KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Profileringsartikler 2017/ Frivillig kunngjøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Profileringsartikler 2017/ Frivillig kunngjøring"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Profileringsartikler 2017/11355 Frivillig kunngjøring Tilbudsfrist: kl Avtaleperiode år

2 1. GENERELL BESKRIVELSE Om oppdragsgiver Beskrivelse av oppdragsgivers behov Generelle kontraktbetingelser Avtaleperiode Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist Fremdriftsplan REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Offentlighet og taushetsplikt Innlevering av tilbud Tilbudsutforming Forbehold og avvik Vedståelsesfrist Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Kostnader ved utarbeidelse av tilbud KVALIFIKASJONSKRAV Generelle krav Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriteriene Nærmere om Pris Nærmere om Kvalitet Nærmere om Varesortiment/produktbredde Nærmere om Nettbutikk OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE Registrering av tilbud Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Bakgrunn og behov Overordnede krav Spesifikke krav

3 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Om oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Arbeidstilsynet (heretter også benevnt Oppdragsgiver eller Kunden). Arbeidstilsynet er en statlig etat med ca. 630 ansatte, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. Arbeidstilsynet har videre tilsyn med studentenes læringsmiljø ved universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet hva angår tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynet består av en sentral enhet - Direktoratet for arbeidstilsynet som er lokalisert i Trondheim - og 7 regionskontor med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. For nærmere informasjon om Arbeidstilsynets organisering og virksomhet, viser vi til vår Internettside: Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Trond Erlend Rotabakk Postadresse: Postboks 4720, Sluppen, 7468 Trondheim E-post: Telefon: Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen via Arbeidstilsynets anskaffelsesportal. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos Oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson Beskrivelse av oppdragsgivers behov Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå rammeavtale med én leverandør som kan levere et bredt spekter av ulike profileringsartikler og som kan hjelpe oss med å synliggjøre Arbeidstilsynets merkevare og satsninger til definerte målgrupper. Arbeidstilsynet har satsningsområder hvor vi gjennomfører utadrettet virksomhet. hvor vi deltar på messer og arrangementer/events. Målgruppene spenner fra unge arbeidstakere til arbeidstakere og -givere generelt eller inn mot spesifikke bransjer. Arbeidstilsynet skal i tillegg lansere ny logo og visuell profil. Denne er planlagt lansert våren Det vil i sammenheng med dette bli økt behov for profileringsartikler. Det er ikke tillatt å fremvise ny logo til utenforstående før lanseringsdato. 3

4 De avtalte priser tar utgangspunkt i to ulike grupper. Gruppe I representerer spesifikke fokusprodukter definert i vedlegg 2: prisskjema. Gruppe II representerer et bredere utvalg av produktgrupper. Avtalen har en estimert årlig verdi på ca til kroner eksklusive merverdiavgift. Dette gir en samlet kontraktsverdi for hele den mulige kontraktsperioden (inklusive opsjoner) på ca til kroner eksklusive merverdiavgift. Oppdragsgiver er ikke bundet av dette estimat. Volumet vil kunne avvike fra det ovennevnte som følge av endringer i blant annet budsjett, økonomiske rammevilkår, endringer i behovet, markedssituasjonen og politiske vedtak Generelle kontraktbetingelser Anskaffelsen gjelder en rammeavtale med én leverandør. Avtaleforholdet reguleres av rammeavtaledokument (vedlegg 3) Avtaleperiode Rammeavtalen inngås for en periode på 2 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge rammeavtalen med de samme betingelser med 1+1 år, slik at total mulig avtaleperiode blir 4 år Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Prisskjema Vedlegg 3 Utkast til rammeavtale Vedlegg 4 Arbeidstilsynets standard kontraktsvilkår Vedlegg 5 Veiledning sladding 1.6. Kunngjøring Konkurransen er frivillig kunngjort i DOFFIN-databasen Se Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson senest 7 dager før tilbudsfristens utløp. 4

5 Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson, uten opphold. Henvendelser om feil i konkurransegrunnlaget eller forespørsel om tilleggsopplysninger skal foretas via Anskaffelsesportalen, Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget gjennom registrering i Anskaffelsesportalen Tilbudsfrist Frist for å levere tilbud er: kl Det er tilbyders ansvar at tilbudet er Oppdragsgiver i hende, på innleveringsstedet, før tilbudsfristens utløp Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl.12:00 Tilbudsåpning kl.14:00 Evaluering Uke 11 Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 12 Kontraktsinngåelse Uke 12 Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. 2. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR del I. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. 5

6 I denne konkurransen er det ikke lagt opp til forhandlinger. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp. Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og stille eventuelle spørsmål ved forespørsel om tilleggsopplysninger via Anskaffelsesportalen, Offentlighet og taushetsplikt Offentleglova gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og øvrige saksdokumenter, jf. anskaffelsesforskriftens 3-5. Tilbud og anskaffelsesprotokoll er unntatt offentlighet inntil valg av leverandør er bestemt, jf. offentleglova 23. Offentleglovas bestemmelser om unntaksrett og unntaksplikt for innsyn gjelder. Taushetsplikt gjelder for opplysninger i tilbudene om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriftens 3-6 og forvaltningslovens 13, 1.ledd nr. 2 - forretningshemmeligheter. På denne bakgrunnen ber vi derfor tilbyderne om i tillegg å sende inn en versjon av det komplette tilbudet der alle opplysninger som tilbyder anser som forretningshemmeligheter er sladdet. På denne måten blir oppdragsgiver raskere og bedre i stand til å ta stilling til hva som skal anses som forretningshemmeligheter ved en eventuell innsynsbegjæring. De aktuelle opplysninger skal sladdes tydelig slik at opplysningene ikke er lesbare. Opplysninger som ikke er foreslått unntatt vil bli ansett akseptert som offentlige. Dersom det ikke vedlegges noen slik offentlig (sladdet) versjon anses leverandøren å ha akseptert at det ved en begjæring av innsyn kan gis tilgang til tilbudet i sin helhet. Se også vedlagte veileder for sladding. Oppdragsgiver har uansett plikt til å foreta en selvstendig vurdering av om sladdete opplysninger ihht regelverket utgjør forretningshemmeligheter. Enhetspriser anses uansett som forretningshemmeligheter, men normalt ikke delsummer og totalsummer Innlevering av tilbud Direktoratet for arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at påmelding til konkurransen skjer via vår anskaffelsesportal, se Dette innebærer at deltakelse i konkurransen skjer elektronisk. Deltakelse foretas ved å laste opp all etterspurt dokumentasjon innen oppgitt frist via anskaffelsesportalen. Nærmere beskrivelse av gjennomføringen av konkurransen fremgår av anskaffelsesportalen, se Vennligst legg merke til at det er påkrevet at man logger seg inn på anskaffelsesportalen og registrerer ønske om å delta for å kunne laste opp dokumenter og for å få tilgang til endringer/ tilleggsopplysninger. 6

7 Nye brukere: For nye brukere av denne portalen, vennligst gå til x for å angi et passord for din brukerkonto. Vennligst bruk e-postadresse som ditt brukernavn. Du kan også gå til «Logg inn» og opprette brukerkonto fra denne siden. Mistet/glemt passord: Hvis man har brukt denne portalen tidligere men har glemt innloggingsinformasjon, vennligst gå til for å sette et nytt passord. Vennligst bruk tidligere registrert e-postadresse som brukernavn Tilbudsutforming Tilbudet skal inneholde et datert tilbudsbrev som er signert av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Referanse til saksnummer Leverandørens adresse, telefonnummer og foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Forbehold og avvik skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet slike forhold fremgår (med sidetall og punktnummer) Følgende skal vedlegges tilbudet: 1. Attest for betalt skatt og merverdiavgift. 2. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (etterspurt dokumentasjon) 3. Finansiell og økonomisk stilling (etterspurt dokumentasjon) 4. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (etterspurt dokumentasjon) 5. Beskrivelse av den tilbudte ytelse (besvarelse av tildelingskriteriene og Kravspesifikasjonen - vedlegg 1) 6. Utfylt Prisskjema (Vedlegg 2) Sladdet versjon av tilbudet: Det skal vedlegges en sladdet versjon av tilbudet der alle opplysninger som Tilbyder anser som forretningshemmeligheter er sladdet. Se også vedlagte veileder for sladding Forbehold og avvik Tilbyders eventuelle forbehold mot kontraktbetingelsene skal klart framgå av tilbudsbrevet for å være gyldig (se punkt 2.4). Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik fra kravspesifikasjonen. 7

8 Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at Oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i pkt Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav. Alle endringer foretas i Anskaffelsesportalen Kostnader ved utarbeidelse av tilbud Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen. 3. KVALIFIKASJONSKRAV 3.1. Generelle krav Krav Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift. Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. Firmaattest 8

9 3.2. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Det kreves god erfaring fra tilsvarende avtaler. Med tilsvarende avtale menes leveranser av samme type produkter som denne konkurransen gjelder. Dokumentasjonskrav Liste med kort beskrivelse av de viktigste leveranser de siste tre år, inkludert navn på oppdragsgiver, hva slags produkter som er levert, samt tidspunkt, verdi og kontaktperson med kontaktinformasjon. Mangel på etterlevelse av kvalifikasjonskrav medfører avvisning av tilbudet. 4. TILDELINGSKRITERIER 4.1. Tildelingskriteriene Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Kriterium Vekt Forklaring Pris 40 % Utfylt prisskjema (Vedlegg 2) Kvalitet på produktene Varesortiment / produktbredde 30 % J.fr. kravspesifikasjonen punkt 3, og samt de generelle behov og krav i punkt 1 og % Kravspesifikasjonens punkt 3.1, samt de generelle behov og krav i punkt 1 og 2. Utfyllt prisskjema. Nettbutikk 20 % Besvarelse av kravspesifikasjonens punkt 3.6 (Nettbutikk) samt de generelle behov og krav i punkt 1 og Nærmere om Pris Evalueringen av tildelingskriteriet «Pris» vil bli gjort på bakgrunn av de oppgitte priser i prisskjemaet (Vedlegg 2). Det skal under utfyllingen oppgis eventuelle minimum ordrekvantum, produktpris og kostnad for trykk inntil 4 farger. Deretter fyller tilbyder inn rabatt i prosent. Tilbyder velger selv forpakningsstørrelse de gir tilbud på, men tilrådes å ta hensyn til de hypotetiske volumene at disse er for etaten samlet. 9

10 Produktprisen inneholde leveringbetingelse oppgitt i fritt levert (incoterm 2010: DDP - Delivered Duty Paid) og inklusive emballasje og alle gebyrer. Leveringssteder er angitt i kravspesifikasjonens punkt 1. Oppdragsgiver besitter svært lite historiske data og volumtall for tidligere kjøp av profileringsartikler. De enkelte regions- og tilsynskontorer har selv håndtert sine innkjøp på dette området, og har løst dette på forskjellige måter. De tall Oppdragsgiver har forsøkt å fremskaffe til denne konkurransen har vist seg totalt ufullstendige og misvisende, og angis derfor ikke. Av samme grunn blir evalueringen av tildelingskriteriet Pris basert på et hypotetisk og grovt estimert volum, som kan vise seg å ligge et godt stykke unna det reelle behov. Evalueringen vil bli gjort ved å sammenligne tilbudte priser og kostnader, multiplisert med et hypotetisk volum. Leverandøren skal fylle inn vareangivelse, varenummer, produktpris og trykkpris i prisskjemaet og summere dette til én evalueringspris. Eventuelle rabatter blir gitt på listepris og trykkpris. Tilbyderen med laveste summerte evalueringspris får beste poengsum under dette tildelingskriteriet Nærmere om Kvalitet Evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet» vil bli gjort på bakgrunn av svar og beskrivelser tilbyder gir i besvarelsen på kravspesifikasjonen Nærmere om Varesortiment/produktbredde Det er for oppdragsgiver av betydning å inngå rammeavtale med leverandører som kan tilby et relevant og bredt spekter av profileringsartikler. Ved evalueringen av dette tildelingskriteriet vil det blant annet bli sett hen til antall relevante varegrupper som tilbys i vedlegg 2 Prisskjema, bredden innen forskjellige produktgrupper og relevansen av produkttyper som tilbys i forhold til oppdragsgivers behov Nærmere om Nettbutikk Oppdragsgiver anser det som viktig med en brukervennlig og funksjonell nettbutikk som primærkanal for å gjøre sine bestillinger. Ved evaluering av dette tildelingskriteriet vektlegges besvarelse av kravspesifikasjonens punkt 3.6 (Nettbutikk). 5. OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE 5.1. Registrering av tilbud Tilbudene registreres automatisk i portalen etter hvert som de blir lastet opp. 10

11 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn og behov Arbeidstilsynet er en statlig etat med cirka 630 ansatte. Arbeidstilsynet består av en sentral enhet - Direktoratet for arbeidstilsynet som er lokalisert i Trondheim og syv regionskontor med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Regionskontorene er på følgende steder: Enhet i Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet Midt-Norge Arbeidstilsynet Indre Østland Arbeidstilsynet Vestlandet Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold Akershus Arbeidstilsynet Sør-Norge Direktoratet for arbeidstilsynet Kontorsted Finnsnes Trondheim Hamar Bergen Oslo Moss Skien Trondheim Se for øvrig Arbeidstilsynets nettsted for en oversikt over organiseringen og fordelingen på disse kontorene: Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå rammeavtale med én leverandør om levering av profileringsartikler. Leverandøren skal hjelpe oss med å utvikle og synliggjøre Arbeidstilsynets merkevare og satsninger til sine målgrupper. 2. Overordnede krav Leverandøren skal i kontraktsperioden dekke Oppdragsgivers behov for profileringsartikler, samt relaterte tjenester som merking med logo. Bestillingene (avrop) vil være av forskjellig hyppighet og volum, normalt med flest suppleringskjøp og noen større "hovedinnkjøp". Bestillinger vil bli gjort av, og med levering til-, Arbeidstilsynets forskjellige kontorer over hele landet. Levering skal skje uten ekstra kostnad uavhengig av lokasjon og størrelse på bestillingen. Oppdragsgiver har valgt å definere en produktgruppe (Gruppe I), som vil representere hovedvolumet av bestillingene. Men, oppdragsgiver legger vekt på at det er ønskelig med en leverandør som har en stor sortimentsbredde. Derfor er det ønskelig at man kan tilby så mye som mulig av artiklene i Gruppe II også. Tilbyder gis mulighet for å kunne liste opp andre relevante produktgrupper/-kategorier. Merk at konkurransen inneholder bestemmelser for fremtidig regulering av innkjøpsprisene som ligger til grunn for beregning av avtalepriser. 11

12 Utover at produktkatalogen må inneholde enkelte bestemte produkter (se vedlegg 2, Gruppe I og II), gis det ikke konkrete eller detaljerte føringer på hvilke typer produkter eller varelinjer som skal tilbys. Oppdragsgivers overordnede behov er at produktkatalogen dekker alle de type produkter som er nødvendige for Arbeidstilsynets utadrettede virksomhet utøver. Bredden og omfanget av relevante produkter som tilbys slik de fremgår av vedlegg 2 - Prisskjema vil bli evaluert under tildelingskriteriet " Varesortiment/produktbredde". Det er ønskelig med høy grad av elektronisk samhandling og papirløse løsninger, særlig i form av at det tilbys en funksjonell og brukervennlig nettbutikk, samt at det stilles krav til bruk av e-faktura. Det er ønskelig at tilbyder tilbyr en høy grad av gode og fleksible rutiner for bestilling og avbestilling. Oppdragsgiver har ikke fastsatt konkrete krav på dette punkt, men overlater til tilbyderne å svare opp og beskrive sine ruiner på dette punkt. Herunder hvilke betingelser som tilbys for bestilling, avbestilling og kundeservice. 3. Spesifikke krav 3.1 Varesortiment /bør Oppdragsgiver har mulighet til å bestille produkter etter behov og fra leverandørens totale varesortiment. Oppdragsgiver skal ha beskjed i rimelig tid før varer i Gruppe I skiftes ut. Nytt produkt skal ha samme kvalitet og følge samme kalkyle som utskiftet produkt. Leverandør kan levere alle varer spesifisert under Gruppe I i vedlegg 2 Prisskjema. Leverandør kan levere alle varer spesifisert under Gruppe II i vedlegg 2 Prisskjema Bør Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar Oppfyllelse av regelverk, bestemmelser og standarder De leverte produkter tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i aktuelle standarder, regelverk og andre aktuelle bestemmelser. /bør Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar. 3.3 Ønskede egenskaper og kvaliteter ved produktene Produktene inneholder ikke helse- eller miljøskadelige kjemikalier som kan medføre risiko for skade på brukere eller miljøet, verken under produksjon eller ved bruk av produktene. Tilbudte produkter og tilhørende emballasje inneholder ikke helsefarlige, giftige, allergi- eller kreftfremkallende stoffer. /bør Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar. Produkter som tilbys utover basissortimentet (Gruppe II etc.) skal ha tilsvarende kvalitet og egenskaper som beskrevet ovenfor. 12

13 Logoer kan endres i løpet av kontraktsperioden dersom Oppdragsgiver ønsker dette, og nye logoer og satsninger med behov for logoer kan komme til. Oppdragsgiver skal da varsle leverandøren om dette i rimelig tid før de aktuelle produkter leveres. For Arbeidstilsynet skal farger og øvrig utforming av logoer være i tråd med etatens visuelle profil. Arbeidstilsynet lanserer om kort tid ny logo. Denne logoen er forbudt å vise til utenforstående før lansering. Valgte tilbyder vil bli informert om lanseringsdato. 3.5 Bestillingsrutiner og service /bør Bestillinger skal leveres fritt (dvs franco/ddp i samsvar med INCOTERMS 2010) til det kontor som har gjort bestillingen. Det gjelder ingen minstevolum for den enkelte bestilling. Bør Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar. Leverandørens beskrivelse: Kort beskrivelse av bestillingsrutiner for normale bestillinger, herunder hvilken service som tilbys i tilknytning til gjennomføring og oppfølgning av bestillinger og ordrer. Leverandørens beskrivelse Kort beskrivelse av rutiner for hastebestillinger. Leverandørens beskrivelse Kort beskrivelse av rutiner for avbestilling kansellering. Leverandørens beskrivelse Kort beskrivelse av rutiner ved forsinkelser. Leverandørens beskrivelse Kort beskrivelse av rutiner ved implementering/endring av logoer. 13

14 I vedlegg 2, skal tilbyders garanterte leveringstid oppgis for de spesifikke produktene i Gruppe I og en gjennomsnittlig leveringstid for sortimentgruppene oppgitt i Gruppe II. Med leveringstid menes tiden i virkedager fra godkjent bestilling er mottatt fra leverandøren, til varene er mottatt hos bestillende enhet hos oppdragsgiver. I praksis betyr dette at oppgitt ledetid skal være gjeldende likegyldig om bestillende enhet holder til i Kristiansand eller i Alta. Oppdragsgivers misligholdsbeføyelser ved eksempelvis forsinket eller feil i leveranser, følger av rammeavtalens kontraktsvilkår, jf. vedlegg 3. Leverandørens skal på forespørsel kostnadsfritt utarbeide salgsstatistikk pr varelinje og pr kontor/avdeling. 3.6 Nettbutikk /bør Leverandøren tilbyr en selvbetjeningsportal (nettbuttikk) i et online webgrensesnitt der den enkelte bestiller selv kan foreta bestillinger elektronisk. Nettbutikken er til enhver tid være oppdatert med alle varelinjer/produkter som omfattes, slik at det ikke er nødvendig også å måtte konsultere papirkatalog eller kundeservice for å få oversikt over hva som kan kjøpes. Det er mulig å foreta bestillinger ved bruk av interne kataloger i vårt e-handelssystem. Bør Bør Kunder varsles før eventuell nedetid. Bør Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar. Nettbutikken bør ha god oppetid, i utgangspunktet alltid tilgjengelig, men minst fra kl 06:00 til kl 18:00 på hverdager. 3.8 Avfallshåndtering /bør Leverandøren er medlem i en returordning eller administrerer tilsvarende gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling, hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). Svar med (/). I rubrikker uten / bes tilbyder skrive beskrivelse/kommentar. 14

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (forskriftens del III) Saksnummer: 2017/26395 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale programvarelisenser og bistand til lisensforvaltning for levering til Arbeidstilsynet Saksnr. 2017/36520

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Modell(er) for definering av «god praksis» - pilot innen fagfeltet kvalifisering av innvandrere Saksnr. 17-03377 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Kontroll av lekeplasser og utstyr 2017-112 For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av ballbinge Orkanger ungdomsskole 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting 15/3179 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for kjøp av Spektrumanalysator med muligheter for å måle antenne- og kabelparametre Saksnummer: 1604989

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Saksnr. 279/2016 Tilbudsfrist: 29.08.2016 kl. 15:00 10.05.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering. KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.) for anskaffelse av Strategisk rådgiving knyttet til utvikling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsaggregat for Ammerudenga barnehage (gammelt bygg) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP Saksnummer: 2017/00140 1 Innledning 1.1

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Funksjonskrav for dimensjonering av ledningsnett for overvann og åpne overvannsanlegg Saksnr. 5013077 Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr: KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune Saksnr: 2017-22 0 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Om oppdragsgiver... 2 1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Betong- og stålarbeider til Vea sykehjem byggetrinn II Saksnr. 14/1402 Tilbudsfrist: 19.08.2016 kl. 12:00 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord. Sandefjord kommune

Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord. Sandefjord kommune Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune 1 Innhold 1.0 Generell beskrivelse av oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16.

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. oktober 2015 Tilbudsforespørsel Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I OC-spray (Pepperspray) 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Toll- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016 Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse Saksnummer: 1600197 Tilbudsfrist: 25. august 2016 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Del I A: ORIENTERING For tilbud 1.0.15 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Harstad kommune,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift 1 Motiv: Tjuvholmen badestrand Foto: Vann- og avløpsetaten 2 Innhold:

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer