SIKKERHETSDATABLAD Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: Farget Diesel Svovelfri DIESEL Drivstoff for bruk i ikke-veigående dieselmotorer, fyrkjeler, gassturbiner og annet forbrenningsutstyr. Se Kap 16 for de registrerte bruksområdene under REACH. 002C Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt i del 1, uten først å søke råd hos leverandøren. Produktet skal ikke brukes som et løsemiddel eller rengjøringsmiddel, til belysning eller tennvæske, eller som hudrensemiddel Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør/omsetter: A/S Norske Shell Besøksadresse: Drammensveien 134 Postadresse: Postboks 1154 Sentrum Postnummer 0107 Poststed: Oslo Land: Norge Telefon: Telefax: E-post: www: Nødtelefon Nødtelefon1: Giftinformasjonen: Nødtelefon2: Rubrikk 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: 2.2. Etikettinformasjon FARESYMBOLER Carc.Cat 3; R40 Xn; R20 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R20 Farlig ved innånding. R38 Irriterer huden. R-setninger: R40 Mulig fare for kreft R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-setninger: S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Farebestemmende komponenter: Fuels, diesel (< 100,00%) Særlige merkebestemmelser: Ec-etikett: 2.3. Andre farer Helsefare: Mulig fare for kreft. Farlig ved innånding. Svakt irriterende for åndedrettssystemet. Irriterer huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Damp i tankhulrom i tanker og beholdere kan antenne og eksplodere vedtemperaturer som overskrider

2 Sikkerhet: Miljøfare: Annen farebeskrivelse: selvantennelsestemperaturen, derdampkonsentrasjonen er innenfor brennbarhetsområdet. Kan antenne på overflater med temperaturer som ligger over selvantennelsespunktet. Det kan genereres elektrostatisk ladning under pumping. Elektrostatisk utladning kan forårsake brann. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Rubrikk 3. Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Identifikasjon Komponentnavn Klassifisering Innhold Xn;R20-R65, Xi;R38, CAS-nr: Xn;R40, N;R51/53 EC-nr: Fuels, diesel < 100,00 % CAS-nr: EC-nr: Destillater (Fischer-Tropsch) C8-26 forgreinede og lineære destillater Xn;R65, R66 0,00-50,00 % CAS-nr: EC-nr: Alkanes, C10-20, branched and linear Xn;R65, R66 0,00-50,00 % Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon Rubrikk 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Preparatbeskrivelse : En kompleks blanding av hydrokarboner som består av parafiner,sykloparafiner, aromatiske og olefiniske hydrokarboner med karbontallhovedsakelig i området C9 C25. Kan også inneholde flere additiver i konsentrasjoner på <0,1 vol.% hver. Kan inneholde cetanforbedrer (etylheksylnitrat) i konsentrasjoner på <0,2 vol.% Kan inneholde katalytisk spaltede oljer som polysykliske, aromatiske sammensetninger, hovedsakelig trerings, men noen firerings og seksrings arter finnes. Ytterligere informasjon : Fargestoffer og markører kan brukes til å indikere avgiftsklasse og forhindre ulovlig bruk. Henvis til Kapittel 16 for hele teksten med EC R-uttrykk. Flyttes til frisk luft. Dersom den berørte personen ikke raskt blir bedre, frakt denne til nærmeste legevakt for videre behandling. Ta av tilsølte klær. Skyll øyeblikkelig huden med store mengder vann i minst 15 minutter, og vask deretter med såpe og vann om tilgjengelig. Dersom det oppstår rødhet, opphovning, smerter og/eller blemmer, fraktes den berørte personen til nærmeste medisinske fasilitet for videre behandling. Ved bruk av høytrykksutstyr kan det skje uhell med injisering avproduktet under huden. Hvis høytrykksskade forekommer må den eksponerte transporteres til sykehus øyeblikkelig, uavhengig av om symptomer har oppstått. Skyll øyet med rikelige mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Frakt til nærmeste medisinske fasilitet for videre behandling. Hvis brekninger oppstår spontant, hold hodet lavere enn hoftehøyde for å forhindre aspirasjon. Hvis noen av følgende ettervirkningstegn og -symptomer forekommer iløpet av de neste 6 timene, må den tilskadekomne transporteres tilnærmeste medisinske fasilitet: feber over 38.3 C, kortpustethet,pustevansker eller vedvarende hosting eller nysing. Ikke gi noe å spise eller drikke Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Potensielle akutte helseeffekter: Viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket : Tegn og symptomer på at materialet har kommet inn i lungene kan omfatte hoste, kveling, tung pust, pustevansker, tett bryst, kortpustethet og/eller feber. Problemer med luftveiene kan oppstå flere timer etter eksponering. Tegn og symptomer på hudirritasjon kan omfatte en brennende følelse, rødhet eller opphovning Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Førstehjelpsinformasjon: Behandle symptomatisk.

3 Rubrikk 7. Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå å puste inn eller å komme i kontakt med materialet. Skal kun brukes i godt ventilerte områder. Vask grundig etter håndtering. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Bruk opplysningene i dette databladet som input ved risikovurdering av lokale forhold for å fastsette egnede reguleringsmetoder for sikker håndtering, oppbevaring og avhending av dette materialet. Lufttørk kontaminerte plagg på et godt ventilert sted før de vaskes. Sørg for korrekt avhending av evt. kontaminerte filler eller rengjøringsmaterialer for å hindre brann. Forhindre Rubrikk 5. Tiltak ved brannslukning Generelt: 5.1. Brannslukningsmidler Passende slukningsmiddel: Uegnet slukningsmiddel: Rydd brannområdet for alle som ikke deltar i redningsarbeidet. Skum, vannspray eller -tåke. Pulver, karbondioksid, sand eller jord kan benyttes til små branner bare. Bruk ikke direkte vannstråler på det brennende produktet. Det kan føre til dampeksplosjon og spredning av brannen. Unngå å bruke skum og vann på samme overflate samtidig, ettersom vannet vil ødelegge skummet Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Farlige forbrenningsprodukter: 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Brannslukningsprosedyrer: Rubrikk 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Farlige forbrenningsprodukter kan inneholde: En kompleks blanding av luftbårne faste partikler og væskepartikler og gasser (røyk). Karbonmonoksid. Svoveloksider. Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. Karbonmonoksid kan utvikles ved ufullstendig forbrenning. Vil flyte og kan antennes på vannoverflaten. Brannfarlig damp kan være til stede også ved temperaturer under flammepunktet. Bruk heldekkende verneklær og et uavhengig åndedrettsapparat. Hold nærliggende beholdere avkjølt ved oversprøytning med vann Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak: For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: For innsatspersonell 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Egnede metoder for opprensking: Annen informasjon: 6.4. Referanse til andre seksjoner Referanse til andre avsnitt: Unngå kontakt med sølt eller utsluppet materiale. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Se kapittel 13 vedr. informasjon om avhending. Observer all relevant lokal og internasjonal lovgivning. Evakuer alle uvedkommende fra området. Forurenset område skal utluftes grundig. Unngå innånding av røykgasser, damp. Ikke bruk elektrisk utstyr. Stans lekkasjer, om mulig uten å utsette deg for fare. Fjern alle mulige antenningskilder i nærtliggende område og evakuer alt personale. Avgrens området på hensiktsmessig måte for å unngå miljøforurensning. Forhindre at materialet spredes eller kommer inn i avløp, grøfter eller elver ved å bruke sand, jord eller andre egnede avsperringsmetoder. Prøv å spre damp eller å lede den til et sikkert sted f. eks. ved å bruke tåkespray. Ta forholdsregler mot statisk utladning. Sikre elektrisk ledning ved forbindelse og jording av alt utstyr. For mindre væskeutslipp (< 1 fat), overføres utslippet ved mekanisk hjelp til en merket, forseglbar beholder for produktgjenvinning eller forsvarlig avhending. La produktrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Ved tilfeller der man søler mye væske (>1 fat), overføres sølet mekanisk ved hjelp av f.eks en vakuumtankbil som transporterer avfallet til en oppsamlingstank for gjenvinning eller sikker avhending. Skyll ikke bort materialrester med vann. Behold som kontaminert avfall. La materialrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Skuff opp i en egnet, klart merket beholder for avhending eller gjenvinning iht. lokalt regelverk. Varsle myndighetene dersom det er sannsynlig at det oppstår eksponering overfor allmennheten eller miljøet. Lokale myndigheter skal kontaktes hvis større utslipp ikke kan samles opp. Søl i maritimt miljø skal håndteres i henhold til en Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), som krevet ifølge MARPOL Annex 1 Regulation 26. For veiledning om valg av personlig verneutstyr, se kapittel 8 i dette Sikkerhetsdatabladet. For veiledning om avhending av spill, se kapittel 13 i dette Sikkerhetsdatabladet.

4 Må ikke inntas. Ved svelging søker du umiddelbart legehjelp. Om den American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) verdi er nevnt i dokumentet, det er kun til informasjon. Håndteringsveiledning: utslipp. Sørg for lokal avtrekksventilasjon hvis det er risiko for innånding av damp, tåke eller aerosoler. Bruk aldri munnen til å lage undertrykk ved bruk av hevert. Kontaminerte lærartikler inkludert sko kan ikke dekontamineres, og bør destrueres for å hindre fortsatt bruk. For ytterligere råd om håndtering, transport og tankrengjøring, kontakt leverandøren. Vedlikehold og bunkringsaktiviteter - Unngå innånding av damper og hudkontakt. Unngå innånding av damp og/eller tåke. Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke spis eller drikk under bruk. Slukk åpen ild. Røyking forbudt. Fjern antennelseskilder. Unngå gnister. Sørg for jording av alt utstyr. Det kan genereres elektrostatisk ladning under pumping. Elektrostatisk utladning kan forårsake brann. Dampene er tyngre enn luft og kan spres langs bakken og antennes andre steder Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Lagringsanvisning: Informasjon om oppbevaring montering: Ytterligere informasjon om oppbevaringsforhold: Lagring på fat og i liten beholder: Fat må høyst stables til en høyde av 3. Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere. Tanklagring: Tankene skal være spesial-designede til oppbevaring av dette produktet Lagringstanker bør ha spillkant (oppsamlingsbeholder). Plasser tanker med avstand til varme og andre antennelseskilder. Må oppbevares i et godt ventilert område med lekkasjesperre (spillkant). Holdes unna direkte sollys, antenningskilder og andre varmekilder. Damp fra tanker bør ikke slippes ut i atmosfæren. Avgassing under oppbevaring bør reguleres med et egnet dampbehandlingssystem. Dampen er tyngre enn luft. Vær oppmerksom på at den kan samles opp i groper og begrensede områder. Oppbevares i spillsikkert område med forseglet gulv (med lav gjennomtrengelighet) for å gi utslippsavgrensning. Unngå inntrengning av vann. Beholder-informasjon : Beholdere kan inneholde eksplosive damper, selv etter at de er tømt. Ikke skjær, bor, slip, sveis eller utfør liknende handlinger på eller nær beholdere. Anbefalte Materialer : Bruk beholdere eller beholderkledning av mykt eller rustfritt stål. Aluminium kan også brukes der det ikke representerer en unødvendig brannfare. Eksempler på egnede materialer er: polyetylen med høy tetthet (HDPE) og Viton (FKM), som er testet spesielt for kompatibilitet med dette produktet. Bruk amin-addukt-herdet epoksymaling til kledning i beholdere. Bruk tetninger og pakninger av grafitt, PTFE, Viton A, Viton B. Ikke Egnede Materialer : Noen syntetiske materialer kan være uegnet for beholdere eller beholderfôringer, avhengig av materialspesifikasjonen og tiltenkt bruksområde. Dette er eksempler på materialer som bør unngås: naturlig gummi (NR), nitrilgummi (NBR), etylenpropylengummi (EPDM), polymetylmetakrylat (PMMA), polystyren, polyvinylklorid (PVC), polyisobutylen. Noen kan imidlertid være egnet som hanskemateriale. Lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger: Annen informasjon: Se Kap 16 og/eller tilleggene for de registrerte bruksområdene under REACH. Overhold alle lover og forskrifter med hensyn til håndtering og oppbevaring. Produkt forflytting : Unngå sprut ved påfylling. Vent 2 minutter etter tankfylling (gjelder tanker som på tankbiler) før åpning av luker eller kummer. Vent 30 minutter etter tankfylling (gjelder større lagringstanker) før åpning av luker eller kummer. Sørg for at beholderne er lukket når de ikke er i bruk. Bruk ikke trykkluft ved fylling, tømming eller håndtering. Forurensning som resultat av produktoverføring kan føre til letthydrokarbondamp i tankhulrom i tanker som tidligere har inneholdtbensin. Denne dampen kan eksplodere hvis det finnes en antennelseskilde. Delvis fylte beholdere representerer en større fare enn de som er fulle. Vis derfor aktsomhet ved håndtering, tømming/fylling og prøvetaking. Rubrikk 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Type Identifikasjon Komponentnavn Grenseverdi ACGIH ACGIH CAS-nr: EC-nr: CAS-nr: EC-nr: Forebyggende tiltak: Fuels, diesel Fuels, diesel 8t: 100 mg/m3 Nødvendig beskyttelsesnivå og reguleringsmetode varierer avhengig av mulige eksponeringsforhold. Velg reguleringsmetode basert på en risikovurdering av lokale forhold. Egnede tiltak omfatter. Bruk forseglede systemer i så høy grad som mulig. Tilstrekkelig ventilasjon til å kunne regulere luftbårne konsentrasjoner under de yrkeshygieniske grenseverdier. Lokal avgassingsventilasjon anbefales. Utstyr for øyeskylling og dusj for bruk i nødstilfeller. Norm år Kommentarer Type : TWA(Destill at og damp kan pustes inn.) Merknad : som totale hydrokarboner. Type : SKIN_DES( Destillat og damp kan pustes inn.) Merknad : Kan opptas gjennom huden.som totale hydrokarboner

5 Generelt (annen informasjon): Tiltak for å begrense eksponering fra produktet: Intstruksjonstiltak for å begrense eksponering: Åndedrettsvern: Arbeidshansker: Øyevern: Verneklær: Kommentarer verneklær: Beskyttelse mot termiske farer: Tiltak for å forhindre eksponering til miljøet: Les i sammenheng med eksponeringsscenario for din spesifikke bruk i vedlegget. Indeks for biologisk eksponering (BEI - Biological Exposure Index) : Ingen biologisk grense satt. DNIE (deriverte nivåer for ingen effekt) : Komponent : Fuels, diesel Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : akutte systemiske effekter. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 4300 mg/m3/15 min (aerosol) Eksponeringsvei : Dermal (hud-) Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 2,9 mg/kg 8h Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 68 mg/m3/8h (aerosol) Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : akutte systemiske effekter. Bruksområde : Forbruker Verdi : 2600 mg/m3/15 min (aerosol) Eksponeringsvei : Dermal (hud-) Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Forbruker Verdi : 1,3mg/kg 24h Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, lokale virkninger. Bruksområde : Forbruker Verdi : 20 mg/m3/24h(aerosol) PKUE-relatert informasjon : Stoffet er et hydrokarbon med en kompleks, ukjent eller variabel oppbygning. Vanlige metoder for å utvinne PNEC er ikke egnet, og det er ikke mulig å identifisere enkeltforekommende PNEC for slike stoffer. Overvåking av stoffkonsentrasjoner i områder der arbeidere puster eller på arbeidsplassen generelt kan være påkrevd for å overholde yrkeshygieniske grenseverdier og gi tilfredsstillende eksponeringskontroll. For noen stoffer kan biologisk overvåking også være hensiktsmessig. Dersom ventilasjonsanlegget ikke gir tilstrekkelig utlufting slik at konsentrasjonene i luft holdes under Administrativ norm, må man bruke påbudt åndedrettsvern som passer for de spesifikke bruksforhold. Sjekk med leverandører av åndedrettsvern. Når filtermasker ikke er egnet (f.eks. p.g.a. høye konsentrasjoner i luft, risiko for oksygenmangel, lukkede rom) må man bruke åndedrettsvern med trykkflaske. I områder hvor filtermasker er egnet, velges en passende kombinasjon av maske og filter. Alt åndedrettsvern og bruk av åndedrettsvern må være i overensstemmelse med lokale forskrifter. Velg et kombinasjonsfilter for organiske gasser, damp og partikler (kokepunkt > 65 grader C)(149 grader F) som oppfyller EN Personlig hygiene er et nøkkelelement i effektiv håndpleie. Hansker måbrukes på rene hender. Vask og tørk hendene grundig etter bruk avhansker. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales. En hanskes egnethet og slitestyrke avhenger av bruken, f.eks. frekvens og varighet av kontakt, hanskematerialets motstandsdyktighet overfor kjemikalier, tykkelse og bevegelighet. Søk alltid råd hos hanskeleverandøren. Forurensede hansker byttes. Velg hansker som er testet til en relevant standard (som Europe EN374, US F739). Når det oppstår forlenget eller hyppig gjentatt kontakt, kan nitrilhansker være egnet (gjennombruddstid på > 240 minutter). Mot tilfeldig kontakt kan sprutbeskyttelseshansker av neopren eller PVC være egnet. Vernebriller som beskytter mot kjemikaliesprut (kjemiske beskyttelsesbriller) Godkjent etter EU-standard EN166. Vernehansker, -støvler og -forkle som beskytter mot kjemikalier (ved fare for sprut). Personlig verneutstyr må oppfylle nasjonale standarder. Kontroller dette med utstyrsleverandør. Ikke gjeldende. Nasjonale/lokale regler om utslippsgrenser for flyktige stoffer må overholdes for utslipp av avtrekksluft (som inneholder damp). Rubrikk 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: væske Lukt: Kan inneholde en reodorant.. Farge: Grønn.

6 Flammepunkt: Verdi: > 55 C Kommentar: 131 F Eksplosjonsgrense: Verdi: 1-6%(V) Damptrykk: Verdi: < 0,1hPa Kommentar: ved 20 C / 68 F Tetthet: Verdi: 0,82-0,845g/cm3 Kommentar: ved 15 C / 59 F Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Verdi: 3-6 Selvantenningstemperatur: Verdi: > 220 C Kommentar: Tenntemperatur. 428 F 9.2 Annen informasjon Viskositet: Andre fyiske og kjemiske egenskaper: Rubrikk 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet: Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet: Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås: 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås: 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter: Verdi: 2-4,5mm2/s Kommentar: Kinematisk viskositet. ved 40 C / 104 F. : C / F Flytepunkt : <= 6 C / 43 F. Annen informasjon : Ikke gjeldende. Stabil under normale bruksforhold. Stabil under normale bruksforhold. Data ikke tilgjengelig. Unngå varme, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Sterke oksidasjonsmidler. Rubrikk 11. Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Toksikologiske data på produktet Oral Ld50: Dermal Ld50: Innhalasjon Lc50: Annen toksikologisk data: Øvrig helsefareopplysninger Innånding: Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. Termisk nedbrytning er svært avhengig av forholdene. Når dette materialet forbrennes eller utsettes for termisk eller oksidativ nedbrytning, utvikles det en kompleks blanding av luftbårne faste stoffer, væsker og gasser inkludert karbonmonoksid, karbondioksid og organiske forbindelser. Verdi: > 5000mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentar: Lav toksisitet Verdi: > 2000mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentar: Lav toksisitet Verdi: Forsøksdyreart: Rotte Varighet/Periode: 4 h Kommentar: Skadelig ved innånding Bakgrunn for Vurdering : Oppgitt informasjon er basert på produktdata, kunnskap om komponentene og lignende produkters toksikologi. Høye konsentrasjoner kan føre til påvirkning av sentralnervesystemet, noe som gir hodepine, svimmelhet og kvalme. Fortsatt innånding kan føre til bevissthetstap og/eller død. Hudkontakt: Etse-/irristasjonsvirkning på hud: Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon: Allergi og overfølsomhet: Toksisitet for angitt målorgan, gjentatt eksponering: Innånding av damp eller tåke kan forårsake irritasjon i åndedrettssystemet. Forventes ikke å være allergifremkallende ved hudkontakt. Irriterer huden. Forventes å være lett irriterende. Forventes ikke å være allergifremkallende ved hudkontakt. Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Blod. Thymuskjertel. Lever.

7 Fare for aspirering: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Aspirasjon til lungene ved svelging eller brekninger kan forårsake kjemisk lungebetennelse, som kan være dødelig. Mulig fare for kreft. Gjentatt hudkontakt har ført til irritasjon og hudkreft hos dyr. In vitro mutagenetiske studier viser at mutagen aktivitet er forbundetmed innhold av 4- til 6-rings polisykliske aromatiske forbindelser. Ikke forventet å senke forplantningsevnen. Ikke forventet å kunne skade utviklingen. Rubrikk 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Andre økotoksiske data: Økotoksitet kommentarer: Persistens og nedbrytbarhet Økotoksikologiske data fra komponenten Bioakkumulasjonspotensiale Økotoksikologiske data fra komponenten Mobilitet i jord Økotoksikologiske data fra komponenten Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Økotoksikologiske data fra komponenten Økotoksikologiske data på produktet Resultat PBT analyse: Andre negative effekter Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Beskrivelse andre negative effekter: Mobilitet: Persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulering: 13. Fjerning av rester og avfall Metoder for avfallsbehandling Bakgrunn for Vurdering : Opplysningene som gis er basert på kunnskap om komponentene og økotoksikologien til lignende produkter. Drivstoff lages vanligvis ved blanding av flere raffineristrømmer. Det er gjort økotoksikologiske studier av en rekke hydrokarbonsammensetninger og -strømmer, men ikke av de som inneholder additiver. Akutt Toksisitet : Giftig: LL/EL/IL mg/l (for vannlevende organismer) (LL/EL50 uttrykt som den nominelle mengde av produkt som trengs for å lage vandig test ekstrakt.) Fisk : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Akvatiske skalldyr : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Alger/vannplanter : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Mikroorganismer : Forventes ikke å være giftig: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Kronisk toksisitet Fisk : NOEC/NOEL forventet å være > 0,01 - <= 0,01 mg/l (basert på modellerte data) Akvatiske skalldyr : NOEC/NOEL forventet å være > 0,1 - <= 0,01 mg/l (basert på modellerte data) Dette stoffet består ikke alle testkriterier for bestandighet, bioakkumulering og giftighet, og regnes derfor ikke som PBT eller vpvb. Film på vannoverflaten kan påvirke oksygenoverføring og skade organismer. Flyter på vann. Fordamper delvis fra vann- eller jordoverflate, men en betydelig andel vil være igjen etter første dag. Store mengder kan trenge igjennom jorden og forurense grunnvannet. Inneholder flyktige bestanddeler Hovedbestanddelene er i seg selv biologisk nedbrytbare De flyktige bestanddelene oksiderer raskt gjennom fotokjemisk reaksjon i luft. Inneholder bestanddeler med potensial for bioakkumulering Avhending av materiale : Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Det er den som skaper avfallet, som er ansvarlig for å bestemme det genererte materialets toksisitet og fysiske egenskaper for på den måten å avgjøre riktig avfallsklassifisering og avhendingsmetode i overensstemmelse med gyldig regelverk. Må ikke komme i miljøet, grøfter eller avløp. Avhending av tankvannbunner må ikke skje ved å la stoffet trekke ned ibakken. Dette vil resultere i forurensning av jordsmonn og grunnvann. Avfall fra lekkasje eller rensing av tanker leveres i henhold til gjeldende regler til godkjent innsamler eller behandler. Innsamlerens eller behandlerens kompetanse bør være kjent på forhånd. Metoder for avfallsbehandling: Håndtering av kontainere/beholdere : Tøm beholderen fullstendig. Etter tømming, sørg for utlufting på et sikkert sted adskilt fra gnister og brann. Rester kan føre til eksplosjonsfare ved oppvarming over flammepunkt. Ikke punkter, skjær eller sveis i fat som ikke er rengjort. Ikke forurens jordgrunn, vann eller miljø med avfallsbeholderen. Håndteres i samsvar med lokale bestemmelser for gjennvinning eller avfallshåndtering Lokal Lovgivning : EWC (EUs EWC-direktiv): fyringsolje og dieselolje. Koden som angis for avfall er knyttet til riktig bruk. Brukeren må avgjøre om eget bruksområde fører til at en annen avfallskode skaltilordnes.

8 Produktet er farlig avfall: Produktets emballasje er farlig avfall: Avfallskoder produkt (EAL-koder): Avhending bør være i overensstemmelse med relevante regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk. Lokalt regelverk kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav, og må følges fyringsolje og dieselolje 14. Transportopplysninger Varenavn/Proper Shipping Name: DIESELOLJE/DIESEL FUEL UN-nr: 1202 Farlig gods ADR/RID: Ja, Klasse: 3, Fareseddel: 3, Forpakn.gr: III Farlig gods IMDG: Ja, Klasse: 3, Forpakn.gr: III, Marine Pollutant: Ja. Farlig gods IATA/ICAO: Ja, Klasse: 3, Forpaknings gruppe: III Spesielle forhåndsregler for brukeren Spesielle forsiktighetsregler for brukeren: Spesielle forholdsregler: Se kapittel 7, Håndtering og oppbevaring, for spesielle forholdsregler som en bruker må være klar over eller må følge i forbindelse med transport Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ADR (Veitransport)/RID (Jernbanetransport) : Miljofarlig : E1 Annen transportinformasjon: Transport i bulk i samsvar med Vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-reglene. Forurensningskategori : Ikke gjeldende. Fartøystype : Ikke gjeldende. Produktnavn : Ikke gjeldende. Spesiell forholdsregel : Ikke gjeldende. Ytterligere informasjon : MARPOL Tillegg 1 regler gjelder for masseforsendelser sjøveien. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Spesielle bestemmelser/lovgivning for stoffet eller mixturen med hensyn på sikkerhet, helse og miljø. Restriksjoner ihht. REACH: Løsemidler - VOC Kommentarer: Pr-nr: Kjemikaliesikkerhetsvurdering Sikkerhetsanalyse av kjemikaliet gjennomført: Kjemisk sikkerhetsrapport påkrevet: Eksponeringsscenarie på mikstur i eget vedlegg: Annen reguleringsinformasjon Godkjenning og/eller restriksjoner for bruk : Produktet ikke autorisert under REACh. Informasjon om regelverket er ikke ment å være fullstendig. Dette materialet kan omfattes av annet regelverk. Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Forskrift om farlig avfall. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 16. Andre opplysninger Leverandørens merknader: Identifiserte bruksområder i henhold til bruksbeskrivelsessystemet : Tittel : tilvirking av stoffet Tittel : Bruk som mellomprodukt Tittel : Fordeling av stoffet Tittel : Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandinger Tittel : Bruk som drivstoff Tittel : Bruk som drivstoff - Håndverk Bruksområder - forbruker Tittel : Bruk som drivstoff

9 Brukerens anmerkninger: - forbruker Anbefalte restriksjoner for bruk (råd mot) : Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt i del 1, uten først å søke råd hos leverandøren. Produktet skal ikke brukes som et løsemiddel eller rengjøringsmiddel, til belysning eller tennvæske, eller som hudrensemiddel. Dette dokumentet inneholder viktig informasjon for sikker oppbevaring,håndtering og bruk av produktet. Organisasjonens ansvarlige for rådgivning i sikkerhetsspørsmål må gjøres oppmerksom på informasjonen i dette dokumentet. Tilleggsinformasjon : Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Øvrig informasjon: HMS-distribusjon : Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Sikkerhetsdatablad versjon nr : 2.3 Sikkerhetsdatablad gyldig fra : Forskrifter vedr. Sikkerhetsdatablad : Regulering 1907/2006/EC. Risikosetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3): Oppgivelse : Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beskriver produktet kun med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Det bør derfor ikke oppfattes som en garanti for spesielle produktegenskaper. R20 Farlig ved innånding. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare for kreft R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII F-44 / AVCAT/FSII Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) F-44 / AVCAT/FSII Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Opplastet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Lucas 5th Wheel & Slider Lube #10030,10031,10130 HMS SIKKERHETSDATABLAD

Lucas 5th Wheel & Slider Lube #10030,10031,10130 HMS SIKKERHETSDATABLAD Lucas 5th Wheel & Slider Lube #10030,10031,10130 HMS SIKKERHETSDATABLAD Produktnavn: Lucas 5th Wheel & Slider Lube Norsk navn: Lucasoil Svingskive-olje Produkt Beskrivelse: Base Olje og tilsetninger Produktnr:

Detaljer

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 07.07.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig NorKjemi AS Gjerdrumsvei

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9512

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9512 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKTET OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Produktnavn Turtle Ice Total Interior Care dato 03.04.2009 Produsent, importør AUTO CARE International as Lindebergveien

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com Telefon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN 1892402, 1892403, 1892404 SCANIA OIL STO 1:0 High Performance Axle 75W-140 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 25.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl-

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørre- og vannavspenningsmiddel Artikkelnummer 303042 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Kjølevæske Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/98 Internt nr.: Erstatter dato: 07/07/95 TIEDE FLUOFLUX-KONZENTRAT 655.1/655.

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/98 Internt nr.: Erstatter dato: 07/07/95 TIEDE FLUOFLUX-KONZENTRAT 655.1/655. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Miljø og Sikkerhet HANDELSNAVN PRODUKTTYPE SPREKKONTROLLMIDLER Produsent/importør Holger Teknologi

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk handelsnavn bruksområde Rengjøringsmiddel. Bilpleieprodukter. Kun for yrkesmessig bruk. Artikkelnummer 15533 15535 15539 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9628

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9628 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKTET OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Produktnavn Turtle Wax Marine Wash & Shine Dato 23.11.2009 Produsent, importør AUTO CARE International as Lindebergveien

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com Telefon

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43 HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11123 NOBETEC pulver 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse NOBETEC pulver NOBETEC pulver

Detaljer

Rustbeskyttelse for understell, fiberforsterket Rustbeskyttelsesmidler

Rustbeskyttelse for understell, fiberforsterket Rustbeskyttelsesmidler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelsesmidler Internt art.nr. Betegnelse 362431

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 03/03/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 01/09/2004

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 03/03/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 01/09/2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN Nasjonal Produsent / Importør Foretak OK KJEMI Drammen AS Adresse Postboks 706 Postnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-F-IV Erstatter dato: Lakk

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-F-IV Erstatter dato: Lakk 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Trebeskyttelsesmiddel Internt art.nr. Betegnelse 36140

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER MT 400 BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Artikkelnummer 903162,

Detaljer

HMS - DATABLAD GLASS WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD GLASS WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger Revisjonsdato: 30.05.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.05.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon Artikkel-nr PERVACO AS Kjeller

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Cide 100. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Cide 100. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 20.03.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 20.03.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 651 / 671 Revisjonsdato: 30.06.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 30.06.2005 Produsent, importør Internkode 651 / 671 Produkttype/Anvendelse

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tennvæske. Artikkelnummer 203234 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG FORETAKET Produktnavn Produktkode 6 0091 Leverandør Trelleborg Industri AB, S-231 81 Trelleborg, Sverige Telefon +46 410 510 00 Nødtelefonnummer 0410-51696 2. SAMMENSETNING /

Detaljer