Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune Dato: DOC Side 1 av 24

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål med handlingsplanen Mandat for programmet Bakgrunn Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid Behov og omfang Arbeidsmåter og organisering Hovdefunn fra ekstern analyse Handlingsplan for boligsosialt utviklingsprogram Visjon Hovedmål Utkast til strategier, tiltak og resultatmål Mål: Bedre måloppnåelse og gjennomføringsevne i boligsosialt arbeid Mål: Bedre dekning av behovet for boliger og booppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet Risiko og kritiske suksessfaktorer Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Organisering og rapportering Programorganisering Programplan (er) Styring og rapportering Budsjett og finansieringsplan Læring og formidling Rapportering - se vedlegg Vedlegg 1. Skjema for rapportering Generell programinformasjon Kort beskrivelse av programmet og dets utvikling og fremdrift Rapportering på mål, strategier og tiltak og risikofaktorer Rapportering på organisering av arbeidet og deltakelse i BoSo DOC Side 2 av 24

3 1 Sammendrag Handlingsplanen for boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune bygger på boligplanen som ble vedtatt av kommunestyret for Boligplanen er kommunens boligsosiale handlingsplan. Hamar kommune har følgende hovedmål for sitt boligsosiale arbeid: Bedre måloppnåelse og gjennomføringsevne i boligsosialt arbeid Bedre dekning av behovet for boliger og booppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet For å nå disse målene, vil Hamar gjennom boligsosialt utviklingsprogram følge disse strategiene: Forankre boligsosialt arbeid hos kommunens avdelingsledere og samarbeidspartnere. Vurdere organisatoriske endringer. Kunnskaps- og kompetanseutvikling. Forbedre kvaliteten i saksbehandlingen. Utvikle nye boligtilbud og booppfølgingstjenester. Styrke boveilednings- og booppfølgingstjenester. Styrke samarbeidet med andre aktører. Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler ( fra leie til eie ). Vurdere nye modeller som kan hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Følgende tiltak vil bli prioritert i 2011: Gjennomføre dialogkonferanse om boligsosialt arbeid. Innarbeide tiltak i vedtatt boligplan i virksomhetsplaner og budsjetter. Gjennomføre organisasjonsprosjekt. Ta i bruk BOKART (verktøy for registrering av boligbehov) Analysere Hamars bruk av Husbankens virkemidler. Utvikle og gjennomføre regionalt kompetansetiltak i bruk av Husbankens virkemidler. Delta i boligsosialt utviklingsprogram og andre arenaer for faglig utvikling. Innføre vedtaksbasert tildeling av kommunale utleieboliger og booppfølgingstjenester. Starte utvikling av 4 boligprosjekter i boligplanen. Systematisere samarbeidet med andrelinjetjenesten, Kriminalomsorgen m.fl. Systematisere brukermedvirkning og samhandling med brukerorganisasjoner. Iverksette tiltak for å øke andelen lånetilsagn som ender med boligkjøp. Total ramme for boligsosialt utviklingsprogram for 2011 er 5,3 mill kr. Det søkes om kompetansetilskudd fra Husbanken på 3,7 mill (70%). Hamar kommunes egen finansiering er 1,6 mill kr (30%) DOC Side 3 av 24

4 2 Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er et langsiktig og forpliktende partnerskap mellom deltakerkommunene og Husbanken. Programmet skal bidra til statsbudsjettets hovedmål om økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet økt boligsosial kompetanse i kommunene økt boligsosial aktivitet i kommunene Husbankens visjon for programsatsningen er å gjøre kommunene dyktige til å gjennomføre en målrettet, effektiv og lokalt forankret boligsosial politikk. 2.1 Formål med handlingsplanen Dette dokumentet er en handlingsplan for boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune for Mål, strategier og tiltak i dette dokumentet er forankret i følgende planverk og dokumenter: Kommuneplan for Hamar (vedtatt av kommunestyret ). Boligplan for Hamar kommune (vedtatt av kommunestyret ). Hamar kommunes søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Analyserapport fra Rambøll Management Consulting vinteren 2009/2010. Handlingsplanen for boligsosialt utviklingsprogram skal føre til at Hamar kommune når målene for boligsosialt arbeid som er vedtatt i politiske styringsdokumenter. Dette er en implementeringsplan med mål, strategier og tiltak som er godt forankret gjennom politiske prosesser, formelt planverk, handlings- og økonomiplan, medvirkning og innspill fra sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet. Hamar kommunes søknad om kompetansemidler for 2011 er basert på handlingsplanen. 2.2 Mandat for programmet Vedtak i formannskap: Mandatet for å delta i Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) er gitt gjennom vedtak i Formannskapet (sak 358/08): Med forbehold om at Hamar blir en av utvalgte pilotkommuner for Husbankens programsatsning, vedtas at kommunen deltar i dette prosjektet. Boligplan : Boligplanen ble vedtatt av kommunestyret (sak 24/10). Planen har vært til offentlig ettersyn. Deltakelse i BOSO er et av tiltakene i Boligplanens handlingsdel (tiltak 3.4.1). Handlings- og økonomiplan: Det er satt av midler til programmet i vedtatt handlings- og økonomiplan for perioden med 1,2 mill kr i 2010, 1,6 mill kr i 2011 og 2 mill kr i 2012 og I tillegg er det satt av investerings- og driftmidler til prioriterte boligprosjekter for vanskeligstilte på boligmarkedet (i henhold til vedtatt boligplan). 2.3 Bakgrunn Bolig og boligsosialt arbeid er og har tradisjonelt vært fokusområder i Hamars kommuneplan. Kommuneplanen er førende for hvilke temaplaner kommunen skal ha, og Hamar har langt tilbake i tid hatt en egen temaplan for bolig DOC Side 4 av 24

5 Hamar formannskap vedtok å revidere eksisterende boligplan (sak 358/08). Evalueringen av Boligplan for avdekket at: Kommunen mangler rimelige boliger og utleieleiligheter til dem som er avhengig av bistand fra kommunen. Administrasjonen har ikke fullstendig oversikt over behov for boliger til mennesker med behov for bistand til å bo. Administrasjonen mangler rutiner/strategi for fullført saksbehandling i boligsaker. Ansvar for boligarbeidet ligger i ulike resultatenheter. Økt låne- og tilskuddsramme har ikke ført til at flere har fått mulighet til å eie egen bolig. Behov for kommunale utleieboliger er fortsatt stort. Kommunen mangler en strategi for hvordan nyervervede boliger til vanskeligstilte kan tilbys brukere for rimeligere husleie. Brukere blir henvist til sosialhjelp når kommunen tilbyr boliger med høye husleier. Kommunen trenger en samlet holdning og felles strategi for hvordan boliger skal skaffes og hvordan tjenester skal boligtjenester skal ytes. Den politiske ledelsen har vedtatt at det skal arbeides målrettet for å møte disse utfordringene. Formannskapet ser på samarbeidet med Husbanken og deltakelsen i boligsosialt utviklingsprogram som viktig i dette arbeidet (ref. vedtak i sak 358/08). Ny boligplan for ble vedtatt av kommunestyret (sak 24/10). Boligplanen er en temaplan med bred, tverrpolitisk forankring, og den er kommunens offisielle boligpolitiske handlingsplan. Et helt kapittel i boligplanen er viet boligsosiale mål og tiltak for handlingsperioden, og fokuserer på programområdene boligutvikling kommunale utleieboliger booppfølging og boveiledning Boligplanen for er et vedlegg til dette dokumentet DOC Side 5 av 24

6 3 Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid 3.1 Behov og omfang Hamar kommune har begynt å bruke BOKART for å få bedre kunnskap om konkrete boligbehov for vanskeligstilte på boligmarkedet. Inntil data fra BOKART foreligger, må vi ta utgangspunkt i boligbehovene slik de er beskrevet i søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram og i boligplanen (se vedlegg). I følge boligplanen (ramme s. 25) vil Hamar kommune frem til 2015 ha behov for ca. 170 flere boenheter til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligplanen inneholder forslag til konkrete prosjekter som vil gi 110 nye boenheter til ulike målgrupper. 3.2 Arbeidsmåter og organisering I dag er det boligsosiale arbeidet i Hamar kommune fordelt på ulike resultatenheter og avdelinger. Strategiavdelingen arbeider med overordnede planer og utredninger. Avdelingen er sekretariat for politiske komiteer, og har ledet arbeidet med utvikling og politisk forankring av boligplan for gjennom Komité for velferd. Boligplanen har hovedfokus på boligsosialt arbeid. Servicekontoret forvalter Husbankens individrettede virkemidler (bostøtte, startlån, tilskudd til etablering i bolig). Avdelingen mottar og behandler søknader, arrangerer informasjonsdager om ordningene, og søker Husbanken om midler. Servicekontoret inngår boligkontrakter etter at Eiendom har tildelt en kommunal utleiebolig. Arealplan regulerer områder til ulike formål, blant annet til boligbygging. Boligplanen har et mål om variert boligsammensetning og at ulike brukergrupper skal integreres i boligområdene. Barn og familie følger opp brukere som er under barnevernets omsorg. Avdelingen opplever spesielt utfordringer i forbindelse med oppfølging av brukere som er i overgangen mellom barn og voksen ( gråsonetilfeller ) DOC Side 6 av 24

7 Pleie og omsorg leverer tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester i institusjon eller hjemme hos brukerne. En egen inntaksavdeling vurderer søknader og fatter vedtak om tildeling av bolig og/eller tjenester for egne brukere. Søker om investeringstilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjem. Levekår og folkehelse har ansvar for å bosette og følge opp flyktninger etter lov om introduksjonsordning. NAV har ansvar for brukere etter lov om sosiale tjenester. Avdelingen har et eget oppfølgingsteam for rus/psykiatri med fast ansatt boligkontakt og prosjektfinansiert boveileder. Samarbeider med Eiendom i kommunen, Kirkens sosialtjeneste (Hamartiltakene) og det private utleiemarkedet. Eiendom har ansvar for anskaffelse, drift, vedlikehold, forvaltning og kontraktsmessige forhold knyttet til kommunale utleieboliger og kommunale servicebygg. Avdelingen vurderer søknader og tildeler kommunale utleieboliger i samarbeid med NAV Sosialtjenesten. Ved behov søker avdelingen om boligtilskudd fra Husbanken til oppføring/kjøp av kommunale utleieboliger. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter. 3.3 Hovdefunn fra ekstern analyse Analysen ble gjennomført av Rambøll Management Consulting, som peker på følgende hovedutfordringer: Svak måloppnåelse Utydelig ansvars- og rollefordeling Uoversiktlig tildelingsprosess Stor mangel på boliger tilpasset vanskeligstilte Manglende gjennomstrømming i kommunale utleieboliger Manglende booppfølging og veiledning Sammenheng i virkemiddelbruk Undersøkelsen er basert på intervjuer med personer som har tilknytning til boligsosialt arbeid. Rambølls analyse er dermed kvalitativ det vil si at den tar utgangspunkt i uttalelser som uttrykker subjektive oppfatninger. Selv om undersøkelsen peker på svak måloppnåelse som en utfordring, viser tall hos Husbanken at Hamar kommune bruker Husbankens virkemidler mer aktivt enn andre kommuner. Det samme gjelder manglende gjennomstrømming i kommunale utleieboliger : Her viser SSB-tall 1 at Hamar har en høy andel nye leieavtaler ut fra boligmassen (20% for Hamar mot ca. 10% for landets 10 største kommuner). Rambølls analyse er likevel et viktig utgangspunkt for forbedringer innen boligsosialt arbeid i Hamar, og Rambøll kommer med følgende anbefalinger til Hamar kommune: Vurdere organisatoriske endringer Avklare roller og ansvar Innføre vedtaksbasert tildeling Anskaffe/bygge flere boliger tilpasset vanskeligstilte Øke gjennomstrømmingen i kommunale utleieboliger Styrke booppfølging og veiledning Styrke samarbeid med andre aktører 1 Rapporteringen fra Hamar til SSB har en del mangler. Det er derfor usikkerhet knyttet til tallene DOC Side 7 av 24

8 Vi henviser til analyserapporten fra Rambøll Management Consulting for en nærmere utdyping av utfordringene og konsulentens anbefalinger DOC Side 8 av 24

9 4 Handlingsplan for boligsosialt utviklingsprogram Visjon Det nasjonale målet for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Boligplanen for Hamar har en visjon om egen bolig i egnet miljø : Alle skal kunne disponere egen bolig eid eller leid som i størst mulig grad er tilpasset behov og livssituasjon. Boligplanen (og denne handlingsplanen) kan dermed bidra til å oppfylle Hamar kommunes visjon om å være det beste boområdet i innlandet også for mennesker som er vanskeligstilte på boligmarkedet. 4.2 Hovedmål Den vedtatte boligplanen inneholder en rekke mål på det boligsosiale feltet. Styringsgruppen har valgt å definere to overordnede mål for det boligsosiale arbeidet. Alle målene i boligplanen og de forbedringsområdene som Rambøll peker på i sin rapport kan defineres inn som delmål og/eller strategier under disse hovedmålene: Bedre måloppnåelse og gjennomføringsevne innenfor boligsosialt arbeid. Bedre dekning av behovet for boliger og booppfølgingstjenester tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2011 vil Hamar kommune ha spesielt fokus på organisering, effektivisering, forbedring og kompetanseutvikling. Dette er en forutsetning for å bedre gjennomføringsevnen innenfor boligsosialt arbeid. Hamar kommunes søknad om kompetansemidler for 2011 er derfor basert på tiltakene som er definert i avsnitt Strategier og tiltak er basert på vedtatt boligplan og analysen utført av Rambøll Management Consulting. Hamar kommune vil gjennomføre en prosess med berørte enheter i administrasjonen for å forankre og operasjonalisere strategiene i enhetenes virksomhetsplaner DOC Side 9 av 24

10 4.3 Utkast til strategier, tiltak og resultatmål Mål: Bedre måloppnåelse og gjennomføringsevne i boligsosialt arbeid Strategier (HVA skal gjøres) Tiltak (prosjekter) (HVORDAN gjør vi det) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Forankre boligsosialt arbeid hos kommunens avdelingsledere og samarbeidspartnere. Gjennomføre dialogkonferanse om boligsosialt arbeid med kommunale ledere, eksterne samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Kostnader er forbundet med gjennomføring (lokaler, bevertning), ekstern bistand til utvikling, gjennomføring og oppsummering (kapasitet). Gjennomført dialogkonferanse innen OBS! Dato endret må vente til ny organisering er besluttet kr Innen Innarbeide tiltak fra boligsosial handlingsplan (dette dokumentet) og vedtatt boligplan i virksomhetsplaner og budsjetter for resultatenhetene. Gjennomføres som en del av den årlige økonomi- og handlingsplanprosessen. Tiltak innarbeidet i styringsark, virksomhetsplaner og budsjetter Vurdere organisatoriske endringer Gjennomføre organisasjonsprosjekt herunder boligplanens tiltak om å vurdere etablering av et kommunalt tomteselskap. Prosjektet skal kartlegge og utvikle arbeidsprosesser for boligsosialt arbeid, definere roller, ansvar, kompetanse- og bemanningsbehov, utforme alternative organisasjonsmodeller og gjennomføre eventuell reorganisering, bemanning/rekruttering. Følgende enheter blir mest berørt: Eiendom, Servicekontoret, Pleie og omsorg, Levekår og folkehelse. Kommunestyrevedtak om ny organisering av boligsosialt arbeid i Hamar kommune. 3,1 mill kr DOC Side 10 av 24

11 Strategier (HVA skal gjøres) Tiltak (prosjekter) (HVORDAN gjør vi det) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Kunnskaps- og kompetanseutvikling Ta i bruk BOKART for å skaffe oversikt over behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet (pågår). Første rapport over registrerte boligbehov ferdig Aug-des 2010 Analysere Hamars bruk av Husbankens virkemidler (spesielt startlån) og innhente beste praksis. (Ekstern bistand til analyse pga kapasitet!) Rapport med konklusjoner og anbefalinger foreligger kr Innen Utvikle og gjennomføre regionalt kompetansetiltak for Husbankens virkemidler i samarbeid med Husbanken. Målgruppe: Avdelingsledere og saksbehandlere i kommunene og hos NAV. (Ekstern bistand pga kapasitet + gjennomføringskostnader) deltakere fra Hamar, Stange, Løten, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer, Elverum kr Innen Delta i boligsosialt utviklingsprogram og andre arenaer for faglig utvikling på det boligsosiale området. Eventuelle studiebesøk. Deltakelse og innlegg på konferanser, samlinger m.m. Programstyring: kr Reisekostnader: kr Forbedre kvaliteten i saksbehandlingen Innføre vedtaksbasert tildeling av kommunale utleieboliger og boveilednings- og oppfølgingstjenester: Utvikle kriterier, prosedyrer, bemanningsbehov. Godkjent forskrift DOC Side 11 av 24

12 4.3.2 Mål: Bedre dekning av behovet for boliger og booppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet Strategier (HVA skal gjøres) Tiltak (prosjekter) (HVORDAN gjør vi det) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Utvikle nye boligtilbud og oppfølgingstjenester Gjennomføre prosjekt for bygging av bemannet bolig med 8 enheter for rus/psykiatri: Utvikle tjenestetilbud og utforme boligene i samarbeid med andrelinjetjeneste, brukerorganisasjoner/- representanter, andre samarbeidspartnere. Bolig i drift Kostnadsestimat: Investering 16,8 mill, personell 3 mill/år, FDV /år Høsten Gjennomføre prosjekt for bygging av bemannet bolig med 10 enheter for ungdom med omsorgsbehov: Utvikle tjenestetilbud og utforme boligene i samarbeid med brukerorganisasjoner/- representanter, andre samarbeidspartnere. Bolig i drift Kostnadsestimat: Investering 21 mill, personell 5 mill/år, FDV /år Høsten Gjennomføre prosjekt for bygging av bemannede omsorgsboliger for eldre med omsorgsbehov: Utvikle tjenestetilbud og utforme boligene i samarbeid med brukerorganisasjoner/- representanter, andre samarbeidspartnere. Bolig i drift Kostnadsestimat: Investering 63 mill, personell 5 mill/år, FDV /år Høsten Gjennomføre prosjekt for bygging av 20 generelle utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ubemannede boliger med individuelle booppfølgingstjenester uavhengig av bosted (personalkostnader til booppfølging er lagt inn i vedtatt boligplan fra 2013). Boliger ferdig bygget Kostnadsestimat: Investering 25 mill, personell 2 mill/år, FDV 1,2 mill/år Høsten DOC Side 12 av 24

13 Strategier (HVA skal gjøres) Tiltak (prosjekter) (HVORDAN gjør vi det) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Påbegynne utredning av resterende prosjekter i vedtatt boligplan med byggestart tidligst 2014 (10 enheter for psykisk syke og 6 enheter for ungdom med omsorgsbehov). Utredning og kravspesifikasjon ferdig Høsten Styrke booppfølgings- og boveiledningstjenester 2 Utvikle rutiner for å følge opp beboere i kommunale utleieboliger før kontrakt utløper og eventuelt forlenges Definere behov for booppfølgingstjenester og finansiere eventuelt økt bemanning ved å omdisponere budsjett (for eksempel kan en teknisk boveileder finansieres ved redusert vedlikeholdsbudsjett) Styrke samarbeidet med andre aktører Utbygging av omsorgsboliger/ utleieboliger med kommunal disposisjonsrett i samarbeid med HOBBL Utleieboliger AS. (11 enheter er under bygging, 2 enheter er under rehabilitering. Foreligger prospekter for bygging av 30 omsorgsboliger for mennesker med kognitiv svikt, og 30 boliger for mennesker med oppfølgingsbehov. Avventer utviklingen mht adgangen til å videretildele Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger.) 13 utleieboliger med kommunal disposisjonsrett er under bygging og er ferdige i Systematisere brukermedvirkning og samhandling med brukerorganisasjoner (metoder og prosesser på programnivå). I løpet av Det er ikke lagt inn midler i økonomiplan til å øke bemanningen for å kunne tilby booppfølging og veiledning i eksisterende kommunale boliger. Må løses innenfor avdelingenes vedtatte økonomiske rammer og budsjett ved å effektivisere/omprioritere tjenestetilbudet DOC Side 13 av 24

14 Strategier (HVA skal gjøres) Tiltak (prosjekter) (HVORDAN gjør vi det) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Systematisere samarbeidet med andrelinjetjeneste, Kriminalomsorg, frivillig sektor og lignende Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler (startlån, bostøtte, etableringstilskudd) 3 Heve nivå på opptak av startlån. (Utført! Økt fra 24 mill i 2009 til 50 mill i 2010). 2009: Søknadsmengde 66 mill Innvilget 39 mill Utbetalt 38 mill 2010 Hittil i 2010: Søknadsmengde 70 mill Innvilget 31 mill Utbetalt 20 mill Iverksette tiltak for å øke andelen lånetilsagn som ender med boligkjøp (analysen skal bidra til å finne årsakssammenhenger). Vurdere nye modeller som kan hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet Utrede alternative arbeids- og finansieringsmodeller som gjør det mulig for vanskeligstilte å eie sin egen bolig som Vegårdsheimodellen (tiltak i boligplanen) eller shared ownership Det er utfordringer knyttet til å bruke startlån, bostøtte og etableringstilskudd samtidig: For å kunne få startlån, må inntekten (inkludert bostøtte) være på et forsvarlig nivå. For å komme opp på forsvarlig nivå må basisinntekten ofte være så høy at søker ikke kan få bostøtte i tillegg. Etableringstilskuddet fra Husbanken er begrenset: Mange av lånesøkerne har stort behov for å få tilskudd for å ha en mulighet til å eie egen bolig. Det er en utfordring i forhold til saksbehandlingen at rammen for tilskudd ikke står i forhold til lånerammen DOC Side 14 av 24

15 5 Risiko og kritiske suksessfaktorer Risikoanalyse Sannsynlighet for at risiko inntreffer: 3=stor, 2=middels, 1=liten Konsekvens hvis risiko inntreffer: 3=stor, 2=middels, 1=liten Risiko (hva kan gå galt) Sannsynlighet Konsekvens Vekt Tiltak for å redusere risiko Mangel på økonomiske midler til å gjennomføre tiltak (fortsatt fare for at politiske prioriteringer på andre områder går foran) Endrede føringer fra regjering og stat etter kommunevalget i 2011 som får konsekvenser for boligsosialt arbeid i kommunene (rammer, prioriteringer, ansvar) Husbanken mulighet til å tilpasse virkemidlene i takt med utviklingen i kommunene (for eksempel videretildeling av investeringstilskuddet til omsorgsboliger) Synliggjøre gevinster og resultater av boligsosialt arbeid for formannskap og kommunestyre Vanskelig å påvirke direkte Samarbeide med Husbanken og departementer på Rådmann/Ordførernivå for å påvirke utviklingen Kritiske suksessfaktorer Ledere på alle nivåer kjenner ansvar for resultatene (oppfølging i styringsark). Ledere og medarbeider som berøres av endringene blir involvert i prosessene. Prosjektene bemannes med fagpersoner som har lyst til å levere resultater! Nøkkelressurser blir fritatt fra andre oppgaver for å jobbe med prosjektarbeid. Penger til å kjøpe ekstern kompetanse/kapasitet. Prosjektleder har fullmakt til å styre prosjektressursene og delegere oppgaver. Brukere blir involvert og hørt! Synliggjøre gevinster/resultater for å sikre fortsatt politisk støtte/bevilgninger DOC Side 15 av 24

16 6 Organisering og rapportering Prosessnotatet Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) forankring av arbeidet med handlingsplan 4 stiller følgende krav: Forankring basert på prosesser Demokratisk forankring gjennom brukermedvirkning Handlingplanen må være forankret i kommunens planverk Forankring i kommuneorganisasjonen Hamar kommunestyre vedtok boligplan for Hamar for (vedtak 10/xx). Boligplanen er Hamar kommunes formelle boligpolitiske og boligsosiale handlingsplan. Boligplanen har en klar boligsosial profil, og den tilfredsstiller alle kravene til en handlingsplan som beskrevet i prosessnotatet fra Møreforskning. Boligplanen er vedlagt dette dokumentet. Hamar kommunes deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram er forankret i boligplanen. Kommunens søknad om å delta i programmet var et resultat av arbeidet med å evaluere boligplanen for forrige periode ( ). Det var bred politisk enighet om behovet og målene for det boligsosiale arbeidet. Boligplanen er utformet av komité for Velferd, og er utarbeidet i et samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse. Det er innhentet erfaringer fra ulike brukergrupper, og komiteen har også samarbeidet med private utbyggere, boligbyggelag og Husbanken. Boligplanen har vært til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven. Kravene om politisk og organisatorisk forankring basert på prosess, brukermedvirkning og formell forankring i kommunalt planverk er dermed ivaretatt. Boligplanen inneholder en liste over konkrete byggeprosjekter basert på kjente behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Investerings- og driftskostnader for prosjekter som realistisk kan gjennomføres i planperioden, er lagt inn i handlings- og økonomiplan for (vedtatt sak 68/10). I tillegg er kommunens medfinansiering for boligsosialt utviklingsprogram lagt inn i vedtatt handlings- og økonomiplanen. Handlingsplanen for boligsosialt utviklingsprogram (dette dokumentet) bygger dermed på en politisk vedtatt temaplan (boligplanen), og på Rambølls analyse som er basert på intervjuer med sentrale aktører. Mål, strategier og tiltak i handlingsplanen er dermed formelt forankret i kommunens planverk, og har vært gjenstand for medvirkning. Neste skritt blir å operasjonalisere handlingsplanen (dette dokumentet) i samarbeid med ansvarlige linjeledere i kommunens organisasjon. Ansvar for prosjekter og tiltak i boligsosialt utviklingsprogram vil i størst mulig grad bli plassert i linjen. Strategiavdelingen beholder ansvaret for sektorovergripende og strategiske prosjekter. 6.1 Programorganisering Boligsosialt utviklingsprogram er en strategisk og langsiktig utviklingsprosess med et sektorovergripende perspektiv. Programansvaret er derfor lagt til Strategiavdelingen i Hamar kommune. Enkelte tiltak vil bli avgrenset og organisert som delprosjekter under BOSO-programmet, mens andre vil bli plassert i linjen som får ansvar for å gjennomføre og levere resultater. 4 Møreforskning: Randi Bergem, Marte Hanche-Dalseth og Susanne Moen Ouff DOC Side 16 av 24

17 Leder - Strategiavdelingen Ansvarlig linjeleder Styringsgruppe BOSO Rådmann Ass. Rådmann Leder Strategiavdeling Leder Pleie og omsorg Leder Servicekontoret Eiendomssjef Rådgiver - Strategiavdeling Programleder BOSO Arbeidsmøter/ workshops Interne Rådmannens ledergruppe NAV-leder Tillitsvalgte Eksterne HOBBL Andre utbyggingsaktører Fylkesmannen Sykehuset Innlandet HF Kirkens sosialtjeneste Kriminalomsorgen Referansegrupper Faglig og operativ forankring, utsjekk av kritiske problemstillinger, gi innspill som løftes til styringsgruppen. Prosjektgrupper Læringsarenaer hvor flere aktører møter etter behov for å diskutere tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger Skal på oppdrag fra styringsgruppen levere forslag til løsninger som presenteres og drøftes med referanseorganisasjoner. Medarbeidere fra Pleie og omsorg, Barn og familie, Levekår og folkehelse, NAV (brukeroppfølging) Medarbeidere fra Eiendom, Servicekontoret (ikke brukeroppfølging) Brukerorganisasjoner (RIO, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Brukerstyrt senter) Programmet har en styringsgruppe, som består av Rådmann, Ass. Rådmann, leder for Strategiavdelingen, Eiendomssjef, Pleie- & omsorgssjef, leder for Servicekontoret og rådgiver fra Strategiavdelingen. Det kan bli opprettet egne styringsgrupper for delprosjektene etter hvert som disse defineres. Referansegrupper og prosjektgrupper vil bli etablert for delprosjektene. En person fra hver av resultatenhetene som berøres og fra NAV, er utnevnt til å delta i arbeidsmøter på programnivå. Ledere og ressurspersoner trekkes inn etter behov. Brukermedvirkning vil skje i delprosjektene, men i tillegg vil vi i 2011 utvikle metoder og arenaer for brukermedvirkning på programnivå. Nabokommunene i Hamarregionen vil bli invitert med på lærings- og kunnskapsarenaer og til å delta i konkrete prosjekter der det er naturlig. 6.2 Programplan (er) Gantt-diagrammet viser kompetanse- og organisasjonsutviklingsprosjektene som foreløpig er definer for Disse er forankret i styringsgruppen, og skal bearbeides videre i samarbeid med linjeorganisasjonen. Organisasjons- og personalavdelingen er sentrale i gjennomføringen av organisasjonsprosjektet, som vil medføre endringer i roller, ansvar, oppgaver, bemanning og organisasjonsstruktur for å oppnå mer effektivt og helhetlig boligsosialt arbeid. Diagrammet viser også konkrete byggeprosjekter som skal utvikles i løpet av 2011 for å bidra til bedre dekning av behovet for boliger og oppfølgingstjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet DOC Side 17 av 24

18 Disse prosjektene er forankret i vedtatt økonomi- og handlingsplan for ved at det er satt av midler til investering og drift. Midlene som er satt av i økonomiplan er basert på anslag. Hvert byggeprosjekt må utredes nærmere og behandles politisk før det fattes endelig vedtak om gjennomføring Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Programkoordinering og kunnskapsutveksling Boligsosialt utviklingsprogram Delprosjekt BOKART Delprosjekt Dialogkonferanse Delprosjekt Vedtak om bolig Delprosjekt Organisasjon Delprosjekt Analyse av virkemiddelbruk Delprosjekt Regionalt kompetansetiltak Startlån Delprosjekt Bolig for rus/psykiatri (8 enheter ferdig ) Delprosjekt Bolig for ungdom med omsorgsbehov (10 enheter ferdig ) Delprosjekt Boliger for eldre med omsorgsbehov (30 enheter ferdig , eventuelt samarbeid med HOBBL) Delprosjekt Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet (20 enheter ferdig , eventuelt i samarbeid med HOBBL) 6.3 Styring og rapportering Rapportering internt i kommunen: Rapportering fra programleder til styringsgruppen Jevnlige statusmøter mellom delprosjektene og programleder Orientering fra programleder til komité for velferd i hvert møte ca. en gang per måned Resultatrapportering for programmet i tertialrapporter og årsmelding Rapportering til Husbanken: I henhold til Husbankens rapporteringskrav DOC Side 18 av 24

19 7 Budsjett og finansieringsplan Kompetansemidler fra Husbanken vil hovedsakelig dekke behov for ekstern konsulentbistand, men også frikjøp av interne ressurser til prosjekt- og utviklingsarbeid for å få på plass en god organisering av boligsosialt arbeid. Tiltak Totalt ressursbehov årsverk (anslag) Ressursbruk som kan dekkes av midler i økonomiplan Differanse (ressurser med behov for ekstern finansiering) Midler i vedtatt økonomiplan Søknad om kompetansemidler fra Husbanken (også til ekstern bistand) Sum programkostnader 2011 BOSO programledelse + programassistent (lønn og sosiale kostnader) 1,5 0,6 0, "Dialogkonferanse"/ kick-off Organisasjonsprosjekt for å effektivisere boligsosialt arbeid Ekstern analyse av egen praksis med bruk startlån Regionalt kompetansetiltak for Husbankens virkemidler 0,1 0,1 0, ,8 1,9 1, ,2 0,2 0, ,6 0,3 0, Reiser/opphold for programsamlinger, studieturer, kompetansetiltak etc. 0,4 0,1 0, Sum 6,6 3,2 3, I søknad om kompetansemidler er noen av tiltakene slått sammen, slik at summen for programpostene fremstår slik: Tiltak Beløp Program- og prosjektledelse + programassistent Kompetansetiltak (inkl. reiser) Organisasjonsutvikling Sum Kompetansetilskudd Egen finansiering DOC Side 19 av 24

20 8 Læring og formidling I henhold til Husbankens programbeskrivelse for boligsosialt utviklingsprogram. 9 Rapportering - se vedlegg DOC Side 20 av 24

21 10 Vedlegg 1. Skjema for rapportering 10.1 Generell programinformasjon Programnavn Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune Kontraktspartner Hamar kommune v/rådmann Svein M. Skaaraas Programleder Siri Anette Brandtzæg Programstart Høst 2009 (må vi ha spesifikk dato) Utfylt av/dato Siri Anette Brandtzæg/ Kort beskrivelse av programmet og dets utvikling og fremdrift I Hamar kommunes søknad om å delta i boligsosialt utviklingsprogram, står det at satsningsområder i boligsosialt utviklingsprogram skal være direkte knyttet til utviklingsarbeidet som vil bli definert i revidert boligsosial handlingsplan. I søknaden er det definert fire områder som Hamar kommune vil prioritere å jobbe med i programperioden: Boliger med oppfølgingstjenester Fra leie til eie Helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning Som det fremgår av avsnitt 4.3 er alle punktene ivaretatt i handlingsplanen. Status boliger med oppfølgingstjenester En heldøgnsbemannet bolig med 10 enheter for multifunksjonshemmede barn er under prosjektering og skal stå ferdig i Videre er 4 av boligprosjektene i boligplanen tatt inn i vedtatt økonomi- og handlingsplan for Status fra leie til eie Samarbeid med Hamar og omegn boligbyggelag, som nå bygger 11 utleieboliger hvor Hamar kommune skal ha tildelingsrett. Beboerne skal på sikt kunne kjøpe boligene. Økt bruk av startlån gjør at vi sannsynligvis hjelper flere til å skaffe egen bolig. Status helhetlig bruk av Husbankens økonomiske virkemidler Hamar kommune har doblet sitt opptak av startlån fra 24 mill i 2009 til 50 mill i 2010, og retningslinjene for tildeling er endret slik at flere skal få hjelp (vedtatt av kommunestyret). Kapasiteten for saksbehandling av søknader om startlån er økt, og saksbehandlerne forsøker å kombinere startlån med bostøtte og tilskudd så langt som mulig. De opplever imidlertid at det i praksis er vanskelig å kombinere startlån og bostøtte, og at tilskuddsutmålingen er for lav til å ha særlig effekt (1,8 mill for 2010). Status boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltningen Rådmannen har vedtatt å starte et organisasjonsprosjekt høsten 2010 for å se på eventuelle organisatoriske endringer som skal gi tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i boligsosialt arbeid og eiendomsforvaltning DOC Side 21 av 24

22 Arbeidsoppgaver som er gjennomført i 2010 (program og planfasen) i henhold til programbeskrivelsen: 5 Tydeliggjøre lokalt lederskap for utviklingsarbeidet, utpeke prosjektorganisasjon: Prosjektleder utnevnt i januar Styringsgruppe og prosjektgruppe etablert. BoSo fast orienteringssak i møtene til komité for velferd. Gjennomføre analyse av situasjonen: Analyse gjennomført av Rambøll Management Consulting basert på dokumentstudier og intervjuer. Analyserapport presentert for formannskap, presse, ledelse og tillitsvalgte i februar Utvikling av overordnede mål for satsingen og strategier for å nå målene: Boligplan for vedtatt av kommunestyret Konkret handlingsprogram med prosjekter, tiltak, rammebudsjetter m.m.: Boligplan for og dette dokumentet. Rammebudsjett for deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram og 4 boligprosjekter vedtatt i økonomi- og handlingsplan for perioden Planarbeid med bred deltakelse: Ref. kapittel 6 som beskriver arbeidet med boligplanen. Planen legges frem for kommunestyret for godkjenning: Boligplan vedtatt Handlingsplan med søknad om kompetansemidler for 2011 til Husbanken innen : Ferdigstilt innen fristen. Hamar kommune har også bidratt til kunnskapsutvikling/-deling: Innlegg på dialogkonferanse hos Elverum kommune som var i ferd med å søke om å delta i BoSo. Utviklet forslag til mal for handlingsplan for boligsosialt utviklingsprogram. Presenterte funn fra analysen i Hamar i et møte med KRD hos Husbanken. Notat til Husbanken for å påvirke til endret praksis for videreformidling av investeringstilskudd omsorgsboliger til non-profitorganisasjoner. Deltar i referansegruppe for produktutvikling i Husbanken Region Øst. Erfaringsoverføring til Gjøvik og Asker i forbindelse med anbud på analyse og definisjon av programlederrollen. Innlegg på workshop for helhetlig boligsosialt arbeid hos Husbanken Rapportering på mål, strategier og tiltak og risikofaktorer Følgende tiltak er startet i 2010: Innføring av BOKART Endrede retningslinjer for tildeling av startlån slik at flere kan få mulighet til å kjøpe bolig Økt opptak av startlån 5 S. 19 i Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene: Gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet, Husbanken DOC Side 22 av 24

23 Planlagt startet opp: Utvikling av dialogkonferanse med berørte avdelinger, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner Utvikling av prosedyrer for vedtaksbasert tildeling av kommunale utleieboliger og booppfølgingstjenester Oppstart av organisasjonsprosjekt for mer hensiktsmessig organisering av boligsosialt arbeid Oppstart av prosjekter for å spesifisere 4 boligtiltak i henhold til Boligplan Tre viktigste erfaringer i 2010: Politisk forankring er nødvendig for å sikre prioritering og finansiering av boligsosialt arbeid og boligprosjekter. Hver enkelt kommune må definere hva boligsosialt arbeid er for dem, hvilke resultater som skal oppnås, og hvem som har ansvar for hva. Programansvaret for Boligsosialt utviklingsprogram plasseres så nært rådmannen som mulig Rapportering på organisering av arbeidet og deltakelse i BoSo Deltakelse og samarbeidsaktører: Se beskrivelse i kapittel 6 om arbeidet med utvikling av boligplanen. Samarbeidsavtale inngått med Hamar og omegn boligbyggelag. 3 møter med Kirkens sosialtjeneste for informasjons- og erfaringsutveksling. Politikerdeltakelse på to programsamlinger. Boligsosialt utviklingsprogram tema i hvert møte i komité for velferd (politisk komité). Antall deltakere i programmets styringsgruppe (eksl observatører): 7 Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk som programmet har hatt ansvaret for i 2010: Programleder møter i hvert Boligforum, et tverrsektorielt organ i Hamar kommune, men har ikke ansvar for forumet. Programsamlinger: Deltakere fra Strategiavdeling, Servicekontor (forvalter Husbankens virkemidler), NAV, folkevalgte (varaordfører, leder av komité for velferd, formannskapspolitiker). Brukermedvirkning: Se kapittel 6 om arbeidet med utvikling av boligplanen. Metode for brukermedvirkning vil være et satsningsområde for boligsosialt utviklingsprogram i Brukere vil bli involvert i konkrete prosjekter. Implementering av utviklingsprosjekter: Hamar kommune har innført et kvalitetssystem som skal inneholde styrende dokumenter og avvikshåndtering. Organisasjonsprosjektet i Boligsosialt utviklingsprogram skal utvikle prosedyrer og rutiner for boligsosialt arbeid som vil bli implementert i kvalitetssystemet. Utvikling av aktivitet på boligsosialt område: Boligsosialt utviklingsprogram har skapt et trykk i organisasjonen og økt bevissthet om behov og utfordringer. Spesielt Servicekontoret har økt bruken av startlån og øvrige virkemidler. Det er nå flere enn tidligere som får innvilget bostøtte i Hamar. Hovedårsaken er innføring av nytt regelverk i juli 2009 som nettopp skulle føre til at flere fikk bostøtte. Avdelingen jobber også aktivt med markedsføring av ordningen. Rapportering på økonomi: DOC Side 23 av 24

24 Hamar kommune har fått tilsagn om 1 mill kr i kompetansemidler for 2010 og kr i egenfinansiering. Programmet er i henhold til budsjett, og har per brukt i underkant av kr. Rapportering på læring og formidling Historier Historie 1 (maks 1 side): Et yngre par med to barn, hvor mor er rullestolbruker og midlertidig uføretrygdet, fikk ikke lån i bank til å kjøpe bolig. Gjennom Hamar kommune fikk familien startlån til kjøp og utbedring og boligtilskudd til kjøp og tilpasning. Ved å bruke fire av Husbankens virkemidler i denne saken klarte Hamar kommune å hjelpe familien med å skaffe bolig. Alle som søker startlån er til samtale med saksbehandler slik at vi kan finne løsninger i samarbeid med søker. Vi gir veiledning ved å gå igjennom månedsbudsjettet med søker og se på hvilke kostnader som må kuttes for å kunne betjene lånet. I enkelte tilfeller gir vi avdragsfrihet hvis den som søker er i en spesiell situasjon, for eksempel hvis en person er på arbeidsavklaringspenger og forventer å komme i arbeid innen overskuelig fremtid. Samtalene gjør oss i stand til å gå inn i søkers livssituasjon. For eksempel kunne vi hjelpe en enslig mor med et barn som hadde vært alvorlig sykt helt fra fødselen. Moren måtte derfor si opp jobben, og fikk omsorgslønn. Da barnet ble litt bedre, ble omsorgslønnen endret til overgangsstønad. Kvinnens inntekt ble dermed redusert. Hun har nå fått innvilget startlån med tre års avdragsfrihet og tilskudd, og kan kjøpe egen bolig i Hamar nærmere sin familie. Vi opplever i økende grad vanskeligere saker og stor gjeldsbyrde hos de som søker. En del saker har vi klart å stanse før tvangsauksjon ved bruk av startlån til refinansiering. Her har vi tett samarbeid med NAV om forvaltning av økonomien til de det gjelder. Historie 2 (maks 1 side): DOC Side 24 av 24

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 1 M A R G O R P S G I N L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31.01.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Vi ønsker. velkommen til Hamar!

Vi ønsker. velkommen til Hamar! Vi ønsker Husbanken Region Nord og representanter fra kommunene Rana, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger velkommen til Hamar! Studiebesøk boligsosialt arbeid 26.10.2011 Program

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING Hamar kommune 30. august 2012 jema or ars- og a varsrappo ermg Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING "y., Slettet: 26. august 2011 UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING BOLIGSOSIALT 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Programlederrollen i praksis Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Hamar Mine refleksjoner om programmet i Hamar om programlederrollen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN 2012 mai 2013 Trygg og egnet bolig for alle 03.10.2011 2 Leserveiledning

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer