parter: (NOK 1 000) Dr. techn. Olav Olsen AS MPU Enterprise AS *) Sum *) kostnader forskuttert til Dr. techn Olav Olsen AS er rapportert direkte på egen linje. Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med eiere og andre med vesentlig innflytelse: (NOK 1 000) Kundefordringer - Leverandørgjeld Sum Godtgjørelse til styret Det er ikke utbetalt styrehonorarer i. Det innstilles på at det utbetales styrehonorar på NOK ,- i 2007 for. Ordinære aksjer eiet av styremedlemmer 0 Godtgjørelse til innleid ledelse Oversikt over kostnadsførte godtgjørelser til innleid ledelse, Kolbjørn Høyland, CEO og Tom Fronth-Mathisen, CFO. Ref. også note 4. (NOK 1 000) Honorar til Dr. techn. Olav Olsen AS v/mpu Enterprise AS for CEO *) Honorar til Export Finance Services AS for CFO **) Kolbjørn Høyland, CEO, opsjoner Tom Fronth-Mathisen, CFO, opsjoner 636 Kurt Bøe, COO, opsjoner 477 Samlet godtgjørelse *) Honorarer er belastet via honorarer fra Dr. techn. Olav Olsen AS via MPU Enterprise AS. **) Honoraret omfatter også honorar til andre personer i Export Finance Service AS. Honoraret er belastet via administrasjonshonorar fra MPU Enterprise AS. Ordinære aksjer eiet av innleid ledelse 0 Note 6 - Finansposter Finansinntekter (NOK 1 000) Renteinntekt Sum finansinntekt Side 18

19 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Finanskostnader (NOK 1 000) Rentekostnad på lån (967) Disagio (1 988) Sum finanskostnader (2 956) Netto finanskostnader (1 785) Gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle instrumenter var som følger: Bankinnskudd 3,50 % Obligasjonslån sikret med pant 9,22 % Note 7 - Skatt Skattekostnad: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Skattekostnad 0 Avstemming av effektiv skattesats 28 % Resultat før skatt (13 931) Skatt beregnet til 28 % (3 901) Permanente forskjeller Ikke balanseført utsatt skattefordel Skattekostnad 0 Utsatt skatt og utsatt skattefordel: Underskudd til fremføring Anleggsmidler Rentekostnad aktivert fartøy Lånekostnader Totalt Netto utsatt skattefordel Poster henført til egenkapital (se nedenfor) Utsatt skattefordel vedr. resultat Netto regnskapsført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Utsatt skatt (17 628) (17 628) Selskapets skattemessige underskudd til fremføring på MNOK 63 pr har ingen forfallsdato. På bakgrunn av at selskapet ikke har hatt inntjening historisk og ikke har inngått fremtidige kontrakter på utleie av fartøyet har selskapet ikke resultatført eller balanseført utsatt skattefordel. Utsatt skattfordel henført til poster direkte mot egenkapital er som følger: Stiftelseskostnader Sum Side 19

20 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Selskapet har utsatt skattefordel vedr. stiftelseskostnader, men på grunn av at selskapet ikke har balanseført netto utsatt skattefordel er denne post ikke hensyntatt i balansen. Posten vil bli hensyntatt når en eventuell fremtidig kontrakt på utleie av fartøyet er på plass.' Note 8 - Resultat per aksje Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller aksjeeierne på MNOK -13,9 og vektet gjennomsnittelig utestående ordinære aksjer gjennom regnskapsåret på 6,043 mill. Utvannet resultat per aksje justeres for kostnader og inntekter som ville vært påvirket av en utstedelse av potensielle aksjer. I beregningen av utvannet resultat per aksje er resultatet som tilfaller aksjeeierne og antall vektet gjennomsnittlig utestående aksjer justert for alle utvanningseffekter knyttet til aksjeopsjoner. I "nevneren" er alle utvanningseffekter ved utøvelse av aksjeopsjoner som er in-the-money hensyntatt. I beregningene er det lagt til grunn at eksisterende aksjeopsjoner er utøvd på den første dagen i regnskapsperioden. Nye aksjeopsjoner er ansett å ha blitt konvertert på tildelingsdatoen. Utvanningseffekten for aksjeopsjoner er beregnet som forskjellen mellom gjennomsnittlig markedsverdi av aksjene og summen av utøvelseskursen og ikke kostnadsført del av opsjonene. Ettersom utøvelseskursen var lik markedsverdien på tildelingsdatoen medfører dette ingen utvanningseffekt av resultatet i. For perioder med underskudd er det ikke beregnet motsatt utvannet (innvannet) resultat pr aksje. Veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer Veid gjennomsnittlig ordinære aksjer gjennom året Veid effekt av aksjeopsjoner 0 Veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje - Ordinært (2,31) - Utvannet N/A Side 20

21 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 9 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (NOK 1 000) Balanseført verdi 21. mars Tilgang Nedskrivning Avskrivning Balanseført verdi 31. desember Forskuddsbetalt fartøy under utførelse Immaterielle eiendeler Pr. 21. mars Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Dekomponering av fartøyet i deler som har forskjellig forventet levetid vil bli foretatt på tidspunktet for ferdigstillelse og levering. På lik linje vil demonterings- og fjerningskostnader som skal regnes som er en del av kostprisen bli estimert og lagt til kostpris når eiendelen blir tatt i bruk. Fartøy under bygging inkluderer byggelånsrenter. Balanseførte byggelånsrenter utgjorde MNOK 1,45 i. Rentesats for aktiverte renter i anslås til 8,25%. Immaterielle eiendeler avskrives over 33 år. Avskrivningen i byggetiden for fartøyet aktiveres fartøyet. Note 10 - Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader 792 Inngående merverdiavgift Sum andre kortsiktige fordringer Note 11 - Finansielle instrumenter Finansiell risiko Selskapet benytter finansielle instrumenter slik som obligasjonslån. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer i selskapets virksomhet. I tillegg har selskapet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Selskapet har ingen finansielle derivater for sikringsformål. Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter, herunder finansielle derivater, for spekulasjonsformål. (i) Kredittrisiko Selskapet er i en oppstartsfase og har foreløpig ingen debitorer utover norske avgiftsmyndigheter. Det er ikke knyttet kredittrisiko til slike fordringer. Side 21

22 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA (ii) Renterisiko Selskapet har som beskrevet i note 15 vesentlig finansiering i rentebærende langsiktig gjeld. Hele gjelden har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Selskapets strategi er at minst 50 % av selskapet eksponering til endringer i rentenivå skal være sikret med fast rente. Per hadde 0 % av konsernets lån fast rente. I 2007 er det inngått en renteswap som sikrer fast rente på 50 % av obligasjonslånet i perioden juni 2007 til juni Hensyntatt rentederivater hadde selskapet 0 % av langsiktig gjeld til fast rente pr Gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle instrumenter var som følger: Bankinnskudd 3,50 % Obligasjonslån sikret med pant 9,22 % Med utgangspunkt i de finansielle instrumentene som eksisterer per vil en generell økning i rentenivået på 1% redusere resultat med MNOK 7,2. Følgende tabell viser en oversikt over balanseført verdi per forfallsdato for selskapets finansielle instrumenter (NOK 1 000) Under 1 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Totalt Flytende rente Obligasjonslån Totalt Se Note 15 for informasjon om langsiktige lån. (iii) Likviditetsrisiko Selskapet har finansiert ca. 50 % av kostnadene ved å bygge en MPU Heavy Lifter. Dette innebærer at selskapet i løpet av 3-4 kvartal 2007 må reise ytterligere ca. 50 % eller ca. NOK millioner for å sikre fullførelsen av byggingen. Overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. (iv) Valutarisiko Selskapet er utsatt for valutarisiko da det har lån og bankinnskudd og kostnader i forskjellige valutaer. Selskapet har i ikke inngått terminkontrakter eller opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmer nominert i utenlandsk valuta. Valutarisiko blir beregnet for hver utenlandsk valuta og tar hensyn til eiendeler og gjeld, ikke balanseførte forpliktelser og svært sannsynlige kjøp og salg i den aktuelle valutaen. Selskapet har i 2007 kjøpt ca. EUR 21 mill. for å dekke opp forpliktelser under byggekontraktene, som hovedsakelig er i EUR. Selskapet har fremdeles betydelige forpliktelser, anslagsvis EUR 165 mill. og vurderer å ta opp et lån i EUR for å redusere den fremtidige valutarisiko. Selskapets ambisjon er i fremtiden å ha en balanse mellom inntekter og utgifter i utenlandsk valuta, slik at valutarisikoen sterkt reduseres. Side 22

23 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA (v) Fastsettelse av virkelig verdi Ingen av selskapets fianansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Selskapets obligasjonslån er ikke verdsatt til virkelig verdi, men har en verdi basert på markedskurs pr på 100,75 som ville gitt en verdi på TNOK (vi) Kapitalstruktur og egenkapital Selskapets policy er å ha en gjeldsgrad som reflekterer selskapets kontraktsmasse til enhver tid. I den utstrekning selskapet inngår lengre kontrakter av en viss størrelse er det selskapets policy å ha en gjeldsgrad som reflekterer verdiene av disse kontraktene, samtidig som selskapet skal unngå å komme i konflikt med eventuelle betingelser i låneavtaler selskapet måtte ha. Ved en slik policy vil mer midler kunne frigis til aksjonærene og /eller investeres i ytterligere driftsmidler Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter innskutt og opptjent egenkapital. (NOK 1 000) Rentebærende gjeld Leverandørgjeld Kontanter ( ) Netto gjeld (96 986) Egenkapital Sum EK og netto gjeld Gjeldsgrad N/A Note 12 - Kontanter og kontantekvivalenter (NOK 1 000) Kontanter i bank og kasse Kortsiktige bank plasseringer Kontanter og kontantekvivalenter i balansen Kassakreditt Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen Selskapet har ingen ubenyttede kredittfasiliteter pr Selskapet har overført NOK 697,7 millioner til en egen bankkonto som sikkerhet for byggekontrakter. Midlene frigis etter hvert som transport i byggekontrakter og pant i fartøyet kommer på plass. Pant vil bli etablert i fartøyet så snart den fysiske byggingen tar til i juli Note 13 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte Ordinære aksjer, pålydende NOK 10 Sum antall aksjer Side 23

24 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Endringer i aksjekapital og overkurs: Antall aksjer Aksjekapital Overkurs (1000) (NOK 1000) (NOK 1000) Ordinære aksjer Utstedt og betalt Stiftelse Kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelseskostnader (30 877) Egne aksjer til pålydende Nominell verdi pr. aksje er NOK 10. Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte. Beregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er vist i note 10. Selskapet har innregnet innskutt annen egenkapital på MNOK 2,4. Dette er knyttet til opsjonsordningen for ledelsen av selskapet som omtalt i note 5. Oversikt over de 20 største aksjonærene pr : Antall aksjer: Eierandel: Solstad Offshore ASA ,38 % MPU Multi Purpose Offshore Unit AS ,52 % Orkla ASA ,48 % Skagen Vekst ,02 % Perny Ltd. C/O D.Capps ,08 % Ivan AS ,81 % Credit Suisse Securities ,50 % Pareto Securities ASA ,24 % Morgan Stanley And Co. Intl. Plc ,09 % Pareto Securities ASA ,94 % Stiftelsen Statoils Pensjonskasse ,34 % Garms Holding AS ,19 % Mp Pensjon ,04 % Statoil Forsikring AS ,78 % Lectio AS ,66 % Follum Invest AS ,63 % Gjensidige Forsikring ,63 % Normandie Invest AS ,62 % Private Investor ,58 % Saf Invest AS ,58 % Andre aksjonærer ,90 % Totalt ,00 % Utbytte Selskapet har ikke utbetalt utbytter. Det er heller ikke foreslått utbytte for. Side 24

25 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 14 - Langsiktig rentebærende gjeld Effektiv rentesats Forfall Balanseført verdi Sikret Obligasjonslån 9,22 % Sum langsiktig gjeld års avdrag langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag Den effektive rentesatsen er et beregnet som et vektet gjennomsnitt. Effektive renter inkluderer effekten av eventuelle rentederivater behandlet som sikring av de enkelte lån. Se note 12 for en beskrivelse av renterisiko. Obligasjonslån Obligasjonslånet (ISIN NO ) pålydende MNOK 715 og skal i sin helhet senest tilbakebetales i desember Selskapet kan velge å innløse hele eller deler av lånet i juni 2008 til kurs 105 % av pålydende. Obligasjonslånet er balanseført til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Sikkerhet Fartøy under utførelse vil ved byggestart bli stilt som sikkerhet (pant) for selskapets obligasjonslån til flytende rente. I tillegg er det etablert en Escrow-konto hvor pengene oppbevares og må godkjennes før utbetaling til bygging av fartøyet. Byggingen av fartøyet har startet. Note 15 - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Påløpte renter Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 16 - Kjøpsforpliktelser MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA har følgende forpliktelser som følge av kontrakter vedrørende kjøp av varige driftsmidler: NOK mill Deretter - Sum Side 25

26 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 17 - Betingede forpliktelser Søksmål Selskapet er pr ikke involvert i rettstvister eller søksmål for øvrig. Note 18 - Hendelser etter balansedagen Selskapet har i 2007 inngått en rente-swap-avtale som sikrer fast rente i perioden juni 2007 til juni 2008 for 49% av selskapets obligasjonslån. Den faste renten er avtalt til 9,85%. Renteswappen er inngått basert på forventninger om stigende NOK-renter i tiden framover. Effekten av renteswappen er vanskelig å estimere på det nåværende tidspunkt, da renteswappen først blir effektiv fra 22. juni NOK-rentene har imidlertid steget siden inngåelsen av renteswappen og forventes å fortsette å stige framover. Det ble 20. mars 2007 inngått avtale med et konsortium bestående av de nederlandske selskapene Van Hattum en Blankenvoort bv og BAM Civiel bv om byggingen av betongunderstellet til MPU Heavy Lifter. Kontrakten er på EUR 56 mill., noe som er EUR 4 mill. høyere enn den kontraktsverdi som var antatt i desember. Det er den inngått avtale med nærstående part Dr. techn. Olav Olsen om levering av designarbeid knyttet til bygging av fartøyet på MNOK 105. Note 19 - Godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til aksjelovens 6-16a and 5-6.3, skal generalforsamlingen vedta styrets forslag til godtgjørelse til ledelsen for Styret vil legge fram følgende for generalforsamlingen for godkjennelse. følgende: Styret i MPU Offshore Lift ASA tar stilling til saker som omfatter godtgjørelse til Adm. direktør og den øvrige ledelsen i selskapet. I forbindelse med vurderingen av lønn, bonuser, aksjeopsjoner og annen godtgjørelse, søker styret å forsikre seg om at den totale godtgjørelsen reflekterer ledelsens ansvar og plikter, samt dens ansvar for å bidra til sterke finansielle resultater øg økt verdiskapning for selskapets aksjonærer. Det er videre viktig at ledelsen har tilstrekkelig erfaring innenfor selskapets virksomhetsområde, finansieringsproblematikk og store byggeprosjekter, slik at de vilkår selskapet tilbyr må være konkurransedyktige. Lønn: Styret har ikke fastsatt en bestemt grense for lønn for 2007, men utgangspunktet er det prinsipp som er gjengitt ovenfor. Annen godtgjørelse: I tillegg til ordinær lønn har selskapet innført: a) Bil/Bilgodtgjørelse I tillegg til lønn har selskapet etablert bilordninger, firmabil eller fast bilgodtgjørelse for ledende ansatte. a) Aksjeopsjons program MPU Offshore Lift ASA har også ett aksjeopsjons program for verdiøkning for aksjonærene. Administrerende direktør ( ), finansdirektør ( ) og operasjonsdirektør ( ) har mottatt opsjoner. b) Pensjon Det vil bli innført obligatorisk tjenestepensjonsordning. Side 26

Kvartalsrapport. 2. kvartal MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org.nr

Kvartalsrapport. 2. kvartal MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org.nr Kvartalsrapport 2. kvartal 27 MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org.nr. 989 776 2 Beretning 2. kvartal 27 Virksomhetens art, historikk og tilholdssted. MPU-Multi Purpose Unit-Offshore Lift ASA (

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org. nr

Kvartalsrapport. 3. kvartal MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org. nr Kvartalsrapport 3. kvartal 27 MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA Org. nr. 989 776 2 Beretning 3. kvartal 27. Virksomhetens art, historikk og tilholdssted. MPU-Multi Purpose Unit-Offshore Lift ASA

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal MPU Offshore Lift ASA Org. nr

Kvartalsrapport. 4. kvartal MPU Offshore Lift ASA Org. nr Kvartalsrapport 4. kvartal 27 MPU Offshore Lift ASA Org. nr. 989 776 2 Beretning 4. kvartal 27. Virksomhetens art, historikk og tilholdssted. MPU Offshore Lift ASA ( Selskapet ) ble stiftet 21. mars 26.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer