SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504)"

Transkript

1 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Synonymer STP Complete Fuel System Cleaner, Artikkelnr GTIN-nr Nobb-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Drivstoff-tilsetning. 500 ml 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Armored Auto UK Ltd Besøksadresse Unit 16, Rassau Industrial Estate Postadresse Ebbw Vale Postnr. NP23 5 SD Poststed Gwent Land England (UK) Telefon Telefaks E-post Distributør Firmanavn Auto Care AS Postadresse Lindebergveien 12 Postnr Poststed FROGNER Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Xn; R65 R36/38 N; R51/53

2 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 2 av Etikettinformasjon Faresymbol R-setninger S-setninger Sammensetning på merkeetiketten 2.3 Andre farer Helseeffekt Andre farer R36/38 Irriterer øynene og huden. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette: %, Destillater (petroleum), søtede (sweetened) middels tunge: < 25 % Løsemiddeldampene kan ved overeksponering gi hodepine, kvalme, oppkast og rus symptomer. PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger navn Identifikasjon Klassifisering Innhold Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette Destillater (petroleum), søtede (sweetened) middels tunge CAS-nr.: EC-nr.: CAS-nr.: EC-nr.: Xn; R65 R66 Asp. tox 1;H304 ;EUH 066 Xn, N; R10, R51/53, R65 Flam. Liq. 3; H226; Asp. tox 1; H304; Aquatic Chronic 2; H411; % < 25 % Poly[oksy(1,2-propandiyl)],.alfa-(3- aminopropyl)-gamma-hydroksi-,c12-15 alkyl etere Xi,N; R38,R41,R50/53 Aquatic Acute 1; H410; Aquatic Acute 1; H400; Eye Dam. 1; H318; Skin Irrit. 2; H315; < 25 % Solventnafta (petroleum), tung aromatisk CAS-nr.: EC-nr.: Xn,Xi,N; R36/38,R51/53, R65 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Asp. tox 1;H304 Aquatic Chronic 2;H % Poly[oksy(metyl-1,2-etandiyl)alfapropyl-omega-hydroksi-C12-15 alkyl etere Xi; R38,R41 Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; 1-5 %

3 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 3 av 9 Naftalen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xn,N,Kreft 3; R22,R40, R50/53 Aquatic Chronic 1; H410; Aquatic Acute 1; H400; Acute tox. 4; H302; Carc. 2; H351; < 1 % kommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vask huden med såpe og vann. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Skyll munnen grundig. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege umiddelbart. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging. Innånding kan irritere luftveiene. Damper i høye konsentrasjoner som kan gi ubehag i form av hodepine, svimmelhet og kvalme. Hudkontakt: Irriter huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Øyekontakt: Kan fremkalle svie og irritere øynene. Svelging: Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Tegn og symptomer på at materialet har kommet inn i lungene kan omfatte hoste, kveling, tung pust, pustevansker, tett bryst, kortpustethet og/eller feber. Symptomer på kjemisk lungebetennelse kan oppstå i løpet av timer med pustevansker og hoste Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Symptomatisk behandling. Risiko for kjemisk lungbetennelse (pneumonitt). Overvåking er nødvendig timer etter svelging. Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Avgir brennbare gasser ved oppvarming. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Aldehyder. Hydrokarboner. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8.

4 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 4 av 9 Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Ventiler godt. Unngå kontakt med huden og øynene. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Spill tas opp med inert absorberende materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Følg bruksanvisningen Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys. Lagres i stående beholdere. Følg reglene for brannfarlige væsker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier For solvent nafta, CAS , bruk administrative normer for trimetylbensen nedenfor. Administrative normer navn Identifikasjon Verdi Norm år Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette CAS-nr.: EC-nr.: t.: 50 ppm 8 t.: 275 mg/m³ 2009 Trimetylbenzen (alle isomere) 8 t.: 20 ppm 8 t.: 100 mg/m³ 2007 Naftalen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 8 t.: 10 ppm 8 t.: 50 mg/m³ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Vask hender godt etter arbeid med produktet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av

5 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 5 av 9 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern personlig verneutstyr. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Nitrilgummi. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Normale arbeidsklær. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Klar væske Farge Halmfarget Lukt Petroleum. Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke bestemt. Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke bestemt. smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / Ikke bestemt. kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: 79 C Kommentarer, Ikke bestemt. Fordampningshastighet Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke bestemt. Kommentarer, Damptrykk Ikke bestemt. Damptetthet Verdi: > 1 Kommentarer, Damptetthet luft = 1 Relativ tetthet Verdi: 0,8395 g/cm³ Løselighetsbeskrivelse Ikke løselig i vann. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant. Blanding. n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke bestemt. Fysikalske farer Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Polymeriserer ikke. Se også seksjon Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Reagerer med sterke syror och sterke oksidasjonsmidler. Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

6 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 6 av 9 Materialer som skal unngås 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer. Ingen under normale forhold. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Nitrøse gasser (NOx). Aldehyder. Hydrokarboner. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette LD50 oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte LD50 dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: kanin Destillater (petroleum), søtede (sweetened) middels tunge LD50 oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte LD50 dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte LC50 innånding Verdi: Forsøksdyreart: råtta Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Aspirasjonsfare Damp kan irritere luftveier og lunger. Løsemiddeldampene er farlige og overeksponering gir hodepine, kvalme, oppkast og rus symptomer. Irriterende og avfettende. Irriterer øynene. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. Kan også forårsake hodepine, svimmelhet og beruselse. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene. Kan forårsake alvorlig lungeskade ved svelging ved at stoffet aspireres til lungene. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Symptomer på eksponering Annen informasjon Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Toksikologiske data fra komponenter Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Inneholder små mengder stoff (naftalen) som kan være kreftfremkallende. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Blandingen som helhet er ikke testet. Klassifiseringen er gjort utfra informasjon om inngående stoffer og deres klassifisering. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet er ikke testet. Bedømmelsen grunnes på informasjon om inngående stoffer.

7 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 7 av 9 Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, Daphnia Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette Verdi: > 100 mg/l Varighet: 96h Destillater (petroleum), søtede (sweetened) middels tunge Verdi: mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96h Naftalen Verdi: 0,33-1,1 mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96 h Verdi: 2,16-8,6 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48 h Data mangler. Hovedkomponenten, CAS , anses være lett biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Data ikke tilgjengelig. Inneholder stoffer med mulighet for bioakkumulering Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er uoppløselig i vann. Flyter på vatten Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 3082 RID 3082 IMDG 3082 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG PBT-/vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd/ikke utført. Oljesøl på vann kan gi fysisk skade på organismer som lever i vann, samt nedsatt oksygenopptak i vanmiljøet. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Må ikke helles i avløp. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ikke rengjort emballasje skal behandles som farlig avfall. Ja EAL: andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.(Petroleumdestillater, Polyeteramin) MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.(Petroleumdestillater, Polyeteramin) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (Petroleum

8 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 8 av 9 ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 9 Fare nr. 90 RID 9 IMDG 9 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA destillate, Polyether amine). ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Petroleum destillate, Polyether amine) III III III Miljøfarer Marin forurensning Ja Spesielle forholdsregler for bruker ADR Andre relevante opplysninger Kan transporteres som begrenset mengde (LQ). RID Andre relevante opplysninger Kan transporteres som begrenset mengde (LQ). IMDG Andre relevante opplysninger Kan transporteres som limited quantity (LQ): EmS F-A, S-F Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er Nei Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. FOR nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

9 STP Complete Fuel System Cleaner (35504) Side 9 av 9 gjennomført CSR kreves Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av R10 Brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R36/38 Irriterer øynene og huden. R38 Irriterer huden R40 Mulig fare for kreft R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Punkter som er endret fra forrige versjon: 3.2 Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Auto Care AS Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer