FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM"

Transkript

1 FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM Årsmelding 2014

2 Innhold 1. FOUSAM 2 2. Finansiering 3 3. Sammensetning i FOUSAM 4 4. Satsingsområder, oppgaver og aktiviteter Satsingsområder Oppgaver Prosjektstøtte Publikasjoner Faglige nettverk Arbeidsgrupper Kompetanseheving Brukermedvirkning Forskning Samhandlingsarena Kommunikasjon og markedsføringsaktivitet Kommunikasjon Representasjon Informasjonsmateriell Nettside Arrangementer Prosjektstøtte Profilartikler 16 1

3 1. FOUSAM Sammen om bedre helse FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom partene, i tillegg til samarbeidsavtale med Høgskolen Stord/ Haugesund (HSH). Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan. Sammen kan kommunene, helseforetaket og høgskolen løse utfordringene i Samhandlingsreformen, tilpasset regionens struktur og behov. 2

4 2. Finansiering Finansieringen av FoU-enhet for samhandling er delt likt mellom de tre samhandlingspartene. Kommunene bidrar ved innbetaling per innbygger. Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna bidrar tilsvarende i form av stillingsressurser. Regnskap 2014 Inntekter Overføring Inntekt Sum inntekter Kostnader Lønn Lønnskostnad og frikjøp Sum lønnsutgifter Driftsutgifter Møter, konferanser og arrangement Brukerrepresentasjon Øvrige driftsutgifter Sum driftsutgifter Sum kostnader (lønn og driftsutgifter) Resultat / overført til Helse Fonna sitt bidrag med personell: kr Helse Fonna bidrar med ressurser i form av FoU-rådgivere. I 2014 valgte Helse Fonna også organisatorisk å legge Læring- og mestringsteamet til FOUSAM, derav størrelsen på bidraget. HSH sitt bidrag med personell og praksismidler: kr Høgskolen Stord/Haugesund dekker også kompetanseheving for leder og én FoU-rådgiver samt kontor, regnskapsføring og andre administrative tjenester for FOUSAM. 3

5 3. Sammensetning i FOUSAM FoU-enhet for samhandling besto i 2014 av ni medarbeidere som til sammen har bred og tverrfaglig kompetanse. Leder av FOUSAM er ansatt i full stilling, mens rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har deltidsstilling i enheten. FOUSAM-teamet har totalt 4 stillinger. Helse Fonna valgte i 2014 organisatorisk å legge Læring- og mestringsteamet til FOUSAM. LM-teamet styrker FOUSAM-enheten med ytterligere 2.7 stillinger totalt. Leder av FOUSAM har administrativt ansvar. Leder har også faglig ansvar for LM-teamet og FoU-rådgiverne i tillegg til personalansvar for kommunikasjonsrådgiver og en FoU-rådgiver. Leder Marianne H. Wennersberg HSH Kommunikasjonsrådgiver og administrativ støtte Claudia Mocci HSH FoU-rådgivere Astrid Håland Sølvi Heimestøl Knut Skaug Christense E Ek Lars Malvin R. Kvinge Tove V. Agdestein Kristin Ådnøy Eriksen Bjørgene Utviklingssenter, Haugesund Helse Fonna Helse Fonna Læring- og mestringsteam, Helse Fonna HSH Perm. fra Stord kommune, ansatt i HSH HSH Læring- og mestringsteam i Helse Fonna Christense Eileraas Ek Sigrid Bøthun Kari Vik Stuhaug Aase Borgen Haktorsen Bente Mølstre Knutsen Liv Esther Jacobsen Jorunn Sekse Leder LM-team LM, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, Klinikk for psykisk helsevern LM-team, somatikk Helsesektretær LM-team, somatikk Rådgiver koordinerande eining, Helse Fonna og LM-team Koordinator for samhandlingsutvalget (SU koordinator) Margareth Worre Bårdsen SU koordinator 4

6 4. Satsingsområder, oppgaver og aktiviteter FOUSAM har hatt 16 interne møter og to team-samlinger sammen med hele LM-teamet. Leder har deltatt i møter i SU. Et viktig tema har vært ny organisering og struktur, kommunikasjonsstrategi og aktivitetsplan. Nettverksbygging og profilering har vært viktig fokus i FOUSAM har hatt stor aktivitet i dette første året med ny organisering Satsingsområder Etter innspill fra de tre partene ble følgende satsingsområder for FOUSAM vedtatt i SU: Brukermedvirkning Forebygging og tidlig intervensjon KOLS Kommunalt ØH-tilbud Lindrende behandling Læring & mestring Psykisk helse og rus Rehabilitering Velferdsteknologi 4.2. Oppgaver Samhandling for gode pasientforløp FOUSAM bidrar til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å: Gi prosjektstøtte fra planlegging til evaluering og implementering Etablere og følge opp faglige nettverk og arbeidsgrupper Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak Sikre reell brukermedvirkning Stimulere til forskning og innovasjon Skape en samhandlingsarena gjennom forskings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere Ivareta sekretariat for Samhandlingsutvalget (SU) Prosjektstøtte FOUSAM har gitt prosjektstøtte til 14 samhandlingsprosjekter i Alle prosjektene har navngitt kontaktperson i FOUSAM. Se for informasjon om hva FOUSAM bidrar med i prosjekter) Oversikt over finansieringskilder er utarbeidet og tilgjengelig på 5

7 I 2014 mottok to prosjekt i samarbeid med FOUSAM Samhandlingsmidler fra Helse Vest: «Helseteam for eldre» og «Samarbeid om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» Tabell 1: Oversikt over prosjekt i samarbeid med FOUSAM 2014 Navn på prosjekt ACT-team Brukarråd i samband med planlegging av interkommunal legevakt og ØH-plassar Eksistensiell og åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten Etablering av «Frisklivsentral med lærings og meistringstilbod» Familieambulatoriet Gruppebasert undervisning og trening for personer med diabetes type II Helseteam for eldre Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag KOLS-prosjekt, fase 3 (KOLS-team) «Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetjenesta for å gi pasienter med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre og meir samanhengande behandlingstilbud.» Læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» (videreføring) Deltakende kommune Haugesund Vindafjord, Etne Sauda og Suldal Tysvær Odda/Ullensvang Haugalandskommunene Prosjekteier: Helse Fonna foretak Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda Bokn Stord, Bømlo og Fitjar Tysvær Odda, Ullensvang, Jondal og Folgefonna DPS Karmøy Potensielt alle, men foreløpig deltar kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord Fitjar, Bømlo, Kvinnherad og Odda/ Ullensvang Kontaktperson FOUSAM Tove Agdestein (Sigrid Bøthun) Sigrid Bøthun Astrid Håland Jorunn Sekse Sølvi Heimestøl Lars Kvinge Knut Skaug og Lars Kvinge Bente Kvilhaugsvik og Arvid Birkeland, HSH Marianne H. Wennersberg og Knut Skaug Sigrid Bøthun Tove Agdestein Christense E. EK og Tove Agdestein Rus/Somatikk Haugalandskommunene Sølvi Heimestøl Samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune og klinikk for psykisk helsevern Tysvær Astrid Håland og Sigrid Bøthun 6

8 Publikasjoner/ rapporter Alle prosjektrapporter inngår i FOUSAM sin rapportserie og følgende rapporter er publisert i Heimebasert rehabilitering. Eit samarbeidsprosjekt mellom Bømlo kommune, Fitjar kommune, Stord kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund: evalueringsrapport, 2014/1 Å leva godt med diabetes. Gruppebasert trening og undervisning for personar med type 2 diabetes: evalueringsrapport, 2014/2 Eksistensiell/ åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten: delrapport, Rapport frå Diaologmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna, Faglige nettverk Felles mandat for faglige nettverk ble godkjent i SU mars Akutt Beredskap Mandat fra SU. To møter avholdt. Temadag arrangert i april med tema beredskap, nødnett, samhandling. Leder: Ingerid Paulsen, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Margareth Worre Bårdsen Barn og unge SU vedtok i november å støtte opprettelse av faglig nettverk for barn og unge. Mandat fra FOUSAM godkjent. Representanter oppnevnes og nettverket etableres i jan/feb Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl Geriatrisk fagnettverk Oppstartmøte/inspirasjonsdag ble avholdt 3. april Nettverket består i dag av 22 faste medlemmer og har hatt 4. samlinger. SESAM har bevilget midler til en lokal nettverkskoordinator i 20 % stilling i Helse Fonna. Leder: Målfrid Christoffersen, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Astrid Håland IKT Nettverk Ett møte gjennomført. Leder: Paula A Nordbø, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl 7

9 Kreftomsorg og lindrende behandling FOUSAM har på oppdrag fra SU utarbeidet forslag til mandat og organisering av KLB nettverket. SU ønsker primært at KLB nettverket legges inn i den strukturen som allerede er etablert, og SU har vært i dialog med det eksisterende nettverket. Vedtak på organisering fattes i begynnelsen av Fagnettverk for læring og mestring To fellessamlinger gjennomført. Helse Fonna regionen har en koordinator i hvert geografisk område: Haugesund, Odda og Stord. Lederen av LMS-teamet sitter i FoU-enhet for samhandling (FOUSAM). Haugesund regionen Christense Eileraas Ek, LMS-teamleder/ FOUSAM (leder i nettverket) Elisabeth Lunde Sørheim, Etne kommune (nestleder i nettverket) Odda regionen Jorunn Sekse, LMS-team/ FOUSAM (leder i nettverket) Mariann Wesenlund Hauge, Jondal kommune (nestleder i nettverket) Stord regionen Sigrid Bøthun, LMS-team/ FOUSAM (leder i nettverket) Kari Raunholm, Fitjar kommune (nestleder i nettverket) Tuberkulosenettverk Oppstartsmøtet 23. oktober 2014, 7 kommuner representert. Senere har ytterligere en kommune meldt inn en representant. Leder: Knut Skaug, Helse Fonna Kontaktperson i FOUSAM: Knut Skaug Arbeidsgrupper I forbindelse med evaluering av Samarbeidsavtalene 2014 besluttet Samhandlingsutvalget å sette ned to arbeidsgrupper med mål om å klargjøre ansvars og oppgavefordeling innenfor to gråsoneområder: Arbeidsgruppe for intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler og arbeidsgruppe for blodtransfusjon. Mal for mandat og arbeidsflyt er utarbeidet. Arbeidsgruppe intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler Arbeidsgruppa består av representanter fra behandlingshjelpemidler og kommunehelsetjenesten to fra Helse Fonna, to fra Karmøy kommune, en representant fra Haugesund kommune og en representant fra Suldal kommune. Det utarbeides retningslinjer som klargjør ansvarsfordeling mellom helseforetak og kommuner når det gjelder intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler. Kontaktperson i FOUSAM: Margareth Worre Bårdsen 8

10 Arbeidsgruppe Blodtransfusjon i kommunehelseteneste Arbeidsgruppa består av representanter fra seksjon for laboratoriemedisin, klinisk avdeling og kommunehelsetjenesten. Det er utarbeidet prosedyre for transfusjon av blodprodukt i kommunehelsetjenesten og praktisk opplæring. Leder av arbeidsgruppa: Tatjana Sundic Kontaktperson i FOUSAM: Tove V. Agdestein Kompetanseheving ØH-kompetansepakke FOUSAM har gjennomført ØH-kompetansepakke i Karmøy kommune. Tilbudet bestod av to fagdager i kombinasjon med hospitering. Nye kommuner som starter opp ØH-døgntilbud får samme tilbud om kompetanseheving. Andre kompetansehevingstilbud: se arrangement Brukermedvirkning FOUSAM fikk i oppdrag å se på brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. En arbeidsgruppe med representant fra Brukerutvalget, HSH, LMS og FOUSAM, ledet av Kristin Ådnøy Eriksen har laget et forslag som omfatter ansvar for opplæring, oppfølging og ivaretakelse av brukermedvirkning, organisering og administrering, samt retningslinjer og rutiner. For å sikre gjennomgående brukermedvirkning i FOUSAM, foreslås ansettelse av erfarings-/ brukarmedarbeider tilsvarende 20 % stilling i teamet. Ansvarsområde er skissert som å ha oversikt i brukerfeltet, være kontaktperson, kvalitetssikre brukermedvirkning i prosjekt og arbeidsgrupper. FOUSAM har midler i budsjett for 2015 til denne stillingen. Forslaget ble vedtatt i SU i november og arbeidet med utlysning er startet. FOUSAM har deltatt i arbeidsgruppe sammen med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) kommunene Karmøy og Haugesund, Haugaland A-senter og Helse Fonna for å planlegge inspirasjonsdag og idemyldringsdag mars Dette er et tiltak for å stimulere til økt deltakelse i brukerorganisasjoner. Idéene som presenteres denne dagen vil følges opp og resten av kommunene vil deretter inviteres til ny samling. Tiltaket er i tråd med vedtatt regional rusplan innen TSB i Helse Vest. Et av de 5 sentrale og overordnede punktene er at brukermedvirkning og mestringsperspektivet må ligge til grunn i møte med rusavhengige. Nasjonale retningslinjer som ROP retningslinjene og «Sammen for mestring» peker også på viktigheten av brukermedvirkning Forskning Forskningsaktivitet i prosjekter Gruppebasert undervisning og trening for personer med diabetes type II, VESS-kommuner Mastergradstudent i prosjektgruppa Bjørg Oftedal, professor II ved HSH og Lars M. R. Kvinge, ved HSH og FOUSAM i samarbeid med prosjektleder forfatter vitenskapelig artikkel med resultater fra prosjektet. 9

11 Familieambulatoriet Kristin Å Eriksen, HSH og FOUSAM bistår prosjektgruppa i utforming av forskningsspørsmål Pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter» (videreføring) Brynjar Foss, professor II ved HSH, bidrar med faglig støtte til utarbeiding av søknad om forprosjektmidler fra Regionalt Forskningsfond Vest. Stipendiater To doktorgradsstipendiater er tilknyttet FOUSAM. Astrid Fjell, HSH Hvordan oppfatter og forstår eldre hensikten med hjemmebesøkene og hvordan bruker helsepersonell sine kommunikasjonsferdigheter. Fjell ønsker å finne svar på hva som er den beste måten å gjennomføre forebyggende og helsefremmende besøk hos eldre som bor hjemme. Else Cathrine Rustad, HSH «Continuity of care as affected by the process of moving patients from the hospital to the municipal health care service: Describing the experiences of the oldest old patients, their relatives and nurses, using mixed methods» I tillegg har FOUSAM samarbeid med doktorgradsstipendiant Heidi B. Bringsvor, Helse Fonna Health promotion and quality of life in patients with COPD. Forskergruppe Helseteam for eldre Forskergruppa har hatt fem møter. Gruppa består av representanter fra kommune, helseforetak, høgskolen, Karolinska Institutt, Universitetet i Stavanger og Sykehusapoteka Vest HF. Hensikten med forskergruppa er å bistå med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen, og å bruke innsamlede data til forskning og utviklingsarbeid. Forskergruppa kan også, på bestilling fra kommunene som har vært involvert, gjøre analyser av det innsamlede datamaterialet, til bruk til driftsformål. Forskergruppa startet i 2014 skriving av første vitenskapelig artikkel, som blir den første artikkelen i doktorgradsarbeidet til stipendiat Astrid Fjell. 10

12 4.3. Samhandlingsarena Erfaringskonferanse I april 2014 arrangerte FOUSAM erfaringskonferansen med tittelen «Samhandling gir gode pasientforløp». Tema var samhandling i prosjekt, nettverksarbeid, implementering av prosjekt og brukermedvirkning. Erfaringskonferansen markerte i tillegg FoU-enhetens overgang fra prosjekt til drift. Rundt 40 deltakere fikk mulighet til å bli bedre kjent med FOUSAM og hva enheten kan bidra med for alle tre parter; kommunene, helseforetaket og høgskolen. Forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 13. november 2014 arrangerte FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse «Sammen om bedre helse» på høgskolebygget i Haugesund. Omkring 70 oppmøtte deltakere fra både kommuner, helseforetak og høgskole fikk med seg et innholdsrikt program. Opptak av foredragene er tilgjengelig på Prosjektledersamling Mer enn 30 deltakere fra kommuner, helseforetak, høgskolen, samt brukerrepresentanter deltok på prosjektledersamling i september Arrangement Mars Å leve et friskere liv Samarbeid med Karmøy kommune og LM-nettverket (mars/april) April Inspirasjonsdag Fagnettverk Geriatri Samling i nettverk for erfaringsformidlere innen psykisk helsefeltet Samarbeid LM-teamet og Klinikk psykisk helsevern Mai «Erfaringsdeling med fokus på evaluering- og måleverktøy innen læring og mestring og frisklivstilbud» Samarbeid med LM-nettverket «Grupper på vektskåla Påfyll og utveksling for alle som er involvert i gruppebaserte lærings- og meistringstilbod». Samarbeid med LMS somatikk og Klinikk psykisk helsevern 11

13 Juni Brukersamling for brukerorganisasjonene innen psykisk helse rusfeltet Samarbeid med LM-nettverket og Klinikk psykisk helsevern September Prosjektleiarsamling «Kva trengst for å lykkast?» 30 deltakere fra kommune, foretak, høgskolen og brukerrepresentanter Dialogmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna avslutning på Rehabiliteringsprosjekt Samarbeid med prosjektgruppa Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom (september/oktober) Samarbeid med LM-teamet Oktober Pårørande ved rusproblem: «Du er ikkje åleine!» i VESS kommunane Samarbeid med LM-teamet Kurs i Helsepedagogikk med fokus på ungdom (oktober/november) Samarbeid med BUP Haugesund, Lærings- og mestringssenteret og Helsestasjon for ungdom i Haugesund Erfaringsseminar «Eksistensiell og åndelig omsorg i kommunehelsetjenesten» Samarbeid med prosjektgruppa «Eksistensiell og åndelig omsorg til alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten» November Sped- og småbarnsdagane: «Å vere den vaksne og sjå dei små» Samarbeidsgruppa for sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Haugesund barnevernstjeneste, Helsestasjonen i Stord kommune, Barne- og familietjenesten i Bømlo kommune, BUP Stord og BUP Haugesund «Habilitering og rehabilitering til alle som treng det». Fagdag i rehabiliteringsveka 2014 Samarbeid med arbeidsutvalet i koordinerande eining i Helse Fonna «Morgendagens omsorg» Samarbeid med Bjørgene Utviklingssenter og Fylkesmannen i Rogaland «Å leve eit friskare liv» (november/desember) Samarbeid med studieforbundet FUNKIS, LMS Helse Fonna og Karmøy kommune 12

14 «Livslyst når det røyner på». Utvikling av nytt kurstilbud på tvers av diagnoser. Prøvd ut pilot i samarbeid med LMS Frisklivssentral Odda «Samhandling til barnets beste. Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste» Samarbeid med Helse Fonna, Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Vest, BarnsBeste og Haugalandsløftet Desember Samhandlingsseminar med tema «Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune» Samarbeid mellom Stord sjukehus og kommunene i Sunnhordland 13

15 5. Kommunikasjon og markedsføringsaktivitet 5.1. Kommunikasjon Beslutning i SU i jan 2014 at enhetens offisielle navn blir «FoU-enhet for samhandling». Akronymet FOUSAM tas i bruk. Ny kommunikasjonsstrategi (ny logo, visjon) Omdømmeundersøkelse (119 svar) Størst respons på undersøkelsen fra Helse Fonna ansatte (med direkte pasientkontakt) Flertallet er introdusert til FOUSAM via møter og konferanser På spørsmål om hvilke oppgaver/funksjon i FOUSAM som er relevant for deres arbeid er svaret kompetansehevingstiltak, brukermedvirkning, faglig nettverk og prosjektstøtte Skape nettverk (rundt 300 kontaktadresser) 5.2. Representasjon FOUSAM er presentert i ulike fora Topplederforum Styremøte i Helse Fonna Klinikkdirektørmøte i Helse Fonna (Odda og Haugesund) Områdemøter, Haugalandet, Sunnhordland og Hardanger Ledernettverk Helse- og omsorg Haugalandet Velferdsteknologinettverk Sunnhordland Velferdsteknologiseminar i Helse Vest Forskermøte med forskere fra Karolinska Institutt på besøk ved HSH Dialogmøte mellom Karmøy og Haugesund Samhandlingsseminar på Stord Samling for koordinerande eining i Karmøy ØH-kompetansepakke Forskningsdagene ved HSH Avdeling for helsefag, HSH Vrimledager ved LMS, Sentralsykehuset i Stavanger Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Representanter fra Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Nettverk for utvikling av kunnskap om pårørendeinvolvering og pårørendestøtte Regional utdannings- og forskningskonferanse i Midt-Norge, Ålesund Haugland Vekst (10 kommuner på Haugalandet) sin samling med fokus på samhandling og velferdsteknologi 14

16 5.3. Informasjonsmateriell 2 brosjyrer om FOUSAM 4 utgaver av nyhetsbrevet Samhandlingsnytt (51 abonnenter) 4 innlegg i media (NSF medlemsblad, Praksisnytt, Kronikk Haugesunds Avis, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse). Flere prosjekter har i tillegg fått god medieomtale i større og mindre lokale aviser i Helse Fonna regionen. FOUSAM-standardpresentasjon (37 slides) FOUSAM-film FOUSAM-brosjyrer Samhandlingsnytt FOUSAM-standardpresentasjon FOUSAM-film 5.4. Nettside Ny nettside (www.fousam.no) med rundt 160 sider (54 navigasjonssider, 28 nyheter om FOUSAM, 45 nyheter om arrangementer og 31 kalenderinnlegg). 520 dokumenter kan lagres. Trafikk: sidevisninger i 2014 (beste måned: november 2014 med sidevisninger) Brukerundersøkelse (52 svar) Brukerne oppsøker hovedsakelig våre nettsider for å finne generell informasjon om FOUSAM, informasjon om samhandling (samarbeidsavtalene) og konkret informasjon om prosjekter. 15

17 5.5. Arrangementer 14 invitasjoner/program (se bilde) 2 brosjyrer 4 annonser Eksempler på invitasjoner 5.6. Prosjektstøtte 8 brosjyrer 5 plakater 8 informasjonsskriv 10 skjema (til registrering, evaluering osv.) 13 maler til prosjektarbeid (f.eks. prosjektplanmal, rapportmal) Eksempler på brosjyrer Eksempler på plakater 5.7. Profilartikler Mapper, display/roll-up, visittkort 16

18 FoU-enhet for samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund Telefon: E-post: 17

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg Vestre Viken Helseforetak Årlig melding 2010 vedlegg Innhold: 1. Årsmelding Brukerutvalg 2. Årsmelding HAMU 3. Årsmelding LMS 4. Årsmelding Forskningsutvalg 5. Sluttrapport Pilotsykehus Ringerike Vedlegg

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Einar Braaten Dato: 11.04.2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer