~va'fd1~i~_'l~,,;1. Hva er støv? Side 3. Tilta Side 11. ~~ìltl!lijil:l~#j~~f/lllg~~~~-r~;ß.~:d.~~, Ri 6. Kroppens reajoner på biologik støv Side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~va'fd1~i~_'l~,,;1. Hva er støv? Side 3. Tilta Side 11. ~~ìltl!lijil:l~#j~~f/lllg~~~~-r~;ß.~:d.~~, Ri 6. Kroppens reajoner på biologik støv Side 7"

Transkript

1

2 ~va'fd1~i~_'l~,,;1 ~~ìltl!lijil:l~#j~~f/lllg~~~~-r~;ß.~:d.~~, Ri 6 Hva er støv? Side 3 Hva kan støvet i landbruket inneholde? (( 4 Administrative normer Eksponering i landbruket... 5 Vurdering av eksponering for biologisk støv Kroppens reajoner på biologik støv Side 7 Helserisiko ved støv i landbruket Tilta Side 11 Tiltak mot støv Korntørker Høytørke... Husdyrrom Grisehus Jordstøv... Generelt om støvdemping i romluf

3 STØV I LADBRUKET Dette temaheftet på støver en utgivelse i serien Helse og Landbruk som utgis av LADBRUKSHELSEN. Det faglige innholdet i heftet er ivaretatt av Torgeir Lyngteit fra Institutt for Tekniske fag ved NLH, Erik Melbostad og Wijnand Eduard ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det redaksjonelle arbeidet er utført av Kari-Anne Sand ved Landbrukshelsen. Temaheftet beskriver aktuelle helserisikoer knytet til støv som bønder kan bli utsatt for i sitt arbeid samt de mest aktuelle mulighetene vi har for å begrense utvikg av støv. Støver faste stoffer som er finordelt. Støv kan holde seg svevende i lufen med en oppholdstid som er avhengig av partikelstørreisen. En regner med at pariker som er midre enn 10. (1.m = 0,001 mm) vil holde seg svevende i lufen mens større partiker vil fale ned på underlag. Totalstøv er defiert som ale parter som er blandet i lufen. Men ike alle partiker kan pustes in. Av pariker som er større enn 20.m bli bare halvparten pustet in. Støv som pustes in bli grdvis adskit når inåndigslufen passerer lufrør, forgreniger og bend i lufeiene. En tommelfingerregel sier at partiker som er større enn 10.m adskies i nese og hals, pariker som er midre enn 10. adskies i lufrørsgrenene og partiker som er midre enn 5.m kan nå helt ned til lungeblærene. Det er det som kalles respirabelt støv. Figur 1 0,0001 0,001 0,01 Partikkelstørreise, mm Størrelse av ulike typer biologisk støv og hvor støvet avsettes i luftveiene. Store partikler deponeres i nesen og øyne. Små partikler kan nå helt ut tillungeblærene. 0,1 3

4 '" "= Hva kan støvet i landbruket inneholde? Støvet som bonden kan utsettes for stamer fra planter, dyr, mioorgansmer, sprøytemidler og jordsmonnet. Det kan ineholde stoffer som påvirker imunapparatet f.eks. alergener, sprøytemidler, bakteriegifer som endotoksin og muggsoppgifer som kales mykotoksiner. Ved håndtering av fôr og strø, som er angrepet av mioorganismer kan støv fra muggsopp, bakterier og midd frigjøres i store mengder. Spesielt gjelder dette om det har vært varmgang i fôr og strø. (Varmgang skyldes mikrobiell vekst i det organiske materialet.) Organk støv Organsk støv kan ineholde organsk-kjemiske produkter og støv som stammer fra planter, dyr og mioorganismer. De viktigste organisk-kjemiske produkter som anvendes i landbruket er sprøytemidler. De aktive stoffene i sprøytemidler er kjemisk meget forskjellge og kan ha ule og ofte sterke helseeffekter. Sprøytemidler er blitt viet spesiell oppmerksomhet i andre publiasjoner og omtales derfor ike nærmere her. Støv fra planter, dyr og mioorgansmer kalles også biologisk støv for å skie dette støvet fra f.eks. sprøytemidler. Bakterier Bakterier fines i store mengder i gjødsel og i midre mengder på hudpartiker og i humus. Bakterier formerer seg meget hurig når vekstbetingelsene er gunstige: høy fuighet, varme og god næringstigang. Bakterier formerer seg ved deling. Det kan gå bare 20 min mellom Figur 2 Støvprøve fra hønsehus. Bakterier er merket med et fluorescerende stoff hver deling. Således kan en bakterie bli til bakterier etter ca 7 timer hvis vekstforholdene er gunstige. Når vekstforholdene bli ugunstige, dør bakerie-. ne eller daner sporel Sporene kan overleve til vekstforholdene forbedrer seg. En spesiell type bakterier er de såkalte aktinomyceter som vokser som muggsopp, f.eks. på korn og høy. De kan utvike meget store mengder av sporer som lett frigjøres ved håndtering av ((mugne)) materialer. Innånding av bakterier kan gi helseeffekter som følge av at immunforsvaret reagerer selv om bakteriene er døde. Flere bakteriearer, som vokser under oksygenfattige forhold, ineholder gifstoffet endotoksin. Bakterier kan også skie ut gifstoffer og enzymer i materialet som bakteriene vokser i. Muggsopp Muggsopp stiler noe mindre krav til vanninhold enn bakterier. Den vokser på plantematerialer som korn, høy og kraffôr hvis vanninoldet er ;: 18-20%. Muggsopp formerer seg også raskt. På midre enn 24 timer kan en spore vokse til en koloni og produsere mioner av sporer. Først vokser muggsopper som trives ved omgivelsestemperatur. U~der veksten produseres varme som ike lett føres bort gjennom tykke lag med korn eller høy. Ved høyere temperatur hemmes veksten. Men så overtar muggsopparter som foretrekker høyere temperatur. Ved temperaturer over 40 e kan bare noen få såkalte termoile muggsopper og aktinomyceter leve og formere seg. Veksten stoppes opp helt når temperaturen når 60 0e. Da kan det være produsert gass som kan antennes. De termoile organismene vokser hurtigst. Hvis det har Figur 3 MuggsoppenAspergillus fumigatus etter vekst i et døgn i laboratoriet. vært varmgang i korn eller høy, dominerer sporer fra disse arter eksponeringen ved håndtering. Muggsopper kan også produsere sterke gifstoffer, mykotoksiner, som skies ut i korn eller høy. Disse gifstoffer kan fies også i muggsoppen eller sporene. Helserisiko knyttet til mykotoksinene gjelder mest drektige dyr som kan abortere hvis de spiser muggent fôr. Midder Midder er små edderkoppdyr som er ca mm store. Midder lever av muggsopp, kornkier og andre midder. Middens livssyklus varer ca to uker. Krvene til luffuktighet og temperatur varierer for de ulike artene. Relativ luftfuktighet ligger omtrent på 60% eller 4

5 Figur 4 Midd høyere. Temperaturen kan variere mellom 5 og 35 0e. Selv om midder formerer seg betydelig saktere enn mioorgansmer, kan store bestander utvikes når forholdene er gunstige. Under midre gunstige forhold utvikes hvilestadier som tåler større påkjenninger. Midden og spesielt ekskrementene fra midden ineholder alergener som er en viktig årsak til plager hos alergikere. Jordstøv Jordstøv frigjøres ved arbeid på åkeren eller ved handterig av avlig som ineholder jordrester, f.eks. sortering av poteter og rotvekster. Jordsmonnet kan ineholde leire, kvarts, kalk og humus.av disse komponenter har kvars størst yrkeshygienisk betydnig. Administrative normer Risikoen for å få yrkessykdom er avhengig av støvmengden som man bli utsatt for, og for mange stoffer kjenner vi ti nivåer som kan føre til sykdom. På grag av sli kunnskap har Arbeidstisynet fastsatt såkalte admstrative normer. Dersom nivået i arbeidsmijøet ike overskrider den admistrative norm for det aktuelle stoffet vuderes forholdene som akseptable. For flere støvtper som er akelle i landbruet fines normer, se tabell. Admistrative normer gjelder vanigvis for gjennomsnittet aven 8 timers arbeidsdag. Det fines også normer for vurdering av eksponering i kortere perioder, hvile er mer anvendelig i landbruket. Disse er også angitt i tabellen. For biologisk støver våre kunnskaper for begrenset til å sette slie grenser. Ved vurderig av eksponerig for biologisk støv må man pr. i dag benyte den admstrative normen for organisk støv. Denne normen tar ike hensy til at biologisk støv kan ineholde aktive stoffer og er antagelig for høy i vurderigen av støvbelastnigen i landbruet. Normen for bomulstøv ligger betydelig lavere enn normen for organsk støv fordi dette støvet som ineholder bakterier og endotoksin kan forårsake lufeissykdommer hos. bomulls- Admstrativ norm, mg/m' Støvtpe middelverdi middelverdi over 8 timer :: 15 mi Sjenerende støv, totalstøv 10,0 20,0 Sjenerende støv, respirbelt 5,0 10,0 Kvars, totalstøv 0,3 0,9 Kvars, respirbelt 0,1 0,3 Organsk støv, totalstøv 5,0 10,0 Trestøv fra tropiske treslag, Eik og bøk, totalstøv 1,0 3,0 K Trestøv fra nordiske treslag, Unntatt eik og bøk, totalstøv 2,0 4,0 K Råbomullsstøv, støv o( 15 mm 0,2 0,6 K = kreftremkallende arbeidere. Denne normen gir derfor en pekepin om at man bør tilstrebe et betydelig lavere eksponeringsnivå i landbruket enn normen for organsk støv antyder. Eksponering for støv i landbruket Bonden utfører mange ulie arbeidsoppgaver der han kan bli utsatt for støv. I tilegg til dyrestell er kornhåndtering, fôrhåndtering, sorterig av løk og poteter aktuelle arbeidsoppgaver hvor en må tenke på støveksponering. Støvpartiker frigjøres lett ved handtering av tørre plantematerialer som korn og høy. Støvutvikgen avtar med økende vannold. Men høyt vanold i korn, hal og høy kan også føre til tilvekst av mioorgansmer under lagring. Hvis det har gått varmgang i fôret bli sporemengden særdeles høy. Dyr avgir støv fra hud og hår som stadig fornyes. Naturgjødsel ineholder store mengder tarmbakterier. Støv kan utvikes ved håndterig av tørrgjødsel, og fra flytende gjødsel når forstøvede dråper tørker in. Figur 5 DyrestelI er et eksempel på en arbeidsoppgave som utsetter bonden for biologisk støv: 5

6 STØV FRA Arbeids- actiomyoppgave ceter(sporejord planter dyr bakerier daende bakerier) mugg- sopp midd Harving Treskig Anet arbeid med korn Arbeid med krôr Arbeid med silogrs Arbeid med høy Arbeid med halm Stell av høns Ste! av småfé Stell av gris Stell av storfé Handtering av bløtgjødsel + ++ Handtering av tørrgjødse! Handtering av trefls Sortering av poteter \. "= Figur 6 Arbeidsoppgaver med mulig eksponering for støv + eksponering mulig ++ høy eksponering mulig Tabellen over gir en oversikt av de viktigste arbeidsoperasjoner hvor vi antar at bonden kan bli eksponert for støv. Sansynlghet for høy eksponering er også angitt. Det er hittil utført få støvmåliger i norsk landbruk. Derfor er det vanskelig å angi eksponeringsnivåer mer nøyaktig. Spesielt gjelder dette for mange komponenter i biologisk støv. Vurdering av eksponering for biologisk støv Kaegge riiko Eksponering for støver meget variabel, både i mengde og samensetnig. Derfor er det et meget omfattende arbeide å kartlegge bondens totale eksponering ved hjelp av måliger. Måliger kan være mest aktuelt for kartlegging av eksponering i spesielle arbeidsoppgaver. I praksis vil de fleste kartlegginger bli basert på å registrere hvile arbeidsoppgaver som utføres og forhold som kan påvirke utvikg av biologisk støv, f.eks. avsug og andre ventilasjonstiltak, landbruksmaskier med lukket førerhytte, vanoldet i korn og høy ved inøsting og om korn og høy har vært tørket i tørkeanlegg. Hjelp til kartlegging av eksponerig og vudering av aktuelle forebyggende tiltak kan du få gjennom medlemskap i Landbrukshelsen. Arbeidstilsynet vil også kunne gi råd om forebyggende tiltak. Vurdering av måleresultater Vangvis samenlgnes måleresultater med den admistrative norm for den aktuelle støvtpen. Men fordi det er stor usikerhet om relevante admstrative normer for biologisk støv i landbruket har disse foreløpig midre betydng for vudering av helserisiko. Det er derfor viktig å tilstrebe lavest mulig eksponerig. Forskningsprosjekter vil i tiden fremover forhåpentligvis danne bedre grunnlag for vurdering av bondens risiko for sykdom som følge av støveksponering. Metabolisme Figur 7 Oversikt over eksponering og helseeffekt av støv. 6

7 ...;d:' Hfi3i!i"i~~I79?~.i1N"StffiÌE~'ll'r.lQÍ~iiil 1ll:~~il~'L~~l~l~il:~\1~ ~'t:f~f ' relse og inold. Disse partikene vil når de treffer slimhinnene i øynene og de øvre og de nedre lufeiene ha forskjellig evne ti å fremkalle forsvarsreaksjoner fra kroppens immunapparat. LUNGE- BLÆRER (ALVEOLER) SLIMCELLER Biologisk materiale danner grunnag for vekst av muggsopper og bakterier når futighet og temperatur er gunstig for mioorgansmene. Biologisk støv kan bestå av levende og døde mioorgansmer, toksiner og ekskrementer, partiker fra dyr og planter av varierende stør- Figur 8 Luftvegene og lungene. Når støvet har passert de øvre luftveiene (nesen og halsen) føres de mindre partiklene via luftrøret ut i bronkiegrenene, hvor de kan fanges opp i slimhinnene. De minste partiklene (det respirable støvet) kan havne helt ute i lungeblærene ST0VPÂRTIKLER " 1\ i&i~:~~~l~:;:~~/ti;.i/:.:i~~~0?1r.~;l~f~~'~f;~~:~~~t.~~~~~ts~:: :.:-:.,...:...;...:..:.. D.unappartetog betennelsesreaksjoner kan gi symptoiner str, og på lengte sik. Immunapparatet har som hovedoppgave å holde rede på og kontrollere inntrengende skadelige påvirknger og danner antistoffer mot plantepartiker, dyrepartiker, og mikroorganismer av forskjellg art. Disse antistoffene hjelper sammen med hvite blodlegemer til å begrense skadevirknigene av intrengende mikroorganismer. Dette SLIMET BEVEGES MOT SVELGET. :;~;Ä%f;a,~: SLIM FLiMMERHAR ~-~~- SLIMKJERTLER Figur 9 Luftvegslimhinner Støvpartiklene fanges opp i slimet som dekker innsiden av luftrøret og bronkiegrenene ogfraktes umerkelig i slimet som beveges mot svelget ved hjelp av flimmerhårene. Støv som irriterer slimhinnen kan gi betennelsesreaksjon og økt slimproduksjon. skjer via såkalte betennelsesreaksjoner som har mange felles trekk. Sliene bli irriterte, røde evt. hovne, med økt sekresjon, f.eks. tårer eller sli. Dessuten kan det komme kløe eller hoste pa grunn av irritasjon av slihiene. Slie betenneisesreaksjoner kan være akutte og kortvarige i forbindelse med støvete arbeidsoperasjoner, eller de kan komme noe mer langsomt og vare i timer til dager avhengig av påvirkngens art og mengde. Ved langvarig påvirkng av lufeisirriterende støv kan det komme mer kroniske forandringer av slimhinnene med fortykkelse og evt. økt sekresjon f.eks. som kronisk bronkitt. Slik påvirkng kan også føre til økt irritabiltet med hoste og tungpustenhet som ved astma. Kronisk bronktt kan også med tiden gi pustevansker. Støvpåvirkning av lufeiene kan derfor ha både kortsiktige og langsiktige virkninger med svært varierende karakter og alvorlighetsgrd. Kort beskrivelse av endel plager bøndene kan ha og noen resultater fra prosjektet ((Helserisiko ved støv i landbruked). I prosjektet "Helserisiko ved støv i landbrukeb har vi forsøkt å karlegge de forskjellge virkngene av støvet som bonden utsettes for i sitt arbeide, og vi vil her gi en kort beskrivelse av resultatene. Sliesymptomer i forbindelse med støvet arbeid Plager fra øyne, nese og de nedre lufeier er svært vanlig i forbindelse med støvet arbeid. ea. 20 % av bøndene har plager som kløe i øynene, renng, nysing og hoste, ofte i forbindelse med arbeidet, og ved enkelte arbeidsoperasjoner angir opptil 50 % av de som utfører arbeidet at de kan ha slie plager. Feberreakjoner I forbindelse med støvende arbeidsoperasjoner, kanskje særlig rengjøring av kornbinger med gamelt korn, hvor det har vært mugg, og ved lignende arbeid som medfører eksponering for store mengder muggsoppsporer, kan bonden etter noen timer oppleve frys- 7

8 STØVKORN (MUGGSPORER EL) ning, verk i muskulaturen og feber nesten som en infuensa. Dette er ofte ledsaget av hoste og evt. følelse av tetthet i brystet. ea % av bøndene har opplevd slie plager ved støvflte arbeidsoperasjoner. Noen har lagt merke ti at det skal midre ti før de får slie reaksjoner dersom de bli eksponert flere ganger for det same støvet. Det er derfor all grnn til å forsøke å holde eksponeringen så lav som mulig. Feberreaksjoner må oppfattes som tegn på ekstremt høy eksponering. Det har ike vært uvanlig å forveksle disse feberreaksjonene (også kalt inalasjonsfeber, toksisk feber, giffeber) med bondelunge som er en alvorligere og mer langvarig tilstand. BLODARE ALVEOLE CELLER VÆSKE- SPISECELLE SPALTE (MAKROFAGER) Figur loa Lungeblærer med betennelse etter støveksponering. Støv. som. passerer. helt. ut. i llingeblærene bli ((spist OpP)) av spiseceller (makr()\ager) som sender bûd på betennelsesceller. Dette ir.. feber. V~d Kronik bronktt Stadig påvirkng på slimhiene av lufeisirritanter som tobaksrøyk eller støv i landbruket kan føre til en fortkkelse av slinen i de mellomstore og små lufeier med økt sliproduksjon, hoste og oppspytt. Dersom dette er en varig tilstand, kales den gjerne kronisk bronktt. Mange røykere synes det er naturlig med litt hoste om morgenen. Men kombinasjonen av tobaksrøyk og støv i landbruket kan etter hvert gi betydelige plager med hoste og oppspytt, og ti sist tung pust først ved anstrengelser, og ti slutt i hvile. Selv om kronisk bronktt begynner relativt uskyldig med hoste og slimet oppspytt, kan altså sykdommen ved røykig og mye støvpåviknig utvike seg til å bli invalidiserende. Ca 8 % av de norske bøndene hadde kronisk bronktt bedømt ut fra spørreskjemasvar. Risikoen økte med røykig, støveksponering utenom landbruket, ved dyrehold og for heltidsbønder i forhold til deltidsbønder. Sli at risikoen for røykende heltidsbønder med dyr var ca 6 ganger økt i forhold til ike røykende deltidsbønder uten dyr. Røykestopp og forebygging av støveksponering i landbruet er to vitige tiltak her. ARRAKTIGE OMDANNEDE LUNGEBLÆRER Astma Astma er en sykdom som skyldes en kombinasjon av arelige anegg for astma, anegg for allergi og påvirkning av miljøfaktorer som f.eks.pollen, dyrehår og støv i landbruet. 'i...=l Figur 10 B Lungeblærer med betennelse og arrdannelse som har utviklet seg fra ((bondelunge)), ett~r langvarig ~ksponerig forekommer svært skjelden.. a: Slien.. hovner opp Bondelunge Bondelunge skyldes også eksponering for mikroorgansmer i store mengder. Bondelunge er imidlertid ekstremt sjeldent (ca. 1-2 pr. 10 OOO/år).Tilstanden synes å henge sammen med gjentatt eksponering over tid. Feberreaksjoner kan være et forvarsel. Bondelunge kan på sikt føre til arraktig omdannelse av lungevevet, såkalt lungefibrose. Men de fleste tilfelle av bondelunge går over i løpet av noen måneder dersom eksponeringen blir holdt tistrekkelig lav. Oppfølging hos lungelege er nødvendig. Figur 11 Utvikling av astmaanfall ilustrert ved tverrsnitt aven bronkiegren. 8

9 Tobakksrøykig kan også spile in, men alergi mot forskjellge allergener som husdyr, muggsopper og midder betyr langt mer ved astma enn ved kronisk bronktt. Ved astmaanfall reagerer slimhene akutt med hevelse og økt sekresjon. Dette kan arte seg som hoste med sli. I tilegg kan det komme sammentrekng av muskulaturen i bronkiene. HeveIsen, sliet og sammentrekng av muskulaturen reduserer i betydelig grad hulrommet inne i de mellomstore og små bronkegrenene og øker derved motstanden mot luftstrømmen. Pustingen kan bli svært tung med hvesing og piping.(fig Ila-c) Astma kan gi voldsomme anfall som noen ganger kan være svært draatiske og enkelte ganger livstruende. Særlig gjelder dette svært allergiske personer som plutselig bli utsatt for store mengder av allergener.lufbårne allergener svever som finordelt støv i lufen. En del astmatikere har ike så voldsomme anfall, men kan likevel være svært plaget i det daglige arbeidet. I landbruket er det særlig arbeid i støv og dyrestell som synes å være risikofaktorer for astma i tiegg til tobaksrøykig. Det er også viktig å være oppmerksom på at akutte lufveisineksjoner som forkjølelse og inuensa kan føre ti betydelig forverreise av astma, særlig i kombinasjon med lufeisirritamenter og alergener. En sykdom som tidlgere har vært ganske fredelig kan bli svært alvorlig i forbindelse med nedre lufeisineksjoner. Vi har fuet at ca 6 % av norske bønder har hatt astma, mens ca 3 % opplyste å ha astmå nå (for tiden). Hyppigheten av astma øker med alderen, og det er særlig hos de yngre astmatikerne at alergi overfor husdyr, plantepartiker og midder er betydnigsfut (alder år). Røyking og andre lufeisirritanter betyr mer ved alderen. Ved siden av husdyrhold generelt er det særlig arbeid med høner og griser som synes å gi overhyppighet av astma i vår undersøkelse. Arbeid i støv som kan gi slieplager fra de øvre lufeiene, kan også gi astmalignende symptomer i arbeidet. Slie symptomer er ganske hyppige. Mellom 10 og 20 prosent av bøndene har ofte symptomer som hoste, tett pust og hvesing eller piping i brystet i forbindelse med støvende arbeid. Handtering av korn, kror og fls er her viktig i tilegg ti husdyrstell. Alergikere har spesielle problemer med de allergene som de reagerer på og har dannet antistoffer mot det (se fig. 12). 9 A ALLERGEN SLIM SLIMHINNE MASTCELLE MED ANTISTOFF Figur 12 Luftvegene og deres reaksjon på støveksponering. B J :~-''.:'~ t1,.,-. 'i..'l /iä-:"i~":).'m~...::.t~.~...,v...~..."...;i,i. t,'f,\".r':$.'"..., - : :Y!7'ci: j,~' ~. ~'f.. ~.... f.. BRONKIAL '-, ATUR-~ MUSKUL- ~ ~q j f~': Illustrasjonen viser den allergiske reaksjonen: Allergenet fraktes med luftstrømmen, fanges opp i slimet og kan trenge ned i slimhinnens øvre lag, hvor det kan komme i kontakt med antistoffet som sitter på mastcellens overflate (A). Når allergenet kommer i kontakt med antistoffet, skjer en reaksjon inne i mastcellen, som frigir histamin til vevet omkring. Histamin utvider blodårene i slimhinnen og gjør at væske siver ut. Slimhinen svulmer da opp. Histamin virker også sammentrekkende på bronkialmuskulaturen (B). Redusert lungefunkjon over tid Ved astmaanfall øker motstanden mot lufstrømmen ved pustingen i betydelig grd. Men det hele kan gå fustendig tilbake når anfallet går over. Ved astma som vedvarer over tid kan det være at motstanden mot lufstrømmen ike bli helt normal igjen mellom anallene, eller at det etter hvert ike bli så markerte anfall, bare en jevn tetthet i pusten. En anen mulighet er at kronisk bronktt pga. fortkkelse av slihinnen i de små lufeiene gir gradvis utvikling av økt motstand mot luftstrømmen. De første årene kan dette være lite

10 merkbart, men etter hvert som lufeismotstanden øker, kan det gi symptomer ved arbeide, anstrengelser og kanskje ekstra symptomer ved kulde og lufeisirritasjon og gi opphav til astmalignende anall, evt. en tilstand som mier om "kronisk astma)). Ved målig av lungefusjonen vi man kunne se tendens til reduksjon i lufstrømshastigheten som uttrykk for økt lufeismotstand før dette gir symptomer.vi har påvist tegn til slikt økt motstand mot lufstrømmen hos ca % av bøndene. Risikofaktorer for dette er tobaksrøykig, og støveksponering i og utenfor landbruet, antall år i landbruket, astma og kronisk bronktt. Det synes derfor viktig å forebygge utviklg av kronisk bronktt og astma ved å redusere støveksponering og tobaksrøykig for å bevare bondens lungefunksjon. Dermed sikres arbeidskapasitet og livskvalitet best mulg. Det kan også danes ørsmå arratige knuter. På et røntgenbilde kan de se ut som små prikker. Tilstanden kalles lungefibrose, eller når man vet den skyldes støv, støvlungesykdom. Undersøkelser med tanke på utvikg av støvlungesykdom eller lungefibrose hos bønder har det vært gjort svært lite av tidligere. "Helserisiko ved støv i landbruet)) har gjennomført røntgenundersøkelse av 8400 bønder. Man finer at ca. 1-2 % av bøndene har tegn til lett grad av lungefibrose. Dette funnet bli fulgt opp nærmere med tanke om det utvikler seg over tid, og om det har noen betydning for lungefunksjonen. Støvlungesykdom bruker å ha et svært godartet forløp, men man vet ikke om kombinasjonen av mieralstøv og tildels svært høye nivåer for biologisk støv (muggsopper, bakterier etc.) kan ha spesielle virknger. '..,~ Støvlungesykdom, lungefibrose Bønder er utsatt for forskjellge typer støv i sitt arbeide. Mineralstøv med inold av kvarts og andre typer mieralpartiker hvirvles opp ved bearbeiding av jorda, ved inøsting og håndtering av f.eks. korn eller poteter. Det følger altid en del jordpartikler eller sand med, og ~e fineste partikene kan og sveve i lufen i timesvis og bli pustet helt ned i de miste lufeiene og lungeblærene (Fig. 8 og 9). Mesteparten av støvet bli fraktet opp igjen av flierhårene i lufeiene, harket og hostet opp med sli eller svelget umerkelig ned. Men noen av de miste støvpartikene kan bli igjen og gi reaksjoner fra de miste lufeiene og lungeblærene, reaksjoner som ligner på bondelunge (Fig. 10) Dersom det dreier seg om muggsopper eller bakterier, kan man få akutte feberreaksjoner. Dreier det seg imidlertid om mineralstøv, kommer det ingen umiddelbare reaksjoner, men over tid kan det utvikes små forandringer i lufeiene og lungeblærene, hvor veggen kan bli fortkket.,-o,,::. _,'0,:. c' ',_::.-"... - _ : _,.., _,::,'...,":.;. _: - -, ~,." - d:':,.:,~::' ".'" ~ -... _."..,...,....,...,.',.... _.--~ Oppsumerig #èJ:g., utsatt for støv eller påvirkng fra dyr, planter, mi0orgatl~mersoin de 10

11 Når risiko foreligger eller antas å foreligge bør forebyggende tiltak vurderes. Tiltak kan deles in i fire kategorier: - forebygge danelse av støv og gass - fjerne kider til støv og gass - bygge in kider til støv og gass - beskyte seg selv mot støv og gass Produktkontroll og -inormasjon Kvalteten avegenprodusert avlig kan bonden styre selv. Det er også viktig å ungå vekst av mioorgansmer i strømaterialer som halm og fls, fordi støv frigjøres fra strø ved dyrestell. Ved injøpt fôr vile det være ønskelig å få garantier for at innold av mikoorgansmer og midd er på et akseptabelt nivå ved en varedeklarasjon. r t Tiltak mot støv Hindre vekst av mioorganismer Vekst av muggsopp, aktinomyceter og midd i korn og høy fører til økonomisk tap for bonden fordi avlingen bli midre verd. Angrepet korn vil f.eks. ike kune benyttes som menneskeføde. Det kan være betenkelig å brue muggskadd korn til dyrefor fordi mugg og midd kan kan føre til nedsatt dyrehelse og produksjon. Videre vet man lite om hvordan kjøtt fra slie dyr invirker på konsumentenes helse. Forebyggelse av vekst av mioorgansmer gir både økonomiske og arbeidsmijøgevinster. Ved tørkig av korn og høy er det viktig at avligen tørkes raskt til dagerfasb vare. Lagerfast vare har ku 15 % vannold. Til tørkig av korn benyttes kaldlufstørker, kaldluf størker med soloppvarmig og varmlufstørker. Det markedsføres også ventilerte lagre. Ventilerte lagre er kornsiloer med flere meter kornsjikt. Bunnen av siloen er av perforerte lufeplater. Disse siloene egner seg ike til tørkig. Varmluftørker er å foretrekke fordi tørkig vil kunne utføres uansett værforhold. Det er en forutsetnig at tørkekapasiteten er tilstrekkelig stor i forhold til innøstingskapasiteten, slik at mellomlagring av avling før tørkig unngås. Det går fort varme i en rå kornhaug. Dersom kornet først er blitt varmt, har skaden allerede skjedd. Selv om avligen er tørket til lagerfast vare, er det mulig at fuktighet kan tas opp igjen ved lekkasjer eller kondensdannelse med fornyet vekst til følge. Det er derfor svært viktig at man har kontroll med futighetsutvikgen i kornlageret og har mulighet til å få ned fuktigheten igjen. Dette kan oppnås ved ruering av kornet eller ettertørkig. Rulering vil si å blande kornet sli at al varen har samme fuktighet. Det er en fordel at lagersiloene er utstyrt med lufeplater. En gjennomlufing vil bidra til å senke temperaturen i påvente aven ettertørking. Korntørker De største støvkonsentrasjonene i landbrukets drifsbygniger finner vi i korntørkeanlegg. Støvkonsentrasjonene varierer mellom 1 og 200 mg/m3. Det fines i dag en del systemer som frigjør svært mye støv. Støvplagen er størst i anlegg med trasportplater eller blåsende sidekanaler, fordi mye støv blåses ut i romlufen og det er vang å registrere mg/m3 under tømming av lagrene. Korntransport gjennom fallrør frigjør også store støvmengder. Støvmengden øker med falløyden. Kornrensesystemer (støvsugere) reduserer støvkonsentrasjonen noe, men resultatet er langt fra tilredsstilende. En del korntørkeanlegg markedsføres i dag som støvfrie anlegg. Dette er anlegg med selvtømmende bun etter sugeprinsippet. Kornet suges ut og transporteres videre med en skre eller et trasportband.transportlufa føres til et støvfilter som fanger opp de grove partikene mens de fine slipper gjennom og blåses rundt i drifsbygnigen. Det er mulig å instalere industrifiltre i tørkeanleggene men slie anlegg vil bli svært kostbare, over kr ,- til ei middels stor korntørke. Dagens løsnig må derfor være å benytte syklon for fjerning av grovstøv. Syklonen bør plasseres i rom med adkomst kun fra utsiden av bygningen. ~ Figur 13 Universaltørka er den tørketypen som medfører minst støveksponering på arbeidsutøver. 11

12 Universaltørka er den tørketypen som frigjør mist støv, fordi kontakten mellom korn og romluf er lite intensivt. Tørka fylles ved at kornhengeren tippes direkte på tørkegolvet og kornet fordeles ut ved hjelp av tratorskufa. Eksponeringen under denne operasjonen er i snitt 2 mg støv/m3. Lageret tømmes med traktor og frontlaster og siden frontlasteren tømmes på lasteplan utenfor drifsbygningen fortnnes støvkonsentrasjonen raskt. Føreren som sitter på traktoren under arbeidet, eksponeres ca 0,2 mg/m3 hvis traktoren er utstyrt med lukket førerkabin. For å få systemet til å fungere godt er det en forutsetning at det er et bredt støpt dekke på utsiden av bygningen sli at kornet holder seg i ro i frontlasteren under uttransporten. Eksisterende korntørker Siloanegg med transportplater eller blåsende sidekanaler kan forbedres vesentlig dersom de bygges tett slik at støv holdes inenfor Figur 14 Tørker med transportplater (blåsende luftransport) sprer store mengder støvmengder under transport av kornet. Figur 15 Ved institutt for tekniske fag er det utviklet et membransystem som sikrer mot at støvet trenger ut av kornlageret under fylling, rullering og transport. tørke-, lager- og trasportsystemet. Ved Institutt for teknske fag, Norges landbrukshøyskole, er det utviket et membransystem for støvbegrensnig, som gir en støvreduksjon på 93 % under fyllg av lager og 96 % under tømmig uten avsug. Hvis det instaleres et avsugsystem i tilegg oppnås en støvreduksjon på 96 % under fyllg av lageret og 99 % når lageret tømmes Handterigssystemer for korn Det er under kornhandteringen at støvet frigjøres. Det er stor forskjell på hvor mye støv handteringssystemene frigjør. Ved valg av handteringskjede bør en tilstrebe en så skånsom kornbehandling som mulg. Blåsende handteringslijer støver mest og sugende handteringer kommer i en mellomstilg. Kornhandtering ved hjelp av traktor og tilhenger gir den miste støvbelastnigen. Tippesjakt: Under tipping i tippesjakt frigjøres det forholdsvis mye støv. Vanlgvis varierer konsentrasjonen mellom 5 og 35 mg/m3. I forhold til kornmengden som handteres er frigjort støv lite fordi handteringstiden er noen få sekunder. Det frigjorte støvet sedimenterer i løpet av noen få miutter. Det er gjort forsøk med lokale avsug ved tippesjakta. Slie instalasjoner har liten effekt. Har man plantørke med mulighet for å sette hovedkanalen under undertrykk, kan døra ti hovedkanalen med fordel plasseres i nærheten av tippesjakta. Under tipping av tilengerlass åpnes døra og vifa startes i sugeposisjon. Tiltaket kan reduseres støvmengden med 90 %. MG/M3 50 '.. "= ' STØV i Lunt:. t.fft.kt AV TiLTAK. Elevatorgrop: I elevatorgroper kan støvmengden komme opp i over 200 mg/m3. Stor støvmengde skyldes utett overgang mellom buntrasportør fra tippesjakt til elevator. Korntørkelevaradører bør tilstrebe å levere så tette systemer som mulg. I tilegg til bedre tetting vil man oppnå langt midre støving dersom elevatorgropa ventileres mekanisk. Lufen fra gropa skal da føres ut i friluf eller in i eget støvrom. 5 o F"LLiI'C AV TØHiNC AV F;l.iiNC AV SILO SILO TILtlE"'CE:R ~UTEN TtLTIlME. n:li IIM.TE" o. AVS. Figur 16 Effekt av støvreduserende tiltak ikorntørker. Andre mekaniske tranportinnretninger: Støvet frigjøres i utettheter i tranportlijen. Videre slipper det ut av systemet ved overgang mellom transportinnretninger. Maskinene og kanalene bør forsynes med pakninger 12

13 ELEVATOR,/ Figur 17 Alle overganger mellom transportinnretninger bør ha tette sammenføyninger. Figur 18 Mekaniske transportsystemer kan kobles til et undertrykksanlegg som hindrer støvet å sive ut av anlegget. i alle sammenføyniger. Ale overganger bør bygges in med støvtette deksler. En vil oppnå en stor reduksjon av støvnivået i kornbygnigen dersom man monterer et avsuganlegg som flere plasser er koblet in på transportsystemet. Tiltaket vil føre til at romluf vil trekkes in gjennom utettheter og dermed hidre støvpartiker å trenge ut i romlufen. ~~~;i~~;\t;'\b:;: '", l \ t.;~~\~~/:\~ : ~':;;/r::.~c~ \.~i:;!"::~;~'~?~~:'/:::~;)~:i.its: Figur 19 Operatør i ferd med å tømme et kornlager ved hjelp aven sugetrykkblåser. Støveksponeringer er moderat på sugesiden, men stor på utblåsningssiden. Fallrør: Når kornet tranporteres med fallrør, frigjøres det mye støv. Støvmengden øker med økende avstand fra fallrør til kornlageret. Det er en fordel at toppen på kornsiloene har tak sli at støvet ikke trenger ut i bygnigen. Taket kan lages av treplater eller armert presenng. Ved fyllg av gre lagere eller tilengere kan støvmengden begrenses Kornrensere (korntøvsugere): På toppen av kornelevator er det vang å montere en kornrenser. Hver gang kornet renner ut av elevatoren, passerer det renseren som fjerner en del av støvet. Korn som tørkes i kontinuerlig satstørke passerer kornrenseren flere ganger og bli dermed renere for hver gang. Sugetrykkblåsere: En sugetrykkblåser er en slags stor støvsuger for korntrasport. Handterig av sugemunstykket er forholdsvis arbeidskrevende. På sugesiden er støvmengde akseptabel. Operatøren bør lievel benyte støvitermaske. På utblåsingssiden frigjøres det store mengder støv. Utblåsnigsrøret ender i en syklon. Syklonen bør kobles ti ei sugende vife som trasporterer støvet ut av bygngen. Støvkonsentrasj0- nen blir likevel stor under syklonen. Figur 20 Transportrøret til en sugetrykkblåser skal ende i en syklon med vife for utskiling av støv og bøss. Avfallet skal føres til avlukket støvrom. l.,i~:';:~f\"::":'".,:.., 1./1 '.'.;".,t".,j!l...id\ STØVMENCl DEN ØKER NE:D FALLHÇb'l DEN Figur 21 Støvmengden øker med fri fallhøyde utenfor transportsystemet. tt 13

14 Den beste måte å få redusert mengden Omuggsopp i høyet og sporer som frigjøres under handtering er å bygge høytørke gjerne med forvarmig fra solfangertak. Dessuten bør det satses på en handteringstekn for uttak og fordelig som frigjør mist mulg høystøv. Uttak ved hjelp av selvfllende grabb og fordelig med selvgående grsriver gir liten støvbelastnig på røkteren. Figur 22 Fleksibelopplastingsslange vil redusere fallhøyden i friluft og dermed støvmengden i romluften. vesentlg ved å benytte teleskopiske fallør som trekkes i sammen etter hvert som lageret fylles. Systemet er egnet ved større anlegg og på kornlagre der operatør er sterkt plaget av kornstøv. Krafôrsystemer Dagens handterings- og lagringssystem for krafôr fører til stor sprednig av støv. Under fyllng av lagerert blåses vanlgvis kraffôret inn i siloen. De fleste siloer mangler utluftingssystem for transportlufa og støvtung Selvfllende støvtett tienger Ved Institutt for teknske fag, Norges landbrukshøyskole, er det konstruert en selvfllende tett tilenger som reduserer støvbelastningen under fyllg 80 % i forhold til tradisjonell fyllg aven korntilenger. Selvfllende tilenger egner seg godt for større anegg. Belastnigen på operatør kan helt fjernes fordi tilhengeren selv jevner ut kornet. \,~-.=! Høytørke Røktere som handterer dårlig tørket høy er sterkt eksponert for mugg. De fleste handterer høyet manuelt og kommer ofte i nær kontakt med det. Arbeidet er forholdsvis tungt og pustefrekvensen kan bli stor under høyhandteringen. Det er derfor stor risiko for at operatøren får mye muggstøv inn i lufeiene. Figur 24 a og b Kraftôrsiloer bør ha tette konstr.uksjoner og utluftingsrør for transportluft. ~ Figur 23 Riktig dimensjonert høytørke er et godt tiltak mot uheldig støveksponering. Figur 25 Uttappingsåpning for kraftör kan utstyres med avtrekks-hette for å redusere støveksponeringen. 14

15 luf finer derfor vegen ut gjennom siloduk og sprekker i siloen. En krfôrsilo bør ha riktig dimensjonert utlufingssystem for transportlufa. Siloen skal være støvtett sli at fistøv ike trenger ut gjennom vegger, tak og sammenføyniger. Ved manuelt uttak av krôr bli røkteren sterkt utsatt for støv når krôret styrtes ned i krôrvogna. For å redusere dette problemet kan en under tappespjeldet montere en fleksislange som løftes opp etter hvert som kraftfôrvogna fylles med avsug nær tappeåpnigen. En annen effektiv løsnig er å montere avtrekkshette over vogna. Hette med avsug skal spesiallages slik at den passer til toppen av vogna. Spalte mellom vogn og hette skal ike være større enn 3 cm. Husdyrrom Hønehus og grisehus er de husdyrrommene vi finer de største støvkonsentrasjonene. Utvikg av støv påvirkes sterkt av dyrenes aktivitetsnivå og aktivitetsnivået er igjen avhengig av røkterens adferd, inedngssystemer, plassforhold og dyrenes alder. Strø: Godt strø som er fritt for mugg og gifstoffer er sjelden vare i norsk husdyrhold. Mange må ta til take med dårlig, fuktig strø som lieholder muggsopp og soppsporer. En skal,vokte seg vel for sagfs eller blandig av sagfs og kutterfs da denne som regel har vært fuktig over lengre tid og derfor sansynlg ineholder muggsporer. Det beste treproduktstrøet er kutterfis som er kommer fra justering av alerede tørkede materialer. I løpet av de siste årene har det blitt byggeten del husdyrrom der dyra går på tale. Det er vanlig å bruke halm som strø. For å få god halmalitet er man avhengig av gode tørkebetingeiser. Ofte har det fått utvike seg mugg både på jordet og etter at den ofte for rå halmen har blitt presset til baler. Det må forventes at dårlig strøkvalitet har invirkng på dyrehelsa og røkterens helse. hønene når sine mål med midre anstrengelse.videre vil det oppstå mer støv i et system der hønene føler seg utrygge. Blant systemene uten strø støver det mist i landskapssystemer og mest i systemer der hønene går på trappestegbur over åpen gjødselkjeller. Når røkteren arbeider i hønehuset, øker uroen blant hønene og støvkonsentrasjonen i lufa kan stige 10 ganger i forhold til konsentrasjonen om natten. I hønehus har hønenes alder stor betydning for støvkonsentrasjonen. Høner skier fjær når de er uker gamle og da er støvkonsentrasjonen størst. Røktere skal derfor være ekstra påpasselige med å verne seg med skielig støvfiltermaske når hønene er unge. Morgendagens hønehus bør inedes sli at arbeidstiden i husdyrrom reduseres i forhold til hva som er vanlig i dagens hus. Røktere som arbeider i hus med landskapssystem, (se fig. 20) blir eksponert for betydelig midre støv enn ved arbeide i andre hønehus, fordi eggene automatisk bli fraktet in til sorteringsrommet på belter. Røkterens eneste oppgave i hønerommet er inspeksjon og vedlehold. Det gjennomsnittlige støvnivået i romlufen er dessuten lavere i et hus med landskapssystemiednig enn i hus med andre systemer. Fig. 26 viser støvkonsentrasjon man kan forvente å fine i de mest benytede hønehus: Hønehus: I hønehus med dypstrø er det vang å fine seks ganger så mye støv som i et hønehus uten strø. Støvkonsentrasjonen er avhengig av hvordan hønehuset er inedet. I hus der hønene må "flp langt for å nå vagler, reirkasser og nettinghyller, støver det mer enn der Figur 26 Figuren viser de vanligste hønsehustyper. 15

16 ,~ '=1 Grisehus Støv i grisehus kommer fra fôr, strø, hudpartikler, uri og avføring. Dersom grisene ike får fôret samtidig, bli det kamp om eteplassene og dermed mye støv i lufa. Et automatisk fôringsystem som fyller krbbene samtidig vi rette mye på dette problemet. Det oppnås en ytterligere støvreduksjon dersom fôret blandes med vann og leveres som våtfôr. R~dusert eksponeringstid Det er viktig å ta hensyn til hvor lenge røkteren oppholder seg i husdyrrommet under arbeidet. Valg av inednigs- og fôrigssystemer samt arbeidsrutiner har stor betydng for eksponeringstiden. Automatiske fôrigssystemer har den fordel at røkteren slipper å oppholde seg i husdyrrommet når støvkonsentrasjonen er på det høyeste. Støvkonsentrasjonen synker raskt etter at fôringen er avsluttet. Etter ca. et kvarter er støvinoldet nede på et normalt nivå. Jordstøv Arbeidstaker bli eksponert for jordstøv under jordarbeiding og handterig av lagervare og feltmaskier. En skal være oppmerksom på at støvpåkjennigen er '~kstra stor når været er tørt eller lagervaren tørr. Moderne traktorer med tett hytte og friskluffiter vil skape et forholdsvis støvfritt mijø ine i hytta. Fordelen med tett hytte og frisklufter vil skape et forholdsvis støvfritt mijø ine i hytta. Fordelen med tett hytte forsvinner når vinduet åpnes for å lufe. Når tratorkjører forventer å utsettes for stor støybelastnig over lengre tid, bør han benytte motordrevet frisklufette. Under potetsortering kan konsentrasjonen av jordstøv bli svært stor. Et tiltak kan være å byg- ge telt med avsug over kassetømmer, børstemaski og sorteringsbord. Vaskelije vil eliminere store deler av støvproblemene i potetsorterigsanegg. Installasjon av befruingsanegg i potetsorteringsrom har liten eller ingen effekt fordi det hele tiden frigjøres store mengder tørt støv etter hvert som poteten trasporteres in. Når det arbeides med sortering av uvasket potet, bør det alltid benyttes åndedrettsvern med P2 ilter eller bedre. Generelt om støvdemping i romluft Ventilasjon: Ionierig De siste årene er det markedsført ioniseringsanlegg for rensing av luf i husdyrrom. Et ioniseringsapparat genererer ioner som fester seg på støvparter. Støvpartikene kan da klumpe seg samen til større aggregater og faler mot golvet eller ladede pariker avsettes på flater med motsatt ladnig. Forsøk foretatt av anerkjente forskngsinstitusjoner, viser liten effekt og forsøk som er foretatt i hønehus i regi av Institutt for teknske fag ved Norges Landbrushøyskole viser en støvreduksjon på ca 17 %. Resultatet er beskjedent i forhold til prisen på ioniseringsanegg. Teoretiske betrtnger indikerer også at det er vanskelig å oppnå større effekt av ionisering. Dusjing og tåesprednig: Den mest effektive måten å få renere luf i et støvete husdyrrom er å vaske inedniger og dyr med van. Den enkeste metoden er å benytte en høytrykkspyler med regulerbart trykk. Metoden er spesielt effektiv i hønehus med kompaktbur. Både vegger, hig, golvinedniger og dyr bør spyles. Det C;E.NE.RATOR KULLBØR5TE:.. -- i I -..- BUR _4.. --_-0 i \, : i BUR. I i I i r ~ \ BUR I i L..----~ o -o -o----.., L_..._ _.._.....J Figur 27 Planskisse av hønsehus med kompaktbur som viser plassering av ioniseringsanlegg. ~ Figur 28 Prinsippskisse av sentralstøvsugeranlegg. Legg merke til at filterets avtrekksluft sendes ut av bygningen. -l ~ (~':"'::':';"l šk J 16

17 trengs ike store mengder vann. Overskuddsvann bør ledes eller svabbes mot sluk eller luker over gjødselkjeller. Vaskig en gang pr. uke gir gode resultater. Om en ike disponerer høytrykkspyler som kan levere lavt trykk, gir vanlg slange med spredemunnstykke forholdsvis godt resultat. Det markedsføres ule apparater for støvreduksjon gjennom oppfuting av romluf. Det er stor forskjell på effekten av slit utstyr. Undersøkelser foretatt i regi av Instiuttt for tekniske fag viser at utstyr drevet av vanlg vanntrykk (intil 6 kg/cm2) ikke har støvreduserende effekt. Utstyr der forstøvningen forårsakes av kompressor eller spesiell høytrykkspyler har god effekt. Vi har oppnådd opptil 40 % støvreduksjon ved bruk av tåkespredningsanegg drevet av kompressor. Undersøkelser har videre vist at tilsetting av olje i tåkesprednigsanlegg har støvbindende effekt. Vi vet foreløpig for lite om hvile mikobiologiske konsekvenser oljen har. Det kan hende at oljen er et godt vekstmedium for mikororganismer som kommer in i lufeiene. Støvsugig Godt renhold med støvsuger reduserer støvkonsentrasjonen i husdyrromslufa. Men under selve rengjøringsarbeidet var støvkonsentrasjonen høyere, slik at det er viktig at røkteren beskyter seg selv under rengjøringen. Rengjøring bør utføres med en sentralstøvsuger med motor og fiter plassert i eget rom adskilt fra husdyrrommet. Oppsamlgstanken bør ha et utblåsnigsrør som ender ut i friluf. En bør unngå bruk av vanlg støvsuger eller industristøvsuger fordi finpartikene (som er farligst) passerer støvsugerens fiter og blåses ut i rommet. Personlge vernetiltak Ved flere arbeidsoppgaver er det vanskelig å ungå høy eksponering og et personlg vern er den eneste mulghet for å redusere eksponering. Det fines ulike typer fitermasker både i utformig og type fiter. Filteret kan beskyte mot støv og mot spesielle gasser. Tabell 7.3 viser de viktigste fitertper. Tabell 7.3 Filtertper mot støv og gass Eksponering Filtertype Støv P2 Amoniakk K (grønn) Hydrogensulfd B (gå) Nitrøse gasser B (gå) Figur 29 Personlig verneutstyr 1 = engangsmaske 2 = halvmaske 3 = helmaske 4 = frisklufthette med visir Støv- og gassfitere kan brues kombinert i dertil egnede masker, og det fines også et kombinert gassilter for ammoniakk, hydrogensuld og nitrøse gasser. Ved arbeid i silo og i gjødselkjellere er kan det også være fare for oksygenmangel som masker ike kan beskyte mot. Ved slit arbeid er det viktig å ventilere mest mulg og benytte sikingslie som holdes av to voksne medhjelpere som er utenfor silo eller gjødselkjeller. Det fines ule utformiger av fitermasker. Halv- eller helmasker fugerer ved at man puster gjennom et fiter sli at det er undertrykk i masken. Disse masker må slutte tett til 17

18 ansiktet for å ungå lekkasjer. Undertrykksmasker kan oppleves ubehagelig ved tungt arbeid. Lekkasjeproblemer er midre med såkalte overtrykksmasker hvor en vife fùtrerer luften som føres in i masken. Disse maskene er lettere å puste i, men det er også rapportert problemer med trekk og ubehagelig vifestøy. De er for øvrig en del dyrere og en må sørge for å lade opp batteriet. Det fines antagelig ingen maske som ike medfører ubehag og valget vil være avhengig av hvor ofte masken brukes og arbeidets tyngde. Men selv om maskebru er ubehagelig, er det meget viktig at maske brues i situasjoner med forventet høy eksponering. Dette gjelder også for eksponering som man ser ut til å "tåle)), men som kan føre til utviking av overfølsomhet på lengre sikt. Dette er ofte tilellet med biologisk støv. Hvis man utviker overfølsomhet, er ofte de eneste alternativer for personlg vernetiltak å skie produksjon og til og med yrke. \~. r~ 18

19 Dette får du ved medlemskap i Landbrukshelsen En forebyggende helsetjeneste som er tilpasset ditt arbeid som gåradbruker. Gårdsbesøk av landbruksinstruktøren. Målrettede helseundersøkelser. Tilgang tillandbruksinstruktør og helsepersonell ved helse- og arbeidsmiljøprob1emer fra gårdsarbeidet. Nøytral rådgivning i investeringsspørsmål, bistand i byggespørsmål (nybygg/ombygging). Bistand i attføringsarbeid. Bistand til gjennomføring av internkontroll. Bistand fra hovedkontoret gjennom samarbeidende bedrifshelsetjeneste.

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast Utarbeidet av Wijnand Eduard og Erik Melbostad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Per Sandven ved Statens Institutt for Folkehelse, Lars Toftegaard

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

gode yrkesliv i byggebransjen

gode yrkesliv i byggebransjen Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2011 ISBN 978-8291232-81-2 Forord Dette læreheftet er en

Detaljer

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Forfattere: Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser Dato: 27.11.2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 6 (2007) ISSN:1502-0932

Detaljer

INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI

INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI Råd om tiltak Nasjonalt folkehelseinstitutt Sosial- og helsedirektoratet 2005 INNHOLD KAN INNEKLIMAET GI LUFTVEISALLERGI OG ASTMA? LES MER OM BETYDNINGEN AV: Passiv røyking

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose Kapittel 1 Cystisk fibrose (CF) Kapittel 2 Arv og cystisk fibrose Kapittel 3 Behandling av luftveiene ved cystisk fibrose Kapittel 4 Lungefysioterapi Kapittel 5 Fordøyelsesproblemer ved CF Kapittel 6 Mat

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole.

Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole. - 1 - Forord Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole. Kroppsøving blant elever med astma i ungdomsskolen er i denne oppgaven omtalt på bakgrunn av et bredt teoretisk grunnlag. Hensikten

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 2 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD April 2015 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Røykdykking Innhold Kap. 1 Røykdykking i industrivernet...5 1.1 Innledning...5 1.2 Regelverk... 6 1.3 Opplæring...7 1.4

Detaljer

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år

Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år Grunnlagsmateriale Håndboken bygger for en stor del på de undersøkelser som er gjennomført og den dokumentasjon som er fremskaffet gjennom mange år ved SINTEF Bygg og miljøteknikk, avd. Bergteknikk v/tom

Detaljer

Travskolen HELSE HESTENS. Tekster og arbeidsoppgaver

Travskolen HELSE HESTENS. Tekster og arbeidsoppgaver Travskolen HESTENS HELSE Tekster og arbeidsoppgaver DET NORSKE TRAVSELSKAP Forord Episode 1: Episode 2: Episode 3: Episode 4: Oppgaver Kilder Sene- og gaffelbåndskader Lidelser i luftveiene Leddproblemer

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Publisert på nettet juli 2012 Ebbas hjørne www.ebbawergeland.no KAPITTEL 7 KLIMA

Publisert på nettet juli 2012 Ebbas hjørne www.ebbawergeland.no KAPITTEL 7 KLIMA KAPITTEL 7 KLIMA Godt klima forutsetter at temperatur, fuktighet og luftstrømning passer for arbeidet som foregår og for de som skal gjøre arbeidet. Hva som er behagelig kan det være ulike meninger om.

Detaljer

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN:

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN: Arbeidsforskningsinstituttene Arbeidsfysiologisk institutt - Arbeidspsykologisk institutt - Muskelfysiologisk institutt Yrkeshygienisk institutt Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850 Postadresse:

Detaljer