Årsrapport. MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr. 989 776 002"

Transkript

1 Årsrapport MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Org.nr

2 MPU Offshore Lift ASA Årsberetning Virksomhetens art, historikk og tilholdssted. MPU Offshore Lift ASA ( Selskapet ) er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Selskapet ble stiftet av MPU Enterprise AS 13. mars med en aksjekapital på NOK 1 mill. Selskapets formål er å bygge, eie og operere MPU Heavy Lifter som skal forestå fjerning av utrangerte offshore produksjonsplattformer i enkeltløft av over- og understell samt transport av disse til land. Fartøyet skal også forestå installasjon av den samme type plattformer. Selskapets virksomhet drives fra kontorer i Dicksvei 12 på Lysaker utenfor Oslo. Aksjekapitalen ble utvidet med NOK 64 mill. i mai ved tingsinnskudd fra MPU Enterprise AS gjennom utstedelse av 6,4 mill. nye aksjer pålydende NOK 10,-. Tingsinnskuddet fra MPU Enterprise AS overførte alle konsepter, patenter og rettigheter (immaterielle rettigheter) vedr. MPU Heavy Lifter til Selskapet. MPU Enterprise AS har i utført alle administrative oppgaver for Selskapet. Fra forestår Selskapet selv disse oppgavene, delvis med hjelp av innleid personell og tjenesteutsetting av bl.a. økonomifunksjonen. Kolbjørn Høyland, som i fungerte som adm. direktør for selskapet er fra ansatt som adm. direktør. I november besluttet Solstad Offshore ASA å investere NOK 130 mill. i 13 mill. aksjer i Selskapet til NOK 10,- pr. aksje. Samtidig konverterte MPU Enterprise AS ca. NOK 14,1 mill. i tilgodehavende på Selskapet til aksjer i Selskapet til NOK 10,- pr. aksje. Det ble deretter i desember innhentet ny aksjekapital på ca. NOK 269,7 mill. gjennom en privat plassering til kurs 12,32. Etter disse transaksjonene har Selskapet en aksjekapital på NOK 478,8 mill. fordelt på 47,88 mill. aksjer. Som en del av finansieringen av fartøyet ble det i desember også gjennomført opptak av ett 5- års, 1. prioritets obligasjonslån på NOK 715 mill. til NIBOR+4,75 % p.a. 14. desember inngikk Selskapet en kontrakt med det nederlandske verftet Keppel Verolme bv om bygging av en MPU Heavy Lifter i deres tørrdokk i Rotterdam. Basert på denne og ytterligere kontrakter inngått i 2007 er total kostnad for byggeprosjektet anslått til ca. EUR mill. (ca. NOK mill.). Fartøyet er planlagt levert i 1. kvartal Fortsatt drift. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger Selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene framover. Selskapet planlegger å hente inn ytterligere ca. NOK mill. i ny egen - og fremmedkapital for å fullfinansiere byggingen av MPU Heavy Lifter. Selskapets utsikter. Det er ikke inngått kontrakt for bruk av fartøyet ved ferdigstillelsen i 1. kvartal Det ble i juli innlevert anbud på en stor kontrakt for fjerning av en rekke produksjonsplattformer i Nordsjøen. Det forventes at tildelingen av denne kontrakten vil finne sted primo juli I tillegg er Selskapet prekvalifisert til å inngi anbud på ytterligere fjerningsoppdrag i Nordsjøen og arbeider samtidig med å kartlegge mulige fjernings- og installasjonsoppdrag i Nordsjøen og på verdensbasis for årene 2009 og framover. Markedsføring av fartøyet vil være selskapets hovedoppgave i de nærmeste to årene, i tillegg til oppfølgingen av byggingen av MPU Heavy Lifter. P.g.a. at det hittil har vært fjernet relativt få plattformer i Nordsjøen og eierne av disse er pålagt ved internasjonale overenskomster å fjerne disse og bringe dem på land, er det styrets oppfatning at det vil være et stort behov for Selskapets tjenester i mange år framover. Samtidig er det betydelig Side 2

3 usikkerhet knyttet til når plattformene vil bli fjernet, da vedvarende høy oljepris og den teknologiske utviklingen gjør det mulig å øke levetiden for en del olje- og gassfelt. Imidlertid gjør den høye oljeprisen også at interessen for leting etter og utbygging av nye produksjonsfelt er stor. Til sammen bidrar disse faktorene til sterk etterspørsel etter fjernings- og installasjonstjenester noe som resulterer i stor kapasitetsutnyttelse og høye kontraktspriser innenfor denne sektoren. Eierstyring og ledelse, aksjonærforhold. MPU Offshore Lift ASAs eierstyring og selskapsledelse tar utgangspunkt i selskapets visjon og strategi. Selskapet arbeider for å tilpasse seg Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse av 8. desember Virksomhet. Selskapets virksomhet fremgår av vedtektene og er å utvikle og kommersialisere MPU Heavy Lifter som løfte-, transport og installasjonsenhet i forbindelse med installasjon og fjerning av gass- og oljekonstruksjoner offshore. Selskapskapital og utbytte. Selskapets bokførte egenkapital utgjorde 40,2 % ved utgangen av. Selskapet mål er å betale utbytte til sine aksjonærer, men det vil først kunne skje fra regnskapsåret 2009, som vil være Selskapets første år med drift av MPU Heavy Lifter. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående. Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene har ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Fri omsettelighet. Aksjene i Selskapet er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger på omsetteligheten. Styrets sammensetning og uavhengighet. Selskapets ambisjon er å ha et styre som representerer best mulig relevant kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at dette kan handle uavhengig av særinteresser. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets arbeid. Normalt skal det avholdes 6-8 ordinære styremøter pr. år, i tillegg til telefonstyremøter etter behov. Det vil bli utarbeidet instruks for styret og daglig ledelse. Godtgjørelse til styret. Det vil bli foreslått utbetalt NOK i godtgjørelse til styret for. Styrets godtgjørelse for 2007 skal reflektere styrets ansvar, tidsforbruk og virksomhetens kompleksitet. Det er ikke tildelt opsjoner til styret. Godtgjørelse til ledende ansatte. Godtgjørelse til Adm. direktør fastsettes av styret i møte. Det foreligger et opsjonsprogram for Adm. direktør, operasjonsdirektør samt innleid finansdirektør på til sammen opsjoner. Opsjonsprogrammet har ikke blitt behandlet av generalforsamlingen i Selskapet. Selskapsovertakelse Selskapet har ingen mekanismer mot aksjekjøp i vedtektene og har ikke iverksatt tiltak som begrenser mulighetene for å kjøpe aksjer i selskapet. Forskning og utvikling. Selskapet driver ingen egen F&U-virksomhet, men i forbindelse med den detaljdesign og engineering som utføres av Dr. techn Olav Olsen AS og Grenland Group er det også betydelige utviklingselementer. Disse er imidlertid ikke spesifisert og kostnadsført som F&U-virksomhet. Side 3

4 Arbeidsmiljø og personale. Selskapet har i ikke hatt egne ansatte. Administrasjonen av Selskapet har vært utført av MPU Enterprise AS, som har fått godtgjort sine direkte utlegg i den forbindelse. Fra opererer Selskapet hovedsaklig med egne ansatte, mens en del oppgaver utføres ved hjelp av innleid personale eller tjenesteutsetting. Selskapets administrasjon styrkes fortløpende, grunnet stadig større arbeidsmengde forbundet med oppfølgingen av byggeprosjektet og ved utarbeidelse av nye anbud og etter hvert inngåelse og oppfølging av fjernings- og installasjonsoppdrag. Likestilling. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det samme gjelder for styret i Selskapet. Selskapet oppfyller det krav til kjønnsfordeling i styret som fremgår av allmennaksjeloven. Selskapet har en policy på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Miljørapportering. Selskapet er i ferd med å gjennomgå ISO-sertifisering av sin virksomhet. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Da Selskapets virksomhet består i å fjerne utrangerte, fast installerte plattformer og bringe disse på land for kontrollert hugging til skrap og/eller gjenbruk, forbedres de miljømessige konsekvensene av fjerningene i betydelig grad, samtidig som det blir langt sikrere for det personell som er engasjert i disse operasjonene. MPU Heavy Lifter oppholder seg i veldig kort tid på feltet i forbindelse med fjerningsoppdragene, slik at forbruk av for eksempel drivstoff og utslipp av CO2 og andre stoffer blir betydelig redusert i forhold til andre fjernings- eller installasjonsfartøyer. Årsresultat og disponeringer. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i MPU Offshore Lift ASA: Årets resultat på NOK -13,9 mill. foreslås fremført som udekket tap. Redegjørelse for årsregnskapet: Regnskapet for regnskapsåret er avlagt i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Selskapet hadde ingen driftsinntekter i. Av årets resultat på ca. NOK -13,9 mill., utgjorde andre driftskostnader ca. NOK 9,8 mill., netto finansposter ca. NOK 1.8 mill. og aksjebasert betaling, dvs. kostnadene ved Selskapets opsjonsprogram ca. NOK 2,4 mill. Likviditetsbeholdningen var NOK 834,7 mill. pr. 31. desember. Andre fordringer er NOK 12,6 mill., av dette utgjør mva til gode NOK 11,8 mill. Kontantstrømsanalyse. Av vesentlige poster i er NOK 290 mill. utbetalt under byggekontrakter, mens NOK mill. er hentet inn gjennom nyemisjoner og opptak av langsiktig gjeld. Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31. desember NOK 44,7 mill., hvorav NOK 40,6 mill. var leverandørgjeld. Selskapet har et obligasjonslån pålydende NOK 715 mill., som er balanseført til amortisert kost ca. NOK 697 mill. ved bruk av effektiv rentemetode. Lånet kan innfris helt eller delvis i juni 2008 til kurs 105 % av pålydende. Lånet sikres med 1. pr. pant i fartøy under utførelse og transport i byggekontraktene. Totalkapitalen var ved utgangen av NOK mill. Egenkapitalandelen var 40.2 %. Fri egenkapital var NOK 0. De konsept, design, patenter og andre rettigheter som ble mottatt som tingsinnskudd fra MPU Enterprise AS for NOK 64 mill. er balanseført som immaterielle eiendeler. Disse vil bli avskrevet over Side 4

5 byggetiden av MPU Heavy Lifter over årene og avskrevet med ytterligere 30 år fra levering av fartøyet. Det vil før levering bli foretatt en dekomponering av fartøyet for å bestemme avskrivningstiden for disse komponentene. Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter adm. direktør og operasjonsdirektør samt innleid finansdirektør. Samlet antall opsjoner er Utøvelsesperioden for opsjonene er fra leveringstidspunktet for fartøyet til desember 2009 til NOK 12,32, tilsvarende kursen ved den private plasseringen i desember. Det er kostnadsført NOK 2,4 mill. i opsjonskostnader for tildelingstidspunktet i. Finansiell risiko. Selskapet er eksponert for finansiell risiko på områder som rente- og spesielt valutarisiko. Kontraktene for bygging av MPU Heavy Lifter er i hovedsak inngått i EUR, mens Selskapets innhenting av kapital hittil har vært gjort i NOK. Selskapet trenger ytterligere ca. EUR 163 mill. for å oppfylle sine fremtidige kontraktsforpliktelser i EUR. I den forbindelse følger Selskapet nøye utviklingen i kursen på EUR mot NOK og vurderer fortløpende å inngå sikringsforretninger for å unngå kostnadsøkninger gjennom en stigende EUR mot NOK. Det vurderes også opptak av lån i EUR for å avdekke valutarisikoen. M.h.t. fremtidige inntekter antas det at disse i stor utstrekning vil kunne avtales i de valutaer som Selskapet har eksponering i både m.h.t. til egenkapital og fremmedkapital, slik at valutarisikoen i fremtiden vil kunne begrenses. Kreditrisiko. Selskapet har ingen andre debitorer enn den norske stat gjennom krav på refusjon av MVA. Selskapets fremtidige kunder vil normalt være store oljeselskaper, slik at det heller ikke forventes å oppstå kredittrisiko når Selskapet er i inntektsposisjon. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i Selskapet som god, men det må innhentes ca. NOK mill. i ny egen- og/eller fremmedkapital i 2007 og framover for å fullfinansiere byggingen av MPU Heavy Lifter. Markedsrisiko. Det er ikke inngått kontrakt for bruk av fartøyet ved ferdigstillelsen i 1. kvartal Det hersker derfor fremdeles usikkerhet rundt beskjeftigelsen av MPU Heavy Lifter ved levering. Selskapet har inngitt anbud på fjerning av en rekke produksjonsplattformer i Nordsjøen og er pre-kvalifisert til å inngi anbud på ytterligere fjerningsoppdrag i Nordsjøen. Det arbeider samtidig med å kartlegge mulige fjerningsog installasjonsoppdrag i Nordsjøen og på verdensbasis for årene 2009 og framover. Markedsføring av fartøyet vil være selskapets hovedoppgave i de nærmeste to årene, i tillegg til oppfølgingen av byggingen av MPU Heavy Lifter. Hendelser etter balansedagen. Det ble 20.mars 2007 inngått avtale med et konsortium bestående av de nederlandske selskapene Van Hattum en Blankenvoort bv og BAM Civiel bv om byggingen av betongunderstellet til MPU Heavy Lifter. Arbeidet vil starte i juli 2007 og skal være avsluttet innen utgangen av juli Kontrakten er på EUR 56 mill.( ca. NOK 456 mill. ). 24. april 2007 ble det inngått avtale med nærstående part Dr. techn Olav Olsen AS om levering av designarbeid knyttet til hovedsakelig betongunderstellet. Denne delen av kontrakten er i størrelsesorden NOK 105 mill (ca. EUR 13 mill.). I tillegg er Grenland Group ASA underleverandør av engineeringtjenester til Dr. techn Olav Olsen AS. Sistnevnte del av kontrakten har en verdi av ca. NOK 33 mill (ca. EUR 4 mill.). Med de to nevnte kontrakter samt kontrakten med Keppel Verolme bv som ble inngått i desember er det totalt inngått avtaler vedr. bygging av MPU Heavy Lifter for ca. NOK mill. eller ca. EUR mill. Selskapet har i 1. kvartal 2007 inngått en rente-swap avtale som sikrer fast rente i perioden juni 2007 til juni 2008 for ca. 49 % av Selskapets obligasjonslån på NOK 715 mill. Den faste renten er avtalt til 5,10 % p.a. som sammen med marginen på lånet, 4,75 % gir en totalrente på 9,85 % p.a. Side 5

6 Selskapet har forpliktelser i EUR på ca. EUR 163 mill. Ytterligere sikring av EUR mot NOK vil bli foretatt basert på fortløpende vurderinger av utviklingen i kursforholdet mellom disse to valutaene. Selskapet forventer i nær fremtid å motta ett utkast til lånebetingelser fra ABN AMRO bank basert på støtte fra eksportkredittinstitusjoner i Nederland og Norge. Et eventuelt låneopptak fra banken vil være i EUR og vil sterkt redusere den fremtidige usikkerheten m.h.t. utviklingen i kurs EUR/NOK. Selskapet må innen utgangen av september 2007 innhente ytterligere ca. NOK mill. i egenkapital for å oppfylle kravene i låneavtalen for obligasjonslånet om finansiering av byggekostnader utover EUR 215 mill. med egenkapital. Lysaker, 29. mai 2007 Styret i MPU Offshore Lift ASA Tor Ole Olsen Kjell Ola Jørgensen Nina Merethe Wiley Styreformann Styremedlem Styremedlem Kolbjørn Høyland Adm. direktør Side 6

7 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Resultatregnskap Beløp i NOK Note Periode Driftsinntekter Inntekter 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Aksjebasert betaling Andre driftskostnader 3, Sum driftkostnader Driftsresultat (EBIT) (12 146) Finansposter Renteinntekter Rentekostnader 6 (967) Andre finanskostnader 6 (1 988) Netto finansposter (1 785) Resultat før skatt (PBT) (13 931) Skattekostnad 7 0 Resultat etter skatt (13 931) Resultat pr. aksje 8 (2,31) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ,2 (i hele tusen) Side 7

8 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Balanse Beløp i NOK Note 31. desember Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, rettigheter 9, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalt fartøy under utførelse 9, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 8

9 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Balanse Beløp i NOK Note 31. desember Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innbetalt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 13 (13 931) Sum egenkapital Langsiktig gjeld Obligasjonslån 11, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Lysaker, 29. mai 2007 Styret i MPU Offshore Lift ASA Tor Ole Olsen Kjell Ola Jørgensen Nina Merethe Wiley Styreformann Styremedlem Styremedlem Kolbjørn Høyland Adm. direktør Side 9

10 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Kontantstrømsanalyse Beløp i NOK desember Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt (13 931) Aksjebasert betaling Endring i kortsiktig fordringer/gjeld (1) (7 318) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (18 864) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling til bygging av fartøy (1) ( ) Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalt ved nyemisjon Netto innbetalt ved låneopptak langsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning Kontant og kontantekvivalenter ved periodestart Endringer i perioden Kontant og kontantekvivalenter ved periodeslutt Ikke betalt leverandører vedr. Fartøy under bygging Renter betalt 0 Skatt betalt 0 (1) Eksklusive TNOK som relaterer seg til ikke betalt vedr. fartøy under bygging. Side 10

11 MPU Offshore Lift ASA Org.nr Endringer i Egenkapital for perioden Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Stiftelse Tingsinnskudd Emisjon Emisjonskostnader (30 877) (30 877) Aksjebasert betaling Resultat for perioden (13 931) (13 931) Total egenkapital (13 931) Side 11

12 MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Note 1 Regnskapsprinsipper MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Dicks vei 12, 1366 Lysaker, Norge Selskapet ble stiftet Regnskapet ble godkjent av styret i MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA 29. mai Selskapets virksomhet består i utvikling og bygging av et fartøy for fjerning og installasjon av offshoreinstallasjoner i oljeindustrien. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet Regnskapet til MPU Multi Purpose Unit Offshore Lift ASA for regnskapsåret er avlagt i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. Følgende nye standarder er utgitt, men ikke implementert av selskapet: IFRS 7 - Finansielle instrumenter opplysninger Implementeringen vil ha virkning for selskapet i 2007, men vil ikke ha noen regnskapsmessig effekt annet enn på noteopplysningene. Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter: Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Regnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. De viktigste regnskapsprinsippene har i vært knyttet til behandlingen av forskuddsbetaling av fartøy under utførelse, ervervede immaterielle eiendeler og opptak av obligasjonslån. 1.2 Presentasjonsvaluta Selskapets presentasjonsvaluta er NOK. 1.3 Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. De vesentligste regnskapsestimatene for gjelder, behandlingen av immaterielle eiendeler, opsjoner og lånekostnader. 1.4 Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Side 12

13 1.5 Prinsipper for inntektsføring MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Selskapet har ikke hatt driftsinntekter i. 1.6 Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører tidligere ikkeregnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. 1.7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av og nedskrivning. Økonomisk brukstid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt brukstid avskrives over økonomisk brukstid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring. Immaterielle eiendeler med ubestemt brukstid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller for kontantstrømgenererende enheter. Immaterielle eiendeler med ubestemt brukstid avskrives ikke. Brukstiden vurderes årlig ift om antakelsen om ubestemt brukstid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt brukstid prospektivt. Patenter Beløp betalt for patenter er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. 1.8 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Side 13

14 1.9 Lånekostnader inkludert rentekostnader MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Balanseføring av lånekostnader oppstår når rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet. Rentekostnadene på byggelånet balanseføres i takt med bruk av byggelånet. Amortisert lånekostnad balanseføres i sin helhet. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og måling klassifiseres finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (holdt til handelsformål), holde til forfall, lån og fordringer, tilgjenglig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som lån og fordringer, med unntak av instrumenter som selskapet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg. Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet, måles den til virkelig verdi pluss, i tilfellet av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som ikke er til virkelig verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost, ved bruk av effektiv rentes metode. Det vil si at første gangs registrering skjer til mottatt/utbetalt beløp og at gebyrer regnes som en del av den effektive rentekostnaden/-inntekten Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. I kontantstrømoppstillingen er kassakreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter Egenkapital Gjeld og egenkapital Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Ved opptak av konvertible obligasjoner, som inneholder både et gjelds- og egenkapitalelement, blir disse delt i to komponenter ved utstedelsen, og disse regnskapsføres separat som henholdsvis gjeld og egenkapital. Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Side 14

15 MPU Multi Purpose Unit Offshore ASA Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt Segment For ledelsesformål har selskapet kun et virksomhetsområde. Selskapet har ikke hatt inntekter i, og det er følgelig ikke vist geografiske segmenter for perioden Avsetninger En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe. Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når sellskapets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløpte for å innfri forpliktelsene etter kontrakten Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Aksjebasert avlønning Ved aksjebasert avlønning/betaling måles verdien av tildelte opsjoner til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Verdien av tildelte opsjoner fordeles over opptjeningstiden. Tildelte opsjoner i er kostnadsført i sin helhet, da det ikke er krav til opptjeningstid. Side 15

16 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 2 - Valutakurser Valutakurs Euro 8,2380 Note 3 - Kostnader ved ytelser til ledende personell, styre og revisor Selskapet hadde ved årsskifte ingen ansatte. Administrasjonen av selskapet i har skjedd gjennom innleid personell. Adm. direktør Kolbjørn Høyland og Kurt Bøe, COO, er ansatt ved årsskifte, men tiltrer sin stilling i januar og februar Tom Fronth-Mahtisen, CFO vil fortsatt være innleid konsulent. Oversikt over fakturerte honorarer fremgår av note 6. CEO og COO har etterlønn på 12 måneder hvis avtalen sies opp fra selskapets side. Avtalen vedr. CFO, gjennom Export Finance Services AS, løper i 24 måneder med 6 måneds oppsigelsesperiode. Innleid ledelse har ingen bonus- eller overskuddsfordelingsavtaler. Det foreligger ingen avtaler som medfører etterbetaling ut over dette. Det er ikke utbetalt styrehonorarer i. Det er i kostnadsført NOK ,- (eksklusive mva) i honorar til revisor, hvorav NOK 0,- gjelder lovpålagt revisjon, NOK ,- gjelder andre attestasjonstjenester og NOK 0,- gjelder andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Opsjoner Opsjonsprogram Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter Adm. direktør Kolbjørn Høyland, ansatt fra , Kurt Bøe, COO, ansatt med tiltredelse , og Tom Fronth-Mathisen, innleid CFO. Pr er 3 personer med i opsjonsprogrammet. Disse er i løpet av tildelt totalt opsjoner med rett til å kjøpe aksjer i selskapet. Utøvelsesperioden for opsjonene er januar til desember Det er ikke knyttet øvrige betingelser til utøvelsen av opsjonene. Det er således kostnadsført NOK i opsjonskostnader på tildelingstidspunktet i. Opsjonsprogrammet er ikke behandlet av generalforsamlingen i selskapet. Oversikt over utestående opsjoner: Utestående opsjoner Tildelte opsjoner Utøvde opsjoner - Utgåtte opsjoner - Utestående opsjoner Hvorav fullt opptjent Side 16

17 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Utestående opsjoner har følgende betingelser: Utløpsdato Antall Januar-Desember , Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black and Scholes Gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner i er NOK 3,18. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen: Aksjekurs på tildelingstidspunkt Aksjeprisen er satt lik siste emisjonskurs på tildelingstidspunktet. Innløsningskurs pr. opsjon Innløsningsprisen er lik siste emisjonskurs på tildelingstidspunkt (NOK 12,32) Volatilitet Selskapet er ikke børsnotert og har ingen egen historisk volatilitet som kan legges til grunn i opsjonsprisingen. Det er derfor benyttet et gjennomsnitt av volatilitet for sammenlignbare børsnoterte selskaper. Volatiliteten er satt til 30%. Opsjonens levetid Det er forutsatt at 100% av opsjonene vil bli utøvet. Utøvelse kan skje ved antatt levering av fartøyet og frem til desember Antatt levering er januar Utbytte Forventet utbytte per aksje er NOK 0 per år. Gj.snittlig utøvelseskurs Risikofri rente Risikofri rente som er lagt til grunn for beregning av opsjoner er tilsvarende rente på statsobligasjoner over opsjonenes levetid, dvs. 4,31 % for. Note 5 - Transaksjoner med nærstående parter Nærstående parter Eiere Eierandel Dr. techn. Olav Olsen AS indirekte via MPU Enterprise AS 5,40 % MPU Multi Purpose Offshore Unit Enterprise AS 16,50 % Tom Fronth-Mathisen, CFO, gjennom selskapet Export Finance Services AS Ingen Kolbjørn Høyland, CEO, gjennom Dr. techn. Olav Olsen AS v/mpu Enterprise AS Ingen Transaksjoner med eiere og andre med vesentlig innflytelse MPU Offshore Lift ASA overtok i juni rettighetene til videre utvikling av og bygging av MPU Heavy Lifter fra MPU - Multi Purpose Unit - Enterprise AS mot utstedelse av 6,4 mill. nye aksjer til pålydende NOK 10. I tillegg ble MNOK 14,1 i gjeld til MPU - Multi Purpose Unit - Enterprise AS konvertert til 1,41 mill. aksjer til kurs 10,- i desember. Det er kjøpt tjenester i forbindelse med detail engineering og administrasjon fra Dr. techn. Olav Olsen AS og MPU Enterprise AS. I tillegg har MPU Enterprise AS forskuttert kostnader fra andre underleverandører. Side 17

18 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Aktiverte kostnader og renter på fartøy levert av ovenstående nærstående parter: (NOK 1 000) Dr. techn. Olav Olsen AS MPU Enterprise AS *) Sum *) kostnader forskuttert til Dr. techn Olav Olsen AS er rapportert direkte på egen linje. Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med eiere og andre med vesentlig innflytelse: (NOK 1 000) Kundefordringer - Leverandørgjeld Sum Godtgjørelse til styret Det er ikke utbetalt styrehonorarer i. Det innstilles på at det utbetales styrehonorar på NOK ,- i 2007 for. Ordinære aksjer eiet av styremedlemmer 0 Godtgjørelse til innleid ledelse Oversikt over kostnadsførte godtgjørelser til innleid ledelse, Kolbjørn Høyland, CEO og Tom Fronth-Mathisen, CFO. Ref. også note 4. (NOK 1 000) Honorar til Dr. techn. Olav Olsen AS v/mpu Enterprise AS for CEO *) Honorar til Export Finance Services AS for CFO **) Kolbjørn Høyland, CEO, opsjoner Tom Fronth-Mathisen, CFO, opsjoner 636 Kurt Bøe, COO, opsjoner 477 Samlet godtgjørelse *) Honorarer er belastet via honorarer fra Dr. techn. Olav Olsen AS via MPU Enterprise AS. **) Honoraret omfatter også honorar til andre personer i Export Finance Service AS. Honoraret er belastet via administrasjonshonorar fra MPU Enterprise AS. Ordinære aksjer eiet av innleid ledelse 0 Note 6 - Finansposter Finansinntekter (NOK 1 000) Renteinntekt Sum finansinntekt Side 18

19 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Finanskostnader (NOK 1 000) Rentekostnad på lån (967) Disagio (1 988) Sum finanskostnader (2 956) Netto finanskostnader (1 785) Gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle instrumenter var som følger: Bankinnskudd 3,50 % Obligasjonslån sikret med pant 9,22 % Note 7 - Skatt Skattekostnad: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Skattekostnad 0 Avstemming av effektiv skattesats 28 % Resultat før skatt (13 931) Skatt beregnet til 28 % (3 901) Permanente forskjeller Ikke balanseført utsatt skattefordel Skattekostnad 0 Utsatt skatt og utsatt skattefordel: Underskudd til fremføring Anleggsmidler Rentekostnad aktivert fartøy Lånekostnader Totalt Netto utsatt skattefordel Poster henført til egenkapital (se nedenfor) Utsatt skattefordel vedr. resultat Netto regnskapsført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Utsatt skatt (17 628) (17 628) Selskapets skattemessige underskudd til fremføring på MNOK 63 pr har ingen forfallsdato. På bakgrunn av at selskapet ikke har hatt inntjening historisk og ikke har inngått fremtidige kontrakter på utleie av fartøyet har selskapet ikke resultatført eller balanseført utsatt skattefordel. Utsatt skattfordel henført til poster direkte mot egenkapital er som følger: Stiftelseskostnader Sum Side 19

20 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Selskapet har utsatt skattefordel vedr. stiftelseskostnader, men på grunn av at selskapet ikke har balanseført netto utsatt skattefordel er denne post ikke hensyntatt i balansen. Posten vil bli hensyntatt når en eventuell fremtidig kontrakt på utleie av fartøyet er på plass.' Note 8 - Resultat per aksje Ordinært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller aksjeeierne på MNOK -13,9 og vektet gjennomsnittelig utestående ordinære aksjer gjennom regnskapsåret på 6,043 mill. Utvannet resultat per aksje justeres for kostnader og inntekter som ville vært påvirket av en utstedelse av potensielle aksjer. I beregningen av utvannet resultat per aksje er resultatet som tilfaller aksjeeierne og antall vektet gjennomsnittlig utestående aksjer justert for alle utvanningseffekter knyttet til aksjeopsjoner. I "nevneren" er alle utvanningseffekter ved utøvelse av aksjeopsjoner som er in-the-money hensyntatt. I beregningene er det lagt til grunn at eksisterende aksjeopsjoner er utøvd på den første dagen i regnskapsperioden. Nye aksjeopsjoner er ansett å ha blitt konvertert på tildelingsdatoen. Utvanningseffekten for aksjeopsjoner er beregnet som forskjellen mellom gjennomsnittlig markedsverdi av aksjene og summen av utøvelseskursen og ikke kostnadsført del av opsjonene. Ettersom utøvelseskursen var lik markedsverdien på tildelingsdatoen medfører dette ingen utvanningseffekt av resultatet i. For perioder med underskudd er det ikke beregnet motsatt utvannet (innvannet) resultat pr aksje. Veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer Veid gjennomsnittlig ordinære aksjer gjennom året Veid effekt av aksjeopsjoner 0 Veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje - Ordinært (2,31) - Utvannet N/A Side 20

21 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 9 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (NOK 1 000) Balanseført verdi 21. mars Tilgang Nedskrivning Avskrivning Balanseført verdi 31. desember Forskuddsbetalt fartøy under utførelse Immaterielle eiendeler Pr. 21. mars Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi Dekomponering av fartøyet i deler som har forskjellig forventet levetid vil bli foretatt på tidspunktet for ferdigstillelse og levering. På lik linje vil demonterings- og fjerningskostnader som skal regnes som er en del av kostprisen bli estimert og lagt til kostpris når eiendelen blir tatt i bruk. Fartøy under bygging inkluderer byggelånsrenter. Balanseførte byggelånsrenter utgjorde MNOK 1,45 i. Rentesats for aktiverte renter i anslås til 8,25%. Immaterielle eiendeler avskrives over 33 år. Avskrivningen i byggetiden for fartøyet aktiveres fartøyet. Note 10 - Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader 792 Inngående merverdiavgift Sum andre kortsiktige fordringer Note 11 - Finansielle instrumenter Finansiell risiko Selskapet benytter finansielle instrumenter slik som obligasjonslån. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer i selskapets virksomhet. I tillegg har selskapet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Selskapet har ingen finansielle derivater for sikringsformål. Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter, herunder finansielle derivater, for spekulasjonsformål. (i) Kredittrisiko Selskapet er i en oppstartsfase og har foreløpig ingen debitorer utover norske avgiftsmyndigheter. Det er ikke knyttet kredittrisiko til slike fordringer. Side 21

22 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA (ii) Renterisiko Selskapet har som beskrevet i note 15 vesentlig finansiering i rentebærende langsiktig gjeld. Hele gjelden har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Selskapets strategi er at minst 50 % av selskapet eksponering til endringer i rentenivå skal være sikret med fast rente. Per hadde 0 % av konsernets lån fast rente. I 2007 er det inngått en renteswap som sikrer fast rente på 50 % av obligasjonslånet i perioden juni 2007 til juni Hensyntatt rentederivater hadde selskapet 0 % av langsiktig gjeld til fast rente pr Gjennomsnittlig effektiv rente på finansielle instrumenter var som følger: Bankinnskudd 3,50 % Obligasjonslån sikret med pant 9,22 % Med utgangspunkt i de finansielle instrumentene som eksisterer per vil en generell økning i rentenivået på 1% redusere resultat med MNOK 7,2. Følgende tabell viser en oversikt over balanseført verdi per forfallsdato for selskapets finansielle instrumenter (NOK 1 000) Under 1 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Totalt Flytende rente Obligasjonslån Totalt Se Note 15 for informasjon om langsiktige lån. (iii) Likviditetsrisiko Selskapet har finansiert ca. 50 % av kostnadene ved å bygge en MPU Heavy Lifter. Dette innebærer at selskapet i løpet av 3-4 kvartal 2007 må reise ytterligere ca. 50 % eller ca. NOK millioner for å sikre fullførelsen av byggingen. Overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. (iv) Valutarisiko Selskapet er utsatt for valutarisiko da det har lån og bankinnskudd og kostnader i forskjellige valutaer. Selskapet har i ikke inngått terminkontrakter eller opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmer nominert i utenlandsk valuta. Valutarisiko blir beregnet for hver utenlandsk valuta og tar hensyn til eiendeler og gjeld, ikke balanseførte forpliktelser og svært sannsynlige kjøp og salg i den aktuelle valutaen. Selskapet har i 2007 kjøpt ca. EUR 21 mill. for å dekke opp forpliktelser under byggekontraktene, som hovedsakelig er i EUR. Selskapet har fremdeles betydelige forpliktelser, anslagsvis EUR 165 mill. og vurderer å ta opp et lån i EUR for å redusere den fremtidige valutarisiko. Selskapets ambisjon er i fremtiden å ha en balanse mellom inntekter og utgifter i utenlandsk valuta, slik at valutarisikoen sterkt reduseres. Side 22

23 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA (v) Fastsettelse av virkelig verdi Ingen av selskapets fianansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Selskapets obligasjonslån er ikke verdsatt til virkelig verdi, men har en verdi basert på markedskurs pr på 100,75 som ville gitt en verdi på TNOK (vi) Kapitalstruktur og egenkapital Selskapets policy er å ha en gjeldsgrad som reflekterer selskapets kontraktsmasse til enhver tid. I den utstrekning selskapet inngår lengre kontrakter av en viss størrelse er det selskapets policy å ha en gjeldsgrad som reflekterer verdiene av disse kontraktene, samtidig som selskapet skal unngå å komme i konflikt med eventuelle betingelser i låneavtaler selskapet måtte ha. Ved en slik policy vil mer midler kunne frigis til aksjonærene og /eller investeres i ytterligere driftsmidler Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter innskutt og opptjent egenkapital. (NOK 1 000) Rentebærende gjeld Leverandørgjeld Kontanter ( ) Netto gjeld (96 986) Egenkapital Sum EK og netto gjeld Gjeldsgrad N/A Note 12 - Kontanter og kontantekvivalenter (NOK 1 000) Kontanter i bank og kasse Kortsiktige bank plasseringer Kontanter og kontantekvivalenter i balansen Kassakreditt Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen Selskapet har ingen ubenyttede kredittfasiliteter pr Selskapet har overført NOK 697,7 millioner til en egen bankkonto som sikkerhet for byggekontrakter. Midlene frigis etter hvert som transport i byggekontrakter og pant i fartøyet kommer på plass. Pant vil bli etablert i fartøyet så snart den fysiske byggingen tar til i juli Note 13 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte Ordinære aksjer, pålydende NOK 10 Sum antall aksjer Side 23

24 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Endringer i aksjekapital og overkurs: Antall aksjer Aksjekapital Overkurs (1000) (NOK 1000) (NOK 1000) Ordinære aksjer Utstedt og betalt Stiftelse Kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelseskostnader (30 877) Egne aksjer til pålydende Nominell verdi pr. aksje er NOK 10. Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte. Beregning av resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er vist i note 10. Selskapet har innregnet innskutt annen egenkapital på MNOK 2,4. Dette er knyttet til opsjonsordningen for ledelsen av selskapet som omtalt i note 5. Oversikt over de 20 største aksjonærene pr : Antall aksjer: Eierandel: Solstad Offshore ASA ,38 % MPU Multi Purpose Offshore Unit AS ,52 % Orkla ASA ,48 % Skagen Vekst ,02 % Perny Ltd. C/O D.Capps ,08 % Ivan AS ,81 % Credit Suisse Securities ,50 % Pareto Securities ASA ,24 % Morgan Stanley And Co. Intl. Plc ,09 % Pareto Securities ASA ,94 % Stiftelsen Statoils Pensjonskasse ,34 % Garms Holding AS ,19 % Mp Pensjon ,04 % Statoil Forsikring AS ,78 % Lectio AS ,66 % Follum Invest AS ,63 % Gjensidige Forsikring ,63 % Normandie Invest AS ,62 % Private Investor ,58 % Saf Invest AS ,58 % Andre aksjonærer ,90 % Totalt ,00 % Utbytte Selskapet har ikke utbetalt utbytter. Det er heller ikke foreslått utbytte for. Side 24

25 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 14 - Langsiktig rentebærende gjeld Effektiv rentesats Forfall Balanseført verdi Sikret Obligasjonslån 9,22 % Sum langsiktig gjeld års avdrag langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag Den effektive rentesatsen er et beregnet som et vektet gjennomsnitt. Effektive renter inkluderer effekten av eventuelle rentederivater behandlet som sikring av de enkelte lån. Se note 12 for en beskrivelse av renterisiko. Obligasjonslån Obligasjonslånet (ISIN NO ) pålydende MNOK 715 og skal i sin helhet senest tilbakebetales i desember Selskapet kan velge å innløse hele eller deler av lånet i juni 2008 til kurs 105 % av pålydende. Obligasjonslånet er balanseført til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Sikkerhet Fartøy under utførelse vil ved byggestart bli stilt som sikkerhet (pant) for selskapets obligasjonslån til flytende rente. I tillegg er det etablert en Escrow-konto hvor pengene oppbevares og må godkjennes før utbetaling til bygging av fartøyet. Byggingen av fartøyet har startet. Note 15 - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Påløpte renter Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 16 - Kjøpsforpliktelser MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA har følgende forpliktelser som følge av kontrakter vedrørende kjøp av varige driftsmidler: NOK mill Deretter - Sum Side 25

26 MPU - Multi Purpose Unit - Offshore Lift ASA Note 17 - Betingede forpliktelser Søksmål Selskapet er pr ikke involvert i rettstvister eller søksmål for øvrig. Note 18 - Hendelser etter balansedagen Selskapet har i 2007 inngått en rente-swap-avtale som sikrer fast rente i perioden juni 2007 til juni 2008 for 49% av selskapets obligasjonslån. Den faste renten er avtalt til 9,85%. Renteswappen er inngått basert på forventninger om stigende NOK-renter i tiden framover. Effekten av renteswappen er vanskelig å estimere på det nåværende tidspunkt, da renteswappen først blir effektiv fra 22. juni NOK-rentene har imidlertid steget siden inngåelsen av renteswappen og forventes å fortsette å stige framover. Det ble 20. mars 2007 inngått avtale med et konsortium bestående av de nederlandske selskapene Van Hattum en Blankenvoort bv og BAM Civiel bv om byggingen av betongunderstellet til MPU Heavy Lifter. Kontrakten er på EUR 56 mill., noe som er EUR 4 mill. høyere enn den kontraktsverdi som var antatt i desember. Det er den inngått avtale med nærstående part Dr. techn. Olav Olsen om levering av designarbeid knyttet til bygging av fartøyet på MNOK 105. Note 19 - Godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til aksjelovens 6-16a and 5-6.3, skal generalforsamlingen vedta styrets forslag til godtgjørelse til ledelsen for Styret vil legge fram følgende for generalforsamlingen for godkjennelse. følgende: Styret i MPU Offshore Lift ASA tar stilling til saker som omfatter godtgjørelse til Adm. direktør og den øvrige ledelsen i selskapet. I forbindelse med vurderingen av lønn, bonuser, aksjeopsjoner og annen godtgjørelse, søker styret å forsikre seg om at den totale godtgjørelsen reflekterer ledelsens ansvar og plikter, samt dens ansvar for å bidra til sterke finansielle resultater øg økt verdiskapning for selskapets aksjonærer. Det er videre viktig at ledelsen har tilstrekkelig erfaring innenfor selskapets virksomhetsområde, finansieringsproblematikk og store byggeprosjekter, slik at de vilkår selskapet tilbyr må være konkurransedyktige. Lønn: Styret har ikke fastsatt en bestemt grense for lønn for 2007, men utgangspunktet er det prinsipp som er gjengitt ovenfor. Annen godtgjørelse: I tillegg til ordinær lønn har selskapet innført: a) Bil/Bilgodtgjørelse I tillegg til lønn har selskapet etablert bilordninger, firmabil eller fast bilgodtgjørelse for ledende ansatte. a) Aksjeopsjons program MPU Offshore Lift ASA har også ett aksjeopsjons program for verdiøkning for aksjonærene. Administrerende direktør ( ), finansdirektør ( ) og operasjonsdirektør ( ) har mottatt opsjoner. b) Pensjon Det vil bli innført obligatorisk tjenestepensjonsordning. Side 26