Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige."

Transkript

1 Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: , faks: E-post: Avd. Bergen: Kjerreidviken 16, 5141 Fyllingsdalen Tlf.: , faks: E-post: Internett: ARBEIDSNOTAT Dette arbeidsnotatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater, som internt og uformelt underlag for endelig prosjektrapport fra Fiskeriforskning. Fiskeriforskning hefter ikke for notatets innhold, og resultater/data vil i den godkjente prosjektrapport kunne avvike fra notatets opplysninger uten spesiell varsel eller henvisning til dette. For åpne prosjekter tas forbehold mot gjengivelse av innholdet, idet det eventuelt vil bli søkt utnyttet i forbindelse med patentering, publikasjoner o.l. Tittel: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien resultater for driftsåret 2006 Forfatter(e): Bjørn Inge Bendiksen Oppdragsgiver: Fiskeri- og kystdepartementet Tre stikkord: Sammendrag: Tilgjengelighet: ÅPEN Dato: Antall sider og bilag: 21 Ansv. sign.: Prosjektnr.: 4070 Oppdragsgivers ref.: Notat nr: 1 Går til: Fiskeri- og kystdepartementet Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. For fiskeindustrien som helhet var det små endringer i lønnsomheten sammenlignet med året før. Det var likevel store svinginger innenfor ulike bransjer og sektorer. Best lønnsomhet hadde fiskemel og fiskeoljeindustrien, mens konsumindustrien fikk noe svakere inntjening. Det siste skyldes store tap i pelagisk konsumindustri og økte finanskostnader i industrien generelt. I konsumindustriens var det igjen tørrfiskprodusentene som hadde best inntjening.

2 INNHOLD Hovedresultater fra Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien...2 Tabeller...6

3 Hovedresultater fra Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Lønnsomheten i norsk fiskeindustri utviklet seg i ulike retninger i Sett under ett fikk industrien et resultat omtrent på linje med året før. Industriens driftsresultat og kapitalavkastning økt noe, mens ordinært resultat før skatt var noe lavere. Mel og olje Samtidig det var store forskjeller mellom de ulike delene av industrien. Mens lønnsomheten falt markert i konsumindustrien, var det en kraftig bedring blant bedrifter som produserer fiskemel og fiskeoljer, som følge av at industrien fikk høyere priser for sine produkter. Denne sektoren hadde i fjor sitt beste resultat siden 1997, med et overskudd på over 220 millioner kroner, mot vel 70 millioner kroner i Konsumindustrien I konsumindustrien ble overskuddet før skatt redusert med mer enn 60 prosent, fra over 300 millioner kroner til rundt 120 millioner kroner. Til tross for den kraftige reduksjonen var det like mange selskaper som hadde et positivt resultat før skatt som i Andelen var likevel ikke høyere enn 55 prosent. For industrien som helhet var det i første rekke økte finanskostnader som trakk ned resultatet. Sild og makrell På bransjenivå bidro store tap i bedriftene som produserer sild og makrell mest til den negative utviklingen. Denne sektoren hadde samlet tap på mer enn 120 millioner kroner i 2006 mot et overskudd på 110 millioner kroner året før. Lavere priser på fryst sild og sildefilet og redusert tilført av råstoff bidro til et vanskelig år. Tørrfisk, klippfisk og saltfisk I hvitfiskindustrien var lønnsomheten omtrent på linje med året før. Samlet sett økte bedriftenes driftsresultat, mens ordinært resultat før skatt falt noe. Industriens avkastning på samlet kapital var uendret. Som ofte før var det tørrfiskprodusentene i Lofoten som hadde best inntjening, etter at de samme bedriftene hadde hatt et under middels år i Bedre tørkeforhold og bedre kvalitet på tørrfisken bidro til et godt år for mange. Produsentene på Røst har de siste årene stått i en særstilling, etter godt fiske rundt Røst under Lofotfisket og dermed gunstigere tilgang på råstoff enn lengre øst i Lofoten. I klippfiskindustrien, som både i kvantum og verdi er den viktigste delen av norsk hvitfiskindustri, falt lønnsomheten i Økt produksjon og økte priser på klippfisk kunne ikke kompensere dyrere råstoff. Likevel gikk over 80 prosent av bedriftene fortsatt med overskudd. Saltfiskprodusentene hadde derimot bedre inntjening enn året før, men fortsatt sliter en stor andel av disse bedriftene med svak lønnsomhet. To av tre bedrifter kom likevel ut med et overskudd i 2006 og det er den høyeste andelen siden Ser vi bort fra tørrfiskprodusentene i Lofoten gikk fremdeles mer enn fire av ti konvensjonelle bedrifter i Nord-Norge med underskudd i Konkurransen om råstoffet er blitt stadig større for denne industrien, både som følge av struktureringen i fiskeflåten og fordi kystflåten er blitt stadig viktigere også for den gjenværende filetindustrien. 2

4 Filetindustri Filetindustrien hadde igjen en bedring i lønnsomheten og fikk samlet et overskudd også i Resultatet var likevel magre 0,7 prosent av driftsinntektene etter underskudd i halvparten av bedriftene. Den andre halvparten kunne imidlertid vise til svært gode resultater og et ordinært resultat før skatt på over fire prosent av driftsinntektene. Bedre lønnsomhet i filetindustrien de siste årene kan i stor grad tilskrives en dreining av produksjonen mot ferske filetprodukter og mindre produksjon av fryst filet. Rekeindustri Rekeindustrien økte sin inntjening betydelig etter fem år med til dels store underskudd. Samtidig ble det klart at Royal Greenland avviklet produksjonen ved sine tre fabrikker i Troms etter flere år med store tap. De gjenværende fabrikkene i Troms og i Sør- Norge gikk alle med overskudd i fjor, men fortsatt møter industrien svært sterkt konkurranse fra rekeindustrien i Canada, på Grønland og på Island. Laks og ørret Også for bedriftene som foredler laks ga 2006 tilsynelatende bedre lønnsomhet. Andelen av bedriftene som hadde et overskudd før skatt sank imidlertid kraftig. Økte priser på laks og dermed høyere priser på råstoff for de fleste bedriftene var årsakene til dette. Resultattallene inkluderer enkelte bedrifter med betydelig foredlingsaktivitet, men der selskapenes virksomhet omfatter matfiskoppdrett av fisk som går inn i egen videreforedling. Dette påvirker til en viss grad resultatene for gruppen som helhet. På grunn måten matfiskoppdrett og foredling er organisert selskapsmessig er en del andre større aktører med egen foredling imidlertid ikke omfattet av analysene. Fiskemat For fiskematindustrien bidro høyere priser på råstoff til svekket inntjening siste år. Enkelte bedrifter i denne sektoren, som i tillegg til fiskemat også foredler laks, ble også rammet hardt økonomisk etter avsløringer om bruk av nitritt i produksjonen av røykelaks høsten Eksportører Eksportselskapene i vår undersøkelse, som består av bedrifter som i hovedsak driver med eksport og handel med sjømat, hadde driftsinntekter på 24 milliarder kroner i 2006 og økte sitt overskudd med vel 40 prosent fra året før. Samlet sett fikk de 136 selskapene i vårt utvalg et resultat på over 250 millioner kroner, noe som utgjorde 1,1 prosent av driftsinntektene. Det ga selskapene en avkastning på både totalkapitalen og egenkapitalen på over ni prosent. 3

5 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % Sildolje og sildemel Tørrfisk Klippfisk Saltfisk Filetindustri (hvitfisk) Rekeindustri Laks og ørret (filet/videreforedling) Fiskemat Sild, makrell, lodde Figur 1 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter i ulike sektorer i fiskeindustrien % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % Sildolje og sildemel Tørrfisk Klippfisk Saltfisk Laks og ørret (filet/videreforedling) Filetindustri (hvitfisk) Rekeindustri Fiskemat Sild, makrell, lodde Figur 2 Ordinært resultat før skatt i prosent av driftsinntekter i ulike sektorer i fiskeindustrien 4

6 6 % % 2 % 0 % -2 % -4 % Skagerak Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 3 Ordinært resultat før skatt i prosent av driftsinntekter i fiskeindustrien etter region/fylke 5

7 Tabeller Fiskeindustri konsum og fiskemel/-olje...7 Fiskeindustri (konsum) Klippfiskprodusenter Saltfiskprodusenter Tørrfiskprodusenter Filetindustri (hvitfisk) Sild, makrell og lodde (pelagisk konsumindustri) Foredling av laks og ørret Rekeindustri Krabbe og skjell, mottak og foredling Lakseslakterier Fiskematprodusenter Flersektorielle produsenter (laks/hvitfisk, hvitfisk/pelagisk etc)...19 Fiskemel og fiskeoljeindustri Sildoljeindustri

8 Fiskeindustri konsum og fiskemel/-olje Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,9 % ,7 % ,3 % ,5 % ,2 % ,1 % Vareforbruk ,9 % ,8 % ,3 % ,2 % ,7 % ,3 % Lønnskostnader ,2 % ,9 % ,6 % ,6 % ,4 % ,3 % Andre driftskostnader ,2 % ,5 % ,5 % ,4 % ,5 % ,9 % Ordinære avskrivninger ,3 % ,5 % ,6 % ,3 % ,1 % ,0 % Driftsresultat ,4 % ,7 % ,0 % ,4 % ,3 % ,4 % Finansinntekter ,0 % ,6 % ,8 % ,7 % ,7 % ,8 % Finanskostnader ,9 % ,4 % ,7 % ,7 % ,6 % ,9 % Resultat av finansposter ,9 % ,7 % ,9 % ,0 % ,9 % ,2 % Ordinært resultat før skatt ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,5 % ,3 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,2 % ,6 % ,2 % ,6 % ,3 % ,4 % Årsresultat ,4 % ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % ,2 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,5 % ,4 % ,5 % ,1 % ,1 % ,9 % Andel med positivt resultatutvikling 47 % 30 % 55 % 50 % 38 % 47 % skatt 54 % 40 % 54 % 59 % 57 % 57 % Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,2 % ,7 % ,9 % ,9 % ,9 % ,5 % Immatrielle eiendeler ,2 % ,2 % ,5 % ,3 % ,4 % ,7 % Varige driftsmidler ,7 % ,0 % ,2 % ,6 % ,2 % ,0 % Finansielle anleggsmidler ,3 % ,5 % ,2 % ,0 % ,3 % ,8 % Omløpsmidler ,8 % ,3 % ,1 % ,1 % ,1 % ,5 % Varer ,9 % ,5 % ,5 % ,8 % ,1 % ,8 % Fordringer ,0 % ,8 % ,4 % ,1 % ,8 % ,8 % Investeringer ,5 % ,2 % ,2 % ,2 % ,3 % ,3 % Bankinnskudd og lignende ,4 % ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % ,6 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,7 % ,1 % ,9 % ,0 % ,9 % ,3 % Avsetning forpliktelser ,3 % ,2 % ,1 % ,2 % ,1 % ,1 % Annen langsiktig gjeld ,3 % ,8 % ,1 % ,3 % ,8 % ,4 % Kortsiktig gjeld ,7 % ,9 % ,9 % ,5 % ,3 % ,3 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,1 % ,4 % ,2 % ,6 % ,8 % ,2 % Arbeidskapital i % av omsetning -1,7 % -4,0 % -1,6 % -0,7 % 3,4 % 4,1 % Ordinært resultat i % av omsetning -2,7 % -6,1 % -3,3 % -0,6 % -1,2 % -1,8 % Egenkapitalandel 19,0 % 14,8 % 15,2 % 15,8 % 19,3 % 20,6 % Totalkapitalrentabilitet 5,7 % 0,8 % 3,7 % 4,4 % 1,2 % 3,7 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 6,3 % 1,6 % 4,6 % 5,7 % 5,8 % 5,9 % 7

9 Fiskeindustri (konsum) Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,9 % ,6 % ,1 % ,5 % ,2 % ,1 % Vareforbruk ,1 % ,1 % ,9 % ,2 % ,7 % ,7 % Lønnskostnader ,2 % ,1 % ,8 % ,7 % ,4 % ,4 % Andre driftskostnader ,6 % ,9 % ,7 % ,7 % ,9 % ,2 % Ordinære avskrivninger ,1 % ,5 % ,5 % ,2 % ,9 % ,0 % Driftsresultat ,0 % ,5 % ,1 % ,1 % ,1 % ,6 % Finansinntekter ,0 % ,7 % ,8 % ,7 % ,7 % ,7 % Finanskostnader ,8 % ,4 % ,6 % ,6 % ,5 % ,9 % Resultat av finansposter ,8 % ,7 % ,9 % ,9 % ,8 % ,2 % Ordinært resultat før skatt ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % ,3 % ,5 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,1 % ,6 % ,1 % ,0 % ,4 % ,2 % Årsresultat ,1 % ,3 % ,2 % ,5 % ,1 % ,5 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,1 % ,3 % ,3 % ,8 % ,7 % ,2 % Andel med positivt resultatutvikling 45 % 30 % 56 % 50 % 38 % 45 % skatt 53 % 38 % 53 % 59 % 56 % 55 % Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,2 % ,9 % ,9 % ,4 % ,6 % ,8 % Immatrielle eiendeler ,3 % ,4 % ,7 % ,4 % ,5 % ,0 % Varige driftsmidler ,0 % ,1 % ,1 % ,8 % ,8 % ,7 % Finansielle anleggsmidler ,9 % ,4 % ,1 % ,3 % ,3 % ,1 % Omløpsmidler ,8 % ,1 % ,1 % ,6 % ,4 % ,2 % Varer ,0 % ,3 % ,1 % ,3 % ,0 % ,2 % Fordringer ,1 % ,7 % ,6 % ,7 % ,4 % ,2 % Investeringer ,5 % ,3 % ,2 % ,3 % ,3 % ,3 % Bankinnskudd og lignende ,2 % ,9 % ,2 % ,3 % ,2 % ,5 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,0 % ,4 % ,4 % ,6 % ,6 % ,7 % Avsetning forpliktelser ,3 % ,1 % ,0 % ,1 % ,1 % ,9 % Annen langsiktig gjeld ,2 % ,7 % ,3 % ,8 % ,9 % ,9 % Kortsiktig gjeld ,5 % ,8 % ,2 % ,4 % ,4 % ,5 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,3 % ,3 % ,9 % ,1 % ,0 % ,7 % Arbeidskapital i % av omsetning -2,3 % -4,6 % -2,4 % -1,0 % 2,3 % 3,5 % Ordinært resultat i % av omsetning -3,1 % -6,5 % -3,2 % -0,7 % -1,3 % -2,4 % Egenkapitalandel 18,1 % 13,8 % 14,0 % 14,6 % 18,2 % 19,3 % Totalkapitalrentabilitet 5,1 % 0,0 % 3,5 % 4,1 % 0,7 % 2,6 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 5,7 % 0,3 % 5,0 % 5,5 % 5,6 % 4,5 % 8

10 1. Klippfiskprodusenter Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,3 % ,1 % ,1 % ,2 % ,1 % ,4 % Vareforbruk ,1 % ,4 % ,7 % ,9 % ,3 % ,3 % Lønnskostnader ,7 % ,0 % ,6 % ,1 % ,0 % ,3 % Andre driftskostnader ,0 % ,1 % ,4 % ,8 % ,8 % ,1 % Ordinære avskrivninger ,1 % ,3 % ,4 % ,2 % ,3 % ,3 % Driftsresultat ,1 % ,8 % ,9 % ,9 % ,6 % ,0 % Finansinntekter ,5 % ,1 % ,9 % ,0 % ,4 % ,0 % Finanskostnader ,9 % ,8 % ,7 % ,4 % ,6 % ,2 % Resultat av finansposter ,4 % ,3 % ,8 % ,5 % ,2 % ,2 % Ordinært resultat før skatt ,7 % ,7 % ,1 % ,4 % ,4 % ,8 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,9 % ,1 % 17 0,0 % ,7 % ,2 % ,9 % Årsresultat ,4 % ,8 % ,0 % ,8 % ,9 % ,2 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,8 % ,0 % ,5 % ,4 % ,0 % ,4 % Andel med positivt resultatutvikling 48 % 11 % 74 % 54 % 55 % 29 % 85 % 33 % 81 % 79 % 82 % 81 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,4 % ,7 % ,6 % ,3 % ,1 % ,7 % Immatrielle eiendeler ,7 % ,3 % ,6 % ,1 % ,2 % ,3 % Varige driftsmidler ,4 % ,6 % ,2 % ,7 % ,0 % ,8 % Finansielle anleggsmidler ,3 % ,8 % ,9 % ,4 % ,9 % ,5 % Omløpsmidler ,6 % ,3 % ,4 % ,7 % ,9 % ,3 % Varer ,7 % ,9 % ,7 % ,8 % ,8 % ,2 % Fordringer ,9 % ,3 % ,5 % ,6 % ,3 % ,6 % Investeringer 638 0,0 % ,1 % ,2 % ,1 % ,2 % 129 0,0 % Bankinnskudd og lignende ,9 % ,0 % ,9 % ,1 % ,7 % ,5 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,3 % ,8 % ,4 % ,1 % ,3 % ,1 % Avsetning forpliktelser ,8 % ,5 % ,7 % ,7 % ,6 % ,5 % Annen langsiktig gjeld ,7 % ,2 % ,4 % ,3 % ,1 % ,5 % Kortsiktig gjeld ,3 % ,5 % ,5 % ,0 % ,6 % ,9 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,4 % ,8 % ,9 % ,8 % ,3 % ,4 % Arbeidskapital i % av omsetning 10,0 % 7,7 % 8,6 % 4,2 % 9,2 % 14,8 % Ordinært resultat i % av omsetning 2,3 % -3,8 % -0,2 % 2,3 % 1,7 % 2,2 % Egenkapitalandel 23,1 % 21,9 % 24,6 % 24,0 % 29,6 % 37,8 % Totalkapitalrentabilitet 11,1 % 0,5 % 4,7 % 7,8 % 8,0 % 8,3 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 12,0 % 9,7 % 9,4 % 8,6 % 11,5 % 8,8 % 9

11 2. Saltfiskprodusenter Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,3 % ,2 % ,3 % ,3 % ,2 % ,3 % Vareforbruk ,0 % ,8 % ,5 % ,0 % ,6 % ,6 % Lønnskostnader ,9 % ,3 % ,9 % ,8 % ,9 % ,2 % Andre driftskostnader ,9 % ,5 % ,7 % ,0 % ,4 % ,4 % Ordinære avskrivninger ,4 % ,6 % ,8 % ,1 % ,9 % ,9 % Driftsresultat ,8 % ,2 % ,0 % ,1 % ,0 % ,9 % Finansinntekter ,7 % ,6 % ,3 % ,7 % ,7 % ,6 % Finanskostnader ,1 % ,2 % ,5 % ,2 % ,8 % ,8 % Resultat av finansposter ,4 % ,6 % ,2 % ,5 % ,1 % ,2 % Ordinært resultat før skatt ,4 % ,8 % ,2 % ,7 % ,9 % ,7 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,2 % ,9 % ,0 % ,2 % ,2 % ,8 % Årsresultat ,7 % ,2 % ,2 % ,2 % ,7 % ,4 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,4 % ,7 % ,4 % ,2 % ,4 % ,1 % Andel med positivt resultatutvikling 73 % 10 % 40 % 57 % 26 % 38 % 52 % 26 % 30 % 43 % 48 % 67 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,8 % ,4 % ,7 % ,3 % ,1 % ,0 % Immatrielle eiendeler ,8 % ,8 % ,7 % ,0 % ,2 % ,0 % Varige driftsmidler ,2 % ,2 % ,3 % ,6 % ,9 % ,7 % Finansielle anleggsmidler ,8 % ,3 % ,6 % ,6 % ,0 % ,4 % Omløpsmidler ,2 % ,6 % ,3 % ,7 % ,9 % ,0 % Varer ,5 % ,8 % ,1 % ,9 % ,0 % ,3 % Fordringer ,3 % ,5 % ,3 % ,7 % ,1 % ,3 % Investeringer ,9 % 25 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18 0,0 % Bankinnskudd og lignende ,4 % ,4 % ,9 % ,1 % ,4 % ,4 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,6 % ,1 % ,5 % ,8 % ,8 % ,9 % Avsetning forpliktelser ,8 % ,0 % ,6 % ,6 % ,8 % ,6 % Annen langsiktig gjeld ,7 % ,2 % ,3 % ,5 % ,1 % ,3 % Kortsiktig gjeld ,8 % ,7 % ,6 % ,1 % ,1 % ,2 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,4 % ,0 % ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % Arbeidskapital i % av omsetning 0,2 % -8,6 % -6,2 % -7,4 % -4,9 % -2,6 % Ordinært resultat i % av omsetning -0,3 % -12,0 % -7,6 % 0,3 % -2,0 % -3,1 % Egenkapitalandel 25,7 % 8,6 % -9,0 % 3,2 % 14,2 % 3,9 % Totalkapitalrentabilitet 8,4 % -9,9 % -12,2 % 7,8 % 1,4 % 1,7 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 8,1 % -5,8 % -1,5 % 7,5 % 5,9 % 8,4 % 10

12 3. Tørrfiskprodusenter Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,4 % ,2 % ,9 % ,9 % ,1 % ,0 % Vareforbruk ,8 % ,7 % ,4 % ,1 % ,7 % ,0 % Lønnskostnader ,9 % ,3 % ,5 % ,7 % ,8 % ,0 % Andre driftskostnader ,1 % ,6 % ,9 % ,0 % ,8 % ,3 % Ordinære avskrivninger ,4 % ,5 % ,8 % ,3 % ,4 % ,2 % Driftsresultat ,8 % ,0 % ,4 % ,9 % ,3 % ,5 % Finansinntekter ,4 % ,2 % ,6 % ,0 % ,4 % ,3 % Finanskostnader ,6 % ,0 % ,6 % ,9 % ,0 % ,8 % Resultat av finansposter ,2 % ,8 % ,0 % ,9 % ,7 % ,5 % Ordinært resultat før skatt ,6 % ,8 % ,4 % ,0 % ,6 % ,0 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,3 % ,1 % ,2 % ,7 % 401 0,1 % ,6 % Årsresultat ,1 % ,3 % ,8 % ,0 % ,7 % ,5 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,2 % ,8 % ,4 % ,7 % ,0 % ,1 % Andel med positivt resultatutvikling 55 % 11 % 88 % 69 % 13 % 65 % 66 % 25 % 76 % 88 % 63 % 77 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % ,3 % ,9 % Immatrielle eiendeler ,7 % ,1 % ,5 % ,2 % ,0 % ,4 % Varige driftsmidler ,5 % ,5 % ,4 % ,9 % ,0 % ,5 % Finansielle anleggsmidler ,5 % ,0 % ,2 % ,9 % ,3 % ,1 % Omløpsmidler ,3 % ,4 % ,9 % ,0 % ,7 % ,1 % Varer ,4 % ,5 % ,2 % ,8 % ,1 % ,4 % Fordringer ,6 % ,4 % ,3 % ,7 % ,2 % ,2 % Investeringer 310 0,1 % 420 0,1 % 366 0,1 % 859 0,2 % 351 0,1 % 5 0,0 % Bankinnskudd og lignende ,2 % ,3 % ,4 % ,2 % ,3 % ,4 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,2 % ,7 % ,3 % ,2 % ,6 % ,0 % Avsetning forpliktelser ,4 % ,3 % 978 0,2 % 885 0,2 % ,3 % ,3 % Annen langsiktig gjeld ,4 % ,2 % ,0 % ,9 % ,6 % ,1 % Kortsiktig gjeld ,0 % ,8 % ,4 % ,7 % ,8 % ,7 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,2 % ,4 % ,5 % ,8 % ,9 % ,4 % Arbeidskapital i % av omsetning -5,5 % -11,1 % -0,4 % 1,4 % 5,2 % 7,1 % Ordinært resultat i % av omsetning -2,4 % -11,5 % 3,3 % 7,4 % 1,5 % 4,4 % Egenkapitalandel 18,6 % 4,5 % 17,3 % 20,4 % 24,0 % 27,0 % Totalkapitalrentabilitet 10,4 % -4,0 % 13,8 % 19,9 % 9,0 % 14,8 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 12,8 % 0,2 % 13,1 % 19,0 % 9,5 % 17,9 % 11

13 4. Filetindustri (hvitfisk) Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,0 % ,0 % ,8 % ,4 % ,9 % ,2 % Vareforbruk ,1 % ,1 % ,7 % ,2 % ,2 % ,7 % Lønnskostnader ,3 % ,2 % ,0 % ,9 % ,8 % ,4 % Andre driftskostnader ,0 % ,6 % ,7 % ,9 % ,6 % ,8 % Ordinære avskrivninger ,6 % ,9 % ,4 % ,4 % ,8 % ,8 % Driftsresultat ,0 % ,8 % ,8 % ,3 % ,7 % ,3 % Finansinntekter ,9 % ,8 % ,4 % ,4 % ,7 % ,0 % Finanskostnader ,1 % ,1 % ,5 % ,4 % ,3 % ,7 % Resultat av finansposter ,3 % ,3 % ,1 % ,9 % ,6 % ,6 % Ordinært resultat før skatt ,3 % ,1 % ,9 % ,1 % ,1 % ,7 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,6 % ,4 % ,5 % ,3 % ,9 % ,8 % Årsresultat ,8 % ,0 % ,5 % ,6 % ,2 % ,4 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,5 % ,7 % ,4 % ,6 % ,1 % ,4 % Andel med positivt resultatutvikling 37 % 50 % 43 % 58 % 55 % 70 % 32 % 29 % 43 % 50 % 64 % 50 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,3 % ,0 % ,1 % ,2 % ,4 % ,0 % Immatrielle eiendeler ,7 % ,0 % ,0 % ,2 % ,1 % ,0 % Varige driftsmidler ,3 % ,6 % ,1 % ,9 % ,9 % ,7 % Finansielle anleggsmidler ,3 % ,4 % ,1 % ,1 % ,3 % ,3 % Omløpsmidler ,7 % ,0 % ,9 % ,8 % ,6 % ,0 % Varer ,8 % ,8 % ,3 % ,9 % ,2 % ,1 % Fordringer ,9 % ,0 % ,5 % ,3 % ,3 % ,8 % Investeringer 15 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,5 % ,6 % Bankinnskudd og lignende ,9 % ,2 % ,2 % ,6 % ,6 % ,4 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,5 % ,2 % ,9 % ,4 % ,3 % ,2 % Avsetning forpliktelser ,5 % ,6 % ,7 % ,4 % ,1 % ,1 % Annen langsiktig gjeld ,8 % ,3 % ,6 % ,1 % ,0 % ,5 % Kortsiktig gjeld ,3 % ,9 % ,9 % ,0 % ,7 % ,2 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,4 % ,1 % ,1 % ,8 % ,9 % ,8 % Arbeidskapital i % av omsetning -6,1 % 3,8 % 4,0 % 2,3 % 11,2 % 6,7 % Ordinært resultat i % av omsetning -9,3 % -6,1 % -5,6 % -4,4 % -0,1 % 0,6 % Egenkapitalandel 20,1 % 18,2 % 21,0 % 13,9 % 29,4 % 21,3 % Totalkapitalrentabilitet -3,8 % -0,8 % -1,2 % -1,9 % 3,9 % 5,0 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) -3,5 % -1,4 % 0,8 % -1,2 % 3,1 % 3,5 % 12

14 5. Sild, makrell og lodde (pelagisk konsumindustri) Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,6 % ,8 % ,6 % ,6 % ,6 % ,5 % Vareforbruk ,4 % ,9 % ,4 % ,9 % ,7 % ,2 % Lønnskostnader ,6 % ,6 % ,1 % ,1 % ,3 % ,2 % Andre driftskostnader ,7 % ,9 % ,7 % ,0 % ,4 % ,8 % Ordinære avskrivninger ,9 % ,2 % ,4 % ,3 % ,9 % ,5 % Driftsresultat ,3 % ,6 % ,4 % ,8 % ,7 % ,6 % Finansinntekter ,5 % ,6 % ,3 % ,4 % ,4 % ,7 % Finanskostnader ,2 % ,4 % ,6 % ,6 % ,3 % ,9 % Resultat av finansposter ,7 % ,8 % ,3 % ,2 % ,9 % ,3 % Ordinært resultat før skatt ,6 % ,4 % ,1 % ,4 % ,8 % ,9 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,1 % 0,0 % ,2 % ,5 % ,3 % ,4 % Årsresultat ,2 % ,1 % ,2 % ,2 % ,6 % ,8 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,0 % ,9 % ,4 % ,9 % ,2 % ,3 % Andel med positivt resultatutvikling 45 % 9 % 86 % 50 % 65 % 17 % 68 % 19 % 48 % 54 % 69 % 39 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,7 % ,5 % ,7 % ,7 % ,5 % ,2 % Immatrielle eiendeler ,8 % ,3 % ,5 % ,4 % ,2 % ,2 % Varige driftsmidler ,0 % ,5 % ,0 % ,6 % ,1 % ,5 % Finansielle anleggsmidler ,9 % ,7 % ,3 % ,8 % ,2 % ,5 % Omløpsmidler ,3 % ,5 % ,3 % ,3 % ,5 % ,8 % Varer ,9 % ,4 % ,6 % ,2 % ,9 % ,4 % Fordringer ,5 % ,0 % ,5 % ,1 % ,6 % ,8 % Investeringer 400 0,0 % ,1 % ,1 % 426 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bankinnskudd og lignende ,9 % ,0 % ,2 % ,0 % ,0 % ,5 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % ,7 % ,2 % Avsetning forpliktelser ,9 % ,4 % ,4 % ,4 % ,5 % ,6 % Annen langsiktig gjeld ,1 % ,9 % ,5 % ,1 % ,0 % ,5 % Kortsiktig gjeld ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % ,3 % ,7 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,6 % ,6 % ,1 % ,9 % ,1 % ,1 % Arbeidskapital i % av omsetning 5,4 % -2,5 % 5,3 % 4,9 % 4,8 % 3,5 % Ordinært resultat i % av omsetning -1,3 % -10,8 % -1,7 % -1,2 % 1,1 % -3,3 % Egenkapitalandel 16,9 % 10,7 % 10,7 % 23,0 % 20,5 % 21,7 % Totalkapitalrentabilitet 4,0 % -10,0 % 3,5 % 3,4 % 3,8 % -1,8 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 9,0 % -7,8 % 4,8 % 2,6 % 7,2 % -1,7 % 13

15 6. Foredling av laks og ørret Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,6 % ,8 % ,9 % ,2 % ,7 % ,6 % Vareforbruk ,6 % ,0 % ,3 % ,6 % ,8 % ,8 % Lønnskostnader ,3 % ,6 % ,9 % ,0 % ,0 % ,4 % Andre driftskostnader ,4 % ,8 % ,4 % ,1 % ,3 % ,5 % Ordinære avskrivninger ,6 % ,0 % ,5 % ,2 % ,0 % ,6 % Driftsresultat ,1 % ,6 % ,9 % ,2 % ,8 % ,6 % Finansinntekter ,0 % ,0 % ,6 % ,2 % ,9 % ,9 % Finanskostnader ,6 % ,8 % ,7 % ,2 % ,1 % ,5 % Resultat av finansposter ,6 % ,8 % ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % Ordinært resultat før skatt ,5 % ,3 % ,8 % ,2 % ,6 % ,0 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,2 % ,1 % ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % Årsresultat ,1 % ,0 % ,2 % ,6 % ,0 % ,6 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,9 % ,1 % ,8 % ,6 % ,2 % ,3 % Andel med positivt resultatutvikling 45 % 32 % 48 % 35 % 28 % 39 % 55 % 36 % 58 % 54 % 50 % 33 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,5 % ,7 % ,9 % ,6 % ,7 % ,6 % Immatrielle eiendeler ,1 % ,6 % ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % Varige driftsmidler ,8 % ,6 % ,7 % ,6 % ,0 % ,4 % Finansielle anleggsmidler ,6 % ,5 % ,5 % ,7 % ,4 % ,8 % Omløpsmidler ,5 % ,3 % ,1 % ,4 % ,3 % ,4 % Varer ,4 % ,8 % ,8 % ,5 % ,0 % ,4 % Fordringer ,7 % ,4 % ,1 % ,5 % ,9 % ,6 % Investeringer ,1 % 738 0,1 % ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % Bankinnskudd og lignende ,4 % ,0 % ,9 % ,1 % ,3 % ,4 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,4 % ,6 % ,8 % ,4 % ,9 % ,7 % Avsetning forpliktelser ,3 % ,8 % ,0 % ,9 % ,4 % ,0 % Annen langsiktig gjeld ,3 % ,9 % ,9 % ,3 % ,1 % ,3 % Kortsiktig gjeld ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % ,0 % ,0 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,4 % ,4 % ,8 % ,8 % ,3 % ,4 % Arbeidskapital i % av omsetning -3,2 % -13,6 % 2,7 % 3,2 % 8,4 % 13,2 % Ordinært resultat i % av omsetning -2,6 % -8,5 % -2,4 % -3,3 % -2,8 % -7,8 % Egenkapitalandel 10,8 % 3,6 % 10,2 % 15,7 % 15,8 % 15,4 % Totalkapitalrentabilitet 2,8 % 0,3 % 3,7 % 1,2 % -4,2 % -2,2 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 6,5 % 4,6 % 7,7 % 7,7 % 4,2 % 6,3 % 14

16 7. Rekeindustri Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,6 % ,4 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % Vareforbruk ,7 % ,7 % ,7 % ,5 % ,1 % ,0 % Lønnskostnader ,3 % ,6 % ,3 % ,2 % ,8 % ,6 % Andre driftskostnader ,2 % ,3 % ,5 % ,4 % ,6 % ,2 % Ordinære avskrivninger ,6 % ,0 % ,5 % ,4 % ,8 % ,1 % Driftsresultat ,2 % ,6 % ,0 % ,5 % ,3 % ,1 % Finansinntekter ,7 % ,5 % ,8 % ,0 % ,6 % ,5 % Finanskostnader ,9 % ,9 % ,0 % ,0 % ,9 % ,8 % Resultat av finansposter ,2 % ,4 % ,2 % ,0 % ,3 % ,3 % Ordinært resultat før skatt ,0 % ,0 % ,2 % ,5 % ,6 % ,2 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,9 % 89 0,0 % ,0 % 0,0 % ,0 % ,8 % Årsresultat ,0 % ,9 % ,1 % ,8 % ,0 % ,7 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,5 % ,9 % ,4 % ,6 % ,2 % ,2 % Andel med positivt resultatutvikling 29 % 25 % 40 % 70 % 30 % 78 % skatt 57 % 33 % 50 % 50 % 30 % 78 % Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,8 % ,4 % ,2 % ,5 % ,6 % ,6 % Immatrielle eiendeler ,0 % ,5 % ,2 % ,6 % ,5 % ,7 % Varige driftsmidler ,7 % ,3 % ,7 % ,0 % ,5 % ,3 % Finansielle anleggsmidler ,1 % ,5 % ,3 % ,9 % ,5 % ,5 % Omløpsmidler ,2 % ,6 % ,8 % ,5 % ,4 % ,4 % Varer ,5 % ,1 % ,3 % ,6 % ,2 % ,9 % Fordringer ,8 % ,1 % ,9 % ,5 % ,9 % ,8 % Investeringer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26 0,0 % Bankinnskudd og lignende ,9 % ,5 % ,6 % ,4 % ,4 % ,7 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,7 % ,6 % ,3 % ,9 % ,9 % ,2 % Avsetning forpliktelser ,6 % ,7 % ,2 % ,2 % ,2 % ,5 % Annen langsiktig gjeld ,4 % ,1 % ,8 % ,0 % ,7 % ,1 % Kortsiktig gjeld ,3 % ,7 % ,6 % ,0 % ,3 % ,6 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,1 % ,0 % ,2 % ,5 % ,2 % ,8 % Arbeidskapital i % av omsetning 0,9 % 12,3 % -2,2 % 2,0 % 3,7 % -7,4 % Ordinært resultat i % av omsetning -2,3 % -7,9 % -6,3 % -0,7 % -4,2 % 1,1 % Egenkapitalandel 17,8 % 17,6 % 15,6 % 14,2 % 11,0 % -1,3 % Totalkapitalrentabilitet 3,8 % 1,9 % 4,8 % 7,5 % 0,2 % 7,9 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 2,7 % -0,1 % 1,0 % 0,5 % -3,7 % 5,9 % 15

17 8. Krabbe og skjell, mottak og foredling Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,8 % ,1 % ,2 % ,7 % ,3 % ,2 % Vareforbruk ,5 % ,8 % ,7 % ,6 % ,3 % ,0 % Lønnskostnader ,2 % ,2 % ,6 % ,9 % ,3 % ,8 % Andre driftskostnader ,8 % ,1 % ,0 % ,1 % ,5 % ,3 % Ordinære avskrivninger ,0 % ,8 % ,0 % ,7 % ,9 % ,4 % Driftsresultat ,5 % ,1 % ,7 % ,7 % ,0 % ,5 % Finansinntekter ,8 % 436 0,3 % 376 0,2 % 420 0,2 % 584 0,3 % ,4 % Finanskostnader ,9 % ,0 % ,3 % ,6 % ,1 % ,1 % Resultat av finansposter ,1 % ,7 % ,1 % ,4 % ,8 % ,7 % Ordinært resultat før skatt ,5 % 633 0,4 % ,4 % ,3 % ,3 % ,8 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) 0,0 % 0,0 % ,5 % ,0 % 0,0 % ,0 % Årsresultat ,7 % ,2 % ,3 % ,1 % ,1 % ,3 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,6 % ,7 % ,1 % ,5 % ,0 % ,8 % Andel med positivt resultatutvikling 50 % 69 % 25 % 47 % 33 % 37 % 57 % 85 % 56 % 59 % 53 % 37 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,1 % ,6 % ,1 % ,5 % ,0 % ,4 % Immatrielle eiendeler ,3 % ,7 % ,3 % 878 0,7 % ,3 % ,8 % Varige driftsmidler ,9 % ,2 % ,6 % ,6 % ,2 % ,4 % Finansielle anleggsmidler ,9 % ,7 % 333 0,2 % ,3 % ,4 % 252 0,2 % Omløpsmidler ,9 % ,4 % ,9 % ,5 % ,0 % ,6 % Varer ,4 % ,3 % ,3 % ,1 % ,0 % ,7 % Fordringer ,9 % ,3 % ,8 % ,3 % ,6 % ,3 % Investeringer 15 0,0 % 0,0 % 0,0 % 208 0,2 % ,9 % 940 0,7 % Bankinnskudd og lignende ,6 % ,8 % ,9 % ,0 % ,6 % ,9 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,0 % ,5 % ,9 % ,9 % ,2 % ,6 % Avsetning forpliktelser 824 1,0 % 97 0,1 % 180 0,1 % ,6 % ,4 % ,2 % Annen langsiktig gjeld ,9 % ,3 % ,1 % ,8 % ,4 % ,2 % Kortsiktig gjeld ,2 % ,1 % ,9 % ,7 % ,4 % ,0 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,3 % ,7 % ,0 % ,8 % ,7 % ,6 % Arbeidskapital i % av omsetning 2,5 % -6,3 % -9,7 % -4,3 % -1,0 % 0,7 % Ordinært resultat i % av omsetning 2,1 % -0,2 % -1,9 % -5,3 % -1,3 % -9,0 % Egenkapitalandel 17,9 % 10,2 % 9,8 % 2,7 % -7,0 % -3,2 % Totalkapitalrentabilitet 7,0 % 13,2 % 1,9 % 4,0 % -16,1 % -6,5 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 8,0 % 4,7 % 1,2 % 6,9 % 7,3 % 10,9 % 16

18 9. Lakseslakterier Antall (N) Driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -herav salgsinntekter ,5 % ,5 % ,5 % ,3 % ,4 % ,0 % Vareforbruk ,5 % ,7 % ,2 % ,0 % ,5 % ,8 % Lønnskostnader ,6 % ,0 % ,6 % ,4 % ,6 % ,0 % Andre driftskostnader ,6 % ,5 % ,8 % ,3 % ,2 % ,2 % Ordinære avskrivninger ,1 % ,1 % ,6 % ,9 % ,3 % ,8 % Driftsresultat ,3 % ,7 % ,3 % ,4 % ,4 % ,1 % Finansinntekter ,3 % ,5 % ,3 % ,2 % ,4 % 828 0,2 % Finanskostnader ,4 % ,0 % ,6 % ,1 % ,9 % ,3 % Resultat av finansposter ,0 % ,5 % ,2 % ,9 % ,6 % ,1 % Ordinært resultat før skatt ,9 % ,8 % ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % Resultat av ekstraordinære poster (EOP) ,2 % ,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,5 % Årsresultat ,1 % ,7 % ,1 % ,7 % ,5 % ,6 % Selvfinansiering før EOP etter skatt ,2 % ,7 % ,3 % ,9 % ,9 % ,9 % Andel med positivt resultatutvikling 22 % 55 % 46 % 58 % 50 % 52 % 29 % 42 % 32 % 52 % 57 % 48 % skatt Antall årsverk (beregnet) Antall sysselsatte (oppgitt) Anleggsmidler ,3 % ,1 % ,3 % ,9 % ,5 % ,0 % Immatrielle eiendeler ,0 % ,6 % ,4 % ,2 % ,4 % ,3 % Varige driftsmidler ,2 % ,1 % ,7 % ,4 % ,7 % ,6 % Finansielle anleggsmidler ,0 % ,5 % ,2 % ,3 % ,3 % ,0 % Omløpsmidler ,7 % ,9 % ,7 % ,1 % ,5 % ,0 % Varer ,6 % ,2 % ,7 % ,6 % ,4 % ,4 % Fordringer ,7 % ,8 % ,9 % ,6 % ,3 % ,4 % Investeringer ,4 % 0,0 % 0,0 % ,3 % ,3 % ,3 % Bankinnskudd og lignende ,9 % ,9 % ,2 % ,6 % ,6 % ,9 % Eiendeler ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital ,6 % ,0 % ,5 % ,7 % ,7 % ,0 % Avsetning forpliktelser ,5 % ,0 % ,9 % ,2 % ,3 % ,3 % Annen langsiktig gjeld ,7 % ,6 % ,7 % ,3 % ,6 % ,6 % Kortsiktig gjeld ,1 % ,3 % ,9 % ,9 % ,7 % ,1 % Egenkapital og gjeld ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Arbeidskapital (finansiell) ,4 % ,5 % ,2 % ,8 % ,2 % ,1 % Arbeidskapital i % av omsetning -23,9 % -13,8 % -18,7 % -4,3 % -4,1 % -0,2 % Ordinært resultat i % av omsetning -9,3 % -3,7 % -8,1 % -1,5 % -1,3 % -5,0 % Egenkapitalandel 15,3 % 17,5 % 11,6 % 9,2 % 22,0 % 25,7 % Totalkapitalrentabilitet -0,4 % 1,2 % 2,6 % -3,3 % 4,9 % 2,5 % Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 1,5 % 3,0 % 0,0 % 4,7 % 5,2 % 1,6 % 17

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007 Rapport 27/2008 Utgitt desember 2008 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008 Rapport 11/2010 Utgitt mars 2010 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2005

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2005 RAPPORT 28/2006 Utgitt januar 2007 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2005 Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2001

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2001 RAPPORT 20/2002 Utgitt desember 2002 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2001 Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008 Rapport 11/2010 Utgitt mars 2010 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2008 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2003

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2003 RAPPORT 14/2004 Utgitt desember 2004 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2003 Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Strukturendringer i norsk hvitfiskindustri Styringsgruppemøte i Rammeprogram for økt lønnsomhet i torskesektoren 21.

Strukturendringer i norsk hvitfiskindustri Styringsgruppemøte i Rammeprogram for økt lønnsomhet i torskesektoren 21. Strukturendringer i norsk hvitfiskindustri Styringsgruppemøte i Rammeprogram for økt lønnsomhet i torskesektoren 21. september 2011 Bjørn Inge Bendiksen 21.09.2011 1 Mange drivere for endringer i industristruktur

Detaljer

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse RAPPORT 17/2002 Utgitt september 2002 SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Lønnsomhet og inntjening i 2009

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Lønnsomhet og inntjening i 2009 Rapport 45/2010 Utgitt desember 2010 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Lønnsomhet og inntjening i 2009 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-,

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000 RAPPORT 15/2001 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2000 av Bjørn Inge Bendiksen Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning AS 9291 Tromsø Telefon 77

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004 RAPPORT 19/2005 Utgitt januar 2006 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004 Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999 RAPPORT 20/2000 Utgitt desember 2000 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999 Bjørn Inge Bendiksen og John Roald Isaksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt

Detaljer

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien og i flåten de siste 15-20 årene. Figuren viser samlet

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2011

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2011 Rapport 30/2013 Utgitt juni 2013 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2011 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Forfatter(e)/Prosjektleder: Bjørn Inge Bendiksen Avdeling: Næring og bedrift Oppdragsgiver: Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Norsk hvitfiskindustri i endring

Norsk hvitfiskindustri i endring RAPPORT 21/2006 Utgitt september 2006 Norsk hvitfiskindustri i endring Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap og seks datterselskaper.

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

God eller dårlig lønnsomhet i norsk fiskeindustri?

God eller dårlig lønnsomhet i norsk fiskeindustri? God eller dårlig lønnsomhet i norsk fiskeindustri? Bjørn Inge Bendiksen og Thomas Nyrud - Lønnsomheten må øke 1 Fiskesalgslagene: - Er det virkelig så dårlig lønnsomhet i fiskeindustrien? 4 Fiskesalgslagenes

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2010

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2010 Rapport 16/2012 Utgitt mars 2012 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Driftsåret 2010 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag Endringer struktur, sysselsetting og produksjon

Fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag Endringer struktur, sysselsetting og produksjon Rapport 10/2009 Utgitt mars 2009 Fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag Endringer struktur, sysselsetting og produksjon Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer