Årsrapport Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Prosjektet Raskere tilbake Helse Sør-Øst RHF

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING ORGANISERING STYRINGSGRUPPE PROSJEKTKOORDINATORER BRUKERMEDVIRKNING MØTEVIRKSOMHET STYRINGSGRUPPEN PROSJEKTKOORDINATORNETTVERK BEHANDLINGSTILBUD AKTIVITET DIAGNOSEGRUPPER OG HENVISNING ANTALL UNIKE INDIVIDER SOM HAR FÅTT TILBUD FINANSIERING AV BEHANDLINGSTILBUDET FORSKNING OG EVALUERING INFORMASJON PRIORITERTE OPPGAVER I VEDLEGG

3 1 Sammendrag Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i Prosjektet er forankret i IA avtalen mellom partene i arbeidslivet. I 2013 ble det inngått ny IA-avtale frem til er med dette åttende året prosjektet drives. Formålet med tilskuddsordningen er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, samt gi tilbud til de som står i fare for å bli sykmeldt slik at sykefraværet reduseres. Prosjektet har ved utgangen av 2014, 62 behandlingstilbud i hovedsak i helseforetak og private ideelle sykehus med avtale, samt gjennom 19 private avtaler hva gjelder arbeidsrettet rehabilitering, lettere psykiske lidelser og ortopedi. Ca pasienter fått behandlingstilbud gjennom Raskere tilbake i Helse Sør-Øst i Det gjøres en rekke evalueringer, mastere og forskningsprosjekt som måler resultat av behandlingstilbudene. Resultater viser at pasientene er svært fornøyde med behandlingstilbudene, og det enkelte prosjekt kan i stor grad vise til nedgang i sykefravær I 2014 er det laget en felles brukertilbakemelding til pasienter som får behandling innen Raskere tilbake Økonomien i prosjektet er under kontroll, budsjettet følges og det er etablert en økonomisk buffer for å møte en fremtidig avslutning av prosjektet. Brukerrepresentantene i styringsgruppa uttrykker tilfredshet med at formålet i prosjektet nås ved at personer kommer raskere tilbake i jobb. Prosjektet har i noen grad bidratt til kortere ventetider, samt at de ulike prosjektene har utviklet økt grad av samhandling på tvers. Erfaringer pr er at Helse Sør-Øst med sine tilbud innen Raskere tilbake har aktiviteter som i stor grad oppfyller formålet i prosjektet gjennom sin sammensatte og brede tilnærming. 3

4 2 Innledning Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i 2007, forankret i IA avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. I 2013 ble det inngått ny IA-avtale frem til er det åttende året prosjektet drives. Formålet er å få syke raskere tilbake i arbeid slik at sykefraværet reduseres. Med utgangspunkt i Sykefraværsutvalget, Ot.prp.nr 6 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ), jf. B.innst.S.nr. 15 ( ) er målgruppen personer som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldte, herunder langtidssykemeldte, og som mottar sykepenger. I Helse Sør-Øst deltar helseforetakene og private sykehus med driftsavtale i Raskere tilbake i Tilbudene som er både aktivitetsbaserte og i form av toppfinansierte prosjekter kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Det er etablert en rekke tilbud innen muskel- skjelett-diffuse lidelser, lettere psykiske lidelser, ortopedi, rehabilitering, kreftrehabilitering, nevrologi, hjernetraume og Lærings-og mestringssentre med mer. I tillegg har prosjektet i 2014 avtaler med tolv private leverandører innen rehabilitering, tre private leverandører mht lettere psykiske lidelser og fire private sykehus hva gjelder ortopedi. Både for helseforetakene og de private tilbudene gjelder at pasient henvises fra fastleger, og det legges til grunn at pasientene er vurderte i henhold til krav nevnt ovenfor. Behandlingstilbudene blir i stor grad evaluert og pasienttilbakemelding viser tilfredshet på over 90 %. 3 Organisering I Helse Sør-Øst RHF er det etablert en sentral prosjektorganisasjon. Prosjektet benevnes Raskere tilbake. Prosjekteier er fagdirektør Alice Beathe Andersgaard. 3.1 Styringsgruppe Styringsgruppen for Raskere tilbake behandler de enkelte spørsmål som et rådgivende organ. Endelige beslutninger fattes iht vanlig fullmaktsstruktur fastsatt av adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF. Ny styringsgruppe ble etablert høsten Styringsgruppe pr : Pål Christian Roland Direktør Behov og bestilling HSØ RHF Stig Grydeland Direktør Eksterne helsetjenester HSØ RHF Tom Erik Magnussen Seniorrådgiver HSØ RHF Kathi Sørvig Ass.direktør/ klinikksjef Sunnaas sykehus HF Pål Wiik Fagdirektør Akershus universitetssykehus HF Christina Fredheim Den Norske Legeforening Helga Skåden Brukerrepresentant Arild Slettebakken Brukerrepresentant Bjørn Moen Brukerrepresentant Per Bergsvein Støen NAV Hedemark Kjerstin Alice Fjeldstad NAV Vestfold Per Arne Holman Kvalitetssjef Lovisenberg Diakonale sykehus Prosjektleder er Tone Enget Westbye og Camilla Imsdalen er økonomiansvarlig. 4

5 3.2 Prosjektkoordinatorer Det er etablert en nettverks-og referansegruppe som pr består av 20 prosjektkoordinatorer i helseforetakene og de private ideelle sykehus med avtale, en representant fra Fritt sykehusvalg, en representant for NAV og representanter fra Helse Sør-Øst RHF. 3.3 Brukermedvirkning Brukermedvirkning har vært ivaretatt gjennom hele prosjektperioden ved at brukerepresentanter oppnevnt gjennom brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF sitter i styringsgruppen og derigjennom i alle forberedelser, utarbeidelser og kontroller av oppgaver gruppen er forelagt. 4 Møtevirksomhet 4.1 Styringsgruppen Styringsgruppen har hatt tre møter i 2014 og behandlet ca 25 saker. Økonomi og budsjett Økonomi er fast sak på alle styringsgruppens møter. Prosjektet er tildelt egen controller fra økonomiavdelingen regionalt - noe som bidrar til god oversikt og godt beslutningsgrunnlag. Det er i 2014 oversikt og kontroll på postene i budsjettet og det er mulig å følge utvikling gjennom året. Aktivitet: Styringsgruppen har hatt aktive diskusjoner og gitt råd mht aktivitet og toppfinansierte prosjekt og satsningsområder for prosjektet. Satsningen er i stor grad rettet mot de dokumenterte store grupper av sykmeldte som omfatter fagområdene ortopedi, lettere psykiske lidelser og muskelskjelett. Private avtaler og anskaffelser I mai 2014 inngikk prosjektet nye avtaler med tolv private rehabiliteringsinstitusjoner, og med tre private behandlingsinstitusjoner hva gjelder lettere psykiske lidelser. Avtalen med fire private sykehus innen ortopedi er gjeldende ut Evaluering av tiltak i Raskere tilbake Styringsgruppen har vært pådriver for igangsetting av evaluering av tiltak ved helseforetakene og private ideelle sykehus med avtale og har tildelt midler til dette. I løpet av 2014 arbeidet en arbeidsgruppe med et felles spørreskjema for alle behandlingstilbud i prosjektet. Innspill og fremdrift har vært aktuell sak i styringsgruppen i Nettside: I 2014 ble det etablert en ny nettside for Raskere tilbake i Helse Sør-Øst. Utforming var i samarbeid med fastlegenettverket i regionen. Nettsiden er inkorporert i den nye nettprofilen til Helse Sør-Øst RHF. 4.2 Prosjektkoordinatornettverk Prosjektkoordinatorrollen er en viktig funksjon i Raskere tilbake og helt nødvendig for å få prosjektet til å fungere i praksis. Prosjektkoordinatorene har mange varierte oppgaver, samtidig er organiseringen av funksjonen internt ved helseforetakene viktig mht aksept for rollen og muligheter i forhold til fremdrift i etablerte tilbud, dvs ledelsesforankring. 5

6 Prosjektkoordinatornettverket har hatt fire møter i 2014 og behandlet 37 saker. Sakene i nettverket gjenspeiler i stor grad saker behandlet i styringsgruppen, og det refereres i hvert møte til saker fra styringsgruppen. I tillegg bidrar nettverket i stor grad til forberedende saksgrunnlag for styringsgruppa. Enkelte av medlemmene har i tillegg bidratt som ressurspersoner for prosjektledelsen i RHFet. To store områder har vært på agendaen i 2014: Ny nettside og utarbeidelse av spørreskjema. 1. Nettsiden er etablert og nevnt under Styringsgruppen tidligere. 2. Hva gjelder spørreskjema så har en arbeidsgruppe ut fra prosjektkoordinatornettverket utarbeidet forslag til skjema som ble pilotert høsten Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapssenteret, kan fylles ut både på papir og på nett, og settes i drift fra og med 1.januar 2015 under benevnelsen Brukerevaluering. 5 Behandlingstilbud Det samlede behandlingstilbudet i prosjektet Raskere tilbake i Helse Sør-Øst er omfattende og innrettet for de store gruppene av sykmeldte (Osa 2010). Tilbudene er i stor grad konsentrert omkring muskel/ skjelett og sammensatte lidelser, lettere psykiske lidelser, rehabilitering og ortopedi når det gjelder helseforetakene og de private ideelle sykehusene. I tillegg er det opprettet behandlingstilbud for hjernetraumer, kreftrehabilitering, nevrologi, nevrokirurgi og en rekke mestringskurs. (Vedlegg 1 og 2) For områdene arbeidsrettet rehabilitering, lettere psykiske lidelser og for ortopedi, har prosjektet også inngått private avtaler. ( Vedlegg 3,4 og 5) Til sammen er det i 2014 etablert 62 behandlingstilbud i regionen for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Det er i unike individer som har fått behandling i Raskere tilbake gjennom konsultasjoner og dag/ døgnopphold. Det er stor etterspørsel etter tilbudene som er etablert, spesielt innenfor lettere psykiske lidelser og for de tverrfaglige avklaringspoliklinikkene med muskel/skjelett-og sammensatte lidelser. Stor etterspørsel medfører også lengre ventetider ved enkelte behandlingstilbud. Behandlingstilbudene melder tilbake pasienttilfredshet på over 90 %, samt at pasienter opplever utbytte i form av å mestre arbeidshverdagen og ha tro på egne ressurser og muligheter. Når det gjelder lettere psykiske lidelser kan det vises til en statistisk signifikant endring i depresjonssymptomer i snitt fra moderat til mild depresjon, samt en statistisk signifikant endring i snitt fra moderate til milde angstplager. I 2014 er det imidlertid en utfordring og en bekymring over manglende bruk av de private avtalene hva gjelder ortopedi. Dette er formidlet inn i aktuelle fora i regionen for øvrig, der blant annet generelle ventetider for ortopedi spesielt for regionen diskuteres. 6

7 6 Aktivitet All behandling i prosjektet skal være sporbar. Organiseringen av tilbudene i helseforetakene skjer som ekstraordinære skjermede løp og fortrenger ikke ordinær pasientbehandling. 6.1 Diagnosegrupper og henvisning Helse- og omsorgsdepartementet ønsket ved oppstart i 2007, månedlig rapportering på omfang av henvisninger for å vise trykket på ordningen. Rapportering av henvisninger er utfordrende for helseforetakene/ sykehusene å få fullstendig. I tillegg er henvisningene til rehabilitering koordinert gjennom Sentral enhet for Rehabilitering ved Sunnaas, slik at den reelle henvisningsraten ikke fremkommer. Det må derfor kunne sies at henvisningsrapporteringen viser en kraftig underrapportering. Tallene som innrapporteres viser likevel tendensen i prosjektet og speiler at det gjennom 2010 til 2014 er et tydeligere fokus mot de viktigste områdene for sykefravær i Norge (Ose 2010). Spesielt kommer det frem at Helse Sør-Øst gjennom prosjektet har satset mer på tilbud innen lettere psykiske lidelser som er den største årsaken til sykefravær i Norge. Informasjonsboks - prosentandel Muskel-skjelett versus Lettere psykiske lidelser 70 % 60 % 50 % Andel av totalt antall henvisninger 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Muskel- skjelett Psykisk Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 7

8 Urinveier Mannlige kjønnsorganer Øye Øre Luftveier Sosiale problemer Endokrine, metabolske og Hjerte-karsystemet Blod, Fordøyelsessystemet Hud Kvinnelige kjønnsorganer Svangerskap, fødsel og Annet Allment og uspesifisert Nervesystemet Psykisk Muskel og skjelettsystemet Diagram 1 Henvisninger Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 6.2 Antall unike individer som har fått tilbud 2014 toppes statistikken så langt med unike individer behandlet i prosjektet. (Basert på innrapportert aktivitet pr måned i rapportpakke og egne aktivitetsrapporteringer fra private.) I tillegg viser akkumulerte tall at det har vært gjennomført hele konsultasjoner samt dag- og døgnopphold i dette året. Nedgangen i dag/døgnopphold for 2014, skyldes at det var inntil fem måneder uten aktivitet i de private avtalene pga nye forhandlinger. Tabell Endring antall Endring prosent Unike individer % Konsultasjoner % Dag/- døgnopphold % 8

9 Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Jan Mar Mai Juli Sept Nov Diagram 2 Unike individer Kilde: Aktivitetsrapportering i prosjektet 6.3 Finansiering av behandlingstilbudet Det er i 2014 oversikt og kontroll på postene i budsjettet og det er mulig å følge utvikling gjennom året. I tillegg har man etablert en buffer i systemet som kan overføres fra et år til neste. Bufferen er vurdert å være nødvendig med tanke på at alle prosjekter skal kunne fullføre påbegynt pasientbehandling i en eventuell avslutning av prosjektet. Behandlingstilbudene i prosjektet finansieres på følgende måte i helseforetak og private ideelle sykehus med avtale i regionen: Toppfinansiering: Tilskudd til toppfinansierte prosjekt i denne kategori utbetales både gjennom àkonto-utbetaling i forkant av prosjektets oppstart, og gjennom aktivitetsregistrering. Aktivitet som utløses gjennom de toppfinansierte prosjektene etterbetales hvert tertial. All aktivitet avregnes i det påfølgende år mot innrapportert aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Aktivitetsbaserte tilbud: Aktivitet rapporteres hver måned fra helseforetakene/sykehusene til HSØ RHF. Aktivitetstilskudd etterbetales hvert tertial, og avregnes i likhet med de toppfinansierte prosjektene mot innrapportert aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). For de private avtalepartnerne gjelder: Etter forhandlinger i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og pris på tjenester er fastsatt etter dette, er avtaler nedfelt i Ytelsesavtale med den enkelte aktør. Tabellen under (tabell 2) viser bruk av den totale bevilgningen pr hovedkategori av diagnoser gjennom årene prosjektet har vart. Uttrekk er hentet fra ØBAK-rapport som sendes HOD hvert år. Oversikten viser ikke den totale bruk av bevilgningen, da det for enkelte poster overføres midler til påfølgende år, den tidligere nevnte buffer er ikke med i oversikten, samt at alle faste poster som her ikke er tatt med 9

10 Tabell 2: Bruk av bevilgningen pr hovedkategori Akkumul Ortopedi Kirurgi eks ortopedi Indremedisinske fag Rehab i sykehus Rehab i Opptreningsinstitusjon Psykisk helsevern LMS Sammensatt lidelse Rus Annet Samlet bruk av bevilgningen Kilde: ØBAK 7 Forskning og evaluering Ved oppstart av prosjektet Raskere tilbake i 2007 ble det ikke avsatt midler til evaluering av det enkelte prosjekt som ble etablert. I 2010 åpnet likevel Helsedirektoratet, etter anmodninger fra prosjektledelsen i Helse Sør-Øst, for at 1 til 2 prosent av bevilget ramme kunne brukes til evaluering av prosjekter i helseforetakene. I 2014 har 23 prosjekt fått tildelt evalueringsmidler. Det vil si at enkelte av behandlingstilbudene driver med forskning og randomiserte forsøk, noen masteroppgaver er skrevet med grunnlag i noen av behandlingstilbudene, og sist men ikke minst så blir de fleste av de toppfinansierte behandlingstilbudene evaluert i form av systematiserte brukertilbakemeldinger. I 2014 er det utviklet et eget spørreskjema i Raskere tilbake til bruk i alle behandlingstilbudene, også innen de private avtalene. Spørreskjemaet er utarbeidet av en arbeidsgruppe i regi av nettverket i prosjektet, i samarbeid med Kunnskapssenteret og basert på PasOpp. Skjemaet skal besvares av pasient siste behandlingsdag, på papir eller elektronisk. All data samles i egen database. Bruk av resultater skal diskuteres i Resultatkriterier for evaluering og forskning i prosjektet er tilbakegang til arbeid, brukertilfredshet og behandlingskvalitet. Resultater fra forskjellige behandlingstilbud så langt, viser økt yrkesnærvær etter endt behandling i alle prosjekter, med sterkere økning der man har kunne følge pasienten 6 måneder og 1 år etter behandling. Behandlingskvalitet måles i stor grad ved hjelp av validerte anerkjente skjema og målemetoder. Pasienters tilbakemelding på tilbudet mht tilfredshet og hjelp ligger som regel over 90 %. 10

11 8 Informasjon Informasjon om ordningen Raskere tilbake har vært en prioritert oppgave siden oppstart av prosjektet i I 2014 etablerte prosjektet en ny nettside etter innspill fra Fastlegenettverket (PKO-nettverket) i regionen. Internettsiden har blitt godt mottatt. Prosjektkoordinatorene spiller en vesentlig rolle med tanke på informasjon til henvisende instans/ fastlegen i det enkelte område, innad i egen organisasjon, PKO-nytt, informasjon i media, lokalaviser, samt oppdatering av det enkelte helseforetak sine nettsider hva gjelder informasjon om tilbud innen Raskere tilbake. Kontoret for Fritt sykehusvalg har egen koordinator tilknyttet prosjektet, og det er stor aktivitet i henvendelser både fra pasienter og henvisende instans til kontoret. Fritt sykehusvalg holder, i samarbeid med prosjektledelse i Helse Sør-Øst RHF og prosjektkoordinatorene i helseforetakene / sykehusene, løpende oversikt over behandlingstilbudene, samt over ventetid i prosjektet slik at dette hele tiden er oppdatert på nettsidene. 9 Prioriterte oppgaver i 2015 Erfaringer pr er at Helse Sør-Øst med sine behandlingstilbud innen Raskere tilbake, har aktiviteter som i stor grad oppfyller formålet i prosjektet gjennom sin sammensatte og brede tilnærming. Gjennomføringen av prosjektet i Helse Sør-Øst bidrar med dette positivt til formålet med tilskuddsordningen som er å få syke raskere tilbake i arbeid. Prosjektet Raskere tilbake er et av de største tiltakene i IA-avtalen og avtalen har sin varighet ut Prosjektet er tildelt midler gjennom statsbudsjett for 2015, og videreføres dermed innen uendrede rammebetingelser fra bør bli et år der det i sterk grad kommuniseres resultater fra prosjektet til de som kan ta overordnede beslutninger, i håp om at pasienter fortsatt skal kunne benytte de gode behandlingstilbud som er etablert. Status og prioriterte oppgaver i 2015 kan oppsummeres i følgende punkter: Sikre fortsatt god økonomisk kontroll. Bearbeiding og formidling av resultater fra felles brukertilbakemeldingsskjema Formidle gode resultater fra behandlingstilbudene i prosjektet til bevilgende og besluttende myndighet. Sørge for kontinuerlig effektmåling av tilbudene i Helse Sør-Øst Arrangere konferanse 11

12 10 VEDLEGG Vedlegg 1 -Tabell 1: Toppfinansierte prosjekt i helseforetak/ sykehus 2014 HF Prosjekt tittel Oslo Universitetssykehus HF Vestre Viken HF Diakonhjemmet sykehus Kveldspoliklinikk for angst Aker Mestre jobben-mestre livet Aker Stressmestring/ Mindfulness Aker Å leve med uvisshet rus Aker Poliklinisk dagrehabilitering kreftpasienter Radiumhospitalet Psykososialt tilbud for pårørende av kreftpasienter Radiumhospitalet Den vanskelige nakken og ryggen Ullevål Traumatisk hjerneskade Ullevål Friskere liv Ullevål Letter psykiske lidelser Kongsberg Psykiske lidelser/sammensatte lidelser Bærum Kardiologisk avklaring v/ alvorlig hjertelidelse Bærum Kveldspoliklinikk Vinderen DPS Livsstyrketrening LMS Stress og helseplager Lovisenberg Diakonale sykehus Psykisk kveldspoliklinikk og depresjonsmestring Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Tverrfaglig poliklinikk for personer som har hatt slag eller traumatisk hodeskade Tverrfaglig poliklinikk for muskel- og skjelett Lettere psyk/ sammensatte lidelser Skien/ Vestmar Tverrfaglig avklaring muskel-skjelett ARR Lettere psykiatri Notodden-Rjukan Lettere psykiske lidelser - angst/ dep Trygg i jobb tross plager 12

13 HF Prosjekt tittel Sørlandet Sykehus HF Avklaring muskel/skjelett SSA Tverrfag Rygg Aust-Agder Pårørende rus Mild traumatisk hjerneskade Mindfulness LMS Revmatismesykehuset Sunnaas sykehus HF Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelett og revmatologi Tverrfaglig poliklinikk Oslo VEDLEGG 2 -Tabel l 2: Aktivitetsbaserte tilbud i helseforetak/ sykehus 2014 Foretak Aktivitet Sykehuset Telemark HF Rjukan Ortopedi Sykehuset Telemark HF Skien Fys.Med poliklinikk Ortopedi Vestre Viken HF Bærum sykehus Ortopedi Rygg Vestre Viken HF Drammen sykehus Ortopedi Vestre Viken HF Ringerike sykehus Sørlandet sykehus HF Ortopedi Sykehuset Innlandet HF Gausdal/ Granheim Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Oslo Universitetssykehus HF Ullevål Sykehuset Østfold HF Moss Akershus Universitetssykehus HF Lovisenberg Diakonale sykehus Revmatismesykehuset Lunge Nevrologi Muskel-skjelett avklaring/ nevrokirurgi Akutt rygg Ortoepdi Ortopedi/ nevrologi Ortopedi Lærings- og mestringsopphold for muskel/skjelett og revmatologi 13

14 VEDLEGG 3 -Tabell 3: Privat rehabilitering 2014 Institusjon Ytelse Skogli Helse og kroniske smerte tilstand rehabiliteringssenter funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Hernes institutt kroniske smerte tilstand Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS kroniske smerte tilstand Idrettens Helsesenter kroniske smerte tilstand Fram helserehab kroniske smerte tilstand Unicare Friskvernklinikken kroniske smerte tilstand NIMI Sørlandet kroniske smerte tilstand Vikersund kurbad kroniske smerte tilstand funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Cato senteret kroniske smerte tilstand funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Attføringsinstituttet i Rauland funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse Oppfølgingsenheten Frisk funksjonsprogram for arbeidslivs-deltagelse VEDLEGG 4 - Tabell 4: Privat psykiatri 2014 Institusjon Ytelse Oppfølgingsenheten Frisk Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner Unicare Psykolog Senter for Stress og Traumepsykologi Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner Lettere psykiske lidelser, polikliniske konsultasjoner VEDLEGG 5 -Privat ortopedi 2014 Institusjon Aleris AS Drammen private sykehus Colosseumklinikken Legeavdeling AS Volvat medisinske senter Ytelse Skulder og kne Hånd og fot Skulder og fot Hånd 14

15 VEDLEGG 6: - Oversikt diagnosegrupper henvist til prosjektet Diagnosegrupper ICPC Allment og uspesifisert Blod, bloddanenndeorganer og immunsystemet Endokrine, metabolske og ernæringsmessige problemer Fordøyelsessystemet Hjerte-karsystemet Hud Kvinnelige kjønnsorganer Luftveier Mannlige kjønnsorganer Muskel og skjelettsystemet Nervesystemet Psykisk Sosiale problemer Svangerskap, fødsel og familieplanlegging Urinveier Øre Øye Annet Totalt Kilde: Henvisningsrapportering til HOD 15

Årsrapport 2015. Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF

Årsrapport 2015. Prosjektet Raskere tilbake. Helse Sør-Øst RHF Årsrapport 2015 Prosjektet Raskere tilbake Helse Sør-Øst RHF Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 STYRINGSGRUPPE... 4 3.2 PROSJEKTKOORDINATORER... 5 3.3 BRUKERMEDVIRKNING...

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 04122012 Offentlig journal Periode: 03122012-03122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00926-153 I Dok.dato: 30112012 Jour.dato:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering 2015

Anskaffelse rehabilitering 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering 2015 Utfordringsbildet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012 Offentlig journal Periode: 02032012-02032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja No tater (A9: Ja 08/00085-272 U Tilg. kode: U Mottaker: Se e-postmottaker(e) Par.: Sak:

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012 Helse Sor-Øst RHF 06072012 Offentlig journal Periode: 05072012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00032-78 X Finans Finans Dok.dato: 02072012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (I): Ja Ja

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (I): Ja Ja Offentlig journal Periode: 25102012-25102012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (I): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 29102012 08/00276-435 I Trasoppklinikken Sak: Pensjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake 1 / 63 prosjektet Raskere tilbake GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 63 OPPSUMMERING På oppdrag for Helse Sør-Øst har Deloitte gjennomført en kartlegging og systematisering av evaluering av tilbud

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato22.09.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 26.09.2016

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Samarbeidspartnere Sykehuset Telemark HF (STHF) AiR Klinikk Regional koordinerende enhet Sunnaas HSØ

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 09102012 Offentlig journal Periode: 08102012-08102012 Journalenhet: Alle Avde ling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01215-43 1 Dok.dato: 02102012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012 Offentlig journal Periode: 06092012-06092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00101-19 X Dok.dato: 04092012 Jour.dato: 06092012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012 Offentlig journal Periode: 24012012-24012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (: Ja Notater (N): Ja 08/00097-204 U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Generelle henvendelser

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 22032012. Offentlig journal. Periode: 20032012-20032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 22032012. Offentlig journal. Periode: 20032012-20032012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 20032012-20032012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 22032012 08/00028-83 Dok.dato: 19032012 Jour.dato: 20032012

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013 Helse Sør-Øst RHF 09092013 Offentlig journal Periode: 04092013-04092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 09092013 08/00447-50 08/01656-12

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012 Offentlig j ournal Periode: 03022012-03022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00243-59 Dok.dato: 31012012 Jour.dato: 03022012 Tilg. kode: PAS Par.:

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RHF 18092013 Offentlig journal Periode: 16092013-16092013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RI-IF 18092013 08/00058-42

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato03.03.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 09.03.2016

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene.

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato Alle. Journalenhet: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 10

Offentlig journal. Journaldato Alle. Journalenhet: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 10 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 23.04.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider: 10 Helse Sor-Øst RHF Utskrifisdato 02052014 Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato25.05.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 30.05.2016

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato25.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013 Offentlig journal Periode: 23012013-23012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00108-31 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Regionale programmer Regionale

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef «Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef 1 Kommunale Ø.hjelps plasser. En mulighet eller rot i systemet??? 2 Forventninger.. Avtaler som binder tilbudet mellom kommunehelsetjenesten

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Janecke.thesen@isf.uib.no Praksiskonsulent PBU Helse Bergen Fastlege Valestrand legekontor Tverrfaglig forum Tabernaklet 1. juni 2011 Diagnosespesifikke

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato03.12.2015 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 04.12.2015

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 17.02.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 8 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 18022014 - Fra:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer