Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank"

Transkript

1 Porteføljenytt Sparing og investering 7. januar 2010 Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Strategiske porteføljer Spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank bygger på en prosess for å avdekke den enkelte investors avkastningsforventning, risikovillighet og tidshorisont på investeringen. Dette for å sikre at spare- eller investeringsporteføljen har de prefererte egenskapene. Porteføljeanbefalingene på produktnivå bygger på et sett med strategiske porteføljer som er gitt en fordeling mellom aktivaklassene renter og aksjer på en sånn måte at porteføljen har ønskede egenskapene innenfor sin respektive risikoklasse og tidshorisont. Dette bygger på historiske data for aktivaklassenes avkastning, standardavvik (risiko) og samvariasjon. Det vil normalt ikke gjøres endringer i de strategiske porteføljene. Taktiske porteføljer Med utgangspunkt i de strategiske porteføljene, utarbeides det konkrete porteføljeforslag på produktnivå det vil si de taktiske porteføljene. Strategiske og taktiske porteføljer vil alltid ha den samme fordelingen mellom aktivaklassene renter og aksjer. Imidlertid vil de strategiske og taktiske porteføljene ofte ha avvik innad i den enkelte aktivaklasse. Det vil si at fordelingen mellom pengemarkedet og obligasjoner kan være forskjellig i aktivaklassen renter og likeså, fordelingen mellom norske og utenlandske aksjer i aktivaklassen aksjer. Det er konsernets markedssyn til enhver tid som avgjør hvordan den taktiske fordelingen er innad i aktivaklassene. Det vil si hvilke rente- og aksjefond samt alternative investeringer som benyttes, og med hvilken andel. De taktiske porteføljene endres når konsernets markedssyn endres. Norge og Asia i en særstilling Risikoen synker i Norge Norsk økonomi ble i mindre grad rammet av krisen i verdensøkonomien, enn det man kunne frykte for noen måneder siden. Lave renter, en ekspansiv finanspolitikk og høye oljeinvesteringer har motvirket de negative effektene og norsk fastlandsøkonomi er tilbake i vekst (jfr. figuren til høyre). At arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg på et relativt lavt nivå, bekrefter den positive tendensen. Det samme gjør boligprisene, som er tilbake på samme nivå som før krisen. Detaljhandelen går også riktig vei, først og fremst som en konse-

2 kvens av lave renter men den positive formueseffekten som følger av stigende boligpriser har også bidratt i positiv retning. Det faktum at Norges Bank, som en av svært få sentralbanker, har begynt å øke styringsrenten tilsier også at norsk økonomi er i en særstilling akkurat nå. Det antas at både den amerikanske og den europeiske sentralbanken vil holde renten på rekordlave nivåer i en god stund ennå. Rett og slett fordi den økonomiske utviklingen der ikke tilsier noe annet. Asia, det ligner en V Med visse unntak, har emerging markets hatt en markant økonomisk opptur i etterkant av finanskrisen. Fremgangen er størst i Asia, hvis man ser bort fra Japan. Lokomotivet er Kina, der vekstratene igjen er oppe på meget solide ti prosent. andre ord en viktig drivkraft når det gjelder den økonomiske oppturen vi ser nå. Husholdninger, næringsliv og finanssektor har generelt en sunnere balanse i Asia enn i USA og i Europa. Av den grunn har også de offentlige stimuleringspakkene hatt størst effekt i Asia. Mye tyder derfor på at det blir Asia som må dra verdensøkonomien ut av de økonomiske problemene. USA, arbeidsmarkedet avgjør Amerikansk økonomi er på bedringens vei, ikke minst på grunn av rekordlav rente og formidable offentlige stimuleringspakker. Effekten av hjelpetiltakene vil imidlertid avta utover i 2010, og veksten på lengre sikt må derfor ivaretas av det private forbruket. En tilfredsstillende vekst i privat forbruk er i sin tur avhengig av en betydelig og hurtig vekst i sysselsettingen. Tendensen så langt har vært at stadig færre mister jobben. Nye arbeidsplasser er imidlertid ikke skapt, og arbeidsledigheten er fortsatt høy. I tillegg vil et gjennomgående lavt antall arbeidstimer pr sysselsatt, kombinert med utstrakt bruk av deltidsansatte, dempe behovet for nyansettelser i tiden fremover. Mye av veksten i Asia er drevet av industriproduksjonen der aktiviteten er på gamle høyder samtidig som investeringene øker. Samtidig ser det ut til at arbeidsledigheten har toppet ut, og boligprisene stiger igjen. Et V formet konjunkturforløp ser dermed ut til å bli en realitet. Asia, og for så vidt også deler av Latin- Amerika, har også blitt mer selvgående i den forstand at man ikke i samme grad som før er avhengig av etterspørsel fra USA og Europa for å holde hjulene i gang. Etterspørsel internt i regionen, er med Risikoen er dermed stor for at det vi ser i USA nå, er en jobbløs oppgang og at man dermed heller ikke får den økningen i privat forbruk som kreves for å opprettholde den økonomiske veksten på lengre sikt.

3 Europa, risiko på lengre sikt Ordreinngangen til europeisk eksportindustri øker kraftig, ikke minst på grunn av stor etterspørsel fra Asia generelt og Kina spesielt. Avvikling av de offentlige stimuleringspakkene starter sannsynligvis fra og med neste år. Man kan samtidig legge til grunn at den europeiske sentralbanken vil begynne å øke rentene til sommeren i år. Dette er forhold som er egnet til å legge en demper på veksten. Derfor er Europa, i likhet med USA, avhengig av avhengig av en bedring i arbeidsmarkedet for å oppnå en mer varig økonomisk vekst. Imidlertid er det en risiko for at næringslivets ønske om fortsatt lave kostnader, kombinert med stigende produktivitet, legger en demper på tilbøyeligheten til å ansette flere. Ledighetsrate 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Eurosonen, ledighetsrate og detaljhandel Detaljhandel Ledighetsrate Source: Reuters EcoWin Som figuren over viser, har arbeidsledigheten i Eurosonen steget til ti prosent, og detaljhandelen synker i takt med stigningen i ledigheten. Enkelte land i Eurosonen sliter i tillegg med svært store underskudd på statsbudsjettet, og ditto økning i statsgjelden. Situasjonen er verst i Hellas, og i finansmarkedet er frykten tiltagende for et mislighold av gresk statsgjeld. Spania og Irland har også en anstrengt gjeldssituasjon Index volum Index lertid visse tegn til at industrien allerede er i ferd med miste momentum, og et noe flatere aktivitetsforløp må påregnes i tiden fremover. Samtidig er det en relativt laber vekst i privat forbruk, som dermed ikke ser ut til å kunne ta rollen som en sentral driver til vekst i totaløkonomien. Japanske konsumpriser har falt den siste tiden. Risikoen for en ny periode med vedvarende deflasjon, er dermed til stede. Det vil i så fall hemme det private forbruket og dermed også veksten i totaløkonomien. Aksjemarkedet Som det fremgår av figuren under, har det vært en kraftig oppgang i det internasjonale aksjemarkedet siden mars i fjor. Imidlertid er det fortsatt et stykke opp til nivåene fra før finanskrisen UK USA Norge Europa Japan Japan Japansk økonomi er tilbake i vekst. Ikke minst grunnet økt aktivitet i eksportindustrien, i kjølvannet av stigende økonomisk aktivitet i sør-øst Asia forøvrig. Det er imid des apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des 09 feb apr 10 Source: Reuters EcoWin

4 Index Ser man på fjoråret isolert, er Norge og Oslo Børs i en særstilling med en oppgang på 65 prosent. En oppgang som kun overgås av aksjemarkedet i enkelte emerging markets. Blant andre Russland, med solide 120 prosent pluss des apr jun aug okt des Brasil Tyrkia India Kina Øst-Europa Russland feb apr jun aug okt des feb apr Source: Reuters EcoWin Figuren over viser imidlertid at Russland fortsatt har svært langt igjen til nivået fra før finanskrisen. Aksjemarkedet fremover Som nevnt over er norsk økonomi etter vår mening i en spesielt gunstig situasjon. Statsfinansene er bunnsolide, oljeprisen er høy og en bærekraftig økonomisk vekst ser ut til å ha etablert seg. Vi legger derfor til grunn at det norske aksjemarkedet vil gå bedre enn markedene i USA og i Europa også i tiden fremover. Utsikter til fortsatt høye oljepriser og stigende kronekurs, vil tiltrekke seg utenlandske investorer. Samtidig vil god fart i norsk økonomi, kombinert med høye oljepriser, generere stigende inntjening i en god del av de selskapene som er notert på Oslo Børs. Deler av emerging markets, spesielt Kina og sør-øst Asia, har også en god økonomisk utvikling og vi legger til grunn at det vil gagne aksjemarkedene i denne regionen. Etter vår mening er usikkerheten større i de etablerte markedene i Europa og USA. Det er en bedring i økonomien også her, men det gjenstår å se hvorvidt den utviklingen vi ser vil vedvare over tid. Usikkerheten er stor også i det japanske markedet, og de tegnene på utflatning i industriaktiviteten vi ser i dag, er ikke egnet til å redusere denne usikkerheten. Valutamarkedet Store overskudd på statsfinansene og en gunstig formuesposisjon overfor utlandet, er typiske forutsetninger for en sterk valuta og begge er tilstede i Norge. I tillegg har Norge høyere renter enn USA og Europa, og denne rentedifferansen er økende. Vi legger derfor til grunn at den norske kronen fortsatt vil gå sterkere mot euro og dollar. Endringer i porteføljene Renter Vi gjør ingen endringer i porteføljenes renteandel. Eksponeringen ivaretas av Danske Invest Norsk Likviditet, Norsk Likviditet og Horisont Rente. Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, med et visst av utenlandske papirer (i all hovedsak valutasikret i NOK). Aksjer Vi vekter opp det norske aksjemarkedet, dette på bekostning av USA, Europa og Japan. Vi endrer samtidig porteføljenes eksponering i emerging markets, til en noe bredere eksponering samtidig som området i og rundt Kina får en større plass. På produktnivå innebærer dette at følgende fond tas inn porteføljene. Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Greater China. og følgende fond tas ut Danske Invest Europe Fidelity Japan Fidelity South East Asia East Capital Russland Black Rock Latin-America

5 Fond som i dag inngår i én eller flere porteføljer Avkastning i norske kroner Fond Aktivaklasse 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % 5/ DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % 5/ DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond 0,5 % 1,9 % N/A 3,4 % N/A 30/ DI Norge I Aksjer, Norge 7,0 % 19,8 % 39,4 % 2,6 % 74,0 % 4,1 % 80,6 % 5/ DI Norge II Aksjer, Norge 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % 5/ FI Global Sector A Aksjer, Globalt 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % -11,8 % 6/ DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond 7,0 % 11,9 % 25,8 % 47,9 % -33,6 % 2,1 % 30/ FI America Fund Aksjer, USA 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % 6/ DI Europe SmallCap Aksjer, Europa 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % 6/ DI Norge Vekst Aksjer, norsk vekst 4,6 % 17,5 % 41,1 % 1,8 % 80,8 % -14,8 % 52,8 % 6/ DI Glob.EmergMark. Aksjer, emerging m. 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % 6/ DI Greater China Aksjer, Kina 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % 30/ Lav risiko Høy risiko Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Tabellen over viser de verdipapirfondene som p.t. inngår i én eller flere av våre anbefalte investerings- og spareporteføljer. Rentefond Danske Invest Norsk Obligasjon har gått noe svakere enn likviditetsfondet i de siste månedene. Vi legger likevel til grunn at obligasjonsfondet har mer å gå på i tiden fremover, etter hvert som markedet for kredittobligasjoner normaliseres ytterligere. Danske Invest Horisont Rente har begrenset historikk, men fondets innslag av utenlandske kredittobligasjoner har gitt meravkastning så langt. Aksjefond Tar man utgangspunkt i utviklingen de siste seks månedene er det spesielt de norske fondene som utpeker seg i positiv retning. Dette som en konsekvens av et sterkt norsk aksjemarked og god forvaltning. Danske Invest Horisont Aksje har også hatt en meget god utvikling, ikke minst grunnet en tung eksponering i Norge. Når det gjelder utviklingen de siste seks månedene på de utenlandske aksjefondene, er det ikke mye som skiller. Svakest utvikling har det vært i Danske Invest Greater China, med knappe 12 prosent i pluss, mens Danske Invest Europe Small Cap topper med knappe 19 prosent. Gjennomgående har det vært slik at avkastningen målt i norske kroner på de utenlandske fondene er rammet av en betydelig styrkelse av kronekursen gjennom hele fjoråret.

6 Porteføljenes utvikling Nedenfor har vi tatt inn utviklingen i tre av våre anbefalte porteføljer. Dette er porteføljer ment for større investeringsbeløp (> kr ) og lange tidshorisonter (> 7 år). Tabellene viser historisk avkastning på porteføljene som de er nå. Porteføljene kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på de til enhver tid anbefalte porteføljene. Lav risiko, lang tidshorisont (50 % renter, 50 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % DI Norsk Oblig 40 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % DI Norge II 30 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % FI Global Sector A 5 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 5 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % Porteføljen samlet 100 % 3,0 % 8,1 % 16,6 % 0,9 % 30,9 % Moderat risiko, lang tidshorisont (30 % renter, 70 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,4 % 1,3 % 2,8 % 0,0 % 5,8 % 14,0 % 19,9 % DI Norsk Oblig 10 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 0,1 % 6,5 % 19,2 % 23,0 % DI Hor. Rente 10 % 0,5 % 1,9 % N/A 3,4 % N/A 0,0 % 0,0 % DI Norge II 45 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % FI Global Sector A 5 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 5 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % DI Greater China 5 % 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % Porteføljen samlet * 100 % 4,3 % 11,7 % 22,7 % 1,4 % 43,0 % Høy risiko, lang tidshorisont (100 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 6/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norge II 60 % 7,1 % 20,1 % 39,9 % 2,7 % 75,0 % 7,0 % 88,4 % DI Norge Vekst 5 % 4,6 % 17,5 % 41,1 % 1,8 % 80,8 % -14,8 % 52,8 % FI Global Sector A 10 % 3,1 % 8,3 % 16,3 % -0,5 % 21,8 % FI America Fund 10 % 6,2 % 8,3 % 14,9 % 0,5 % 16,6 % -17,6 % 1,4 % DI Europe SmallCap 5 % 2,1 % 4,2 % 18,6 % 0,9 % 20,5 % -17,1 % 48,9 % DI Glob.EmergMark. 5 % 3,7 % 9,3 % 17,9 % 0,8 % 46,3 % 21,4 % 121,8 % DI Greater China 5 % 4,0 % 14,6 % 11,6 % 0,7 % 42,1 % 15,6 % 113,2 % Porteføljen samlet 100 % 5,9 % 16,0 % 31,5 % 1,8 % 58,3 % Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Kredittilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Tore R. Neverdal, Helge Svensgaard Moe og Magne Slørdahl, er Produktsjefer. Dokumentet er et markedsføringsdokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til dette finansielle produktet spesielt.

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d februar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015 15 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 15 Oslo, den 15. januar 15 1 ga globalt sett positiv og til dels tilfredsstillende avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta, men avkastningen var

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i finanskomiteen 4. mai Høring med sentralbanksjef Øystein Olsen *3 Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens

Detaljer