Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank"

Transkript

1 Porteføljenytt Sparing og investering 7. januar 2010 Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Strategiske porteføljer Spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank bygger på en prosess for å avdekke den enkelte investors avkastningsforventning, risikovillighet og tidshorisont på investeringen. Dette for å sikre at spare- eller investeringsporteføljen har de prefererte egenskapene. Porteføljeanbefalingene på produktnivå bygger på et sett med strategiske porteføljer som er gitt en fordeling mellom aktivaklassene renter og aksjer på en sånn måte at porteføljen har ønskede egenskapene innenfor sin respektive risikoklasse og tidshorisont. Dette bygger på historiske data for aktivaklassenes avkastning, standardavvik (risiko) og samvariasjon. Det vil normalt ikke gjøres endringer i de strategiske porteføljene. Taktiske porteføljer Med utgangspunkt i de strategiske porteføljene, utarbeides det konkrete porteføljeforslag på produktnivå det vil si de taktiske porteføljene. Strategiske og taktiske porteføljer vil alltid ha den samme fordelingen mellom aktivaklassene renter og aksjer. Imidlertid vil de strategiske og taktiske porteføljene ofte ha avvik innad i den enkelte aktivaklasse. Det vil si at fordelingen mellom pengemarkedet og obligasjoner kan være forskjellig i aktivaklassen renter og likeså, fordelingen mellom norske og utenlandske aksjer i aktivaklassen aksjer. Det er konsernets markedssyn til enhver tid som avgjør hvordan den taktiske fordelingen er innad i aktivaklassene. Det vil si hvilke rente- og aksjefond samt alternative investeringer som benyttes, og med hvilken andel. De taktiske porteføljene endres når konsernets markedssyn endres. Norge og Asia i en særstilling Risikoen synker i Norge Norsk økonomi ble i mindre grad rammet av krisen i verdensøkonomien, enn det man kunne frykte for noen måneder siden. Lave renter, en ekspansiv finanspolitikk og høye oljeinvesteringer har motvirket de negative effektene og norsk fastlandsøkonomi er tilbake i vekst (jfr. figuren til høyre). At arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg på et relativt lavt nivå, bekrefter den positive tendensen. Det samme gjør boligprisene, som er tilbake på samme nivå som før krisen. Detaljhandelen går også riktig vei, først og fremst som en konse-

2 kvens av lave renter men den positive formueseffekten som følger av stigende boligpriser har også bidratt i positiv retning. Det faktum at Norges Bank, som en av svært få sentralbanker, har begynt å øke styringsrenten tilsier også at norsk økonomi er i en særstilling akkurat nå. Det antas at både den amerikanske og den europeiske sentralbanken vil holde renten på rekordlave nivåer i en god stund ennå. Rett og slett fordi den økonomiske utviklingen der ikke tilsier noe annet. Asia, det ligner en V Med visse unntak, har emerging markets hatt en markant økonomisk opptur i etterkant av finanskrisen. Fremgangen er størst i Asia, hvis man ser bort fra Japan. Lokomotivet er Kina, der vekstratene igjen er oppe på meget solide ti prosent. andre ord en viktig drivkraft når det gjelder den økonomiske oppturen vi ser nå. Husholdninger, næringsliv og finanssektor har generelt en sunnere balanse i Asia enn i USA og i Europa. Av den grunn har også de offentlige stimuleringspakkene hatt størst effekt i Asia. Mye tyder derfor på at det blir Asia som må dra verdensøkonomien ut av de økonomiske problemene. USA, arbeidsmarkedet avgjør Amerikansk økonomi er på bedringens vei, ikke minst på grunn av rekordlav rente og formidable offentlige stimuleringspakker. Effekten av hjelpetiltakene vil imidlertid avta utover i 2010, og veksten på lengre sikt må derfor ivaretas av det private forbruket. En tilfredsstillende vekst i privat forbruk er i sin tur avhengig av en betydelig og hurtig vekst i sysselsettingen. Tendensen så langt har vært at stadig færre mister jobben. Nye arbeidsplasser er imidlertid ikke skapt, og arbeidsledigheten er fortsatt høy. I tillegg vil et gjennomgående lavt antall arbeidstimer pr sysselsatt, kombinert med utstrakt bruk av deltidsansatte, dempe behovet for nyansettelser i tiden fremover. Mye av veksten i Asia er drevet av industriproduksjonen der aktiviteten er på gamle høyder samtidig som investeringene øker. Samtidig ser det ut til at arbeidsledigheten har toppet ut, og boligprisene stiger igjen. Et V formet konjunkturforløp ser dermed ut til å bli en realitet. Asia, og for så vidt også deler av Latin- Amerika, har også blitt mer selvgående i den forstand at man ikke i samme grad som før er avhengig av etterspørsel fra USA og Europa for å holde hjulene i gang. Etterspørsel internt i regionen, er med Risikoen er dermed stor for at det vi ser i USA nå, er en jobbløs oppgang og at man dermed heller ikke får den økningen i privat forbruk som kreves for å opprettholde den økonomiske veksten på lengre sikt.

3 Europa, risiko på lengre sikt Ordreinngangen til europeisk eksportindustri øker kraftig, ikke minst på grunn av stor etterspørsel fra Asia generelt og Kina spesielt. Avvikling av de offentlige stimuleringspakkene starter sannsynligvis fra og med neste år. Man kan samtidig legge til grunn at den europeiske sentralbanken vil begynne å øke rentene til sommeren i år. Dette er forhold som er egnet til å legge en demper på veksten. Derfor er Europa, i likhet med USA, avhengig av avhengig av en bedring i arbeidsmarkedet for å oppnå en mer varig økonomisk vekst. Imidlertid er det en risiko for at næringslivets ønske om fortsatt lave kostnader, kombinert med stigende produktivitet, legger en demper på tilbøyeligheten til å ansette flere. Ledighetsrate 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Eurosonen, ledighetsrate og detaljhandel Detaljhandel Ledighetsrate Source: Reuters EcoWin Som figuren over viser, har arbeidsledigheten i Eurosonen steget til ti prosent, og detaljhandelen synker i takt med stigningen i ledigheten. Enkelte land i Eurosonen sliter i tillegg med svært store underskudd på statsbudsjettet, og ditto økning i statsgjelden. Situasjonen er verst i Hellas, og i finansmarkedet er frykten tiltagende for et mislighold av gresk statsgjeld. Spania og Irland har også en anstrengt gjeldssituasjon Index volum Index lertid visse tegn til at industrien allerede er i ferd med miste momentum, og et noe flatere aktivitetsforløp må påregnes i tiden fremover. Samtidig er det en relativt laber vekst i privat forbruk, som dermed ikke ser ut til å kunne ta rollen som en sentral driver til vekst i totaløkonomien. Japanske konsumpriser har falt den siste tiden. Risikoen for en ny periode med vedvarende deflasjon, er dermed til stede. Det vil i så fall hemme det private forbruket og dermed også veksten i totaløkonomien. Aksjemarkedet Som det fremgår av figuren under, har det vært en kraftig oppgang i det internasjonale aksjemarkedet siden mars i fjor. Imidlertid er det fortsatt et stykke opp til nivåene fra før finanskrisen UK USA Norge Europa Japan Japan Japansk økonomi er tilbake i vekst. Ikke minst grunnet økt aktivitet i eksportindustrien, i kjølvannet av stigende økonomisk aktivitet i sør-øst Asia forøvrig. Det er imid des apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des 09 feb apr 10 Source: Reuters EcoWin

4 Index Ser man på fjoråret isolert, er Norge og Oslo Børs i en særstilling med en oppgang på 65 prosent. En oppgang som kun overgås av aksjemarkedet i enkelte emerging markets. Blant andre Russland, med solide 120 prosent pluss des apr jun aug okt des Brasil Tyrkia India Kina Øst-Europa Russland feb apr jun aug okt des feb apr Source: Reuters EcoWin Figuren over viser imidlertid at Russland fortsatt har svært langt igjen til nivået fra før finanskrisen. Aksjemarkedet fremover Som nevnt over er norsk økonomi etter vår mening i en spesielt gunstig situasjon. Statsfinansene er bunnsolide, oljeprisen er høy og en bærekraftig økonomisk vekst ser ut til å ha etablert seg. Vi legger derfor til grunn at det norske aksjemarkedet vil gå bedre enn markedene i USA og i Europa også i tiden fremover. Utsikter til fortsatt høye oljepriser og stigende kronekurs, vil tiltrekke seg utenlandske investorer. Samtidig vil god fart i norsk økonomi, kombinert med høye oljepriser, generere stigende inntjening i en god del av de selskapene som er notert på Oslo Børs. Deler av emerging markets, spesielt Kina og sør-øst Asia, har også en god økonomisk utvikling og vi legger til grunn at det vil gagne aksjemarkedene i denne regionen. Etter vår mening er usikkerheten større i de etablerte markedene i Europa og USA. Det er en bedring i økonomien også her, men det gjenstår å se hvorvidt den utviklingen vi ser vil vedvare over tid. Usikkerheten er stor også i det japanske markedet, og de tegnene på utflatning i industriaktiviteten vi ser i dag, er ikke egnet til å redusere denne usikkerheten. Valutamarkedet Store overskudd på statsfinansene og en gunstig formuesposisjon overfor utlandet, er typiske forutsetninger for en sterk valuta og begge er tilstede i Norge. I tillegg har Norge høyere renter enn USA og Europa, og denne rentedifferansen er økende. Vi legger derfor til grunn at den norske kronen fortsatt vil gå sterkere mot euro og dollar. Endringer i porteføljene Renter Vi gjør ingen endringer i porteføljenes renteandel. Eksponeringen ivaretas av Danske Invest Norsk Likviditet, Norsk Likviditet og Horisont Rente. Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, med et visst av utenlandske papirer (i all hovedsak valutasikret i NOK). Aksjer Vi vekter opp det norske aksjemarkedet, dette på bekostning av USA, Europa og Japan. Vi endrer samtidig porteføljenes eksponering i emerging markets, til en noe bredere eksponering samtidig som området i og rundt Kina får en større plass. På produktnivå innebærer dette at følgende fond tas inn porteføljene. Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Greater China. og følgende fond tas ut Danske Invest Europe Fidelity Japan Fidelity South East Asia East Capital Russland Black Rock Latin-America

5 Fond som i dag inngår i én eller flere porteføljer Avkastning i norske kroner Fond Aktivaklasse 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % 5/ DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % 5/ DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond 0,5 % 1,9 % N/A 3,4 % N/A 30/ DI Norge I Aksjer, Norge 7,0 % 19,8 % 39,4 % 2,6 % 74,0 % 4,1 % 80,6 % 5/ DI Norge II Aksjer, Norge 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % 5/ FI Global Sector A Aksjer, Globalt 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % -11,8 % 6/ DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond 7,0 % 11,9 % 25,8 % 47,9 % -33,6 % 2,1 % 30/ FI America Fund Aksjer, USA 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % 6/ DI Europe SmallCap Aksjer, Europa 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % 6/ DI Norge Vekst Aksjer, norsk vekst 4,6 % 17,5 % 41,1 % 1,8 % 80,8 % -14,8 % 52,8 % 6/ DI Glob.EmergMark. Aksjer, emerging m. 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % 6/ DI Greater China Aksjer, Kina 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % 30/ Lav risiko Høy risiko Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Tabellen over viser de verdipapirfondene som p.t. inngår i én eller flere av våre anbefalte investerings- og spareporteføljer. Rentefond Danske Invest Norsk Obligasjon har gått noe svakere enn likviditetsfondet i de siste månedene. Vi legger likevel til grunn at obligasjonsfondet har mer å gå på i tiden fremover, etter hvert som markedet for kredittobligasjoner normaliseres ytterligere. Danske Invest Horisont Rente har begrenset historikk, men fondets innslag av utenlandske kredittobligasjoner har gitt meravkastning så langt. Aksjefond Tar man utgangspunkt i utviklingen de siste seks månedene er det spesielt de norske fondene som utpeker seg i positiv retning. Dette som en konsekvens av et sterkt norsk aksjemarked og god forvaltning. Danske Invest Horisont Aksje har også hatt en meget god utvikling, ikke minst grunnet en tung eksponering i Norge. Når det gjelder utviklingen de siste seks månedene på de utenlandske aksjefondene, er det ikke mye som skiller. Svakest utvikling har det vært i Danske Invest Greater China, med knappe 12 prosent i pluss, mens Danske Invest Europe Small Cap topper med knappe 19 prosent. Gjennomgående har det vært slik at avkastningen målt i norske kroner på de utenlandske fondene er rammet av en betydelig styrkelse av kronekursen gjennom hele fjoråret.

6 Porteføljenes utvikling Nedenfor har vi tatt inn utviklingen i tre av våre anbefalte porteføljer. Dette er porteføljer ment for større investeringsbeløp (> kr ) og lange tidshorisonter (> 7 år). Tabellene viser historisk avkastning på porteføljene som de er nå. Porteføljene kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på de til enhver tid anbefalte porteføljene. Lav risiko, lang tidshorisont (50 % renter, 50 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % DI Norsk Oblig 40 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % DI Norge II 30 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % FI Global Sector A 5 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 5 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % Porteføljen samlet 100 % 3,0 % 8,1 % 16,6 % 0,9 % 30,9 % Moderat risiko, lang tidshorisont (30 % renter, 70 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % DI Norsk Oblig 10 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % DI Hor. Rente 10 % 0,5 % 1,9 % N/A 3,4 % N/A 0,0 % 0,0 % DI Norge II 45 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % FI Global Sector A 5 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 5 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % DI Greater China 5 % 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % Porteføljen samlet * 100 % 4,3 % 11,7 % 22,7 % 1,4 % 43,0 % Høy risiko, lang tidshorisont (100 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norge II 60 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % DI Norge Vekst 5 % 4,6 % 17,5 % 41,1 % 1,8 % 80,8 % -14,8 % 52,8 % FI Global Sector A 10 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 10 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % DI Greater China 5 % 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % Porteføljen samlet 100 % 5,9 % 16,0 % 31,5 % 1,8 % 58,3 % Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Kredittilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Tore R. Neverdal, Helge Svensgaard Moe og Magne Slørdahl, er Produktsjefer. Dokumentet er et markedsføringsdokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til dette finansielle produktet spesielt.

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d januar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten er

Detaljer

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d februar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Resultat og konkurrentoversikt - Danica Privatmarked. Desember 2016

Resultat og konkurrentoversikt - Danica Privatmarked. Desember 2016 Resultat og konkurrentoversikt - Danica Privatmarked Desember 2016 I 4. kvartal handlet mye om presidentvalget i USA, og fra Donald Trump ble valgt som president har markedene forsøkt å forstå de politiske

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 N o t a t 001 / 2 0 1 1 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser lønnsutvikling

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer