Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag"

Transkript

1 Karakterdesign; maske- og hårdesign Studieplan Avdeling for kunstfag

2 Innhold Innhold... i 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid EMNEPLANER FØRSTE STUDIEÅR... 6 Studieforberedende og teaterhistorie... 6 Grunnleggende maskørteknikker... 8 Innføring bransje og praktisk produksjonsarbeid... 9 Bransje og historie Film- og teaterkarakterer Praktisk arbeid med maske og hårdesign ANDRE STUDIEÅR TREDJE STUDIEÅR T1 EVENTUELLE VEDLEGG Side i

3 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign Karakterdesign er et 3- årig Bachelor program (180 studiepoeng) som leder frem til graden Bachelor i karakterdesign; maske- og hårdesign. Programmet er stedbasert, og tilbys som heltidsstudium ved Avdeling for Kunstfag, Westerdals Høyskole Oslo School og Arts, Communication and Technology AS (Westerdals Oslo ACT). Karakterdesign er i dag et arbeidsområde som tar opp i seg både de gamle håndverkstradisjoner og metoder fra maskørfaget så vel som nye de nye materialer, redskap og metoder for utvikling av karakteruttrykk gjennom masker og applikasjoner. Samtidig tar Karakterdesign; maske- og hårdesign inn kunnskap om rolle- og manusanalyse så vel som kunst og kultur historisk og i samtid. 1.1 Om programmet Karakterdesign; maske- og hårdesign skal bidra til å styrke kvaliteten på arbeid med karakterdesign ved scenekunst, film og mote og annen kulturell aktivitet i spenningsfeltet mellom kunst og kreative næringer i Norge. Målgruppe Programmet er rettet inn mot mennesker som ønsker å arbeide med karakterdesign fra analyse og skisse frem til ferdig design og videre med fremstilling og påføring av designet. Typiske søkere vil: ha en yrkesfaglig bakgrunn fra skjønnsminke og/eller frisøryrket fagskoleutdanning som makeup- artist tidligere studier i teater, film og kunsthistorie erfaring som assisten ved film eller teater, profesjonelt eller som amatør Opptak Opptaket til studieprogrammet skjer ut fra en innsendt opptaksprøve med et påfølgende intervju. Prøve med informasjon om vurderingskriteriene publiseres på nett i god tid før søknadsfrist. Ved flere søkere enn studieplasser skjer rangering etter opptaksprøve/intervju alene. For å være opptaksberettiget er det et krav at opptaksprøven bestås. Det anbefales videre at søkere har generell studiekompetanse, men søkere uten generell studiekompetanse kan også søke dersom de mener seg særlig faglig kvalifisert, noe søker må dokumenteres gjennom opptaksprosessen. Arbeidsfelt Karakterdesignere finnes innen et bredt bransjefelt som omfatter blant annet teater, opera, ballett, film, tv, musikkbransje, kunst, mote, foto og, i økende grad, arbeid innen markedsføring, events og reklame. Det er relativt få faste stillinger, slik at de fleste arbeider freelance. Side 1

4 Karakterdesignere bør også innstille seg på å kunne arbeide internasjonalt, i alle fall i perioder. Vi vurderer Karakterdesign; maske- og hårdesign til å ligge på et tilstrekkelig nivå til at internasjonalt arbeid er realistisk. Videre studier Uteksaminerte kandidater vil også kunne kombinere Karakterdesign; maske- og hårdesign med videre studier og/eller spesialisering innenfor komplementære fagfelt som andre kunstfag, da særlig de som arbeider 3- dimmensjonalt, videre med digitale spesialeffekter (VFX) og med spilldesign, arbeid innen museer, opplevelsesparker og annet og i retning av andre yrker der kompetanse innen maske-, postisj- og støpeteknikker danner et nødvendig grunnlag. Det kan også finnes mastermuligheter innen fagområdet, i men disse er få, og spesialiserte, og opptakskravene vil variere. Per i dag er det ingen masterstudier hvor Karakterdesign; maske- og hårdesign alene kvalifiserer for opptak. 1.2 Forenklet studieplan Programmets egenart er både skapende og teknisk. Arbeidet er forankret både i skapende arbeid innen scenekunst, film, visuell kunst og nyutviklende design og i den teknologiske utvikling innen materialer, redskap og teknikker for produksjon, påføring og montering av karakterdesign inklusive forskjellige løse deler (applikasjoner) og hår/hårdeler. Emneinnholdet er som vist nedenfor. Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign 22,5 sp Praksis Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x (2 av 3 teater film fantasi) Entreprenørskap i kunst- og kreativ næring Sem 4 Utvikling og tradisjon 2 Avanserte maskørteknikker 2 Karakterutvikling 2 Praktisk arbeid med maske og hårdesign 3 Sem 3 Utvikling og tradisjon 1 Avanserte maskørteknikker 1 Karakterutvikling 1 Praktisk arbeid med maske og hårdesign 2 Sem 2 Film- og teaterkarakterer 15 sp Bransje og historie Praktisk arbeid med maske og hårdesign 1 Sem 1 Grunnleggende maskørteknikker 15 sp Studieforberedende og teaterhistorie innføring i bransje og praktisk produksjons-arbeid Programmet er profesjonsorientert og bygger på gamle tradisjoner og metoder fra maskørfaget. Samtidig er det skapende gitt en fremtredende plass. Studenten arbeider aktivt med rolle- og manusanalyse kombinert med design av masker. Designet utvikles og produseres deretter i høyskolens verksteder der en møter og benytter nye materialer, metoder og trender innen faget. Side 2

5 Studiet er bygget opp av avsluttende i emneblokker som i omfang er delelig med 7,5 studiepoeng (sp). Undervisningen i emneblokkene skjer parallelt men med en indre struktur i hver emneblokk som tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid og studentutveksling. Femte semester er særskilt tilrettelagt for internt samarbeid på tvers av programmer og avdelinger ved Westerdals Oslo ACT. Også organiseringen i blokker på 7,5 sp er i tråd med høyskolens interne standard. Semesteret er også tilpasset ut- og inngående studentmobilitet. Gjennom teori og historie møter studenten kunst- og kulturtradisjonene. Samtidig presenteres studenten for arbeidene til toneangivende og sjangerskapende kunstnere innen film og teater. Videre vil studenten møte forsknings- og utviklingsfeltene gjennom det faglige utviklingsarbeid og de kunstneriske utviklingsprosjekter som gjennomføres ved avdelingen. I sum skal dette sikre en sluttkompetanse som setter den uteksaminerte studenten i stand til å finne arbeid innen et bredt bransjefelt som omfatter blant annet teater, opera, ballett, film, tv, musikkbransje, eventbransje, mote og kunst. I dette feltet skal den ferdige karakterdesigneren både kunne designe, bygge og påføre uttrykk som gir karakteren liv, og som gir skuespillere og aktører hjelp og motstand i karakterutviklingen ved å bistå med tolkning, referanser og begrunnede designforslag. 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten K 1 har bred kunnskap om arbeidet med karakterdesign, det vil si arbeidet med å fremstille en troverdig rollefigur ved hjelp av sminke, hår/hårdeler og støpte deler som tenner, neser, sårskader med mer; et arbeid som består av å designe, fremstille og påføre uttrykk med hjelp av metoder for rolle- og manusanalyse og ved bruk av maske-, postisj- og støpeteknikker K 2a kjenner til utvikling og nyskapende arbeider innen film, teater og visuell kommunikasjon K 2b kjenner utvikling av verktøy, metoder og materialer for fremstilling og påføring av et design K 3 er en aktiv bruker av kunst og kultur, og benytter dette sammen med aktuell faglitteratur, journaler og nettsteder til å holde seg oppdatert innen Karakterdesign; maske- og hårdesign K 4a har kunnskap om maskørfagets historie og utviklingen fra teatersminke og hår frem til dagens arbeid med nyutviklende design for rollefigurer innen teater, film og kreative næringer K 4b har bred oversikt over kunst, kultur, teater, film og mote og deres tilhørende historie K 4c har bred oversikt over de bransjer og næringer der karakterdesignere arbeider, kan finne fremt il og presentere seg og sitt arbeid ovenfor mulige oppdragsgivere og har tilstrekkelig kompetanse til å kunne etablere egen virksomhet i dette markedet, nasjonalt og internasjonalt Ferdigheter - kandidaten F 1 kan benytte sine kunnskaper fra kunst og kulturhistorie, samt fra manus- og rolleanalyse, sin kjennskap til sjangere og samtidsuttrykk innen teater og film og egen kompetanse innen bredden av verktøy, materialer og metoder fra maskørfaget til å foreslå og begrunne valg av en karakterdesign til gitte roller, manus og andre oppdrag F 2 er åpen ovenfor innspill fra lærere og teamledere, instruktører/regissører, skuespillere og aktører så vel som andre i teamet, og kan justere arbeidet sitt ut fra veiledning og tilbakemelding Side 3

6 F 3a finner frem til og bruke varierte referanser og aktuelt billedmateriale både for å illustrere hvordan en karakter kan gjøres tids- eller sjangerriktig og til å gjøre løse deler, sår/skader og annet anatomisk riktig og korrekt i forhold til type situasjon/skade F 3b finner frem til datablader og andre tekniske beskrivelser for å sikre at arbeidet med verktøy og materialer skjer på en faglig forsvarlig og sikker måte, også for skuespiller/aktør F 4a behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer hentet fra tegning, form og farge, design, korrigerende skjønnsminke teatersminke, spesialeffektsminke, applikasjonssminke, tamburering, hårdesign, avstøp, formkonstruksjon, skulptering og støp F 4b kan tilpasse, påføre og ta vare på de ulike elementene som benyttes Generelle kompetanser - kandidaten G 1 kjenner til regelverk om opphavsrett så vel som regelverk knyttet til midlertidig arbeid, freelancevirksomhet, herunder forhold knyttet til AML og HMS, og har innsikt i hvordan dette kan ivaretas i der teamene kan variere, og der arbeidet ofte skjer på location G 2 kan planlegge større omfattende helhetlige karaktersminker, herunder velge teknikker, materialer og verktøy, kunne sette opp en tidsplan og et kostnadsbudsjett og kunne gjennomføre arbeidet innenfor en total produksjonsplan som tar hensyn til hele teamet G 3 formidler, presentere og begrunne ideer, design og ferdige arbeider skriftlig, muntlig og visuelt G 4 er lydhør ovenfor alle faglige funksjoner i et team, tar hensyn til deres innspill og henvisninger samtidig som en selv kan formidle egne faglige krav og hensyn, har en forståelse for hvordan en kan finne, påpeke og justere feil og mangler, og bidrar gjennom dette til å utvikle en god praksis G 5a kjenner til nyskapende arbeider der bruk av og eksperimentering med fysiske og/eller digitale masker inngår i det samle uttrykket det være seg en film, et teaterstykke, en performance eller et event, samt kjenner til utvikling på områder der kompetanse fra karakterdesign og 3- dimensjonal form inngår, herunder opplevelsesparker, museum, arbeid med protese med mer 1.4 Studiearbeid Studentenes læringsbevegelse kan beskrives som kontinuerlig samspill mellom teoriformidling, ferdighetsbyggende arbeid, praktisk anvendeliggjøring og realisering av kompetanse gjennom prosjekter og produksjoner. Dette samspillet gjentas i alle deler av studiet, og progresjonen ivaretas gjennom økende kompleksitet i arbeidet som skal utføres. Dette speiles av at studiet begynner med stor vekt på arbeidsmetoder og verktøy, for så gradvis å legge stadig større vekt på instrumentell praksis og refleksjon. For å sikre det profesjonsnære tar den enkelte student med seg det hun/han har lært ut i reelt samarbeid i prosjekter og produksjoner med andre programmer og avdelinger ved Westerdals Oslo ACT, herunder programmene innen skuespillkunst, film og tv, populærmusikk, lys- og scene, visuelle kunstfag og events. For å sikre det praksisnære inneholder programmet både kortere eksterne oppdrag og en noe lenger praksisperiode. Og for å orientere studenten om det markedet de skal møte etter endt utdanning gis det undervisning i bransjelære, etablererfag og entreprenørskap, samt i markedskommunikasjon. Arbeidet finner sted i bransjenære team der de møter andre aktører innen aktuelle bransjer og funksjonsgrupper (skuespill, film og tv, event, populærmusikk, lys og scene, lyd og produksjons- /prosjektledelse). Ved siden av en realistisk arbeidssituasjon gir dette studentene gode muligheter til å starte med relasjons- og nettverksbygging. Side 4

7 Det tverrfaglige arbeidet gir studenten anledning til å se sitt eget arbeid i et bransjenært format. Dette aspektet understrekes av den tette knytningen mot flere emner fra bransjelæren, herunder aktører, samarbeid, spilleregler og juridiske rammer. Ved å bringe disse emnene inn i refleksjonen over egen praksis bringes også den etiske dimensjonen inn i arbeidet. Det samme gjelder emner innen kunst og kultur, historisk og i samtid, som bidrar med referanser i arbeidet med å komme frem til gode og fungerende design til de enkelte prosjekter og produksjoner. Femte semester i studieprogrammet er gjennom de utvekslingsprogram skolen deltar i tilrettelagt for opphold ved utenlandske institusjoner med opp til 1 semesters varighet. Alt studiearbeid knyttet til maske-, postisj- og støpeteknikker krever tilgang til verksted med individuelle arbeidsposisjoner i tillegg til felles verkstedsutstyr særlig knyttet til støp. Studentene kan ikke regne med å disponere faste arbeidsposisjoner, men slike posisjoner skal være tilgjengelig i en tilstrekkelig grad til at undervisning så vel som prosjekter og produksjoner kan gjennomføres på et profesjonelt nivå. Side 5

8 2 EMNEPLANER 2.1 FØRSTE STUDIEÅR Studieforberedende og teaterhistorie Omfang: 7,5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Plassering i 1 semester Emneansvarlig Liv Sandvik Profesjonsutøvelse stiller, uavhengig av felt, krav til utøver som kjennetegnes av en helhetlig balanse mellom praksis, teori og yrkesetiske overveielser. Profesjonalitet og god arbeidsetikk i yrkesutøvelsen innebærer at handlingene i seg selv speiler en teoretisk innsikt, og der denne teoretiske innsikten kontinuerlig utvikles gjennom refleksjon over praksis. Det er dette som omtales som praksisteori. I oppbyggingen av egen praksisteori inngår teoriemner alle studieår. Emnet er delt i to selvstendige kurs 1. Studieforberedende. Arbeidet med dette emnet skal gi studenten nødvendige kunnskaper om lærings- og arbeidsprosesser. Videre gis det en innføring i grunnleggende ferdigheter i studie- og skriveteknikker, samt formkrav og andre maler ved Westerdals Oslo ACT. Siste halvdel av emnet tar sikte på å bygge opp studentenes kompetanse i refleksjon og tolkning. Gjennom kritisk analyse av kunst- og medieuttrykk får studentene øvelse i å identifisere og beskrive hva som skaper en kunstopplevelse, herunder publikums kompetanse. I sum skal dette bidra til å sette studenten i stand til å opparbeide gode studie- og arbeidsteknikker, samt evne til refleksjon og kommunikasjon om faglige kvaliteter. 2. Teaterhistorie, dramatikk og tekstanalyse Undervisningen dekker et utvalg klassiske og moderne tekster og bildemateriale, samt gir en kronologisk fremstilling av teatrets utvikling frem til renessansen. Forståelsen støttes av eksempler fra kunst, tanke- og åndsliv, samt av skiftende forhold mellom kultur, samfunn og scenekunst. Den kronologiske fremstillingen plasserer scenekunsten i tradisjoner som den også påvirker. Den synkrone fremstillingen drøfter scenekunstens utveksling med sine omgivelser, og søker å skape et fortellende og reflekterende rom for kunsterfaringen. Studentene får videre en innføring i oppbygging og virkemåter av ulike typer scenetekst, samt tolkning av scenetekst og karakterer. Emnet krever ingen forkunnskaper. Teaterhistorie danner grunnlag for emnet Bransje og historie 2. Side 6

9 Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om karakteristiske trekk ved sceneutforming, karakterer, estetiske særtrekk, konvensjoner og scenekunstens funksjon fra antikken og frem til renessansen kjenne til aktuelle undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer så vel som generelle teknikker og metoder for læring, samarbeid og kommunikasjon kjenne til ulike tekstsjangre og aktuelle formkrav kjenne til hva som menes med kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) spesielt og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) generelt, herunder relevante vitenskapelige begreper Ferdigheter - kandidaten skal kunne anvende kunnskapen om teater- og kunsthistorie i karakteranalyse, herunder kunne finne frem til gode referanser og beskrive/skissere en historisk karakter anvende kunnskap, metoder og teknikker til å planlegge og gjennomføre et gruppearbeid, herunder vurdere ulike tolkningsmuligheter og begrunne sine valg finne, vurdere og henvise til informasjon og annen faglig og kunstnerisk stimulans, og benytte dette i arbeid med oppgaver og faglige problemstillinger levere skriftlige arbeider i henhold til tekstsjanger og formkrav Generelle kompetanser - kandidaten skal formidle egen refleksjon og faglige forståelse skriftlig og muntlig så vel som gjennom kunstneriske uttrykk i tråd med valgt studieprogram utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter både innen eget program og i tverrfaglige prosjekter og produksjoner med deltakere fra flere program og fagfunksjoner, og gjennom dette å bidra til utvikling av god praksis i lærings-, prosjekt- og produksjonsarbeid ved Westerdals orientere seg i samtidens uttrykk og utvikling innen valgt studieprogram Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen foregår som to rekker med fellesforelesninger med gjennomgang av studiets formelle krav, samt presentasjon av teori med eksempler. Det forventes at studenten forbereder seg i henhold til semesterplan. For kurset studieforberedende settes det opp tider for gruppeveiledning, der studenten selv må melde seg på. Studentene arbeider uten veiledning i grupper med eksamen og andre oppgaver ut over undervisnings- og veiledningstilbudet. Læremidler Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Faglærer kan anbefale teaterforestillinger, filmer, TV- program, show, kunstutstillinger, magasiner og annet billedmateriale. Avhengig av gitte oppgaver vil enkelte av referansene kunne inngå i obligatoriske læremidler. Side 7

10 Eksamen: Bestått/Ikke bestått at fra to deleksamener, en per kursrekke. Studenten må bestå begge eksamener for å få vurderingen Bestått i emnet i emnet som et hele. Deleksamenene er: Studieforberedende: En skriftlig besvarelse og disposisjon med en påfølgende fremføring i grupper. Teaterhistorie, dramatikk og tekstanalyse: Innlevering av mapper i delemnet teaterhistorie, fulgt av en muntlig eksaminasjon. Grunnleggende maskørteknikker Omfang: 15studiepoeng. Obligatorisk emne. Plassering i 1 semester Emneansvarlig Aase Lund Mathisen I emnet blir studenten introdusert for alle de grunnleggende teknikkene innen maskørfaget, herunder fagspråk og vokabular på norsk og engelsk. Emnet inneholder innføring i tegning, form og farge, (korrigerende) skjønnsminke, teatersminke, spesialeffekt sminke, applikasjonssminke, tamburering, hårdesign, avstøp, formkonstruksjon, skulptering og støp i ulike materialer. Videre undervises det i anatomi, samt i lys- og skyggeteknikker. Arbeid med emnet skal utvikle studentens ferdigheter i teknikker og materialvalg, og sette studenten i stand til å vurdere hvilke materialer som kan brukes til ulike oppgaver. Emnet skal videre gi studenten kunnskap om helse, miljø og sikkerhet knyttet til verktøy og materialbruk. Etter emnet skal studenten kunne gjennomføre gode arbeidsprosesser både teknisk og sikkerhetsmessig. Undervisningen foregår ved innledende arbeidsdemonstrasjoner hvor studenten etterpå skal gjenta eller kopiere det som er blitt demonstrert. Deretter bruker studenten sin kunnskap og erfaring til å utprøve og variere ulike teknikker, verktøy og materialer til gitte oppgaver. Emnet videreføres i Avanserte maskørteknikker i 3 og 4 semester Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om materialers egenskaper og muligheter, fargelære, fagspråk, lys og skygger ha grunnleggende kunnskap om ansiktets anatomi kunne oppdatere sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling Ferdigheter - kandidaten skal vise ferdigheter i bruk av grunnleggende teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til en gitt oppgave vise grunnleggende forståelse av et design, formgiving og fargevalg reflektere over egne ferdigheter og justere under veiledning Side 8

11 Generelle kompetanser - kandidaten skal kombinere og variere ulike materialer, teknikker og verktøy og tilpasse det til modell og/eller applikasjon ivareta helse, miljø og sikkerhet, herunder avsminking, samt kommunisere om hvordan materialer påvirker modellen fysisk og psykisk. arbeide kostnadseffektivt, herunder ta vare på materialer, produkter, verktøy, parykker, deler mm. Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av arbeids- og produktdemonstrasjoner, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner, veiledning og selvstudium av læremidler. Læremidler Arbeids- og produktdemonstrasjoner, instruksjoner, oppgaver og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Arbeidskrav Hvert delemne avsluttes med et notat som kan inneholde beskrivelse eller skisse av teknikk, fremgangsmåte og materialbeskrivelse. Disse notatene må være godkjente for å fremstilles til eksamen. Eksamen Eksamen vil være en muntlig presentasjon av en teknikk. Studenten skal redegjøre muntlig for teknikken, hvor det blir stilt spørsmål om blant annet materialer, fremgangsmåte og hms som er relevant for teknikken. Eksamen vurderes B/IB Innføring bransje og praktisk produksjonsarbeid Omfang 7,5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Plassering i 1 semester Emneansvarlig; Aase Lund Mathisen I dette emnet utvikler studenten sine første tekniske og teoretiske ferdigheter innen praktisk arbeid i produksjoner og prosjekter. De skal lære å beherske enkelte faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Side 9

12 Studentene møter sentrale maskører og sminkører som forteller om arbeidsprosesser, planlegging, tolkninger og kunstneriske valg og om samarbeidet med andre faggrupper ved en produksjon. Videre introduseres studenten til manus som et arbeidsverktøy i eget arbeid. De lærer også hvordan de selv kan søke inspirasjon gjennom kildemateriell som film, teaterforestillinger, magasiner, litteratur og billedkunst. Studentene omsetter dette i praksis ved at de arbeider som assistenter ved interne prosjekter. Det praktiske arbeidet kan inneholde konserter, fotoprosjekter, et Halloween- prosjekt og/eller andre interne prosjekter. Gjennom det praktiske arbeidet og disse møtene presenteres studentene for aktuelle rom, location og andre arbeidsforhold, de begynner å skaffe seg oversikt over uttrykksformer innenfor ulike sjangre og medier og ser hvordan metoder for arbeidsplanlegging, tidsdisponering og arbeidsfordeling fungerer i praksis. De får et innblikk i hvordan samspillet med andre fagfunksjoner kan fungere slik at de opplever andre fagfunksjoners bidrag til helheten. Endelig skal emnet bidra til å utvikle studentenes kompetanse i samarbeidsprosjekters fremgangsmåter, rutiner og høye arbeidskrav, samt deres evne til kommunikasjon og formidling av egne forslag og løsninger. Undervisningen veksler mellom åpne forelesninger og besøk fra bransjen, observasjon og veiledet arbeid som assistenter. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet får studentene innblikk blant annet i dramaturgi og tolkning, scenografi, lyssetting for film og scene, filmfoto med mer. Emnet gir en første innføring som videreføres blant annet i Praktisk arbeid med maske og hårdesign 1 til 3. Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal få et grunnleggende innblikk i ulike visningsformatenes produksjonsforutsetninger gjenkjenne sentrale komponentene for et helhetlig visuelt uttrykk, herunder lyssetting, fargebruk og påvirkning fra mønstre og former få et innblikk i sentrale utøveres arbeid innen eget og relaterte felt Ferdigheter - kandidaten skal gi eksempler på hvordan produksjonsforutsetninger påvirker planlegging og gjennomføring av arbeid med en karakter vise begynnende ferdigheter i samarbeid med kunstnerisk ansvarlig om karakterutvikling i henhold til konsept, herunder justere under veiledning vise begynnende ferdigheter i planlegging og tidsbruk, i henhold til. en produksjonsplan formidle forslag, synspunkter og resultatet av eget og andres arbeid, skriftlig og muntlig Generelle kompetanser - kandidaten skal delta i arbeid med varierte karakterer innen ulike sjangre og medier delta i arbeid med innenfor korte tidsfrister og samtidig ivareta høy faglig kvalitet så vel som godt samarbeid med alle involverte bidra til god praksis i et gruppearbeid og innenfor ulike produksjonsformer, herunder respektere andres bidrag Side 10

13 reflektere over eget og andres arbeid og formidle dette til medstudenter slik at gruppen utvikler en felles forståelse for arbeidsfeltet Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor læringsutbytte fra Grunnleggende maskørteknikker, samt Studieforberedende og teaterhistorie brukes for å belyse problemstillinger. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Arbeidskrav For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må kandidaten ha oppfylt følgende arbeidskrav: 80 % deltakelse i prosjektene, inkludert for- og etterarbeid. Dersom deltakelsen blir lavere enn dette, skal kandidaten kontakte faglærer for å få tildelt alternative oppgaver som må godkjennes. Godkjent logg/dagbok fra prosjektene med en avsluttende refleksjon over spørsmål gitt ved emnestart. Eksamen Individuell muntlig eksamen vurdert til Bestått/Ikke bestått der kandidatene ut fra et gitt prosjekt skal beskriver produksjonsform og produksjonstekniske forutsetninger redegjør for maskørenes arbeidsoppgaver og kommunikasjonslinjer beskriver arbeidet til tre andre fagfunksjoner de samarbeidet med viser hvordan de har planlagt, organisert og gjennomført sitt arbeid i prosjektet evaluerer forhold mellom mål og resultat Hvilket prosjekt kandidaten skal ta utgangspunkt i informeres om tre uker før eksamen. Bransje og historie Omfang: 7,5studiepoeng. Plassering i 2 semester Obligatorisk Emneansvarlig Liv Sandvik Profesjonsutøvelse stiller, uavhengig av felt, krav til utøver som kjennetegnes av en helhetlig balanse mellom praksis, teori og yrkesetiske overveielser, et profesjonelt forhold til eget yrke der Side 11

14 handlingene i seg selv speiler en teoretisk innsikt, og der denne teoretiske innsikten kontinuerlig utvikles gjennom refleksjon over praksis, det hele innenfor en yrkesetisk ramme. Det er dette som omtales som praksisteori. I arbeidet med å bygge opp sin egen praksisteori spiller Bransje og historie en viktig rolle. Teoriundervisningen har, i tråd med scenefaglig praksis, generelt en tverrfaglig tilnærming til scenekunsten, hvor visuelle eksempler, tekster og problemstillinger fra historie, filosofi, kunst og samfunnsforhold brukes til å bygge opp studentens forståelseshorisont. Gjennom innføring i et bredt utvalg tradisjoner, uttrykksformer og praksiser fra flere fagområder legges det til rette for at studentene skal kunne gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i ulike bransjer, kunne bidra kvalitativt i utviklingen av et uttrykk, vurdere eget og andres arbeid profesjonelt og trenes i å delta i kunstfaglige samtaler. Gjennom refleksjon over eget arbeid skal studenten kunne settes i stand til å definere sitt eget kunstneriske virke i relasjon til omverdenen, bli bevisst kunstnerens påvirkning og ansvar mv. og dermed bidra til god praksis. Emnet er delt i flere delemner og kurs, med ulike faglærere; 1 Teaterhistorie, dramatikk og tekstanalyse Undervisningen dekker et utvalg klassiske og moderne tekster og bildemateriale, samt gir en kronologisk fremstilling av teatrets utvikling frem til i dag. Forståelsen støttes av eksempler fra kunst, tanke- og åndsliv, samt av skiftende forhold mellom kultur, samfunn og scenekunst. Den kronologiske fremstillingen plasserer scenekunsten i tradisjoner som den også påvirker. Den synkrone fremstillingen drøfter scenekunstens utveksling med sine omgivelser, og søker å skape et fortellende og reflekterende rom for kunsterfaringen. Studentene får videre en innføring i oppbygging og virkemåter av ulike typer scenetekst, samt tolkning av scenetekst og karakterer. 2 Mote- og stilhistorie Studenten får innføring stil- og motehistorie fra oldtidens Egypt til nåtid. Gjennom arbeid med delemnet skal studentene kunne gjenkjenne og bruke stilhistoriske elementer i egen design, samt kunne referere til kilder. 3 Filmkunnskap Studenten får grunnleggende innføring i filmkamerateknikk, herunder lyssetting, utsnitt, optikk og fagspråk. Filmestetikk tilegnes som en kombinasjon av selvstudium og obligatorisk påsyn av filmer og filmhistorie. Det kan gis undervisning i fortolkningslære knyttet til filmpensum. 4 Kunstnerisk utviklingsarbeid, bransjekunnskap Undervisningen består av åpne forelesninger, presentasjoner og faglig samtale med sentrale utøvere fra en rekke fagområder, som maskører, produksjonsdesignere, kostymedesignere, stylister, fotografer, moteredaktører, m.fl. Tema for presentasjonene vil kunne være tolkning og kunstneriske valg, samarbeid, mm. Delemnet stiller krav til studentenes deltakelse i faglig samtale, samt research og formidling. Gjennom arbeid med delemnet får studentene et innblikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjonsprosesser i bransjen. Videre trenes studentenes evne til å finne og løse problemer, formidle fagstoff, og søke ny kunnskap. Side 12

15 Emnet bygger på Studieforberedende og teaterhistorie, samt på Innføring i bransje og praktisk produksjonsarbeid.. Emnet gir nødvendige forkunnskaper til emnet Praktisk arbeid med maske og hårdesign og Film- og teaterkarakterer. Emnet danner grunnlaget for Utvikling og tradisjon 2. studieår. Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal ha bred kunnskap om karakteristiske trekk ved sceneutforming, karakterer, estetiske særtrekk, konvensjoner og scenekunstens funksjon fra antikken og frem til i dag kjenne til utvalgte og sentrale verker innen kunsthistorien, fra hulemalerier til samtidskunst Ha grunnleggende kunnskap undertekst, karakterpsykologi og utvalgte komponenter i dramaturgi gjenkjenne stil og estetikk i utvalgt eksempler fra mote- og filmhistorie være orientert om sentrale kilder relatert til pensum, og kunne benytte disse til å holde seg oppdaterte på de områder som er undervist så vel som til å videreutvikle egen kompetanse Ferdigheter - kandidaten skal bruke kunnskapen om teater-, film-, mote- og kunsthistorie i karakteranalyse, herunder kunne finne frem til gode referanser og beskrive/skissere en historisk karakter arbeide med formgiving basert på idéer og tekster delta i faglige samtaler om problemstillinger fra relaterte fagområder og vurdere disse relevans for eget arbeid Generelle kompetanser - kandidaten skal planlegge og gjennomføre research i arbeidet med å utforske en karakter ivaretar retningslinjer for kildebruk og god praksis for kildekritikk dokumentere eget og andres arbeid og presentere det på en profesjonell måte Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen i teori gis gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium av læremidler. Samtidig er det satt av en tid til muntlig så vel som skriftlig refleksjon hvor teori og egen praksis gjensidig skal belyse hverandre, jf studieplanens betraktninger rundt praktiskteoretisk tenkning. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Faglærer kan anbefale teaterforestillinger, filmer, TV- program, show, kunstutstillinger, magasiner og annet billedmateriale. Avhengig av gitte oppgaver vil enkelte av referansene kunne inngå i obligatoriske læremidler. Side 13

16 Arbeidskrav For å kunne fremstille seg til eksamen må de utleverte obligatoriske oppgavene være levert og vurdert til bestått. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med B/IB Film- og teaterkarakterer Omfang: 15studiepoeng. Obligatorisk emne. Plassering 2 semester Emneansvarlig Aase Lund Mathisen I dette emnet skal studentene bruke læringsutbyttet fra Grunnleggende maskørteknikker og Bransje, Studieforberedende og teaterhistorie til å arbeide med utforming av karakterer i tråd med helhetlige konsepter. I emnet inngår analyse av manus, rolleanalyse, studier av karakterers bakgrunnshistorie, kunnskap om karakterfunksjon-, og fremstilling av karakterer innen film og teater. Videre skal de omsette dette i praktisk arbeid, med å gjenskape, modifisere eller endre en karakter innenfor et gitte konsepter. Emnet videreføres i Karakterutvikling i 3og 4 semester. Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal ha kunnskap om manusanalyse, rolleanalyse og utvalgte sjangere kjenne til relevante film- og scenetekniske forutsetninger for eget arbeid gjenkjenne et utvalg av karakterer innenfor ulike sjangere og visningsformater Ferdigheter - kandidaten skal planlegge og gjennomføre eget arbeid individuelt begrunne sin tolkning av karakter i henhold til et konsept og oppdrag gjenskape en karakter på papir eller som tredimensjonal modell finne og presentere referanser, og begrunne sine valg kombinere teknikker og metoder på varierte måter Generelle kompetanser - kandidaten skal planlegge og gjennomføre varierte karakterer innen ulike sjangre og medier individuelt eller i en gruppe Side 14

17 Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, seminarer, prosjekter, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner og selvstudium av læremidler. Læremidler Forelesninger, instruksjoner, oppgaver og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. For å kunne gjøre god research og gjennomføre varierte oppgaver anbefales studenten å se film og teater utover det som er pålagt av faglærer. Arbeidskrav Det er et arbeidskrav at studenten gjennomfører gitte praktiske oppgaver. Besvarelsene dokumenteres i en arbeidsmappe, som kan inneholder en skriftlig karakteranalyse, tegninger/foto av egen design, referanser og annet relevant bakgrunns materiell. For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må arbeidsmappen være bestått. Eksamen A F ut fra en kombinert eksamen med en innledende produksjonseksamen etterfulgt av en muntlig eksaminasjon, hvor studenten skal begrunne sine valg. I produksjonsdelen skal studenten planlegge og fremstille en karakter fra en film eller forestilling som allerede finnes. Studentene skal beskrive universet karakteren kommer fra. Karakterens trekk skal være gjenkjennbare og karakteren må passe inn i det gitte universet. Det skal ikke designes en ny figur. Praktisk arbeid med maske og hårdesign 1 Omfang 7,5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Plassering i 2 semester Emneansvarlig Aase Lund Mathisen I dette emnet omsetter studenten sine tekniske og teoretiske ferdigheter i praktiske prosjekter, og lærer å beherske sine faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten lærer å bruke manus som et arbeidsverktøy i eget arbeid, så vel som rom, location og andre arbeidsforhold. Studenten lærer seg å samarbeide med kreative ledere og aktører om kunstneriske og visuelle konsepter, og skaffer seg oversikt over uttrykksformer innenfor ulike sjangre og medier. Videre lærer studenten planlegging, arbeidsfordeling og hensiktsmessig tidsbruk i samspill med andre fagfunksjoner. Emnet skal gi en praktisk innføring i hvordan man jobber i team innenfor ulike bransjer, herunder visen andre fagfunksjoners bidrag til helheten. Endelig bidrar emnet til å utvikle kompetanse i Side 15

18 samarbeidsprosjekters fremgangsmåter, rutiner og høye arbeidskrav, samt studentens evne til kommunikasjon og formidling av egne forslag og løsninger. Det praktiske arbeidet kan inneholde bl.a. konserter, fotoprosjekter, Halloween- prosjekt, film og TV- arbeid, visninger og andre interne prosjekter. Undervisningen veksler mellom arbeidsdemonstrasjoner, observasjon, veiledning og eget arbeid. I noen av prosjektene er studentene med som assistenter/observatører, og i andre er de med som ansvarlige. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet oppnår studentene kunnskap om lyssetting for film og scene, filmfoto, dramaturgi og tolkning. I arbeidet inngår bruk av varierte kilder, som film, teaterforestillinger, magasiner, litteratur og billedkunst. Gjennom studier av karakterer i utvalgte medier, samt kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet, lærer studenten å nyttiggjøre seg andres erfaringer. Avhengig av prosjektets art, er undervisningen lagt opp slik at studenten gradvis lærer å ta ansvar for eget arbeid i henhold til et helhetlig visuelt uttrykk. Emnet kreverforkunnskaper tilsvarende Grunnleggende maskørteknikker, Studieforberedende og teaterhistorie og Innføring bransje og praktisk produksjonsarbeid Emnet videreføres 2. studieår. Læringsutbytte Kunnskaper - kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om de ulike visningsformatenes produksjonsforutsetninger kjenne til de viktigste komponentene for et helhetlig visuelt uttrykk, herunder lyssetting, fargebruk og påvirkning fra mønstre og former kjenne til sentrale utøveres arbeid innen eget og relaterte felt, herunder gjenkjenne god profesjonell praksis. Ferdigheter - kandidaten skal Bruke kunnskapen om produksjonsforutsetninger til å planlegge og gjennomføre arbeid med en karakter vise ferdigheter i samarbeide med kunstnerisk ansvarlig om karakterutvikling i henhold til konsept, herunder justere under veiledning Vise ferdigheter i planlegging og tidsbruk, i henhold til. en produksjonsplan Formidle forslag, synspunkter og resultatet av eget og andres arbeid, skriftlig og muntlig Generelle kompetanser - kandidaten skal planlegge, organisere og gjennomføre varierte karakterer innen ulike sjangre og medier arbeide innenfor korte tidsfrister og samtidig ivareta høy faglig kvalitet så vel som godt samarbeid med alle involverte bidra til god praksis i et gruppearbeid og innenfor ulike produksjonsformer, herunder respektere andres bidrag Undervisnings- og arbeidsformer Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis Side 16

19 forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor læringsutbytte fra 1. semester samt parallelle emner i 2. semester brukes for å belyse problemstillinger. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Arbeidskrav For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må kandidaten ha oppfylt følgende arbeidskrav: 80 % deltakelse i prosjektene, inkl. for- og etterarbeid. Dersom deltakelsen blir lavere enn dette, skal kandidaten kontakte faglærer for å få tildelt alternative oppgaver som må godkjennes. Godkjent logg/dagbok fra prosjektene med en avsluttende refleksjon over spørsmål gitt ved emnestart. Eksamen Individuell muntlig eksamen vurdert til Bestått/Ikke bestått der kandidatene ut fra et gitt prosjekt beskriver produksjonsform og produksjonstekniske forutsetninger redegjør for maskørenes kommunikasjonslinjer beskriver arbeidet til tre andre fagfunksjoner de samarbeidet med viser hvordan de har planlagt, organisert og gjennomført sitt arbeid i prosjektet evaluerer forhold mellom mål og resultat Hvilket prosjekt kandidaten skal ta utgangspunkt i informeres om tre uker før eksamen. Side 17

20 2.3 ANDRE STUDIEÅR Innled eventuelt med en kort omtale av årets faglige fokus / plassering i en overordnet progresjon / spesielle kjennetegn med tanke på innhold og faglig struktur. Emner legges inn i henhold til emneplanmal Ikke ferdigstilt per juni Side 18

21 2.4 TREDJE STUDIEÅR Innled eventuelt med en kort omtale av årets faglige fokus / plassering i en overordnet progresjon / spesielle kjennetegn med tanke på innhold og faglig struktur. Emner legges inn i henhold til emneplanmal Ikke ferdigstilt per juni Side 19

22 T1 EVENTUELLE VEDLEGG Eventuelle tabeller og andre vedlegg (litteratur, eksamener, praksis med videre) Side 20

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Studieplan Botanisk Design Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Fagtekniker Botanisk design og blomsterdekoratørmester 2007 Forord Ettårig

Detaljer

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Bachelorgrad 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.2 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Dans

NOKUTs tilsynsrapporter Dans NOKUTs tilsynsrapporter Dans Bachelorgradsstudium ved Bårdar Akademiet AS Mai 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere nye

Detaljer