Valg av representanter til elevråd. Bli kjent med skolens ordensreglement. Samtale om regler for god møteskikk. Stortinget.no Minstemme.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av representanter til elevråd. Bli kjent med skolens ordensreglement. Samtale om regler for god møteskikk. Stortinget.no Minstemme."

Transkript

1 Lokal læreplan i samfunnsfag, Huseby skole 8. trinn Det gode Samfunn Skolesamfunnet Identitet og kultur Elevdemokrati Identitet og påvirkning Sosialisering Reklame Rus Valg av representanter til elevråd. Bli kjent med skolens ordensreglement. Samtale om regler for god møteskikk. Stortinget.no Minstemme.no Quiz Diskusjoner Spørreundersøkelser Lage egne tabeller og statistikk basert på en spørreundersøkelser. Presentasjoner Prøve Diskusjoner Innlevering av arbeidshefter Godkjent/ikke godkjent. Gruppearbeid og samarbeid Rollespill Fagsamtaler Fagtekst (leserinnlegg, artikkel, brosjyrer, reisebrev, etc) Gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer lokalt i skolen. Identifisere samfunnsfaglige argument, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på internett, vurdere de kritisk og vurdere rettigheter og konsekvenser når en Fortelle om og forklare hva som påvirker identiteten, at det finnes forskjellige typer identitet og hvordan vi spiller ulike roller. Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv. Beskrive utvikling og konsekvenser av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere holdninger til rusmiddel. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig. Bruke statistiske kilder til å beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir pålitelige kilder.

2 Kriger og revolusjoner. Den amerikanske revolusjon Den franske revolusjon Napoleon og Napoleonskrigene Jobbe med lesestrategier og fagbegreper. Gjøre rede for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følger dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge Jordas egne Krefter Vær, klima og vegetasjon Jorda og kartet Da Europa bestemte i verden Jordas indre Land og hav beveger seg Hvordan blir havbunn og fjellkjeder til? Vulkaner Jordskjelv og forkastninger Istider i kvartiær Erosjon Rennende vann Avsetning og elvesletter Flom i vassdrag Bølger, vind og forvitring Atmosfæren luftlaget rundt jorda Været temperatur, vind og nedbør Klima og vegetasjon Globusen og gradenettet Bredde og lengde Kartet og bruk av kart Målestokk Stor eller liten målestokk Hvor riktig er kartet? De vanligste kartene Hvordan blir kart laget? Den industrielle revolusjonen Kolonialisme og imperialisme Lage vulkaner og isbreer Gruppearbeid og fremføring Dokumentarer En livskraftig planet. Atlaskurs. Blindkart Fordypningsoppgave stormakt og dens koloni Gjøre rede for indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn. Bruke samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på bidrag fra andre. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn. Gjøre rede for kolonialisme og imperialisme og gi eksempel på avkolonisering.

3 Norge geografi, historie og samfunn Kart Klima og vegetasjon i Norge Beliggenhet, befolkning og inndeling Det norske landskap Danmark-Norge og krigene i Europa 1814 det store året Grunnloven Unionsoppløsningen Styresett og styreform Politiske institusjoner Arbeidshefte Tidslinje med bilder som en oppsummering. Min Eidsvollmann Prosjektarbeid Ekskursjoner Stortinget.no Minstemme.no Quiz Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Undersøke hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter. Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes. Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag. Gjøre rede for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen Gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling. Presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt på 1800 til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettighetene sine. Beskrive hovedtrekk i Norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien.

4 9. trinn Politiske valg Elevrådsvalg Demokrati som styreform Liberia-prosjekt Seksualitet og kjønnsroller Geografiske Politiske valg Elevrådsvalg Demokrati som styreform Fokus på humanitært arbeid Liberia-prosjekt Pubertet og samliv Europa i dag Stortinget.no Minstemme.no Politisk byvandring Presentasjon av politiske partier Gjennomføring av valg av elevrådsrepresentanter Lag ditt eget parti (Gruppeoppgave) Studiedag (Foredrag og aktiviteter) Gruppeoppgaver om fattigdomsproblemet, barnearbeid, barneekteskap og kvinners stilling i utviklingsland Tverrfaglig prosjektarbeid: - Pubertet - Forelskelse og kjærlighet - Ulike samlivsformer - Prevensjon - Abort - Seksuell legning Presentasjoner Prøve Diskusjoner Innlevering av arbeidshefter Godkjent/ikke godkjent. Gruppearbeid og samarbeid Rollespill Fagsamtaler Fagtekst (leserinnlegg, artikkel, brosjyrer, reisebrev, etc) gjøre rede for hvordan ulike politiske parti fremmer ulike verdier og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene. gi eksempler på hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan variere i og mellom kulturer analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep Kartkunnskap (Atlas-kurs) Faglig fordypning: Presentasjon lokalisere og dokumentere oversikt over

5 hovedtrekk Sentrale internasjonale konflikter Første verdenskrig Den russiske revolusjon Mellomkrigstid Andre verdenskrig Diktaturene seirer i Europa Framveksten av et totalitært regime i Tyskland Tysklands ekspansjon Okkupasjonen av Norge Rettsstaten og kriminalitet Rettsstaten og domstoler Kriminalitet og straff av et europeisk land (landskapsformer, klimatiske forhold, politisk styreform, demografi etc.) Lære sentrale begreper knyttet til styreformer i Europa i første halvdel av 1900-tallet (monarki, diktatur, republikk). Film: En dag uten krig Fokus på et Europa i rask endring (krig, ustabilitet og økonomisk katastrofe). New Deal i USA: History Channel (Fireside Chats). Filmer: Schindlers liste, The Boy in the Striped Pyjamas, Max Maus Besøk på Falstad Besøk på hjemmefrontsmuseet Historisk byvandring Fokus på sentrale begreper knyttet domstoler og rettsstaten Besøk i tinghuset (rettssak) Samfunnets straffereaksjoner geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på første halvdelen av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. gjøre greie for begrepa holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirka, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, grunngitte konklusjoner og kildeanvisninger. drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd somfakta og sannhet gi eksempel på hvordan et lovbrudd er behandla, diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og forklare hvordan rettsstaten

6 Hvordan løser vi konflikter (rollespill) fungerer Norge og internasjonale lover Norges forhold til andre land Internasjonale organisasjoner Overnasjonale organer Samarbeid over grenser Forente nasjoner Den Europeiske Union Menneskerettigheter Begrepsinnlæring Temaarbeid gjøre greie for hovudprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FNkonvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kjommer til syne i lovgiving, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter. 10. trinn Valg og nyheter Politiske pressgrupper Stortingsvalg 2013 Valg på representanter til elevråd. Fordype seg i et valgfritt partis politikk Diskusjoner Presentasjoner Prøve Diskusjoner Innlevering av arbeidshefter Godkjent/ikke godkjent. Gruppearbeid og samarbeid Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, knytte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for egne syn. Gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling og sammenligne de med institusjoner i andre land.

7 Den kalde krigen Fra fredsjubel til krigsfrykt Konflikter som preger verden Utviklingen i Øst-Europa og den kalde krigens avslutning De tidligere kommuniststatene etter den kalde krigen Arbeidshefte Plakat/veggavis Jobbe sammen to og to lese for hverandre. Forklare hverandre nye begrep. Rollespill Fagsamtaler Fagtekst (leserinnlegg, artikkel, brosjyrer, reisebrev, etc) Drøfte viktige forandringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forandringer. Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på og tallet. USA Oseania Nord-Amerika USA - verdens mektigste land Oseania Nord-Amerika Lage brosjyre for et turistmål Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn. Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Vesten Fra ruinbyer til velferdsstater Demokratiske land i Europa EU-samarbeid og samling i Europa Norge og internasjonale lover Gå inn i en rolle som ungdom i ei vanskelig tid i Norge. Skrive brev til en venn om hvordan livet fortoner seg. (Boforhold, skolegang osv) Diskutere hva tabellene forteller Diskusjon om likestilling Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn. Asia, Afrika og Latin-Amerika Asia - en verdensdel i framgang Midtøsten, Iran og Afghanistan Fordypning selvvalg tema med presentasjon. Tidslinje med bilder. Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale

8 konfliktfylte deler av verden kart, målestokk og karttegn. -Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Èn verden -Nye muligheter nye farer -Befolkning og bosetting -Flytting og flukt En åpen verden globalisering Klimaendring menneskehetens største trussel Verdens befolkning Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Hvor bor menneskene? Halve jordas befolkning bor i byer Flytting Flyktninger Diskusjoner om klima Lese og sammenligne befolkningspyramider og tabeller sammen. Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Undersøke hvordan menneskene gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling. Drøfte viktige forandringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forandringer. Sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid. Det flerkulturelle samfunnet Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling. Drøfte viktige forandringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forskjeller.

9 Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på og tallet.drøfte viktige forandringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forandringer. Sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid. Gi eksempel på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn. Medier og påvirkning Hvilke medier finnes Hvilke oppgaver har de Hvilken makt har de Internetts muligheter og begrensninger Stoffet relateres direkte til arbeide med å lage egen avis i norsk Reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forandringer. Beskrive hvordan forbruksmønsteret har utviklet seg i Norge, og gjøre rede for rettighetene til forbrukerne.

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere Shai Kremer Infected Landscape Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: vg-trinn

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now?

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? Informasjon til lærere Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: Videregående trinn

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: Zwei Leben Regi: Georg Maas Roller: Klara Manzel, Ken Duken, Devid Striesow, Liv Ullmann, Juliane Köhler, Julia Bache-Wiig, Sven Nordin, Rainer Bock Manus: Manus Georg Maas,

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Greåker.vgs.no. Fagvalg 2013 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

Greåker.vgs.no. Fagvalg 2013 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no Fagvalg 2013 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette dokumentet

Detaljer

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2015/2016 * 1 2 I N N H O L D: Om KKGs fagtilbud og fagkombinasjoner 4 Om fremmedspråk i Kunnskapsløftet fellesfag og programfag 6 Matematikk fellesfag

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Monitor 1 3. Innhold. Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken HISTORIE

Monitor 1 3. Innhold. Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken HISTORIE Monitor 1 3 Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken Innhold HISTORIE MONITOR 1 (8.trinn) Europa Revolusjon, demokrati og menneskerettigheter

Detaljer

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

.det er ikke kjønn det kommer an på..

.det er ikke kjønn det kommer an på.. .det er ikke kjønn det kommer an på.. En undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter His - 3905 Camilla Reinholdtsen Mastergradsoppgave i historie integrert

Detaljer

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Eksamenskontoret i Buskerud Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Fagkode Fagnavn HIS1003 Historie, fellesfag. 140 årstimer Utdanningsprogram Påbygging til

Detaljer

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Foto: Olivier Bonnet glemte kriser Medieprosjekt for ungdomsskolen innhold 3: Brev til lærer 4: Forslag til medieprosjekt 8: Kompetansemål 9: Glemte kriser 2014 10: Tre glemte kriser 13: Praktisk info

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer