FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM"

Transkript

1 FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM Årsmelding 2014

2 Innhold 1. FOUSAM 2 2. Finansiering 3 3. Sammensetning i FOUSAM 4 4. Satsingsområder, oppgaver og aktiviteter Satsingsområder Oppgaver Prosjektstøtte Publikasjoner Faglige nettverk Arbeidsgrupper Kompetanseheving Brukermedvirkning Forskning Samhandlingsarena Kommunikasjon og markedsføringsaktivitet Kommunikasjon Representasjon Informasjonsmateriell Nettside Arrangementer Prosjektstøtte Profilartikler 16 1

3 1. FOUSAM Sammen om bedre helse FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom partene, i tillegg til samarbeidsavtale med Høgskolen Stord/ Haugesund (HSH). Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan. Sammen kan kommunene, helseforetaket og høgskolen løse utfordringene i Samhandlingsreformen, tilpasset regionens struktur og behov. 2

4 2. Finansiering Finansieringen av FoU-enhet for samhandling er delt likt mellom de tre samhandlingspartene. Kommunene bidrar ved innbetaling per innbygger. Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna bidrar tilsvarende i form av stillingsressurser. Regnskap 2014 Inntekter Overføring Inntekt Sum inntekter Kostnader Lønn Lønnskostnad og frikjøp Sum lønnsutgifter Driftsutgifter Møter, konferanser og arrangement Brukerrepresentasjon Øvrige driftsutgifter Sum driftsutgifter Sum kostnader (lønn og driftsutgifter) Resultat / overført til Helse Fonna sitt bidrag med personell: kr Helse Fonna bidrar med ressurser i form av FoU-rådgivere. I 2014 valgte Helse Fonna også organisatorisk å legge Læring- og mestringsteamet til FOUSAM, derav størrelsen på bidraget. HSH sitt bidrag med personell og praksismidler: kr Høgskolen Stord/Haugesund dekker også kompetanseheving for leder og én FoU-rådgiver samt kontor, regnskapsføring og andre administrative tjenester for FOUSAM. 3

5 3. Sammensetning i FOUSAM FoU-enhet for samhandling besto i 2014 av ni medarbeidere som til sammen har bred og tverrfaglig kompetanse. Leder av FOUSAM er ansatt i full stilling, mens rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har deltidsstilling i enheten. FOUSAM-teamet har totalt 4 stillinger. Helse Fonna valgte i 2014 organisatorisk å legge Læring- og mestringsteamet til FOUSAM. LM-teamet styrker FOUSAM-enheten med ytterligere 2.7 stillinger totalt. Leder av FOUSAM har administrativt ansvar. Leder har også faglig ansvar for LM-teamet og FoU-rådgiverne i tillegg til personalansvar for kommunikasjonsrådgiver og en FoU-rådgiver. Leder Marianne H. Wennersberg HSH Kommunikasjonsrådgiver og administrativ støtte Claudia Mocci HSH FoU-rådgivere Astrid Håland Sølvi Heimestøl Knut Skaug Christense E Ek Lars Malvin R. Kvinge Tove V. Agdestein Kristin Ådnøy Eriksen Bjørgene Utviklingssenter, Haugesund Helse Fonna Helse Fonna Læring- og mestringsteam, Helse Fonna HSH Perm. fra Stord kommune, ansatt i HSH HSH Læring- og mestringsteam i Helse Fonna Christense Eileraas Ek Sigrid Bøthun Kari Vik Stuhaug Aase Borgen Haktorsen Bente Mølstre Knutsen Liv Esther Jacobsen Jorunn Sekse Leder LM-team LM, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, somatikk Helsesektretær LM-team, somatikk Rådgiver koordinerande eining, Helse Fonna og LM-team Koordinator for samhandlingsutvalget (SU koordinator) Margareth Worre Bårdsen SU koordinator 4

6 4. Satsingsområder, oppgaver og aktiviteter FOUSAM har hatt 16 interne møter og to team-samlinger sammen med hele LM-teamet. Leder har deltatt i møter i SU. Et viktig tema har vært ny organisering og struktur, kommunikasjonsstrategi og aktivitetsplan. Nettverksbygging og profilering har vært viktig fokus i FOUSAM har hatt stor aktivitet i dette første året med ny organisering Satsingsområder Etter innspill fra de tre partene ble følgende satsingsområder for FOUSAM vedtatt i SU: Brukermedvirkning Forebygging og tidlig intervensjon KOLS Kommunalt ØH-tilbud Lindrende behandling Læring & mestring Psykisk helse og rus Rehabilitering Velferdsteknologi 4.2. Oppgaver Samhandling for gode pasientforløp FOUSAM bidrar til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å: Gi prosjektstøtte fra planlegging til evaluering og implementering Etablere og følge opp faglige nettverk og arbeidsgrupper Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak Sikre reell brukermedvirkning Stimulere til forskning og innovasjon Skape en samhandlingsarena gjennom forskings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere Ivareta sekretariat for Samhandlingsutvalget (SU) Prosjektstøtte FOUSAM har gitt prosjektstøtte til 14 samhandlingsprosjekter i Alle prosjektene har navngitt kontaktperson i FOUSAM. Se for informasjon om hva FOUSAM bidrar med i prosjekter) Oversikt over finansieringskilder er utarbeidet og tilgjengelig på 5

7 I 2014 mottok to prosjekt i samarbeid med FOUSAM Samhandlingsmidler fra Helse Vest: «Helseteam for eldre» og «Samarbeid om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» Tabell 1: Oversikt over prosjekt i samarbeid med FOUSAM 2014 Navn på prosjekt ACT-team Brukarråd i samband med planlegging av interkommunal legevakt og ØH-plassar Eksistensiell og åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Etablering av «Frisklivsentral med lærings og meistringstilbod» Familieambulatoriet Gruppebasert undervisning og trening for personer med diabetes type II Helseteam for eldre Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag KOLS-prosjekt, fase 3 (KOLS-team) «Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetjenesta for å gi pasienter med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre og meir samanhengande behandlingstilbud.» Læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» (videreføring) Deltakende kommune Haugesund Vindafjord, Etne Sauda og Suldal Tysvær Odda/Ullensvang Haugalandskommunene Prosjekteier: Helse Fonna foretak Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda Bokn Stord, Bømlo og Fitjar Tysvær Odda, Ullensvang, Jondal og Folgefonna DPS Karmøy Potensielt alle, men foreløpig deltar kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord Fitjar, Bømlo, Kvinnherad og Odda/ Ullensvang Kontaktperson FOUSAM Tove Agdestein (Sigrid Bøthun) Sigrid Bøthun Astrid Håland Jorunn Sekse Sølvi Heimestøl Lars Kvinge Knut Skaug og Lars Kvinge Bente Kvilhaugsvik og Arvid Birkeland, HSH Marianne H. Wennersberg og Knut Skaug Sigrid Bøthun Tove Agdestein Christense E. EK og Tove Agdestein Rus/Somatikk Haugalandskommunene Sølvi Heimestøl Samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune og klinikk for psykisk helsevern Tysvær Astrid Håland og Sigrid Bøthun 6

8 Publikasjoner/ rapporter Alle prosjektrapporter inngår i FOUSAM sin rapportserie og følgende rapporter er publisert i Heimebasert rehabilitering. Eit samarbeidsprosjekt mellom Bømlo kommune, Fitjar kommune, Stord kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund: evalueringsrapport, 2014/1 Å leva godt med diabetes. Gruppebasert trening og undervisning for personar med type 2 diabetes: evalueringsrapport, 2014/2 Eksistensiell/ åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten: delrapport, Rapport frå Diaologmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna, Faglige nettverk Felles mandat for faglige nettverk ble godkjent i SU mars Akutt Beredskap Mandat fra SU. To møter avholdt. Temadag arrangert i april med tema beredskap, nødnett, samhandling. Leder: Ingerid Paulsen, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Margareth Worre Bårdsen Barn og unge SU vedtok i november å støtte opprettelse av faglig nettverk for barn og unge. Mandat fra FOUSAM godkjent. Representanter oppnevnes og nettverket etableres i jan/feb Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl Geriatrisk fagnettverk Oppstartmøte/inspirasjonsdag ble avholdt 3. april Nettverket består i dag av 22 faste medlemmer og har hatt 4. samlinger. SESAM har bevilget midler til en lokal nettverkskoordinator i 20 % stilling i Helse Fonna. Leder: Målfrid Christoffersen, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Astrid Håland IKT Nettverk Ett møte gjennomført. Leder: Paula A Nordbø, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl 7

9 Kreftomsorg og lindrende behandling FOUSAM har på oppdrag fra SU utarbeidet forslag til mandat og organisering av KLB nettverket. SU ønsker primært at KLB nettverket legges inn i den strukturen som allerede er etablert, og SU har vært i dialog med det eksisterende nettverket. Vedtak på organisering fattes i begynnelsen av Fagnettverk for læring og mestring To fellessamlinger gjennomført. Helse Fonna regionen har en koordinator i hvert geografisk område: Haugesund, Odda og Stord. Lederen av LMS-teamet sitter i FoU-enhet for samhandling (FOUSAM). Haugesund regionen Christense Eileraas Ek, LMS-teamleder/ FOUSAM (leder i nettverket) Elisabeth Lunde Sørheim, Etne kommune (nestleder i nettverket) Odda regionen Jorunn Sekse, LMS-team/ FOUSAM (leder i nettverket) Mariann Wesenlund Hauge, Jondal kommune (nestleder i nettverket) Stord regionen Sigrid Bøthun, LMS-team/ FOUSAM (leder i nettverket) Kari Raunholm, Fitjar kommune (nestleder i nettverket) Tuberkulosenettverk Oppstartsmøtet 23. oktober 2014, 7 kommuner representert. Senere har ytterligere en kommune meldt inn en representant. Leder: Knut Skaug, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Knut Skaug Arbeidsgrupper I forbindelse med evaluering av Samarbeidsavtalene 2014 besluttet Samhandlingsutvalget å sette ned to arbeidsgrupper med mål om å klargjøre ansvars og oppgavefordeling innenfor to gråsoneområder: Arbeidsgruppe for intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler og arbeidsgruppe for blodtransfusjon. Mal for mandat og arbeidsflyt er utarbeidet. Arbeidsgruppe intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler Arbeidsgruppa består av representanter fra behandlingshjelpemidler og kommunehelsetjenesten to fra Helse Fonna, to fra Karmøy kommune, en representant fra Haugesund kommune og en representant fra Suldal kommune. Det utarbeides retningslinjer som klargjør ansvarsfordeling mellom helseforetak og kommuner når det gjelder intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler. Kontaktperson i FOUSAM: Margareth Worre Bårdsen 8

10 Arbeidsgruppe Blodtransfusjon i kommunehelseteneste Arbeidsgruppa består av representanter fra seksjon for laboratoriemedisin, klinisk avdeling og kommunehelsetjenesten. Det er utarbeidet prosedyre for transfusjon av blodprodukt i kommunehelsetjenesten og praktisk opplæring. Leder av arbeidsgruppa: Tatjana Sundic Kontaktperson i FOUSAM: Tove V. Agdestein Kompetanseheving ØH-kompetansepakke FOUSAM har gjennomført ØH-kompetansepakke i Karmøy kommune. Tilbudet bestod av to fagdager i kombinasjon med hospitering. Nye kommuner som starter opp ØH-døgntilbud får samme tilbud om kompetanseheving. Andre kompetansehevingstilbud: se arrangement Brukermedvirkning FOUSAM fikk i oppdrag å se på brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. En arbeidsgruppe med representant fra Brukerutvalget, HSH, LMS og FOUSAM, ledet av Kristin Ådnøy Eriksen har laget et forslag som omfatter ansvar for opplæring, oppfølging og ivaretakelse av brukermedvirkning, organisering og administrering, samt retningslinjer og rutiner. For å sikre gjennomgående brukermedvirkning i FOUSAM, foreslås ansettelse av erfarings-/ brukarmedarbeider tilsvarende 20 % stilling i teamet. Ansvarsområde er skissert som å ha oversikt i brukerfeltet, være kontaktperson, kvalitetssikre brukermedvirkning i prosjekt og arbeidsgrupper. FOUSAM har midler i budsjett for 2015 til denne stillingen. Forslaget ble vedtatt i SU i november og arbeidet med utlysning er startet. FOUSAM har deltatt i arbeidsgruppe sammen med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) kommunene Karmøy og Haugesund, Haugaland A-senter og Helse Fonna for å planlegge inspirasjonsdag og idemyldringsdag mars Dette er et tiltak for å stimulere til økt deltakelse i brukerorganisasjoner. Idéene som presenteres denne dagen vil følges opp og resten av kommunene vil deretter inviteres til ny samling. Tiltaket er i tråd med vedtatt regional rusplan innen TSB i Helse Vest. Et av de 5 sentrale og overordnede punktene er at brukermedvirkning og mestringsperspektivet må ligge til grunn i møte med rusavhengige. Nasjonale retningslinjer som ROP retningslinjene og «Sammen for mestring» peker også på viktigheten av brukermedvirkning Forskning Forskningsaktivitet i prosjekter Gruppebasert undervisning og trening for personer med diabetes type II, VESS-kommuner Mastergradstudent i prosjektgruppa Bjørg Oftedal, professor II ved HSH og Lars M. R. Kvinge, ved HSH og FOUSAM i samarbeid med prosjektleder forfatter vitenskapelig artikkel med resultater fra prosjektet. 9

11 Familieambulatoriet Kristin Å Eriksen, HSH og FOUSAM bistår prosjektgruppa i utforming av forskningsspørsmål Pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» (videreføring) Brynjar Foss, professor II ved HSH, bidrar med faglig støtte til utarbeiding av søknad om forprosjektmidler fra Regionalt Forskningsfond Vest. Stipendiater To doktorgradsstipendiater er tilknyttet FOUSAM. Astrid Fjell, HSH Hvordan oppfatter og forstår eldre hensikten med hjemmebesøkene og hvordan bruker helsepersonell sine kommunikasjonsferdigheter. Fjell ønsker å finne svar på hva som er den beste måten å gjennomføre forebyggende og helsefremmende besøk hos eldre som bor hjemme. Else Cathrine Rustad, HSH «Continuity of care as affected by the process of moving patients from the hospital to the municipal health care service: Describing the experiences of the oldest old patients, their relatives and nurses, using mixed methods» I tillegg har FOUSAM samarbeid med doktorgradsstipendiant Heidi B. Bringsvor, Helse Fonna Health promotion and quality of life in patients with COPD. Forskergruppe Helseteam for eldre Forskergruppa har hatt fem møter. Gruppa består av representanter fra kommune, helseforetak, høgskolen, Karolinska Institutt, Universitetet i Stavanger og Sykehusapoteka Vest HF. Hensikten med forskergruppa er å bistå med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen, og å bruke innsamlede data til forskning og utviklingsarbeid. Forskergruppa kan også, på bestilling fra kommunene som har vært involvert, gjøre analyser av det innsamlede datamaterialet, til bruk til driftsformål. Forskergruppa startet i 2014 skriving av første vitenskapelig artikkel, som blir den første artikkelen i doktorgradsarbeidet til stipendiat Astrid Fjell. 10

12 4.3. Samhandlingsarena Erfaringskonferanse I april 2014 arrangerte FOUSAM erfaringskonferansen med tittelen «Samhandling gir gode pasientforløp». Tema var samhandling i prosjekt, nettverksarbeid, implementering av prosjekt og brukermedvirkning. Erfaringskonferansen markerte i tillegg FoU-enhetens overgang fra prosjekt til drift. Rundt 40 deltakere fikk mulighet til å bli bedre kjent med FOUSAM og hva enheten kan bidra med for alle tre parter; kommunene, helseforetaket og høgskolen. Forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 13. november 2014 arrangerte FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse «Sammen om bedre helse» på høgskolebygget i Haugesund. Omkring 70 oppmøtte deltakere fra både kommuner, helseforetak og høgskole fikk med seg et innholdsrikt program. Opptak av foredragene er tilgjengelig på Prosjektledersamling Mer enn 30 deltakere fra kommuner, helseforetak, høgskolen, samt brukerrepresentanter deltok på prosjektledersamling i september Arrangement Mars Å leve et friskere liv Samarbeid med Karmøy kommune og LM-nettverket (mars/april) April Inspirasjonsdag Fagnettverk Geriatri Samling i nettverk for erfaringsformidlere innen psykisk helsefeltet Samarbeid LM-teamet og Klinikk psykisk helsevern Mai «Erfaringsdeling med fokus på evaluering- og måleverktøy innen læring og mestring og frisklivstilbud» Samarbeid med LM-nettverket «Grupper på vektskåla Påfyll og utveksling for alle som er involvert i gruppebaserte lærings- og meistringstilbod». Samarbeid med LMS somatikk og Klinikk psykisk helsevern 11

13 Juni Brukersamling for brukerorganisasjonene innen psykisk helse rusfeltet Samarbeid med LM-nettverket og Klinikk psykisk helsevern September Prosjektleiarsamling «Kva trengst for å lykkast?» 30 deltakere fra kommune, foretak, høgskolen og brukerrepresentanter Dialogmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna avslutning på Rehabiliteringsprosjekt Samarbeid med prosjektgruppa Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom (september/oktober) Samarbeid med LM-teamet Oktober Pårørande ved rusproblem: «Du er ikkje åleine!» i VESS kommunane Samarbeid med LM-teamet Kurs i Helsepedagogikk med fokus på ungdom (oktober/november) Samarbeid med BUP Haugesund, Lærings- og mestringssenteret og Helsestasjon for ungdom i Haugesund Erfaringsseminar «Eksistensiell og åndelig omsorg i kommunehelsetjenesten» Samarbeid med prosjektgruppa «Eksistensiell og åndelig omsorg til alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten» November Sped- og småbarnsdagane: «Å vere den vaksne og sjå dei små» Samarbeidsgruppa for sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Haugesund barnevernstjeneste, Helsestasjonen i Stord kommune, Barne- og familietjenesten i Bømlo kommune, BUP Stord og BUP Haugesund «Habilitering og rehabilitering til alle som treng det». Fagdag i rehabiliteringsveka 2014 Samarbeid med arbeidsutvalet i koordinerande eining i Helse Fonna «Morgendagens omsorg» Samarbeid med Bjørgene Utviklingssenter og Fylkesmannen i Rogaland «Å leve eit friskare liv» (november/desember) Samarbeid med studieforbundet FUNKIS, LMS Helse Fonna og Karmøy kommune 12

14 «Livslyst når det røyner på». Utvikling av nytt kurstilbud på tvers av diagnoser. Prøvd ut pilot i samarbeid med LMS Frisklivssentral Odda «Samhandling til barnets beste. Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste» Samarbeid med Helse Fonna, Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Vest, BarnsBeste og Haugalandsløftet Desember Samhandlingsseminar med tema «Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune» Samarbeid mellom Stord sjukehus og kommunene i Sunnhordland 13

15 5. Kommunikasjon og markedsføringsaktivitet 5.1. Kommunikasjon Beslutning i SU i jan 2014 at enhetens offisielle navn blir «FoU-enhet for samhandling». Akronymet FOUSAM tas i bruk. Ny kommunikasjonsstrategi (ny logo, visjon) Omdømmeundersøkelse (119 svar) Størst respons på undersøkelsen fra Helse Fonna ansatte (med direkte pasientkontakt) Flertallet er introdusert til FOUSAM via møter og konferanser På spørsmål om hvilke oppgaver/funksjon i FOUSAM som er relevant for deres arbeid er svaret kompetansehevingstiltak, brukermedvirkning, faglig nettverk og prosjektstøtte Skape nettverk (rundt 300 kontaktadresser) 5.2. Representasjon FOUSAM er presentert i ulike fora Topplederforum Styremøte i Helse Fonna Klinikkdirektørmøte i Helse Fonna (Odda og Haugesund) Områdemøter, Haugalandet, Sunnhordland og Hardanger Ledernettverk Helse- og omsorg Haugalandet Velferdsteknologinettverk Sunnhordland Velferdsteknologiseminar i Helse Vest Forskermøte med forskere fra Karolinska Institutt på besøk ved HSH Dialogmøte mellom Karmøy og Haugesund Samhandlingsseminar på Stord Samling for koordinerande eining i Karmøy ØH-kompetansepakke Forskningsdagene ved HSH Avdeling for helsefag, HSH Vrimledager ved LMS, Sentralsykehuset i Stavanger Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Representanter fra Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Nettverk for utvikling av kunnskap om pårørendeinvolvering og pårørendestøtte Regional utdannings- og forskningskonferanse i Midt-Norge, Ålesund Haugland Vekst (10 kommuner på Haugalandet) sin samling med fokus på samhandling og velferdsteknologi 14

16 5.3. Informasjonsmateriell 2 brosjyrer om FOUSAM 4 utgaver av nyhetsbrevet Samhandlingsnytt (51 abonnenter) 4 innlegg i media (NSF medlemsblad, Praksisnytt, Kronikk Haugesunds Avis, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse). Flere prosjekter har i tillegg fått god medieomtale i større og mindre lokale aviser i Helse Fonna regionen. FOUSAM-standardpresentasjon (37 slides) FOUSAM-film FOUSAM-brosjyrer Samhandlingsnytt FOUSAM-standardpresentasjon FOUSAM-film 5.4. Nettside Ny nettside (www.fousam.no) med rundt 160 sider (54 navigasjonssider, 28 nyheter om FOUSAM, 45 nyheter om arrangementer og 31 kalenderinnlegg). 520 dokumenter kan lagres. Trafikk: sidevisninger i 2014 (beste måned: november 2014 med sidevisninger) Brukerundersøkelse (52 svar) Brukerne oppsøker hovedsakelig våre nettsider for å finne generell informasjon om FOUSAM, informasjon om samhandling (samarbeidsavtalene) og konkret informasjon om prosjekter. 15

17 5.5. Arrangementer 14 invitasjoner/program (se bilde) 2 brosjyrer 4 annonser Eksempler på invitasjoner 5.6. Prosjektstøtte 8 brosjyrer 5 plakater 8 informasjonsskriv 10 skjema (til registrering, evaluering osv.) 13 maler til prosjektarbeid (f.eks. prosjektplanmal, rapportmal) Eksempler på brosjyrer Eksempler på plakater 5.7. Profilartikler Mapper, display/roll-up, visittkort 16

18 FoU-enhet for samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund Telefon: E-post: 17

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud F Erfaringskonferanse 19.05.2015 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud Litt historie 2009 Helsetorgmodellen blir etablert som samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund og 13 av 19 kommunene

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM Årsmelding 2015 1 Innhold 1. Sammendrag 4 2. FOUSAM 5 3. Finansiering 6 4. Organisering 7 5. Arbeidsmetoder, satsingsområder, oppgaver og aktiviteter 8 5.1. Arbeidsmetoder

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 2, 1.2016 Nettverk for lærings- og meistringstilbod Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda

Detaljer

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Koordinerande eining i habilitering og rehabiliteringo Helse Fonna. Jorunn Sekse www.helse.fonna.no

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2014 Geriatrisk fagnettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking-

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Haugesund sjukehus møterom 6.etg.vest Møtetidspunkt: 22.04.15 Kl. 09.00 14.00 Styremøtet er ope for publikum og presse Går til: Styremedlemmer: Brian Bjordal

Detaljer

Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen

Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen Høgskolen Stord/Haugesund Helse Fonna Helseforetak 4 sykehus 19 kommuner 170 000 brukere Helse Fonna Regionen Pilotprosjekt: Skrøpelige eldre Prosjektgruppen

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver 09.09.2014 1 FoU-enhet for samhandling sept 2014, FOUSAM.no Sammen om bedre helse Helsetorgmodellen

Detaljer

Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk

Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk 1.0 Eldremedisinsk nettverk Årsrapport 2016 Eldremedisinsk fagnettverk SESAM bevilger midler til en lokal nettverkskoordinator i 20 % stilling i Helse Fonna som skal være kontaktperson mot SESAM. Samhandlingsutvalget

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunstyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.04.2016 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM Årsmelding 2016 1 Innhold 1. Sammendrag 4 2. FOUSAM 5 3. Finansiering 6 4. Organisering 7 5. Arbeidsmetoder, satsingsområder, oppgaver og aktiviteter 8 5.1. Arbeidsmetoder

Detaljer

Referat fra møte i Brukerutvalget

Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalget Tid: Torsdag 18.09.2014, kl.10:00 14:00 Sted: Haugesund sjukehus Tilstede: Erland Bakken, Kjell Steinar Andreassen, Anne Grete Stake, Otto Blokhus, Jostein Havnerås, Nils

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Hospitering. mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen. Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal

Hospitering. mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen. Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Hospitering mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen versjon 1, 1.2016 Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda Stord Suldal Sveio Tysnes

Detaljer

FoU enhet for samhandling i Helse Fonna regionen

FoU enhet for samhandling i Helse Fonna regionen FoU enhet for samhandling i Helse Fonna regionen Et samarbeid mellom 19 kommuner, HF og HSH Status og veien videre for Helsetorgmodellen Toppleider forum for samhandling 24.05.13 Dekan Gunn Haraldseid,

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Felles FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Hovedstrategien er ei felles

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Status og forslag til veien videre

Status og forslag til veien videre Hvordan kan lærings- og mestringstilbud organiseres i Helse Fonna etter 2016 i samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og bruker- og pårørendeorganisasjoner? colourbox Innhold

Detaljer

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er et samarbeid mellom kommunene Stord, Bømlo og Fitjar,

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler

Intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler Intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Samhandlingutvalget versjon 1, 11.2015 Et samarbeid mellom Haugesund kommune Karmøy kommune 1 Arbeidsgruppe Fra kommuner

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest Handlingsplan - Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 1. Utvikle Læring og mestrings-tilbud er ein Bidra til oversikt på «gode -kunnskapsbaserte integrert del av pasientforløpet. pasientforløp»

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2016 Lærings- og mestringstilbud i Helse Fonna HF og kommunene 2 Innhold Bakgrunn for handlingsplanen... 4 Målsetting... 4 Hovedmål... 4

Detaljer

Avtale om hospitering

Avtale om hospitering Avtale om hospitering mellom Helse Fonna HF, Bokn kommune, Bømlo kommune, Eidfjord kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Jondal kommune, Karmøy kommune, Kvinnherad kommune, Odda kommune,

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Brukerutvalget Sandnessjøen, 19.04.17 Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Agenda Helsebegrepet Lærings og mestringssenteret Årsplan 2017 Nettsider, markedsføring

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Haugesund sjukehus

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Referat fra møte i Brukerutvalget Fellesmøte mellom Brukerutvalget og ledere og nestledere av Brukerrådene ved DPS i Helse Fonna

Referat fra møte i Brukerutvalget Fellesmøte mellom Brukerutvalget og ledere og nestledere av Brukerrådene ved DPS i Helse Fonna Referat fra møte i Brukerutvalget Fellesmøte mellom Brukerutvalget og ledere og nestledere av Brukerrådene ved DPS i Helse Fonna Tid: Onsdag 21.januar 2016, kl.10:00 14:30 Sted: Haugesund sjukehus Tilstede:

Detaljer

Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger

Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger Kjersti Eide, koordinerende enhetsfunksjon i Helse Stavanger HF med bindeleddstilling til Regionalt kompetansesenter

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere M. Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere M. Røthing MØTEPLASSEN 2017 Nettverk for koordinerende enheter (KE) i Helse Fonna HF område og deres samarbeidspartnere Arbeidsutvalget Kommunar Helse Fonna Christin Berge Christiansen Birgit Almås Katrine Einarsen

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna Å rleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 2013 Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2013 1 Samansetjing av utvalet Medlemmer Leiar Erland Bakken FFO Hordaland Nestleiar FFO Rogaland Otto Blokhus FFO Hordaland

Detaljer

Samhandling om Læring og mestringstilbud

Samhandling om Læring og mestringstilbud Samhandling om Læring og mestringstilbud Forutsetninger for samhandling En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi av Siv Vangen og Chris Huxham i Tverrprofesjonelt samarbeid(elisabeth Willumsen red)

Detaljer

Rapport frå Diaologmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna Dato: 25.sept. 2014

Rapport frå Diaologmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna Dato: 25.sept. 2014 Rapport frå Diaologmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna Dato: 25.sept. 2014 Tema: Overføring av pasient med rehabiliteringsbehov mellom Helse Fonna og Karmøy kommune. Dialogmøtet var eit ledd i oppfølging

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Behandlingsforløp for rehabilitering

Behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeidsavtale nr. 2c Behandlingsforløp for rehabilitering Møteplassen for koordinerende enhet inne habilitering og rehabilitering 13. september 2012 Bente Gunnarshaug Behandlingsforløp for rehabilitering

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar 1. mars >l 31. desember 2012

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar 1. mars >l 31. desember 2012 Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar 1. mars >l 31. desember 2012 Prosjektet et samarbeid mellom kommunene Stord, Bømlo og Fitjar, Helse Fonna og

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal.

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. Saksliste 1. Godkjenning referat og innkalling 2. KOLS og søvnprosjektet SSH v/camilla Gabrielsen 3. Praksiskonsulent

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Å rsmelding. Brukarutvalet Helse Fonna 2012. Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1

Å rsmelding. Brukarutvalet Helse Fonna 2012. Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1 Å rsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012 Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1 Samansetjing av utvalet fram til nyoppnevning Medlemmer: Leiar: Nestleiar: Johann Belsvik Otto Blokhus Otto

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer