PILAR III DOKUMENT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILAR III DOKUMENT 2010"

Transkript

1 PILAR III DOKUMENT 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II Innledning Kapitalkravsforskriften Konsolidering av risiko i Sunndal Sparebank Ansvar og organisering Kapitalstyring Risikoområder Ansvarlig kapital Regulatorisk kapitalkrav Pilar Kredittrisiko - standardmetoden Sikkerheter Vurdering av verdifall på utlån, kreditter og garantier (nedskrivninger) Markedsrisiko Operasjonell risiko Minimumskrav til ansvarlig kapital Totalkapitalvurdering Pilar Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Strategisk risiko Forretningsrisiko Omdømmerisiko Kapitalbehov og kapitalbuffer

3 1 Kapitaldekningsreglene Basel II 1.1 Innledning Dette dokumentet er ment å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX. Gjennom dette vil således ulike markedsaktører få bedre innsikt i a) bankens risikonivå og styring og kontroll innen ulike risikoområder, og b) kapitalisering Tallene er basert per Dokumentet blir oppdatert årlig. Vesentlige hendelser kan dog medføre hyppigere oppdatering. Vurdering av økonomisk kapital er beheftet med usikkerhet. Flere av estimatene bankens styre har foretatt for ulike risikoområder under Pilar II er basert på et sett av forutsetninger. For de fleste risikoområdene er estimatene basert på enkle økonomiske modeller og for noen få er de kun basert på skjønnsmessige vurderinger. Aktører som ønsker å bruke informasjonen i dette dokumentet oppfordres imidlertid til å gjøre selvstendige vurderinger basert på offentlig tilgjengelig informasjon om banken. 1.2 Kapitalkravsforskriften EUs direktiv for kapitaldekning ble gjort gjeldende i norsk rett fra 1. januar Direktivet bygger på en felles standard for beregning av kapitalkrav. Formålet er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: mer risikosensitive kapitalkrav bedre risikostyring og kontroll tettere tilsyn mer informasjon til markedet Regelverket bygger videre på tre pilarer: Pilar 1 - minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2 - bankens interne kapitalvurderingsprosess og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 - bankens offentliggjøring av finansiell informasjon Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital Kravet til ansvarlig kapital (kjernekapital + tilleggskapital) skal minst utgjøre 8% av risikovektede eiendeler. Det skal også beregnes kapital for operasjonell risiko. For sistnevnte risiko skal kapitalkravet beregnes i forhold til et gjennomsnitt av bankens nettoinntekter siste tre år med fradrag for visse inntektsposter. (Kjernekapital + tilleggskapital) (Kredittrisiko + markedsrisiko + operasjonell risiko) 8% Metodene som kan benyttes for beregning av kapitalbehov under pilar 1 er gjengitt nedenfor. Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Standardmetoden Standardmetoden Basismetoden Grunnleggende IRB-metode* Interne målemetoder* Sjablongmetoden Avansert IRB-metode* AMA-metoden* *) Bruk av disse metodene må godkjennes av Finanstilsynet Sunndal Sparebank benytter de enkleste metodene i regelverket, hvilket også innebærer større krav til kapital. 3

4 Pilar 2 - kapitalvurderingsprosess I henhold til kapitalkravsforskriften skal banken ha løpende prosess for vurdering av samlet kapitalbehov, og en strategi for å opprettholde kapitalnivået. Denne prosessen betegnes som ICAAP-prosessen (Internal Capital Adequacy Assessment Process), eller totalkapitalvurderingsprosessen. Prosessen skal omfatte alle relevante risikoer som banken påtar seg og skal være fremoverskuende. Kapitalvurderingsprosessen skal dermed vurdere tilleggsbehovet for kapital for risikoer under Pilar 1, samt andre relevante risikotyper. Prosessen gjennomføres årlig. Tilsynsmyndighetene skal føre kontroll med at banken har gjennomført og estimert kapitalbehovet. Tilsynet vil be om at det gjennomføres tiltak dersom de anser prosessen for ikke å være tilfredsstillende. Pilar 3 offentliggjøring av informasjon Pilar III skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet å vurdere bankens risikoprofil, kapitalisering og styring og kontroll med risiko. Denne informasjonen skal bidra til at banken oppfyller kravene som stilles til offentliggjøring gjennom kapitalkravsforskriften, herunder risikovektet beregningsgrunnlag, ansvarlig kapital, beskrivelse av retningslinjer for styring og kontroll av de ulike risikoene. Prosessen for vurdering av samlet kapitalbehov (ICAAP) skal også omtales. Det er krav om at slik offentliggjøring skal skje på internett og skal være tilgjengelig i minst fem år fra tidspunktet for offentliggjøringen. 2 Konsolidering Banken har ved utgangen av 2010 ingen hel- eller deleide datterselskaper som krever konsolidering etter regnskapsreglene eller kapitalkravsforskriftens bestemmelser. Banken eier heller ikke aksjer i selskaper hvor banken anses å ha bestemmende innflytelse (tilknyttede selskaper). I følge kapitalkravsforskriften er det dermed ikke nødvendig å gi opplysninger på konsolidert grunnlag. 3 av risiko i Sunndal Sparebank Risikostyringen i Sunndal Sparebank er etablert med en målsetting om lav til moderat risikoprofil innen de mest risikoutsatte virksomhetsområdene (kreditt-, likviditet- og markedsrisiko). Slik risikoprofil gjelder også for operasjonell risiko. Bankens markedsmessige ambisjoner skal balanseres mot evne (kapital) og vilje til å ta risiko. Det er fokus på risikostyring innen de ulike områdene, som i sum skal bidra til at banken når sine mål på kort og lang sikt. Bankens overordnede policy for styring og kontroll er utledet av bankens strategiplan. Områdepolicyer er utledet av bankens overordnede policy for styring og kontroll, samt overordnet risikopolicy. Figuren nedenfor er ment å illustrere risikostyringssystemet i banken. Risikostyringen skal sikre langsiktighet og forsvarlig formuesforvaltning av bankens verdier. Dette skal oppnås gjennom: en sterk risikokultur i banken å etablere forståelse i styret og administrasjonen på hvilke risikoer som driver inntjening og risikokostnader å bidra til å unngå at uventede negative hendelser oppstår, som kan være ødeleggende for bankens omdømme og eksistens 4

5 3.1 Ansvar og organisering Ansvar, organisering og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelse og operative ressurser. Styret er bankens øverste ansvarlige organ for forretningsdrift, herunder all løpende styring og kontroll med risiko. Styret gjennomfører totalkapitalvurdering årlig eller når situasjonen påkrever det. Med dette følger også å kontrollere at banken er tilstrekkelig kapitalisert i henhold til de krav som stilles gjennom kapitalkravsforskriften. I tillegg fastsetter styret bankens mål, strategi og rammestrukturer innen alle risikoområder. Rapportering av faktisk eksponering av risiko mot rammer innen de ulike virksomhetsområdene skjer både månedlig og periodisk. De periodiske rapportene gir en mer utførlig gjennomgang enn månedlige rapporteringer. Styret gjennomfører årlig revisjon av risikostyringssystemene innenfor de mest virksomhetskritiske forretningsområdene. I tillegg mottar styret en årlig lederbekreftelse fra banksjef på internkontrollen. Styret fastsetter bevilgningsreglementet for kredittkomitè og banksjef. Det er også styret som fastsetter etiske regler som skal bidra til høy etisk standard i den daglige virksomheten. Banksjef har det daglige overordnede ansvaret for bankens risikostyring. Det er også banksjef som har ansvar for å operasjonalisere de vedtak som styret fastsetter innenfor risikostyring og internkontroll. Herunder kommer ansvar for å sikre effektive styringssystemer og rapportering til styret. Banksjef er ansvarlig for delegering av nødvendige fullmakter knyttet til risikostyringen. Banksjef har også ansvar for at det minst en gang pr. år eller når situasjonen krever, blir gjennomført risikoanalyse for de operasjonelle aktivitetene og treffer nødvendige tiltak for å redusere risiko. Banksjef har gitt nærmere retningslinjer for gjennomføring av kredittpolitikken i banken gjennom kreditthåndboken. Det er etablert en kredittkomitè, som organisasjonsmessig ligger mellom banksjef og styret, som er rådgivende og besluttende organ for kredittsaker som går ut over banksjefens fullmakter. Så langt det lar seg gjøre i forhold til en fornuftig arbeidsdeling i en mindre organisasjon, er kontrollaktivitetene i banken lagt til stabsavdeling som er direkte underlagt banksjef. Kontrollaktivitetene foregår dermed i all hovedsak utenfor linjen og de operasjonelle aktivitetene. Banken har ikke etablert egen internrevisjonfunksjon. Banksjef fastsetter bevilgningsreglementet for øvrige kredittmedarbeidere. Ledere i banken har ansvar for å styre risiko og sikre god internkontroll innenfor eget ansvarsområde i tråd med bankens vedtatte risikoprofil. For å sikre god økonomisk og administrativ styring, skal den enkelte leder ha nødvendig kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget området. 3.2 Kapitalstyring Gjennom kapitalkravsforskriften har myndighetene definerte minstekrav til kapitaldekning og soliditet, gitt de risikoer banken påtar seg. Ut over dette har tilsynsmyndighetene, i samme regelverk, stilt krav om at banken også skal gjennomføre en totalkapitalvurdering som inkluderer annen risiko enn det som gjelder for minstekravet under Pilar 1. Bankens kjerne- og tilleggskapital har til formål å dekke kapitalbehov under Pilar I og II, samt en tilfredsstillende kapitalbuffer. Kapitalstyringen vil derfor i stor grad være knyttet til resultatet av totalkapitalvurderingsprosessen (ICAAP) som skal bidra til å sikre en tilfredsstillende kapitaldekning ut fra valgt risikoprofil nødvendig soliditet for å sikre tilgang til langsiktig finansiering i kapitalmarkedene tilfredsstillende kredittrating vekstmuligheter innen bankens definerte markedsområde at enkelthendelser ikke kan skade bankens finansielle stilling eller omdømme i alvorlig grad Banken benytter stresstester for å identifisere bankens langsiktige kapitalbehov. Formålet med bruk av stresstester er å identifisere forhold som kan påvirke risikobildet og kapitaldekningen i negativ retning. Det er etablert beredskapsplaner for de mest virksomhetskritiske områdene for banken. 5

6 3.3 Risikoområder Bankens risikostyring er i stor grad knyttet opp til fire risikoområder: Kredittrisiko er risikoen for tap som skyldes manglende evne og eller vilje fra bankens kunder eller motparter til å oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kredittrisiko gjelder alle fordringer på motparter eller kunder, i hovedsak utlån, men også for innvilgede utrukne kredittfasiliteter, garantier og rentebærende verdipapirer. Markedsrisiko er risikoen for tap på markedsposisjoner ut fra observerbare markedsvariabler for en gitt tidsperiode. Markedsrisiko oppstår som følge av at banken har posisjoner i ulike finansielle aktiva. Dette inkluderer aksje-, rente- og valutarisiko, og kan oppstå i instrumenter som føres både i og utenfor balansen. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall. Denne risikoen kan deles i to elementer refinansieringsrisiko og prisrisiko. Refinansieringsrisiko oppstår når man ikke er i stand til å refinansiere gjeld som kommer til forfall. Prisrisiko oppstår når man ikke er i stand til å refinansiere gjeld uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av ekstra dyr finansiering eller prisfall på eiendeler som må realiseres. Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter juridisk risiko, men ikke strategisk risiko eller omdømmerisiko. 4 Ansvarlig kapital Styret gjennomførte totalkapitalvurderingsprosess høsten Kapitalbehovet i forhold til en risikovektet balanse er definert til om lag 14 prosent. Ut over dette har styret fastsatt en kapitalbuffer på 2 prosentpoeng slik at kapitaldekningen minst skal utgjøre 16 prosent. Styret har fastsatt særskilte handlingsregler knyttet til størrelsen på kapitalbufferen. Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Ved beregning gjelder fradrag, tillegg og begrensninger i henhold til kapitalkravsforskriftens definisjoner. Tall er oppgitt i hele tusen. Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Annen kjernekapital fondsobligasjon Tilleggskapital Sum balanseført kjerne- og tilleggskapital Fradrag: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel, goodwill og andre immatrielle eiendeler 984 Fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum fradrag Netto ansvarlig kapital Risikovektet beregningsgrunnlag Kredittrisiko Markedsrisiko 0 Operasjonell risiko 1) Fradrag (ansv.kap. andre finansinstitusjoner/nedskrivning på grupper av utlån) Sum beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning 19,5 % Kapitaldekning 22,3 % 1) Banken benytter basismetoden for beregning av kapitalkrav som skal dekke den operasjonelle risikoen. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15% av gjennomsnittelig inntekt de siste tre år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i beregningsgrunnlaget følger av 42-1(3) i kapitalkravsforskriften. 6

7 5 Regulatorisk kapitalkrav Pilar 1 I det neste kapitlet har banken redegjort nærmere for de enkelte risikoområdene innenfor det regulatoriske kapitalkravet under pilar Kredittrisiko - standardmetoden Kredittrisikoen styres gjennom egen kredittpolicy, kreditthåndbok og bevilgningsreglementet. Styringsdokumenter, rammer og bevilgningsreglement gjennomgås minst årlig. Det er fastsatt overordnede mål og rammer for eksponering knyttet til portefølje, bransje, geografi og enkeltkunder. Samlet danner dette grunnlaget for bankens risikoprofil på området, som er definert til moderat. Styret fastsetter bevilgningsreglementet for kredittkomite og banksjef. Banksjef fastsetter fullmakter til øvrige kredittmedarbeidere. Fullmaktene er knyttet til størrelse på enkeltlån og samlet engasjement pr. kunde på konsolidert basis. Det er etablert eget risikoklassifiseringssystem i forbindelse med bevilgning av kreditter, og som bestemmer kategorisering av kredittporteføljen. Risikoklassifiseringsmodellen tar hensyn til kundens gjeldsbetjeningsevne (økonomi) og realisasjonsverdier på sikkerhetene som er stilt for engasjementet. Banken etterstreber å prise kredittrisiko og har etablert prismatriser basert på risikoklassifiseringssystemet for nærings- og landbruksporteføljen. Prising av personkundeengasjementer er i stor grad knyttet til verdi på sikkerhet(er) som stilles for engasjementet. Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer påfører også banken kredittrisiko. Styret gjennomgår årlig bankens markedspolicy hvor det fastsettes rammer for maksimal portefølje, samt maksimalrammer for eksponering per bransje og utsteder. Slike rammer fastsettes blant annet med bakgrunn i kredittrating for de enkelte utstedere. Ved beregning av kapitalkrav for kredittvirksomheten benyttes standardvekter i henhold til kapitalkravsforskriften. I tabellene nedenfor er bankens engasjementer fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter. Løpetidstabellen viser gjenstående løpetid for utlån, garantier og ubenyttede kreditter til kunder. Alle tall er oppgitt i hele tusen. Type motpart Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantiansvar Totalt Lønnstakere o.l Primærnæringer Industri og bergverk Bygg/anlegg/kraft Eiendomsdrift Øvrige næringer Stat/kommune Terra Boligkreditt Øvrige finansinstitusjoner Totalt Møre og Romsdal Landet for øvrig Utland Gjenstående løpetid for engasjementer Uten løpetid Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Totalt Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Totalengasjement Sikkerheter Verdivurdering av sikkerheter som inngår i risikoklassifisering oppdateres for personmarked minimum hvert 3. år eller ved ny sak på kunden. For næringskunder foretas revurdering av risikoklassifisering årlig med bakgrunn i rutine for innhenting av årsregnskap, alternativt ved ny sak på kunden. For næringskunder med høy risiko gjennomføres tettere oppfølging og revurdering av engasjementet. Hovedtyper av pant som benyttes for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko er pant i bolig og fritidseiendom. Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. 7

8 Banken har innarbeidet egne rutiner i bankens kreditthåndbok når det gjelder verdivurdering av panteobjekter. Utgangspunktet for verdivurdering av boligpant er markedsverdi eller forsvarlig verdigrunnlag. Verdigrunnlaget reduseres med en standard reduksjonsverdi til normal realisasjonsverdi. 5.3 Vurdering av verdifall på utlån, kreditter og garantier (nedskrivninger) Individuell nedskrivning for tap på enkeltengasjementer foretas når objektive bevis for verdifall foreligger. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring (tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig. Den resultatførte nedskrivningen utgjør forskjellen mellom engasjementets bokførte verdi og nåverdien av neddiskontert kontantstrøm av lånet basert på effektiv rentes metode på tidspunkt for førstegangs måling. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementets regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i vurdert verdi, resultatføres som tap på utlån, kreditter og garantier. Det foretas periodisk oppdatering av kontantstrømmen på individuelle nedskrivninger, dog minimum en gang årlig. Nedskrivninger for grupper av utlån tar utgangspunkt i antatt verdifall for grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Gruppevise nedskrivninger inkluderer følgelig alle lån med unntak av lån det er foretatt individuell nedskrivning. For beregning av gruppevise nedskrivninger legger banken til grunn prosentvise nedskrivninger ut fra utlånsporteføljens risikoklasser. Gruppevise nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer resultatføres som tap på utlån, kreditter og garantier. Det foretas periodisk vurdering av de gruppevise nedskrivningene. Banken har særskilt fokus mot engasjementer som er klassifisert med høy risiko, og tilstreber minst halvårlig gjennomgang av slike engasjementer. Et engasjement klassifiseres ikke som misligholdt dersom forholdet anses å være av forbigående art. Dog klassifiseres et engasjement uansett som misligholdt dersom misligholdet overstiger 90 dager. En garantiforpliktelse blir vurdert for individuell nedskrivning dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Slik sett vil forholdet være å anse som misligholdt når garantikreditor har gjort ansvar gjeldende overfor banken. Individuelle nedskrivninger på utlån fordelt på sektor og næring (tall i hele tusen) 2010 Lønnstakere o.l 667 Offentlig forvaltning Primærnæringer 330 Trearbeidende industri Annen industri Bygg og anlegg 759 Kraft- og vannforsyning Varehandel Hotell- og restaurantdrift Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting 651 Transport og kommunikasjon Øvrige næringer 100 Totalt Individuelle nedskrivninger 2010 (tall i hele tusen) Personmarked Næring Totalt Individuelle nedskrivninger pr konstaterte tap i perioden hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger - tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger pr

9 Gruppevise nedskrivninger 2010 (tall i hele tusen) Personmarked Næring Totalt Gruppevise nedskrivninger pr /- økning/reduksjon av gruppevise nedskrivninger i perioden Gruppevise nedskrivninger pr Resultatført tap i 2010 (tall i hele tusen) Totalt Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er foretatt individuell nedskrivning for 8 Periodens konstaterte tap som det for tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for 429 Periodens inngang på tidligere års konstaterte tap Periodens tapskostnad Mislighold og nedskrivninger på utlån og garantier (tall i hele tusen) Misligholdte engasjementer Engasjement med nedskrivninger Samlede nedskrivninger 1) Resultatførte nedskrivninger siste år 1) Type motpart Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Primærnæringer Trearbeidende industri Annen industri Bygg- og anlegg Kraft- og vannforsyning Varehandel Hotell- og restaurantdrift Eiendomsdrift Forretningsmessige tjenesteyting Transport og kommunikasjon Øvrige næringer Totalt Møre og Romsdal Landet for øvrig Utland Garantier med nedskrivning 2) Nedskrivnin g på garantier 1) Kun individuelle nedskrivninger 2) Samlet garantibeløp der det er foretatt nedskrivning 5.4 Markedsrisiko Aksjer, andeler i fond og egenkapitalbevis som defineres som omløpsmidler bokføres etter laveste verdis prinsipp av kostpris og markedsverdi. Endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som gevinst (tap) på balansedagen. Markedsrisikoen styres, måles og kontrolleres løpende med bakgrunn i rammer vedtatt av bankens styre. Markedspolicyen trekker opp rammer innenfor rentebærende verdipapirer (obligasjoner og rentefond), aksjer og valuta. Det er videre fastsatt rammer for eksponering per bransje, utsteder og kredittrating der dette er aktuelt. Risikoprofilen på markedsrisikoområdet skal være lav til moderat. Formålet med handel i verdipapirer er å oppnå tilfredsstillende avkastning på bankens likviditetsbuffer, dog følger det av markedspolicyen at eksponering i verdipapirer ikke skal være av en slik karakter at negative resultateffekter påvirker bankens soliditet i nevneverdig grad. Renterisikoen i bankporteføljen uttrykkes som en residual av en parallellforskyvning av rentekurven på 1 prosentpoeng. Rentebinding i bankens portefølje er i all hovedsak kort, og renterisikoen anses å være beskjeden. Ved utgangen av 2010 var renterisikoen beregnet til om lag 0,7 MNOK. Styret har fastsatt øvre ramme for renterisiko og eksponeringen ligger godt innenfor dette. Bankens styre har også vedtatt risikorammer for valuta, og er kun knyttet til valutabehov for bankens egne kunder. Banken skal ikke oppta lån eller finansiering av bankens virksomhet i utenlandsk valuta. Risikoen på dette området er svært beskjeden. Tabellen nedenfor angir egenkapitalposisjoner banken besitter fordelt på om de holdes for gevinstformål eller strategiske formål. 9

10 Egenkapitalposisjoner (tall i hele tusen) Virkelig verdi Realisert gevinst/tap i perioden Bokført verdi Aksjer og andeler gevinstformål - børsnoterte aksjer - andre aksjer og andeler Aksjer og andeler strategisk formål - børsnoterte aksjer - andre aksjer og andeler Urealisert gevinst/tap i perioden Herav medregnet i kjernekapital 1) Herav medregnet i tilleggskapital 1) 5.5 Operasjonell risiko Definisjonen av operasjonell risiko er omtalt under punkt 2.3. Bankens ledelse legger sterk vekt på styring av risiko og høy kvalitet i driften. Den totale risikostyringen skal bidra til å sikre at hendelser forårsaket av operasjonell risiko ikke skal skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Det operative ansvaret for styring og kontroll av den operasjonelle risikoen ligger hos bankens ledelse. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og prosedyrer som gjelder for de enkelte forretningsområdene. Banken foretar minst en gang pr. år, eller så ofte som situasjonen påkrever det, en risikoanalyse av delrisikoer innenfor ulike tapshendelseskategorier. Avdekket risiko følges opp med tiltak (og eventuelt nye prosedyrer) for å redusere risikoen til et nivå som vurderes akseptabelt for banken. Rapportering av uønskede hendelser skjer direkte til ledere, banksjef og styret. Banksjef avlegger årlig lederbekreftelse på internkontrollen til bankens styre. 5.6 Minimumskrav til ansvarlig kapital I tabellen under er bankens krav til minimumskrav til ansvarlig kapital fordelt på engasjementskategorier. Engasjementskategorier (tall i hele tusen) Stater og sentralbanker - Lokale og regionale myndigheter 407 Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker - Internasjonale organisasjoner - Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer 980 Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer 9 Høyrisikoengasjementer - Obligasjoner med fortrinnsrett 725 Andeler i verdipapirfond - Øvrige engasjementer Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav markedsrisiko - Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkrav Totalt minimumskrav til ansvarlig kapital

11 6 Totalkapitalvurdering Pilar 2 For beregning av regulatorisk kapitalkrav under Pilar 1 har Sunndal Sparebank valgt de enkleste metodene. Standardmetoden er valgt for kreditt- og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. De enkleste metodene i kapitalkravsforskriften stiller størst kapitalkrav til institusjonene, og således har banken ut fra et proporsjonalitetsprinsipp valgt noe enklere metoder for beregning av samlet kapitalbehov. Til grunn for disse metodene ligger både kvantitative og kvalitative vurderinger, og det er lagt opp til en løpende vurdering av kapitalbehovet gitt de risikoene banken påtar seg til enhver tid. Foruten minimumskravet (Pilar 1) har totalkapitalvurderingen som mål å vurdere kapitalbehovet for risikoer som; Kredittrisiko (tillegg) Markedsrisiko Operasjonell risiko (tillegg) Likviditetsrisiko Strategisk risiko Forretningsrisiko Omdømmerisiko I totalkapitalvurderingen er det et overordnet prinsipp om at man foruten å se på den faktiske eksponeringen (rammer der dette er aktuelt), også må vurdere kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, strategiske endringer som er besluttet etc. Ved beregning av samlet kapitalbehov (alle risikoene) kan det argumenteres for at de ulike risikoene ikke vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer diversifiseringseffekter som innebærer at det samlede kapitalbehovet er lavere enn summen av kapitalbehovet for hver enkelt risiko. Banken har imidlertid valgt å legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter. For beregning av kapitalbehovet for enkeltrisikoer under Pilar 2 brukes stresstester i form av følsomhetsanalyser, hvor man fokuserer på betydningen av endringer i èn enkelt variabel. 6.1 Kredittrisiko av kredittrisiko er nærmere beskrevet i punkt Banken legger i all hovedsak kapitalbehovet beregnet under Pilar 1 til grunn. Det er imidlertid en erkjennelse at ikke alle risikoer knyttet til kredittyting fanges opp av minimumskravet i Pilar 1. Blant annet gjelder dette konsentrasjonsrisiko. Konsentrasjonsrisiko er et element i den samlede kredittporteføljen og kan defineres som risikoen for tap mot store enkeltkunder, stor eksponering mot enkelte bransjer (konjunkturutsatte), geografiske områder og lignende. Basert på en vurdering av slik konsentrasjon beregnes behovet for tilleggskapital. Ut over dette er det foretatt tilleggsvurdering av den generelle kredittrisikoen med andre basisvekter for sikkerheter stilt for engasjementene. Slik vurdering har ledet til høyere kapitalbehov enn det kapitaldekningsregelverket etter standardmetoden legger opp til. 6.2 Markedsrisiko av markedsrisiko er nærmere beskrevet i punkt 5.4. Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av verdiendringer i rente-, valuta- og verdipapirporteføljen. Foruten minimumskrav til kapital under Pilar 1, foretar banken kvantitative og kvalitative vurderinger av tilleggskapital for markedsrisiko under Pilar 2. Slik tilleggskapital beregnes for rente-, valuta- og verdipapirrisiko med grunnlag i fastsatte rammer og stresstester for markedsområdet. Ved beregning av behov for tilleggskapital for kursrisiko på egenkapitalbaserte instrumenter legges det til grunn et verdifall på 50 prosent av fastsatt ramme. Tilsvarende beregnes tilleggskapital for valutarisiko med endring i valutakurs mot norske kroner med 13 prosent. Ved beregning av behov for tilleggskapital for renterisiko legges til grunn renteendring på 1 prosent. Banken tar svært beskjeden renterisiko i bankboken knyttet til handelsaktiviteter. Eksponering mot fastrenteutlån/-innskudd 11

12 sikres med rentebytteavtaler. Bankens renterisiko er derfor i all hovedsak knyttet til bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater. Videre beregnes tilleggskapital for økt kredittspread på faktisk eksponering og rammer for de enkelte utstederklassene. Samlet er markedsrisikoen vurdert til å være nest største risiko etter kredittrisiko med ditto kapitalbehov. 6.3 Operasjonell risiko av operasjonell risiko er nærmere beskrevet i punkt 5.5. Banken legger kapitalbehovet beregnet under Pilar 1 til grunn. Det er foretatt en kvalitativ vurdering og beregnet tilleggskapital for operasjonell risiko under Pilar 2. Hovedsakelig begrunnet ut fra bankens størrelse og generelle utfordringer knyttet til optimal ressursallokering og kontrollaktiviteter. 6.4 Likviditetsrisiko av bankens likviditetsrisiko tar utgangspunkt i likviditetspolicyen som styret har fastsatt. Policyen har fastsatt rammer for langsiktig og kortsiktig finansiering, der langsiktig finansiering vektlegges i stor grad. Likviditetspolicyen ble revidert høsten Det er fastsatt rammer for likviditetsbuffer, innskuddsdekning, likviditetsindikatorer, ansvarlig kapital og beredskapsplan. Det er etablert likviditetsprognoser som dekker korte og lengre tidshorisonter, samt stresstester. Likviditetspolicyen revideres årlig av styret. Bankens illikvide eiendeler (utlån og realkapital) finansieres hovedsakelig med kundeinnskudd og langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen begrenses ved at verdipapirgjelden fordeles på ulike innlånskilder og løpetider. Innskuddsdekningen, målt som innskudd i prosent av brutto utlån, var ved utgangen av 2010 på 86 prosent. Bankens samlede likviditetsbuffer var på om lag 360 MNOK. Oversikten under viser en oversikt over innlånskilder, forfallsstruktur og volum: 12

13 Styret er opptatt av å kontrollere og overvåke bankens likviditetssituasjon løpende gjennom månedlige rapporter fra administrasjonen. Sentralt i styringen av likviditetsrisikoen er utviklingen i den langsiktige likviditetsindikatoren (finansiering med forfall > 1 år). Likviditetsrisiko er i stor grad knyttet til at tilbydere av likviditet ikke kan eller vil tilby likviditet til banken, eventuelt kun til en pris som er vesentlig høyere enn normale markedsvilkår. En slik situasjon kan oppstå ved at banken eksempelvis får redusert kredittverdighet pga. omdømmeproblemer som følge av store kredittap eller at verdipapirmarkedet slutter å fungere på en tilfredsstillende måte. Styring av likviditetsrisikoen handler dermed ikke bare om å ha tilstrekkelig egenkapital for å stå i mot tap, men også å ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Slik sett vil likviditetsrisiko best kunne kvantifiseres ved hjelp av stresstester og scenarioanalyser. Ved beregning av tilleggskapital for likviditetsrisiko legger banken til grunn vurderinger og konsekvenser av økt krav til rente på ekstern finansiering og økte marginer på kundeinnskudd. Beregningene er basert på dagens rentepåslag på finansiering med flytende rente med tillegg av om lag 1 prosentpoeng. Disse vurderingene er gjort med basis i erfaringene fra finanskrisen mot slutten av Det er også lagt til grunn vurdering av rabatter ved hastesalg av bankens verdipapirportefølje for å skaffe til veie nødvendig likviditet. 6.5 Strategisk risiko Strategisk risiko er risiko for uventede tap eller sviktende inntjening som følge av feilslåtte strategiske satsninger. av strategisk risiko skjer hovedsakelig gjennom den årlige strategiprosessen som involverer styret og administrasjonen. Sentralt i strategiarbeidet står en vurdering av bankens styrker, svakheter, trusler og muligheter. Arbeidet ender opp i en 5-års mål- og strategiplan. Denne planen operasjonaliseres med årlige handlingsplaner innenfor de ulike virksomhetsdelene. Det gjennomføres periodisk oppfølging av bankens mål- og strategiplan i styret og administrasjonen. Banken har foretatt vurdering og beregnet tilleggskapital for strategisk risiko under Pilar 2. I hovedsak er denne kapitalen knyttet til strategisk allianse. 6.6 Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko knyttet til uventede inntektssvingninger fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- og/eller produktsegmenter, og kan være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeadferd. 13

14 Banken er opptatt av å utvikle et godt diversifisert inntektsgrunnlag, slik at svikt innenfor enkelte produktgrupper eller kundesegmenter ikke skal få vesentlige konsekvenser over tid. Den mest sentrale inntektskilden vil uansett være representert ved bankens rentenetto. Styret får seg forelagt månedlige rapporter over bankens økonomiske utvikling, herunder utvikling i rentenetto og rentemarginer. Ved beregning av behov for tilleggskapital for forretningsrisiko er vurderinger av endring i kundemarginer, endring i andre inntekter og organisasjonsmessige tilpasninger lagt til grunn. 6.7 Omdømmerisiko Omdømmerisiko er risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang som følge av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, investorer og myndigheter. Det er etablert overordnede prinsipper i bankens etiske retningslinjer som skal sikre at informasjon formidles internt og eksternt på en måte som støtter opp om bankens visjon, forretningsidé og mål. Omdømmerisikoen er nært knyttet til likviditetsrisiko. Ved beregning av behov for tilleggskapital for omdømmerisiko er vurderinger knyttet til behov for endring av kundemarginer lagt til grunn. 6.8 Kapitalbehov og kapitalbuffer Bankens styre foretok ny ICAAP-vurdering høsten I forhold til en risikovektet balanse er samlet faktisk kapitalbehov vurdert til 135,7 MNOK eller 14,6 prosent. Ut over dette har styret definert et nedre nivå på kapitalbufferen som skal utgjøre 2 prosentpoeng av risikovektet balanse. Samlet gir dette et kapitalbehov på 16,6 prosent eller 154,3 MNOK. Netto kapitalbuffer utgjør etter dette 53 MNOK eller 5,7 prosent av en risikovektet balanse. Styret har fastsatt handlingsregler for kapitalbufferen som skal bidra til at tiltak iverksettes dersom nivået på bufferen kommer lavere enn 16,6 prosent. Ut over dette har styret fastsatt ytterligere ett tiltaksnivå for kapitalbufferen som vil påkreve tiltak. Dette nivået ligger om lag 4 prosentpoeng over faktisk beregnet kapitalbehov på 136 MNOK. Kjerne-og kapitaldekningen per utgjorde henholdsvis 19,5 og 22,3 prosent. Banken framstår som solid og kapitalen anses tilstrekkelig til å møte markedsmessige ambisjoner og ønsket risikoprofil. Tabellen nedenfor angir bankens totalkapitalvurdering. Tall i hele tusen Sum tellende ansvarlig kapital nødvendig minimumskapital i henhold til kapitalkravsforskriften ( 8%), Pilar I = brutto kapitalbuffer samlet behov for tilleggskapital basert på ICAAP, Pilar II minimumskrav til kapitalbuffer diversifiseringseffekter 0 = netto kapitalbuffer Kapitaldekning 22,3 % 14

15 15

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Kombinert bufferk rav 265

Kombinert bufferk rav 265 Kombinert bufferk rav 265 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 114.283 114.283 Lønnstakere o.l. 4.254.385 228.109 23.567 4.506.061 Utlandet 12.838 78-12.916 Eika Boligkreditt

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 23.03.2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 21.03.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Ørje, 05.04.2011 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 4 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2010

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2010 Evje og Hornnes Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGELVERKET... 3 1.1 Kapitaldekningsreglene innledning om de tre pilarene... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 1.1 Ansvarlig kapital...4 1.2

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3)

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3) BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 1 INFORMASJON

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Ørje, 20.03.2013 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 92.932 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.658.842 64.198 1.685 1.724.725 Utlandet - 0 0 0 Næringssektor

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...5 2.1

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2012. Pilar III 2012 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2012. Pilar III 2012 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Basel II - PILAR III

Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2010 Vedtatt i styremøte 13. mai 2011. Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Kombinert bufferk rav 83

Kombinert bufferk rav 83 Kombinert bufferk rav 83 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.548.682 101.058 8.896 1.658.636 Utlandet 1.525 1.525 Næringssektor fordelt: Jordbruk,

Detaljer

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1 BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2009 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2009 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Sum Kombinert bufferkrav 163 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.697.912 199.307 1.139 2.898.358 Utlandet - - - - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 51.157 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 757.571 48.085 22.721 828.377 Utlandet 10 - - 10 - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2013 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Pilar III - 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Ørje, 19.03.2014 Side: 2/17 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Basel II PILAR III 17.03.2011

Basel II PILAR III 17.03.2011 Basel II PILAR III 17.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2009

Basel II PILAR III 31.12.2009 Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4 2.2

Detaljer

1 BASEL 2 NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

1 BASEL 2 NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kompleksitet 1 BASEL 2 NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler Dette dokumentet gir en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i Vang Sparebank. Dokumentet skal dekke

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2011

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2011 Evje og Hornnes Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGELVERKET... 3 1.1 Kapitaldekningsreglene innledning om de tre pilarene... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Basel II - PILAR III

Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2009 Vedtatt i styremøte 30. april 2010. Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 ANDEBU SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2010

Basel II PILAR III 31.12.2010 Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011

BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011 BASEL 2 PILAR 3 Vang Sparebank 31.12.2011 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Publisert 24.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2011

Basel II PILAR III 31.12.2011 Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4 2.2

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 Pilar III Basel II 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 1.2 Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.3 Pilar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) PILAR 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31.12.2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning og formål med dokumentet 3 2 Konsolidering 2.2 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2009 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011

Basel II Pilar III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Oppdatert per 31. desember 2011 Basel II Pilar III Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Oppdatert per 31. desember 2011 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 18.03.2015 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011 2011 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer