SIKKERHETSDATABLAD Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: Farget Diesel Svovelfri DIESEL Drivstoff for bruk i ikke-veigående dieselmotorer, fyrkjeler, gassturbiner og annet forbrenningsutstyr. Se Kap 16 for de registrerte bruksområdene under REACH. 002C Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt i del 1, uten først å søke råd hos leverandøren. Produktet skal ikke brukes som et løsemiddel eller rengjøringsmiddel, til belysning eller tennvæske, eller som hudrensemiddel Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør/omsetter: A/S Norske Shell Besøksadresse: Drammensveien 134 Postadresse: Postboks 1154 Sentrum Postnummer 0107 Poststed: Oslo Land: Norge Telefon: Telefax: E-post: www: Nødtelefon Nødtelefon1: Giftinformasjonen: Nødtelefon2: Rubrikk 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: 2.2. Etikettinformasjon FARESYMBOLER Carc.Cat 3; R40 Xn; R20 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R20 Farlig ved innånding. R38 Irriterer huden. R-setninger: R40 Mulig fare for kreft R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-setninger: S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Farebestemmende komponenter: Fuels, diesel (< 100,00%) Særlige merkebestemmelser: Ec-etikett: 2.3. Andre farer Helsefare: Mulig fare for kreft. Farlig ved innånding. Svakt irriterende for åndedrettssystemet. Irriterer huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Damp i tankhulrom i tanker og beholdere kan antenne og eksplodere vedtemperaturer som overskrider

2 Sikkerhet: Miljøfare: Annen farebeskrivelse: selvantennelsestemperaturen, derdampkonsentrasjonen er innenfor brennbarhetsområdet. Kan antenne på overflater med temperaturer som ligger over selvantennelsespunktet. Det kan genereres elektrostatisk ladning under pumping. Elektrostatisk utladning kan forårsake brann. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Rubrikk 3. Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Identifikasjon Komponentnavn Klassifisering Innhold Xn;R20-R65, Xi;R38, CAS-nr: Xn;R40, N;R51/53 EC-nr: Fuels, diesel < 100,00 % CAS-nr: EC-nr: Destillater (Fischer-Tropsch) C8-26 forgreinede og lineære destillater Xn;R65, R66 0,00-50,00 % CAS-nr: EC-nr: Alkanes, C10-20, branched and linear Xn;R65, R66 0,00-50,00 % Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon Rubrikk 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Preparatbeskrivelse : En kompleks blanding av hydrokarboner som består av parafiner,sykloparafiner, aromatiske og olefiniske hydrokarboner med karbontallhovedsakelig i området C9 C25. Kan også inneholde flere additiver i konsentrasjoner på <0,1 vol.% hver. Kan inneholde cetanforbedrer (etylheksylnitrat) i konsentrasjoner på <0,2 vol.% Kan inneholde katalytisk spaltede oljer som polysykliske, aromatiske sammensetninger, hovedsakelig trerings, men noen firerings og seksrings arter finnes. Ytterligere informasjon : Fargestoffer og markører kan brukes til å indikere avgiftsklasse og forhindre ulovlig bruk. Henvis til Kapittel 16 for hele teksten med EC R-uttrykk. Flyttes til frisk luft. Dersom den berørte personen ikke raskt blir bedre, frakt denne til nærmeste legevakt for videre behandling. Ta av tilsølte klær. Skyll øyeblikkelig huden med store mengder vann i minst 15 minutter, og vask deretter med såpe og vann om tilgjengelig. Dersom det oppstår rødhet, opphovning, smerter og/eller blemmer, fraktes den berørte personen til nærmeste medisinske fasilitet for videre behandling. Ved bruk av høytrykksutstyr kan det skje uhell med injisering avproduktet under huden. Hvis høytrykksskade forekommer må den eksponerte transporteres til sykehus øyeblikkelig, uavhengig av om symptomer har oppstått. Skyll øyet med rikelige mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Frakt til nærmeste medisinske fasilitet for videre behandling. Hvis brekninger oppstår spontant, hold hodet lavere enn hoftehøyde for å forhindre aspirasjon. Hvis noen av følgende ettervirkningstegn og -symptomer forekommer iløpet av de neste 6 timene, må den tilskadekomne transporteres tilnærmeste medisinske fasilitet: feber over 38.3 C, kortpustethet,pustevansker eller vedvarende hosting eller nysing. Ikke gi noe å spise eller drikke Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Potensielle akutte helseeffekter: Viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket : Tegn og symptomer på at materialet har kommet inn i lungene kan omfatte hoste, kveling, tung pust, pustevansker, tett bryst, kortpustethet og/eller feber. Problemer med luftveiene kan oppstå flere timer etter eksponering. Tegn og symptomer på hudirritasjon kan omfatte en brennende følelse, rødhet eller opphovning Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Førstehjelpsinformasjon: Behandle symptomatisk.

3 Rubrikk 7. Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå å puste inn eller å komme i kontakt med materialet. Skal kun brukes i godt ventilerte områder. Vask grundig etter håndtering. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Bruk opplysningene i dette databladet som input ved risikovurdering av lokale forhold for å fastsette egnede reguleringsmetoder for sikker håndtering, oppbevaring og avhending av dette materialet. Lufttørk kontaminerte plagg på et godt ventilert sted før de vaskes. Sørg for korrekt avhending av evt. kontaminerte filler eller rengjøringsmaterialer for å hindre brann. Forhindre Rubrikk 5. Tiltak ved brannslukning Generelt: 5.1. Brannslukningsmidler Passende slukningsmiddel: Uegnet slukningsmiddel: Rydd brannområdet for alle som ikke deltar i redningsarbeidet. Skum, vannspray eller -tåke. Pulver, karbondioksid, sand eller jord kan benyttes til små branner bare. Bruk ikke direkte vannstråler på det brennende produktet. Det kan føre til dampeksplosjon og spredning av brannen. Unngå å bruke skum og vann på samme overflate samtidig, ettersom vannet vil ødelegge skummet Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Farlige forbrenningsprodukter: 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Brannslukningsprosedyrer: Rubrikk 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Farlige forbrenningsprodukter kan inneholde: En kompleks blanding av luftbårne faste partikler og væskepartikler og gasser (røyk). Karbonmonoksid. Svoveloksider. Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. Karbonmonoksid kan utvikles ved ufullstendig forbrenning. Vil flyte og kan antennes på vannoverflaten. Brannfarlig damp kan være til stede også ved temperaturer under flammepunktet. Bruk heldekkende verneklær og et uavhengig åndedrettsapparat. Hold nærliggende beholdere avkjølt ved oversprøytning med vann Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak: For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: For innsatspersonell 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Egnede metoder for opprensking: Annen informasjon: 6.4. Referanse til andre seksjoner Referanse til andre avsnitt: Unngå kontakt med sølt eller utsluppet materiale. For informasjon om personlig verneutstyr, se kapittel 8 av dette sikkerhetsdatablad. Se kapittel 13 vedr. informasjon om avhending. Observer all relevant lokal og internasjonal lovgivning. Evakuer alle uvedkommende fra området. Forurenset område skal utluftes grundig. Unngå innånding av røykgasser, damp. Ikke bruk elektrisk utstyr. Stans lekkasjer, om mulig uten å utsette deg for fare. Fjern alle mulige antenningskilder i nærtliggende område og evakuer alt personale. Avgrens området på hensiktsmessig måte for å unngå miljøforurensning. Forhindre at materialet spredes eller kommer inn i avløp, grøfter eller elver ved å bruke sand, jord eller andre egnede avsperringsmetoder. Prøv å spre damp eller å lede den til et sikkert sted f. eks. ved å bruke tåkespray. Ta forholdsregler mot statisk utladning. Sikre elektrisk ledning ved forbindelse og jording av alt utstyr. For mindre væskeutslipp (< 1 fat), overføres utslippet ved mekanisk hjelp til en merket, forseglbar beholder for produktgjenvinning eller forsvarlig avhending. La produktrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Ved tilfeller der man søler mye væske (>1 fat), overføres sølet mekanisk ved hjelp av f.eks en vakuumtankbil som transporterer avfallet til en oppsamlingstank for gjenvinning eller sikker avhending. Skyll ikke bort materialrester med vann. Behold som kontaminert avfall. La materialrester fordampe eller sug dem opp med et egnet absorberende materiale og avhend dette på en sikker måte. Fjern kontaminert jordgrunn og avhend denne på en sikker måte. Skuff opp i en egnet, klart merket beholder for avhending eller gjenvinning iht. lokalt regelverk. Varsle myndighetene dersom det er sannsynlig at det oppstår eksponering overfor allmennheten eller miljøet. Lokale myndigheter skal kontaktes hvis større utslipp ikke kan samles opp. Søl i maritimt miljø skal håndteres i henhold til en Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), som krevet ifølge MARPOL Annex 1 Regulation 26. For veiledning om valg av personlig verneutstyr, se kapittel 8 i dette Sikkerhetsdatabladet. For veiledning om avhending av spill, se kapittel 13 i dette Sikkerhetsdatabladet.

4 Må ikke inntas. Ved svelging søker du umiddelbart legehjelp. Om den American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) verdi er nevnt i dokumentet, det er kun til informasjon. Håndteringsveiledning: utslipp. Sørg for lokal avtrekksventilasjon hvis det er risiko for innånding av damp, tåke eller aerosoler. Bruk aldri munnen til å lage undertrykk ved bruk av hevert. Kontaminerte lærartikler inkludert sko kan ikke dekontamineres, og bør destrueres for å hindre fortsatt bruk. For ytterligere råd om håndtering, transport og tankrengjøring, kontakt leverandøren. Vedlikehold og bunkringsaktiviteter - Unngå innånding av damper og hudkontakt. Unngå innånding av damp og/eller tåke. Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke spis eller drikk under bruk. Slukk åpen ild. Røyking forbudt. Fjern antennelseskilder. Unngå gnister. Sørg for jording av alt utstyr. Det kan genereres elektrostatisk ladning under pumping. Elektrostatisk utladning kan forårsake brann. Dampene er tyngre enn luft og kan spres langs bakken og antennes andre steder Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Lagringsanvisning: Informasjon om oppbevaring montering: Ytterligere informasjon om oppbevaringsforhold: Lagring på fat og i liten beholder: Fat må høyst stables til en høyde av 3. Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere. Tanklagring: Tankene skal være spesial-designede til oppbevaring av dette produktet Lagringstanker bør ha spillkant (oppsamlingsbeholder). Plasser tanker med avstand til varme og andre antennelseskilder. Må oppbevares i et godt ventilert område med lekkasjesperre (spillkant). Holdes unna direkte sollys, antenningskilder og andre varmekilder. Damp fra tanker bør ikke slippes ut i atmosfæren. Avgassing under oppbevaring bør reguleres med et egnet dampbehandlingssystem. Dampen er tyngre enn luft. Vær oppmerksom på at den kan samles opp i groper og begrensede områder. Oppbevares i spillsikkert område med forseglet gulv (med lav gjennomtrengelighet) for å gi utslippsavgrensning. Unngå inntrengning av vann. Beholder-informasjon : Beholdere kan inneholde eksplosive damper, selv etter at de er tømt. Ikke skjær, bor, slip, sveis eller utfør liknende handlinger på eller nær beholdere. Anbefalte Materialer : Bruk beholdere eller beholderkledning av mykt eller rustfritt stål. Aluminium kan også brukes der det ikke representerer en unødvendig brannfare. Eksempler på egnede materialer er: polyetylen med høy tetthet (HDPE) og Viton (FKM), som er testet spesielt for kompatibilitet med dette produktet. Bruk amin-addukt-herdet epoksymaling til kledning i beholdere. Bruk tetninger og pakninger av grafitt, PTFE, Viton A, Viton B. Ikke Egnede Materialer : Noen syntetiske materialer kan være uegnet for beholdere eller beholderfôringer, avhengig av materialspesifikasjonen og tiltenkt bruksområde. Dette er eksempler på materialer som bør unngås: naturlig gummi (NR), nitrilgummi (NBR), etylenpropylengummi (EPDM), polymetylmetakrylat (PMMA), polystyren, polyvinylklorid (PVC), polyisobutylen. Noen kan imidlertid være egnet som hanskemateriale. Lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger: Annen informasjon: Se Kap 16 og/eller tilleggene for de registrerte bruksområdene under REACH. Overhold alle lover og forskrifter med hensyn til håndtering og oppbevaring. Produkt forflytting : Unngå sprut ved påfylling. Vent 2 minutter etter tankfylling (gjelder tanker som på tankbiler) før åpning av luker eller kummer. Vent 30 minutter etter tankfylling (gjelder større lagringstanker) før åpning av luker eller kummer. Sørg for at beholderne er lukket når de ikke er i bruk. Bruk ikke trykkluft ved fylling, tømming eller håndtering. Forurensning som resultat av produktoverføring kan føre til letthydrokarbondamp i tankhulrom i tanker som tidligere har inneholdtbensin. Denne dampen kan eksplodere hvis det finnes en antennelseskilde. Delvis fylte beholdere representerer en større fare enn de som er fulle. Vis derfor aktsomhet ved håndtering, tømming/fylling og prøvetaking. Rubrikk 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Type Identifikasjon Komponentnavn Grenseverdi ACGIH ACGIH CAS-nr: EC-nr: CAS-nr: EC-nr: Forebyggende tiltak: Fuels, diesel Fuels, diesel 8t: 100 mg/m3 Nødvendig beskyttelsesnivå og reguleringsmetode varierer avhengig av mulige eksponeringsforhold. Velg reguleringsmetode basert på en risikovurdering av lokale forhold. Egnede tiltak omfatter. Bruk forseglede systemer i så høy grad som mulig. Tilstrekkelig ventilasjon til å kunne regulere luftbårne konsentrasjoner under de yrkeshygieniske grenseverdier. Lokal avgassingsventilasjon anbefales. Utstyr for øyeskylling og dusj for bruk i nødstilfeller. Norm år Kommentarer Type : TWA(Destill at og damp kan pustes inn.) Merknad : som totale hydrokarboner. Type : SKIN_DES( Destillat og damp kan pustes inn.) Merknad : Kan opptas gjennom huden.som totale hydrokarboner

5 Generelt (annen informasjon): Tiltak for å begrense eksponering fra produktet: Intstruksjonstiltak for å begrense eksponering: Åndedrettsvern: Arbeidshansker: Øyevern: Verneklær: Kommentarer verneklær: Beskyttelse mot termiske farer: Tiltak for å forhindre eksponering til miljøet: Les i sammenheng med eksponeringsscenario for din spesifikke bruk i vedlegget. Indeks for biologisk eksponering (BEI - Biological Exposure Index) : Ingen biologisk grense satt. DNIE (deriverte nivåer for ingen effekt) : Komponent : Fuels, diesel Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : akutte systemiske effekter. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 4300 mg/m3/15 min (aerosol) Eksponeringsvei : Dermal (hud-) Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 2,9 mg/kg 8h Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Arbeidstager Verdi : 68 mg/m3/8h (aerosol) Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : akutte systemiske effekter. Bruksområde : Forbruker Verdi : 2600 mg/m3/15 min (aerosol) Eksponeringsvei : Dermal (hud-) Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, systemiske virkninger. Bruksområde : Forbruker Verdi : 1,3mg/kg 24h Eksponeringsvei : Innånding Eksponeringstype (lang/kort) : langsiktige, lokale virkninger. Bruksområde : Forbruker Verdi : 20 mg/m3/24h(aerosol) PKUE-relatert informasjon : Stoffet er et hydrokarbon med en kompleks, ukjent eller variabel oppbygning. Vanlige metoder for å utvinne PNEC er ikke egnet, og det er ikke mulig å identifisere enkeltforekommende PNEC for slike stoffer. Overvåking av stoffkonsentrasjoner i områder der arbeidere puster eller på arbeidsplassen generelt kan være påkrevd for å overholde yrkeshygieniske grenseverdier og gi tilfredsstillende eksponeringskontroll. For noen stoffer kan biologisk overvåking også være hensiktsmessig. Dersom ventilasjonsanlegget ikke gir tilstrekkelig utlufting slik at konsentrasjonene i luft holdes under Administrativ norm, må man bruke påbudt åndedrettsvern som passer for de spesifikke bruksforhold. Sjekk med leverandører av åndedrettsvern. Når filtermasker ikke er egnet (f.eks. p.g.a. høye konsentrasjoner i luft, risiko for oksygenmangel, lukkede rom) må man bruke åndedrettsvern med trykkflaske. I områder hvor filtermasker er egnet, velges en passende kombinasjon av maske og filter. Alt åndedrettsvern og bruk av åndedrettsvern må være i overensstemmelse med lokale forskrifter. Velg et kombinasjonsfilter for organiske gasser, damp og partikler (kokepunkt > 65 grader C)(149 grader F) som oppfyller EN Personlig hygiene er et nøkkelelement i effektiv håndpleie. Hansker måbrukes på rene hender. Vask og tørk hendene grundig etter bruk avhansker. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales. En hanskes egnethet og slitestyrke avhenger av bruken, f.eks. frekvens og varighet av kontakt, hanskematerialets motstandsdyktighet overfor kjemikalier, tykkelse og bevegelighet. Søk alltid råd hos hanskeleverandøren. Forurensede hansker byttes. Velg hansker som er testet til en relevant standard (som Europe EN374, US F739). Når det oppstår forlenget eller hyppig gjentatt kontakt, kan nitrilhansker være egnet (gjennombruddstid på > 240 minutter). Mot tilfeldig kontakt kan sprutbeskyttelseshansker av neopren eller PVC være egnet. Vernebriller som beskytter mot kjemikaliesprut (kjemiske beskyttelsesbriller) Godkjent etter EU-standard EN166. Vernehansker, -støvler og -forkle som beskytter mot kjemikalier (ved fare for sprut). Personlig verneutstyr må oppfylle nasjonale standarder. Kontroller dette med utstyrsleverandør. Ikke gjeldende. Nasjonale/lokale regler om utslippsgrenser for flyktige stoffer må overholdes for utslipp av avtrekksluft (som inneholder damp). Rubrikk 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: væske Lukt: Kan inneholde en reodorant.. Farge: Grønn.

6 Flammepunkt: Verdi: > 55 C Kommentar: 131 F Eksplosjonsgrense: Verdi: 1-6%(V) Damptrykk: Verdi: < 0,1hPa Kommentar: ved 20 C / 68 F Tetthet: Verdi: 0,82-0,845g/cm3 Kommentar: ved 15 C / 59 F Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Verdi: 3-6 Selvantenningstemperatur: Verdi: > 220 C Kommentar: Tenntemperatur. 428 F 9.2 Annen informasjon Viskositet: Andre fyiske og kjemiske egenskaper: Rubrikk 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet: Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet: Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås: 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås: 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter: Verdi: 2-4,5mm2/s Kommentar: Kinematisk viskositet. ved 40 C / 104 F. : C / F Flytepunkt : <= 6 C / 43 F. Annen informasjon : Ikke gjeldende. Stabil under normale bruksforhold. Stabil under normale bruksforhold. Data ikke tilgjengelig. Unngå varme, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Sterke oksidasjonsmidler. Rubrikk 11. Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Toksikologiske data på produktet Oral Ld50: Dermal Ld50: Innhalasjon Lc50: Annen toksikologisk data: Øvrig helsefareopplysninger Innånding: Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. Termisk nedbrytning er svært avhengig av forholdene. Når dette materialet forbrennes eller utsettes for termisk eller oksidativ nedbrytning, utvikles det en kompleks blanding av luftbårne faste stoffer, væsker og gasser inkludert karbonmonoksid, karbondioksid og organiske forbindelser. Verdi: > 5000mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentar: Lav toksisitet Verdi: > 2000mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentar: Lav toksisitet Verdi: Forsøksdyreart: Rotte Varighet/Periode: 4 h Kommentar: Skadelig ved innånding Bakgrunn for Vurdering : Oppgitt informasjon er basert på produktdata, kunnskap om komponentene og lignende produkters toksikologi. Høye konsentrasjoner kan føre til påvirkning av sentralnervesystemet, noe som gir hodepine, svimmelhet og kvalme. Fortsatt innånding kan føre til bevissthetstap og/eller død. Hudkontakt: Etse-/irristasjonsvirkning på hud: Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon: Allergi og overfølsomhet: Toksisitet for angitt målorgan, gjentatt eksponering: Innånding av damp eller tåke kan forårsake irritasjon i åndedrettssystemet. Forventes ikke å være allergifremkallende ved hudkontakt. Irriterer huden. Forventes å være lett irriterende. Forventes ikke å være allergifremkallende ved hudkontakt. Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Blod. Thymuskjertel. Lever.

7 Fare for aspirering: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Aspirasjon til lungene ved svelging eller brekninger kan forårsake kjemisk lungebetennelse, som kan være dødelig. Mulig fare for kreft. Gjentatt hudkontakt har ført til irritasjon og hudkreft hos dyr. In vitro mutagenetiske studier viser at mutagen aktivitet er forbundetmed innhold av 4- til 6-rings polisykliske aromatiske forbindelser. Ikke forventet å senke forplantningsevnen. Ikke forventet å kunne skade utviklingen. Rubrikk 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Andre økotoksiske data: Økotoksitet kommentarer: Persistens og nedbrytbarhet Økotoksikologiske data fra komponenten Bioakkumulasjonspotensiale Økotoksikologiske data fra komponenten Mobilitet i jord Økotoksikologiske data fra komponenten Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Økotoksikologiske data fra komponenten Økotoksikologiske data på produktet Resultat PBT analyse: Andre negative effekter Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Beskrivelse andre negative effekter: Mobilitet: Persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulering: 13. Fjerning av rester og avfall Metoder for avfallsbehandling Bakgrunn for Vurdering : Opplysningene som gis er basert på kunnskap om komponentene og økotoksikologien til lignende produkter. Drivstoff lages vanligvis ved blanding av flere raffineristrømmer. Det er gjort økotoksikologiske studier av en rekke hydrokarbonsammensetninger og -strømmer, men ikke av de som inneholder additiver. Akutt Toksisitet : Giftig: LL/EL/IL mg/l (for vannlevende organismer) (LL/EL50 uttrykt som den nominelle mengde av produkt som trengs for å lage vandig test ekstrakt.) Fisk : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Akvatiske skalldyr : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Alger/vannplanter : Forventes å være giftig: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l Mikroorganismer : Forventes ikke å være giftig: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Kronisk toksisitet Fisk : NOEC/NOEL forventet å være > 0,01 - <= 0,01 mg/l (basert på modellerte data) Akvatiske skalldyr : NOEC/NOEL forventet å være > 0,1 - <= 0,01 mg/l (basert på modellerte data) Dette stoffet består ikke alle testkriterier for bestandighet, bioakkumulering og giftighet, og regnes derfor ikke som PBT eller vpvb. Film på vannoverflaten kan påvirke oksygenoverføring og skade organismer. Flyter på vann. Fordamper delvis fra vann- eller jordoverflate, men en betydelig andel vil være igjen etter første dag. Store mengder kan trenge igjennom jorden og forurense grunnvannet. Inneholder flyktige bestanddeler Hovedbestanddelene er i seg selv biologisk nedbrytbare De flyktige bestanddelene oksiderer raskt gjennom fotokjemisk reaksjon i luft. Inneholder bestanddeler med potensial for bioakkumulering Avhending av materiale : Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Det er den som skaper avfallet, som er ansvarlig for å bestemme det genererte materialets toksisitet og fysiske egenskaper for på den måten å avgjøre riktig avfallsklassifisering og avhendingsmetode i overensstemmelse med gyldig regelverk. Må ikke komme i miljøet, grøfter eller avløp. Avhending av tankvannbunner må ikke skje ved å la stoffet trekke ned ibakken. Dette vil resultere i forurensning av jordsmonn og grunnvann. Avfall fra lekkasje eller rensing av tanker leveres i henhold til gjeldende regler til godkjent innsamler eller behandler. Innsamlerens eller behandlerens kompetanse bør være kjent på forhånd. Metoder for avfallsbehandling: Håndtering av kontainere/beholdere : Tøm beholderen fullstendig. Etter tømming, sørg for utlufting på et sikkert sted adskilt fra gnister og brann. Rester kan føre til eksplosjonsfare ved oppvarming over flammepunkt. Ikke punkter, skjær eller sveis i fat som ikke er rengjort. Ikke forurens jordgrunn, vann eller miljø med avfallsbeholderen. Håndteres i samsvar med lokale bestemmelser for gjennvinning eller avfallshåndtering Lokal Lovgivning : EWC (EUs EWC-direktiv): fyringsolje og dieselolje. Koden som angis for avfall er knyttet til riktig bruk. Brukeren må avgjøre om eget bruksområde fører til at en annen avfallskode skaltilordnes.

8 Produktet er farlig avfall: Produktets emballasje er farlig avfall: Avfallskoder produkt (EAL-koder): Avhending bør være i overensstemmelse med relevante regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk. Lokalt regelverk kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav, og må følges fyringsolje og dieselolje 14. Transportopplysninger Varenavn/Proper Shipping Name: DIESELOLJE/DIESEL FUEL UN-nr: 1202 Farlig gods ADR/RID: Ja, Klasse: 3, Fareseddel: 3, Forpakn.gr: III Farlig gods IMDG: Ja, Klasse: 3, Forpakn.gr: III, Marine Pollutant: Ja. Farlig gods IATA/ICAO: Ja, Klasse: 3, Forpaknings gruppe: III Spesielle forhåndsregler for brukeren Spesielle forsiktighetsregler for brukeren: Spesielle forholdsregler: Se kapittel 7, Håndtering og oppbevaring, for spesielle forholdsregler som en bruker må være klar over eller må følge i forbindelse med transport Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ADR (Veitransport)/RID (Jernbanetransport) : Miljofarlig : E1 Annen transportinformasjon: Transport i bulk i samsvar med Vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-reglene. Forurensningskategori : Ikke gjeldende. Fartøystype : Ikke gjeldende. Produktnavn : Ikke gjeldende. Spesiell forholdsregel : Ikke gjeldende. Ytterligere informasjon : MARPOL Tillegg 1 regler gjelder for masseforsendelser sjøveien. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Spesielle bestemmelser/lovgivning for stoffet eller mixturen med hensyn på sikkerhet, helse og miljø. Restriksjoner ihht. REACH: Løsemidler - VOC Kommentarer: Pr-nr: Kjemikaliesikkerhetsvurdering Sikkerhetsanalyse av kjemikaliet gjennomført: Kjemisk sikkerhetsrapport påkrevet: Eksponeringsscenarie på mikstur i eget vedlegg: Annen reguleringsinformasjon Godkjenning og/eller restriksjoner for bruk : Produktet ikke autorisert under REACh. Informasjon om regelverket er ikke ment å være fullstendig. Dette materialet kan omfattes av annet regelverk. Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Forskrift om farlig avfall. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 16. Andre opplysninger Leverandørens merknader: Identifiserte bruksområder i henhold til bruksbeskrivelsessystemet : Tittel : tilvirking av stoffet Tittel : Bruk som mellomprodukt Tittel : Fordeling av stoffet Tittel : Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandinger Tittel : Bruk som drivstoff Tittel : Bruk som drivstoff - Håndverk Bruksområder - forbruker Tittel : Bruk som drivstoff

9 Brukerens anmerkninger: - forbruker Anbefalte restriksjoner for bruk (råd mot) : Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt i del 1, uten først å søke råd hos leverandøren. Produktet skal ikke brukes som et løsemiddel eller rengjøringsmiddel, til belysning eller tennvæske, eller som hudrensemiddel. Dette dokumentet inneholder viktig informasjon for sikker oppbevaring,håndtering og bruk av produktet. Organisasjonens ansvarlige for rådgivning i sikkerhetsspørsmål må gjøres oppmerksom på informasjonen i dette dokumentet. Tilleggsinformasjon : Dette produktet må kun anvendes i lukkede systemer. Øvrig informasjon: HMS-distribusjon : Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Sikkerhetsdatablad versjon nr : 2.3 Sikkerhetsdatablad gyldig fra : Forskrifter vedr. Sikkerhetsdatablad : Regulering 1907/2006/EC. Risikosetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3): Oppgivelse : Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beskriver produktet kun med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Det bør derfor ikke oppfattes som en garanti for spesielle produktegenskaper. R20 Farlig ved innånding. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare for kreft R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for

Detaljer

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 22.12.2010 Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: PR-nr: SMØREFETT Smørefett

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 25.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.02.2008 Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 Produkttype: PR-nr: MALING Nødtelefon1: Giftinformasjonssentralen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.12.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel.

HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2008 Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35%

SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Formalin E 35% Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Formalin E 35% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.03.2006 Revisjonsdato 10.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer