ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELEG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Fyikesmannen Oppland ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen sin verkemiddelbruk for å sjå til regelverksetterleving i barnehagane. Lom kommune

2 Innhald Samandrag 3 1 Innleiing 4 2 Om tilsynet med Lom kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Om tilsynsrapporten 5 3. Kommunen som barnehagemyndigheit bruk av verkemiddel Rettslege krav Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen sine vurderingar Fylkesmannens konklusjon 7 4. Kommunen si tilsynsverksemd Rettslege krav Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen sine vurderingar Fylkesmannens konklusjon 8 5. Kommunen sin bruk av reaksjonar Rettslege krav Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen sine vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon 9 6. Kommunen si godkjenningsverksemd Rettslege krav Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen sine vurderingar Fylkesmannens konklusjon 11 2

3 Samandrag Tema og formål Det overordna temaet for tilsynet er å styrkje Lom kommune som barnehagemyndigheit. Ved å kontrollere Lom kommune si handheving av dei rettslege krava, skal eventuell lovstridig praksis avdekkjast og rettast opp. Gjennomføring Fylkesmannen i Oppland varsla Lom kommune i brev av 24. februar Fylkesmannen bad kommunen om å sende inn dokumentasjon, og Fylkesmannen fekk tilsendt dokumentasjonen innan fristen. Fylkesmannen gjennomførte intervju i Lom kommune 22. september Avdekkja lovbrot Det vart ikkje avdekkja lovbrot på dei områda som vart kontrollerte i tilsynet. 3

4 1 Innleiing Fylkesmannen har i perioden frå 24. februar 2015 til dags dato gjennomført tilsyn med Lom kommune si handheving av rettslege krav i barnehagelova. 2 Om tilsynet med Lom kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 9 andre ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova 60 b. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er utøving av myndigheit og skjer i samsvar med reglane for dette i forvaltningsretten. Tilsynet skal pregast av å vere ope, av likebehandling og at det kan etterprøvast, og det skal vere effektivt. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er barnehagelova som er broten, eller forskrifter med heimel i denne. 2.2 Tema for tilsyn Hovudtemaet for tilsynet er å kontrollere om kommunen som barnehagemyndigheit tek ansvar for å sjå til at barnehagane etterlever regelverket, jf. Barnehagelova 8. I barnehagelova 8 har kommunen fått ansvar for fleire verkerniddel for å kontrollere at alle barnehagane i kommunen driv tilfredstillande pedagogisk verksemd som er i samsvar med barnehagelova og rammeplanen. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Lom kommune vart opna gjennom brev av 24. februar Kommunen er pålagd å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå intervju. Følgjande dokumentasjon er vedlagt: 1. Organisasjonskart for kommunen 2. Delegeringsreglement som viser delegering på barnehageområdet, sjå vedlegg. 3. Kommunen si årsmelding for barnehageområdet Vedtekter for barnehagen i Lom 5. Rutine for tilsyns- og rettleiingsaktiviteten i kommunen, sjå vedlegg 6. Rutinar for godkjenning av barnehagar i Lom kommune, sjå vedlegg 7. Tre tilsynsrapportar, sjå vedlegg 4

5 8. Godkjenningsvedtak: Det vart gjennomført tilsyn på staden 22. september Det var intervju med: Herdis Kvamme Repp, rådgjevar oppvekst Ragnhild Vestad, styrar i Loar barnehage Siw Kari Garmo, styrar i Garmo barnehage 2.4 Om tilsynsrapporten Det ble ikkje avdekt lovbrot med dei kontrollerte områda, og tilsynet blir avslutta med den endelege tilsynsrapporten. 3. Kommunen som barnehagemyndigheit bruk av verkemiddel. 3.1 Rettslege krav I følgje barnehagelova 8 første ledd, er «kommunen lokal barnehagemyndigheit. Kommunen skal rettleie og sjå til at barnehagane vert drivne i samsvar med det regelverket som gjeld til ei kvar tid». Kommunen sin tilsynsaktivitet er heimla i barnehagelova 16. Her står det at «kommunen fører tilsyn med verksemder etter denne lova.» Det er barnehagelova 8 og 16 som regulerer verkemiddelbruken til barnehagemyndigheitene. Kommunen skal gjennom godkjenning, aktiv rettleiing og tilsyn sjå til at barnehagane i kommunen blir drivne i tråd med dei krava som barnehagelova med forskrifter set. Aktiv og god rettleiing er eit viktig verkemiddel for å oppnå gode barnehagar og effektiv etablering og drift. Dei rettslege krava er omtalte i rundskriv F-08/2006 om barnehagelova med forskrifter. 3.2 Fylkesmannen sine undersøkingar Lom kommune har to kommunale barnehagar, Loar barnehage og Garmo barnehage. Lom kommune har plan for "Tilsyn med barnehagane i Lom kommune". Planen visar til kommunen si rolle som barnehagemyndighet heimla i 8 og 16 i barnehagelova. Lom kommune har ikkje private barnehagar, og ser difor utfordringa i å skilje kommunen som eiar av barnehagane og som barnehagemyndigheit. I intervju kom det fram at dei har god regelforståing. Dei les seg raskt opp på det nye som kjem frå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Kommunen deltek på alle møte i regi av Fylkesmannen. Det kjem fram i intervju at dei seks kommunane i Nord-dalen har eit tett nettverk som samarbeider mykje om regelverk og kompetansebygging. Ei av styrarane i kommunen er og veldig oppdatert på lov og regelverk, noko som er ein tryggleik for administrasjonen. Lom kommune som barnehagemyndigheit har utført stadleg tilsyn fram til det kjem fram i intervju at etter ei grundig evaluering av stadleg tilsyn avgjorde kommunen at ressursane brukt til slikt tilsyn ikkje stod i forhold til nytta. Stadleg tilsyn vært difor gjennomført ved behov. Rutinar for gjennomføring av stadleg tilsyn står skrevet i "Tilsyn med barnehagane i Lom kommune". Rutinane inneheld opplysningar om varselbrev, kven som skal delta i tilsynet, referatskriving og rapport med eventuelle avvik/merknader, samt oppfylging. 5

6 Det kom fram i intervju at lom kommune meiner sjølv at dei har god kunnskap om barnehagane sine. Kommunen har fast møte med styrarane kvar månad. Barnehagemyndigheita i kommunen deltek på alt som skjer i barnehagane, frå opptak, personalplaner og pedagogisk innhald i barnehagen. Lom kommune brukar Basil for å skaffe seg informasjon. Kommunikasjonen med barnehagane er dialogbasert, og rettleiing er ei arbeidsform for oppfølging. I fleire år har kommunen arbeidd systematisk med "kvalitet og leiing", med val av fokusområde for barnehageåret med "Kvalitetsstandare" og "best praksis". Ved barnehageårets slutt vært fokusområdet avslutta med ei felles tilstelling der alle tilsette deler sin erfaring og kunnskap med kvarandre. Her deltek kommunemyndigheit aktivt, og får dokumentert det pedagogiske arbeidet i barnehagane. I delegeringsoversikten i Lom kommune har rådgjevar oppvekst fått delegert kommunens ansvar etter barnehagelova 8 for å gje rettleiing og kontrollere at barnehagane blir drive i samsvar med gjeldande regelverk. 3.3 Fylkesmannen sine vurderingar Lom kommune har god oversikt og innsikt i sine to kommunale barnehagar. Det er tett kontakt mellom styrarane og barnehagemyndigheit. Lom kommune si rutine «Tilsyn med barnehagane i Lom kommune» viser til barnehagelova 8 og 16. Rutinen beskriv ikkje lovgrunnlaga for tilsyna. Men, det kjem fram i tilsynet at kommunen har god lovforståing og oversikt over aktuelle lovkrav som kommunen kan føre tilsyn med. Samstundes kjem det fram i tilsynet at kommunen har prioritert rettleiing framfor stadlig tilsyn frå Fylkesmannen meiner dette er noko av forklaringa for at kommunen ikkje har skriftleg oversikt over aktuelle lovkrav. Fylkesmannen meiner at kommunen har sannsynleggjort i tilsynet at kommunen har oversikt over kva dei kan føre tilsyn med. Det kom fram i intervju at Lom kommune har mykje og god kunnskap om barnehagane sine. Kommunen har god oversikt over tilsette, barnegruppa, brukarundersøkingar og pedagogisk innhald. Dette gjeld både Rådgjevar for Oppvekst og Administrasjonssjef. Kommunen innhentar kunnskap om barnehagane frå mellom anna Basil, brukarundersøkingar, møter og tett dialog med styrar. Kommunen har balansert målstyring og resultat vært etterspurt kontinuerleg av kommunen. Loar barnehage er ikkje godkjent etter endringane i form av utbygginga av to avdelingar i 2006 og Godkjenningsvedtaket for barnehagen er frå mai Fylkesmannen har ikkje heimel i tilsynet til å gje kommunen pålegg om å godkjenne barnehagar på nytt der det vert avdekt manglar, sjå om krava til godkjenning i rapportens kapittel 6. Fylkesmannen meiner at endringane i Loar barnehage inneber at barnehagen skulle ha søkt om ny godkjenning etter barnehagelova 6. Både barnehagestyrar og barnehagemyndigheita har trudd at barnehagen var godkjent, men at barnehagemyndigheita seier at det mest truleg ikkje var gjort nytt vedtak i samband med utvidinga. Fylkesmannen har fått attendemelding om at barnehagemyndigheita følgjer opp dette vidare. Fylkesmannen meiner at barnehagemyndigheita samla sett har tilstrekkelig kunnskap om barnehagane til å vurdere behovet for tilsyn eller rettleiing. Fylkesmannen meiner at Lom kommunen nyttar kunnskapen dei har om barnehagane til å gjennomføre tilsyn og rettleiing ut frå behovet. Lom kommune har ei reflektert forståing av rolla som barnehagemyndighet og eigar, og ser utfordringa dei har med dei ulike rolla, spesielt fordi dei ikkje har private barnehagar i kommunen. 6

7 Tilsynsbesøket viste at dei klarar å skilje mellom rollane. Lom kommune skaffar seg rett lovforståing ved å lese lov og rettleiingar, delta på samling i regi av fylkesmannen og i samarbeidet med regionen 6K. Fylkesmannen meiner at kommunen har riktig lovforståing når dei gjennomfører tilsyn og rettleiing. Myndigheitsoppgåver knytt til barnehagelova 8 er skriftleg delegert til rådgjevar oppvekst, og styrar som er delegert oppgåver som ligg hjå barnehageeigar. Dette viser at styrar i barnehagen ikkje utfører myndigheitsoppgåver, og styrar har heller ikkje fått delegert slike oppgåver. 3.3 Fylkesmannens konklusjon Lom kommune som barnehagemyndigheit ivaretek ikkje barnehagelova sine krav om verkemiddelbruk for å ivareta krava i barnehagelova 8 jf Kommunen si tilsynsverksemd 4.1 Rettslege krav Kommunen sin heimel for å føre tilsyn med barnehagane er barnehagelova 16. I barnehagelova 16 står det at kommunen fører tilsyn med verksemder etter denne lova. Tilsynsmyndigheita skal vurdere om barnehagane vert drivne etter reglane i barnehagelova og om drifta elles er forsvarleg. Når det gjeld kravet om lovlegheit, skal kommunen til dømes vurdere om reglane for pedagogisk bemanning og rammeplan er følgde. Tilsynsansvaret omfattar også tilsyn med innhald og kvalitet i barnehagane. Rammeplanen seier også noko om barnehagen sitt samfunnsmandat og skal vere ein reiskap for dei tilsette i barnehagen. I tillegg er den eit grunnlag for myndigheitene sitt tilsyn med verksemda. Dersom kommunen oppdagar ulovlege eller uforsvarlege tilhøve, kan den gje pålegg om at det skal rettast opp. Pålegget skal gjevast i form av eit vedtak, og reglane i forvaltningslova skal følgjast. Dersom pålegget om retting ikkje vert overhalde, kan kommunen vedta ei tidsavgrensa eller varig stenging av verksemda. Kommunen sitt vedtak om retting eller å stenge kan klagast inn for Fylkesmannen, som kan prøve alle sider av vedtaket. Kommunen har også eit rettleiingsansvar overfor barnehageeigar, jf. barnehagelova 8. Dersom kommunen gjev god rettleiing, kan ofte tilhøva endrast til det betre, slik at det ikkje vert naudsynt med pålegg om å rette opp feil eller å stenge barnehagen. 4.2 Fylkesmannen sine undersøkingar Lom kommune har ingen private barnehagar. Det siste stadlege tilsynet som Lom kommune utførte med sine barnehagar var i I dokumentet "Tilsyn med barnehagane i Lom kommune" er det rutinar for korleis tilsynsbesøket skal gå føre seg. Lom kommune får mykje kunnskap om barnehagane sine gjennom faste ledermøter, bruk av Basil, brukarundersøkingar og arbeid med fokusområde (Kvalitet og leiing i barnehagen). Lom kommune har gjennomført tilsyn på Rammeplan. Kommunen vurderer og konkluderer i etterkant av tilsynet. I tilsyn frå Loar barnehage i 2010 (Tema"Dokumentasjon som grunnlag for vurdering og læring") ble det ikkje konkludert på lovledikkje lovleg i rapporten. Rapporten inneheld oppsummering og konklusjon, med rettleiing på kva som bør rettast på. Det kom fram under intervju 7

8 at Lom kommune er klar over at det skal konkluderas på lovleg/ulovleg, og det er lagt inn i "Rutine for tilsynsbesøk". I etterkant av tilsynsbesøk vært det sendt ut ein tilsynsrapport til barnehagane. Ingen av dei gjennomførte tilsyna fekk pålegg/avvik. Under intervju kom det fram at stadleg tilsyn ikkje er formålstenleg i Lom kommune. Tett oppfølging og dialog, samt gode verktøy for oppfølging, gjer at Lom kommune har god innsikt i barnehagane sine. Rettleiing og oppfølging skjer kontinuerlig, i styrarmøter og samtalar. 4.3 Fylkesmannen sine vurderingar lom kommune har ingen private barnehagar. Fylkesmannen vurderer difor ikkje om tilsynsverksemda likebehandlar kommunale og ikkje- kommunale barnehagar. I intervju kom det fram at Lom kommune ikkje har gjennomført stadlig tilsyn med dei to kommunale barnehagane sine frå Etter ei vurdering fann dei ikkje det formålstenleg. Kjennskapen til barnehagane var så stort at slikt tilsyn ikkje var nødvendig. Tilsynsbesøk skal gjennomføras ved behov etter rutine "Tilsyn med barnehagane i Lom kommune". Fylkesmannen har i si vurdering tatt utgangspunkt i tilsynet frå Tilsynet viser at dei innhenta informasjon som gjorde kommunen i stand til å ta stilling til lovleg eller ulovleg omstende i barnehagen. Det kjem fram i dokumentasjonen at kommunen konkluderte på loveleg og ulovleg i tilsynet etter barnehagelova. Barnehagane fekk ein skriftleg rapport, og det vart ikkje gjeve pålegg. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Lom kommune som barnehagemyndigheit ivaretek barnehagelova sitt krav til verkemiddelbruk for å ivareta krava i barnehagelova 8 jf Kommunen sin bruk av reaksjonar 5.1 Rettslege krav Barnehagelova 16 andre ledd gir heimel til at kommunen kan gi pålegg om å rette uforsvarlege eller ulovlege tilhøve ved godkjende eller godkjenningspliktige verksemder. Kommunen kan også vedta å stengje verksemda for ei avgrensa tid eller stengje ho for alltid dersom eventuelle pålegg ikkje blir haldne. Barnehagelova 16 fjerde ledd uttrykkjer at slike reaksjonar kan klagast inn for Fylkesmannen. Kommunane har fått høve til å ta i bruk alvorlege verkemiddel når dei kan vedta pålegg om å rette opp og eventuelt stenge verksemda midlertidig eller varig. Barnehagelova set som krav at reaksjonsforma med pålegg berre skal nyttast når kommunen har konkludert med at eit tilhøve er ulovleg eller uforsvarleg. Dersom kommunen ikkje har konkludert med dette, kan ikkje kommunen vedta pålegg om retting. Kommunen si avgjerd om å vedta eit pålegg er eit eindskildvedtak, jf. lov av 10. februar 1967 om handsaming i forvaltningssaker (forvaltningslova, forkorta fvl) 2. Det inneber at det vert stilt visse krav til einskildvedtaket etter fvl. Kap. IV VI. Sakshandsamingsreglane i forvaltningslova inneber 8

9 mellom anna at eit einskildvedtak om å gje pålegg skal vere skriftleg, at kommunen har gitt ei grunngjeving, og at søkjaren har blitt varsla om vedtaket. Forvaltningslova har også eit krav til korleis innhaldet i varselet skal vere. Mellom anna skal det opplysast om rett til å klage, klagefrist og kven som er klageinstans. Fylkesmannen syner ellers til reglane i forvaltningslova. Kommunen skal også varsle verksemda på førehand jf. fvl. 16. Kommunen si førehandsvarsling skal gjere greie for kva saka gjeld og innehalde opplysningar som gjer at parten er i stand til å ta hand om sine interesser på ein forsvarleg måte. Parten skal få ein frist til å kunne uttale seg før kommunen fattar einskildvedtak om å gi pålegg om retting. 5.2 Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen har motteke tre ulike dokument som viser oppsummeringane eller konklusjonane etter tilsyna. Dokumenta utgjer dei skriftlege attendemeldingane frå kommunen til barnehagane. Alle tre dokumenta viser at tilsyn med Rammeplan var tema, og at ingen av tilsyna har avdekt ulovlege tilhøve. I intervju kom det fram at kommunen er klar over at pålegg om retting skal brukast ved forhold som er ulovlege eller uforsvarlege. Stenging av barnehagar har ikkje vært gjort i Lom kommune. 5.3 Fylkesmannen sine vurderingar Lom kommune har ikkje avdekt ulovlige eller uforsvarlege tilhøve i barnehagane sine. "Tilsyn med barnehagane i Lom kommune" har rutinar på at stadiege tilsyn skal ha ein tydeleg konklusjon med merknader/avvik med heimel i barnehagelova 8 og 16. Det kjem fram i tilsynet at barnehagemyndigheita er kjent med at dei skal syne til heimel for å gje pålegg i rapportane. Dei er også tydelige på at kommunen sine vurderingar av dei faktiske tilhøva skal vurderast opp i mot dei rettslege krava, og at vurderingane skal være skriftlege. Fylkesmannen vurderer at lom kommune på desse områda handlar i tråd med forvaltningslova og barnehagelova sine rettslege krav. 5.4 Fylkesmannen sin konklusjon Lom kommune som barnehagemyndigheit ivareteke krava i barnehagelova og forvaltningslova når kommunen nyttar reaksjonar. 6. Kommunen si godkjenningsverksemd 6.1 Rettslege krav Kommunen er lokal barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 fyrste ledd, og ei av oppgåvene kommunen har i denne rolla er å godkjenne barnehagar. Barnehagelova 10 slår fast at kommunen er godkjenningsmyndigheitgodkjenningsmynde. Kommunen skal gjere ei vurdering av tilhøve som kan seie noko om at barnehagen er eigna i høve til føremål og innhald, jf. barnehagelova 1, la og 2. 1 er føremålsføresegna i lova, la gjeld særleg føremålet, medan 2 gjeld innhaldet i barnehagen. Barnehagen sine lokale og uteområde må vere 9

10 eigna for barnehagedrift. Etter barnehagelova 2 skal barnehagen mellom anna gi barn høve til å leike og utfalde seg, og til meiningsfylte opplevingar og aktivitetar i trygge omgjevnader. Bemanninga i barnehagen er eit viktig element for at verksemda skal vere eigna til barnehagedrift. Kommunen må difor vurdere bemanningsplanen som skal syne at drifta er forsvarleg, og at barnehagetilbodet oppfyller lova og rammeplanen sine krav til innhald i barnehagen. Det blir stilt mange krav i regelverket til barnehagen sine lokale og uteområde, til dømes forskrift om miljøretta helsevern og plan- og bygningslov. Det kan difor hende at andre myndigheiter har sett vilkår som kan vere relevante å ta omsyn til når kommunen vurderer godkjenning av barnehagar etter barnehagelova. Barnehagelova 19 har reglar om politiattest, og departementet har gitt nærare reglar om dette i forskrift om politiattest, jf. barnehagelova av 16. desember 2005.Det skal komme fram i saksdokumenta at reglane om politiattest er vurderte og eventuelt tekne med i vurderinga. Kommunen si avgjerd om å gi eller ikkje gi godkjenning er eit einskildvedtak, jf. lov av 10. februar 1967 om handsamingsmåtar i forvaltningssaker. Det inneber at det blir stilt visse krav til godkjenninga som einskildtvedtak etter forvaltningslova kap. IV-VI. Sakshandsamingsreglane i forvaltningslova krev blant anna at einskildvedtak om innvilging eller avslag på søknad om godkjenning skal vere skriftleg, at kommunen har gi ei grunngjeving og at søkjaren har vore underretta om vedtaket. Forvaltningslova har også krav til innhaldet i underretninga. Blant anna skal det opplysast om rett til å klage, klagefrist og kven som er klageinstans. Fylkesmannen syner ellers til reglane i forvaltningslova. 6.2 Fylkesmannen sine undersøkingar Fylkesmannen har fått tilsendt godkjenning av Garmo (2015) og Loar (2000) barnehage. Lom kommune har eige prosedyre på godkjenning av barnehagar etter barnehagelova. I godkjenningsvedtaka er det vurdert at barnehagane er egna i forhold til formål og innhald, jf. barnehagelova la og 2. Loar barnehage vart godkjent i I intervju kom det fram at barnehagen vart bygd ut med ei avdeling i 2006 og ei avdeling i Loar barnehage er ikkje godkjent etter at barnehagen vart utvida med desse to avdelingane. (sjå vurderinga i rapportens kapitel 3) Lom kommune har utarbeidd dokument for "Godkjenning av barnehagar etter Barnehagelova i Lom kommune". I godkjenningsvedtaka står det ikkje noko om godkjenning frå anna myndigheit. I rutinen Godkjenning av barnehagar etter barnehagelova i Lom kommune" er godkjenning frå anna myndigheit satt som vilkår og ein føresetnad for godkjenning etter barnehagelova. I intervju kom det fram at slik godkjenning vært teke omsyn til. I godkjenningsvedtaka er det gjort ei vurdering av inne- og uteområda, og at områda er egna til barnehagebruk. Barnehagen sin bemanningsplan er ikkje omtala i godkjenningsvedtaket, men kommunen viser til den gjeldande bemanningsplanen. 10

11 6.3 Fylkesmannen sine vurderingar Lom kommune har eigne rutinar for korleis kommunen skal sikre at alle barnehagane i kommunen er godkjente etter barnehagelova, og korleis kommunen skal gå fram i saker som gjelder godkjenning, "Godkjenning av barnehagar etter Barnehagelova i Lom kommune". Regelverket stiller ikkje eit slikt krav, men Fylkesmannen tilrår alle kommunar om å sikre ein godkjenningspraksis i tråd med lova, til dømes i form at eit system. Det har ikkje vore søknader frå private barnehagar om etablering i Lom kommune. Fylkesmannen kan difor ikkje ta stilling til om kommunen har ein godkjenningspraksis som likebehandlar kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. Kommunen skal i godkjenningsvedtaka leggje vekt på omstende knytt til om barnehagen er eigna til barnehagedrift ut frå føremål og innhald jf. barnehagelova 1, la og 2. Fylkesmannen kan sjå ut frå dokumentasjon i tilsynet at kommunen har lagt vekt på omstende som er knytt til om barnehagen er eigna til barnehagedrift. Vurderinga av om barnehagen er eigna er skriftleg. Kommunen kontrollerer at barnehagen har andre naudsynte godkjenningar frå andre myndigheiter, men dette kjem ikkje fram skriftleg. Fylkesmannen finner det sannsynleg at kommunen har godkjent barnehagen etter anna regelverk før dei har godkjent barnehagane etter barnehagelova. Lom kommune har vurdert om barnehagen sine lokale og uteområde gir barn høve til å leike og utfalde seg, og til meiningsfylte opplevingar og aktivitetar i trygge omgjevnader ut frå alder. Det er dokumentert at Lom kommune har vurdert barnehagen sin bemanningsplan og sett at den er forsvarleg når det gjeld det totale talet på tilsette sett i samanheng med opningstid, alder på barna og utvikling. 6.4 Fylkesmannens konklusjon Lom kommune som barnehagemyndighet har ein godkjenningspraksis som gir likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. Lom kommune som barnehagemyndigheit har skriftleg vurdering av barnehagane ut frå barnehagelova sitt krav til formål og innhald jf. 1, la og 2. Lom kommune som barnehagemyndigheit kontrollarar at barnehagen innehar naudsynte godkjenningar /driftsløyve frå andre myndigheter. Lom kommune som barnehagemyndigheit tek omsyn til vilkår sett av andre myndigheter i si vurdering av om barnehagane skal godkjennast. Lom kommune som barnehagemyndighet føretek ei konkret vurdering av lokale og areal på uteområdet, herunder om lokale og uteområde gir barn høve til å leike og utfalde seg, og til meiningsfylte opplevingar og aktivitetar i trygge omgjevnader ut frå alder. Moglegheit for leik og meiningsfylte aktivitetar ut i frå alder. Lom kommune som barnehagemyndighet kontrollerer om barnehagane sin bemanningsplan gir tilstrekkeleg bemanning til å fylle krava til pedagogisk innhald. 11

12 Lom kommune som barnehagemyndighet kontrollerer om barnehagane har ei forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing. Lom kommune som barnehagemyndigheit kontrollerer at barnehagane sine vedtekter er i samsvar med minimumskrava som er sett i barnehagelova på tidspunktet for godkjenninga. Lom kommune som barnehagemyndighet skriv skriftleg einskildvedtak om å gi godkjenning eller avslag på søknad om godkjenning. Lom kommune som barnehagemyndigheit skriv einskildvedtak som oppfyller krav i forvaltningslova til underretning jf. 27. Inger Kolstad Jon Kristian Sørmo 12

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Vågsøy kommune 1 Innhald Samandrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Vågsøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Kviteseid

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22 Balestrand kommune Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn av barnehagar -Barnehagelova 8 og 16- Skjåk kommune 1 Innhald Samandrag...3 1 Om tilsynet med barnehagemyndigheita i Skjåk kommune...4

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SAUDA KOMMUNE TIDSPUNKT: 27.oktober 2009 Vår ref: 09/9105 KOMMUNEN SI ADRESSE: Sauda kommune, P.b. 44, 4201 Sauda KOMMUNENUMMER: 1135 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf.

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8 og 16 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Jølster kommune Sak 2016/3757-611 Dato 23.08.2017 1 Innhald

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 24. november 2009 Vår ref: 09/9947 KOMMUNEN SI ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI KOMMUNENUMMER: 1112 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde tilsyns- og godkjenningmynde Odda kommune Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Odda kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Bokn kommune 2013 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Bø kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemynde Tysvær kommune 2013 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemynde... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet... 3 2.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED KLEPP KOMMUNE TIDSPUNKT: 9.desember 2010 Vår ref: 10/10325 KOMMUNEN SI ADRESSE: Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe KOMMUNENUMMER: 1120 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde tilsyns- og godkjenningmynde Meland kommune Bergen, 11. desember 2015 Innhald 1 Innleiing... 4 2 Om tilsynet med Meland kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION

RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION Samnanger Vaksdal Os Fusa Austevoll Tysnes RUTINE FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I MIDTHORDLAND KOMPETANSEREGION Lov og regelverk, KD og Udir Kommunen som barnehagemynde Barnehageeigar Barnehage Vedteke av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Giske kommune v/ rådmann Rådhuset, Valderhaug 4 6050 VALDERØY ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Giske kommune som barnehagemyndigheit. 15.6.2016 Saksnummer 16/941 Giske kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Høyanger kommune Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Høyanger kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED GJESDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 12. november 2008 Vår ref: 08/8428 KOMMUNEN SI ADRESSE: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård KOMMUNENUMMER: 1122

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit Fylkesmannen i Rogaland Tilsynsrapport Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 4 3. Kontrollområde

Detaljer

/4683/FMMRBOUR/611 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. rådgivar Bodil Gina Grindvik Uri, TILSYNSRAPPORT

/4683/FMMRBOUR/611 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. rådgivar Bodil Gina Grindvik Uri, TILSYNSRAPPORT 20.02.2018 2017/4683/FMMRBOUR/611 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. rådgivar Bodil Gina Grindvik Uri, 71 25 85 89 Vår dato Vår ref. Gjemnes kommune v/rådmann Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8 Kommunen si godkjenning av barnehagar, jf. barnehagelova 10 Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. Sauda kommune Stavanger

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Tysnes kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Tysnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Midsund kommune v/rådmannen 6475 MIDSUND ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Midsund kommune som barnehagemyndigheit 30.09.2014 Saksnummer: 14/3820 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Maren Ørjasæter Aaland og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon LOVGRUNNLAG Lov om barnehager 7 Barnehageeierens ansvar 8 Kommunens ansvar 9 Fylkesmannens ansvar 16 Tilsyn TILSYN Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagar

Detaljer

TILSYN MED. Smøla kommune

TILSYN MED. Smøla kommune TILSYN MED Smøla kommune TIDSROM: 31.03.2011. ARKIVKODE: 2011/335/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Maren Ørjasæter Aaland

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Sula kommune som barnehagemyndigheit

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Sula kommune som barnehagemyndigheit Vår dato: Vår ref: 24.06.2019 2018/5806 Dykkar dato: Dykkar ref: Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG Saksbehandlar, innvalstelefon Bodil Gina Grindvik Uri, 71 25 85 89 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Sula

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit. Øygarden kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit. Øygarden kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit tilsyns- og godkjenningsmyndigheit Øygarden kommune Bergen, 30. januar 2017 1 Innhald 1 Innleiing... 4 2 Om tilsynet med Øygarden kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:12. november 2014 TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Åseral kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Aase Kiledal KONTAKTPERSON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 26.02.2013 SAKSNUMMER: 2013/99 TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

Tilsyn med Solund kommune rapport

Tilsyn med Solund kommune rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 26.10.2012 2012/2669-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Solund kommune Postboks 73 6921 Hardbakke Tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde. Tokke kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde. Tokke kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 - Barnehagemyndes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED ØRSKOG KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 29.3.2012 SAKSNUMMER: 2012/1015 TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Gulen kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Gulen kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 12.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Os kommune Postboks 84 5202 OS ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Hjelmeland kommune. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16.

TILSYNSRAPPORT. Hjelmeland kommune. Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8. Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova 8 Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16. Kommunen si oppfølging av krava til styrar og pedagogisk bemanning, jf. barnehagelova

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18 Tilsynsrapport Tilsyn med Lærdal kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 10, 16 og 18 Kontaktperson i kommunen: Torunn Liltved, kultur- og oppvekstleiar Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Rindal kommune v/rådmannen 6657 Rindal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Rindal kommune som barnehagemyndigheit Saksnummer: 14/1144 Tilsynsansvarlege: Dagfinn Sørum og Maren Ørjasæter Aaland Innhald Samandrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED GJEMNES KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 03.10.2012 SAKSNUMMER: 2012/ TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED AUKRA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED AUKRA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED AUKRA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 26.10.2012 SAKSNUMMER: 2012/5716 TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: /5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: TILSYNSRAPPORT. Hosanger Montessoriskule

Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: /5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: TILSYNSRAPPORT. Hosanger Montessoriskule Saksbehandlar: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 04.02.2015 2013/5571 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hosanger Montessoriskule ved styreleiar Hosanger 5282 Lonevåg TILSYNSRAPPORT Hosanger Montessoriskule

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/ Austevoll kommune Sjøliv Fus barnehage 5384 TORANGSVÅG Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/307-2016004810/13 16/307 27.04.2016 Rapport etter tilsyn etter barnehagelova i Sjøliv FUS barnehage vår 2016

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars 2013 Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit Barnehage- og utdanningsavdelinga 1 TILSYN med Kviteseid kommune Adresse: 3850 Kviteseid Tidsrom:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemyndigheit 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Kvinnherad kommune - Rutinar

Kvinnherad kommune - Rutinar Godkjenning av barnehagar Kvinnherad kommune - Rutinar Innhald LOVGRUNNLAG... 3 1. Kvinnherad kommune sitt ansvar, jf. barnehagelova 8... 4 2. Plikt til å søkja godkjenning, jf. barnehagelova 6... 4 3.

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/ Austevoll kommune Haugland gards- og friluftsbarnehage 5392 STOREBØ Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/307-2016004803/13 16/307 27.04.2016 Rapport etter tilsyn etter barnehagelova i Haugland gards-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED STORDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: DAGFINN SØRUM SILJE VERONIKA REINAAS

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED STORDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: DAGFINN SØRUM SILJE VERONIKA REINAAS TILSYNSRAPPORT TILSYN MED STORDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 22.11.2013 SAKSNUMMER: 2013/6633 TILSYNSGRUPPE: DAGFINN SØRUM SILJE VERONIKA REINAAS MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing...

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED SUNNDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: MAREN ØRJASÆTER AALAND DAGFINN SØRUM

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED SUNNDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: MAREN ØRJASÆTER AALAND DAGFINN SØRUM TILSYNSRAPPORT TILSYN MED SUNNDAL KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 19. 3.2013 SAKSNUMMER: 2013/120 TILSYNSGRUPPE: DAGFINN SØRUM REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sykkylven kommune v/rådmannen 6657 Sykkylven ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Sykkylven kommune som barnehagemyndigheit 26.3.2015 Saksnummer: 15/1140 Tilsynsansvarlege: Dagfinn Sørum og Maren Ørjasæter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sande kommune v/administrasjonssjefen 6084 LARSNES ENDELEG Tilsyn med Sande kommune som barnehagemyndigheit 30. mars 2017 Saksnummer 2017/889 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Bodil Grindvik Uri, Maren Ørjasæter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Lunner kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lunner kommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Vanylven kommune som barnehagemyndigheit 21.mars /885. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Maren Ørjasæter Aaland

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Vanylven kommune som barnehagemyndigheit 21.mars /885. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Maren Ørjasæter Aaland Vanylven kommune v/rådmannen TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Vanylven kommune som barnehagemyndigheit 21.mars 2017 2017/885 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Maren Ørjasæter Aaland Bodil Grindvik Uri Dagfinn Sørum

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED HERØY KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED HERØY KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ TILSYNSRAPPORT TILSYN MED HERØY KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 17.4..2012 SAKSNUMMER: 2012/1029 TILSYNSGRUPPE: KNUT MEEK CORNELIUSSEN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Tilleggsinnkalling Utval: Flora kontrollutval Møtested: Samfunnshuset, møterom Ytterøyane Dato: 07.12.2016 Tid: Kl. 09:30 Innkalling: Faste

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HÅ KOMMUNE TIDSPUNKT: 15. mai 2008 Vår ref: 08/3730 KOMMUNEN SI ADRESSE: Hå kommune, Postboks 24, 4368 Varhaug KOMMUNENUMMER: 1119 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Handeland Friluftsbarnehage - mellombels godkjenning etter barnehagelova 10

Handeland Friluftsbarnehage - mellombels godkjenning etter barnehagelova 10 Samfunnsutvikling Handeland Friluftsbarnehage v/ Gro Rusten Saghaug Handelandsvegen 67 5451 VALEN Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Astri Måkestad 48895085 2016/2886-10 12.05.2017

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Nesset kommune v/rådmannen 6460 Eidsvåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Nesset kommune som barnehagemyndigheit 25.02.2014 Saksnummer: 14/712 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Silje Veronika Reinaas og Maren

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013

Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Vibeke Herskedal, 5557 2601 Vår dato 24.april 2013 Deres dato Vår referanse 2013/3220 Deres referanse Rapport frå tilsyn med Bergen Ungdomssenter 13. mars 2013 Adressa til

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer