ÅRSMELDNING HABITAT Norway c/o Polyteknisk Forening avd. Bolig og byplanforeningen Rosenkrantzgate 7, 0156 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDNING 2012. HABITAT Norway c/o Polyteknisk Forening avd. Bolig og byplanforeningen Rosenkrantzgate 7, 0156 Oslo habitatnorway@gmail."

Transkript

1 HABITAT Norway c/o Polyteknisk Forening avd. Bolig og byplanforeningen Rosenkrantzgate 7, 0156 Oslo habitat norge.org ÅRSMELDNING 2012 Habitatkonferansen Illustrasjon ved kunstner Mari Meen Halsøy.

2 Innledning I 2012 var hovedtema for aktiviteter urban krigføring og effekten av konflikt og krig for sivil befolkning i by. I oktober ble den årlige Habitatkonferansen arrangert med dette som tema. Konferansen holdt et høyt nivå og hadde flere anerkjente internasjonale bidragsytere. Konferansen ble avholdt i Oslo, videoer av foredragene ble dessuten tilgjengeliggjort på nett. En rapport med utgangspunkt i presentasjonene blir utarbeidet og ferdigstilles første kvartal av Før jul ble det avholdt et mer uformelt kveldsseminar i samarbeid med ByFabrikken (underavdeling av Oslo BoBy). Seminaret handlet om vertikale uformelle bosettinger. I programmet ble det visst en kortfilm av det interdisiplinære designkontoret Urban Think Tank som Habitat Norge også tidligere har samarbeidet med. En av grunnleggerne av kontoret var også med via Skype og kommenterte film og tematikk. Samarbeidet rundt dette arrangementet styrket kontakten til UTT og i 2013 vil dette følges opp med et større samarbeid rundt produksjon og visninger av en dokumentarfilm. Gjennom året ble det gjennomfør t møter med Verdensbanken og Homeless International, og kontakt med Slum Dwellers International og Habitat for Humanity opprettholdt. Habitat Norge deltok i november i paneldebatt om byutviklingsprosjektene i Rio de Janeiro før fotball VM og OL, og betydning for innbyggere i ulike favelaer. Arrangementet holdt i regi av NIBR. Samarbeid med Kommunal og regionaldepartementet og Utenriksdepartementet fortsatte også i 2012, og samarbeidet med UN Habitat i Nairobi ble ytterligere styrket. Habitat Norge ønsker å etablere seg som en solid og aktiv aktør for fremme av internasjonale by og bosettingsspørsmål, og problemstillinger knyttet til urban fattigdom. I første rekke arbeides det for å øke aktiviteter og prosjekter, samt og jevnlig formidle relevant informasjon via nettsider og sosiale medier. Samlet har det lyktes Habitat Norge å styrke sin posisjon i løpet av Dette både ved økte aktiviteter og nettverksarbeid som nevnt over, men organisasjonen har også gjort et stort steg i å bli mer synlige med sider på sosiale medier og med Youtube kanal med presentasjoner fra konferanse. Med bevilgede midler for 2012 ble også arbeid med ny nettside påbegynt i desember (nettside ferdigstilt i januar). Dette har resultert i at Habitat Norge har langt flere som følger med på aktiviteter og informasjon som formidles, og det gjør det ikke minst langt enklere for styret å publisere dagsaktuelle saker. Dette legger et godt grunnlag for arbeidet i 2013, hvor vi har planlagt en betydelig økning av aktiviteter og vil jobbe for ytterlig å styrke organisasjonen og vokse. Parallelt med arbeidet for å øke aktiviteter og styrke nettverk, har Habitat Norge gjennom 2012 jobbet aktivt med å styrke organisasjonen internt. Organisasjonen har flere år lidd under store utskiftninger og mangel av solide rutiner og internstruktur, som også har vanskeliggjort et effektivt arbeid. Gjennom året er det etablert en tydeligere arbeidsfordeling og rutiner, og styret ble utvidet fra fire til seks representanter. Et viktig ledd i arbeidet har også vært etablering av felles dokumentarkiv og innsamling og systematisering av filer fra de senere år. Dette har allerede gjort betydelig forbedring i arbeidseffektivitet, og vil følges opp i 2013.

3 Arbeidsform Styret Organisasjonens arbeid utføres av et arbeidende styre. Arbeidet er avhengig av et frivillig engasjement av styremedlemmene. Det utbetales et mindre honorar til styremedlemmene. Regnskap og mindre oppgaver ifbm økonomi og registrering av medlemmer og lignende utføres av Polyteknisk Forenings sekretariat. Habitat Norge har ingen ansatte, eller daglig leder. Synne Bergby (Styreleder) Therese Staal Brekke (Nestleder) Ivar Winther Mari Kråkenes Tonje Flatmark Sødal Henrik Lindblom Marita Holhjem (til november) Arne Qvenild (fra mai til oktober) Møter Finansiering Det ble holdt 15 styremøter i I tillegg ble det avholdt generalforsamling i mai. Habitat Norge fikk i 2012 innvilget støtte til gjennomføring av Habitatdagen fra Norad (NOK ), Utenriksdepartementet (NOK ) og Kommunal og Regionaldepartementet (NOK ). I støtten ble det også innvilget midler til utarbeidelse av rapport etter konferansen og oppgradering av nettside. Midlene var likevel bundet opp til gjennomføring av konferansen alene, og av samlede tildelinger ble om lag kr tilbakeført/ikke anmodet om utbetaling. Organisasjonen har en begrenset inntekt på medlemmer, dette går stort sett til å dekke kostnader ved drift og møtevirksomhet. Mindre inntjening i billettsalg til filmvisning Habitatdagen og andel av kostnader for kveldsarrangement Habitatdagen betalt av FN Sambandet ble brukt til gjennomføring av arrangement i desember, og dekket tidligere driftsunderskudd.

4 Aktiviteter gjennomført i 2012 Arrangementer Habitatkonferansen 2012 Habitatkonferansen 2012 hadde tittelen Urban Battlegrounds effects of conflicts and warfare in cities. Målet var å belyse hvordan byer og innbyggere påvirkes av stadig flere konflikter som utspiller seg i tettbebodde urbane områder, og diskutere dette både sett fra ulike faglige innfallsvinkler og gjennom øynene til personer med førstehåndserfaring fra konflikt i by. For å belyse den generelle problematikken med krig i by ble det holdt innlegg ved Erik Berg fra Utenriksdepartementet, Aisa Kirabo Kasyira, visedirektør i UN Habitat, Simon Reid Henry, forsker ved PRIO og Ola Bøe Hansen ved Institutt for Forsvarsstudier. Deretter ble tematikk belyst med foredrag som gikk inn i ulike geografiske områder og konflikter, og praktisk tilnærming ved Martin Suvatne fra Flyktningehjelpen, Nadine Elali, journalist i Lebanon, og Lina Ben Mhenni, aktivist og blogger i Tunisia og også nominert til Nobels Fredspris i Konferansen ble moderert av Laila Bokhari. Tilbakemeldingene på konferansen var at nettopp den brede variasjonen i innleggene belyste problemstillingen på en grundig og god måte, og ga en bevissthet om viktigheten av å se problemstillinger knyttet til krig i by fra ulike fagståsted. Dette var også tilbakemeldingene fra blant andre visedirektøren i UN Habitat, som ga uttrykk for at dette var særlig verdifullt, og ofte en mangel ved konferanser om tilsvarende tematikk. Kveldsarrangement med filmvisning i forbindelse med Habitatdagen Under kveldsarrangementet på Habitatdagen, ble filmen Paradis Nå vist i samarbeid med Film fra Sør og FN Sambandet. Filmvisnningen ble etterfulgt av en samtale med Ayesha Wolasmal og Nadine Elali, moderert av Habitat Norge styremedlem Tonje Flatmark Sødal. I denne samtalen nøstet vi opp flere av hovedpunktene fra dagarrangementet, samtidig som Wolasmal og Elali delte flere opplevelser fra felt/krigssoner og knyttet dette opp mot filmens tema. Vi opplevde at dette var en virkningsfull måte å sette søkelys på et alvorlig tema, men på en lettere og mer uformell måte enn dagkonferansen, og på den måten skape interesse rundt tema hos et bredere publikum. Arrangementene under Habitatdagen lyktes i å sette søkelys på svært aktuelle problemstillinger knyttet til urban krigføring. I etterkant har vi også sett, at stadig flere viser interesse for dette temaet. Kveldarrangement om vertikale nabolag Dette arrangementet ble arrangert i samarbeid med Byfabrikken og tok for seg vertikale nabolag med visning av filmen Torre David av Urban Think Tank, etterfulgt av innlegg og debatt. Det ble holdt innlegg av Alfredo Brillembourg / UTT via Skype, Bengt Andersen og EriksenSkajaa arkitekter. Arrangementet trakk om lag 50 publikummere. Publikasjoner En rapport som sammenfatter innleggene etter Habitatkonferansen utarbeides og vil trykkes i et mindre opplag og tilgjengeliggjøres på nettsidene.

5 Nettsider og sosiale medier Hjemmeside I tildelingen fra Norad til gjennomføring av Habitatdagen ble det innvilget et mindre beløp til oppdatering av nettside. Habitat Norge har de senere årene lidd under mangel på en brukervennlig hjemmeside og under gammel løsning. Tidligere hjemmeside har vært vanskelig å oppdatere for styret selv, vi betalte i 2011 omlag 5000 kr eksternt for å få lagt ut saker. Med midlene i 2012 ble det derfor gitt i oppdrag til ekstern leverandør å flytte siden over på en ny publiseringsløsning og med ny design. Ny side vil brukes til å formidle informasjon om aktiviteter og om Habitat Norge. Det vektlegges også en utforming hvor det kan publiseres relevante artikler, nyhetssaker og annen informasjon om tematikk relatert til urban fattigdom fra andre organisasjoner ol. På ny side vil det dessuten bli mulig å tilgjengeliggjøre egne rapporter og pdfer (tidligere ikke mulig), og publisere videodokumentasjon fra Habitatdagen og andre seminarer. Youtube Innleggene under Habitatkonferansen ble filmet og er siden tilgjengeliggjort på Youtube, og repostet på Facebookside og hjemmeside. Videodokumentasjonen av konferansen er vist over 250 ganger via nett. Vi anser dette for å være en god måte å formidle informasjon fra konferansen til de som er forhindret fra å delta på konferansen i Oslo, men også for et bredt publikum utover Osloregionen og Norge. Facebook / Twitter I 2012 opprettet Habitat Norge egen side på Facebook og Twitter. Gjennom disse sidene har vi nådd ut til et langt bredere publikum med informasjon om arrangementer og med relevant stoff om by og bosettingsspørsmål. Med aktiv bruk av sosiale medier gir det oss en helt annen mulighet til å aktualisere problemstillingene som reises under konferanser og seminar, og det er tydelig at dette er en god måte å skape interesse på hos personer vi normalt ikke når ut til og klarer å trekke på arrangementer. Ved hjelp av google analytics og statistikk på Facebook, ser vi at videomateriale og annet materiale om konferansen også har hatt et publikum i de landene vi har hatt foredragsholdere fra, i 2012 først og fremst Lebanon, Tunisia og Kenya (UN Habitat). Mediaoppslag I forkant av Habitatkonferansen ble det skrevet en kronikk som vi forsøkte å få trykket i dagspressen. Dessverre lyktes det ikke å få kronikk på trykk (for lite kritikk av norsk politikk). Vi stod ovenfor lignende problematikk året før. Det er viktig at Habitat lykkes med å synliggjøre tematikk vi tar opp og også kunne kommentere norsk politikk som berører tema for Habitatdagen og by og bosettingsspørsmål generelt. I 2013 vil det derfor prioriteres å kunne fristille arbeidskraft for artikkelskriving og mer research som kan underbygge artikler/kronikker. Det ble ikke trykket annonser for Habitatkonferansen i 2012, dette vil vurderes i 2013.

6 Nettverksarbeid I løpet av våren ble Habitat Norge invitert til møter med Verdensbanken ved visedirektør for bærekraftig utvikling Rachel Kyte, og med Homeless International ved Larry English. Disse kontaktene vil vi følge opp videre og se om det er aktuelle prosjekter som vi kan samarbeide med disse om. Kontakt med Slum Dwellers International og Habitat for Humanity ble opprettholdt, ikke gjennomført møter. Samarbeid med Utenriksdepartementet og Kommunal og Regionaldepartementet er videreført. Samarbeid med UN Habitat er videreført og ytterligere styrket etter deltagelse ved visedirektøren Aisa Kirabo Kacyira under Habitatkonferansen. I 2013 planlegges et større samarbeid. Habitat Norge ved styreleder ble i november invitert til å delta i paneldiskusjon om bytransformasjons prosjekter i Rio de Janeiro i forkant av VM i 2014 og OL 2016, og hvordan dette har innvirket på bosituasjonen til innbyggere i byens uformelle områder. Arrangementet ble avholdt på Litteraturhuset i regi av Einar Braathen ved Norsk Institutt for By og Regionforskning. Kontakt med NIBR er svært relevant for Habitat Norge ettersom de har flere forskere på Internasjonal avdeling, kontakt vil videreføres i Målgrupper Til Habitatkonferansen (avholdt på Litteraturhuset) kom det rundt 70 deltagere innenfor ulike organisasjoner og institusjoner relevant for problemstillingene. Kveldsarrangementet var derimot et mer uformelt arrangement på Parkteateret, og dette gjenspeilet seg i et yngre publikum med hovedvekt av studenter fra ulike fagfelt. Til kveldsarrangement i desember kom til rundt 50 deltagere, også fra ulike fagfelt. Vi vil fortsette å bygge videre på nettverk med andre organisasjoner og forsknings /utdanningsinstitusjoner for å nå ut til ulike faggrupper med arrangementene. Og også dra nytte av at styret er satt sammen av personer med ulik utdanning og profesjonell erfaring. Publikasjoner på nett og i sosiale medier blir som nevnt over til en viss grad plukket opp av interesserte utover de som naturlig får invitasjon til arrangementer fordi de arbeider/studerer i Osloregionen. Det er et stort potensial i å kjentgjøre sider til fagmennesker utenfor denne regionen, og vi vil på sikt også jobbe for gjennomføring av arrangementer i andre norske byer. Vi har i første omgang knyttet flere kontakter til fagmiljøer ved NTNU i løpet av Organisasjonsarbeid Styret har i 2012 fortsatt arbeidet som startet sommeren 2011 for å bedre struktur innad i organisasjonen, og å gjøre organisasjonen mer robust for å kunne øke aktivitetene. I 2012 utvidet vi blant annet styret fra 4 til 6 medlemmer og det er satt opp en klarere rollefordeling. Tiltak for å digitalisere og arkivere eldre dokumenter er iverksatt, og et større arbeid med å formulere/reformulere langsiktige strategier og målsetninger er påbegynt. Nye

7 strategier, målsetninger og langtidsplan utarbeides for å bedre speile internasjonale by og bosetningsutfordringer anno 2012/2013, og gi organisasjonen gode operative verktøy for å kunne jobbe målrettet med informasjonsformidling rundt disse spørsmålene. En mangelfull internstruktur og store utskiftninger har de senere årene gjort arbeidet internt tungvindt og lite effektivt. Til en viss grad har mye organisasjonsarbeide blitt gjort for første gang hver gang det har blitt gjort, og man har ikke dratt nytte av tidligere erfaring eller innhentet informasjon. Mye av styrets arbeid har dermed gått med til mye driftsspørsmål og praktiske gjøremål ifbm Habitatkonferansen, og i for liten grad fagtematikk og oppfølging og videreutvikling av medlemsmasse og kontaktnettverk. Dermed har det heller ikke vært kapasitet til gjennomføring av ytterligere aktiviteter, og igjen også vanskelig å få innvilget mer tilskudd. Det har derfor blitt lagt ned mye energi i arbeidet med bedret internstruktur og opparbeidelse av rutiner. Allerede har dette arbeidet gitt gode resultater. Vi har høsten 2012 både hatt større kapasitet til å følge opp materialet fra konferansen og fått gjennomført flere arrangementer, samt utarbeidelse av ny nettside og oppfølging av sosiale medier. Men det kanskje viktigste resultatet allerede i 2012, er at vi har lyktes i å starte en mer langsiktig planlegging av aktiviteter gjennom hele 2013 og inn i 2014.

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HivNorge

ÅRSMELDING 2014 HivNorge ÅRSMELDING 2014 HivNorge Styrets ord Åpent styre og ny generalsekretær Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye debatt om, både i vår organisasjon og blant andre som jobber på hivfeltet. HivNorge

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer