K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007"

Transkript

1 K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 31. MARS 2007 Ålesund, 26. APRIL 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post Tlf Fax

2 Glitnir Bank ASA avlegger regnskap for morbank og konsern. regnskapet omfatter morbanken og datterselskapet Glitnir Factoring AS. I konsolideringen av regnskapene er egenkapitalmetoden benyttet. Nettoresultatet av virksomheten i datterselskapet er medtatt i morbankens regnskap i egen linje under inntekter av eierinteresser i konsernselskaper. I regnskapskommentarene er det lagt hovedvekt på morbankens tall. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsoppgjør er de samme, men det er foretatt en forenklet skatteberegning for delårsresultatene. Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til delårsrapporterings-standarden. STYRETS RAPPORT PER 31. MARS 2007 Oppsummering Lav vekst og tilfredsstillende inntjening Glitnir Bank har et resultat før tap og skatt på 21,5 mill. Resultatet er 5,5 mill høyere enn for første kvartal Rentenettoen har økt svakt. Andre inntekter er mer en doblet fra første kvartal Driftskostnadene har også økt sterkt som følge av oppbygging av organisasjonen. Etter tap og skatt utgjør resultatet for første kvartal 15,2 mill som er 1,7 mill høyere enn gjennomsnittet av kvartalene i Forvaltningskapitalen er i første kvartal redusert med 121 mill for morbank som følge av redusert overskuddslikviditet. Innskudd fra kunder er redusert med 420 mill som følge av utbetaling av store enkeltinnskudd. Veksten i mindre innskudd på Sunnmørskonto har imidlertid vært tilfredsstillende også i første kvartal. Utlån til kunder har økt med netto 46 mill i første kvartal som er svakere enn forventet. Banken har i første kvartal gjennomført rettet emisjon mot morselskapet som har tilført 103 mill i ny egenkapital. Kredittilsynet har også gitt banken tillatelse til å ta opp ytterligere 100 mill i ansvarlig lån som planlegges gjennomført i andre kvartal. Kapitaløkningen vil sette banken i stand til å yte større lån til enkeltkunder enn tidligere og dermed gi grunnlag for økt vekst. Kapitaløkningen vil også bli benyttet til å redusere utsyndikeringen av lån til morselskapet. I første kvartal har banken kjøpt tilbake utestående beløp på 60 mill i børsnotert obligasjonslån og 18,2 mill i børsnotert ansvarlig lån. Banken har dermed ikke lenger børsnoterte verdipapirer noe som innebærer at bankens rapporterting til markedet gjennom Oslo Børs har opphørt. Kredittavdelingen er styrket gjennom første kvartal ved ansettelse av seks nye medarbeidere hvorav fem har begynt og 1 vil tiltre i andre kvartal. En medarbeider har sluttet i første kvartal. Endringer i regnskapsoppstillingen I løpet av første kvartal har endringer i forskrifter medført at amortisering av kontantstrøm i forbindelse med nedskrivning av lån presenteres sammen med spesifiserte nedskrivninger på utlån. Sammenlignbare tall for tidligere er omarbeidet i samsvar med nye regler. Forvaltningskapitalen har i 1. kvartal falt med 121 mill (2,1%) til mill. Siste 12 mndr har forvaltningskapitalen økt med 901 mill tilsvarende 19,2%. Utlån har i 1. kvartal økt med 46 mill til mill (1,0%). Siste 12 mndr har utlånene økt med 610 mill tilsvarende 15,9%. Innskudd har falt med 420 mill i 1. kvartal til mill (8,7%). Siste 12 mndr har innskuddene økt med mill (39,5%) Rentenettoen utgjør i 1. kvartal 24,8 mill (1,71%). I første kvartal 2006 utgjorde rentenettoen 23,6 mill (2,06%). Den relative nedgangen skyldes høy overskuddslikviditet gjennom første kvartal samt reduserte marginer på utlån. Andre inntekter utgjør i 1. kvartal 14,7 mill (1,01%) som er det høyeste banken har hatt i et kvartal både i kroner og relative tall. I første kvartal 2006 utgjorde andre inntekter 6,2 mill (0,54%). Driftskostnadene utgjør 18,0 mill (1,24) i første kvartal som er en økning på 4,1 mill i forhold til første kvartal Økningen knytter seg til bemanningsøkning. Antall ansatte har økt med 13 fra 30 ansatte ved utgangen av første kvartal 2006 til 43 nå. 2 Resultat før tap og skatt utgjør 21,6 mill (1,49%) i første kvartal som er en økning fra 16,0 mill (1,39%) i første kvartal Banken har i 1. kvartal 1,0 mill i netto tap på utlån. I første kvartal 2006 hadde banken netto inngang på 7,4 mill. Før skatt har banken et resultat på 20,6 mill (1,42%) mot 23,4 mill (2,03%) i første kvartal 2006 Resultat etter skatt utgjør 15,2 mill (0,99%) mot et resultat på 17,1 mill (1,49%) i første kvartal Nedgangen skyldes netto inngang på tap på 7,4 mill i første kvartal Bokført egenkapital utgjør 595,6 mill tilsvarende 10,27 kr per aksje. Glitnir Factoring AS Omsetningsveksten fortsetter i Glitnir Factoring som har sitt beste kvartalsresultat hittil. Resultat etter skatt utgjør 2,1 mill som er en økning på 40% i forhold til første kvartal 2006 da resultatet utgjorde 1,5 mill. Etter fratrekk av goodwillavskrivning på 0,6 mill er resultatbidraget fra selskapet 1,4 mill i første kvartal mot 0,9 mill i første kvartal nøkkeltall regnskap 1 Hovedtall Tall i NOK Balansen Forvaltningskapital Utlån Innskudd Resultatregnskap Rentenetto Andre inntekter Herav datterselskaper Driftskostnader Resultat før tap/skatt Tap Gevinst på anleggsmidler 765 Beregnet skatt/endring i uts sk Resultat Nøkkeltall (kr og prosent): Kapitaldekning 5 15,43% 14,91% 13,46% Kjernekapitaldekning 11,43% 9,94% 9,27% Rentenetto i % av GFK 6 1,74% 2,06% 1,96% Andre inntekter i % av GFK 0,98% 0,54% 0,61% Herav datterselskaper 0,10% 0,08% 0,08% Kostnader i % av GFK 1,24% 1,20% 1,17% Totalrentabilitet 7 1,48% 1,39% 1,41% Kostnader per inntektskrone 0,45 0,46 0,45 Bokført egenkapital (NOK 1000) Egenkapital per aksje 9 10,27 9,23 10,00 Egenkapitalrentabilitet 12,72% 16,15% 11,98% Fortjeneste per aksje 10 1,27 1,43 1,13 Utvannet resultat per aksje 11 1,05 1 Regnskapet for tidligere regnskapsperioder er omgjort i forhold til offentliggjorte regnskaper som følge endringer i behandlingen av amortisert kost i forbindelse med nedskrivning på lån. 2 Resultatet i Glitnir Factoring er redusert med goodwillavskrivning på 0,6 mill per kvartal. 3 Omfatter tap og nedskrivning på enkeltlån og på grupper av utlån. 4 Foreløpig beregning av skatt/endring i utsatt skattefordel utgjør 28% av resultat før skatt. 5 Kapitaldekning og kjernekapitaldekning er på konsolidert basis. I beregning av kapitaldekning medtas 50% av resultat for perioden forutsatt at resultatet er bekreftet av revisor. 6 GFK= Gjennomsnittlig forvaltningskapital 7 Resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 Periodens resultat etter tap og skatt er medregnet i tallene 9 Antall aksjer er etter at emisjon av aksjer registrert Aksjenes pålydende er 2,- kr. 10 Gjennomsnittlig antall aksjer er Nytt antall aksjer etter emisjon er

3 Resultatregnskapet Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter (rentenetto) utgjør i 1. kvartal 24,799 mill kr tilsvarende 1,71% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 var rentenettoen 23,567 mill kr (2,06%). Rentenettoen har økt i kroner som følge av økt forretningsvolum men er redusert relativt sett av høy overskuddlikviditet og lavere marginer på utlån. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,39 %. Økningen følger av økning i rentenetto på 1,673 mill kr, økning i andre inntekter på 8,111 mill kr og kostnadsøkning på 4,191 mill kr. Ordinært resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,39 1,48 1,21 1,41 1,57 2,06 1,71 1,96 1,97 1,88 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjør i 1. kvartal 14,711 mill kr (1,01%) mot 6,159 mill kr (0,54%) i første kvartal Av resultatet er 1,441 mill fra datterselskapet. Økningen i andre inntekter er dermed mer enn doblet siden første kvartal Både provisjonsinntekter og inntekter fra handel med valuta og renteinstrumenter viser sterk økning og har ikke vært høyere i noe tidligere kvartal. Andre driftsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 0,54 1,01 0,45 0,60 0,82 Driftskostnader Driftskostnader utgjør i 1. kvartal 17,956 mill kr (1,24%) som er en økning på 4,219 mill kr (30,7%) i forhold til første kvartal 2006 da kostnadene utgjorde 13,737 mill kr (1,20%). Kostnadsøkningen følger av sterk økning av bemanningen fra 30 ansatte ved utgangen av 1 kvartal 2006 til 43 ansatte nå. Som følge av inntektsøkningen er forholdstallet mellom inntekter og kostnader likevel opprettholdt. I første kvartal har banken 45 øre i kostnader per inntektskrone mot 46 øre i første kvartal Ordinære driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank Tap på utlån Nedskrivning av utlån er foretatt etter regler gjeldende fra 1. januar Det er redegjort for reglene under kommentarene til balansen. Tapsgjennomgangen for 1. kvartal har medført nedskrivning på ett engasjement det ikke tidligere har vært nedskrivning på. Ett engasjement er avviklet i løpet av kvartalet. Brutto økning i nedskrivning utgjør 1,722 mill kr hvorav 0,684 mill kr er konstatert tapt. Inngang på tidligere tapsførte lån utgjør 0,772 mill kr. Netto tap i første kvartal utgjør dermed 0,951 mill kr. I første kvartal 2006 hadde banken netto inngang på 7,387 mill kr. Nedskrivning på grupper av utlån foretas ved å beregne redusert verdi av kontantstrøm fra drift og sikkerheter basert på erfaringer fra faktiske historiske tap. Det har ikke vært inntruffet hendeler som har gitt grunnlag for endringer i nedskrivning på utlånsgrupper hittil i år. Skatt Foreløpig skatteberegning utgjør 28% av resultat før skatt. Beregnet skatt og endring av utsatt skatt utgjør 5,365 mill kr for morbank og 6,299 mill kr for konsernet for første kvartal. Resultat Banken har i 1. kvartal et overskudd på 15,238 mill kr tilsvarende 0,99% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 hadde banken et overskudd på 17,077 mill kr tilsvarende 1,49% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastningen utgjør omregnet på årsbasis 12,72% for 1. kvartal. I første kvartal 2006 var egenkapitalavkastning omregnet på årsbasis på 16,15%. Fortjeneste per aksje Fortjeneste per aksje omregnet på årsbasis utgjør 1,27 kr per aksje. I første kvartal 2006 utgjorde fortjeneste pr aksje 1,43 kr per aksje. Fortjeneste per aksje i det enkelte kvartal omregnet på årsbasis i 2006 og ,20 1,24 1,20 1,16 1,13 1,43 1,27 1,39 0,81 0,91 Resultat før tap og skatt Resultat før tap og skatt utgjør i 1. kvartal 21,554 mill kr tilsvarende 1,48% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 var resultat før tap og skatt 15,989 mill kr tilsvarende 3

4 Balansen Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjør per mill kr i morbank og mill for konsernet. Ved utgangen av første kvartal 2006 var forvaltningskapitalen mill kr i morbank og i regnskapet for konsernet. Innskudd i banker Det er ved utgangen av kvartalet plassert 462 mill kr som innskudd i andre banker. For konsernet utgjør plasseringen 468 mill kr. Utlån Brutto utlån utgjør per mill kr i morbank etter en økning på 46 mill i 1. kvartal. Siste 12 mndr har utlånene økt med 609 mill (15,9%). Økningen i utlån er lavere enn bankens målsetting. Den gjennomførte økningen i bankens aksjekapital og planlagt opptak av ansvarlig lån vil muliggjøre større engasjement med enkeltkunder og dermed gi grunnlag for ny økning av utlån framover. Det planlegges også å øke utlån gjennom redusert utsyndikering av lån til morselskapet på Island. Inkludert utlån fra Glitnir Factoring utgjør utlånene mill kr ved utgangen av første kvartal. Kvartalsvis nettoendring i utlån i 2006 og 2007 for morbank. Ved beregning av nedskrivning for tapsutsatte enkeltengasjement har banken lagt til grunn at sikkerhetene kan realiseres innen ett år. Nedskrivningsbeløpet er beregnet ved å trekke nåverdien av forventet framtidig kontantstrøm fra drift og sikkerheter fra lånebeløpet. For grupper av utlån har banken beregnet nedskrivningen ved å legge til grunn at nåverdi av forventet framtidig kontantstrøm reduseres tilsvarende tapene banken historisk har hatt innenfor de ulike bransjene. Tapsgjennomgangen for første kvartal har medført nedskrivning på ett engasjement hvor det tidligere ikke har vært foretatt nedskrivning. Ett engasjement er avviklet med konstatering av 0,685 mill i tap. Ved utgangen av første kvartal utgjør samlet nedskrivning 40,371 mill kr knyttet til 9 engasjement. I tillegg utgjør amortisering av forventet framtidig kontantstrøm 5,295 mill slik at samlet nedskrivning på enkeltengasjement utgjør 45,666 mill kr. Ved utgangen av første kvartal 2006 utgjorde nedskrivningen 36,334 mill kr Det har ikke vært endring i nedskrivning på grupper av utlån i løpet av første kvartal. Nedskrivningen utgjør 28,4 mill kr. Engasjement fordelt på næringer per , og Eiendom Fiskefartøy Industri Offshore Forr.messig tj.yt Risikoen i utlånsporteføljen har bedret seg ytterligere i 1. kvartal. I forhold til for ett år siden har utlån med høy risiko falt fra en andel på 7,92% av porteføljen til 3,8% nå. Utlån med middels risiko har økt fra 59,5% til 60,1% av porteføljen. Utlån med lav risiko utgjør nå 36,1% mot 32,6% for ett år siden. Fordeling av engasjement på risiko per , og Privat Shipping Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko ,6 % 59,5 % 7,9 % ,9 % 61,7 % 3,4 % ,1 % 60,1 % 3,8 % Utlån utgjør 78,2% av forvaltningskapitalen i morbanken ved utgangen av kvartalet mot 80,4% for ett år siden. Nedskrivning av utlån Ny forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier ble fastsatt i desember Banken har anvendt de nye reglene fra og med regnskapet for Etter tidligere vurderingsregler ble et engasjement nedskrevet når det var sannsynlighetsovervekt for at tap kunne oppstå. Etter nåværende regler foretas nedskrivning når objektive tapshendelser har inntruffet for enkeltlån eller grupper av utlån. Nedskrivning foretas selv om det ikke er overveiende sannsynlig at tap vil oppstå Mill. NOK Verdipapir Bankens beholdning av obligasjoner er redusert med 39 mill kr i løpet av første kvartal og utgjør 635 mill kr bokført til markedsverdi. Beholdningen benyttes som likviditetsreserve og til plassering av overskuddslikviditet. Beholdningen av aksjer og andeler i fond vurderes som handelsportefølje og balanseføres til virkelig verdi. Av aksjebeholdningen på 6,6 mill kr er 3,9 mill kr lokale aksjer bokført som anleggsmidler til virkelig verdi. Eierinteresser i konsernselskaper Bokført verdi av eierinteresser i konsernselskaper utgjør 54,693 mill kr i morselskapets regnskap ved utgangen av første kvartal og utgjør bokført verdi av investeringen i Glitnir Factoring AS. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av balanseført utsatt skattefordel med 1,608 mill kr i morselskapet og 1,173 mill kr i konsernet. I tillegg inneholder konsernregnskapet 19,864 mill kr i goodwill som framkommer som differanse mellom kostpris for Glitnir Factoring og 4

5 vurdert verdi av eiendeler i selskapet. Goodwill avskrives over 10 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler utgjør i morbanken 2,390 mill kr i 1 kvartal. I konsernet utgjør varige driftsmidler 15,516 mill kr inklusiv forretningsbygg eid av Glitnir Factoring. Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Samlet utgjør balanseposten 43,195 mill kr for morbanken og 43,531 mill kr i konsernet ved utgangen av 1. kvartal. Beløpet består av opptjente ikke forfalte renter av utlån og verdipapirer og øvrige opptjente ikke forfalte inntekter. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde per 1. kvartal 222,3 mill kr i morbanken og 223,9 mill kr for konsernet hovedsakelig gjeld til Glitnir Bank i Reykjavik og Luxemburg. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har falt med 420 mill kr i løpet av første kvartal til mill kr. Siste 12 mndr er innskudd fra kunder økt med mill kr som er en økning på 39,5%. Innskudd fra kunder finansierer ved utgangen av kvartalet 100% av brutto utlån mot 83% for et år siden. Kvartalsvis nettoendring i innskudd i 2006 og 2007 for morbank Innskudd fordelt etter næringer per , og Eiendom Fiskeoppdrett Fiskefartøy Industri Offshore Forr. tj.yt Påløpte kostnader/avsetninger Påløpte kostnader utgjøres i stor grad av påløpte, ikke forfalte renter på innskudd til kunder og utgjør 44,5 mill kr ved utgangen av 1. kvartal. For konsernet, 45,3 mill kr. Ansvarlig lån Ansvarlig lån utgjør 200 mill kr etablert i 2005 med morselskapet Glitnir banki hf på Island som långiver. Lånene løper i 10 år med ensidig rett for låntager til å innfri lånet etter 5 år. Slik innløsning krever tillatelse fra Kredittilsynet. Banken har i første kvartal innløst 18,6 mill kr er ansvarlig obligasjonslån som ble tatt opp i Banken har innhentet tillatelse fra Kredittilsynet på opptak av 100 mill kr i tidsbegrenset ansvarlig lån. Lånet planlegges etablert i 2. kvartal med Glitnir banki hf som långiver. Egenkapital Bankens egenkapital utgjør ved utgangen av første kvartal 595,639 mill kr. Det er i første kvartal gjennomført kapitalutvidelse på ved innbetaling fra morselskapet på Island. Det ble tegnet aksjer pålydende 2 kr til tegningskurs 10 kr per aksje. Kapitaldekning Lovkravet til kapitaldekning er at ansvarlig kapital skal utgjøre 8%. Ansvarlig kapital består av egenkapitalen og ansvarlig lån fratrukket eventuelle spesielle fradrag. Kjernekapitalen skal være 4%. Kjernekapitalen består av innbetalt og opptjent egenkapital fratrukket immaterielle eiendeler. Glitnir Bank har ved utgangen av 1. kvartal bokført egenkapital på 595,6 mill. I ansvarlig kapital reduseres egenkapitalen med 50% av årets resultat før skatt samt immaterielle eiendeler på 21,0 mill. Kjernekapitalen utgjør ved utgangen av første kvartal 570,9 mill. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning utgjør mill på konsolidert basis. Kjernekapitaldekningen er på 11,43%. Banken har 200 mill i tidsbegrenset ansvarlig lån fra morselskapet som regnes som tilleggskapital. Samlet ansvarlig kapital er dermed 770,9 mill som gir en kapitaldekning på 15,43%. Styret vurderer soliditeten som god i forhold til bankens risikonivå. GLITNIR BANKI HF SOM EIER Glitnir Banki hf, Reykjavik eier alle aksjene i Glitnir Bank ASA. Glitnir Bank ASA er norsk bank tilsluttet Bankenes Sikringsfond. Innskuddsgarantien opprettholdes dermed uendret i forhold til tidligere. Antall aksjer er pålydende 2 per aksje. Bokført egenkapital utgjør 595,639 mill tilsvarende 10,27 kr per aksje. DATTERSELSKAPET Privat mv Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige Mill. NOK Verdipapirgjeld Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal netto utestående obligasjonslån på 70 mill kr med forfall i august 2009 med kvartalsvis innløsningsrett for både långiver og låntaker. Annen gjeld Annen gjeld utgjør 18,2 mill kr for morbanken utgangen av 1. kvartal. I konsernet utgjør annen gjeld 76,0 mill og utgjøres i hovedsak av mellomregningsposter med kunder i Glitnir Factoring. 5 Glitnir Factoring AS Selskapet hadde i første kvartal rente- og provisjonsinntekter på 7,689 mill som er en økning på 17,1 % i forhold til første kvartal Driftskostnadene utgjør 4,825 mill kr som er en økning på 7,13% Resultat før tap og skatt utgjør for første kvartal 2,864 mill som er en økning fra 2,059 mill i første kvartal Etter skatt og avskrivning av goodwill utgjør resultatbidraget fra selskapet 1,441 mill i første kvartal 2007 mot 0,878 mill i første kvartal UTSATT SKATT Balanseført utsatt skattefordel utgjør ved utgangen av kvartalet 1,608 mill kr i morbank og 1,173 mill kr i konsernet. Det forentes at inntjeningen vil dekke utsatt skattefordel i løpet av 2. kvartal.

6 KONSERNREGNSKAPET Datterselskapet er 100% eiet. Glitnir Factoring AS ble overtatt med regnskapsmessig virkning fra 1. juni Bokført verdi av selskapene framgår av morbankens balanse på egne linjer under eierinteresser i konsernselskaper. I konsernregnskapet bruttoføres bankens og datterselskapets inntekter, kostnader og balanseposter unntatt mellomregningsposter som elimineres. ets nettoresultat er identisk med morbankens resultat. For Glitnir Factoring er differansen mellom vurdert virkelig verdi av eiendelene og kostprisen bokført i konsernregnskapet som goodwill. Beløpet utgjør 19,864 mill kr per Goodwill avskrives over 10 år med 0,203 mill kr per måned. ORGANISASJON Ved utganen av første kvartal var det 66 ansatte i konsernet hvorav 23 i Glitnir Factoring og 43 i Glitnir Bank. I banken er bemanningen økt med 4 ansatte siden årsskiftet. Det er ansatt ytterligere 1 medarbeider som vil tiltre i løpet av 2. kvartal. I Glitnir Factoring er bemanningen økt med en ansatt i første kvartal. Ved banken sitt kontor i Oslo er det 4 ansatte og ved kontoret i Fosnavåg er det 3 ansatte. FRAMTIDSUTSIKTER Glitnir banki ønsker å videreutvikle kjernevirksomheten i Glitnir Bank med spesiell fokus menneskelige ressurser og på de næringer som er sentrale i bankens område. Dette representerer en lønnsom og god plattform for videreutvikling. Man ønsker å fortsette å utvikle bankens regionale tilstedeværelse som totalbank for det lokale næringsliv og for privatpersoner i bankens primære markedsområde. Det var betydelig forbedring i de markeder banken opererer i gjennom Dette har gitt resultatforbedring for bankens kunder, og dermed også bedring i bankens porteføljekvaliteten. Det forventes at dette vil fortsette også i Samtidig opplever banken konkurranse og tiltagende press på marginene, noe som forventes å prege også inneværende år. Dette stiller ytterligere krav til effektiv, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Styret ser positivt på bankens fremtidige utvikling, der fokus på nærhet til kundene og totalleverandør av finansielle tjenester til bankens kunder vil stå helt sentralt. Banken har som sitt klart definerte mål å være en likeverdig partner med sine kunder, og på den måten være en aktiv deltager i den videre utvikling av virksomheten. Nøkkeltall 5 siste kvartaler 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal Tall for det enkelte kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal omregnet på årsbasis Gj.sn forv. kapital (GFK) ,71 % 1,88 % 1,97 % 1,96 % 2,06 % Rentenetto i % av GFK 2,10 % 2,34 % 2,34 % 2,36 % 2,48 % 1,01 % 0,82 % 0,60 % 0,45 % 0,54 % Andre inntekter i % av GFK 0,98 % 0,81 % 0,57 % 0,46 % 0,53 % 2,72 % 2,70 % 2,56 % 2,42 % 2,59 % Sum inntekter i % av GFK 3,09 % 3,15 % 2,91 % 2,82 % 3,01 % 1,24 % 1,13 % 1,16 % 1,20 % 1,20 % Driftskostnader i % av GFK 1,58 % 1,61 % 1,50 % 1,57 % 1,60 % 1,49 % 1,57 % 1,41 % 1,21 % 1,39 % Driftsres. før tap i % av GFK 1,51 % 1,54 % 1,42 % 1,25 % 1,41 % 0,07 % -0,02 % 0,28 % 0,24 % -0,64 % Tap på utlån i % av GFK 0,06 % -0,02 % 0,27 % 0,24 % -0,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % Gevinst på verdipapirer anleggsmidler 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % 0,43 % 0,44 % 0,29 % 0,26 % 0,55 % Skatt i % av GFK 0,42 % 0,50 % 0,33 % 0,31 % 0,59 % 0,99 % 1,15 % 0,84 % 0,78 % 1,49 % Resultat i % av GFK 1,03 % 1,07 % 0,82 % 0,77 % 1,45 % Fortjeneste pr aksje årsbasis 1,27 1,39 0,91 0,81 1,43 Egenkapitalrentabilitet (%) 12,72 % 15,65 % 10,27 % 9,13 % 16,15 % 0,45 0,42 0,45 0,50 0,46 Kostnader pr inntektskrone 0,51 0,51 0,51 0,56 0,53 Kostnader pr innt.kroner ordinært 1) Kapitaldekning 15,43 % 13,46 % 12,45 % 13,02 % 14,91 % Kjernekapitaldekning 11,43 % 9,27 % 8,34 % 8,68 % 9,94 % 6

7 Resultatregnskap Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per Rente og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto kursgevinst valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 1) Avskrivninger Andre driftskostnader 1) Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapir som er anleggsmidler Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per EIENDELER Fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån og fordringer på kunder spesifiserte nedskrivninger nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnder Spes.avsetn.garantianvsvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital/udispert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ålesund, 31. mars april 2007 I styret for Glitnir Bank ASA

8 Resultatregnskap 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal Renteinntekter Rentekostnader Rentenetto Utbytte Inntekter fra konsernselskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinster Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og adm kostnader -252 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapirer anleggsm Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal BALANSE EIENDELER Fordring sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder spesifiserte nedskrivninger - nedskr. på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpt kostnader Avsetninger Spes.avsetning garantiansvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 2.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 2. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 2. kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer