5. Opplysnings og omsorgsplikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. Opplysnings og omsorgsplikter"

Transkript

1 5. Opplysnings og omsorgsplikter o Innledning o Opplysningsplikten o Risikoendring o Premietilpasning o Sikkerhetsforskrifter o Fremkallelse av forsikringstilfellet Trine-Lise Wilhelmsen 1 5. Opplysnings og omsorgsplikter o Identifikasjon o Skjulte handlingsklausuler Trine-Lise Wilhelmsen 2 1

2 5.1 Innledning o Rettslig plassering: Kundens plikter vs objektive regler om produktets omfang o Regulering: o Preseptoriske skranker i FAL o Detaljregulering i vilkårene o Kompromiss som resultat av motstridende interesser Trine-Lise Wilhelmsen 3 Interessekonflikten Forsikringstaker ønsker: Lav premie Full finansiering av skade Uavhengig av uaktsomhet Selskapet ønsker: Full informasjon for å beregne premie Risikokontroll

3 To typer av plikter Under avtaleinngåelsen Opplysningsplikt Mens forsikringen løper: Risiko orientert : Endring av risiko Plikt orientert: sikkerhetsforskrifter fremkallelse varsling/redning Opplysningsplikt o Oversikt o Omfanget av opplysningsplikten o Tidspunktet o Ansvarssubjektet o Selskapets sanksjoner o Forbehold om ikke opplyste forhold Trine-Lise Wilhelmsen 6 3

4 5.2.1 Oversikt o Behovet for opplysninger om risikoen o Risikoovertagelse o Premietariff o Behov for ytterligere undersøkelser o Særlige ansvarsbegrensninger o Reassuranse o Må avveies mot forsikringstakers behov o Reglene Trine-Lise Wilhelmsen Omfang o Utgangspunktet: FAL ledd 2 pkt og 13-1a, 2 ledd 2 pkt o Riktige og fullstendige svar på spørsmål o = passiv plikt; selskapet må spørre o Grense for hva selskapet kan spørre om? o Spm må ha betydning for risikovurderingen o Forbud i lovgivningen (se 13-1b, bioteknl. 5-8) o Ingen sanksjon hvis spm usakelig eller ulovlig Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 5.2.2 Omfang o Utgangspunktet: FAL 4-1 og 13-1, 2 punkt o Krav til utformingen av spørsmålene o rimelig konkrete o Kan ikke overlate til forsikringstageren å vurdere hvilke opplysninger som er relevante o Upresise spørsmål mindre krav til svaret, Rt o Forsikringstagerens lojalitet o Fremgangsmåte Trine-Lise Wilhelmsen 9 Rt (Riksfjorddommen) o Helseerklæring med tre spørsmål: o Har De eller har De hatt noen alvorlig sykdom eller skade? o Er De fullstendig frisk? o Er De helt arbeidsdyktig?

6 Rt (Riksfjorddommen) o Det kan ikke være tvilsomt at spørsmålene om hvorvidt forsikrede er «fullstendig frisk» og «helt arbeidsdyktig», er tilstrekkelig spesifikke til at forsikrede plikter å besvare dem. Men samtidig er de så generelle og vidtfavnende, at det må innfortolkes en terskel for når de kan anses uriktig besvart. Etter min oppfatning må det ved avgjørelsen av om slike spørsmål er riktig og fullstendig besvart, legges til grunn en «normal standard» for hva som oppfattes som «fullstendig frisk» og «helt arbeidsdyktig». Om forsikrede for eksempel er forkjølt eller har en annen forbigående plage som folk flest fra tid til annen har, må han likevel kunne si at han er «fullstendig frisk» og «helt arbeidsdyktig» uten at opplysningsplikten kan anses misligholdt Omfang o Aktiv opplysningsplikt, ledd 3 pkt og 13-1a, 2 ledd, 3 pkt o spesielle forhold o forsikringstageren vet om forholdet o forsikringstageren skjønner at forholdet har betydning for selskapet o Personforsikring: selskapet må oppfordre til Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 Spørsmål o Peder Ås tegnet forsikring for bilen sin. Han unnlot å opplyse at motoren var trimmet slik at den hadde 50 % mer kapasitet enn den bilen var bygget for. Trimmingen var i strid med reglene og fremgikk ikke av bilregisteret. o Er dette brudd på den aktive opplysningsplikten? Trine-Lise Wilhelmsen Tidspunktet o De faktiske omstendigheter opplysningene gjelder o Alminnelig avtalerett: Når selskapets aksept av søknaden kommer frem til forsikringstager o Skadeforsikring: Samme o Personforsikring: Normalt når forsikringstager sender inn søknad med helseskjema, 13-1a 1 pkt jfr Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 Når må de faktiske forhold foreligge Selskapet/ agenten Reklame = oppfordring om tilbud Søknad = tilbud Forsikringstaker Aksept Avtalen bindende når aksept kommet frem = opplysningsplikt om faktiske omst før dette tidspunkt Unntak: personforsikring; når helseskjema Besvares Trine-Lise Wilhelmsen Tidspunktet o Forsikringstagerens gode tro o Alminnelig avtalerett: Ved kunnskap om selskapets aksept av søknad o Skadeforsikring: Korrigeringsplikt, o Personforsikring: Normalt når forsikringstager sender inn søknad med helseskjema, 13-1a jfr Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 TIDSPUNKT FOR GOD TRO Selskapet/ agenten Reklame = oppfordring om tilbud Søknad = tilbud Forsikringstaker Aksept Avtalerettslig skjæringspunkt for god tro = kunnskap Men: Skjæringspunktet opphevet i skadefors., jfr Skjæringspunktet flyttet i personforsikring. Avgj. Når spm. besvares Trine-Lise Wilhelmsen Ansvarssubjekt o Forsikringstageren og forsikrede o Identifikasjon med forsikringstagerens hjelpere o Situasjonen til sikrede i skadeforsikring o Opplysningsplikt? o Sikredes stilling når forsikringstageren gir gale opplysninger Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 Hvem har opplysningsplikt? Skadeforsikring Personforsikring Svarplikt Svarplikt Svarplikt? Svarplikt Svarplikt Svarplikt Forsikringstaker Forsikringstaker Fullmektig Medforsikret Fullmektig Forsikrede Identifikasjon Identifikasjon Identifikasjon Ikke identifikasjon Identifikasjon Trine-Lise Wilhelmsen Selskapets reaksjoner o Ansvar for et inntruffet forsikringstilfelle o Oppsigelse o Særlig om det subjektive element o Betingelser for å kunne reagere Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 1 Ansvar for inntruffet forsikringstilfelle o FAL 4-2 og 13-2: Reaksjonsmønster avhengig av skyldgrad o Ved svik: ikke ansvar o Mer enn bare lite å laste: Avkortning o Skyldgrad o Hendelsesforløp o Betydning for selskapet o Omstendighetene for øvrig o Mindre enn lite å laste: Fullt ansvar Trine-Lise Wilhelmsen 21 2 Oppsigelse o FAL 4-3 og 13-3 o Ved svik: øyeblikkelig o Mer enn bare lite å laste: med 14 dagers varsel o Mindre enn lite å laste o Skadeforsikring: Med 14 dagers varsel o Personforsikring: Ikke oppsigelsesrett Trine-Lise Wilhelmsen 22 11

12 BRUDD PÅ OPPLYSNINGSPLIKT: Skyld Reaksjon Ansvar for forsikringstilfellet Oppsigelse Svik Selskapet uten ansvar Oppsigelsesrett for alle avtaler Ikke bare lite å laste Lite å laste Avkortning 0-100% Selskapet fullt ansvarlig Oppsigelsesrett for denne avtalen Skade: Rett til oppsigelse Person: Ikke rett til oppsigelse Trine-Lise Wilhelmsen 23 3 Det subjektive element o Svik = forsikringstageren o 1. gir gale/ufullstendige opplysninger med forsett o 2. i den hensikt å få en avtale/bedre avtale o Mer enn bare lite å laste: o Modell: BAL 7 o Skjærer bort unnskyldelige feil o Uoppmerksomhet/misforståelse unnskyldelig Trine-Lise Wilhelmsen 24 12

13 Det subjektive element : Svik Forsett Grov uaktsomhet Uaktsom Mer enn lite å laste Mindre enn lite å laste Skyldterskel Trine-Lise Wilhelmsen 25 4 Vilkår for reaksjon o FAL 4-4 og 13-4 o Selskapet kjente til forholdet o Forholdet har opphørt å ha betydning o Tidsfristen i livsforsikring o Bare dersom forsikringstilfellet inntreffer innen to år etter tegning o Gjelder ikke o Svik o Grov uaktsomhet ved forsikring mot uførhet Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 5.2.6 Forbehold for forhold som ikke er opplyst o FAL 4-5 og 13-5 o Utgangspunktet at reglene om opplysnigsplikt skal følges o Viss adgang til objektive forbehold o Størst betydning for objektive helseklausuler Trine-Lise Wilhelmsen Risikoendring, 4-6 og 13-6 o Rettslig plassering og bestemmelsens karakter o Forbeholdet o Skyldgrad o Årsakssammenheng, bevisbyrde, reaksjon Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 5.3.1 Rettslig plassering og karakter o Forlengelse av reglene om opplysningsplikt o Gjelder endringer i avtalt risiko o Grense mot sikkerhetsforskrifter o Gir hjemmel for å avtale forbehold o Setter grenser for sanksjoner o Må inn i forsikringsbeviset, FAL 2-2 (2) b/11-2 (2) b Trine-Lise Wilhelmsen Forbeholdet o Skadeforsikring: o Endring i risiko som gjelder o forhold som er bestemt angitt og har o vesentlig betydning for risikoen o Og gjelder ytre risikofaktorer? o Forarbeidenes uttalelser o Grensen mot sikkerhetsforskrifter uklar Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 5.3.2 Forbeholdet o Personforsikring; 13-6: o Utsetter seg for farlig virksomhet/fare o Ingen grense for arten av risiko o Men: risikoen må være konkret o Gjelder ikke o Ytre risikofaktorer o Forsikredes livsforhold, jf Trine-Lise Wilhelmsen Skyldkravet o Krav om subjektiv skyld o Kjente eller burde kjent til at forholdet ble endret o Skadeforsikring; sagt eksplisitt o Personforsikring; forbeholdets art Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 5.3.4 Årsakssammenheng, bevisbyrde, reaksjon o Årsakssammenheng o Rene suspensjonsklausuler ikke tillatt o Økning i sannsynlighet for skade o Bevisbyrde for ikke årsakssammenheng o Reaksjonsmønster o Ikke avkortning o Forutsatt regulert i vilkårene o Lempning pga sosiale hensyn? Trine-Lise Wilhelmsen Premietilpasning, FAL 4-7 o Skadeforsikring, 4-7 o Premieberegning knyttet til bruk, sikkerhetstiltak el.l. som o endres og utløser høyere premie o Årsakssammenheng mellom endring og skade o Skyldkravet: foreta/samtykke/ikke varsle o Reaksjon: Pro rata avkortning i erstatningen Trine-Lise Wilhelmsen 34 17

18 5.4 Premietilpasning, FAL 13-7 o Personforsikring, 13-7 o Premieberegning knyttet til livsforhold o som endres og utløser høyere premie o Ikke krav om årsakssammenheng o Skyldkravet: foreta/ikke varsle o Reaksjon: Pro rata avkortning i erstatningen Trine-Lise Wilhelmsen Sikkerhetsforskrifter Trine-Lise Wilhelmsen 36 18

19 5.5 Sikkerhetsforskrifter o Innledning o Hva er en sikkerhetsforskrift o Vilkår for påberopelse o Sanksjon Trine-Lise Wilhelmsen Innledning o Behovet for sikkerhetsforskrifter o Fire forskjellige regelsett: o FAL 1-2 e) definisjon o FAL 2-2 2, c) og , b) - avtaleteknikken o FAL 3-3 og endringer ved fornyelse o FAL 4-8 og 13-9-hjemmel for bruk og virkningen av overtredelse Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 5.5.2 Hva er en sikkerhetsforskrift o FAL 1-2 litra (e): o Påbud tatt inn i forsikringsavtalen o Og regulerer krav om bestemte o Nr. 1: varige skadeforebyggende tiltak o Nr. 2: kvalifikasjonskrav o Nr.3: oppbevaring og bruk Trine-Lise Wilhelmsen Hva er en sikkerhetsforskrift o Ingen definisjon i personforsikring o Problemer o Skjulte handlingsklausuler o Grensen mot 4-9 om fremkallelse av fors.tilf Trine-Lise Wilhelmsen 40 20

21 5.5.3 Påberopelsesvilkår o Skadeforsikring. FAL 4-8 o Forskrift i avtalen o Overtrådt av sikrede o Skyldkrav: Mer enn bare lite å laste o Ordinær culpavurdering men ansvar hvis o Forholdet unnskyldelig o Årsakssammenheng: o Presumeres, dvs o Omvendt bevisbyrde Trine-Lise Wilhelmsen Påberopelsesvilkår o Personforsikring. FAL 13-9, 1. ledd o Ikke tillatt i livsforsikring o Ulykke og sykeforsikring o Overtredelse av sikkerhetsforskrift o Skyldkrav: Grov uaktsomhet o Årsakssammenheng presumeres Trine-Lise Wilhelmsen 42 21

22 5.5.4 Sanksjon o Reaksjon: Avkortning i begge bransjer o Momentene o Arten av forskriften o Skyldgrad o Skadeforløp o Forholdene for øvrig Trine-Lise Wilhelmsen 43 Spørsmål o Sikrede ble frastjålet Euro under innbrudd i leiet leilighet i Barcelona. Pengene lå i en kommodeskuff. Vilkårene hadde følgende sikkerhetsforskrift: o Sikrede skal bære penger, pass og smykker på/med seg eller låse de inn i fastmontert safe i bygning. o Det var ikke safe i leiligheten. Sikrede lot pengene ligge i leiligheten fordi han og familien skulle til dyreparken og stranden Trine-Lise Wilhelmsen 44 22

23 5.6 Fremkallelse av forsikringstilfellet Trine-Lise Wilhelmsen Fremkallelse av forsikringstilfellet o Innledning o Forsettlig fremkallelse o Grov uaktsom fremkallelse Trine-Lise Wilhelmsen 46 23

24 5.6.1 Innledning o FAL 4-9 og 13-8/ 13-9 o Forholdet til de øvrige bestemmelsene o Generell plikt knyttet til adferd o Ikke knyttet til o Spesiell risiko o Sikkerhetsforskrift o Årsakssammenheng og bevisbyrde o Reglene avhenger forøvrig av skyldgrad Trine-Lise Wilhelmsen Forsettlig fremkallelse o Utgangspunktet: Selskapet ikke ansvarlig, FAL 4-9, 1 og 13-8, 1 o Begrepet forsett o skadehensikt o sannsynlighetsforsett o dolus eventualis o Svik: utgpkt gjelder fullt ut Trine-Lise Wilhelmsen 48 24

25 5.6.2 Forsettlig fremkallelse o Modifikasjoner i utgangspunktet o Skadeforsikring, forsett uten svik, 4-9,1 o Livsforsikring - selvmord, 13-8, 2. o Svekket forståelse, alder/sinnstilstand, 4-9 i.f. og 13-9, 1 o Lang tradisjon o Er vel egentlig ikke forsett o Gjelder ikke selvmord i ulykkesforsikring, Trine-Lise Wilhelmsen Grov uaktsom fremkallelse o FAL 4-9, 2. ledd og 13-9, 1. ledd o Utgangspunkt:Avkortning o Grov uaktsomhet = sterkt klanderverdig adferd o Vanlig culpavurdering, men med særlig fokus på risikovurdering, særlig for o Trafikkrisiko o Brannrisiko Trine-Lise Wilhelmsen 50 25

26 5.6.3 Grovt uaktsom fremkallelse o Momenter for avkortning o Skyldgrad o Selvforskyldt rus o Skadeforløp o Forholdene for øvrig o Varierer fra o 100 % (bevisst risiko/hensynsløs) til o 10 % (brannskader pga stort skadeomfang) Trine-Lise Wilhelmsen Grovt uaktsom fremkallelse o Særlig om selvforskyldt rus o FAL 1930 o FAL 1989 o Moment i skyldvurderingen o Moment i avkortningsvurderingen o Særregel for motorvognforsikring Trine-Lise Wilhelmsen 52 26

27 5.6.3 Grov uaktsom fremkallelse o Unntak o Ansvarsforsikring, 4-9 o Begrunnelsen: hensynet til skadelidte o Men: beskytter også skadevolder o Livsforsikring, 13-9, 1. ledd Trine-Lise Wilhelmsen 53 Spørsmål o Sikrede skulle koke pølser og satte over en kjele med vann og skrudde på koketoppen. Han gikk deretter ut i stuen. Etter hvert begynte han å lukte røyk og gikk inn på kjøkkenet. En tom pizzaeske som hadde ligget på koketoppen hadde tatt fyr da sikrede hadde skrudd på feil plate. o Har sikrede voldt brannen ved grov uaktsomhet? Trine-Lise Wilhelmsen 54 27

28 FREMKALLELSE AV FORSIKRINGSTILFELLET Reaksjon Skadeforsikring Personforsikring Skyld Svik Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet - selvmord i liv? Forsett Ansvarsfrihet med lempningsadgang Ansvarsfrihet - selvmord i liv Grov uaktsomhet Hel/delvis avkortning - ansvarsforsikring Hel/delvis avkortning - livsforsikring Uaktsomhet Fullt ansvar Fullt ansvar Trine-Lise Wilhelmsen Identifikasjon o Oversikt o FAL 4-11 første ledd - forbrukerforsikring o FAL 4-11 annet ledd - forbrukerforsikring o FAL 4-11 tredje ledd - næringsforsikring Trine-Lise Wilhelmsen 56 28

29 5.7.1 Oversikt o Identifikasjonsproblemer o 1. Mellom forsikringstager og hans hjelpere o 2. Mellom sikrede og hans hjelpere o 3. Mellom flere sikrede o 4. Mellom sikrede og forsikringstager o Spm. 1 behandlet under reglene om opplysningsplikt o Spm. 3 og 4 en del av dekningen av tredjemanns interesse Trine-Lise Wilhelmsen 57 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: 1) Identifikasjon mellom forsikringstaker og hans hjelpere Forsikringstaker Ikke erstatning avkortning Forsikringsselskap Full identifikasjon Bryter opplysningsplikt Fullmektig / hjelper Trine-Lise Wilhelmsen 58 29

30 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: 2) Identifikasjon mellom flere sikrede Medforsikrede Utgangspunkt: erstatning Identifikasjon regulert i 7-3 Bryter en forutsetning Hovedsikrede Trine-Lise Wilhelmsen 59 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: 3) Mellom sikrede og hans hjelpere Sikrede Utgangspunkt: full erstatning Forsikringsselskapet Forsikringsselskapet Identifikasjon regulert i 4-11 Bryter en forutsetning Hjelpere Trine-Lise Wilhelmsen 60 30

31 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: 4) Identifikasjon mellom sikrede og forsikringstaker Sikrede Full erstatning Forsikringsselskapet Ikke identifikasjon Bryter opplysningsplikt Forsikringstaker Trine-Lise Wilhelmsen Oversikt o Reguleringen i FAL 4-11 o Ikke utømmende o Utgangspunkt: krever hjemmel i vilkårene o Begrunnelse: klarhet o Problem: Upresise klausuler o Dessuten: begrenser identifikasjonsadgangen Trine-Lise Wilhelmsen 62 31

32 5.7.1 Oversikt o Identifikasjon noe annet enn def. av sikrede o Hvis sikrede samtykker er han uten videre ansvarlig. o Heretter: FAL Trine-Lise Wilhelmsen FAL 4-11 første ledd o Utg. Pkt. forbrukerforsikring: Ikke identifikasjon mellom sikrede og hans hjelpere o Sondringen mellom næringsforsikring og forbrukerforsikring: o Bolig/innbo/løsøre = forbrukerforsikring o Næringsformål = næringsforsikring o Kombinerte dekninger Trine-Lise Wilhelmsen 64 32

33 IDENTIFIKASJON 4-11, første ledd Sikrede Forsikring Erstatning Forsikringsselskap Ikke identifikasjon Bryter en forutsetning Slektninger / hjelpere o.l. i forbrukerforsikring Trine-Lise Wilhelmsen FAL 4-11 første ledd o Spm. om hvilke personer det kan identifiseres med o bare i forhold til hjelpere o helt utenforstående utenfor o grense: konstruksjonsfeil på bolig Trine-Lise Wilhelmsen 66 33

34 5.7.3 FAL 4-11 annet ledd o 4-11 annet ledd (a) o Hentet fra motorvognforsikring o Begrunnelse i regler om sikkerhet, f.eks. sertifikat o med sikredes samtykke er ansvarlig for o eksklusiv bruksrett: spm om tid o omfattende og relativt varig rådighet/bruksadgang o ikke kortvarig brukslån Trine-Lise Wilhelmsen 67 IDENTIFIKASJON 4-11, annet ledd (a) Sikrede Forsikring Ikke erstatning Forsikringsselskap Identifikasjon kan avtales Bryter en forutsetning Den som har ansvar for gjenst. i visse bransjer Trine-Lise Wilhelmsen 68 34

35 5.7.3 FAL 4-11 annet ledd o 4-11 annet ledd (b) o Gjelder bolig/hus/innbo o Gjelder ektefelle/samboer o ikke krav om medforsikring o gjelder også homofile o gjelder ikke ved separasjon/skillsmisse o gjelder ikke mellom foreldre/barn eller søsken Trine-Lise Wilhelmsen 69 IDENTIFIKASJON 4-11, annet ledd (b) Sikrede Forsikring Ikke erstatning Forsikringsselskap Identifikasjon kan avtales Bryter en forutsetning Ektefelle / lever med, bolig / hytte / innbo Trine-Lise Wilhelmsen 70 35

36 5.7.4 FAL 4-11 tredje ledd o Utgangspunktet i næringsforsikring: Identifikasjon kan fritt avtales o Unntak: FAL 7-3. Kan ikke identifiseres med en som er medforsikret o Persongruppen må være nærmere angitt Trine-Lise Wilhelmsen 71 IDENTIFIKASJON 4-11, tredje ledd Sikrede Forsikring Ikke erstatning Forsikringsselskap Identifikasjon kan avtales Bryter en forutsetning Alle som ikke er medforsikret i næringsforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 72 36

37 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Problemet o Karakteristisk for reglene om opplysnings- og omsorgsplikter o Karakteristisk for reglene om dekningsfeltet Trine-Lise Wilhelmsen 73 Subjektive risikoforutsetninger Objektive ansvarsbegrensninger Opplysningsplikt Generelle fareunntak Preseptorisk lov Risikoendringer Skjulte handlingsklausuler Fors tid/sted Avtalefrihet Sikkerhetsforskrifter Forsikrings tilfelle Fremkallelse Angivelse av forsikret gjenstand Trine-Lise Wilhelmsen 74 37

38 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Situasjonen under FAL 1930 o Problemklausulene - forsikringen dekker ikke skade: o som skjer mens bilen kjøres uten gyldig førerkort o Ved tyveri dersom vindu ikke er lukket og dører ikke er låst o Som følge av utilstrekkelig vedlikehold Trine-Lise Wilhelmsen Skjulte handlingsklausuler o FAL 1989: Prøver å løse problemet o Utviklingen i praksis o Underkjent = Forsikringen dekker ikke skade som følge av o At båten er usjødyktig o Frost med mindre skaden er en følge av strømbrudd o At sikrede glemmer sine gjenstander Trine-Lise Wilhelmsen 76 38

39 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Aktuelle problemer o Opplysningsplikt vs definisjon av forsikringstilfellet : o Forsikringen omfatter tvist som oppstår i forsikringstiden med mindre sikrede kjente tvistegrunnlaget da avtalen ble inngått o Underkjent i dom Oslo tingrett o I tråd med FKK , , Trine-Lise Wilhelmsen Skjulte handlingsklausuler o Aktuelle problemer o Sikkerhetsforskrifter vs objektive fareunntak: o Selskapet dekker napping av veske som sikrede bærer med inntil kr ,- o FSN 6985: Påbud knyttet til oppbevaring av vesken som burde vært formulert som en sikkerhetsforskrift Trine-Lise Wilhelmsen 78 39

40 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Aktuelle problemer o Meldeplikt vs definisjon av forsikringstilfellet: o Selskapet dekker krav som meldes av sikrede i løpet av forsikringstiden Trine-Lise Wilhelmsen Skjulte handlingsklausuler o Aktuelle problemer o Ansvarsbegrensning for farlig virksomhet vs fareunntak: o Selskapet dekker ikke skade som følge av slagsmål o AKN 1709: Farlig virksomhet, 13-6 jfr 11-2 (b) eller grov uaktsomhet, Trine-Lise Wilhelmsen 80 40

41 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Aktuelle problemer o Upresise sikkerhetsforskrifter: o Sikrede har plikt til å vedlikeholde gjenstanden o Snø skal fjernes jevnlig fra verandaer og tak o Bygning skal holdes forsvarlig oppvarmet for å hindre frostskade Trine-Lise Wilhelmsen Skjulte handlingsklausuler o Momenter for grensen o Forholdet mellom vilkåret og ordlyden i FAL o Eks: objektiv vedlikeholdsklausul o Eks: frostskadeklausul o Eks: claims made klausul o Eks: konstruksjonsfeil o Vilkårets konsekvenser for forsikringstager/sikrede Trine-Lise Wilhelmsen 82 41

42 5.8 Skjulte handlingsklausuler o Momenter for grensen o Klausulens forsikringstekniske begrunnelse o Legitim begrunnelse o Nasjonal/Internasjonal utbredelse o Konsekvensene for reassuransen o Fører underkjennelse til problemer o Selskapets usikkerhet Trine-Lise Wilhelmsen 83 42

Opplysnings og omsorgsplikter

Opplysnings og omsorgsplikter Opplysnings- og omsorgsplikter, ansvar o Innledning o Opplysningsplikten o Risikoendring o Premietilpasning o Sikkerhetsforskrifter o Fremkallelse av forsikringstilfellet 17.03.2015 Forelesninger i forsikringsrett

Detaljer

Opplysnings- og omsorgsplikter

Opplysnings- og omsorgsplikter Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning www.klco.no Advokat Claus Krag Brynildsen Opplysnings- og omsorgsplikter Omsorgs- og opplysningsplikt - oversikt Rettslig plassering

Detaljer

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår:

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår: JUS 5420/JUR 1420 Forsikringsrett Sensorveiledning Oppgaveteksten er skrevet i kursiv nedenfor. Sensorveiledningen følger under hver del med vanlig tekst. Generelt kan bemerkes at det er to grupper studenter

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene I Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen --------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. Forsikringsavtalen

3. Forsikringsavtalen 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler 01.02.2013

Detaljer

SjøforsikringVår16 1

SjøforsikringVår16 1 Trine-Lise Wilhelmsen Sjøforsikring, Generelle regler NP alminnelig del 05.04.2016 SjøforsikringVår16 1 Oversikt De viktigste typer av sjøforsikring Rettskilder Forsikringskontrakten NP Forsikringssum

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen. Jørgen Svartebekk

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen. Jørgen Svartebekk Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter?

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

2. FORSIKRINGSAVTALEN

2. FORSIKRINGSAVTALEN 2. FORSIKRINGSAVTALEN 2.1 Innledning 2.2 FALs anvendelsesområde 2.3 FALs preseptoriske karakter 2.4 Partene 2.5 Selskapenes informasjonsplikt 2.6 Tolkning av forsikringsavtaler 2 1 2.1 Innledning Hensyn

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. 1 Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett 5420 Vår 2017 Del I. Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. Oppgaven er behandlet i Bull,

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NSPL o Forsikringssum og forsikringsverdi - NSPL o

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Sjøforsikringsrett. Det sentrale skillet

Sjøforsikringsrett. Det sentrale skillet Sjøforsikringsrett Professor dr. juris Hans Jacob Bull Det sentrale skillet Forsikringer som knytter seg til skip mv. (rederforsikringene) Forsikringer som knytter seg til varer under transport Transporten

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf.

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. Ansvarsforsikring Jørgen Svartebekk Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6 Selskap Forsikringsrett Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. FAL 7-6 (4) Skadevolder/ sikrede Erstatningsrett Skadelidt 1 Tvungen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVISET. Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

FORSIKRINGSBEVISET. Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet FORSIKRINGSBEVISET Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 650 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17914 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema 1 1.2

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

5.1 FORSIKRINGSAVTALELOVEN

5.1 FORSIKRINGSAVTALELOVEN 5.1 FORSIKRINGSAVTALELOVEN FORSIKRINGSAVTALELOVENS ANVENDELSESOMRÅDE M.V. Forsikringsavtaleloven (FAL), som er den sentrale loven, er som nevnt vedtatt i 1989, og satt i kraft i 1990. Lovens forarbeider

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

FORSIKRINGSRETT ( JUR 5420) VÅR 2014

FORSIKRINGSRETT ( JUR 5420) VÅR 2014 FORSIKRINGSRETT ( JUR 5420) VÅR 2014 Oppgave I Redegjør for reglene om identifikasjon i skadeforsikring mellom 1. forsikringstaker og hans hjelpere; 2. sikrede og hans hjelpere; 3. medforsikrede og sikrede

Detaljer

REDNINGSOMKOSTNINGER

REDNINGSOMKOSTNINGER REDNINGSOMKOSTNINGER Oversikt 10.1 Innledning 10.2 Vilkår 10.3 Erstatningsoppgjøret 10.4 Redningsomkostninger i sjøforsikring Kaja de Vibe Malling 2 10.1 Innledning 10.1.1 Problemstilling og hjemmel 10.1.2

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN Bil med prøveskilt triller i vannet FAL 4-8, 4-9, 4-11 og 2-2. Den 23.7.06 trillet sikredes bil i vannet og ble påført skade. Bilen hadde årsprøvekjennemerker

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja de Vibe Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 26.01 14.15-16 Kaja Introduksjon 2. 02.02

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

forsikringsavtaleloven

forsikringsavtaleloven [start tittel] Claus Brynildsen, Børre Lid og Truls Nygård forsikringsavtaleloven med kommentarer [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 3. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978-82-05-46204-5 Omslagsdesign:

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side.

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Kandidatnummer: 364 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 27.november 2006 Til sammen 17292 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES REKLAMASJONSPLIKT

FORSIKRINGSSELSKAPENES REKLAMASJONSPLIKT FORSIKRINGSSELSKAPENES REKLAMASJONSPLIKT En analyse av forsikringsavtaleloven 13-13 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 15 156 ord 20.11.2011

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Selskapets adgang til avkortning i forsikringserstatningen

Selskapets adgang til avkortning i forsikringserstatningen Selskapets adgang til avkortning i forsikringserstatningen Reaksjonsterskel og reaksjonsmønster i tingsskadeforsikring Kandidatnummer: 668 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 15481 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE NR

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE NR AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE NR. 1731-20.6.2000 REISESYKE hjemreise pga. angstanfall FAL 13-9 jfr. 13-11 og 13-12. Sikrede (f. 78) avbrøt sydenferie og reiste hjem da hun fikk et akutt angstanfall. Selskapet

Detaljer