Å skape forandringer i klasserommets praksis hva bør vi være oppmerksom på?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å skape forandringer i klasserommets praksis hva bør vi være oppmerksom på?"

Transkript

1 Å skape forandringer i klasserommets praksis hva bør vi være oppmerksom på? Torbjørn Lund, Uit

2 Litteraturtips Viviane Robinson: Elevsentrert skoleledelse.» Cappelen Damm 2014 Michael Fullan: Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker Kommuneforlaget 2014

3 Egen bakgrunn og ambisjoner Arbeidet med lærende nettverk og skoleutviklingsspørsmål siden 2001, i hovedsak knyttet til 3-4 nasjonale reformideer Harstad kommune Lærende nettverk knyttet til VFL og u- trinnsatsing (19 skoler og 13 skoler) Region Midt Finmark Alta kommune , alle skolene Vurdering for læring og U- trinnsatsing Rogaland fylkeskommune Vurdering for læring 8 vgs Opptatt av skoleutvikling som kollektive og profesjonelle prosesser Opptatt av at kommuner og skoler tar på alvor at skoleutvikling er en langsom og pågående prosess som ikke tar slutt At kommuner og skoler utvikler bærekraftige strategier for skoleutvikling

4 Ulike sider ved utviklingsarbeid Mikroprosesser Drift Utvikling Makroprosesser

5 Ulike roller som prosessleder Administratoren Mikroprosesser Veilederen Drift Utvikling Prosjektlederen Makroprosesser Organisasjonsutvikleren

6 Bli med på praktiker-forsker konferanse i mai 2015 om utvikling i skole og barnehage: g_og_aksjonsfor

7 Første runde.. Fraidetilrealsieringavidetil iverksettingavidetilenreformtil iverksettingavenreformtil implementeringavenreformtilat reformenfårnoenutslag.

8 Å være i dialoger med andre om sine praksiser! En setning er en tanke som pakkes inn og sendes videre. Men det er den som pakker opp som bestemmer hva det betyr. Sigve Indregard, journalist i Morgenbladet og medlem av Ludvigsen-utvalget 02/03/2015

9 Hva denne forelesningen skal handle om En betraktning om Vurdering for læring som reformidè og utfordringer som finnes i ideen Et innspill om betydningsfulle sider ved forandringer i skolen En innspill om læreres læring Og muligens et perspektiv på ideer på reise i skolen

10 Vurdering for læring De 4 fokusområder og sammenheng mellom disse Elevens deltakelse Mål og kriterier Fremover meldinger Tilbake meldinger

11 Elevens deltakelse Tilbakemeldinger Mål og kriterier Fremovermeldinger

12 Global ide Vurdering for læring! PISA/TALIS resultater Kunnskaps dep U-dir Satsingen Vurdering for læring Den enkelte skole Lærl bedrift Skoleiere og lærebedrifter Utviklings Grupper Ledere og lærere Instruktører Lærere Elever og foresatte En lang reformreise

13 Den laaange oversettelsen! Direktorat skoleleder utviklingsgruppen Skoleeier Foresatte elevene Kollegiet, de andre lærerne

14 Det formative gjennombruddet Den sorte MÅL boksen RESULTAT

15 Noen eksempler på vaner og uvaner..eller det som vi vil kaller som utfordringer å få gjort noe med

16 Et eksempel på problemstilling knyttet til mål og vurdering Kompetansemålene og kriteriene Hvor tett skal sammenhengen være mellom kompetansemålene og vurderingskriteriene?

17 Planleggingspyramiden Læreren Velger. Finner relevante Analyserer, foreslår konkretiserer Tema Kompetanse mål Læringsmål Involveres i Kjennetegn/kriterier Blir kjent med, Diskuterer, formulerer Eleven

18 Naturfag 5. trinn, verdensrommet Kompetansemål: Eleven skal kunne beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til. Læringsmål: Eleven skal Fortelle om solsystemet Beskrive hvordan jorda har blitt til

19 Eksempel kjennetegn for faglig kunnskap (Gustafson& Sevje) Lav Middels Høy Kan gjengi navnet på de fleste av planetene i vårt solsystem Kan fortelle litt om månen og månens innvirkning på jorda Kan på en enkel måte noe av det som står i læreboka om hvordan jorda har blitt til Kan angi plasseringen til de fleste av planetene i forhold til sola Kan redegjøre for sammenhengen mellom månens bevegelse og tidevannet. Kan, ut fra læreboka og filmen ( ), fortelle med egne ord om hvordan jorda er blitt slik vi kjenner den i dag Kan skille ut alle planetenes avstand i forhold til sola og sammenligne forholdene på noen av disse Kan sammenligne jordas måne med andre planeters måner. Kan vurdere teoriene om The big bang og sammenligne utviklingen på jorda med skapelsesberetningen i Bibelen

20 Når det går inflasjon i kriteriebruken!

21 Kriterier debattartikkel Høy grad av måloppnåelse 5-6 Middels måloppnåelse 3-4 Liten grad av måloppnåelse 1-2 INNHOLD OPPBYGGING SPRÅK DET FORMELLE ANDRE KRITERIER Teksten kommuniserer Engasjement/ Kreativitet Refleksjon/ Vurdering Innsikt/kunnskap Samsvar med oppgaven Behersker sjangeren Tittel Innledning/ingress Bruk av virkemidler Struktur/oppbygging Eksempler/underbygging Konklusjon/avslutning I samsvar med sjanger Variert/klar Setningsoppbygging Tekstbinding Ordvalg/ordtilfang Rettskriving Tegnsetting Avsnitt Kildehenvisning

22 4 områder å være oppmerksom på i feed back prosesser Feedback på oppgaver Feedback på prosessen underveis Feedback for å styrke selvregulering Feedback på person Retter seg mot selve oppgavens innhold: -Her bør du ta mer med om Eller om svaret er rett eller galt fordi Rettet mer mot prosessen mot info, dvs hvordan eleven håndterer info: -Der må du nok redigere noe av teksten slik at leser forstår hva -Denne siden blir bedre om du bruker de strategier du kan for å sette opp Rettet mot å aktivisere kunnskap som finnes hos eleven: -Du kan jo noe om hvordan du åpner en tekst -Du vet jo noe om hvordan du løser dette Retter seg mot eleven som person: -Du er en flink elev! -Flott, Kari, du er flink! -Det er et intelligent svar.

23 4 områder å være oppmerksom på i feed back prosesser Feedback på oppgaver Feedback på prosessen underveis Feedback for å styrke selvregulering Feedback på person Retter seg mot selve oppgavens innhold: -Her bør du ta mer med om Eller om svaret er rett eller galt fordi Rettet mer mot prosessen mot info, dvs hvordan eleven håndterer info: -Der må du nok redigere noe av teksten slik at leser forstår hva -Denne siden blir bedre om du bruker de strategier du kan for å sette opp Rettet mot å aktivisere kunnskap som finnes hos eleven: -Du kan jo noe om hvordan du åpner en tekst -Du vet jo noe om hvordan du løser dette Retter seg mot eleven som person: -Du er en flink elev! -Flott, Kari, du er flink! -Det er et intelligent svar. -Flink gutt, du har alt rett

24 4 områder å være oppmerksom på i feed back prosesser Feedback på oppgaver Retter seg mot selve oppgavens innhold: -Her bør du ta mer med om Eller om svaret er rett eller galt fordi Feedback på prosessen underveis Rettet mer mot prosessen mot info, dvs hvordan eleven håndterer info: -Der må du nok redigere noe av teksten slik at leser forstår hva -Denne siden blir bedre om du bruker de strategier du kan for å sette opp Feedback for å styrke selvregulering Rettet mot å aktivisere kunnskap som finnes hos eleven: -Du kan jo noe om hvordan du åpner en tekst -Du vet jo noe om hvordan du løser dette Fra oppgave, til prosess og til selvregulering er effektiv feed back Feedback på person Retter seg mot eleven som person: -Du er en flink elev! -Flott, Kari, du er flink! -Det er et intelligent svar.

25 4 områder å være oppmerksom på i feed back prosesser Feedback på oppgaver Feedback på prosessen underveis Feedback for å styrke selvregulering Feedback på person Retter seg mot selve oppgavens innhold: -Her bør du ta mer med om Eller om svaret er rett eller galt fordi Rettet mer mot prosessen mot info, dvs hvordan eleven håndterer info: -Der må du nok redigere noe av teksten slik at leser forstår hva -Denne siden blir bedre om du bruker de strategier du kan for å sette opp Rettet mot å aktivisere kunnskap som finnes hos eleven: -Du kan jo noe om hvordan du åpner en tekst -Du vet jo noe om hvordan du løser dette Retter seg mot eleven som person: -Du er en flink elev! -Flott, Kari, du er flink! -Det er et intelligent svar. For mye feed back på et område, eks prosesser, kan hindre lysten til å lære mer

26 Kriterier debattartikkel Høy grad av måloppnåelse 5-6 Middels måloppnåelse 3-4 Liten grad av måloppnåelse 1-2 INNHOLD Teksten kommuniserer x Engasjement/ Kreativitet Refleksjon/ Vurdering Innsikt/kunnskap Samsvar med oppgaven X X X x OPPBYGGING Behersker sjangeren X Tittel Innledning/ingress Bruk av virkemidler Struktur/oppbygging Eksempler/underbygging Konklusjon/avslutning SPRÅK I samsvar med sjanger X X X X X X X X Variert/klar Setningsoppbygging Tekstbinding Ordvalg/ordtilfang X X x X DET FORMELLE Rettskriving X Tegnsetting Avsnitt ANDRE KRITERIER Kildehenvisning x X x

27 Hva vi kan håpe på. -Jeg tenker annerledes om elevenes delaktighet nå enn før. VFL har gitt meg en ny innfallsvinkel i å snakke med elevene om faglig utvikling. De er mer delaktige i egen læring, og læring og læringsprosessen står mer sentralt (lærer Midt-Troms nettverket i vurdering for læring 2012)

28 Vurdering for læring som reformide! En reformide er en tanke som pakkes inn og sendes videre. Men det er den som pakker opp som bestemmer hva det betyr. Sigve Indregard, journalist i Morgenbladet og medlem av Ludvigsen-utvalget 02/03/2015

29 Utpakking av ideen!!

30 Skoleutvikling handler stort sett om å pakke ut og oversette reformer og andre idèer til den lokale kontekst Skoleutvikling har en a) naturlig utviklingsside (hverdagens forandringer i stort og smått) (Rammer ny vurderingspraksis beinhardt!!!!) b) en prosjektorientert side( eks reformer, K 06- Fra ord til handling,, satsinger som Vurdering for læring, u-trinnsatsingen osv) (Gir en mulighet, men er strategiene rett???)

31 Skoleutvikling på fire nivåer Hvordan mobilisere den enkelte arbeidstaker(lærer/leder)for å styrke forandringsprosesser? Hvordan mobilisere team/grupper til å skape forandringer? Hvordan skape forandringsorienterte skoler/organisasjoner? Hvordan kan større sosiale landskap (nettverk, regioner osv) skape grunnlag for forandringer?

32 Å lede er å tenke gjennom hvordan andre mennesker lærer Du som leder andres kunnskapsutvikling; hvilke tanker om læring gjør du deg når du ser disse bildene??

33 Du som skal lede reformen; hvilke tanker har du om hvordan reformer best innføres.? Overføringsmetaforen (eks den tradisjonelle kursdagen) Deltakermetaforen (Eks observere andres praksis,) Skapingsmetaforen (eks undersøkende praksisutvikling)

34 To ulike, men lignende perspektiv på læring Kunnskapsdeling, hevder Hargreaves, handler om at god praksis i skolene ikke lukkes inne hos enkeltlærere, men blir felles eiendom for flere som dermed kan dra nytte av den. Kunnskapsutvikling, ifølge Hargreaves, handler om å utnytte den sosiale, kulturelle og organisatoriske kapital som finnes i mange skoler for å skape ny praksis: We now understand better than ever that innovation is very often a social, interactive process rather than one of individual creativity, and that networks play a vital role in the creation and the transfer of new knowledge and innovation (Hargreaves, 2004, s ).

35 Å lede utviklingsarbeid i en skole, et organisasjonspedagogisk problem Å ta lærernes hverdagsarbeid på alvor Å organisere et samarbeid om hverdagsarbeidet Å lære av hverdagsarbeidet sammen

36 Forandringens mystikk Re-fleksiv Sammen Alene 1. Konvensjoner (vi gjør som vi alltid har gjort) Re-aktiv (Utgs pkt i dialogisk modell av A.C. Scharmer)

37 Forandringens mystikk Refleksiv Sammen Alene 1. Konvensjoner (vi gjør som vi alltid har gjort) Reaktiv (Utgs pkt i dialogisk modell av A.C. Scharmer)

38 Forandringens mystikk Refleksiv Sammen Alene 1. Konvensjoner (vi gjør som vi alltid har gjort) Reaktiv 2. Friksjoner Diskusjoner (Hvem har rett?) (Utgs pkt i dialogisk modell av A.C. Scharmer)

39 Utfordringer for læring i den organisatoriske konteksten Refleksiv 3. Undersøkelser, gjennom dialoger Sammen Alene 1. Konvensjoner (vi gjør som vi alltid har gjort) Reaktiv 2. Friksjoner Diskusjoner (Hvem har rett?) (Utgs pkt i dialogisk modell av A.C. Scharmer)

40 Utfordringer for læring i den organisatoriske konteksten 4. Kreativitet Hvilke ideer kan Prøves? Refleksiv 3. Undersøkelser, gjennom dialoger Sammen Alene 1. Konvensjoner (vi gjør som vi alltid har gjort) Reaktiv 2. Friksjoner Diskusjoner (Hvem har rett?) (Utgs pkt i dialogisk modell av A.C. Scharmer)

41 STRUKTURELLE DIMENSJONER I KOLLEKTIV LÆRING (Ohlsson 1996) Felles, kollektivt Felles intensjon Felles oppgaver og regler Individuelt fortellinger Felles refleksjon OFFENTLIG SFÆRE Konkret handling Privat sfære spesifikt generellt

42 Hva kjennetegner skolen som arbeidsplass? Løst koblet system Organisasjonsanarki Minikulturer

43 Ref Miles 1998, i Blossing) overgang Forlate det gamle Tap Avlæring Usikkerhet, angst Gå Inn I Det nye Utviklingsplanlegging Visjons bygging Press initiativ Bemyn digelse Ressurs overføring Assistanse Problem løsning

44 DE FIRE VEIER TIL PROFESJONELL LÆRING! Profesjonell frihet Nasjonal Styring, mål og resultat Datadreven Forandring 1&2 Prinsipp for: Shensikt Profesjonalitet Sammenhenger ?????

45 De tre linsene som er i sving Det profesjonelle Det politiske Det administrativ e

46 Bermudatriangelet (Basert på Lortie 1975) Øyeblikket Privatiserende Konserverende OM VI IKKE GJØR NOE MED DETTE, SÅ FORBLIR DET SÅNN!

47 Integrasjon/sammenhenger Den læringsrike skolen Kollegialitet Utviklingsorientert

48 Hovedmotsetninger Individualisme Isolasjonisme privatisme Kollegialitet Samarbeid, offentlighet

49 Ref Miles 1998, i Blossing) overgang Forlate det gamle Tap Avlæring Usikkerhet, angst Gå Inn I Det nye Utviklingsplanlegging Visjons bygging Press initiativ Bemyn digelse Ressurs overføring Assistanse Problem løsning

50 Jakten på å holde fokus og avgrense satsingsområder Enkle ressurser: Investeringer i 1 faktor eks redusering av klassestørrelse Sammensatte ressurser; investering i 2 faktorer eks redusering av klassestørrelse pluss profesjonsutvikling i eks undervisningsmetoder Komplekse ressurser: kombinasjon av flere faktorer, tre eller flere; eks redusere klassestørrelse, profesjonsutvikling(metoder) og pedagogisk ledelse

51 Elementer i et vellykket reformarbeid Noen få ambisiøse mål En lederkoalisjon på toppen Høy standard og høye forventninger Kollektiv kapasitetsbygging med fokus på undervisning Individuell kapasitetsbygging knyttet til undervisning Innsamlede data til bruk i forbedringsstrategier Intervensjon uten straff Være på vakt mot distraksjoner Være åpen, ubøyelig og by på stadige utfordringer» Fullan s. 47 i Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker

52 Kollektiv kapasitet på skole og distriktsnivå Fokus: eks lesing (og andre grunnleggende ferdigheter) jakten for forbedringer; i undervisning og læringsresultat Data: Bruk av resultater som grunnlag for å forbedre, ikke bare fastslå Lederskap: Ledere som tar til seg kunnskap om eks lesing og samarbeider med lærere om forbedringer Ressurser; tildeling av ressurser må være i samsvar med fokus Redusere distraksjoner: felles innsats for å hindre distraksjoner (byråkrati, motstridende beskjeder, andre initiativ osv) Lokalsamfunn: foresatte og lokalsamfunn involveres og griper inn når elever dropper ut Kommunikasjon: av kjernebudskapet; eks vi skal bli bedre å lese, skrive og regne utover og innover. God praksis må kommuniseres Lagånd:følelse av identitet og lagånd må utvikles og kommuniseres Eks Vi i Harstadskolen, Altaskolen, Tanaskolen, Gamvikskolen osv Fullan, 2014 s

53 Hvordan kan vi tenke oss dette, ut fra en helhetlig perspektiv? Hva slags kunnskap og ferdigheter har vi om fenomenet? Hva er vår handlingsplan? Hva slags strategier finnes for å møte motgang? Hvordan mobilisere tiltro og energi til prosjektet? Hvordan vet vi at det går fremover? Har vi en forpliktelse til hva vi vil oppnå? Hvilken støtte fra omgivelsene finnes? Hvordan balanserer vi mellom frihet og kontroll?

54 HAR DU FYR LANGS DIN LEI?????? Bermudatriangelet (Basert på Lortie 1975) Presentism Privatism Conservatism OM VI IKKE GJØR NOE MED DETTE, SÅ FORBLIR DET SÅNN!

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Vurdering og selvregulert læring

Vurdering og selvregulert læring Vurdering og selvregulert læring n av therese nerheim hopfenbeck Opplæringslova sier at elever skal involveres i eget vurderingsarbeid. Det pekes på at elevenes deltakelse kan fremme både motivasjon og

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

en indikator på skolens sunnhetstilstand

en indikator på skolens sunnhetstilstand Skolekulturen en indikator på skolens sunnhetstilstand av dag roaldset En samarbeidsorientert skolekultur er den kulturen som er best rustet til å utvikle skolens totale læringsmiljø og skape varige forbedringer

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer