Modul for markedsrisiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul for markedsrisiko"

Transkript

1 Risikobasert tilsyn Modul for markedsrisiko Evaluering av markedsrisikonivå DATO: SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR BANKTILSYN

2 Innhold 1. Innledning Metodikken Aksjerisiko Eksponering Risikospredning Markedslikviditet Renterisiko Eksponering Risikospredning Markedslikviditet Valutarisiko Eksponering Risikospredning Markedslikviditet Spreadrisiko Eksponering Risikospredning Markedslikviditet Finanstilsynet

3 1. Innledning Markedsrisikomodulen består av en veiledning for vurdering av institusjonens markedsrisikonivå og en veiledning for vurdering av institusjonens system for styring og kontroll av markedsrisiko. Dette dokumentet utgjør veiledningen for vurdering av institusjonens markedsrisikonivå. Den generelle metodikken som skal ligge til grunn for vurderingen er beskrevet i kapittel 2. Vurderingskriteriene for de ulike risikotypene (aksje-, rente-, valuta- og kredittspreadrisiko) er nærmere beskrevet i kapittel 3, 4, 5 og 6. Det er utarbeidet hjelpeskjemaer for evalueringen. Skjemaene følger strukturen i dette dokumentet. Finanstilsynet 3

4 2. Metodikken En vurdering av markedsrisikonivået omfatter eksponeringen og risikoen knyttet til denne eksponeringen. Eksponeringen er et mål for størrelsen på institusjonens posisjoner viss verdi påvirkes av endringer i markedsprisene. Risikoen beskriver sannsynligheten for slike endringer i markedsprisene. Vurderingen skal foretas for aksjer, renter, valuta og kredittspreader. Posisjoner i derivater inngår i den samlede vurderingen innenfor hver enkelt risikotype. Hovedregelen er at risikovurderingen skal baseres på de markedsrisikorammene som institusjonen har etablert. 1 Vurderingen baseres på tre ulike risikofaktorer: 2 1. Eksponering, 2. Risikospredning og 3. Markedslikviditet. Risikofaktoren Eksponering Vurderingen for risikofaktoren Eksponering tar utgangspunkt i stresstestscenarioer basert på definerte endringer i aksje-, rente-, valuta- og kredittmarkedene: Et fall i aksjemarkedene på 30 prosent Et parallelt skift i rentekurven på 2 prosentpoeng En endring i kursen på utenlandsk valuta med 10 prosent Spesifiserte endringer i kredittspreader basert på ratingklasse Ut i fra historiske data kan det argumenteres for at de valgte stress-scenarioene er tilnærmet like sannsynlige innenfor en tidshorisont på ett år. 3 Ved å beregne verditapet som følger av scenarioene (tapspotensialet) kan risikoen utrykkes på en sammenlignbar måte for de ulike risikotypene. Risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet Risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet er basert på kvalitative vurderinger av markedsrisikoen i institusjonens posisjoner. Vurderingen skal resultere i en klassifisering med bakgrunn i følgende gradering: 1. Lav risiko, 2. Moderat risiko, 3. Betydelig risiko, og 4. Høy risiko. Riskfaktoren Risikospredning beskriver i hvilken grad institusjonens posisjoner har god risikospredning. Institusjonens posisjoner vurderes opp mot den teoretisk best mulige risikospredningen ( verdensindeksen ). Graden av avvik fra perfekt risikospredning, f.eks. i form av konsentrasjoner i enkelte land eller sektorer, bestemmer hvilken karakter som settes. Risikofaktoren Markedslikviditet beskriver i hvilken grad markedsrisikoen i institusjonens posisjoner kan avdekkes raskt uten at dette medfører tap. Institusjonens posisjoner vurderes opp mot den teoretisk best mulige markedslikviditeten. Graden av avvik fra perfekt markedslikviditet, f.eks. i form av posisjoner i unoterte verdipapirer eller store eierandeler i enkeltpapirer, bestemmer hvilken karakter som settes. De tre risikofaktorene kan oppsummeres slik: Risikofaktor Eksponering Risikospredning Markedslikviditet Formål med evalueringen Fastslå tapspotensial ved definerte stresstestscenarioer Fastslå risiko for tap som følge av manglende risikospredning Fastslå risiko for tap ved rask avdekking av risiko 1 Finanstilsynet har den prinsipielle oppfatningen at en i beregningen av kapitalbehov bør legge til grunn den potensielle risikoen som styret har åpnet for, dvs. risikoen ved full utnyttelse av eksponeringsrammene. Det kan imidlertid være naturlig at en i tillegg gjøre beregninger med basis i institusjonens faktiske portefølje. 2 Med risikofaktorer menes her en variabel som brukes som et mål på ulike sider av posisjonenes markedsrisiko. 3 Se notatet Om forutsetningene for stresstestene i markedsrisikomodulen som forklarer grunnlaget for denne antagelsen. (Denne analysen er gjort i 2004 og er ikke oppdatert. Spreadrisiko er ikke inkludert.) Sannsynligheten er her anslått til ca 85 prosent beregnet på basis av årsavkastninger og lange dataserier. En beregning basert på annualiserte daglige avkastninger ville antagelig gitt en sannsynlighet på nærmere 95 prosent. 4 Finanstilsynet

5 Samlet vurdering for hver risikotype 4 I den samlede risikovurderingen for hver risikotype må de kvalitative vurderingene som foretas under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet samordnes med risikofaktoren Eksponering. Dette gjøres ved at de ulike karakterene som fremkommer under den kvalitative vurderingen tilordnes et tapspotensial som kommer i tillegg til tapspotensialet beregnet under Eksponering. Tilleggene fastsettes som en andel av tapspotensialet under Eksponering, hvor andelen øker med graden av risiko. Den samlede risikovurderingen for en risikotype blir dermed summen av det stresstestbaserte tapspotensialet under Eksponering og tilleggene basert på de kvalitative vurderingene av Risikospredning og Markedslikviditet. Samlet vurdering av markedsrisiko Vurderingen av det samlede markedsrisikonivået fremkommer ved å sammenstille vurderingene for aksje-, rente-, valuta- og kredittspreadrisiko. Dette gjøres ved å summere tapspotensialet for de fire risikotypene. Det tas således ikke hensyn til diversifiseringseffekter. Institusjonenes egne beregninger I den grad institusjonen har gjort egne beregninger av markedsrisikonivået skal det parallelt med vurderingene som er beskrevet i dette dokumentet, ses hen til disse beregningene. Avviket mellom egne vurderinger og institusjonens vurderinger av markedsrisikoen bør analyseres. Dette kan gi innspill til gjennomgangen av institusjonens system for styring og kontroll av markedsrisiko. 4 Hensikten med å beregne og vurdere tapspotensialet er ikke å komme frem til et korrekt anslag på markedsrisikonivået, men å innføre et sett av kriterier som sikrer størst mulig grad av objektivitet og likebehandling av institusjonene. Metodikken gjør det også mulig å sammenligne de ulike aktivaklassene etter en felles målestokk. Modellen vil aldri kunne gi et fullt ut korrekt bilde av markedsrisikoen, og det vil være åpent for skjønnsmessige justeringer av tapspotensialet for de enkelte risikofaktorene, aktivaklassene og også for markedsrisikoen samlet. Dette kan være nødvendig bl.a. for å fange opp risikoforhold som ikke dekkes av modellen. Dette kan for eksempel være innslag av ikke-lineær risiko i porteføljen. Slike skjønnsmessige justeringer bør begrunnes. Finanstilsynet 5

6 3. Aksjerisiko Aksjerisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Plasseringer i aksjefond og kombinasjonsfond samt eventuelle alternative investeringer som hedgefond, medregnes under aksjerisikovurderingen. Aksjer i datterselskaper og aksjer som inngår i en konsolidert- eller strategisk vurdering skal ikke inkluderes. Risikofaktoren Eksponering måles som størrelsen på tapspotensialet i et stresstestscenario hvor markedsverdien av aksjene faller med 30 prosent. I vurderingen av risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet foretas det påplussinger i tapspotensialet som beregnes under Eksponering. Hovedregelen er at risikovurderingen skal baseres på de markedsrisikorammer som institusjonens styre har etablert. For plasseringer som ikke er underlagt eksplisitte rammer, men som behandles enkeltvis av styret, kan vurderingen baseres på den faktiske porteføljen. Hvis det ikke foreligger rammer eller styrevedtak for hele eller deler av aksjerisikoen må det foretas en konservativ vurdering basert på faktisk portefølje. Hovedregelen for risikofaktoren Eksponering er da at tapspotensialet skal settes til minst det dobbelte av hva som beregnes ut i fra faktisk portefølje. For risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av faktisk portefølje. Hvis institusjonen har etablert VaR-rammer for å styre sin aksjerisiko, og rammen omfatter betydelige deler av institusjonens eksponering mot aksjerisiko, skal vurderingen baseres på denne rammen. I den grad VaR-modellen tar hensyn til de forhold som vurderes under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet, skal det ikke gis tillegg for disse faktorene. Det samlede tapspotensialet for aksjerisiko defineres som summen av tapspotensialene til de tre risikofaktorene. 6 Finanstilsynet

7 3.1 Eksponering Formålet med evalueringen av risikofaktoren Eksponering: - Fastslå tapspotensialet ved et standardisert stresstestscenario. Beregnet tap ved et generelt fall i aksjekursene på 30 prosent. Hovedregelen er at beregningen baseres på vedtatte rammer. Når eksponeringen beregnes ut fra ordinære eksponeringsrammer eller faktisk eksponering: Utgangspunktet er de overordnede rammene som vedtas av styret. 5 Aksjer i datterselskaper og aksjer som inngår i en konsolidert- eller strategisk vurdering skal ikke inkluderes. Posisjoner som ikke er styrt av rammer eller styrevedtak vurderes strengt, normalt med det dobbelte av faktisk eksponering. Utgangspunktet for beregning av tapspotensialet er posisjonenes markedsverdi. Alle finansielle instrumenter med aksjerisiko inkluderes, herunder aksjefond og kombinasjonsfond. Videre inkluderes alternative investeringer som hedgefond. Lineære derivater medregnes med verdien av underliggende instrument og ikke-lineære derivater med deltaverdien. Alle typer shortposisjoner regnes til fradrag i eksponeringen. Stop loss mekanismer hensyntas ikke. Det beregnede tapspotensialet danner utgangspunkt for tilleggene i tapspotensialet beregnet under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet. Når eksponeringen beregnes ut fra VaR- rammer: For institusjoner med velfungerende VaR-modeller, kan også institusjonens vedtatte VaR-rammer benyttes som utgangspunkt for vurderingen i tillegg til de ordinære eksponeringsrammene. Dekker VaR-rammene større deler, men ikke all aksjerisiko, kan det vurderes om beregninger med basis i ordinære eksponeringsrammer bare skal benyttes for den delen av aksjerisikoen som ikke dekkes av VaR-rammene. Dekkes kun en mindre del av aksjerisikoen under en VaR-ramme, benyttes kun ordinære eksponeringsrammer for hele aksjerisikoen. Utgangspunktet er institusjonens faktiske overordnede VaR-rammer vedtatt av styret. Rammene må justeres slik at de viser maksimalt tap innenfor en tidshorisont på ett år ved et konfidensnivå som er konsistent med det stress-scenarioet som er lagt til grunn over. 5 Det må vurderes om det må gjøres justeringer basert på institusjonens definisjon av rammene. Finanstilsynet 7

8 3.2 Risikospredning Formål med evalueringen av risikofaktoren Risikospredning: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet som følge av manglende risikospredning. Informasjon som viser grad av risikospredning i forhold til eksponering i enkeltselskaper, enkeltsektorer og geografiske områder. Utgangspunktet er etablerte rammer og retningslinjer for risikospredning. For institusjoner hvor risikofaktoren Eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke risikospredningen dersom dette er dekket av VaR-modellen. Graden av risikospredning vurderes i form av avvik mot en best mulig spredning mellom selskaper, sektorer og geografiske områder, representert ved verdensindeksen. Det mest sentrale vil være usystematisk risiko (risiko som kan diversifiseres bort) i form av konsentrasjoner mot enkelte land, sektorer og selskaper. Nivået på systematisk risiko (risiko som ikke kan diversifiseres bort) vil også kunne tillegges vekt hvis nivået på usystematisk risiko er lavt. Høy systematisk risiko følger av overvekt i selskaper med høy betaverdi, og fører til større verdiendringer enn svingningene i referanseindeksen. Det er sentralt å avklare i hvilken grad det er etablert rammer som sikrer at investeringene har god risikospredning, som f.eks. krav til geografisk spredning, spredning på bransjenivå og maksimal plassering i enkeltselskaper. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til risikospredning og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer om risikospredning økes karakteren med én i forhold til en vurdering av risikospredningen i den faktiske porteføljen. 1. Lav risiko Institusjonens investeringer følger indeksene i ulike land, og fordelingen mellom disse landene reflekterer i stor grad størrelsen på markedene. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens investeringer er i stor grad diversifisert i forhold til alle vesentlige dimensjoner som enkeltselskaper, enkeltsektorer og geografiske områder, men tillater en viss grad av konsentrasjon. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko Institusjonens investeringer er diversifisert i forhold til én eller flere, men ikke alle, vesentlige dimensjoner som selskaper, sektorer og geografiske områder. Det kan foretas plasseringer som kan medføre at risikoen blir betydelig høyere enn indeksen i delporteføljer av vesentlig omfang. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av 8 Finanstilsynet

9 3.3 Markedslikviditet Formålet med evalueringen av risikofaktoren Markedslikviditet: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet for risiko for tap ved rask avdekking av aksjerisiko. Investeringer i finansielle instrumenter med lav markedslikviditet (stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde). For institusjoner hvor risikofaktoren Eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke markedslikviditet hvis dette er dekket av VaR-modellen. Utgangspunktet er en vurdering av etablerte rammer og retningslinjer for investeringer i finansielle instrumenter med lav likviditet. Dette kan f.eks. være krav til andelen børsomsatte papirer og maksimal eierandel i enkeltselskaper. Omsettelighet i anleggsporteføljen vil være et sentralt moment. Det må vurderes om lav likviditet representerer et problem, eller om aksjerisikoen kan avdekkes ved å innta motsatte posisjoner i andre (likvide) instrumenter. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til markedslikviditet og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer for markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av markedslikviditeten i den faktiske porteføljen. 1. Lav risiko Institusjonens aksjerelaterte finansielle instrumenter er omsatt på børs, og har en jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøps- og salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Hoveddelen av institusjonens aksjerelaterte finansielle instrumenter er omsatt på børs, har i hovedsak en jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøps- og salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko En stor del av institusjonens aksjerelaterte finansielle instrumenter er ikke omsatt på børs, eller har ujevn eller lav daglig omsetning med tidvis stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av tapspotensialet under Eksponering 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av tapspotensialet under Eksponering Finanstilsynet 9

10 4. Renterisiko Renterisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Plasseringer i obligasjonsfond og pengemarkedsfond medregnes under renterisikovurderingen. Renterisiko knyttet til institusjonens bankportefølje er videre et sentralt element i vurderingen av renterisikonivået og skal vurderes særskilt. 6 Risikofaktoren Eksponering måles som størrelsen på tapspotensialet i et stresstestscenario hvor hele rentekurven får et parallelt skift med 2 prosentpoeng i den retningen som påfører institusjonen et tap. I vurderingen av risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet foretas det påplussinger i tapspotensialet som beregnes under Eksponering. Hovedregelen er at risikovurderingen skal baseres på de rammer som institusjonens styre har etablert. Hvis det ikke foreligger rammer eller styrevedtak for hele eller deler av renterisikoen må det foretas en konservativ vurdering basert på faktisk portefølje. Hovedregelen for risikofaktoren Eksponering er da at tapspotensialet skal settes til minst det dobbelte av hva som beregnes ut i fra faktisk portefølje. For risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av faktisk portefølje. Hvis institusjonen har etablert VaR-rammer for å styre sin renterisiko, og rammen omfatter betydelige deler av institusjonens eksponering mot renterisiko, skal vurderingen baseres på denne rammen. I den grad VaR-modellen tar hensyn til de forhold som vurderes under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet, skal det ikke gis tillegg for disse faktorene. Det samlede tapspotensialet for renterisiko defineres som summen av tapspotensialene til de tre risikofaktorene. 6 Det følger av artikkel 124(5) i Rådsdirektiv 2000/12/EC at: The review and evaluation performed by competent authorities shall include the exposure of credit institutions to the interest rate risk arising from non-trading activities. Measures shall be required in the case of institutions whose economic value declines by more than 20% of their own funds as a result of a sudden and unexpected change in interest rates the size of which shall be prescribed by the competent authorities and shall not differ between credit institutions. Se også dokumentet Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 - Risk Bucket: Interest rate risk in the banking book (IRRBB) and Concentration risk, Groupe de Contact (GC/2005/46). 10 Finanstilsynet

11 4.1 Eksponering Formålet med evalueringen av risikofaktoren eksponering: - Fastslå tapspotensialet ved et standardisert stresstestscenario. Beregnet tap ved en generell endring i markedsrenten på 2 prosentpoeng over hele rentekurven. Hovedregelen er at beregningen baseres på vedtatte rammer. Når eksponeringen beregnes ut fra eksponeringsrammer eller faktiske posisjoner: Utgangspunktet er de overordnede rammene som vedtas av styret. 7 Posisjoner som ikke er styrt av rammer vurderes strengt, normalt med det dobbelte av faktisk eksponering. Utgangspunktet for beregning av tapspotensialet er posisjonenes markedsverdi. Alle finansielle instrumenter med renterisiko inkluderes, herunder derivater og obligasjonsfond/pengemarkedsfond. Renterisiko i institusjonens bankportefølje skal vurderes særskilt. Lineære derivater medregnes med verdien av underliggende og ikke-lineære derivater med deltaverdien. Alle typer shortposisjoner regnes til fradrag i eksponeringen. Stop loss mekanismer hensyntas ikke. Det beregnede tapspotensialet danner utgangspunkt for tilleggene i tapspotensialet beregnet under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet. Når eksponeringen beregnes ut fra VaR- rammer: For institusjoner med velfungerende VaR-modeller kan også institusjonens vedtatte VaR-rammer benyttes som utgangspunkt for vurderingen i tillegg til de ordinære eksponeringsrammene. Dekker VaR-rammene større deler, men ikke all renterisiko, kan det vurderes om beregninger med basis i ordinære eksponeringsrammer bare skal benyttes for den delen av renterisikoen som ikke dekkes av VaR-rammene. Dekkes kun en mindre del av renterisikoen under en VaR-ramme, benyttes kun ordinære eksponeringsrammer for hele renterisikoen. Utgangspunktet er institusjonens faktiske overordnede VaR-rammer vedtatt av styret. Rammene må justeres slik at de viser maksimalt tap innenfor en tidshorisont på ett år ved et konfidensnivå som er konsistent med det stress-scenarioet som er lagt til grunn over. 7 Det må vurderes om det må gjøres justeringer basert på institusjonens definisjon av rammene. Finanstilsynet 11

12 4.2 Risikospredning Formålet med evalueringen av risikofaktoren risikospredning: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet som følge av manglende risikospredning. Informasjon som viser grad av risikospredning i forhold til renterisikoeksponering i enkeltvalutaer og eksponering mot rentekurverisiko. 8 Utgangspunktet er institusjonens etablerte rammer og retningslinjer for risikospredning. For institusjoner hvor risikofaktoren eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke risikospredningen dersom dette er dekket av VaR-modellen. Graden av risikospredning vurderes i form av avvik mot en best mulig spredning mellom ulike valutaer og fordelingen av eksponering over rentekurven(e). Det er sentralt å avklare i hvilken grad det er etablert rammer som sikrer at posisjonene har god risikospredning. (Rammer for å styre rentekurverisiko innebærer f. eks. ofte en inndeling av posisjonene i intervaller basert på rentebindingstid hvor det settes renterisikorammer for netto eksponering innenfor hvert intervall (gappingrammer).) Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til risikospredning og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer for risikospredning økes karakteren med én i forhold til en vurdering av de faktiske posisjonene. 1. Lav risiko Institusjonens posisjoner har en meget god spredning på valutaer og en jevn eksponering over hele rentekurven. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens posisjoner har i hovedsak en god spredning på valutaer og en jevn eksponering over hele rentekurven, men tillater en viss grad av konsentrasjon. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko Institusjonen har i hovedsak en god spredning i forhold til én, men ikke alle, vesentlige dimensjoner for risikospredning. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av tapspotensialet under Eksponering. 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av 8 Rentekurverisiko er risiko for tap ved ikke-parallelle skift i rentekurven (endringer i helningen og krumningen på rentekurven). 12 Finanstilsynet

13 4.3 Markedslikviditet Formålet med evalueringen av risikofaktoren markedslikviditet: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet for risiko for tap ved rask avdekking av renterisiko. Posisjoner med lav markedslikviditet (stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde). For institusjoner hvor risikofaktoren eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke markedslikviditet hvis dette er dekket av VaR-modellen. Utgangspunktet er en vurdering av etablerte rammer og retningslinjer for posisjoner med lav likviditet. Det må vurderes om lav likviditet representerer et problem, eller om renterisikoen kan avdekkes ved å innta motsatte posisjoner i andre (likvide) instrumenter. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til markedslikviditet og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer om markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av markedslikviditeten i de faktiske posisjonene. 1. Lav risiko Institusjonens renterelaterte posisjoner har en jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøps- og salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens renterelaterte posisjoner har i hovedsak en jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøps- og salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko En stor del av institusjonens renterelaterte posisjoner har ujevn eller lav daglig omsetning med tidvis stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av tapspotensialet under Eksponering 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av tapspotensialet under Eksponering Finanstilsynet 13

14 5. Valutarisiko Valutarisiko består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko skal inkluderes i vurderingen. Risikofaktoren Eksponering måles som størrelsen på tapspotensialet i et stresstestscenario hvor valutakursene endrer seg med 10 prosent. I vurderingen av risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet foretas det påplussinger i tapspotensialet som beregnes under Eksponering. Hovedregelen er at risikovurderingen skal baseres på de risikorammene som institusjonens styre har etablert. Hvis det ikke foreligger rammer eller styrevedtak for hele eller deler av valutarisikoen må det foretas en konservativ vurdering basert på faktisk portefølje. Hovedregelen for risikofaktoren Eksponering er da at tapspotensialet skal settes til minst det dobbelte av hva som beregnes ut i fra faktisk portefølje. For risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av faktisk portefølje. Hvis institusjonen har etablert VaR-rammer for å styre sin valutarisiko, og rammen omfatter betydelige deler av institusjonens eksponering mot valutarisiko, skal vurderingen baseres på denne rammen. I den grad VaR-modellen tar hensyn til de forhold som vurderes under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet, skal det ikke gis tillegg for disse faktorene. Det samlede tapspotensialet for valutarisiko defineres som summen av tapspotensialene til de tre risikofaktorene. 14 Finanstilsynet

15 5.1 Eksponering Formålet med evalueringen av risikofaktoren eksponering: - Fastslå tapspotensialet ved et standardisert stresstestscenario. Beregnet tap ved en endring på 10 prosent i kursen på utenlandsk valuta i forhold til norske kroner. Hovedregelen er at beregningen baseres på vedtatte rammer. Når eksponeringen beregnes ut fra eksponeringsrammer eller faktiske posisjoner: Utgangspunktet er de overordnede rammene som vedtas av styret. 9 Posisjoner som ikke er styrt av rammer vurderes strengt, normalt med det dobbelte av faktisk eksponering. Utgangspunktet for beregning av tapspotensialet er posisjonenes markedsverdi omregnet til norske kroner til spotkurs. Alle finansielle instrumenter og øvrige eiendeler med valutarisiko inkluderes. Lineære derivater medregnes med verdien av underliggende og ikkelineære derivater med deltaverdien. Alle shortposisjoner regnes til fradrag i eksponeringen i den enkelte valuta og i den totale valutaeksponeringen omregnet til norske kroner. Stop loss mekanismer hensyntas ikke. Det beregnede tapspotensialet danner utgangspunkt for tilleggene i tapspotensialet beregnet under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet. Når eksponeringen beregnes ut fra VaR- rammer: For institusjoner med velfungerende VaR-modeller, kan også institusjonens vedtatte VaR-rammer benyttes som utgangspunkt for vurderingen i tillegg til de ordinære eksponeringsrammene. Dekker VaR-rammer større deler, men ikke all valutarisiko, kan det vurderes om beregninger med basis i ordinære eksponeringsrammer bare skal benyttes for den delen av valutarisikoen som ikke dekkes av VaR-rammene. Dekkes kun en mindre del av valutarisikoen under en VaR-ramme, benyttes kun ordinære eksponeringsrammer for hele valutarisikoen. Utgangspunktet er institusjonens faktiske overordnede VaR-rammer vedtatt av styret. Rammene må justeres slik at de viser maksimalt tap innenfor en tidshorisont på ett år ved et konfidensnivå som er konsistent med det stress-scenarioet som er lagt til grunn over. 9 Det må vurderes om det må gjøres justeringer basert på institusjonens definisjon av rammen. Finanstilsynet 15

16 5.2 Risikospredning Formålet med evalueringen av risikofaktoren risikospredning: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet som følge av manglende risikospredning. Informasjon som viser grad av risikospredning i forhold til eksponering i enkeltvalutaer eller geografiske områder med korrelerte valutaer. Utgangspunktet er etablerte rammer og retningslinjer for risikospredning. For institusjoner hvor risikofaktoren Eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke risikospredningen dersom dette er dekket av VaRmodellen. Graden av risikospredning vurderes i form av avvik mot en best mulig spredning mellom ulike valutaer og geografiske områder. Det er sentralt å avklare i hvilken grad det er etablert rammer som sikrer at investeringene har god risikospredning. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til risikospredning og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer for risikospredning økes karakteren med én i forhold til en vurdering av de faktiske posisjonene. 1. Lav risiko Institusjonens posisjoner har en meget god spredning på valutaer og geografiske områder. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens posisjoner har i hovedsak en god spredning på valutaer og geografiske områder, men tillater en viss grad av konsentrasjon. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko Institusjonens posisjoner har en viss spredning på ulike valutaer og geografiske områder. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av 16 Finanstilsynet

17 5.3 Markedslikviditet Formålet med evalueringen av risikofaktoren markedslikviditet: - Fastslå et tillegg i tapspotensialet for risiko for tap ved rask avdekking av valutarisiko. Posisjoner i valutaer med lav likviditet og investeringer i valutainstrumenter med lav likviditet (stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde). For institusjoner hvor risikofaktoren eksponering er basert på VaR-rammer evalueres ikke markedslikviditeten hvis dette er dekket av VaRmodellen. Utgangspunktet er en vurdering av etablerte rammer og retningslinjer for investeringer i valutaer, og valutarelaterte finansielle instrumenter med lav likviditet. For rene valutaposisjoner gjelder dette muligheten til å ta posisjoner i ikke-konvertible valutaer. (Generelt sett er imidlertid valutamarkedene meget likvide). For valutarelaterte finansielle instrumenter må det vurderes om lav likviditet representerer et problem, eller om valutaposisjonen kan avdekkes ved å innta motsatte posisjoner i andre (likvide) instrumenter. 1. Lav risiko Institusjonen har utelukkende posisjoner i konvertible valutaer og kan raskt avdekke alle valutarisiko. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonen har i all hovedsak posisjoner i konvertible valutaer og kan raskt avdekke hoveddelen av valutarisikoen. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko Institusjonen har betydelige posisjoner i ikkekonvertible valutaer, og vil i noen tilfeller ha problemer med å avdekke den øvrige valutarisikoen. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av 4. Høy risiko Tilleggstapspotensial: 50 prosent av Finanstilsynet 17

18 6. Spreadrisiko Spreadrisiko defineres her som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner, sertifikater og eventuelle kredittderivater som følge av generelle endringer i kredittspreader. Metodikken er basert på Kredittilsynets Modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring. Metodikken er imidlertid noe forenklet. Risikofaktoren Eksponering måles som summen av tapspotensialer beregnet for hver enkelt kredittrisikoeksponering. Tapspotensialet for den enkelte kreditteksponering beregnes med utgangspunkt i kredittspreadendringene som følger av tabellen nedenfor og kreditteksponeringens effektive durasjon. For papirer med fastrente (kjente kontantstrømmer) vil den effektive durasjonen tilsvare den modifiserte durasjonen. For papirer med flytende rente og papirer med opsjonselementer vil den kunne være avvikende. Som en forenkling legges gjenværende løpetid til grunn i beregningen. I beregningen skal en legge til grunn markedsverdier, dvs. at vi ser bort fra at enkelte porteføljer regnskapsmessig kan være ført til amortisert kost. Hovedregelen er at risikovurderingen skal baseres på de risikorammene som institusjonens styre har etablert, men dette vil kunne være problematisk med bakgrunn i den metodikken som er valgt. Dersom det ikke foreligger rammer eller styrevedtak for hele eller deler av porteføljen foretas det en konservativ vurdering basert på faktisk portefølje. Hovedregelen for risikofaktoren Eksponering er da at tapspotensialet skal settes til minst det dobbelte av hva som beregnes ut i fra faktisk portefølje. For risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av faktisk portefølje. Hvis institusjonen har etablert VaR-rammer for å styre spreadrisiko, og rammen omfatter betydelige deler av institusjonens eksponering mot spreadrisiko, skal vurderingen baseres på denne rammen. I den grad VaR-modellen tar hensyn til de forhold som vurderes under risikofaktorene Risikospredning og Markedslikviditet, skal det ikke gis tillegg for disse faktorene. Det samlede tapspotensialet for spreadrisiko defineres som summen av tapspotensialene til de tre risikofaktorene. Kredittspreadendring per risikoklasse Rating Risikoklasse 10 Spreadendring AAA 0,9 % AA 1 1,1 % A 2 1,4 % BBB 3 2,5 % BB 4 4,5 % B eller lavere 5 7,5 % Ikke ratet - 3,0 % Obligasjoner med fortrinnsrett (AAA) - 0,6 % 10 Se Rundskriv nr. 6/2007 og nr. 29/2007 om rating. Her fremgår sammenhengen mellom risikoklasse og de ulike ratingklassene fra de ulike ratingbyråene. Standard & Poor s ratingklasser er tatt inn som en illustrasjon i tabellen over. 18 Finanstilsynet

19 6.1 Eksponering Formålet med evalueringen av risikofaktoren eksponering: - Fastslå tapspotensialet basert på standardiserte kredittspreadendringer. Beregnet tap ved kredittspreadendringer som er definert i tabellen over. Beregningen kan gjøres per ratingklasse (sum markedsverdi for ratingklassen multiplisert med gjennomsnittelig gjenværende løpetid for ratingklassen multiplisert med definert kredittspreadendring for ratingklassen). Samlet tapspotensial er lik summen av tapspotensialet per ratingklasse. Hovedregelen er at beregningen baseres på vedtatte rammer. Det beregnede tapspotensialet danner utgangspunkt for tilleggene i tapspotensialet beregnet under risikofaktoren Risikospredning og Markedslikviditet. Utgangspunktet for beregning av tapspotensialet er posisjonenes markedsverdi, dvs. at en ser bort fra at enkelte porteføljer regnskapsmessig kan være ført til amortisert kost. Obligasjoner og sertifikater (kun eiendeler) og relevante fondsandeler og kredittderivater inkluderes i analysen. Statsobligasjoner denominert i utsteders egen valuta inkluderes ikke. Eventuelle shortposisjoner regnes til fradrag i eksponeringen. Stop loss-mekanismer hensyntas ikke. Utgangspunktet er at offisielle ratinger skal legges til grunn. Om det ikke foreligger en offisiell rating skal den laveste skyggeratingen benyttes. Finanstilsynet 19

20 6.2 Risikospredning Formålet med evalueringen av risikofaktoren risikospredning: - Vurdere effekten på samlet spreadrisiko som følge av manglende risikospredning. Informasjon som viser grad av risikospredning i forhold til eksponering i enkeltutstedere, enkeltsektorer og geografiske områder. Utgangspunktet er institusjonens faktiske eksponering samt etablerte rammer og retningslinjer for risikospredning. Graden av risikospredning vurderes i form av avvik mot en best mulig spredning mellom enkeltutstedere, bransjer og geografiske områder. Det er sentralt å avklare i hvilken grad det er etablert rammer som sikrer at posisjonene har god risikospredning. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til risikospredning og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer for risikospredning økes karakteren med én i forhold til en vurdering av de faktiske posisjonene. 1. Lav risiko Institusjonens investeringer følger indeksene i ulike land, og fordelingen mellom disse landene reflekterer i stor grad størrelsen på markedene. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens investeringer er i stor grad diversifisert i forhold til alle vesentlige dimensjoner som enkeltutstedere, enkeltsektorer og geografiske områder, men tillater en viss grad av konsentrasjon. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko Institusjonens investeringer er diversifisert i forhold til én eller flere, men ikke alle, vesentlige dimensjoner som enkeltutstedere, sektorer og geografiske områder. Det kan foretas plasseringer som kan medføre at risikoen blir betydelig høyere enn indeksen i delporteføljer av vesentlig omfang. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av 4. Høy risiko Institusjonens investeringer er i liten grad diversifisert i forhold til alle vesentlige dimensjoner som enkeltutstedere, enkeltsektorer og geografiske områder, og tillater en høy grad av konsentrasjon. Tilleggstapspotensial: 50 prosent av 20 Finanstilsynet

21 6.3 Markedslikviditet Formålet med evalueringen av risikofaktoren markedslikviditet: - Vurdere risiko for tap ved rask avdekking av spreadrisiko. Posisjoner med lav markedslikviditet (stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde). Utgangspunktet er en vurdering av etablerte rammer og retningslinjer for posisjoner med lav likviditet. Det må vurderes om lav likviditet representerer et problem, eller om kredittrisikoen kan avdekkes ved å innta motsatte posisjoner i andre (likvide) instrumenter. Dersom relevante rammer ikke er etablert, kan man se noe hen til eventuelle kvalitative formuleringer om krav til markedslikviditet og gjøre en konservativ vurdering av den faktiske posisjoneringen. Hvis det verken er fastsatt rammer eller kvalitative retningslinjer om markedslikviditet økes karakteren med én i forhold til en vurdering av markedslikviditeten i de faktiske posisjonene. 1. Lav risiko Institusjonens spreadrisiko kan avdekkes ved å innta posisjoner i instrumenter med jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøps- og salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 0 prosent av 2. Moderat risiko Institusjonens kan avdekke hoveddelen av spreadrisiko ved å innta posisjoner i instrumenter med jevn og høy daglig omsetning med liten avstand mellom kjøpsog salgskurs og stor ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 10 prosent av 3. Betydelig risiko En stor del av institusjonens spreadrisiko kan kun avdekkes ved å innta posisjoner i instrumenter med ujevn eller lav daglig omsetning med tidvis stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 30 prosent av 4. Høy risiko Hoveddelen av institusjonens spreadrisiko kan ikke avdekkes, eller kun avdekkes ved å innta posisjoner i instrumenter med ujevn eller lav daglig omsetning med stor avstand mellom kjøps- og salgskurs og liten ordredybde i forhold til institusjonens eksponering. Tilleggstapspotensial: 50 prosent av Finanstilsynet 21

22 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 16.12.2013 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Revidert sist gang 15. april 2010 Innledning Dette bakgrunnsnotatet redegjør nærmere for de vurderinger som er lagt til grunn

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2013 Basel II Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold Innledning og...3 1 Basel II - Kapitaldekningsregler...3

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011 2011 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2010 3 PILAR 3 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012 2012 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2012 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2011 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Pilar III - 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Ørje, 19.03.2014 Side: 2/17 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013. Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2014

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2014 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2014 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013 2013 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012 2012 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Ofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2. kvartal 2012. SpareBank 1 SR-Bank

Risiko- og kapitalstyring 2. kvartal 2012. SpareBank 1 SR-Bank Risiko- og kapitalstyring 2. kvartal 2012 SpareBank 1 SR-Bank Innledning Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet best mulig informasjon om SpareBank 1 SR-Bank sin risiko- og kapitalstyring. Det er i

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer