Kommunedelplan og KU Bergen indre havn---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan og KU Bergen indre havn---"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Kommunedelplan og KU Bergen indre havn--- Bergen kommune - og sårbarhetsanalyse (Rev. 1)

2 - og sårbarhetsanalyse Bergen indre havn Rapport Oppdragsnr.: Oppdragsgiver: Bergen kommune Oppdragsgivers repr.: Kari Engebretsen Oppdragsleder Rambøll: Svein Grotli Skogen (SGS) Fagansvarlig Rambøll ROS: Grete Kirkeberg Mørk (GKM) Medarbeidere ROS: Linn Gulbrandsen (LGN) Rev. 0 1 Dato Utarb. GKM / LGN GKM / LGN Kontroll SGS SGS Godkjent TAD TAD Antall sider: Rapport 18 ## Vedlegg 26 ## Rambøll Norge AS Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø N-3003 DRAMMEN

3 Sammendrag Rambøll Norge AS har av Bergen kommune fått oppdraget med kommunedelplan for Bergen indre havn, avgrenset til 6 områder på strekningen Hegreneset til Laksevåg. I forbindelse med dette arbeidet er det i planprogrammet for en KU etter plan- og bygningsloven gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Resultatene fra risikoog sårbarhetsanalysen er presentert i denne rapporten. Formålet med risiko- og sårbarhetsanalysen har vært å kartlegge og analysere uønskede og usikre forhold som kommunedelplanens planlagte endringer kan medføre for Bergen indre havn. I analysen er det lagt spesielt vekt på å kartlegge risikoer vedrørende følgende temaer: Havnesikring Trafikkavvikling Havneutbygging Annen utbygging Ekstremvær Marinaer De uønskede og usikre forholdene er konsekvensvurdert i forhold til 3 mål som er vurdert og fastsatt av Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Rambøll Norge AS. Disse målene er: risiko for mennesker, fysiske og/ eller psykiske skader som direkte konsekvens av en uønsket hendelse. risiko for miljøet, skade på ytre miljø; eksempelvis utslipp til vann eller grunn og fysiske skader på kulturminner/kultirmiljøer. risiko for funksjonen til Bergen by; eksempelvis komplikasjoner og ulemper for Bergen som bysamfunn (nærmere beskrevet i kap. 1.9). - og sårbarhetsanalysen viser at av de identifiserte risikoene, er det tre hendelser i kategorien høy risiko og som derfor må reduseres med risikoreduserende tiltak. Nr Nivå/ mål 15 Frigjøring av forurensede sedimenter ved godsterminalen på Dokken/ Nøstet. 18 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Laksevågneset. 21 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc) Skolten/Festningskaien. For å redusere risikoen for uønskede konsekvenser for Bergen indre havn i forbindelse med planlagte endringer, anbefales det at følgende tiltak iverksettes som en del av planprogrammet: Forebygge spredning av forurensede sedimenter i Bergen indre havn: Gjennomføre tiltak ved utbygging for å hindre spredning av forurensede sedimenter. Faregraden må presiseres der denne er uklar. 3 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

4 Legge forurenset masse fra tilstøtende områder inn i utfyllinger der dette er et alternativ. Fange opp nye tilførsler fra landarealer. Utarbeide detaljert plan for design og utførsel. Forebygge konsekvenser av nye, hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc.) særlig aktuelt på Skolten/Festningskaien: Design av løsninger som minimaliserer ulemper for bysamfunnet. Initiativ mot nasjonalt beslutningsnivå hvis særlige drastiske krav blir fremsatt. I tillegg er det identifisert en rekke hendelser som har betydelig risiko. Vi anbefaler at følgende tiltak vurderes nærmere i kommunedelplanen for Bergen indre havn: Forebygge forringelse av kulturminner/ kulturmiljø i Bergen indre havn: Utbygging på Hegreneset, Kristiansholm, Tollbodkaien som sikrer bevaring av kulturminner/kulturmiljø. Styre busstrafikken fra Cruise-anløp på Skolten/ Festningskaien utenom Bryggen. Forebygge faren for klima-/værgenererte skader: Fortløpende oppfølging i arealplanlegging og ved godkjennelse av bygg og anlegg. Sikring av særlig viktige kulturminner. Forebygge for trafikale komplikasjoner i Bergen sentrum: Styre busstrafikken fra Cruise-anløp på Skolten/ Festningskaien utenom Bryggen. Avvise jernbane som transportløsning til/fra godsterminalen på Dokken. Alternativt bygge planfri kryssing jernbane/veg. Forebygge for økt fare for trafikkulykker: Fartsreduserende tiltak på Hegreneset, bygge tunnel. Lede fotgjengere/ turister fra cruisebåter på Skolten/ Festningskaien med positiv skilting ut mot nord og gjennom Festningsområdet. Sikring av gang/sykkelveg forbi havneområdet Skolten/Festningskaien. Lede fergepassasjerer uten bil på Dokken/Nøstet gjennom terminalbygg til fotgjengerareal. Skille trafikk til/fra godsterminalen fra biloppstilling til bilfergene på Dokken/Nøstet. Lysregulering av sykkel/gangveg i kombinasjon med inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet. Sette streng bruksbegrensning på helikoptertrafikken på Kristiansholm: Dette for å forebygge for konflikt mellom godkjent helikopterflyving og Kristiansholm som rekreasjonsområde. 4 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

5 Håndtere spesielt farlig gods på Dokken/Nøstet mest mulig utenom tidspunkt for fergetrafikken: Dette for å forebygge for større konsekvenser ved eventuelle eksplosjoner på godsterminalen på Dokken/Nøstet når fergetrafikken øker samtidig med økt godshåndtering på havneterminalen. Minimalisere problemene ved støybelastning fra en evt. ny jernbaneterminal til utsatte boliger ved Nøstet/Dokken: Fysisk støyskjerming Driftsbegrensninger på terminalen (med hensyn til tidspunkter) Teknisk utrustning i terminalen. 5 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

6 Innhold 1. Innledning Bakgrunn og tema av analyseobjektet Avgrensninger Organisering av arbeidet Forutsetninger og antakelser Fremgangsmåte og metode matriser Vurdering av sannsynlighet og årsaker til hendelse Vurdering av konsekvens Identifikasjon av uønskede hendelser Kommentarer til identifikasjon av risikoer Analyse av uønskede hendelser Hendelser med høy risiko Hendelser med betydelig risiko Hendelser med lav risiko reduserende tiltak Vedlegg 1: register Vedlegg 2: Referanseliste Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

7 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og tema I arbeidet med kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning for Bergen indre havn, er det krav om gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette for å legge til rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, og for å redusere antall og omfang på fremtidige uønskede hendelser. Denne rapporten presenterer resultatene fra risiko- og sårbarhetsanalysen. - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge og analysere uønskede og usikre forhold som planlagte endringer kan medføre for Bergen indre havn. Planlagte endringer er beskrevet som en serie hovedgrep knyttet til de enkelte områdene og tilhørende alternativer slik de er definert i kommunedelplanens planprogram. I analysen er det lagt spesielt vekt på å kartlegge risikoer vedrørende følgende temaer: Havnesikring Trafikkavvikling Havneutbygging Annen utbygging Ekstremvær Turisttrafikk Marinaer De uønskede og usikre forholdene er konsekvensvurdert i forhold til 3 mål som er vurdert og fastsatt i samarbeid med Bergen kommune, Bergen og Omland Havnevesen og Rambøll Norge AS. Disse målene er: Se kap. 1.9 for mer detaljert beskrivelse. 1.2 av analyseobjektet Det området av Bergen indre havn som omfattes av risiko- og sårbarhetsanalysen består av seks havneområder: Hegreneset og tilgrensende arealer; Kristiansholm; Bontalabo/ Skoltegrunnskaien/Festningskaien; Tollbodkaien med tilgrensende arealer; Havneterminalen på Dokken/Nøstet inkl. Møhlenpriskaien; Laksevåg med sjøfronten fra Puddefjordsbroen til og med Nordrevågen ved Laksevågneset. For nærmere beskrivelse av de enkelte havneområdene, henvises til Planprogrammet. 1.3 Avgrensninger Følgende avgrensninger gjelder for analysen: Sjøarealene i det aktuelle området inngår i kommunedelplanen, men sjøarealet er ikke inkludert i risiko- og sårbarhetsanalysen. - og sårbarhetsanalysen tar for seg planlagte endringer som de er beskrevet i planprogrammet i form av Hovedgrepet og Alternativ løsning. Temaene støy og naturfare/-risiko har ikke vært med i den ROSgjennomgangen som gjennomført med gruppen listet i kap. 1.4 men er 7 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

8 oppsummert som hendelser utfra separate temarapporter. Håndteringen av disse avviker dermed fra kravene i NS 5814 (se kap. 1.6), uten at dette skal være av vesentlig betydning for konklusjonene. Se kap. 2 for en detaljert utdyping. 1.4 Organisering av arbeidet Arbeidet er gjennomført i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen. Det er gjennomført en befaring av havneområdene, samt en samling med aktørene for identifikasjon og analyse av uønskede forhold. Følgende personer har deltatt: Kari Engebretsen Bergen kommune Kommunens prosjektleder for kommunedelplanen Kari Majshol Knudsen Bergen kommune ROS-ansvarlig Morten Meibom Bergen kommune Sikkerhetssjef Jonatan Krzywinski Bergen kommune Kulturminnevern Linda Hjelmeland Bergen kommune Trafikksikkerhet/-avvikling Alf Halsen Bergen og Omland havnevesen Sikkerhetssjef Tor A. Bjerkeli Bergen og Omland havnevesen Svein Grotli Skogen Rambøll Norge AS Rambølls oppdragsleder for kommunedelplanen Grete Kirkeberg Mørk Rambøll Norge AS ROS-ansvarlig Linn Gulbrandsen Rambøll Norge AS ROS-medarbeider I en gjennomgang/revisjon av denne rapporten deltok også Trond Ingebrigtsen fra firmaet Beredskapsrådgivning AS, som er Bergens og Omland havnevesens rådgiver i sikkerhetsfaglige spørsmål. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS. 1.5 Forutsetninger og antakelser Arbeidet forutsetter at de opplysningene som kommer frem under analysearbeidet er korrekte. Eksempler på dette kan være grunnlagsdata om området, samt type og antall hendelser i området. Oppdragets ramme innebærer at det ikke er mulighet til å verifisere denne informasjonen. 1.6 Fremgangsmåte og metode Rambølls metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser er i samsvar med NS 5814 og foregår i 4 trinn: Initiering Identifikasjon og analyse av risikoer Identifikasjon av risikoreduserende tiltak Rapportering Analysearbeidet sammen med arbeidsgruppen (kap. 1.4) ble gjennomført som en heldagssamling med fastsettelse av sannsynlighetsklasser, konsekvensklasser og akseptkriterier som skulle ligge til grunn for analysen, og deretter en kartlegging av usikre forhold/uønskede hendelser. Alle Rambølls medarbeidere har gjort seg kjent i området, blant annet med en befaring av alle områdene umiddelbart før samlingen. 8 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

9 I ettertid er enkelte opplysninger verifisert av Rambøll og mer informasjon er lagt til der dette har vært hensiktsmessig. Det er blant annet innhentet flomkart fra NVE og radonkart fra Statens strålevern. 1.7 matriser er definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte hendelser er gitt en sannsynlighet og en konsekvens i forhold til hvert av målene liv & helse, ytre miljø og byfunksjon. På bakgrunn av gitt sannsynlighet og konsekvens plasseres hver hendelse i en risikomatrise, som så rangerer hendelsene etter hvor alvorlig risikoen er. Arbeidsgruppen har valgt en 5x5 matrise, dvs. en inndeling i 5 for sannsynlighet og 5 for konsekvens. matrisene er delt inn 3 risikoområder: Rød hendelser som havner i det røde området har høy risiko i forhold til hva Drammen kommune aksepterer. Tiltak skal iverksettes for å redusere risiko. Gul hendelser som havner i det gule området har betydelig risiko. Det skal gjøres kost/nyttevurdering av tiltak for å se om det lønner seg å utføre de. er som blir liggende i det gule området må overvåkes for å fange opp eventuelle endringer til det verre. Grønn hendelser som havner i det grønne området har lav risiko. Dette er risiko som aksepteres, og tiltak for å redusere risiko er ikke påkrevet. De risikomatrisene som gjelder for denne analysen er presentert nedenfor, en risikomatrise for hvert risikomål. Ufarlig Svært sannsynlig / Besluttet Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Svært lite sannsynlig Fig.1 mål Liv & helse - tom risikomatrise til bruk i det videre arbeidet 9 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

10 Ufarlig Svært sannsynlig/ Besluttet Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Svært lite sannsynlig Fig.2 mål - tom risikomatrise til bruk i det videre arbeidet Ufarlig Svært sannsynlig/ Besluttet Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Svært lite sannsynlig Fig.3 mål - tom risikomatrise til bruk i det videre arbeidet 1.8 Vurdering av sannsynlighet og årsaker til hendelse Følgende sannsynlighetsinndeling ligger til grunn for analysen: Svært lite sannsynlig Lite sannsynlig sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig / Besluttet Mindre enn en gang hvert år Mellom en gang hvert 100. år og en gang hvert år Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 100. år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Mer enn en gang hvert år / Besluttet engangshendelse 10 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

11 Når en planlagt endring er besluttet, vil det være hendelser som svært sannsynlig vil kunne inntreffe én gang, men ikke med en viss frekvens. For å få synliggjort slike hendelser i risikomatrisen, er sannsynlighetsklassen svært sannsynlig satt til å gjelde både hendelser som inntreffer en eller flere ganger hvert år og hendelser som er besluttede engangshendelser. Dette fører til at det blir en større konsentrasjon av verdier i øvre linje enn det som er vanlig i risikokart av denne typen, men dette er en nødvendig konsekvens av en metodeavveiing som etter vårt skjønn gir det beste samlede resultatet. 1.9 Vurdering av konsekvens Det er vurdert konsekvens i forhold til 3 mål, disse er: risiko for mennesker, fysiske og/ eller psykiske skader som direkte konsekvens av en uønsket hendelse. risiko for miljøet, skade på ytre miljø; eksempelvis utslipp til vann eller grunn og fysiske skader på kulturminner. risiko for funksjonen til Bergen by; eksempelvis komplikasjoner og ulemper for Bergen som bysamfunn. er tatt med i stedet for det som i mer tiltaksorienterte ROS-analyser vanligvis er mål for driftsmessige forhold. Poenget i denne sammenhengen er at plangrepene gir en risiko for konsekvenser knyttet til ulike funksjoner i byen, enten spesifikke funksjoner med kjente aktører, eller i form av mer allmenne komplikasjoner. Begge varianter er relevante for analysen. Tabellen under viser inndelingen av konsekvensskalaen for det enkelt mål. Målene må leses hver for seg da de ikke nødvendigvis er sammenlignbare. Eksempelvis mener vi ikke at svært alvorlig miljøskade er likestilt med dødsfall for flere enn 5 personer. 11 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

12 mål Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Mindre personskader (sykefravær < 2uker) Alvorlige personskader (sykefravær > 2 uker) Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Forurenset grunn/ vann Mindre miljøskade Moderat miljøskade Betydelig miljøskade Alvorlig miljøskade Svært alvorlig miljøskade Kulturminner Påvirkning på verneverdige kulturminner Påvirkning på fredete kulturminner Ødeleggelse av kulturminner / påvirkning på prioriterte Ulovlig ødeleggelse kulturminner. Vesentlig påvirkning på prioriterte Ulovlig ødeleggelse av særlig viktige kulturminner. Vesentlig påvirkning på særlig viktige Mindre lokal komplikasjon Moderat lokal komplikasjon Betydelig lokal komplikasjon / generell ulempe Alvorlig generell ulempe Omfattende funksjonssvikt av lengre varighet 12 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

13 2. Identifikasjon av uønskede hendelser Følgende risikoer ble identifisert og vurdert under arbeidet (beskrivelse av den enkelte risiko er gitt i Vedlegg 1 register): Nr 1 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hegreneset 2 Økt fare for trafikkulykker i boligområdet på Hegreneset 3 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Hegreneset 4 Konflikt mellom godkjent helikopterflyving og rekreasjonsområde på Kristiansholm 5 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Kristiansholm 6 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Kristiansholm 7 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Kristiansholm 8 Trafikale problemer på vegnettet rundt Skolten/Festningskaien (trafikkulykker ikke inkludert) 9 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Skolten/Festningskaien 10 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Skolten/Festningskaien 11 Økt fare for ulykker inne på publikumsområdet på Dokken/ Nøstet 12 Trafikale problemer på vegnettet rundt havneområdet Dokken/Nøstet 13 Økt fare for påkjørsel av myke trafikanter ved inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet 14 Fare for større konsekvenser ved eksplosjoner på havnens godsterminalen, Dokken/Nøstet 15 Frigjøring av forurensede sedimenter ved godsterminalen på Dokken/ Nøstet 16 Komplikasjoner for annen båttrafikk til Dokken/Nøstet 17 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hurtigrutekaia på Dokken/Nøstet 18 Økt fare for kollisjon mellom båter i farleden inn Puddefjorden 19 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Tollbodkaien 20 Trafikale komplikasjoner ved økt jernbanetrafikk til godsterminalen på Dokken/Nøstet 21 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc.) Skolten/Festningskaien 22 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc.) Laksevågneset 23 Etablering av bynær marina 24 Gjentatte skader og ulemper av kraftig uvær 25 Ekstremvær 26 Støy, Dokken/Nøstet 13 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

14 2.1 Kommentarer til identifikasjon av risikoer Ekstremvær Utfra relativt hyppige forekomster av ekstreme værsituasjoner over de siste årene, og det generelle fokuset på værforandringer knyttet til forventede generelle klimaendringer, er det gjennomført omfattende studier i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Særlig relevante for denne analysen er: Bølger og vannstand i Bergen kommune, DNMI Temakart for nedbør, Storm Weather Center AS, Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune DNMI Utredningene indikerer at de viktigste grepene i kommunedelplanen for Bergen indre havn ikke endrer risikosituasjonen utfra dagens situasjon. I forhold til nedbør, vind, bølger og vannstand i sjø er det ganske enkelt ikke noen særlige forskjeller mellom de aktuelle havneavsnittene. Samtidig er det klart at risikoen må vurderes noe annerledes ved beslutning om nyinvesteringer enn ved sammenligning av eksisterende anlegg. Til dette forholder vi oss til DNMIs anbefaling for kommuneplanens arealdel på 0,5 m. Dette ligger innenfor de kravene som stilles i Bergen og Omland havnevesens gjeldende utbyggingsstrategi, noe som innebærer bygging av kaifronter som er ## cm høyere enn tidligere praksis, og som utbyggingsøkonomisk og teknisk oppfattes som helt akseptabelt av Bergen havn. Utover dette er det flere plangrep som gir relativt lav samlet risiko for planen. Særlig gjelder dette prioriteringen av næringsarealer og friområder, som gir begrenset bygningsvolum (kontor/bolig) tett ned mot sjøen. Oppsummert holder dermed denne planen seg strengt til de relativt konservative anslagene for havnivåstigning som er gitt for kommuneplanens arealdel, men poengterer at anslaget er svært usikkert, og at det kan være kraftig undervurdert. Situasjonen oppfattes uansett som så usikker at en bør holde en høy beredskap i forhold til den generelle og lokale situasjonen med stigning av havnivået og mer ekstremvær Terrorfare og andre begrunnelser for sikring av havneområdene Det gjøres fortløpende vurderinger av terrorfaren for havneavsnitt administrert av Bergen havn, bl.a. i forhold til godkjenning av aktuelle sikringstiltak utfra ISPS-koden og andre formelle krav. Konklusjonen i øyeblikket er at terrorfaren er så lav at den i seg selv ikke utgjør noen risiko i forhold til kravene i denne rapporten, og den er derfor heller ikke identifisert som en egen risiko i analysen nedenfor. Dette innebærer også at eksisterende og planlagt fysiske sikring av havneområdene (inngjerding etc.), bare i begrenset grad er begrunnet i direkte fare for terroraksjoner knyttet til anløpende fartøy eller tilhørende havneaktivitet. Snarere er det snakk om tiltak som skal sikre muligheten for alminnelig sikring av områdene og kontroll med internasjonal passasjer- og godstrafikk. Situasjonen er utdypet i et separat notat utviklet av firmaet Beredskapsrådgivning AS i egenskap av sikkerhetsrådgiver for Bergen havn Støy Til temaet er det gjort konkrete vurderinger av en ny løsning på Dokken/Nøstet, mens det øvrige er presentert i mer generelle vendinger. Det hele er oppsummert i et fagnotat fra Rambøll (foreløpig versjon, ). I denne fremkommer det ingen situasjoner med vesentlig forverring av støyforholdene utfra løsningene i planen, med unntak av 14 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

15 skissen til en modernisert jernbaneløsning parallelt med ny firefeltsveg på Nøstet/Dokken. Det er dermed bare denne som er inkludert i ROS-analysen. Det bør for øvrig nevnes at det er et vesentlig moment i planarbeidet å redusere fremtidig risiko for konflikt mellom støyende næringsvirksomhet og mer ømfintlig arealbruk ved ikke å legge boligarealer kloss inntil de prioriterte næringsområdene, mest typisk ved Laksevåg verft. 15 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

16 3. Analyse av uønskede hendelser De identifiserte risikoene ble i analysearbeidet gitt en sannsynlighet og en konsekvens for det enkelte mål. Merk at sannsynligheten for en hendelse er den samme uansett risikomål, mens en hendelse kan ha ulik konsekvens for hvert risikomål (eksempelvis være ufarlig eller ikke ha noen konsekvenser i forhold til ytre miljø, men ha en alvorlig konsekvens for byfunksjonen). Resultatet er presentert i risikomatrisene nedenfor, én matrise for hvert mål. Tallene i matrisen tilsvarer nummeret på hver hendelse. 3.1 Ufarlig Svært sannsynlig / Besluttet 26 Meget sannsynlig 2, 9, 13 Sannsynlig 6, 11 Lite sannsynlig Svært lite sannsynlig 3.2 Ufarlig Svært sannsynlig / Besluttet 23 1, 5, 8, 26 3, 7, 10, 17, 19 15, 18 Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig 25 Svært lite sannsynlig 16 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

17 3.3 Ufarlig Svært sannsynlig / Besluttet 16 4, 7, 8, 12, 20, 23, 26 Meget sannsynlig 2, 9, 13 22, Sannsynlig 6 Lite sannsynlig Svært lite sannsynlig 3.4 Hendelser med høy risiko Som tabellen nedenfor viser, ble det identifisert tre hendelser med høy risiko i forhold til henholdsvis ytre miljø og byfunksjon. Vi anbefaler at tilknyttede tiltak iverksettes som en del av planprogrammet for å redusere risikoen relatert til disse hendelsene. Nr Nivå/ mål 15 Frigjøring av forurensede sedimenter ved godsterminalen på Dokken/ Nøstet 18 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Laksevågneset 21 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc) Skolten/Festningskaien 3.5 Hendelser med betydelig risiko Som tabellen nedenfor viser, ble det identifisert flere hendelser med betydelig risiko i forhold til henholdsvis liv & helse, ytre miljø og/eller byfunksjon. Vi anbefaler at tilknyttede risikoreduserende tiltak iverksettes enten som en del av planprogrammet eller at det gjøres nærmere vurderinger av nyttekostnaden av tiltak, og at lønnsomme risikoreduserende iverksettes. Nr Nivå/ mål 1 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hegreneset 2 Økt fare for trafikkulykker i boligområdet på Hegreneset Liv & helse 17 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

18 Nr Nivå/ mål 3 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Hegreneset 4 Konflikt mellom godkjent helikopterflyving og rekreasjonsområde på Kristiansholm 5 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Kristiansholm 6 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Kristiansholm Liv & helse 7 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Kristiansholm / 8 Trafikale problemer på vegnettet rundt Skolten/Festningskaien (trafikkulykker ikke inkludert) 9 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Skolten/Festningskaien / Liv & helse 10 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Skolten/Festningskaien 11 Økt fare for ulykker inne på publikumsområdet på Dokken/ Nøstet Liv & helse 12 Trafikale problemer på vegnettet rundt havneområdet Dokken/Nøstet 13 Økt fare for påkjørsel av myke trafikanter ved inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet. 14 Fare for større konsekvenser ved eksplosjoner på havnens godsterminalen, Dokken/Nøstet Liv & helse Liv & helse 16 Komplikasjoner for annen båttrafikk til Dokken/Nøstet 17 Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hurtigrutekaia på Dokken/Nøstet 19 Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Tollbodkaien 20 Trafikale komplikasjoner ved økt jernbanetrafikk til godsterminalen på Dokken/Nøstet 21 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc) Skolten/Festningskaien 22 Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc) Laksevågneset 23 Etablering av bynær marina / 24 Gjentatte skader og ulemper av kraftig uvær / 25 Ekstremvær 26 Støy - Dokken/Nøstet Liv & helse/ / 18 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

19 3.6 Hendelser med lav risiko Tabellen nedenfor presenterer hendelser med akseptabel risiko. Ytterligere tiltak for å redusere risiko er ikke påkrevet. Nr Nivå 2 Økt fare for trafikkulykker i boligområdet på Hegreneset 6 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Kristiansholm 9 Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Skolten/ Festningskaien 13 Økt fare for påkjørsel av myke trafikanter ved inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet 14 Fare for større konsekvenser ved eksplosjoner på havnens godsterminalen, Dokken/Nøstet 25 Ekstremvær Liv & helse/ 19 Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap ROS_BIH_GKM.doc

20 4. reduserende tiltak Under listes de tiltak som er identifisert og rekkefølgen gjenspeiler vår anbefalte prioritering. Fargen i høyre kolonne tilsier risikonivået på den tilknyttede risiko. Prosjektets ramme har ikke tillatt en komplett identifikasjon av risikoreduserende tiltak, det kan derfor være ytterligere tiltak enn de nevnt under som også bør vurderes. Tiltak nr Hva Tilknyttet risiko 1 Forebygge spredning av forurensede sedimenter i Bergen indre havn. Ved utbygging må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. Få presisert faregraden der denne er uklar. Alternativt legge forurenset masse fra tilstøtende områder inn i utfyllinger. Fange opp nye tilførsler fra landarealer. Utarbeide detaljert plan for design og utførsel. 15, 18 1, 5, 10, 17 2 Forebygge faren for klima-/værgenererte skader. Fortløpende oppfølging i arealplanlegging og ved godkjennelse av bygg og anlegg. Sikring av særlig viktige kulturminner. 24, 25 3 Forebygge konsekvenser av nye, hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o. a. (ISPS, Schengen etc.) særlig problematisk på Skolten/ Festningskaien. 4 Forebygge forringelse av kulturminner/ kulturmiljø i Bergen indre havn. Design av løsninger som minimaliserer ulemper for bysamfunnet. Initiativ mot nasjonalt beslutningsnivå hvis særlige drastiske krav blir fremsatt. Utbygging på Hegreneset, Kristiansholm, Tollbodkaien som sikrer bevaring av kulturminner/kulturmiljø. Styre busstrafikken fra Cruise-anløp på Skolten/ Festningskaien utenom Bryggen , 7, 8, 19 20

21 Tiltak nr Hva Tilknyttet risiko 5 Forebygge for trafikale komplikasjoner i Bergen sentrum. Styre busstrafikken fra Cruise-anløp på Skolten/ Festningskaien utenom Bryggen. Avvise jernbane som transportløsning til/fra godsterminalen på Dokken. Alternativt bygge planfri kryssing jernbane/veg. 8, 20 6 Forebygge for økt fare for trafikkulykker. Fartsreduserende tiltak på Hegreneset, bygge tunnel. Lose fotgjengere/ turister fra cruisebåter på Skolten/ Festningskaien med positiv skilting ut mot nord og gjennom Festningsområdet. Sikring av gang/sykkelveg forbi havneområdet Skolten/Festningskaien. Fergepassasjerer uten bil på Dokken/Nøstet ledes gjennom terminalbygg til fotgjengerareal. Skille trafikk til/fra godsterminalen fra biloppstilling til bilfergene på Dokken/ Nøstet. Lysregulering av sykkel/gangveg i kombinasjon med inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet. 2, 9, 11, 13 7 Forebygge for konflikt mellom godkjent helikopterflyving og rekreasjonsområde på Kristiansholm. Streng bruksbegrensning av helikoptertrafikken. 4 8 Forebygge for større konsekvenser ved eksplosjoner på godsterminalen på Dokken/Nøstet når fergetrafikken øker samtidig med økt godshåndtering på havneterminalen. Håndtering av spesielt farlig gods mest mulig utenom tidspunkt for fergetrafikken

22 Tiltak nr Hva Tilknyttet risiko 9 Støy Dokken/Nøstet. Fysisk støyskjerming Driftsbegrensninger (tidspunkter) Teknisk utrustning i terminalen

23 5. Vedlegg 1: register 23

24 : 1. Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hegreneset. Utbygging/ utvidelse av havneområdet Hegreneset som avlastningshavn for Cruise. Spredning av forurensede sedimenter. Besluttet engangshendelse. Miljøstatus er ukjent. På generelt grunnlag kan det forventes de forurensningsnivåer i sedimentene som normalt påtreffes marginalt i Byfjorden. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Presisere faregraden. Ved utbygging må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. 24

25 : 2. Økt fare for trafikkulykker i boligområdet på Hegreneset. Hegreneset som avlastningshavn for Cruise og/eller fortsatt næringsutvikling. Veien har liten plass til store biler. Økt trafikk gjennom trangt boligområdet. Vanskelig trafikkavvikling på underdimensjonerte veier. Kollisjoner, personskader og materielle skader. Perioder med stengt adkomst til havneområdet og berørte deler av boligområdet. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Fartsreduserende tiltak. Byging av tunnel. 25

26 : 3. Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Hegreneset. Utbygging/ utvidelse av havneområdet Hegreneset som avlastningshavn for Cruise. Forringelse av enkeltobjekter (krutthuset, mølleanlegget) og kulturmiljø. Besluttet engangshendelse. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Utbygging som sikrer bevaring av kulturminner/kulturmiljø. 26

27 : 4. Konflikt mellom godkjent helikopterflyving og rekreasjonsområde på Kristiansholm. Bruk av Kristiansholm som rekreasjonsområde. Redusert verdi som rekreasjonsområde. Besluttet engangshendelse. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Streng bruksbegrensning av helikoptertrafikken. 27

28 : 5. Frigjøring av forurensede sedimenter ved Kristiansholm. Utbygging for å tilrettelegge Kristiansholm som avlastningshavn for Cruise-anløp. Spredning av forurensede sedimenter. Besluttet engangshendelse. Detaljert miljøstatus er ukjent. Forventes moderate forurensningsnivåer. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Presisere faregraden. Ved utbygging må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. 28

29 : 6. Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Kristiansholm. Kristiansholm som avlastningshavn for Cruise-anløp vil gi økt trafikk til/fra området. Ulykker med materiell skader, personskader. Redusert verdi som rekreasjonsområde. Adkomsten til Kristiansholm er ikke dimensjonet for slik trafikk. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels 29

30 : 7. Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Kristiansholm. Utbygging for å tilrettelegge Kristiansholm som avlastningshavn for Cruise-anløp. Økt trafikk til/fra området. Forringelse av enkeltobjekter og av kulturmiljø (inkludert forbindelsen mot Sandvikstorget). Besluttet engangshendelse. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Utbygging som sikrer bevaring av kulturminner/kulturmiljø. 30

31 : 8. Trafikale problemer på vegnettet rundt Skolten/Festningskaien (trafikkulykker ikke inkludert). Alle Cruise-anløp samles på Skolten/ Festningskaien. Økt busstrafikk til/fra området i sommersesongen. Treg trafikkavvikling i perioder. Økt trafikkbelastning over Bryggen, inkludert belastning på kulturmiljøet. Gjelder spesielt i Cruise-sesongen. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Styring av busstrafikken utenom Bryggen. 31

32 : 9. Økt fare for trafikkulykker i tilknytning til området Skolten/Festningskaien. Alle Cruise-anløp samles på Skolten/ Festningskaien. Turister fra Cruiseskip går inn til sentrum. For korteste vei til sentrum må de krysse hovedveien ut fra Skolten, gå på smalt fortau langs Festningsmuren, for så å krysse hovedveien på ny. Hvert cruise-anløp vil medføre økt busstrafikk i sentrum. Økt fare for påkjørsel av myke trafikanter Gjelder spesielt i Cruise-sesongen. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Positiv skilting, lose fotgjengere/ turister fra cruisebåter ut mot nord og gjennom Festningsområdet. Sikring av gang-/ sykkelveg forbi havneområdet. 32

33 : 10. Frigjøring av forurensede sedimenter ved Skolten/Festningskaien. Utbygging av Skoltegrunnskaien mot Bontelabo. Spredning av forurensede sedimenter. Sedimenter på sjøbunnen på innsiden av Skoltegrunnskaien eller ytre deler av Vågen er til dels alvorlig forurenset. Forholdene er noe mer moderate i selve planområdet på utsiden, men fortsatt betydelig forurenset både av metaller og organiske miljøgifter. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Legge utfylling over de forurensede områdene og dermed bidra til opprydding av området. Det kan også være aktuelt å legge forurenset masse fra tilstøtende områder inn i utfyllingen. 33

34 : 11. Økt fare for ulykker inne på publikumsområdet på Dokken/ Nøstet. Flytting av utenlandsferger til Dokken/Nøstet. Flyttingen gir økt trafikk av kjøretøy og flere myke trafikanter. Ulykker med personskader. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Passasjerer uten bil ledes gjennom terminalbygg til fotgjengerareal. Skille trafikk til/fra godsterminalen fra biloppstilling til bilfergene. 34

35 : 12. Trafikale problemer på vegnettet rundt havneområdet Dokken/Nøstet. Økt trafikk til/fra Dokken/Nøstet pga flytting av utenlandsferger til området. Økt trafikk på tilgrensede vegnett. Det er i dag ofte hendelser/ komplikasjoner på dette vegnettet. Utvikling av området Dokken/Nøstet er forutsatt at ny 4-feltsveg bygges forbi området. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Ny 4-feltsveg er bestemt bygget forbi området. 35

36 : 13. Økt fare for påkjørsel av myke trafikanter ved inn/utkjøring til havneområdet Dokken/Nøstet. Flytting av utenlandsferger til Dokken/Nøstet gir økt trafikk til/fra området. Denne trafiken må krysse gang/sykkelveg ved innkjøringen. Ulykker med personskader. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Ny 4-feltsveg er bestemt bygget forbi området. Lysregulering av sykkel/gangveg i kombinasjon med havnens inn/utkjøring. 36

37 : 14. Fare for større konsekvenser ved eksplosjoner på havnens godsterminalen, Dokken/Nøstet. Flytting av utenlandsferger til Dokken/Nøstet gir mer persontrafikk i området. Samtidig planlegges økt godshåndtering på havneterminalen ved siden av. Flere personskader og større matrielle skader ved ulykker. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Inngjerding. Håndtering av spesielt farlig gods utenom tidspunkt for fergetrafikken. 37

38 : 15. Frigjøring av forurensede sedimenter ved godsterminalen på Dokken/ Nøstet. Utbygging av kaiområdet på havnens godsterminal på Dokken/Nøstet. Spredning av forurensede sedimenter. Sedimenter i de planlagte utfyllingsområdene er til dels meget sterkt forurenset. Det er i dag dokumentert aktive tilførsler av metaller og organiske miljøgifter fra landarealene til Jekteviken via området. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Høy Ved utbygging må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. Det kan være aktuelt å legge forurenset masse fra tilstøtende områder inn i utfyllingen. 38

39 : 16. Komplikasjoner for annen båttrafikk til Dokken/Nøstet. Utbygging av ny pir ved hurtigrutekaien på Dokken/Nøstet pga fytting av utenlandsfergene. Hurtigbåten til Askøy får lenger strekning med krav til lav fart. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer 39

40 : 17. Frigjøring av forurensede sedimenter ved Hurtigrutekaia på Dokken/Nøstet. Utbygging av ny pir ved hurtigrutekaien på Dokken/Nøstet pga fytting av utenlandsfergene. Spredning av forurensede sedimenter. Sedimenter i de planlagte utfyllingsområdene er til dels meget sterkt forurenset. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Ved utbygging må det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. 40

41 : 18. Frigjøring av forurensede sedimenter ved Laksevågneset. Utretting/ utbygging av Laksevågneset. Området Laksevågneset oppfattes i sin helhet som et av kildeområdene til forurensningen i Bergen havn og Byfjorden. Spredning av forurensede sedimenter. Besluttet engangshendelse. Sedimentene i dette forholdsvis grunne sjøområdet og fremtidige utfyllingsområdet, er til dels meget sterkt forurenset av både metaller og organiske komponenter. Det er også dokumentert aktive tilførsler av forurensning fra landarealene til fjorden via dette planområdet. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Høy Det er viktig at arbeidet med utbygging/ utfylling ikke fører til spredning, slik at midlertidige barrierer må etableres. Samtidig er det et vesentlig poeng at nye tilførsler fra landarealene fanges opp. En detaljert plan for design og utførsel må utarbeides. 41

42 : 19. Forringelse av kulturminner/kulturmiljø på Tollbodkaien. Utbygging på nåværende parkeringsområde. Forringelse av vernede bygninger og kulturmiljø. Besluttet engangshendelse. vurdering påvirk. på prioriterte Alvorlig særlig viktige Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Utbygging som sikrer bevaring av kulturminner/kulturmiljø. 42

43 : 20. Trafikale komplikasjoner ved økt jernbanetrafikk til godsterminalen på Dokken/Nøstet. Utvikling av godsterminalen til intermodal funksjon. Dårligere trafikkavvikling på ny 4-feltsveg. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Avvise jernbane som transportløsning til/fra godsterminalen. Alternativt planfri kryssing jernbane/veg. 43

44 : 21. Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o.a. (ISPS, Schengen etc.) - Skolten/Festningskaien. Endringer i fremtidige reguleringer (ISPS o.a.) Planlagt system med fleksibel ISPS-avgrensning (knyttet til konkrete anløp og/eller cruisesesong) vil ikke bli tillatt. Sentrale kaier lukkes permanent for allmenheten. Dette er ikke besluttet, men kan komme som nye krav utenfra i løpet av kommundelplanens planperiode. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Høy Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Design av løsning for minimalisering av ulempe for bysamfunnet. Initiativ mot nasjonalt beslutningsnivå hvis særlige drastiske krav. 44

45 : 22. Nye hittil ukjente restriksjoner på aktivitet, krav til sikring o.a. (ISPS, Schengen etc.) - Laksevågneset. Endringer i fremtidige reguleringer (ISPS o.a.) Krav til sperring av kaier for skip med ISPS-status eller tilsvarende, kan skape problemer i forhold til samspillet med det tilgrensende næringsområdet og fleksibiliteten innenfor dette området. Dette er ikke besluttet, men kan komme som nye krav utenfra i løpet av kommundelplanens planperiode. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Samlet oppfølging på vegne av hele nærings-området på Laksevåg for mest mulig hensikts-messig tilpasning. 45

46 : 23. Etablering av bynær marina. Behov for båtplasser. Sperrer allmennhetens adkomst til sjøen. Økt biltrafikk. Økt forurensningsfare. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer 46

47 : 24. Gjentatte skader og ulemper av kraftig uvær. Uværsituasjoner med utvidet skadepotensiale kyttet til hyppigere forekomst i kombinasjon av høyere gjennomsnitlig vannstand. Grunnlag for ROS-analysen til k-planens arealdel anslår 20 % økning i relevante typer ekstremnedbør. Økningen i middelvannstand på 0,5 m mot 2100 er lagt til grunn for analysene. Skader på konstruksjoner og bygninger. Forstyrrelser av byfunksjonen. Årlig hendelse av relevans for bruken av områdene vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Fortløpende oppfølging i arealplanlegging og ved godkjennelse av bygg og anlegg. Sikring av særlig viktige kulturrminner. 47

48 : 25. Ekstremvær. Ekstremvær med utvidet skadepotensiale kyttet til forventet kombinasjon av høyere gjennomsnitlig vannstand og tøffere ekstremvær. Aktuell grunnlagsinformasjon fra ROS-analyse til kommuneplanens arealdel Skader på konstruksjoner og bygninger. Forstyrrelser av byfunksjonen. Sjelden men statistisk aktuell hendelse. Forventet større hyppighet innenfor relevant skadeomfang. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Alvorlig Lav Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Lav Middels Fortløpende oppfølging i arealplanlegging og ved godkjennelse av bygg og anlegg. Sikring av særlig viktige kulturminner. 48

49 : 26. Støy - Dokken/Nøstet. Ny jernbaneterminal for godshåndtering med en traverskran plassert inn mot ny 4-feltsveg innerst på Dokken/Nøstet-terminalen. Forverring av støyforholdene for beboere i Torborg Nedreaas gate Graden av problem avhenger vesentlig av valg av teknisk utrustning for kraner o.a. og driftsbetingelser/begrensninger (tidspunkter). Daglig dersom terminalen skal forsvare investeringen. vurdering påvirk. på prioriterte særlig viktige Middels Alvorlig Middels Varig mén Dødsfall 1-5 personer Dødsfall > 5 personer Middels Fysisk støyskjerming. Driftsbegrensinger (tidspunkter), særlig begrensninger kveld/natt og helg. Teknisk utrustning i terminalen. 49

50 6. Vedlegg 2: Referanseliste Nr. Referanse 1 Kommundelplan for Bergen indre havn. Forslag til planprogram. 2 Bølger og vannstand i Bergen kommune. Meteorologisk institutt, ref 05/1142/322.4, datert Utarbeidelse av temakart for nedbør i Bergen kommune; Storm Weather Center Generering av isolinje for flomvannstander i Bergen kommune; Powel ASA Kartlegging av områder som kan være utsatt for skred, vind, nedbør, bølger og flom; Byrådsak Bergen kommune /07, datert 7.mars Konsekvenser kulturminner, foreløpig oppsummering Bergen indre havn; Notat Rambøll Norge AS; datert 26. mars Konsekvenser forurenset grunn + sedimenter, foreløpig oppsummering Bergen indre havn; Notat Rambøll Norge AS; datert 26. mars Arkiv ref: C:\Documents and Settings\BKABRG\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0NFUWN93\R-rap-0001-ROS_BIH_GKM.doc

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure---

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Rambøll Norge AS Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Fredrikstad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (Rev.0) 2005-09-01 Risiko- og sårb arh etsa nalyse Floa Galoppen - Bure Rapport Oppdragsnr.: 1060178

Detaljer

RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata

RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata RISIKODIAGRAM OG AKSEPTKRITERIER Vedlegg 1 til notat fra etat fra plan og geodata I det etterfølgende er gjort en sammenstilling av utdrag fra ROS-analysen til kommuneplanens arealdel og ROS-analysen for

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Beregnet til Hus og Eiendom AS Dokument type Rapport Dato 2010-10-27 RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Revisjon 01 Dato 2010-10-27 Utført av Linn Gulbrandsen Godkjent

Detaljer

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling.

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. Dato: 27.januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. KMK SARK-1130-200512751-194 Hva saken gjelder: Etat for plan og geodata har, i samarbeid

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn Innsigelse fra Fylkesmannen mht risiko og sårbarhet Notat fra Etat for plan og geodata

Kommunedelplan Bergen indre havn Innsigelse fra Fylkesmannen mht risiko og sårbarhet Notat fra Etat for plan og geodata 22. okt 2010 Kommunedelplan Bergen indre havn Innsigelse fra Fylkesmannen mht risiko og sårbarhet Notat fra Etat for plan og geodata Innhold 0 Forord 1 Hovedtrekk i innsigelsen 2 Fagetatens generelle kommentar

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Beregnet til Manstad Utvikling AS Dokument type Rapport Dato 2009-11-10 RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Revisjon 00 Dato 2009-11-10 Utført av Linn Gulbrandsen Kontrollert

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER Bergen havn Havnedirektør Gunvald Isaksen Bergen og Omland havnevesen Kommuneplankonferansen 2007 Bergen Kongress Senter Tirsdag 23.10.2007 Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Konsekvensutredning. 30.05.2008 (rev. 1)

Kommunedelplan Bergen indre havn. Konsekvensutredning. 30.05.2008 (rev. 1) 30.05.2008 (rev. 1) Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Introduksjon... 5 2.1 Dette dokumentet... 5 2.2 Planprogrammet... 5 2.3 Metode... 5 3 Innholdet i planen... 7 3.1 Plangrep og alternativvurderinger... 7

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt;

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt; NOTAT Oppdrag Fv32 Gimlevegen Augestadvegen Kunde Statens vegvesen Notat nr. - Dato 2013-03-13 Til Fra Kopi Porsgrunn kommune Rambøll Jernbanens planoverganger i Lilleelvgata og. Vurdering av uønskede

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE

JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE Beregnet til Jonsvollskvartalet AS Dokument type Rapport Dato 2009-06-26 JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE Revisjon 2 Dato 2009-06-26 Utført av LGN Kontrollert av GKM Godkjent

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN Oppdragsgiver Sanderød vel Rapporttype ROS- analyse 22.03.2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN 3 (10) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Kverndalen 67B Kommune: Bamble Kommune Forslagsstiller: Sverre Smemo Dato: 4 Juli 2016 Skrevet av: Sverre Smemo Kvalitetskontroll: Marion Smemo 1 Bakgrunn

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE ST03

RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 Beregnet til Aria AS Dokument type Rapport Dato 2009-05-25 RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 Revisjon 0 Dato 2009-05-25 Utført av TAD Kontrollert av GKM/HOS Godkjent av Beskrivelse TAD

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/8494-7 Dato: 15.02.16 13/602 MFL. - HOLMEN - OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - OFFENTLIG ETTERSYN AV

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer

Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer Oppsummering av undersøkelse gjennomført i desember 2009 Gry Backe fagkoordinator Hensikt Hvordan forholder byene seg til havnivåstigning og

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk Risikovurdering Kjølberget vindkraftverk November 2013 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn og mål... 4 1.2 Kort beskrivelse... 4 1.3 Organisering av vurderingen... 4 2. METODIKK...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

ROS- ANALYSE LEKSVIK KOMMUNE. Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde. Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis

ROS- ANALYSE LEKSVIK KOMMUNE. Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde. Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis Oppdragsgiver Skavelmyra Eiendom AS Rapporttype ROS - analyse 24.05.2016 Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde LEKSVIK KOMMUNE ROS- ANALYSE Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: 2015033 Reguleringsplan for Litjskjeet gnr. 137 bnr. 21 Forfatter: Kystplan v/lise K. Grong og May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Block Watne AS Dato: 16.02.2016

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER

GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER RAPPORTEN ER UTARBEIDET AV RAMBØLL PÅ VEGNE AV DSB RAPPORTEN GIR EN: Gjennomgang av status i kommuneplaner ikke en helhetlig

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN 1. Analysemetode og begrepsavklaring Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) tar utgangspunkt i Ullensaker kommune sin

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Forsand Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Detaljregulering Lysebotn Dato: 13.11.15 Skrevet av: Margrete U Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer