Sluttrapport for POP gruppe nr 6. Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for POP gruppe nr 6. Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT"

Transkript

1 Sluttrapport for POP gruppe nr 6 Prosjektets tittel Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av Elektronisk Pasient Tilfredshet - EPT Navn på deltakere i prosjektet Prosjektledere: Sykepleier Mathilde Elsa Christensen og barnesykepleier Beate Matre Deltakere fra barneavdelingen: Barnesykepleier Jannicke Hammarlund, barnesykepleier Hilde Hurvenes Moen og sykepleier Laila Haig Thoresen Fagansvarlig lege: Oliver Scheck Representant for poliklinikken: Judith Kristensen Støttemedlem: Kåre Danielsen Innhold 1. Problemstilling/bakgrunn Kort beskrivelse av målgruppe Mål for prosjektet Metode Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

2 2.1 Litteratursøk Spørreskjema Målinger Gjennomførte tiltak Konkrete resultat Har vi nådd målene? Videre anbefalinger/ utfordringer Referanser Artikler: Nettsider: Vedleggsliste Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse Vedlegg 4 PICO-skjema Problemstilling/bakgrunn Barneavdelingen i Arendal følger opp mange barn med obstipasjonsproblemer. For å sikre dem enhetlig behandling ble det i 2010 laget en behandlingslinje for barn med obstipasjon. En viktig del av behandlingslinjen er undervisningsopplegget, og det er dette vi har forsøkt å evaluere. Problemstilling: Er barn med obstipasjon/deres foresatte fornøyd med undervisningsopplegget for barn med obstipasjon v/barnesenteret SSHF? 1.1 Kort beskrivelse av målgruppe 2 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

3 Undersøkelsen omfatter alle barn med obstipasjon som følges opp i barnepoliklinikken SSA i løpet av Mål for prosjektet Hovedmål: Måle hvor tilfreds barn/foresatte er med behandlingsopplegget i forhold til obstipasjon ved Barnesenteret, SSA. Delmål: Ta i bruk og evaluering av maskinen Elektronisk Pasient Tilfredshet (EPT), som verktøy for digitale pasientundersøkelser. Lage gode og validerte spørsmål til pasienttilfredshetsundersøkelsen. Svarprosent på 85 % eller mer. 2. Metode For å evaluere undervisningsopplegget i behandlingslinjen for barn med obstipasjon, ville vi prøve å utarbeide et validert spørreskjema og gjøre dette tilgjengelig for pasientene via EPT. EPT er et elektronisk evalueringsverktøy som ble kjøpt inn til barneavdelingen i Dette ble et pilotprosjekt der vi tok i bruk EPT og gjennomførte undersøkelsen digitalt. Så vidt vi vet er denne maskinen ikke i bruk ved andre sykehus i Norge. Systemet er laget i 1998 av Poul Eker i samarbeid med barneavdelingen på Kolding sykehus. Tanken var et forskningsverktøy hvor avdelingen enkelt kunne trekke ut statistisk data, og bearbeide dem elektronisk via direkte overføring til word/excel. En deltar i undersøkelsen ved å plassere et strekkodekort foran en skanner. Flere undersøkelser kan løpe sidelikt, og en bruker da forskjellig kodet kort til ulike undersøkelser. Kortet kastes etter besvarelsen. Barneavdelingen i Kolding har brukt EPT i 14 år. De første 6 år til forskning, og til kvalitetsutvikling siden. De har publisert flere artikler hvor de bruker EPT, og hvor de dokumenterer at digitale evalueringsverktøy høyner svarprosenten (1). 2.1 Litteratursøk 3 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

4 Vi har gjort litteratursøk i forhold til barn med obstipasjon, digitale undersøkelser og i forhold til utarbeidelsen av validerte spørsmål og spørreskjema. Vi brukte databasene CINAHL, PubMed og SveMed. Vi lagt ved 2 PICO-skjema med søkeord vi har brukt (Vedlegg 4). 2.2 Spørreskjema Utarbeidelsen av spørreskjema har vært en prosess hvor vi startet med å finne mål for hva vi ønsket å få svar på. Vi gjorde litteratursøk på utarbeidelse av spørreskjema, og på hvordan lage validerte spørsmål. Vi hentet eksisterende valide spørsmål fra SSHFs pasienttilfredshetsundersøkelse (Vedlegg 3), og tidligere utarbeidede og validerte spørsmål fra Kunnskapssenterets spørsmålsbank (3). Vi brukte også Kunnskapssenterets sjekkliste for lokale brukerundersøkelser som hjelp (4). Vi fant ikke ferdig validerte spørsmål i forhold til undervisning og obstipasjon. Vi utarbeidet derfor disse spørsmålene ut ifra prosjektets mål. Deretter gjennomførte vi en pilotundersøkelse der 5 pasienter/pårørende og 5 sykepleiere fra barneavdelingen SSA svarte på spørsmålene og kom med tilbakemeldinger (Vedlegg 2). Neste steg var en vurdering av våre spørsmål av forskningsveileder Liv Fegran (PhD) og førsteamanuensis Kristin Haraldstad (PhD), hvor vi fikk tilbakemelding om at det ikke var nødvendig å gjøre flere endringer, spørsmålene så bra ut. 2.3 Målinger Siden maskinen EPT selv kan trekke ut data i et eget program, har vi brukt dette programmet for å få ut resultatene. Dette programmet gir kun enkle resultater, og vi kan for eksempel ikke sette de ulike spørsmålene automatisk opp mot hverandre. Vi har derfor sett på dette manuelt for å kunne sammenlikne spørsmål. Siden maskinen har eget målingsverktøy, har vi ikke brukt mer avanserte målingsverktøy. Slik ser noen av grafene som EPT lager for undersøkelsen: 4 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

5 Grafene vises i prosent, og sier noe om de målingene som er gjort. Vi vil vende tilbake til noen av disse målingene senere i rapporten. 2.4 Gjennomførte tiltak Vi har gjennomført disse tiltakene: Jevnlige prosjektmøter og godt samarbeid innad i prosjektgruppa. Godt oppmøte på POP-konferansene. Godt samarbeid med nærmeste leder, Svein Elgvin. Innhentet forskningsveileder fra UiA, Liv Fegran. Gjennomført veiledning med Torhild Gregersen. Hospitert på Kolding sykehus. Møter, samarbeid og samtaler med selger av EPT. Gjennomført undersøkelsen fra og med 1. september til 12. november 2012 og løpende. 3. Konkrete resultat Vi har ikke nådd hovedmålet vårt, men vi har laget spørsmål som er godkjent av forskningsveileder, som kan brukes videre for å få svar på barn/foresattes tilfredshet med obstipasjonsundervisningen vår. Vi velger å kalle målgruppen, barn/foresatte, brukere. Vi trenger mer data for å få et realistisk bilde av hva brukerne mener. 5 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

6 Foreløpig har vi disse svarene, men tilfredshetens målbarhet er usikker på grunn av manglende kontinuitet i utleveringen av kort og der med har et ikke-representativt utvalg av pasienter svart på undersøkelsen. Med ikke-representativt mener vi at det er for få som har svart til å gi et konkret bilde av hva brukerne mener om undervisningsopplegget. Vi kan allikevel kanskje danne oss et inntrykk av brukernes tilfredshet. På grunn av at vi i skrivende stund er i november har vi ikke fått tallet på antall konsultasjoner i poliklinikken med diagnosekode K590 for denne perioden. Vår undersøkelse gikk til 12. november, og det har ikke vært mulig kun å få tall fra november. Tabell 1 Antall konsultasjoner med diagnosekode K590 ved Barnepoliklinikken SSA. Kilde: DIPS rapport 647 og 6817 Fra 1.september til 12. november er det 31 foresatte til barn med obstipasjonsproblemer som har svart på undersøkelsen. Tallmaterialet er således lite og gir lite grunnlag for å trekke konklusjoner. Av de som 31 som har svart, har 10 vært innlagt i avdelingen, mens resten er fulgt opp i poliklinikken. 11 (32 %) av de 31, har fått utdelt informasjonspermen tarmtrøbbel. 9 brukere (81 %) synes permen var svært god eller god, mens 2 (19 %) ikke leste den. 16 (51 %) har fått utdelt behandlingsskjema for å dosere Movicol hjemme, men kun 9 av dem bruker det. 18 brukere (58 %) svarer at de er fornøyde med den muntlige informasjonen de har fått. Når det gjelder utbytte av behandlingen har 10 brukere (32 %) hatt et svært stort utbytte, 14 brukere (45 %) stort utbytte og 7 brukere (22 %) lite utbytte. 3.1 Har vi nådd målene? 6 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

7 Vi har implementert, tatt i bruk og evaluert EPT som digitalt verktøy på en avdeling. Vi har laget gjennomarbeidede spørsmål, som er godkjent av forskningsveileder og kan brukes i videre undersøkelser. Vi har oppnådd en svarprosent på 62,7 %. Vi har ikke nådd målet på 85 %. 4. Videre anbefalinger/ utfordringer Det har vært en del frem og tilbake i samarbeidet mellom barneavdelingen og selgeren, og noen misforståelser. Vår opplevelse er at systemet har utdatert software og at det ikke er så brukervennlig. Positivt er det at systemet gir mulighet til å hente kvantitativ data, som direkte kan overføres til word, excel eller mer avanserte statistikkverktøy hurtig. Systemet er noe enkelt, og sett i forhold til dagens muligheter innenfor digitale evalueringsverktøy. På Kolding sykehus går de nå over til en digital løsning via ipad. Det er lettere for alle å bruke, samt billigere i innkjøp. Videre utfordringer vil være å nyttegjøre seg EPT innen avdelingens rammer uten prosjektmidler. Ut fra vårt synspunkt bør det være en gruppe som har hovedansvaret for maskinen og resultatene videre, slik at dette kan brukes i kvalitetsarbeid ved Barnesenteret. Sikre kontinuitet i utleveringen av strekkodekort er viktig for å oppnå en høy svarprosent. Vi tror at å måle pasienttilfredshet digitalt, er et nyttig og enkelt verktøy for kvalitetssikring og avdekking av forbedringspunkter på avdelingsnivå. Forskning viser at en får høyere svarprosent ved bruk av digitale verktøy enn ved spørreundersøkelser på papir (1). Det bør være et godt argument for å fortsette med videre Elektronisk Pasient Tilfredshet. 5. Referanser 5.1 Artikler: 1. Ammentorp, J et al. Electronic questionnaires for measuring parent satisfaction and as a basis for quality improvement Int J Qual Health Care (2007) 19(2): Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

8 5.2 Nettsider: 2. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Spørreskjemabanken. Lokalisert på: 3. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Sjekkliste lokale brukerundersøkelser. Lokalisert på: 4. SSHF Barnesenteret SSK/SSA. Behandlingslinje for barn med obstipasjon. Lokalisert på: 6. Vedleggsliste Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse Vedlegg 4: PICO-skjema 8 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

9 9 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

10 6.1 Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til foresatte til obstipasjonspasienter Spørreundersøkelsen: 1. Barnets kjønn: Jente Gutt 2. Barnets alder: 0-1 år 2-3 år 4-7 år 8-12 år år 3. Følges barnet ditt opp i barnepoliklinikken for obstipasjon/forstoppelse? Ja Nei (utløser delundersøkelser) 4. Har du tidligere vært innlagt i barneavdelingen i Arendal med obstipasjonsproblemet? Ja Nei (videre til delundersøkelse) 5. Hvor mange ganger har barnet ditt vært i poliklinikken med obstipasjonsproblemet? 1gang 2 ganger 3 ganger eller flere 6. Var personalet forberedt når de snakket med deg? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 7. Snakket personalet til deg slik at du forsto dem? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 8. Har du tillit til personalets faglige dyktighet? Ikke i det hele tatt I liten grad I stor grad I svært stor grad 9. Har du fått informasjonspermen Tarmtrøbbel? Ja Nei 10. Hvis ja, hvordan vurderer du den skriftlige informasjonen i Tarmtrøbbel? Var den: Meget god God Dårlig Meget dårlig Leste den ikke 11. Hvordan vurderer du den muntlige informasjonen/undervisningen du fikk? Meget god God Dårlig Meget dårlig 12. Har informasjonen/undervisningen vært relevant i forhold til å hjelpe barnet med obstipasjonsproblemet? 10 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

11 I svært stor grad I stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt 13. Har du fått utdelt behandlingsskjema for dosering av Movicoldosen hjemme? Ja Nei 14. Hvis ja, bruker du behandlingsskjemaet for å dosere Movicoldosen hjemme. Ja Nei Forstår ikke behandlingsskjemaet 15. I hvilken grad har barnet ditt fått en plan for videre oppfølging av sin obstipasjon? I svært stor grad I stor grad I liten grad Ikke i det hele tatt 16. Ble du tatt med i beslutninger som gjelder ditt barns behandling? Ja Nei 17. Hvilket utbytte har barnet ditt hatt, alt i alt, av behandlingen? Ikke noe utbytte Lite utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte 11 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

12 6.2 Vedlegg 2: Utforming og endring av obstipasjonsspørsmålene Testing og endring av obstipasjonsspørsmål. Aktuelle spørsmål ble levert ut til 5 kolleger i avdelingen og sendt hjem til 5 familier. Familiene ble tilfeldig valgt ut fra at de hadde hatt barn som hadde vært i kontakt med barneavdelingen pga obstipasjon, enten poliklinisk eller innlagt, i løpet av Foreldrene ble ringt til på forhånd og forespurt om å hjelpe til i å teste spørsmålene som vi hadde tenkt å stille. Deretter fikk de tilsendt spørsmålene i papirformat. I etterkant ble de ringt opp for å svare på spørsmålene, noe som var avklart i første telefonsamtale. Ved første gangs kontakt var det lett å få tak i kontakter, da man skulle ta andre telefonsamtale, var det atskillig vanskeligere å få kontakt og det gikk lenger tid enn ønskelig fra de mottok spørsmålene, til de fikk svart, så det er mulig de ikke hadde spørsmålene så ferskt i minnet. Tilbakemelding på spørsmålene. Kollegene opplevde generelt spørsmålene som forståelige, relevante og greie. Foreldrenes tilbakemelding var i hovedtrekk det samme, men de hadde noen flere innspill: Savner et felt med mulighet til å svare/gi tilbakemelding med egne ord Var vanskelig å sette karakter. Ukjent med behandlingsskjemaet. Spørsmål 5 er irrelevant, alle har tillit til at sykepleiere/fagpersoner er faglige dyktige. Det mangler et spørsmål, om man har fått informasjon om videre oppfølging etter utskriving. Spørsmålene stilles både som du/ditt barn. Bør skrives som ditt barn, da majoriteten av svarerne på skjemaet vil være foreldre Endringer av spørsmål på bakgrunn av pilotundersøkelse og diskusjon i gruppa Spørsmål 2: Endre spørsmålet om kjønn til barnets kjønn, svaralternativ fra kvinne/mann til gutt/jente Spørsmål 3: Spørsmål om barnets alder, endre fra 1-3 år til 2-3 år og fra over 12 år til 13-16år Spørsmål 11: Endres fra hvordan vurderer du den skriftelige informasjonen du fikk? til hvordan vurderer du den skriftelige informasjonen du fikk i Tarmtrøbbel? Spørsmål 14: Endre 14 til 14a. Har du fått utdelt behandlingsskjema? Til: Har du fått utdelt behandlingsskjema for å dosere movikoldosen hjemme? Spørsmål 15: Endres fra 15 til 14b. Spørsmålet fra: Hvis ja, bruker du behandlingsskjema for å justere movikoldosen? Til: Hvis ja, bruker du behandligsskjemaet? 12 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

13 Noen foreldre savner en plan for resten av behandlingsopplegget. Vi tilføyer et nytt spørsmål. Nytt spørsmål 16: I hvilken grad har barnet ditt fått noen plan for videre oppfølging? Spørsmål med deg/barnet ditt, endres konsekvent til barnet ditt. Noen har savnet et felt hvor det var mulig å svare med egne ord. Dette er ikke mulig pga maskinen vi bruker i undersøkelsen. Vi har en diskusjon angående svaralternativer og bakgrunnen for dem. Med 5 svaralternativer viser det seg at mange legger seg midt på treet. Har man 4 eller 6 alternativer, tvinges man mer til å ta stilling. Og gjør på den bakgrunn at det midterste alternativet kuttes ut, det vil si svaralternativet i noen grad på spørsmål 7,8, 9, 13 og svaralternativ en del utbytte på spørsmål 17. I tillegg kutter vi ut svaralternativ ikke aktuelt i spørsmål 7 og 8. I løpet av telefonsamtalene fortalte flere av foreldrene uoppfordret hvordan de hadde opplevd oppholdet, om ting som var bra, ting de savnet og i noen tilfeller hva som kunne gjøres bedre. Savner plan for behandlingen. Sendt hjem med Movicol uten å vite hvor lenge han skal bruke det. Vanskelig å dosere med hjelp av skjema. Tilstrebing av daglig avføring fører til diaré. Ikke fått informasjonspermen Tarmtrøbbel. Var innlagt i avdelingen, fikk perm og gikk gjennom den. Fikk bra oppfølging. Trodde det var noe alvorlig fysisk galt og at det var et sjeldent problem med obstipasjon. Opphold i avdelingen i 2 netter. Svært gode resultater. Hektisk sted å være. Sykepleierne stilte de samme spørsmålene. 13 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

14 6.3 Vedlegg 3: SSHF pasienttilfredshetsundersøkelse 14 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

15 6.4 Vedlegg 4 PICO-skjema PICO-skjema fylles ut som forberedelse til litteratursøk NAVN: Beate Matre TLF: Problemformuleringen fylles ut som et presist spørsmål. Spørsmålet kan bestå av følgende deler: Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Hvilke pasienter/tilstand/ Hvilken intervensjon/ Sammenligning Hvilke effekter/utfall er sykdom dreier det seg eksposisjon dreier det seg Hva sammenlignes av interesse? om? om? intervensjonen med? Evaluere Pasient/pårørende/fores pasientundervisning atte/foreldre Fullstendig spørsmål: Hvordan evaluerer pasienter/pårørende/foreldre/foresatte pasientundervisningen Hva slags type kjernespørsmål er dette? Diagnose Prognose Etiologi/Årsak Effekt av tiltak (Pasient)Erfaringer Prevalens/Forekomst Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen? Bruk engelske ord og få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som beskriver: P: Pasient/Problem I: Intervention/Tiltak C: Comparision/Sammenligning O: Outcome/Utfall P I C O Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Sammenligning Evaluere Pasient -Evaluation -patient -Evaluate -critique Pårørende 15 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

16 -next of kin -realtive Foresatte/foreldre -parent -who has legal responsibility -guardian Pasientundervising -undervisningsopplegg -Patient education -Education -Teaching -Tution -Education of patients -Learning programme -teaching plan -teaching programme PICO-skjema fylles ut som forberedelse til litteratursøk NAVN: Beate Matre TLF: Problemformuleringen fylles ut som et presist spørsmål. Spørsmålet kan bestå av følgende deler: Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Hvilke pasienter/tilstand/ Hvilken intervensjon/ Sammenligning Hvilke effekter/utfall er sykdom dreier det seg eksposisjon dreier det seg Hva sammenlignes av interesse? om? om? intervensjonen med? Pasient behandling Tilfredshet Fullstendig spørsmål: Hvor tilfreds/fornøyde er pasienter/pårørende/foresatte/foreldre med behandlingen de har fått (på sykehus) 16 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

17 X Hva slags type kjernespørsmål er dette? Diagnose Prognose Etiologi/Årsak Effekt av tiltak (Pasient)Erfaringer Prevalens/Forekomst Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen? Bruk engelske ord og få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som beskriver: P: Pasient/Problem I: Intervention/Tiltak C: Comparision/Sammenligning O: Outcome/Utfall P I C O Pasient/Problem Intervention/Tiltak Comparision/ Outcome/Utfall Sammenligning Behandling Tilfredshet Pasient -patient treatment, care, therapy, preparation -satisfaction - consumer satisfaction - patient Acceptance of Pårørende -next of kin -realtive treat, handle, prepare, use, manage health care -patient preference -quality of health care Foresatte/foreldre Medisinsk behandling Fornøyd -parent -who has legal responsibility -guardian Medical treatment Medical care Nursing Nursing care pleased, content, happy, satisfied delighted Health care Omsorg care, consideration solicitude 17 Evaluere undervisningen for pasienter med obstipasjon ved bruk av EPT.

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 8. Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende

Sluttrapport for POP gruppe nr: 8. Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende Sluttrapport for POP gruppe nr: 8 Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende Navn deltakere i prosjektet: Arnstein Lona Ellen Walnum Siv Pettersen

Detaljer

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Brukerundersøkelse 2015 Brukes for å innhente erfaringer fra pasienter, og i KLA er dette en del

Detaljer

Slik brukerne ser det. Brukerundersøkelse ved habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, 2008.

Slik brukerne ser det. Brukerundersøkelse ved habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, 2008. Slik brukerne ser det. Brukerundersøkelse ved habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, 2008. Ledersamling for barne- og voksenhabilitering 22.- 24. september 2010 Øyvind Lied

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Anita Nordsteien Universitetsbibliotekar, HSN PhD-student, Bibliotek og informasjonsvitenskap, HiOA 6/15/2017 Nurse Education

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa:

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa: Sørlandet sykehus HF Lungeseksjonen Medisinsk avdeling, Kristiansand POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER Prosjektgruppa: Lungeavdelingen SSK: Sykepleier og fagutvikler Lena Haukom Lungesykepleier

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 5

Sluttrapport for POP gruppe nr: 5 Sluttrapport for POP gruppe nr: 5 Best mulig behandling og oppfølging av den geriatriske pasient Et samarbeidsprosjekt mellom Vennesla kommune og geriatrisk seksjon, SSK. Navn på deltagere i prosjektet:

Detaljer

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Pasienterfa asienterfaringsundersøkelsen ringsundersøkelsen juni 2011 ved Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Hvorfor pasienterfaringsundersøkelse?

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

v Et pilotprosjekt ved Intensivavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus v Såkornmidler 2011

v Et pilotprosjekt ved Intensivavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus v Såkornmidler 2011 v Et pilotprosjekt ved Intensivavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus v Såkornmidler 2011 Prosjektleder: Kari Mette Ellingsen Samarbeidspartner: Britt Sætre Hansen Bakgrunn Pårørendes spesielle situasjon

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus

Detaljer

Pasienterfaringsprosjektet

Pasienterfaringsprosjektet 1 Pasienterfaringsprosjektet - en del av forbedringsprogrammet 2011-2013 2 Orientering Mål, mandat og løsning Hvilke svar får vi, og får vi svar på det vi spør om? Kan pasienterfaringene bidra til forbedringer?

Detaljer

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 5-2006 (PasOpp-rapport) Kapittel 1 Leseveiledning Tittel

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hva er kunnskapsbasert praksis? Trinnene i kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hva er kunnskapsbasert praksis? Trinnene i kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis det har vi ikke tid til! Hege Berge Rådgiver Evelyn Skalstad Rådgiver Skap gode dager Drammen kommune 27.04.2016 27.04.2016 2 Hva er kunnskapsbasert praksis? 27.04.2016 3 27.04.2016

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Målet er optimal inhalasjonsbehandling til obstruktive barn fra 0 15 år. 2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus 17.11.17 Prosjekttittel Forløpsanalyse av multi-morbide pasienter som gis behandling både på sykehus og i kommunens pleie

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Årskonferanse 31.mai 2012, Øyvind Andresen Bjertnæs. målemetoder nye PPT-mal og resultater

Årskonferanse 31.mai 2012, Øyvind Andresen Bjertnæs. målemetoder nye PPT-mal og resultater Årskonferanse 31.mai 2012, Øyvind Andresen Bjertnæs Brukerorientering: Kunnskapsesenterets begrepsavklaring, målemetoder nye PPT-mal og resultater Kunnskapsesenterets Begrepsavklaring nye PPT-mal Økt fokus

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset i Vestfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport nr 5-2004 PasOpp Pasientopplevelser

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Klinikk Kirkenes PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Vestre Viken HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen 6.mai 2010 Kysthospitalet, Avd. Bedrift

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret februar 2008 Bakgrunn: I 2006 var det 24 488 nye krefttilfeller i Norge. Én av

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Østfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge en europeisk undersøkelse Guri Wilhelmsen*, Norges Farmaceutiske Forening Anne Gerd Granås, Høgskolen i Oslo og Akershus Bakgrunn Studie initiert

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kvalitetssikring av opplysninger i mottak av pasienter.

Kvalitetssikring av opplysninger i mottak av pasienter. Kvalitetssikring av opplysninger i mottak av pasienter. Bakgrunn Ønske om å få til endring i rutiner i forbindelse med akuttinnleggelse som kan sikre et bedre pasientforløp. Ønske om en forbedring ved

Detaljer

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Pasientrapporterte målinger PROM og PREM Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Disposisjon Hva er PROM og PREM? PROM-prosjektet i Norsk hjerteinfarktregister Metode Resultater Veien

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Stavanger universitetssjukehus PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Introduksjon til evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Introduksjon til evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Introduksjon til evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Bør jeg gå på forelesning i dag? Grunner for eller imot: Interessant/kjedelig tema God/dårlig foreleser Kan lese forelesningene

Detaljer

PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl)

PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl) PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl) Rammeverk for å stille gode spørsmål og strukturere litteratursøket Ellen.Sejersted@uia.no 1 Slik bygger du søket ditt opp («blokksøking»): Hva er ditt spørsmål?

Detaljer

SVK, Sentralt venekateter: Stell, bruk og fjerning

SVK, Sentralt venekateter: Stell, bruk og fjerning SVK, Sentralt venekateter: Stell, bruk og fjerning Vedlegg til: SVK, Sentralt venekateter: Stell, bruk og fjerning (dok-id: 2405) Nr 1 PICO-skjema som skal brukes i forberedelse til litteratursøk Problemstillingen

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Katrine Aasekjær Senter for kunnskapsbasert praksis 12.06.13 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Dentistry Evidence Based Mental

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015. Medisinsk avdeling post 7. Rapport om brukeropplevd kvalitet

Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015. Medisinsk avdeling post 7. Rapport om brukeropplevd kvalitet Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 Medisinsk avdeling post 7 Rapport om brukeropplevd kvalitet Tittel Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015. Medisinsk avdeling

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kvalitetsmåling og indikatorer Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapshåndtering og Monitorering Viktige metoder for å evaluere tjenestenes kvalitet Regulatorisk

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Kvalitetsmåling på årskonferansen

Kvalitetsmåling på årskonferansen Kvalitetsmåling på årskonferansen Seminar A: Kan kvalitet måles? 11.20-12.15 Pasienterfaringer i Norge og Danmark 13.00-14.30 30-dagers overlevelse ved slag, hjerteinfarkt og lårhalsbrudd Plenumsforedrag:

Detaljer

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT

Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Blodtrykksmåling - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsepersonell, slik at blodtrykksmåling utføres på en sikker og hensiktsmessig

Detaljer