Sluttrapport for POP gruppe nr 6. Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for POP gruppe nr 6. Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT"

Transkript

1 Sluttrapport for POP gruppe nr 6 Prosjektets tittel Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT Navn på deltakere i prosjektet Prosjektledere: Sykepleier Mathilde Elsa Christensen og barnesykepleier Beate Matre Deltakere fra barneavdelingen: Barnesykepleier Jannicke Hammarlund, barnesykepleier Hilde Hurvenes Moen og sykepleier Laila Haig Thoresen Fagansvarlig lege: Oliver Scheck Representant for poliklinikken: Judith Kristensen Støttemedlem: Kåre Danielsen Innhold 1. Problemstilling/bakgrunn Kort beskrivelse av målgruppe Mål for prosjektet Metode Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

2 2.1 Litteratursøk Spørreskjema Målinger Gjennomførte tiltak Konkrete resultat Har vi nådd målene? Videre anbefalinger/ utfordringer Referanser Artikler: Nettsider: Vedleggsliste Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse Vedlegg 4 PICO-skjema Problemstilling/bakgrunn Barneavdelingen i Arendal følger opp mange barn med obstipasjonsproblemer. For å sikre dem enhetlig behandling ble det i 2010 laget en behandlingslinje for barn med obstipasjon. En viktig del av behandlingslinjen er undervisningsopplegget, og det er dette vi har forsøkt å evaluere. Problemstilling: Er barn med obstipasjon/deres foresatte fornøyd med undervisningsopplegget for barn med obstipasjon v/barnesenteret SSHF? 1.1 Kort beskrivelse av målgruppe 2 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

3 Undersøkelsen omfatter alle barn med obstipasjon som følges opp i barnepoliklinikken SSA i løpet av Mål for prosjektet Hovedmål: Måle hvor tilfreds barn/foresatte er med behandlingsopplegget i forhold til obstipasjon ved Barnesenteret, SSA. Delmål: Ta i bruk og evaluering av maskinen Elektronisk Pasient Tilfredshet (EPT), som verktøy for digitale pasientundersøkelser. Lage gode og validerte spørsmål til pasienttilfredshetsundersøkelsen. Svarprosent på 85 % eller mer. 2. Metode For å evaluere undervisningsopplegget i behandlingslinjen for barn med obstipasjon, ville vi prøve å utarbeide et validert spørreskjema og gjøre dette tilgjengelig for pasientene via EPT. EPT er et elektronisk evalueringsverktøy som ble kjøpt inn til barneavdelingen i Dette ble et pilotprosjekt der vi tok i bruk EPT og gjennomførte undersøkelsen digitalt. Så vidt vi vet er denne maskinen ikke i bruk ved andre sykehus i Norge. Systemet er laget i 1998 av Poul Eker i samarbeid med barneavdelingen på Kolding sykehus. Tanken var et forskningsverktøy hvor avdelingen enkelt kunne trekke ut statistisk data, og bearbeide dem elektronisk via direkte overføring til word/excel. En deltar i undersøkelsen ved å plassere et strekkodekort foran en skanner. Flere undersøkelser kan løpe sidelikt, og en bruker da forskjellig kodet kort til ulike undersøkelser. Kortet kastes etter besvarelsen. Barneavdelingen i Kolding har brukt EPT i 14 år. De første 6 år til forskning, og til kvalitetsutvikling siden. De har publisert flere artikler hvor de bruker EPT, og hvor de dokumenterer at digitale evalueringsverktøy høyner svarprosenten (1). 2.1 Litteratursøk 3 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

4 Vi har gjort litteratursøk i forhold til barn med obstipasjon, digitale undersøkelser og i forhold til utarbeidelsen av validerte spørsmål og spørreskjema. Vi brukte databasene CINAHL, PubMed og SveMed. Vi lagt ved 2 PICO-skjema med søkeord vi har brukt (Vedlegg 4). 2.2 Spørreskjema Utarbeidelsen av spørreskjema har vært en prosess hvor vi startet med å finne mål for hva vi ønsket å få svar på. Vi gjorde litteratursøk på utarbeidelse av spørreskjema, og på hvordan lage validerte spørsmål. Vi hentet eksisterende valide spørsmål fra SSHFs pasienttilfredshetsundersøkelse (Vedlegg 3), og tidligere utarbeidede og validerte spørsmål fra Kunnskapssenterets spørsmålsbank (3). Vi brukte også Kunnskapssenterets sjekkliste for lokale brukerundersøkelser som hjelp (4). Vi fant ikke ferdig validerte spørsmål i forhold til undervisning og obstipasjon. Vi utarbeidet derfor disse spørsmålene ut ifra prosjektets mål. Deretter gjennomførte vi en pilotundersøkelse der 5 pasienter/pårørende og 5 sykepleiere fra barneavdelingen SSA svarte på spørsmålene og kom med tilbakemeldinger (Vedlegg 2). Neste steg var en vurdering av våre spørsmål av forskningsveileder Liv Fegran (PhD) og førsteamanuensis Kristin Haraldstad (PhD), hvor vi fikk tilbakemelding om at det ikke var nødvendig å gjøre flere endringer, spørsmålene så bra ut. 2.3 Målinger Siden maskinen EPT selv kan trekke ut data i et eget program, har vi brukt dette programmet for å få ut resultatene. Dette programmet gir kun enkle resultater, og vi kan for eksempel ikke sette de ulike spørsmålene automatisk opp mot hverandre. Vi har derfor sett på dette manuelt for å kunne sammenlikne spørsmål. Siden maskinen har eget målingsverktøy, har vi ikke brukt mer avanserte målingsverktøy. Slik ser noen av grafene som EPT lager for undersøkelsen: 4 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

5 Grafene vises i prosent, og sier noe om de målingene som er gjort. Vi vil vende tilbake til noen av disse målingene senere i rapporten. 2.4 Gjennomførte tiltak Vi har gjennomført disse tiltakene: Jevnlige prosjektmøter og godt samarbeid innad i prosjektgruppa. Godt oppmøte på POP-konferansene. Godt samarbeid med nærmeste leder, Svein Elgvin. Innhentet forskningsveileder fra UiA, Liv Fegran. Gjennomført veiledning med Torhild Gregersen. Hospitert på Kolding sykehus. Møter, samarbeid og samtaler med selger av EPT. Gjennomført undersøkelsen fra og med 1. september til 12. november 2012 og løpende. 3. Konkrete resultat Vi har ikke nådd hovedmålet vårt, men vi har laget spørsmål som er godkjent av forskningsveileder, som kan brukes videre for å få svar på barn/foresattes tilfredshet med obstipasjonsundervisningen vår. Vi velger å kalle målgruppen, barn/foresatte, brukere. Vi trenger mer data for å få et realistisk bilde av hva brukerne mener. 5 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

6 Foreløpig har vi disse svarene, men tilfredshetens målbarhet er usikker på grunn av manglende kontinuitet i utleveringen av kort og der med har et ikke-representativt utvalg av pasienter svart på undersøkelsen. Med ikke-representativt mener vi at det er for få som har svart til å gi et konkret bilde av hva brukerne mener om undervisningsopplegget. Vi kan allikevel kanskje danne oss et inntrykk av brukernes tilfredshet. På grunn av at vi i skrivende stund er i november har vi ikke fått tallet på antall konsultasjoner i poliklinikken med diagnosekode K590 for denne perioden. Vår undersøkelse gikk til 12. november, og det har ikke vært mulig kun å få tall fra november. Tabell 1 Antall konsultasjoner med diagnosekode K590 ved Barnepoliklinikken SSA. Kilde: DIPS rapport 647 og 6817 Fra 1.september til 12. november er det 31 foresatte til barn med obstipasjonsproblemer som har svart på undersøkelsen. Tallmaterialet er således lite og gir lite grunnlag for å trekke konklusjoner. Av de som 31 som har svart, har 10 vært innlagt i avdelingen, mens resten er fulgt opp i poliklinikken. 11 (32 %) av de 31, har fått utdelt informasjonspermen tarmtrøbbel. 9 brukere (81 %) synes permen var svært god eller god, mens 2 (19 %) ikke leste den. 16 (51 %) har fått utdelt behandlingsskjema for å dosere Movicol hjemme, men kun 9 av dem bruker det. 18 brukere (58 %) svarer at de er fornøyde med den muntlige informasjonen de har fått. Når det gjelder utbytte av behandlingen har 10 brukere (32 %) hatt et svært stort utbytte, 14 brukere (45 %) stort utbytte og 7 brukere (22 %) lite utbytte. 3.1 Har vi nådd målene? 6 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

7 Vi har implementert, tatt i bruk og evaluert EPT som digitalt verktøy på en avdeling. Vi har laget gjennomarbeidede spørsmål, som er godkjent av forskningsveileder og kan brukes i videre undersøkelser. Vi har oppnådd en svarprosent på 62,7 %. Vi har ikke nådd målet på 85 %. 4. Videre anbefalinger/ utfordringer Det har vært en del frem og tilbake i samarbeidet mellom barneavdelingen og selgeren, og noen misforståelser. Vår opplevelse er at systemet har utdatert software og at det ikke er så brukervennlig. Positivt er det at systemet gir mulighet til å hente kvantitativ data, som direkte kan overføres til word, excel eller mer avanserte statistikkverktøy hurtig. Systemet er noe enkelt, og sett i forhold til dagens muligheter innenfor digitale evalueringsverktøy. På Kolding sykehus går de nå over til en digital løsning via ipad. Det er lettere for alle å bruke, samt billigere i innkjøp. Videre utfordringer vil være å nyttegjøre seg EPT innen avdelingens rammer uten prosjektmidler. Ut fra vårt synspunkt bør det være en gruppe som har hovedansvaret for maskinen og resultatene videre, slik at dette kan brukes i kvalitetsarbeid ved Barnesenteret. Sikre kontinuitet i utleveringen av strekkodekort er viktig for å oppnå en høy svarprosent. Vi tror at å måle pasienttilfredshet digitalt, er et nyttig og enkelt verktøy for kvalitetssikring og avdekking av forbedringspunkter på avdelingsnivå. Forskning viser at en får høyere svarprosent ved bruk av digitale verktøy enn ved spørreundersøkelser på papir (1). Det bør være et godt argument for å fortsette med videre Elektronisk Pasient Tilfredshet. 5. Referanser 5.1 Artikler: 1. Ammentorp, J et al. Electronic questionnaires for measuring parent satisfaction and as a basis for quality improvement Int J Qual Health Care (2007) 19(2): Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

8 5.2 Nettsider: 2. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Spørreskjemabanken. Lokalisert på: 3. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Sjekkliste lokale brukerundersøkelser. Lokalisert på: 4. SSHF Barnesenteret SSK/SSA. Behandlingslinje for barn med obstipasjon. Lokalisert på: 6. Vedleggsliste Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse Vedlegg 4: PICO-skjema 8 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

9 9 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

10 6.1 Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Spørreundersøkelsen: 1. Barnets kjønn: Jente Gutt 2. Barnets alder: 0-1 år 2-3 år 4-7 år 8-12 år år 3. Følges barnet ditt opp i barnepoliklinikken for obstipasjon/forstoppelse? Ja Nei (utløser delundersøkelser) 4. Har du tidligere vært innlagt i barneavdelingen i Arendal med obstipasjonsproblemet? Ja Nei (videre til delundersøkelse) 5. Hvor mange ganger har barnet ditt vært i poliklinikken med obstipasjonsproblemet? 1gang 2 ganger 3 ganger eller flere 6. Var personalet forberedt når de snakket med deg? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 7. Snakket personalet til deg slik at du forsto dem? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 8. Har du tillit til personalets faglige dyktighet? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 9. Har du fått informasjonspermen Tarmtrøbbel? Ja Nei 10. Hvis ja, hvordan vurderer du den skriftlige informasjonen i Tarmtrøbbel? Var den: Meget god God Dårlig Meget dårlig Leste den ikke 11. Hvordan vurderer du den muntlige informasjonen/undervisningen du fikk? Meget god God Dårlig Meget dårlig 12. Har informasjonen/undervisningen vært relevant i forhold til å hjelpe barnet med obstipasjonsproblemet? 10 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

11 I svært stor grad I stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt 13. Har du fått utdelt behandlingsskjema for dosering av Movicoldosen hjemme? Ja Nei 14. Hvis ja, bruker du behandlingsskjemaet for å dosere Movicoldosen hjemme. Ja Nei Forstår ikke behandlingsskjemaet 15. I hvilken grad har barnet ditt fått en plan for videre oppfølging av sin obstipasjon? I svært stor grad I stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt 16. Ble du tatt med i beslutninger som gjelder ditt barns behandling? Ja Nei 17. Hvilket utbytte har barnet ditt hatt, alt i alt, av behandlingen? Ikke noe utbytte Lite utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte 11 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

12 6.2 Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Testing og endring av obstipasjonsspørsmål. Aktuelle spørsmål ble levert ut til 5 kolleger i avdelingen og sendt hjem til 5 familier. Familiene ble tilfeldig valgt ut fra at de hadde hatt barn som hadde vært i kontakt med barneavdelingen pga obstipasjon, enten poliklinisk eller innlagt, i løpet av Foreldrene ble ringt til på forhånd og forespurt om å hjelpe til i å teste spørsmålene som vi hadde tenkt å stille. Deretter fikk de tilsendt spørsmålene i papirformat. I etterkant ble de ringt opp for å svare på spørsmålene, noe som var avklart i første telefonsamtale. Ved første gangs kontakt var det lett å få tak i kontakter, da man skulle ta andre telefonsamtale, var det atskillig vanskeligere å få kontakt og det gikk lenger tid enn ønskelig fra de mottok spørsmålene, til de fikk svart, så det er mulig de ikke hadde spørsmålene så ferskt i minnet. Tilbakemelding på spørsmålene. Kollegene opplevde generelt spørsmålene som forståelige, relevante og greie. Foreldrenes tilbakemelding var i hovedtrekk det samme, men de hadde noen flere innspill: Savner et felt med mulighet til å svare/gi tilbakemelding med egne ord Var vanskelig å sette karakter. Ukjent med behandlingsskjemaet. Spørsmål 5 er irrelevant, alle har tillit til at sykepleiere/fagpersoner er faglige dyktige. Det mangler et spørsmål, om man har fått informasjon om videre oppfølging etter utskriving. Spørsmålene stilles både som du/ditt barn. Bør skrives som ditt barn, da majoriteten av svarerne på skjemaet vil være foreldre Endringer av spørsmål på bakgrunn av pilotundersøkelse og diskusjon i gruppa Spørsmål 2: Endre spørsmålet om kjønn til barnets kjønn, svaralternativ fra kvinne/mann til gutt/jente Spørsmål 3: Spørsmål om barnets alder, endre fra 1-3 år til 2-3 år og fra over 12 år til 13-16år Spørsmål 11: Endres fra hvordan vurderer du den skriftelige informasjonen du fikk? til hvordan vurderer du den skriftelige informasjonen du fikk i Tarmtrøbbel? Spørsmål 14: Endre 14 til 14a. Har du fått utdelt behandlingsskjema? Til: Har du fått utdelt behandlingsskjema for å dosere movikoldosen hjemme? Spørsmål 15: Endres fra 15 til 14b. Spørsmålet fra: Hvis ja, bruker du behandlingsskjema for å justere movikoldosen? Til: Hvis ja, bruker du behandligsskjemaet? 12 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

13 Noen foreldre savner en plan for resten av behandlingsopplegget. Vi tilføyer et nytt spørsmål. Nytt spørsmål 16: I hvilken grad har barnet ditt fått noen plan for videre oppfølging? Spørsmål med deg/barnet ditt, endres konsekvent til barnet ditt. Noen har savnet et felt hvor det var mulig å svare med egne ord. Dette er ikke mulig pga maskinen vi bruker i undersøkelsen. Vi har en diskusjon angående svaralternativer og bakgrunnen for dem. Med 5 svaralternativer viser det seg at mange legger seg midt på treet. Har man 4 eller 6 alternativer, tvinges man mer til å ta stilling. Og gjør på den bakgrunn at det midterste alternativet kuttes ut, det vil si svaralternativet i noen grad på spørsmål 7,8, 9, 13 og svaralternativ en del utbytte på spørsmål 17. I tillegg kutter vi ut svaralternativ ikke aktuelt i spørsmål 7 og 8. I løpet av telefonsamtalene fortalte flere av foreldrene uoppfordret hvordan de hadde opplevd oppholdet, om ting som var bra, ting de savnet og i noen tilfeller hva som kunne gjøres bedre. Savner plan for behandlingen. Sendt hjem med Movicol uten å vite hvor lenge han skal bruke det. Vanskelig å dosere med hjelp av skjema. Tilstrebing av daglig avføring fører til diaré. Ikke fått informasjonspermen Tarmtrøbbel. Var innlagt i avdelingen, fikk perm og gikk gjennom den. Fikk bra oppfølging. Trodde det var noe alvorlig fysisk galt og at det var et sjeldent problem med obstipasjon. Opphold i avdelingen i 2 netter. Svært gode resultater. Hektisk sted å være. Sykepleierne stilte de samme spørsmålene. 13 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

14 6.3 Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse 14 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

15 6.4 Vedlegg 4 PICO-skjema PICO-skjema fylles ut som forberedelse til litteratursøk NAVN: Beate Matre TLF: Problemformuleringen fylles ut som et presist spørsmål. Spørsmålet kan bestå av følgende deler: Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Hvilke pasienter/tilstand/ Hvilken intervensjon/ Sammenligning Hvilke effekter/utfall er sykdom dreier det seg eksposisjon dreier det seg Hva sammenlignes av interesse? om? om? intervensjonen med? Evaluere Pasient/pårørende/fores pasientundervisning atte/foreldre Fullstendig spørsmål: Hvordan evaluerer pasienter/pårørende/foreldre/foresatte pasientundervisningen Hva slags type kjernespørsmål er dette? Diagnose Prognose Etiologi/Årsak Effekt av tiltak (Pasient)Erfaringer Prevalens/Forekomst Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen? Bruk engelske ord og få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som beskriver: P: Pasient/Problem I: Intervention/Tiltak C: Comparision/Sammenligning O: Outcome/Utfall P I C O Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Sammenligning Evaluere Pasient -Evaluation -patient -Evaluate -critique Pårørende 15 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

16 -next of kin -realtive Foresatte/foreldre -parent -who has legal responsibility -guardian Pasientundervising -undervisningsopplegg -Patient education -Education -Teaching -Tution -Education of patients -Learning programme -teaching plan -teaching programme PICO-skjema fylles ut som forberedelse til litteratursøk NAVN: Beate Matre TLF: Problemformuleringen fylles ut som et presist spørsmål. Spørsmålet kan bestå av følgende deler: Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Hvilke pasienter/tilstand/ Hvilken intervensjon/ Sammenligning Hvilke effekter/utfall er sykdom dreier det seg eksposisjon dreier det seg Hva sammenlignes av interesse? om? om? intervensjonen med? Pasient behandling Tilfredshet Fullstendig spørsmål: Hvor tilfreds/fornøyde er pasienter/pårørende/foresatte/foreldre med behandlingen de har fått (på sykehus) 16 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

17 X Hva slags type kjernespørsmål er dette? Diagnose Prognose Etiologi/Årsak Effekt av tiltak (Pasient)Erfaringer Prevalens/Forekomst Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen? Bruk engelske ord og få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som beskriver: P: Pasient/Problem I: Intervention/Tiltak C: Comparision/Sammenligning O: Outcome/Utfall P I C O Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Sammenligning Behandling Tilfredshet Pasient -patient treatment, care, therapy, preparation -satisfaction - consumer satisfaction - patient Acceptance of Pårørende -next of kin -realtive treat, handle, prepare, use, manage health care -patient preference -quality of health care Foresatte/foreldre Medisinsk behandling Fornøyd -parent -who has legal responsibility -guardian Medical treatment Medical care Nursing Nursing care pleased, content, happy, satisfied delighted Health care Omsorg care, consideration solicitude 17 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 7-2008 (PasOpp-rapport) i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Tittel

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Lytt og lær Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Namsos 2002 1 FORORD Psykiatrisk klinikk sykehuset Namsos, har gjort et bevisst

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske - Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre Notat fra Kunnskapssenteret juni 2010 Bakgrunn og formål: Det gjøres mange lokale brukerundersøkelser i det norske helsevesenet.

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012 RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012 Innledning Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere i 6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Live Fyrand Klubben er vår livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Rapport nr 6/2007 1 Denne rapporten er utgitt av: Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen 0319 OSLO http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling

Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling Notat fra Kunnskapssenteret Desember 2011 Bakgrunn: Brukernes erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten.

Detaljer

Rapport. Resultater fra brukertilfredsundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk for Tromsø og omegn - 2009

Rapport. Resultater fra brukertilfredsundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk for Tromsø og omegn - 2009 Rapport Resultater fra brukertilfredsundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk for Tromsø og omegn - 2009 Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 2010 Tittel: Brukertilfredsundersøkelse

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Rapportskriving. Arbeidsprosess, faser og resultat. Hildfrid V. Brataas Karin Torvik. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247

ARBEIDSNOTAT. Rapportskriving. Arbeidsprosess, faser og resultat. Hildfrid V. Brataas Karin Torvik. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247 ARBEIDSNOTAT Rapportskriving Arbeidsprosess, faser og resultat Hildfrid V. Brataas Karin Torvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247 Steinkjer 2012 Rapportskriving Arbeidsprosess, faser og resultat

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer