Årsrapport Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Prosjektet Raskere tilbake Helse Sør-Øst RHF

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING ORGANISERING STYRINGSGRUPPE PROSJEKTKOORDINATORER BRUKERMEDVIRKNING MØTEVIRKSOMHET STYRINGSGRUPPEN PROSJEKTKOORDINATORNETTVERK BEHANDLINGSTILBUD AKTIVITET DIAGNOSEGRUPPER OG HENVISNING ANTALL UNIKE INDIVIDER SOM HAR FÅTT TILBUD FINANSIERING AV BEHANDLINGSTILBUDET FORSKNING OG EVALUERING INFORMASJON PRIORITERTE OPPGAVER I VEDLEGG

3 1 Sammendrag Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i Prosjektet er forankret i IA avtalen mellom partene i arbeidslivet. I 2013 ble det inngått ny IA-avtale frem til er med dette åttende året prosjektet drives. Formålet med tilskuddsordningen er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, samt gi tilbud til de som står i fare for å bli sykmeldt slik at sykefraværet reduseres. Prosjektet har ved utgangen av 2014, 62 behandlingstilbud i hovedsak i helseforetak og private ideelle sykehus med avtale, samt gjennom 19 private avtaler hva gjelder arbeidsrettet rehabilitering, lettere psykiske lidelser og ortopedi. Ca pasienter fått behandlingstilbud gjennom Raskere tilbake i Helse Sør-Øst i Det gjøres en rekke evalueringer, mastere og forskningsprosjekt som måler resultat av behandlingstilbudene. Resultater viser at pasientene er svært fornøyde med behandlingstilbudene, og det enkelte prosjekt kan i stor grad vise til nedgang i sykefravær I 2014 er det laget en felles brukertilbakemelding til pasienter som får behandling innen Raskere tilbake Økonomien i prosjektet er under kontroll, budsjettet følges og det er etablert en økonomisk buffer for å møte en fremtidig avslutning av prosjektet. Brukerrepresentantene i styringsgruppa uttrykker tilfredshet med at formålet i prosjektet nås ved at personer kommer raskere tilbake i jobb. Prosjektet har i noen grad bidratt til kortere ventetider, samt at de ulike prosjektene har utviklet økt grad av samhandling på tvers. Erfaringer pr er at Helse Sør-Øst med sine tilbud innen Raskere tilbake har aktiviteter som i stor grad oppfyller formålet i prosjektet gjennom sin sammensatte og brede tilnærming. 3

4 2 Innledning Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i 2007, forankret i IA avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. I 2013 ble det inngått ny IA-avtale frem til er det åttende året prosjektet drives. Formålet er å få syke raskere tilbake i arbeid slik at sykefraværet reduseres. Med utgangspunkt i Sykefraværsutvalget, Ot.prp.nr 6 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ), jf. B.innst.S.nr. 15 ( ) er målgruppen personer som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldte, herunder langtidssykemeldte, og som mottar sykepenger. I Helse Sør-Øst deltar helseforetakene og private sykehus med driftsavtale i Raskere tilbake i Tilbudene som er både aktivitetsbaserte og i form av toppfinansierte prosjekter kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Det er etablert en rekke tilbud innen muskel- skjelett-diffuse lidelser, lettere psykiske lidelser, ortopedi, rehabilitering, kreftrehabilitering, nevrologi, hjernetraume og Lærings-og mestringssentre med mer. I tillegg har prosjektet i 2014 avtaler med tolv private leverandører innen rehabilitering, tre private leverandører mht lettere psykiske lidelser og fire private sykehus hva gjelder ortopedi. Både for helseforetakene og de private tilbudene gjelder at pasient henvises fra fastleger, og det legges til grunn at pasientene er vurderte i henhold til krav nevnt ovenfor. Behandlingstilbudene blir i stor grad evaluert og pasienttilbakemelding viser tilfredshet på over 90 %. 3 Organisering I Helse Sør-Øst RHF er det etablert en sentral prosjektorganisasjon. Prosjektet benevnes Raskere tilbake. Prosjekteier er fagdirektør Alice Beathe Andersgaard. 3.1 Styringsgruppe Styringsgruppen for Raskere tilbake behandler de enkelte spørsmål som et rådgivende organ. Endelige beslutninger fattes iht vanlig fullmaktsstruktur fastsatt av adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF. Ny styringsgruppe ble etablert høsten Styringsgruppe pr : Pål Christian Roland Direktør Behov og bestilling HSØ RHF Stig Grydeland Direktør Eksterne helsetjenester HSØ RHF Tom Erik Magnussen Seniorrådgiver HSØ RHF Kathi Sørvig Ass.direktør/ klinikksjef Sunnaas sykehus HF Pål Wiik Fagdirektør Akershus universitetssykehus HF Christina Fredheim Den Norske Legeforening Helga Skåden Brukerrepresentant Arild Slettebakken Brukerrepresentant Bjørn Moen Brukerrepresentant Per Bergsvein Støen NAV Hedemark Kjerstin Alice Fjeldstad NAV Vestfold Per Arne Holman Kvalitetssjef Lovisenberg Diakonale sykehus Prosjektleder er Tone Enget Westbye og Camilla Imsdalen er økonomiansvarlig. 4

5 3.2 Prosjektkoordinatorer Det er etablert en nettverks-og referansegruppe som pr består av 20 prosjektkoordinatorer i helseforetakene og de private ideelle sykehus med avtale, en representant fra Fritt sykehusvalg, en representant for NAV og representanter fra Helse Sør-Øst RHF. 3.3 Brukermedvirkning Brukermedvirkning har vært ivaretatt gjennom hele prosjektperioden ved at brukerepresentanter oppnevnt gjennom brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF sitter i styringsgruppen og derigjennom i alle forberedelser, utarbeidelser og kontroller av oppgaver gruppen er forelagt. 4 Møtevirksomhet 4.1 Styringsgruppen Styringsgruppen har hatt tre møter i 2014 og behandlet ca 25 saker. Økonomi og budsjett Økonomi er fast sak på alle styringsgruppens møter. Prosjektet er tildelt egen controller fra økonomiavdelingen regionalt - noe som bidrar til god oversikt og godt beslutningsgrunnlag. Det er i 2014 oversikt og kontroll på postene i budsjettet og det er mulig å følge utvikling gjennom året. Aktivitet: Styringsgruppen har hatt aktive diskusjoner og gitt råd mht aktivitet og toppfinansierte prosjekt og satsningsområder for prosjektet. Satsningen er i stor grad rettet mot de dokumenterte store grupper av sykmeldte som omfatter fagområdene ortopedi, lettere psykiske lidelser og muskelskjelett. Private avtaler og anskaffelser I mai 2014 inngikk prosjektet nye avtaler med tolv private rehabiliteringsinstitusjoner, og med tre private behandlingsinstitusjoner hva gjelder lettere psykiske lidelser. Avtalen med fire private sykehus innen ortopedi er gjeldende ut Evaluering av tiltak i Raskere tilbake Styringsgruppen har vært pådriver for igangsetting av evaluering av tiltak ved helseforetakene og private ideelle sykehus med avtale og har tildelt midler til dette. I løpet av 2014 arbeidet en arbeidsgruppe med et felles spørreskjema for alle behandlingstilbud i prosjektet. Innspill og fremdrift har vært aktuell sak i styringsgruppen i Nettside: I 2014 ble det etablert en ny nettside for Raskere tilbake i Helse Sør-Øst. Utforming var i samarbeid med fastlegenettverket i regionen. Nettsiden er inkorporert i den nye nettprofilen til Helse Sør-Øst RHF. 4.2 Prosjektkoordinatornettverk Prosjektkoordinatorrollen er en viktig funksjon i Raskere tilbake og helt nødvendig for å få prosjektet til å fungere i praksis. Prosjektkoordinatorene har mange varierte oppgaver, samtidig er organiseringen av funksjonen internt ved helseforetakene viktig mht aksept for rollen og muligheter i forhold til fremdrift i etablerte tilbud, dvs ledelsesforankring. 5

6 Prosjektkoordinatornettverket har hatt fire møter i 2014 og behandlet 37 saker. Sakene i nettverket gjenspeiler i stor grad saker behandlet i styringsgruppen, og det refereres i hvert møte til saker fra styringsgruppen. I tillegg bidrar nettverket i stor grad til forberedende saksgrunnlag for styringsgruppa. Enkelte av medlemmene har i tillegg bidratt som ressurspersoner for prosjektledelsen i RHFet. To store områder har vært på agendaen i 2014: Ny nettside og utarbeidelse av spørreskjema. 1. Nettsiden er etablert og nevnt under Styringsgruppen tidligere. 2. Hva gjelder spørreskjema så har en arbeidsgruppe ut fra prosjektkoordinatornettverket utarbeidet forslag til skjema som ble pilotert høsten Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapssenteret, kan fylles ut både på papir og på nett, og settes i drift fra og med 1.januar 2015 under benevnelsen Brukerevaluering. 5 Behandlingstilbud Det samlede behandlingstilbudet i prosjektet Raskere tilbake i Helse Sør-Øst er omfattende og innrettet for de store gruppene av sykmeldte (Osa 2010). Tilbudene er i stor grad konsentrert omkring muskel/ skjelett og sammensatte lidelser, lettere psykiske lidelser, rehabilitering og ortopedi når det gjelder helseforetakene og de private ideelle sykehusene. I tillegg er det opprettet behandlingstilbud for hjernetraumer, kreftrehabilitering, nevrologi, nevrokirurgi og en rekke mestringskurs. (Vedlegg 1 og 2) For områdene arbeidsrettet rehabilitering, lettere psykiske lidelser og for ortopedi, har prosjektet også inngått private avtaler. ( Vedlegg 3,4 og 5) Til sammen er det i 2014 etablert 62 behandlingstilbud i regionen for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Det er i unike individer som har fått behandling i Raskere tilbake gjennom konsultasjoner og dag/ døgnopphold. Det er stor etterspørsel etter tilbudene som er etablert, spesielt innenfor lettere psykiske lidelser og for de tverrfaglige avklaringspoliklinikkene med muskel/skjelett-og sammensatte lidelser. Stor etterspørsel medfører også lengre ventetider ved enkelte behandlingstilbud. Behandlingstilbudene melder tilbake pasienttilfredshet på over 90 %, samt at pasienter opplever utbytte i form av å mestre arbeidshverdagen og ha tro på egne ressurser og muligheter. Når det gjelder lettere psykiske lidelser kan det vises til en statistisk signifikant endring i depresjonssymptomer i snitt fra moderat til mild depresjon, samt en statistisk signifikant endring i snitt fra moderate til milde angstplager. I 2014 er det imidlertid en utfordring og en bekymring over manglende bruk av de private avtalene hva gjelder ortopedi. Dette er formidlet inn i aktuelle fora i regionen for øvrig, der blant annet generelle ventetider for ortopedi spesielt for regionen diskuteres. 6

7 6 Aktivitet All behandling i prosjektet skal være sporbar. Organiseringen av tilbudene i helseforetakene skjer som ekstraordinære skjermede løp og fortrenger ikke ordinær pasientbehandling. 6.1 Diagnosegrupper og henvisning Helse- og omsorgsdepartementet ønsket ved oppstart i 2007, månedlig rapportering på omfang av henvisninger for å vise trykket på ordningen. Rapportering av henvisninger er utfordrende for helseforetakene/ sykehusene å få fullstendig. I tillegg er henvisningene til rehabilitering koordinert gjennom Sentral enhet for Rehabilitering ved Sunnaas, slik at den reelle henvisningsraten ikke fremkommer. Det må derfor kunne sies at henvisningsrapporteringen viser en kraftig underrapportering. Tallene som innrapporteres viser likevel tendensen i prosjektet og speiler at det gjennom 2010 til 2014 er et tydeligere fokus mot de viktigste områdene for sykefravær i Norge (Ose 2010). Spesielt kommer det frem at Helse Sør-Øst gjennom prosjektet har satset mer på tilbud innen lettere psykiske lidelser som er den største årsaken til sykefravær i Norge. Informasjonsboks - prosentandel Muskel-skjelett versus Lettere psykiske lidelser 70 % 60 % 50 % Andel av totalt antall henvisninger 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muskel- skjelett Psykisk Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 7

8 Urinveier Mannlige kjønnsorganer Øye Øre Luftveier Sosiale problemer Endokrine, metabolske og Hjerte-karsystemet Blod, Fordøyelsessystemet Hud Kvinnelige kjønnsorganer Svangerskap, fødsel og Annet Allment og uspesifisert Nervesystemet Psykisk Muskel og skjelettsystemet Diagram 1 Henvisninger Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 6.2 Antall unike individer som har fått tilbud 2014 toppes statistikken så langt med unike individer behandlet i prosjektet. (Basert på innrapportert aktivitet pr måned i rapportpakke og egne aktivitetsrapporteringer fra private.) I tillegg viser akkumulerte tall at det har vært gjennomført hele konsultasjoner samt dag- og døgnopphold i dette året. Nedgangen i dag/døgnopphold for 2014, skyldes at det var inntil fem måneder uten aktivitet i de private avtalene pga nye forhandlinger. Tabell Endring antall Endring prosent Unike individer % Konsultasjoner % Dag/- døgnopphold % 8

9 Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Diagram 2 Unike individer Kilde: Aktivitetsrapportering i prosjektet 6.3 Finansiering av behandlingstilbudet Det er i 2014 oversikt og kontroll på postene i budsjettet og det er mulig å følge utvikling gjennom året. I tillegg har man etablert en buffer i systemet som kan overføres fra et år til neste. Bufferen er vurdert å være nødvendig med tanke på at alle prosjekter skal kunne fullføre påbegynt pasientbehandling i en eventuell avslutning av prosjektet. Behandlingstilbudene i prosjektet finansieres på følgende måte i helseforetak og private ideelle sykehus med avtale i regionen: Toppfinansiering: Tilskudd til toppfinansierte prosjekt i denne kategori utbetales både gjennom àkonto-utbetaling i forkant av prosjektets oppstart, og gjennom aktivitetsregistrering. Aktivitet som utløses gjennom de toppfinansierte prosjektene etterbetales hvert tertial. All aktivitet avregnes i det påfølgende år mot innrapportert aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Aktivitetsbaserte tilbud: Aktivitet rapporteres hver måned fra helseforetakene/sykehusene til HSØ RHF. Aktivitetstilskudd etterbetales hvert tertial, og avregnes i likhet med de toppfinansierte prosjektene mot innrapportert aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). For de private avtalepartnerne gjelder: Etter forhandlinger i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og pris på tjenester er fastsatt etter dette, er avtaler nedfelt i Ytelsesavtale med den enkelte aktør. Tabellen under (tabell 2) viser bruk av den totale bevilgningen pr hovedkategori av diagnoser gjennom årene prosjektet har vart. Uttrekk er hentet fra ØBAK-rapport som sendes HOD hvert år. Oversikten viser ikke den totale bruk av bevilgningen, da det for enkelte poster overføres midler til påfølgende år, den tidligere nevnte buffer er ikke med i oversikten, samt at alle faste poster som her ikke er tatt med 9

10 Tabell 2: Bruk av bevilgningen pr hovedkategori Akkumul Ortopedi Kirurgi eks ortopedi Indremedisinske fag Rehab i sykehus Rehab i Opptreningsinstitusjon Psykisk helsevern LMS Sammensatt lidelse Rus Annet Samlet bruk av bevilgningen Kilde: ØBAK 7 Forskning og evaluering Ved oppstart av prosjektet Raskere tilbake i 2007 ble det ikke avsatt midler til evaluering av det enkelte prosjekt som ble etablert. I 2010 åpnet likevel Helsedirektoratet, etter anmodninger fra prosjektledelsen i Helse Sør-Øst, for at 1 til 2 prosent av bevilget ramme kunne brukes til evaluering av prosjekter i helseforetakene. I 2014 har 23 prosjekt fått tildelt evalueringsmidler. Det vil si at enkelte av behandlingstilbudene driver med forskning og randomiserte forsøk, noen masteroppgaver er skrevet med grunnlag i noen av behandlingstilbudene, og sist men ikke minst så blir de fleste av de toppfinansierte behandlingstilbudene evaluert i form av systematiserte brukertilbakemeldinger. I 2014 er det utviklet et eget spørreskjema i Raskere tilbake til bruk i alle behandlingstilbudene, også innen de private avtalene. Spørreskjemaet er utarbeidet av en arbeidsgruppe i regi av nettverket i prosjektet, i samarbeid med Kunnskapssenteret og basert på PasOpp. Skjemaet skal besvares av pasient siste behandlingsdag, på papir eller elektronisk. All data samles i egen database. Bruk av resultater skal diskuteres i Resultatkriterier for evaluering og forskning i prosjektet er tilbakegang til arbeid, brukertilfredshet og behandlingskvalitet. Resultater fra forskjellige behandlingstilbud så langt, viser økt yrkesnærvær etter endt behandling i alle prosjekter, med sterkere økning der man har kunne følge pasienten 6 måneder og 1 år etter behandling. Behandlingskvalitet måles i stor grad ved hjelp av validerte anerkjente skjema og målemetoder. Pasienters tilbakemelding på tilbudet mht tilfredshet og hjelp ligger som regel over 90 %. 10

11 8 Informasjon Informasjon om ordningen Raskere tilbake har vært en prioritert oppgave siden oppstart av prosjektet i I 2014 etablerte prosjektet en ny nettside etter innspill fra Fastlegenettverket (PKO-nettverket) i regionen. Internettsiden har blitt godt mottatt. Prosjektkoordinatorene spiller en vesentlig rolle med tanke på informasjon til henvisende instans/ fastlegen i det enkelte område, innad i egen organisasjon, PKO-nytt, informasjon i media, lokalaviser, samt oppdatering av det enkelte helseforetak sine nettsider hva gjelder informasjon om tilbud innen Raskere tilbake. Kontoret for Fritt sykehusvalg har egen koordinator tilknyttet prosjektet, og det er stor aktivitet i henvendelser både fra pasienter og henvisende instans til kontoret. Fritt sykehusvalg holder, i samarbeid med prosjektledelse i Helse Sør-Øst RHF og prosjektkoordinatorene i helseforetakene / sykehusene, løpende oversikt over behandlingstilbudene, samt over ventetid i prosjektet slik at dette hele tiden er oppdatert på nettsidene. 9 Prioriterte oppgaver i 2015 Erfaringer pr er at Helse Sør-Øst med sine behandlingstilbud innen Raskere tilbake, har aktiviteter som i stor grad oppfyller formålet i prosjektet gjennom sin sammensatte og brede tilnærming. Gjennomføringen av prosjektet i Helse Sør-Øst bidrar med dette positivt til formålet med tilskuddsordningen som er å få syke raskere tilbake i arbeid. Prosjektet Raskere tilbake er et av de største tiltakene i IA-avtalen og avtalen har sin varighet ut Prosjektet er tildelt midler gjennom statsbudsjett for 2015, og videreføres dermed innen uendrede rammebetingelser fra bør bli et år der det i sterk grad kommuniseres resultater fra prosjektet til de som kan ta overordnede beslutninger, i håp om at pasienter fortsatt skal kunne benytte de gode behandlingstilbud som er etablert. Status og prioriterte oppgaver i 2015 kan oppsummeres i følgende punkter: Sikre fortsatt god økonomisk kontroll. Bearbeiding og formidling av resultater fra felles brukertilbakemeldingsskjema Formidle gode resultater fra behandlingstilbudene i prosjektet til bevilgende og besluttende myndighet. Sørge for kontinuerlig effektmåling av tilbudene i Helse Sør-Øst Arrangere konferanse 11

12 10 VEDLEGG Vedlegg 1 -Tabell 1: Toppfinansierte prosjekt i helseforetak/ sykehus 2014 HF Prosjekt tittel Oslo Universitetssykehus HF Vestre Viken HF Diakonhjemmet sykehus Kveldspoliklinikk for angst Aker Mestre jobben-mestre livet Aker Stressmestring/ Mindfulness Aker Å leve med uvisshet rus Aker Poliklinisk dagrehabilitering kreftpasienter Radiumhospitalet Psykososialt tilbud for pårørende av kreftpasienter Radiumhospitalet Den vanskelige nakken og ryggen Ullevål Traumatisk hjerneskade Ullevål Friskere liv Ullevål Letter psykiske lidelser Kongsberg Psykiske lidelser/sammensatte lidelser Bærum Kardiologisk avklaring v/ alvorlig hjertelidelse Bærum Kveldspoliklinikk Vinderen DPS Livsstyrketrening LMS Stress og helseplager Lovisenberg Diakonale sykehus Psykisk kveldspoliklinikk og depresjonsmestring Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Tverrfaglig poliklinikk for personer som har hatt slag eller traumatisk hodeskade Tverrfaglig poliklinikk for muskel- og skjelett Lettere psyk/ sammensatte lidelser Skien/ Vestmar Tverrfaglig avklaring muskel-skjelett ARR Lettere psykiatri Notodden-Rjukan Lettere psykiske lidelser - angst/ dep Trygg i jobb tross plager 12

13 HF Prosjekt tittel Sørlandet Sykehus HF Avklaring muskel/skjelett SSA Tverrfag Rygg Aust-Agder Pårørende rus Mild traumatisk hjerneskade Mindfulness LMS Revmatismesykehuset Sunnaas sykehus HF Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelett og revmatologi Tverrfaglig poliklinikk Oslo VEDLEGG 2 -Tabel l 2: Aktivitetsbaserte tilbud i helseforetak/ sykehus 2014 Foretak Aktivitet Sykehuset Telemark HF Rjukan Ortopedi Sykehuset Telemark HF Skien Fys.Med poliklinikk Ortopedi Vestre Viken HF Bærum sykehus Ortopedi Rygg Vestre Viken HF Drammen sykehus Ortopedi Vestre Viken HF Ringerike sykehus Sørlandet sykehus HF Ortopedi Sykehuset Innlandet HF Gausdal/ Granheim Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Oslo Universitetssykehus HF Ullevål Sykehuset Østfold HF Moss Akershus Universitetssykehus HF Lovisenberg Diakonale sykehus Revmatismesykehuset Lunge Nevrologi Muskel-skjelett avklaring/ nevrokirurgi Akutt rygg Ortoepdi Ortopedi/ nevrologi Ortopedi Lærings- og mestringsopphold for muskel/skjelett og revmatologi 13

14 VEDLEGG 3 -Tabell 3: Privat rehabilitering 2014 Institusjon Ytelse Skogli Helse og kroniske smerte tilstand rehabiliteringssenter funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Hernes institutt kroniske smerte tilstand Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS kroniske smerte tilstand Idrettens Helsesenter kroniske smerte tilstand Fram helserehab kroniske smerte tilstand Unicare Friskvernklinikken kroniske smerte tilstand NIMI Sørlandet kroniske smerte tilstand Vikersund kurbad kroniske smerte tilstand funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Cato senteret kroniske smerte tilstand funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Attføringsinstituttet i Rauland funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Oppfølgingsenheten Frisk funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse VEDLEGG 4 - Tabell 4: Privat psykiatri 2014 Institusjon Ytelse Oppfølgingsenheten Frisk Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner Unicare Psykolog Senter for Stress og Traumepsykologi Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner VEDLEGG 5 -Privat ortopedi 2014 Institusjon Aleris AS Drammen private sykehus Colosseumklinikken Legeavdeling AS Volvat medisinske senter Ytelse Skulder og kne Hånd og fot Skulder og fot Hånd 14

15 VEDLEGG 6: - Oversikt diagnosegrupper henvist til prosjektet Diagnosegrupper ICPC Allment og uspesifisert Blod, bloddanenndeorganer og immunsystemet Endokrine, metabolske og ernæringsmessige problemer Fordøyelsessystemet Hjerte-karsystemet Hud Kvinnelige kjønnsorganer Luftveier Mannlige kjønnsorganer Muskel og skjelettsystemet Nervesystemet Psykisk Sosiale problemer Svangerskap, fødsel og familieplanlegging Urinveier Øre Øye Annet Totalt Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 15

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake 1 / 63 prosjektet Raskere tilbake GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 63 OPPSUMMERING På oppdrag for Helse Sør-Øst har Deloitte gjennomført en kartlegging og systematisering av evaluering av tilbud

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

1. Raskere tilbake 2013

1. Raskere tilbake 2013 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Raskere tilbake 2013 Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i 2007 og som nå er

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune SINTEF A12783 RAPPORT Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune Karl-Gerhard Hem, Silja Rønningsen og Eva Lassemo SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03. Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008 Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.08 Kartleggingsprosessen og utarbeidelse av kartleggingsrapporten

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer