K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007"

Transkript

1 K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 31. MARS 2007 Ålesund, 26. APRIL 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post Tlf Fax

2 Glitnir Bank ASA avlegger regnskap for morbank og konsern. regnskapet omfatter morbanken og datterselskapet Glitnir Factoring AS. I konsolideringen av regnskapene er egenkapitalmetoden benyttet. Nettoresultatet av virksomheten i datterselskapet er medtatt i morbankens regnskap i egen linje under inntekter av eierinteresser i konsernselskaper. I regnskapskommentarene er det lagt hovedvekt på morbankens tall. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsoppgjør er de samme, men det er foretatt en forenklet skatteberegning for delårsresultatene. Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til delårsrapporterings-standarden. STYRETS RAPPORT PER 31. MARS 2007 Oppsummering Lav vekst og tilfredsstillende inntjening Glitnir Bank har et resultat før tap og skatt på 21,5 mill. Resultatet er 5,5 mill høyere enn for første kvartal Rentenettoen har økt svakt. Andre inntekter er mer en doblet fra første kvartal Driftskostnadene har også økt sterkt som følge av oppbygging av organisasjonen. Etter tap og skatt utgjør resultatet for første kvartal 15,2 mill som er 1,7 mill høyere enn gjennomsnittet av kvartalene i Forvaltningskapitalen er i første kvartal redusert med 121 mill for morbank som følge av redusert overskuddslikviditet. Innskudd fra kunder er redusert med 420 mill som følge av utbetaling av store enkeltinnskudd. Veksten i mindre innskudd på Sunnmørskonto har imidlertid vært tilfredsstillende også i første kvartal. Utlån til kunder har økt med netto 46 mill i første kvartal som er svakere enn forventet. Banken har i første kvartal gjennomført rettet emisjon mot morselskapet som har tilført 103 mill i ny egenkapital. Kredittilsynet har også gitt banken tillatelse til å ta opp ytterligere 100 mill i ansvarlig lån som planlegges gjennomført i andre kvartal. Kapitaløkningen vil sette banken i stand til å yte større lån til enkeltkunder enn tidligere og dermed gi grunnlag for økt vekst. Kapitaløkningen vil også bli benyttet til å redusere utsyndikeringen av lån til morselskapet. I første kvartal har banken kjøpt tilbake utestående beløp på 60 mill i børsnotert obligasjonslån og 18,2 mill i børsnotert ansvarlig lån. Banken har dermed ikke lenger børsnoterte verdipapirer noe som innebærer at bankens rapporterting til markedet gjennom Oslo Børs har opphørt. Kredittavdelingen er styrket gjennom første kvartal ved ansettelse av seks nye medarbeidere hvorav fem har begynt og 1 vil tiltre i andre kvartal. En medarbeider har sluttet i første kvartal. Endringer i regnskapsoppstillingen I løpet av første kvartal har endringer i forskrifter medført at amortisering av kontantstrøm i forbindelse med nedskrivning av lån presenteres sammen med spesifiserte nedskrivninger på utlån. Sammenlignbare tall for tidligere er omarbeidet i samsvar med nye regler. Forvaltningskapitalen har i 1. kvartal falt med 121 mill (2,1%) til mill. Siste 12 mndr har forvaltningskapitalen økt med 901 mill tilsvarende 19,2%. Utlån har i 1. kvartal økt med 46 mill til mill (1,0%). Siste 12 mndr har utlånene økt med 610 mill tilsvarende 15,9%. Innskudd har falt med 420 mill i 1. kvartal til mill (8,7%). Siste 12 mndr har innskuddene økt med mill (39,5%) Rentenettoen utgjør i 1. kvartal 24,8 mill (1,71%). I første kvartal 2006 utgjorde rentenettoen 23,6 mill (2,06%). Den relative nedgangen skyldes høy overskuddslikviditet gjennom første kvartal samt reduserte marginer på utlån. Andre inntekter utgjør i 1. kvartal 14,7 mill (1,01%) som er det høyeste banken har hatt i et kvartal både i kroner og relative tall. I første kvartal 2006 utgjorde andre inntekter 6,2 mill (0,54%). Driftskostnadene utgjør 18,0 mill (1,24) i første kvartal som er en økning på 4,1 mill i forhold til første kvartal Økningen knytter seg til bemanningsøkning. Antall ansatte har økt med 13 fra 30 ansatte ved utgangen av første kvartal 2006 til 43 nå. 2 Resultat før tap og skatt utgjør 21,6 mill (1,49%) i første kvartal som er en økning fra 16,0 mill (1,39%) i første kvartal Banken har i 1. kvartal 1,0 mill i netto tap på utlån. I første kvartal 2006 hadde banken netto inngang på 7,4 mill. Før skatt har banken et resultat på 20,6 mill (1,42%) mot 23,4 mill (2,03%) i første kvartal 2006 Resultat etter skatt utgjør 15,2 mill (0,99%) mot et resultat på 17,1 mill (1,49%) i første kvartal Nedgangen skyldes netto inngang på tap på 7,4 mill i første kvartal Bokført egenkapital utgjør 595,6 mill tilsvarende 10,27 kr per aksje. Glitnir Factoring AS Omsetningsveksten fortsetter i Glitnir Factoring som har sitt beste kvartalsresultat hittil. Resultat etter skatt utgjør 2,1 mill som er en økning på 40% i forhold til første kvartal 2006 da resultatet utgjorde 1,5 mill. Etter fratrekk av goodwillavskrivning på 0,6 mill er resultatbidraget fra selskapet 1,4 mill i første kvartal mot 0,9 mill i første kvartal nøkkeltall regnskap 1 Hovedtall Tall i NOK Balansen Forvaltningskapital Utlån Innskudd Resultatregnskap Rentenetto Andre inntekter Herav datterselskaper Driftskostnader Resultat før tap/skatt Tap Gevinst på anleggsmidler 765 Beregnet skatt/endring i uts sk Resultat Nøkkeltall (kr og prosent): Kapitaldekning 5 15,43% 14,91% 13,46% Kjernekapitaldekning 11,43% 9,94% 9,27% Rentenetto i % av GFK 6 1,74% 2,06% 1,96% Andre inntekter i % av GFK 0,98% 0,54% 0,61% Herav datterselskaper 0,10% 0,08% 0,08% Kostnader i % av GFK 1,24% 1,20% 1,17% Totalrentabilitet 7 1,48% 1,39% 1,41% Kostnader per inntektskrone 0,45 0,46 0,45 Bokført egenkapital (NOK 1000) Egenkapital per aksje 9 10,27 9,23 10,00 Egenkapitalrentabilitet 12,72% 16,15% 11,98% Fortjeneste per aksje 10 1,27 1,43 1,13 Utvannet resultat per aksje 11 1,05 1 Regnskapet for tidligere regnskapsperioder er omgjort i forhold til offentliggjorte regnskaper som følge endringer i behandlingen av amortisert kost i forbindelse med nedskrivning på lån. 2 Resultatet i Glitnir Factoring er redusert med goodwillavskrivning på 0,6 mill per kvartal. 3 Omfatter tap og nedskrivning på enkeltlån og på grupper av utlån. 4 Foreløpig beregning av skatt/endring i utsatt skattefordel utgjør 28% av resultat før skatt. 5 Kapitaldekning og kjernekapitaldekning er på konsolidert basis. I beregning av kapitaldekning medtas 50% av resultat for perioden forutsatt at resultatet er bekreftet av revisor. 6 GFK= Gjennomsnittlig forvaltningskapital 7 Resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 Periodens resultat etter tap og skatt er medregnet i tallene 9 Antall aksjer er etter at emisjon av aksjer registrert Aksjenes pålydende er 2,- kr. 10 Gjennomsnittlig antall aksjer er Nytt antall aksjer etter emisjon er

3 Resultatregnskapet Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter (rentenetto) utgjør i 1. kvartal 24,799 mill kr tilsvarende 1,71% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 var rentenettoen 23,567 mill kr (2,06%). Rentenettoen har økt i kroner som følge av økt forretningsvolum men er redusert relativt sett av høy overskuddlikviditet og lavere marginer på utlån. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,39 %. Økningen følger av økning i rentenetto på 1,673 mill kr, økning i andre inntekter på 8,111 mill kr og kostnadsøkning på 4,191 mill kr. Ordinært resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,39 1,48 1,21 1,41 1,57 2,06 1,71 1,96 1,97 1,88 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjør i 1. kvartal 14,711 mill kr (1,01%) mot 6,159 mill kr (0,54%) i første kvartal Av resultatet er 1,441 mill fra datterselskapet. Økningen i andre inntekter er dermed mer enn doblet siden første kvartal Både provisjonsinntekter og inntekter fra handel med valuta og renteinstrumenter viser sterk økning og har ikke vært høyere i noe tidligere kvartal. Andre driftsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 0,54 1,01 0,45 0,60 0,82 Driftskostnader Driftskostnader utgjør i 1. kvartal 17,956 mill kr (1,24%) som er en økning på 4,219 mill kr (30,7%) i forhold til første kvartal 2006 da kostnadene utgjorde 13,737 mill kr (1,20%). Kostnadsøkningen følger av sterk økning av bemanningen fra 30 ansatte ved utgangen av 1 kvartal 2006 til 43 ansatte nå. Som følge av inntektsøkningen er forholdstallet mellom inntekter og kostnader likevel opprettholdt. I første kvartal har banken 45 øre i kostnader per inntektskrone mot 46 øre i første kvartal Ordinære driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank Tap på utlån Nedskrivning av utlån er foretatt etter regler gjeldende fra 1. januar Det er redegjort for reglene under kommentarene til balansen. Tapsgjennomgangen for 1. kvartal har medført nedskrivning på ett engasjement det ikke tidligere har vært nedskrivning på. Ett engasjement er avviklet i løpet av kvartalet. Brutto økning i nedskrivning utgjør 1,722 mill kr hvorav 0,684 mill kr er konstatert tapt. Inngang på tidligere tapsførte lån utgjør 0,772 mill kr. Netto tap i første kvartal utgjør dermed 0,951 mill kr. I første kvartal 2006 hadde banken netto inngang på 7,387 mill kr. Nedskrivning på grupper av utlån foretas ved å beregne redusert verdi av kontantstrøm fra drift og sikkerheter basert på erfaringer fra faktiske historiske tap. Det har ikke vært inntruffet hendeler som har gitt grunnlag for endringer i nedskrivning på utlånsgrupper hittil i år. Skatt Foreløpig skatteberegning utgjør 28% av resultat før skatt. Beregnet skatt og endring av utsatt skatt utgjør 5,365 mill kr for morbank og 6,299 mill kr for konsernet for første kvartal. Resultat Banken har i 1. kvartal et overskudd på 15,238 mill kr tilsvarende 0,99% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 hadde banken et overskudd på 17,077 mill kr tilsvarende 1,49% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastningen utgjør omregnet på årsbasis 12,72% for 1. kvartal. I første kvartal 2006 var egenkapitalavkastning omregnet på årsbasis på 16,15%. Fortjeneste per aksje Fortjeneste per aksje omregnet på årsbasis utgjør 1,27 kr per aksje. I første kvartal 2006 utgjorde fortjeneste pr aksje 1,43 kr per aksje. Fortjeneste per aksje i det enkelte kvartal omregnet på årsbasis i 2006 og ,20 1,24 1,20 1,16 1,13 1,43 1,27 1,39 0,81 0,91 Resultat før tap og skatt Resultat før tap og skatt utgjør i 1. kvartal 21,554 mill kr tilsvarende 1,48% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I første kvartal 2006 var resultat før tap og skatt 15,989 mill kr tilsvarende 3

4 Balansen Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjør per mill kr i morbank og mill for konsernet. Ved utgangen av første kvartal 2006 var forvaltningskapitalen mill kr i morbank og i regnskapet for konsernet. Innskudd i banker Det er ved utgangen av kvartalet plassert 462 mill kr som innskudd i andre banker. For konsernet utgjør plasseringen 468 mill kr. Utlån Brutto utlån utgjør per mill kr i morbank etter en økning på 46 mill i 1. kvartal. Siste 12 mndr har utlånene økt med 609 mill (15,9%). Økningen i utlån er lavere enn bankens målsetting. Den gjennomførte økningen i bankens aksjekapital og planlagt opptak av ansvarlig lån vil muliggjøre større engasjement med enkeltkunder og dermed gi grunnlag for ny økning av utlån framover. Det planlegges også å øke utlån gjennom redusert utsyndikering av lån til morselskapet på Island. Inkludert utlån fra Glitnir Factoring utgjør utlånene mill kr ved utgangen av første kvartal. Kvartalsvis nettoendring i utlån i 2006 og 2007 for morbank. Ved beregning av nedskrivning for tapsutsatte enkeltengasjement har banken lagt til grunn at sikkerhetene kan realiseres innen ett år. Nedskrivningsbeløpet er beregnet ved å trekke nåverdien av forventet framtidig kontantstrøm fra drift og sikkerheter fra lånebeløpet. For grupper av utlån har banken beregnet nedskrivningen ved å legge til grunn at nåverdi av forventet framtidig kontantstrøm reduseres tilsvarende tapene banken historisk har hatt innenfor de ulike bransjene. Tapsgjennomgangen for første kvartal har medført nedskrivning på ett engasjement hvor det tidligere ikke har vært foretatt nedskrivning. Ett engasjement er avviklet med konstatering av 0,685 mill i tap. Ved utgangen av første kvartal utgjør samlet nedskrivning 40,371 mill kr knyttet til 9 engasjement. I tillegg utgjør amortisering av forventet framtidig kontantstrøm 5,295 mill slik at samlet nedskrivning på enkeltengasjement utgjør 45,666 mill kr. Ved utgangen av første kvartal 2006 utgjorde nedskrivningen 36,334 mill kr Det har ikke vært endring i nedskrivning på grupper av utlån i løpet av første kvartal. Nedskrivningen utgjør 28,4 mill kr. Engasjement fordelt på næringer per , og Eiendom Fiskefartøy Industri Offshore Forr.messig tj.yt Risikoen i utlånsporteføljen har bedret seg ytterligere i 1. kvartal. I forhold til for ett år siden har utlån med høy risiko falt fra en andel på 7,92% av porteføljen til 3,8% nå. Utlån med middels risiko har økt fra 59,5% til 60,1% av porteføljen. Utlån med lav risiko utgjør nå 36,1% mot 32,6% for ett år siden. Fordeling av engasjement på risiko per , og Privat Shipping Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko ,6 % 59,5 % 7,9 % ,9 % 61,7 % 3,4 % ,1 % 60,1 % 3,8 % Utlån utgjør 78,2% av forvaltningskapitalen i morbanken ved utgangen av kvartalet mot 80,4% for ett år siden. Nedskrivning av utlån Ny forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier ble fastsatt i desember Banken har anvendt de nye reglene fra og med regnskapet for Etter tidligere vurderingsregler ble et engasjement nedskrevet når det var sannsynlighetsovervekt for at tap kunne oppstå. Etter nåværende regler foretas nedskrivning når objektive tapshendelser har inntruffet for enkeltlån eller grupper av utlån. Nedskrivning foretas selv om det ikke er overveiende sannsynlig at tap vil oppstå Mill. NOK Verdipapir Bankens beholdning av obligasjoner er redusert med 39 mill kr i løpet av første kvartal og utgjør 635 mill kr bokført til markedsverdi. Beholdningen benyttes som likviditetsreserve og til plassering av overskuddslikviditet. Beholdningen av aksjer og andeler i fond vurderes som handelsportefølje og balanseføres til virkelig verdi. Av aksjebeholdningen på 6,6 mill kr er 3,9 mill kr lokale aksjer bokført som anleggsmidler til virkelig verdi. Eierinteresser i konsernselskaper Bokført verdi av eierinteresser i konsernselskaper utgjør 54,693 mill kr i morselskapets regnskap ved utgangen av første kvartal og utgjør bokført verdi av investeringen i Glitnir Factoring AS. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av balanseført utsatt skattefordel med 1,608 mill kr i morselskapet og 1,173 mill kr i konsernet. I tillegg inneholder konsernregnskapet 19,864 mill kr i goodwill som framkommer som differanse mellom kostpris for Glitnir Factoring og 4

5 vurdert verdi av eiendeler i selskapet. Goodwill avskrives over 10 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler utgjør i morbanken 2,390 mill kr i 1 kvartal. I konsernet utgjør varige driftsmidler 15,516 mill kr inklusiv forretningsbygg eid av Glitnir Factoring. Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Samlet utgjør balanseposten 43,195 mill kr for morbanken og 43,531 mill kr i konsernet ved utgangen av 1. kvartal. Beløpet består av opptjente ikke forfalte renter av utlån og verdipapirer og øvrige opptjente ikke forfalte inntekter. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde per 1. kvartal 222,3 mill kr i morbanken og 223,9 mill kr for konsernet hovedsakelig gjeld til Glitnir Bank i Reykjavik og Luxemburg. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har falt med 420 mill kr i løpet av første kvartal til mill kr. Siste 12 mndr er innskudd fra kunder økt med mill kr som er en økning på 39,5%. Innskudd fra kunder finansierer ved utgangen av kvartalet 100% av brutto utlån mot 83% for et år siden. Kvartalsvis nettoendring i innskudd i 2006 og 2007 for morbank Innskudd fordelt etter næringer per , og Eiendom Fiskeoppdrett Fiskefartøy Industri Offshore Forr. tj.yt Påløpte kostnader/avsetninger Påløpte kostnader utgjøres i stor grad av påløpte, ikke forfalte renter på innskudd til kunder og utgjør 44,5 mill kr ved utgangen av 1. kvartal. For konsernet, 45,3 mill kr. Ansvarlig lån Ansvarlig lån utgjør 200 mill kr etablert i 2005 med morselskapet Glitnir banki hf på Island som långiver. Lånene løper i 10 år med ensidig rett for låntager til å innfri lånet etter 5 år. Slik innløsning krever tillatelse fra Kredittilsynet. Banken har i første kvartal innløst 18,6 mill kr er ansvarlig obligasjonslån som ble tatt opp i Banken har innhentet tillatelse fra Kredittilsynet på opptak av 100 mill kr i tidsbegrenset ansvarlig lån. Lånet planlegges etablert i 2. kvartal med Glitnir banki hf som långiver. Egenkapital Bankens egenkapital utgjør ved utgangen av første kvartal 595,639 mill kr. Det er i første kvartal gjennomført kapitalutvidelse på ved innbetaling fra morselskapet på Island. Det ble tegnet aksjer pålydende 2 kr til tegningskurs 10 kr per aksje. Kapitaldekning Lovkravet til kapitaldekning er at ansvarlig kapital skal utgjøre 8%. Ansvarlig kapital består av egenkapitalen og ansvarlig lån fratrukket eventuelle spesielle fradrag. Kjernekapitalen skal være 4%. Kjernekapitalen består av innbetalt og opptjent egenkapital fratrukket immaterielle eiendeler. Glitnir Bank har ved utgangen av 1. kvartal bokført egenkapital på 595,6 mill. I ansvarlig kapital reduseres egenkapitalen med 50% av årets resultat før skatt samt immaterielle eiendeler på 21,0 mill. Kjernekapitalen utgjør ved utgangen av første kvartal 570,9 mill. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning utgjør mill på konsolidert basis. Kjernekapitaldekningen er på 11,43%. Banken har 200 mill i tidsbegrenset ansvarlig lån fra morselskapet som regnes som tilleggskapital. Samlet ansvarlig kapital er dermed 770,9 mill som gir en kapitaldekning på 15,43%. Styret vurderer soliditeten som god i forhold til bankens risikonivå. GLITNIR BANKI HF SOM EIER Glitnir Banki hf, Reykjavik eier alle aksjene i Glitnir Bank ASA. Glitnir Bank ASA er norsk bank tilsluttet Bankenes Sikringsfond. Innskuddsgarantien opprettholdes dermed uendret i forhold til tidligere. Antall aksjer er pålydende 2 per aksje. Bokført egenkapital utgjør 595,639 mill tilsvarende 10,27 kr per aksje. DATTERSELSKAPET Privat mv Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige Mill. NOK Verdipapirgjeld Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal netto utestående obligasjonslån på 70 mill kr med forfall i august 2009 med kvartalsvis innløsningsrett for både långiver og låntaker. Annen gjeld Annen gjeld utgjør 18,2 mill kr for morbanken utgangen av 1. kvartal. I konsernet utgjør annen gjeld 76,0 mill og utgjøres i hovedsak av mellomregningsposter med kunder i Glitnir Factoring. 5 Glitnir Factoring AS Selskapet hadde i første kvartal rente- og provisjonsinntekter på 7,689 mill som er en økning på 17,1 % i forhold til første kvartal Driftskostnadene utgjør 4,825 mill kr som er en økning på 7,13% Resultat før tap og skatt utgjør for første kvartal 2,864 mill som er en økning fra 2,059 mill i første kvartal Etter skatt og avskrivning av goodwill utgjør resultatbidraget fra selskapet 1,441 mill i første kvartal 2007 mot 0,878 mill i første kvartal UTSATT SKATT Balanseført utsatt skattefordel utgjør ved utgangen av kvartalet 1,608 mill kr i morbank og 1,173 mill kr i konsernet. Det forentes at inntjeningen vil dekke utsatt skattefordel i løpet av 2. kvartal.

6 KONSERNREGNSKAPET Datterselskapet er 100% eiet. Glitnir Factoring AS ble overtatt med regnskapsmessig virkning fra 1. juni Bokført verdi av selskapene framgår av morbankens balanse på egne linjer under eierinteresser i konsernselskaper. I konsernregnskapet bruttoføres bankens og datterselskapets inntekter, kostnader og balanseposter unntatt mellomregningsposter som elimineres. ets nettoresultat er identisk med morbankens resultat. For Glitnir Factoring er differansen mellom vurdert virkelig verdi av eiendelene og kostprisen bokført i konsernregnskapet som goodwill. Beløpet utgjør 19,864 mill kr per Goodwill avskrives over 10 år med 0,203 mill kr per måned. ORGANISASJON Ved utganen av første kvartal var det 66 ansatte i konsernet hvorav 23 i Glitnir Factoring og 43 i Glitnir Bank. I banken er bemanningen økt med 4 ansatte siden årsskiftet. Det er ansatt ytterligere 1 medarbeider som vil tiltre i løpet av 2. kvartal. I Glitnir Factoring er bemanningen økt med en ansatt i første kvartal. Ved banken sitt kontor i Oslo er det 4 ansatte og ved kontoret i Fosnavåg er det 3 ansatte. FRAMTIDSUTSIKTER Glitnir banki ønsker å videreutvikle kjernevirksomheten i Glitnir Bank med spesiell fokus menneskelige ressurser og på de næringer som er sentrale i bankens område. Dette representerer en lønnsom og god plattform for videreutvikling. Man ønsker å fortsette å utvikle bankens regionale tilstedeværelse som totalbank for det lokale næringsliv og for privatpersoner i bankens primære markedsområde. Det var betydelig forbedring i de markeder banken opererer i gjennom Dette har gitt resultatforbedring for bankens kunder, og dermed også bedring i bankens porteføljekvaliteten. Det forventes at dette vil fortsette også i Samtidig opplever banken konkurranse og tiltagende press på marginene, noe som forventes å prege også inneværende år. Dette stiller ytterligere krav til effektiv, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Styret ser positivt på bankens fremtidige utvikling, der fokus på nærhet til kundene og totalleverandør av finansielle tjenester til bankens kunder vil stå helt sentralt. Banken har som sitt klart definerte mål å være en likeverdig partner med sine kunder, og på den måten være en aktiv deltager i den videre utvikling av virksomheten. Nøkkeltall 5 siste kvartaler 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal Tall for det enkelte kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal omregnet på årsbasis Gj.sn forv. kapital (GFK) ,71 % 1,88 % 1,97 % 1,96 % 2,06 % Rentenetto i % av GFK 2,10 % 2,34 % 2,34 % 2,36 % 2,48 % 1,01 % 0,82 % 0,60 % 0,45 % 0,54 % Andre inntekter i % av GFK 0,98 % 0,81 % 0,57 % 0,46 % 0,53 % 2,72 % 2,70 % 2,56 % 2,42 % 2,59 % Sum inntekter i % av GFK 3,09 % 3,15 % 2,91 % 2,82 % 3,01 % 1,24 % 1,13 % 1,16 % 1,20 % 1,20 % Driftskostnader i % av GFK 1,58 % 1,61 % 1,50 % 1,57 % 1,60 % 1,49 % 1,57 % 1,41 % 1,21 % 1,39 % Driftsres. før tap i % av GFK 1,51 % 1,54 % 1,42 % 1,25 % 1,41 % 0,07 % -0,02 % 0,28 % 0,24 % -0,64 % Tap på utlån i % av GFK 0,06 % -0,02 % 0,27 % 0,24 % -0,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % Gevinst på verdipapirer anleggsmidler 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % 0,43 % 0,44 % 0,29 % 0,26 % 0,55 % Skatt i % av GFK 0,42 % 0,50 % 0,33 % 0,31 % 0,59 % 0,99 % 1,15 % 0,84 % 0,78 % 1,49 % Resultat i % av GFK 1,03 % 1,07 % 0,82 % 0,77 % 1,45 % Fortjeneste pr aksje årsbasis 1,27 1,39 0,91 0,81 1,43 Egenkapitalrentabilitet (%) 12,72 % 15,65 % 10,27 % 9,13 % 16,15 % 0,45 0,42 0,45 0,50 0,46 Kostnader pr inntektskrone 0,51 0,51 0,51 0,56 0,53 Kostnader pr innt.kroner ordinært 1) Kapitaldekning 15,43 % 13,46 % 12,45 % 13,02 % 14,91 % Kjernekapitaldekning 11,43 % 9,27 % 8,34 % 8,68 % 9,94 % 6

7 Resultatregnskap Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per Rente og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto kursgevinst valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 1) Avskrivninger Andre driftskostnader 1) Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapir som er anleggsmidler Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per EIENDELER Fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån og fordringer på kunder spesifiserte nedskrivninger nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnder Spes.avsetn.garantianvsvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital/udispert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ålesund, 31. mars april 2007 I styret for Glitnir Bank ASA

8 Resultatregnskap 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal Renteinntekter Rentekostnader Rentenetto Utbytte Inntekter fra konsernselskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinster Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og adm kostnader -252 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapirer anleggsm Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal BALANSE EIENDELER Fordring sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder spesifiserte nedskrivninger - nedskr. på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpt kostnader Avsetninger Spes.avsetning garantiansvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 2011 4. kvartal og foreløpig årsrapport et jø il lm a k lo i e d Tilste 4. kvartalsrapport 2011 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL MORBANK 3 prosent økning i netto renteinntekter Gevinst på 26,5

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Kredittbank Delårsrapporten er ikke revidert Rapport 1. Kvartal 2013 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS, og forretningsidéen er å styrke

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 3. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 3. kvartalsrapport 2012 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL MORBANK Godt resultat i tredje kvartal. Fortsatt økning i provisjonsinntekter. Ren kjernekapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.9.2012

Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 18.829 16.054 21.368 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer