Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 2.0 Saksnr. 11/467. Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra"

Transkript

1 Versjon 2.0 Saksnr. 11/467 Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra

2 1 Innledning Definisjoner Kjøretøy Type Godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy Diesel (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Elektrisk (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) EVN overordnet struktur Tekniske dokumenter utgitt av ERA Innehavers egne benevnelser Personvogner uten trekkraft Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer ni elleve for eldre norske personvogner Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Godsvogner Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Trekkraftkjøretøy Siffer en to (samtrafikkode) Siffer en to for damplokomotiv Siffer en to for finkevogner Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer seks åtte Siffer fem åtte for damplokomotiv Siffer fem åtte for finkevogner Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer ni elleve for eldre trekkraftkjøretøy Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra Generelt Litra for skiftetraktorer Litra for diesellinjelokomotiv Litra for elektriske linjelokomotiv Litra for motorvogner og motorvognsett...10 Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 2 av 13

3 8.7 EVN og litra for registrerte trekkraftkjøretøy Spesialkjøretøy (arbeidskjøretøy) Siffer en to (samtrafikkode) Siffer tre fire (landskode) Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer seks åtte Siffer åtte for skinne-/vegmaskiner (tovegsmaskiner) Siffer ni elleve (løpenummer) Siffer tolv (kontrollsiffer) Litra...13 Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 3 av 13

4 1 Innledning Alle kjøretøy som er tatt i bruk i EØS-områdets jernbanesystem skal bære et europeisk kjøretøynummer (EVN) som blir tilordnet når den første tillatelsen for ibruktaking blir gitt. I Norge er det Statens jernbanetilsyn som tildeler EVN, jf. forskrift om nasjonalt kjøretøyregister for det nasjonale jernbanenettet 2. Reglene for utforming av EVN finnes i vedlegg P til TSI-en for drift og trafikkstyring (TSI OPE). Dette dokumentet beskriver hvilke kriterier Statens jernbanetilsyn legger til grunn for å tilordne EVN i de tilfeller der det i TSI OPE ikke er fastsatt felles europeiske regler. Dokumentet beskriver i tillegg kriteriene som tilsynet benytter ved tildeling av litra (typebetegnelse). Vedlegg P til TSI OPE har blitt endret flere ganger de siste årene. Sist vedtatte og gjeldende versjon står i vedtak 2011/314/EU. Vedtak 2011/314/EU inneholder et vedlegg P og et vedlegg Pa. Vedlegg P gjelder t.o.m. 31. desember 2013, jf. artikkel 7 i vedtak 2011/314/EU. Vedlegg Pa gjelder f.o.m. 1. januar Ved utarbeidelsen av kriteriene er retningslinjene og anbefalingene i Det europeiske jernbanebyrået (ERA) sin veiledning til TSI OPE (Guide for the application of the CR OPE TSI) tatt hensyn til. Dette dokumentet må leses i sammenheng med TSI OPE vedlegg P/Pa og ERAs veiledning til TSI OPE. 2 Definisjoner 2.1 Kjøretøy Begrepet kjøretøy er definert i samtrafikkforskriften 4 første ledd bokstav c: «kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten trekkraft. Et kjøretøy er sammensatt av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystem eller deler av slike delsystem». I Norge betraktes et motorvognsett som ett enkelt kjøretøy. Dette innebærer at et motorvognsett bare tildeles ett EVN som identifiserer hele settet. 2.2 Type Begrepet type er i dette dokumentet brukt slik det er brukt i TSI OPE vedlegg P/Pa. Type er også brukt for hvordan trekkraftkjøretøy og personvogner klassifiseres ved tildeling av kjøretøynummer og litra i Norge. Denne inndelingen av kjøretøy i typer kan avvike fra inndelingen i typer og versjoner av typer i det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy (ERATV), som er under etablering. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 4 av 13

5 2.3 Godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy Begrepene godsvogn, personvogn, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy er i dette dokumentet brukt slik de er brukt i TSI OPE vedlegg P/Pa. Denne bruken kan avvike fra definisjonene og begrepsbruken i norske forskrifter. Det som i TSI OPE vedlegg P/Pa omtales som spesialkjøretøy, er i all hovedsak arbeidskjøretøy. 2.4 Diesel (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Dieselkjøretøy er kjøretøy som ikke kan benytte energiforsyning fra kontaktledningen for å gi trekkraft. Denne definisjonen betyr at kjøretøy som kun kan kjøre på batterier definisjonsmessig er dieselkjøretøy. Siden Ska 223 kun kan lade batteriene med pantografen, er disse dieselskiftetraktorer. 2.5 Elektrisk (brukt om lokomotiv, motorvogn etc.) Elektriske kjøretøy er kjøretøy som kan omforme strøm fra kontaktledningen til direkte trekkraft. Dette betyr at duolokomotiv som for eksempel General Electric P32AC-DM, som både kan kjøre på strøm fra kjøreledning og dieselmotor, definisjonsmessig er elektriske lokomotiver. 3 EVN overordnet struktur Et EVN består av 12 siffer ordnet i ulike grupper: Siffer en to Samtrafikkode Siffer tre fire Landskode. Norge har 76. Siffer fem åtte Tekniske egenskaper Siffer ni elleve Løpenummer Siffer tolv Kontrollsiffer For flere av disse gruppene er det ulike bestemmelser for personvogner, godsvogner, trekkraftkjøretøy og spesialkjøretøy. 4 Tekniske dokumenter utgitt av ERA TSI OPE vedlegg P del 9 er publisert som et såkalt ERA technical document på ERAs nettsted <http://www.era.europa.eu/>. TSI OPE vedlegg Pa del 9, del 10, del 11, del 12 og del 13 vil også bli publisert på ERAs nettsted. Disse dokumentene vil fortløpende bli oppdatert av ERA. 5 Innehavers egne benevnelser Innehaver kan i tillegg til den offisielle nummereringen og merkingen merke kjøretøyene med egne, interne nummeringssystemer og typebetegnelser. Innehaver kan selv endre slike interne benevnelser uten å melde fra til Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 5 av 13

6 6 Personvogner uten trekkraft 6.1 Siffer en to (samtrafikkode) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. For personvogner registrert i et gitt land skal det sjusifrede tallet for tekniske egenskaper og løpenummeret (dvs. siffer fem elleve) entydig kunne identifisere kjøretøyet, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del «0» Siffer ni elleve for eldre norske personvogner Ved tildeling av EVN til eksisterende norske personvogner er siffer ni gjort «typeavhengig» slik at vogner av type 3 har 3 som siffer ni, type 5 har 5 som siffer ni og type 7 har 7 som siffer ni. Som siffer ti og elleve er de to siste sifrene i NSBs vognnummer brukt. Det finnes imidlertid unntak fra dette systemet. 6.5 Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 13. Nasjonale litra og underlitra, som beskrevet i TSI OPE vedlegg P del 13, brukes ikke i Norge. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 6 av 13

7 7 Godsvogner 7.1 Siffer en to (samtrafikkode) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 6. I TSI OPE vedlegg P del 6 er enkelte av kodene reservert for vogner tilhørende de «historiske jernbanevirksomhetene» nevnt i vedlegg P del 4 (i Norge NSB og JBV). Vedlegg Pa del 6, gjeldende fra 1. januar 2014, skiller ikke mellom hvem som er innehaver av vognene. Statens jernbanetilsyn tildeler ikke nye EVN for vogner som endrer innehaver. 7.2 Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 9. ERAs veiledning til TSI OPE forklarer hvordan vedlegg P/Pa del 9 skal forstås. 7.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P del «0» skal godsvogner registrert i et gitt land entydig kunne identifiseres ut i fra det sjusifrede tallet for tekniske egenskaper og løpenummeret (dvs. siffer fem elleve). Dette kravet faller bort når vedlegg Pa trer i kraft 1. januar Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Se TSI OPE vedlegg P/Pa del 12. TSI OPE vedlegg P del 12 inneholder ett sett tabeller for godsvogner med en vognkasse og et annet sett tabeller for leddete godsvogner og vognsett. De nasjonale underlitra beskrevet i TSI OPE vedlegg P del 12 brukes ikke i Norge. Innehaver kan bruke typenummer for å skille mellom de ulike typene hvis vogner av ulik type får samme litra. I tekst og på vognene angis i så fall typenummeret med hevet skrift. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 7 av 13

8 8 Trekkraftkjøretøy 8.1 Siffer en to (samtrafikkode) Første siffer er 9, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del 8. Andre siffer beskriver trekkrafttypen og fastsettes ut ifra av tabellen i TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer en to for damplokomotiv Damplokomotiv får 90 som siffer en to i EVN Siffer en to for finkevogner Vogner med aggregat for oppvarming av personvogner, såkalte finkevogner, klassifiseres som «spesialvogner med særlig funksjon» og får 96 som siffer en to. 8.2 Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer fem er alltid Siffer seks åtte Siffer seks angir den generelle kjøretøytypen, og følgende fordeling brukes: 0 Diverse (herunder damplokomotiv og finkevogner) 1 Elektriske linjelokomotiv 2 Skiftetraktorer 3 Diesel linjelokomotiv 4 Elektriske motorvogner og motorvognsett 5 Diesel motorvogner og motorvognsett 6 Reservert for fremtidig bruk. 7 Reservert for fremtidig bruk. 8 Reservert for fremtidig bruk. 9 Reservert for fremtidig bruk. Siffer sju åtte angir typen innenfor hver av de generelle kjøretøytypene nevnt ovenfor. Det brukes fortløpende nummerering. Ved registrering av eksisterende materiell i det nasjonale kjøretøyregisteret er typebetegnelsen tatt inn som en del av EVN. El 18 er f.eks. gitt 118 som siffer sju åtte, Skd 226 er gitt 226 som siffer sju åtte og type 69 er gitt 469 som siffer sju åtte Siffer fem åtte for damplokomotiv Damplokomotiv får 0000 som siffer fem åtte uavhengig av typebetegnelsen. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 8 av 13

9 8.3.4 Siffer fem åtte for finkevogner Vogner med aggregat for oppvarming av personvogner, såkalte finkevogner, får 0001 som siffer fem åtte. 8.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P del «0» skal trekkraftkjøretøy registrert i et gitt land entydig kunne identifiseres med seks siffer (dvs. siffer seks elleve). Dette kravet faller bort når vedlegg Pa trer i kraft 1. januar Siffer ni elleve for eldre trekkraftkjøretøy Ved tildeling av kjøretøynummer til eksisterende materiell er innehavers individnummer i de fleste tilfeller forsøkt videreført som en del av EVN, men det finnes unntak. For eksempel er Skd gitt EVN og El 18 nr er gitt EVN Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra Generelt TSI OPE vedlegg P/Pa inneholder ikke bestemmelser om litra for trekkraftkjøretøy. Det er ikke krav om at trekkraftkjøretøy skal merkes med litra. Litraene som Statens jernbanetilsyn tilordner brukes for å administrere tilordningen av siffer seks åtte i EVN beskrevet ovenfor Litra for skiftetraktorer Skiftetraktorer gis litra Sk pluss underlitra pluss tresifret løpenummer med 2 som første siffer. Underlitra er: a el-drevne fra batteri d dieseldrevne e el-drevne fra kjøreledning Hybrider kan bruke to eller flere underlitra. Et eksempel på litra for en dieseldrevet skiftetraktor er Skd Litra for diesellinjelokomotiv Diesellinjelokomotiv gis litra Di pluss tosifret løpenummer. På hybrider kan underlitra brukes på samme måte som for skiftetraktorer., dvs. at en diesel-batterihybrid vil kunne få litra Dia xx (der xx er løpenummer). Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 9 av 13

10 8.6.4 Litra for elektriske linjelokomotiv Elektriske linjelokomotiv gis litra El pluss tosifret løpenummer. På hybrider kan underlitra brukes på samme måte som for skiftetraktorer., dvs. at et el-diesel duolokomotiv vil kunne få litra Eld xx (der xx er løpenummer) Litra for motorvogner og motorvognsett Motorvogner og motorvognsett får en typebetegnelse bestående av siffer seks åtte i EVN. Motorvognene og motorvognsettene benevnes som type xxx. For eldre materiell er eksisterende typebetegnelser beholdt, f.eks. type EVN og litra for registrerte trekkraftkjøretøy Tabellen nedenfor viser litra og oppbyggingen av EVN for de ulike typene trekkraftkjøretøy som enten var registrert eller hadde fått reservert nummerserie i det nasjonale kjøretøyregisteret da dette dokumentet ble utarbeidet. Litra Andre betegnelser EVN Elektriske linjelokomotiv El 1 El 11 El 13 El 14 El 16 El 17 El xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y El 19 TRAXX F140 AC2 DASN (BR 185.2) xxx-y Skiftetraktorer (elektriske og diesel) Skd 206 Skd 214 Skd 220 Skd 221 Ska 223 Skd xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y Skd 226 Z xxx-y Skd 227 Z70 og Z xxx-y Skd 228 ME xxx-y Skd 229 Alstom BR xxx-y Diesellinjelokomotiv Di 2 Di 3 Di xxx-y xxx-y xxx-y Di xxx-y Di 9 CD66 (T66 / JT42CWR) xxx-y Di 10 T xxx-y Di 11 MZ (og TMZ) xxx-y Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 10 av 13

11 Litra Andre betegnelser EVN Di 12 Euro 4000 og T xxx-y Elektriske motorvogner Type 401 NSB type 74 (Flirt kort region) xxx-y Type 402 NSB type 75 (Flirt lang lokal) xxx-y Type xxx-y Type 69 Lokaltog xxx-y Type xxx-y Type 71 Flytog xxx-y Type 72 Lokaltog xxx-y Type 73 Dieselmotorvogner xxx-y Type 501 Y xxx-y Type 86 Type 92 Type 93 Damplokomotiv Type 2 Type 24 Type 18 Type 30 Type xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y xxx-y Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 11 av 13

12 9 Spesialkjøretøy (arbeidskjøretøy) 9.1 Siffer en to (samtrafikkode) Siffer en to er 99, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer tre fire (landskode) Landskoden for Norge er 76, jf. TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer fem åtte (tekniske egenskaper) Siffer fem Siffer fem er alltid Siffer seks åtte Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Siffer åtte for skinne-/vegmaskiner (tovegsmaskiner) TSI OPE vedlegg P del 11 deler skinne-/vegmaskiner inn i fire ulike kategorier uten at betydningen av kategoriene er forklart. I tråd med hva ERA anbefaler i sin veiledning til TSI OPE, bruker Statens jernbanetilsyn standarden EN :2008 for å fastsette siffer åtte i EVN for skinne-/vegmaskiner. De øvrige sifrene i EVN fastsettes imidlertid ut i fra TSI OPE vedlegg P del 11. I samsvar med vedlegg E til EN :2008 fastsettes siffer åtte for skinne-/vegmaskiner ut i fra følgende inndeling: 0 360º excavator wheeled 1 360º excavator tracked 2 MEWPS / access boom 3 dumper 4 bulldozer 5 tractor / buggie 6 van / land rover 7 open back lorry 8 box lorry 9 miscellaneous 9.4 Siffer ni elleve (løpenummer) Fortløpende nummerering som begynner på 001. I henhold til TSI OPE vedlegg P/Pa del «0» skal nummeret for spesialkjøretøy være entydig i et gitt land med første siffer og de siste fem siffer for tekniske egenskapene og løpenummeret (dvs. siffer sju elleve). Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 12 av 13

13 9.5 Siffer tolv (kontrollsiffer) Se TSI OPE vedlegg P/Pa del Litra TSI OPE vedlegg P del 14 henviser til standarden EN for litra for spesialkjøretøy. Denne standarden inneholder imidlertid ingen beskrivelse av litra for spesialkjøretøy. I TSI OPE vedlegg Pa, gjeldende fra 1. januar 2014, er del 14 tatt ut. Statens jernbanetilsyn tildeler ikke litra til spesialkjøretøy. Statens jernbanetilsyn Kriterier for tildeling av kjøretøynummer og litra Dato: Side 13 av 13

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Norsk brukerveiledning Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem, 2004 ISBN 82-7846-213-5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 Hvorfor en nasjonal

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer